Advies. Rapportage afname- en productiegegevens energiesector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies. Rapportage afname- en productiegegevens energiesector"

Transcriptie

1 Brussel, 3 december 2008 Advies rapportage energiegegevens Advies Rapportage afname- en productiegegevens energiesector Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 betreffende het rapporteren van afname- en productiegegevens door de beheerders van de aardgas- en elektriciteitsnetten, de brandstofleveranciers, de exploitanten van warmtekracht-, hernieuwbare-energie- en zelfopwekkingsinstallaties

2 Inhoud 1. Krachtlijnen van het advies Inleiding Administratieve lasten Dubbele gegevensopvraging Gedeeltelijk onnodige gegevensopvraging Besluit Onvolkomenheden en onduidelijkheden Artikelen 2 en Artikelen 4 tot Artikel Besluit

3 1. Krachtlijnen van het advies De SERV werd op 28 oktober 2008 om advies gevraagd over een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een bestaand besluit dat het rapporteren van afnameen productiegegevens regelt door de beheerders van de aardgas- en elektriciteitsnetten, de brandstofleveranciers, de exploitanten van warmtekracht-, hernieuwbare-energie- en zelfopwekkingsinstallaties. In het advies vraagt de SERV vooral aandacht voor het vermijden van dubbele gegevensopvraging en van gedeeltelijk onnodige administratieve lasten. Daarnaast wijst de raad op enkele onvolkomenheden en onduidelijkheden in het voorontwerp. Meer algemeen vraagt de raad naar aanleiding van dit dossier dat structurele maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de ontwerp energieregelgeving die hem wordt voorgelegd te verbeteren. De raad herhaalt tevens zijn vraag om naar aanleiding van wijzigingsdecreten en -besluiten een geconsolideerde versie van de voorgestelde nieuwe regelgeving ter beschikking te stellen. 3

4 2. Inleiding De SERV werd op 28 oktober 2008 om advies gevraagd over een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 betreffende het rapporteren van afname- en productiegegevens door de beheerders van de aardgas- en elektriciteitsnetten, de brandstofleveranciers, de exploitanten van warmtekracht-, hernieuwbare-energie- en zelfopwekkingsinstallaties. Deze rapportage van afname- en productiegegevens is noodzakelijk voor het opstellen van de jaarlijkse energiebalans en de inventaris van broeikasgasemissies en voor de onderbouwing van het Vlaamse beleid inzake rationeel energiegebruik, hernieuwbare energiebronnen en klimaatverandering (zie art. 23 van het REG-decreet). Ze zijn tevens nodig voor een aantal verplichte rapporteringen aan de Europese Commissie en aan andere internationale instanties. Het voorontwerp dat het bestaande besluit van 14 juli 2004 wijzigt, is noodzakelijk voor de uitvoering van de bepalingen in art. 27 van het REG-decreet m.b.t. het toekennen van geldboetes (o.a. aanduiding van de ambtenaren die bevoegd zijn voor de controle en het vastleggen van een reeks procedurevereisten). In het besluit van 14 juli 2004 zijn deze bepalingen van het REG-decreet namelijk nog niet geregeld. Een tweede doelstelling van de wijziging, is het verduidelijken van de gevraagde gegevens en het in overeenstemming brengen van de terminologie met de Waalse regelgeving. In de Waalse regelgeving worden aan de netbeheerders grosso modo dezelfde gegevens gevraagd als in de Vlaamse regelgeving, maar zijn de gegevens volgens de Vlaamse regering technisch beter omschreven. 3. Administratieve lasten In de nota aan de Vlaamse regering wordt gesteld dat in het voorontwerp geen verplichtingen worden opgelegd om bijkomende gegevens te verzamelen t.o.v. de huidige situatie, op één uitzondering na. Dit klopt niet helemaal, en is bovendien slechts een deel van het verhaal. Het voorontwerp voert immers weldegelijk verplichtingen in om bijkomende gegevens te rapporteren t.o.v. de huidige situatie (het nieuwe art. 3 3, het nieuwe art. 6bis). Bovendien laat het voorontwerp de kans liggen om de administratieve lasten verbonden aan de bestaande rapportageverplichtingen te verminderen. In de nota aan de Vlaamse regering wordt met name gesteld dat de enige bepaling die een verschil inhoudt t.o.v. de huidige gevraagde rapporteringswijze, de verplichting is voor Elia en 4

5 Fluxys om de afnamegegevens van de bedrijven aangesloten op hun netten (grotendeels energie-intensieve bedrijven), naast deze te groeperen per sector, te rangschikken in dalende volgorde. De bijkomende jaarlijkse administratieve wordt in de nota aan de Vlaamse regering geschat op 46 euro voor Elia en Fluxys samen. Dit is niet ernstig. Aan het rapporteren van afname- en productiegegevens zijn belangrijke, jaarlijks terugkerende administratieve lasten verbonden. De SERV vraagt dan ook dat deze administratieve lasten ernstig worden genomen door dubbele en onnodige gegevensopvraging te vermijden Dubbele gegevensopvraging Ten eerste is volgens de SERV op verschillende plaatsen sprake van dubbele gegevensopvraging. Het ministerieel besluit van bevestigt dit zelfs expliciet waar wordt gesteld: De afnamehoeveelheden, opgegeven door de beheerders van een distributienet [in het kader van het besluit van 14 juli 2004], zijn gelijk aan: 1 de afnamegegevens die ze in hetzelfde kalenderjaar aan de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt bezorgen in het kader van de controle op de quotumverplichting met betrekking tot groene stroom op grond van artikel 23 van het Elektriciteitsdecreet; 2 de afnamegegevens in het ontwerp REG-actieplan dat ze in hetzelfde kalenderjaar aan [het Vlaams Energieagentschap (verv. M.B. 31 maart 2006, art. 10, I: 1 april 2006)] bezorgen op grond van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de bevordering van het rationeel energiegebruik van 29 maart De gegevens die de exploitant van een warmtekrachtinstallatie [in het kader van het besluit van 14 juli 2004] ter beschikking stelt, zijn gelijk aan de overeenkomstige gegevens die de exploitant bezorgt aan: 1 de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt in het aanvraagdossier voor warmtekracht-certificaten op grond van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de openbare dienstverplichting ter bevordering van de elektriciteitsopwekking in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties van 5 maart 2004; 2 het Verificatiebureau Benchmarking in het kader van een energiebeleidsovereenkomst; 5

6 3 [het departement Leefmilieu-, Natuur en Energie (verv. M.B. 31 maart 2006, art. 10, I: 1 april 2006)] in het integrale milieujaarverslag, zoals ingevoerd door het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april De gegevens die de exploitant van een hernieuwbare energie-installatie [in het kader van het besluit van 14 juli 2004] ter beschikking stelt zijn gelijk aan de overeenkomstige gegevens in het aanvraagdossier voor groenestroomcertificaten die de exploitant bezorgt aan de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt op grond van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen van 5 maart Met andere woorden: de (deels nieuwe) artikelen 2, 4, 5 en 6 bevatten rapportageverplichtingen aan het Vlaams energieagentschap terwijl dezelfde informatie minstens gedeeltelijk ook aan andere overheidsdiensten moet worden bezorgd. De SERV heeft in het verleden al herhaaldelijk gevraagd dat regels die verplichten om informatie over te maken die de overheid al in haar bezit heeft of die elders vrij beschikbaar zijn, zouden worden afgeschaft (zgn. één-kopie-regel). Op de ondernemingsconferentie die werd afgesloten op 9 december 2003 werd het principe overeengekomen dat dezelfde informatie maar één keer aan de overheid moet worden bezorgd. Ook het regeerakkoord van de huidige Vlaamse regering bevat het principe van de eenmalige gegevensopvraging: We verhinderen dat de verschillende organisatie-entiteiten binnen de Vlaamse overheid informatie-eilanden worden en maken intern sluitende afspraken zodat de burgers of de bedrijven niet steeds opnieuw dezelfde gegevens moeten bezorgen. ( ) We bouwen een goed systeem uit voor informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de verschillende overheden (lokale en Vlaamse overheid) en overheidsdiensten. Op die manier volstaat voor ondernemingen, verenigingen en burgers een eenmalige aangifte van gegevens. Ook het decreet van 9 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer bevat het principe dat dubbele gegevensopvraging wordt vermeden. Voor de betrokken netbeheerders en exploitanten van warmtekracht-, hernieuwbare energieen zelfopwekkingsinstallaties is het onbegrijpelijk dat dezelfde gegevens aan twee Vlaamse overheidsinstanties (VREG en VEA) moeten worden bezorgd, twee overheidsinstanties die bovendien in hetzelfde gebouw op dezelfde verdieping zitten. De raad erkent dat de aan de VREG overgemaakte gegevens confidentieel zijn, maar een expliciete verklaring van de exploitant dat dezelfde gegevens mogen gebruikt worden voor het voldoen aan de rapportageverplichtingen die in het kader van het REG-decreet worden opgelegd, kan hier een eenvoudige en afdoende oplossing bieden. Terzake kan inspiratie worden 6

7 opgedaan in een ander voorontwerp van besluit, met name over dakisolatiepremies, waar is voorzien dat de netbeheerder in het aanvraagformulier voor de premie aan de huishoudelijke afnemer de toestemming vraagt om een aantal gegevens van de premieaanvraag te mogen meedelen aan de Vlaamse overheid Gedeeltelijk onnodige gegevensopvraging De bestaande artikels 4, 5 en 6 verplichten de exploitanten om jaarlijks vóór 1 mei een aantal gegevens te bezorgen aan het Vlaams Energieagentschap, waaronder ook de technische kenmerken van de installatie, het opgestelde elektrisch en thermisch vermogen, de hernieuwbare energiebron en de sectoren waartoe de eigenaars van de warmte en de elektriciteit behoren (op 31 december van het voorgaande kalenderjaar). Volgens de raad is hier sprake van onnodige administratieve lasten aangezien het bij de zopas opgesomde informatie gaat om gegevens die in principe niet veranderen maar die niettemin elk jaar opnieuw moeten worden bezorgd. Hier zou een eenmalige rapportage moeten volstaan, met de verplichting voor exploitanten om enkel wijzigingen te rapporteren. Een alternatief is dat elke betrokkene een gepersonaliseerd invulformulier ontvangt waarin de reeds bekende gegevens door de overheid vooringevuld zijn. Overigens merkt de raad op dat er verschillen zijn tussen het ministerieel besluit van en het excelbestand dat VEA verspreidt als invulformulier voor de afnamegegevens van elektriciteit (onderscheid laagspanning-hoogspanning, definitie huishoudens ) Verder voegt het voorontwerp een nieuw art. 6bis in. Dat artikel stelt: Elke exploitant van een warmtekrachtinstallatie of een hernieuwbare-energie-installatie die de geproduceerde energie zelf geheel of gedeeltelijk verbruikt, en elke exploitant van een zelfopwekkingsinstallatie bezorgt jaarlijks voor 1 mei aan het Vlaams Energieagentschap de hoeveelheid elektriciteit en de hoeveelheid brandstof per type die tijdens het vorige kalenderjaar werden verbruikt op de ganse bedrijfssite. De minister kan die rapporteringsplicht beperken tot de exploitanten in bepaalde sectoren. In de nota aan de Vlaamse regering wordt gesteld dat men via deze (bijkomende) rapportageverplichting ook gegevens over de hoeveelheid energie geleverd door derden wil bekomen. 1 Zie art. 7 van het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, en tot invoering van dakisolatiepremies. 7

8 Volgens de SERV is het ondanks deze toelichting in de nota aan de Vlaamse regering onduidelijk waarvoor men de informatie bedoeld in art. 6bis precies nodig heeft en wat men met die gegevens precies wil doen. In elk geval lijkt de voorgestelde tekst zeer ver te gaan. Hij komt erop neer dat de betrokken bedrijven (en particulieren) die beschikken over een warmtekrachtinstallatie, een hernieuwbare-energie-installatie of een zelfopwekkingsinstallatie ook zouden moeten rapporteren over al hun overige energiegebruik, bijvoorbeeld ook over de hoeveelheid brandstof per type dat wordt gebruikt voor voertuigen, het naftagebruik in krakers in de chemie, het gebruik van hout(kachels), enz. Dit soort voorbeelden maakt duidelijk dat de in art. 6bis opgevraagde informatie het kader van het besluit van 24 maart 2006 (waarvan het voorontwerp een wijzigingsbesluit is) overstijgt. Hoe dan ook lijkt er geen goede reden te zijn als deze informatie nodig zou zijn en voor het beoogde nader te specificeren doel niet op een andere wijze efficiënter kan worden bekomen waarom de rapportage van dat soort gegevens beperkt zou moeten zijn tot bedrijven (en particulieren) die beschikken over een warmtekrachtinstallatie, een hernieuwbare-energieinstallatie of een zelfopwekkingsinstallatie. De bepaling van art. 6bis is volgens de SERV ook niet altijd uitvoerbaar, tenzij het de bedoeling zou zijn om via de omweg van dit besluit impliciet nieuwe tellers te verplichten (zie verder onder punt 4 van dit advies) Besluit In het licht van het voorgaande, dringt de SERV aan op een vereenvoudiging van de bestaande (en voorgestelde nieuwe) administratieve verplichtingen van beheerders van de aardgasen elektriciteitsnetten, de brandstofleveranciers, de exploitanten van warmtekracht-, hernieuwbare energie- en zelfopwekkingsinstallaties. 8

9 4. Onvolkomenheden en onduidelijkheden De SERV stelt vast dat er in het ontwerpbesluit onvolkomenheden en onduidelijkheden zijn in zowat alle artikelen. Ze worden hierna overlopen Artikelen 2 en 3 De artikelen 2 en 3 specificeren een aantal energiegegevens die volgens het besluit van 14 juli 2004 verplicht moeten worden gerapporteerd. Het voorontwerp stelt met name in het nieuwe art. 2 2 dat elke beheerder van een distributienet of transmissienet voor 1 mei van elk jaar de volgende gegevens ter beschikking van het Vlaams Energieagentschap: 1 het aantal afnamepunten per 31 december van het voorgaande kalenderjaar en de afgenomen netto- en brutohoeveelheid elektriciteit per sector; 2 de totale hoeveelheid elektriciteit, geïnjecteerd op het net door alle productie-installaties die aangesloten zijn op het net; 3 de totale hoeveelheid elektriciteit, geïnjecteerd op het net door alle andere netbeheerders. Het nieuwe art. 2 3 stelt: Elke beheerder van een transmissienet of vervoernet bezorgt een lijst met voor elk afnamepunt de volgende gegevens: 1 adres en EAN-code afnamepunt; 2 voor elektriciteit: bruto- en nettoafname; 3 voor aardgas: afname De afnamepunten worden gerangschikt in dalende volgorde van brutoafname. De beheerders moeten gegevens rapporteren inzake de hoeveelheid op het net geïnjecteerde elektriciteit door alle productie-installaties die aangesloten zijn op het net, en per sector (en voor de transmissienetten en vervoernetten ook per afnamepunt) de bruto- en nettoafname van elektriciteit. De raad merkt op dat deze bepaling niet steeds uitvoerbaar is. Met name in het geval van terugdraaiende tellers (waarbij het afnamepunt en het injectiepunt samenvallen) is het voor de exploitant en dus ook voor de netbeheerder onmogelijk om de brutoafname exact te kennen (tenzij het de bedoeling zou zijn om via de omweg van dit besluit impliciet nieuwe tellers te verplichten). De raad vraagt zich ook af hoe de rapportageverplichtingen geïnterpreteerd moeten worden voor privénetten. Deze netten hebben geen netbeheerder die door de VREG is aangeduid en kunnen aansluiting geven aan productie-installaties die zelf niet aangesloten zijn op het distributienet. Ook over de situatie van plaatselijke vervoernetten is er onduidelijkheid. 9

10 De termen bruto en netto worden in het voorontwerp in verschillende betekenissen gebruikt naargelang het gaat om productie dan wel afname. Dit bemoeilijkt de interpretatie van het besluit. In het nieuwe art. 2 2, 2 en 3 en in art. 2 3 is niet opgenomen op welke periode de gegevens betrekking moeten hebben. In art. 2 3 is niet opgenomen wanneer die gegevens moeten worden bezorgd. In art. 2 3 is evenmin opgenomen aan wie de gegevens moeten worden bezorgd Artikelen 4 tot 7 De artikelen 4 tot en met 7 van het ontwerp van wijzigingsbesluit hebben betrekking op de gegevens die gerapporteerd moeten worden door de exploitanten van hernieuwbare-energie-, WKK- en zelfopwekkingsinstallaties (wijziging van de artikelen 4, 5 en 6 van het besluit van 14 juli 2004 en invoeging van een bijkomend artikel 6bis). Aan het bestaande art. 4, 5 en 6 is telkens toegevoegd dat de exploitant jaarlijks vóór 1 mei ook de technische kenmerken ter beschikking moet stellen van het Vlaams Energieagentschap. Hieraan moet volgens de raad telkens worden toegevoegd van de installatie. Er wordt in art. 4 en 6 toegevoegd dat de minister de technische kenmerken kan bepalen van de WKK- en zelfopwekkingsinstallaties waarvoor gegevens moeten worden verstrekt. In het ministerieel besluit van 23 februari 2005 werd de doelgroep immers al verengd (tot WKKinstallaties > 50 kw en hernieuwbare-energie-installaties waarbij warmte wordt geproduceerd > 50 kw) omdat de waarde van de gegevens van de hele kleine installaties niet opweegt ten opzichte van de administratieve last voor de exploitanten. Voor zelfopwekkingsinstallaties is er in het ministerieel besluit echter geen ondergrens voorzien terwijl zich net daar de kleine installaties bevinden. In het nieuwe art. 6bis is het onduidelijk waarom wordt verwezen naar de verbruikte hoeveelheid elektriciteit en brandstof op de ganse bedrijfssite. Het gaat immers niet noodzakelijk om bedrijven. Bovendien is onduidelijk wat precies wordt bedoeld met bedrijfssite en wat de precieze bedoeling en meerwaarde is van deze begripsomschrijving (zie tevens opmerkingen bij art. 6bis in deel 2 van dit advies). Art. 6bis lijkt verder niet in alle gevallen uitvoerbaar, met name ook hier in het geval van terugdraaiende tellers (cf. supra). 10

11 4.3. Artikel 8 Art. 8 van het wijzigingsbesluit voert een nieuw art. 10bis in dat de verdere uitvoering regelt van art. 24 en art van het REG-decreet inzake toezicht en sancties. Het nieuwe art. 10 bis, eerste lid stelt dat de ambtenaren van het Vlaams Energieagentschap bevoegd zijn voor de controle op de naleving van de verplichtingen, opgelegd door: 1 het REG-decreet; 2 het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 betreffende het rapporteren van afname- en productiegegevens door de beheerders van de aardgas- en elektriciteitsnetten, de brandstofleveranciers, de exploitanten van warmtekracht-, hernieuwbare energie- en zelfopwekkingsinstallaties. Ook deze bepaling overstijgt (net zoals het nieuwe art. 6bis) het kader van het besluit van 24 maart 2006 (waarvan het voorontwerp een wijzigingsbesluit is). Dat besluit betreft immers het rapporteren van afname- en productiegegevens. In zulk besluit past het niet om in één beweging de ambtenaren van het Vlaams Energieagentschap meteen ook bevoegd te maken voor de controle op de naleving van de verplichtingen van het ganse REG-decreet. Art. 10bis, eerste lid moet dus luiden: De ambtenaren van het Vlaams Energieagentschap zijn bevoegd voor de controle op de naleving van de verplichtingen, opgelegd door dit besluit : In het tweede en derde lid van het nieuwe art. 10bis worden art en art van het REG-decreet met elkaar verward. Art. 27 van het REG-decreet luidt: Art Overtredingen van de door de Vlaamse regering in toepassing van artikel 23, eerste lid, opgelegde eisen inzake de consistentie, volledigheid en accuraatheid van de te rapporteren gegevens, worden bestraft met een administratieve geldboete die niet lager is dan 50 euro, noch hoger dan euro. 2. Overtredingen van de door Vlaamse regering in toepassing van artikel 23, tweede lid, opgelegde rapporteringstermijn worden bestraft met een administratieve geldboete van 250 euro per kalenderdag. Het derde lid van het nieuwe art. 10bis luidt: Het hoofd van het Vlaams Energieagentschap beslist tot het opleggen van de administratieve geldboete, vermeld in artikel 27, 1, van het REG-decreet, en stelt de rapporteringsplichtige daarvan in kennis voor 1 juni van het lopende kalenderjaar. Het derde lid van het nieuwe art. 10bis stelt: Het hoofd van het Vlaams Energieagentschap beslist tot het opleggen van de administratieve geldboete, vermeld in artikel 27, 2, van het REG-decreet, bepaalt de hoogte van die geldboete, en stelt de rapporteringsplichtige daarvan in kennis binnen zestig dagen nadat de overtreding is vastgesteld. De verwijzing 11

12 naar art moet art zijn en omgekeerd. Art laat immers geen keuze toe wat betreft de hoogte van de geldboete (250 euro). Ook is de datum waarop de rapporteringsplichtige in kennis wordt gesteld van zijn overtreding nu niet consistent in het ontwerp van wijzigingsbesluit. Overigens zijn er ook inhoudelijk bemerkingen te maken bij art. 10bis. Ten eerste is er de administratieve geldboete van 250 euro per kalenderdag voor het overtreden van de rapporteringstermijn van 1 mei (art. 2 tot 6bis van het besluit). Dit is toch wel aan de hoge kant, te meer daar het in principe ook kan gaan om kleinere warmtekrachtinstallaties, hernieuwbare energie-installaties en zelfopwekkingsinstallaties. Het ministerieel besluit van stelt terzake Het feit dat de rapporteringsplichtige geen invulformulier ontvangt, belet niet dat hij moet nagaan of hij aan de rapporteringsplicht moet voldoen. Op haar website maakt het Vlaams Energieagentschap hiervan uitdrukkelijk melding. Op de website van het VEA is die rapporteringsplicht terug te vinden op een niet zo logische plaats, onder de pagina energiebeleid (energiebeleid > Vlaams energiebeleid > verplichte rapportering van energiegegevens), en bijvoorbeeld niet onder de pagina milieuvriendelijke energie. De raad vraagt dan ook meer inspanningen om de kenbaarheid van de rapportageverplichtingen bij de doelgroepen te verzekeren. Nog in dat verband, stelt het ontwerpbesluit dat het hoofd van het Vlaams Energieagentschap de rapporteringsplichtige in kennis moet stellen van het opleggen van de administratieve geldboete voor 1 juni van het lopende kalenderjaar (of binnen 60 dagen indien de foute verwijzing naar art niet wordt rechtgezet). Dat betekent dat de administratieve geldboete kan oplopen tot 7500 euro (of euro bij een termijn van 60 dagen) vooraleer de rapporteringsplichtige daarvan op de hoogte wordt gesteld voor het niet tijdig aanleveren van gegevens! Tegen deze administratieve geldboete van art van het REG-decreet is bovendien geen bezwaar, kwijtschelding, vermindering, uitstel van betaling of beroep mogelijk. Uitstel van betaling is volgens het REG-decreet niet mogelijk, wel volgens het voorontwerp van besluit. De raad vraagt dan ook om de voorgestelde regeling te herbekijken zodat de omvang van de sanctie meer in verhouding staat tot het belang van de overtreding. Ten tweede wijst de SERV erop dat de netbeheerders, wat de nace-codes betreft, in het kader van de rapportering van de afnamegegevens afhankelijk zijn van de gegevens die de leveranciers hen bezorgen. In de praktijk blijkt dat de door de leveranciers aangereikte nace-codes niet altijd correct en volledig zijn. Het is niet wenselijk dat de distributienetbeheerders daarvoor een boete van het Vlaams Energieagentschap kunnen krijgen. 12

13 4.4. Besluit De SERV heeft zich in een recent advies van 10 september 2008 over het gecodificeerd energiedecreet bijzonder kritisch getoond over de kwaliteit van het voorbereidende wetgevende werk dat werd verricht. Ook nu moet de raad vaststellen dat in dit korte, vrij eenvoudige ontwerp van besluit een hele reeks onvolkomenheden en onduidelijkheden staan. De SERV vraagt daarom dat structurele maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de ontwerp energieregelgeving die hem wordt voorgelegd te verbeteren. 13

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74823 Vu pour être joint à l arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant dispositions générales en matière de politique énergétique. Bruxelles,

Nadere informatie

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES 74823 Vu pour être joint à l arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant dispositions générales en matière de politique énergétique. Bruxelles, 19 novembre 2010. Le Ministre-Président du

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Brussel, 11 januari 2006. 011103_advies_besluit_WKK. Advies. Besluit warmtekrachtkoppeling

Brussel, 11 januari 2006. 011103_advies_besluit_WKK. Advies. Besluit warmtekrachtkoppeling Brussel, 11 januari 2006 011103_advies_besluit_WKK Advies Besluit warmtekrachtkoppeling Inhoud 1. Krachtlijnen van het advies... 3 2. Situering van de adviesvraag... 4 3. Codificatie in één WKK-besluit

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 20 juli 2004. gewijzigd op 24 januari 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 20 juli 2004. gewijzigd op 24 januari 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 03-06-2014

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 03-06-2014 VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35570] 9 MEI 2014. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de instanties bevoegd voor de behandeling van de dossiers

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 april 2007 1

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 april 2007 1 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA 2008

BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA 2008 BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA 2008 Aantal Titel van het initiatief Betrokken regelgeving Eventuele wettelijke deadline Korte samenvatting van de beleidsdoelstellingen Te doorlopen fases en hun timing Wordt

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 januari 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 januari 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 31 mei 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 31 mei 2005 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Brussel, 10 september 2008 100908 Advies besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Advies Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Inhoud 1. Situering... 3 2. Algemene beoordeling...

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Brussel, 10 september 2008 Advies_energiedecreet. Advies. Over het voorontwerp van decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid

Brussel, 10 september 2008 Advies_energiedecreet. Advies. Over het voorontwerp van decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid Brussel, 10 september 2008 Advies_energiedecreet Advies Over het voorontwerp van decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene beoordeling...

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 17 juli 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 17 juli 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

houdende diverse bepalingen inzake energie

houdende diverse bepalingen inzake energie stuk ingediend op 2031 (2012-2013) Nr. 4 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 2031

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 januari 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 januari 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 augustus 2006

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 augustus 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Rapport

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 maart 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 maart 2005 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

Brussel, 10 oktober _Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit. Advies. ontwerpbesluit gratis elektriciteit

Brussel, 10 oktober _Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit. Advies. ontwerpbesluit gratis elektriciteit Brussel, 10 oktober 2003 101003_Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit Advies ontwerpbesluit gratis elektriciteit Inhoud Inhoud... 2 1. Situering van de adviesvraag... 3 2. Krachtlijnen van het advies...

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2007 2996 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36057] 25 MEI 2007. Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 5 mei 2015

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 5 mei 2015 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie stuk ingediend op 1639 (2011-2012) Nr. 10 6 juli 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Robrecht Bothuyne, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Sonja Claes en de heren

Nadere informatie

Brussel, 23 maart 2007 180307_Advies_HEbesluit. Advies. Wijzigingsbesluit hernieuwbare energie Inzake groenestroomcertificaten voor biomassa

Brussel, 23 maart 2007 180307_Advies_HEbesluit. Advies. Wijzigingsbesluit hernieuwbare energie Inzake groenestroomcertificaten voor biomassa Brussel, 23 maart 2007 180307_Advies_HEbesluit Advies Wijzigingsbesluit hernieuwbare energie Inzake groenestroomcertificaten voor biomassa Inhoud Samenvatting... 3 Advies... 4 1. Situering van de adviesvraag...

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie.

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie. stuk ingediend op 1639 (2011-2012) Nr. 3 26 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Robrecht Bothuyne, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Sonja Claes en de heren

Nadere informatie

van 20 november 2007

van 20 november 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Brussel, 17 september 2008 080917 aanvullend advies energiedecreet. Advies

Brussel, 17 september 2008 080917 aanvullend advies energiedecreet. Advies Brussel, 17 september 2008 080917 aanvullend advies energiedecreet Advies Aanvullend advies bij het SERV-advies van 10 september 2008 over het voorontwerp van decreet houdende algemene bepalingen betreffende

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juni 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juni 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE Zitting 2006-2007 23 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 19 januari 2015

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 19 januari 2015 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

van 17 februari 2009

van 17 februari 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Opschrift Decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt Datum 17.07.2000 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN ART. 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. ART. 2. In dit decreet wordt verstaan

Nadere informatie

van 18 september 2012

van 18 september 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

Brussel, 9 juli 2003 070903_advies_ontwerpbesluit_hernieuwbare_energiebronnen. Advies. Ontwerpbesluit Hernieuwbare Energiebronnen

Brussel, 9 juli 2003 070903_advies_ontwerpbesluit_hernieuwbare_energiebronnen. Advies. Ontwerpbesluit Hernieuwbare Energiebronnen Brussel, 9 juli 2003 070903_advies_ontwerpbesluit_hernieuwbare_energiebronnen Advies Ontwerpbesluit Hernieuwbare Energiebronnen Inhoud Inhoud... 2 1. Situering adviesvraag... 4 2. Krachtlijnen van het

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juli 2008

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juli 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1 WOORD VOORAF........................................................... v HET FEDERALE ENERGIERECHT IN 2009: Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen Tom Schoors en Didier Pacquée...........................................

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

2. Welke sancties zijn mogelijk bij deze verschillende vormen van energiefraude?

2. Welke sancties zijn mogelijk bij deze verschillende vormen van energiefraude? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403 van TINNE ROMBOUTS datum: 16 september 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Elektriciteitsproductie

Nadere informatie

Advies. Wijzigingsbesluit REG-ODV

Advies. Wijzigingsbesluit REG-ODV Brussel, 15 april 2009 041509_Advies_wijzigingsbesluit_REG_ODV Advies Wijzigingsbesluit REG-ODV voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 2 maart 2007 inzake de

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 april gewijzigd op 23 februari 2010.

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 april gewijzigd op 23 februari 2010. Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-495

BESLISSING (B) CDC-495 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) 11-03-2013 WG Belgian Grid Agenda Overlopen van een aantal artikels Bespreken vragen / bedenkingen VREG 2

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE SANCTIES OPGELEGD DOOR HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP

ADMINISTRATIEVE SANCTIES OPGELEGD DOOR HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP Decr. Vl. Parl. 8 mei 2009 - Energiedecreet (Art. 13.3.5) Afdeling IV Procedure en administratieve geldboete bij nietnaleving van de bepalingen inzake groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten

Nadere informatie

Typ hier de naam van hedrijf

Typ hier de naam van hedrijf Typ hier de naam van hedrijf Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 BRUSSEL e-mail: info.vreg@advalvas.be tel +32 2 553 13 53 fax

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juni 2004

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Rapport

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd.

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd. VLAAMSE OVERHEID [C 2013/35060] 21 DECEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten

Nadere informatie

Tabel 1: Federale bijdrage

Tabel 1: Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2010. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

van 14 augustus 2007

van 14 augustus 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 31 juli 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 31 juli 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

VR DOC.0962/1BIS

VR DOC.0962/1BIS VR 2017 0610 DOC.0962/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van

Nadere informatie

van 13 augustus 2009

van 13 augustus 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Brussel, 12 september 2007 091207 Advies besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energie Advies Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding en krachtlijnen...

Nadere informatie

Advies Reparatiebesluit energiepremies

Advies Reparatiebesluit energiepremies Advies Reparatiebesluit energiepremies SERV, 20 januari 2010 Minaraad, 28 januari 2010 Contactpersoon SERV: Peter Van Humbeeck Contactpersoon Minaraad: Francis Noyen 1 Wetstraat 34-36, B- 1040 Brussel

Nadere informatie

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2011. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie

Workshop Disclosure. 26 februari 2015

Workshop Disclosure. 26 februari 2015 Workshop Disclosure 26 februari 2015 BESTAAND KADER DISCLOSURE WETGEVING VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 2 Informatieverlening over de oorsprong en milieugevolgen van de geleverde

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 1 februari 2005

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 1 februari 2005 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 19 juni 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 19 juni 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. 32 2 553 13 53 Fax 32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

4.4. Welke zijn de andere belangrijke steunregimes voor hernieuwbare energie?

4.4. Welke zijn de andere belangrijke steunregimes voor hernieuwbare energie? 266 ENERGIERECHT IN BELGIË EN VLAANDEREN Er werden jarenlang echter meer GSC uitgereikt aan producenten dan dat er ingediend moesten worden door leveranciers. Dit leidt logischerwijs tot overschotten op

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 73955 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen,

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Verslag van de consultatie van de ontwerpmededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 augustus 2013

Verslag van de consultatie van de ontwerpmededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 augustus 2013 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 21 oktober 2014

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 21 oktober 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De prijscondities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, zoals bepaald door de beslissing van de

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders stuk ingediend op 2291 (2013-2014) Nr. 3 18 december 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders Tekst

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

25 MEI 2007. - Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken (1)

25 MEI 2007. - Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken (1) VLAAMSE OVERHEID 25 MEI 2007. - Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken (1) Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

van 21 februari 2008

van 21 februari 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 54.996/1 van 5 februari 2014 over een ontwerp van ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs 1. Inleiding Dit document bevat gegevens betreffende de verhandelde groenestroomcertificaten van 1/2006 tot. 2. Tabellen en grafiek Tabel

Nadere informatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie 26 november 2010 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 Voor een vernieuwende,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De nieuwe Europese energiewetgeving...2 Afdeling 1. De richtlijnen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen prosumententarief

Veelgestelde vragen prosumententarief Veelgestelde vragen prosumententarief 1. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend? Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 april 2014

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 april 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

van 19 december 2005

van 19 december 2005 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE 66753 3 de rechtstreekse steun en het productiebeheer. De volgende aangelegenheden worden aan het Waalse Gewest gedelegeerd: 1 de indeling van geslachte varkens en runderen; 2 de raszuivere fokdieren en

Nadere informatie