Lerarenopleiding Economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lerarenopleiding Economie"

Transcriptie

1 Lerarenopleiding Economie (CROHO-nr Algemene economie) (CROHO-nr Bedrijfseconomie) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2012 (afstandsleren) 2. Indeling van het curriculum in: a. Een beroepsvoorbereidende leerlijn b. Een werkervaring, reflectie en onderzoek leerlijn c. Een opleidingsspecifieke leerlijn 3. Gebaseerd op de kennisbasis (generiek en opleidingsspecifiek) 4. Plaats van de minors in het programma (een opleidingsgebonden minor in het tweede leerjaar) 5. Introductie van leerwerktaken. 6. Definitie van Netwerkmodules en Individuele modules 7. Onderwijseenheden te herkennen aan de plaats van het streepje op positie 3 in de code: EN- Afstandsonderwijs 1

2 sopgave Propedeuse... 3 Beroepsvoorbereidende leerlijn... 3 Onderwijskunde Onderwijskunde Drama Werkervaring, reflectie en onderzoek leerlijn... 6 Studieloopbaanbegeleiding 1A... 6 Studieloopbaanbegeleiding 1B... 7 Leerwerkstage Opleidingsspecifieke leerlijn... 9 Vakdidactiek Economie Wiskunde voor economen Financiële rekenkunde Inleiding financieel management De economie van Nederland Inleiding recht Inleiding marketing Boekhouden met de computer Financiering Onderzoek en statistiek Management accounting Markt- en micro-economie Financiële educatie Digibord Afstandsonderwijs 2

3 Propedeuse Beroepsvoorbereidende leerlijn Onderwijskunde 1 EN-VO-ONWK1.A.12 Onderwijskunde 1 - Dit is de eerste beroepsondersteunende onderwijseenheid die studenten krijgen binnen de opleiding tot docent. Juist bij aanvang van een opleiding tot leraar is het van groot belang dat de student zich bewust wordt van wat de rol van docent (precies) inhoudt. Docent zijn betekent niet alleen het geven van een vak, maar gaat verder, namelijk een teamlid zijn, een pedagoog, een onderwijsinnoveerder, et cetera. Niet alleen wordt de student gestimuleerd om zijn/haar eigen toekomstige rol te verkennen, maar ook de plek daarvan in de school en in het huidige onderwijssysteem. Waarom hebben we tegenwoordig al die verschillende opleidingen als vmbo, havo, vwo, bve? Hoe is dat ontstaan? Waar komen verschillende typen als bijzonder en openbaar onderwijs vandaan? Ook maken de studenten kennis met een drietal leertheoretische concepten binnen een onderwijsorganisatie. Diagnostische toetsen Digitale colleges Elektronische leeromgeving Fora en discussies code: EN-VO-ONWK1 Titel: Onderwijskunde/pedagogiek 1 Tijdens deze onderwijseenheid wordt aan de volgende hoofddoelstellingen gewerkt: 1. De studenten doen ervaring op in het leren binnen de community of learners van de School of Education, LVO/BVE. 2. De studenten hebben zicht gekregen op de ontwikkeling van de eigen basisstudievaardigheden. 3. De studenten verwerven kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van het Nederlands onderwijssysteem. 4. De studenten hebben zichzelf georiënteerd in de verschillende taken of rollen die een docent in het onderwijs heeft. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Tentamen 1 5,5 Werkstuk 1 5,5 (). Reader OWK1 Geerts, G & Kralingen, van, R (2011). Handboek voor leraren, 1. Bussum: Coutinho Afstandsonderwijs 3

4 Onderwijskunde 2 EN-VO-ONWK2.A.12 Onderwijskunde 2 - In deze onderwijseenheid staan centraal de vijf rollen die succesvolle docenten laten zien en het gedrag van leerlingen en de leraar in de klas. Allereerst kijken we naar concrete gedragskenmerken van de vijf rollen, die te oefenen en toe te passen zijn. Belangrijk daarbij is of de voorgestelde doelen zijn bereikt, weergegeven door het gedrag van de leerlingen. Daarna gaan we in op de vraag hoe het gedrag van de individuele leerling, het gedrag in en van de groep en het gedrag van de leraar een rol spelen en hoe ze beïnvloed kunnen worden. Centraal staat welke interventies de docent kan plegen om tot voorbeeld(ig) gedrag te komen. We kijken hierbij zoveel mogelijk naar gedrag in relatie met de omgeving, omdat er altijd sprake is van een wisselwerking. We besteden aandacht aan effectieve vormen van klassenmanagement en uitdagend en activerend onderwijs waarin leerlingen door samenwerkend leren in een opbouw tot zelfverantwoordelijk leren komen. Je wordt je in deze onderwijseenheid steeds meer bewust van jouw eigen rol bij het ontstaan van bepaald gedrag bij leerlingen. Verder worden instrumenten aangereikt om jouw lessen op orde te krijgen en te houden. We gaan in op hoe persoonskenmerken tot uiting komen in het pedagogisch handelen en de wijze van communiceren van jou als docent. Door hier bewust mee te oefenen, krijg je meer variatiemogelijkheden tot jouw beschikking om leerling-gedrag te beïnvloeden. Workshops Digitale lessen Elektronische leeromgeving Fora en discussies code: EN-VO-ONWK2 Titel: Onderwijskunde 2 Hoofddoelen OWK2. 1. Aan het einde van de onderwijseenheid weten de studenten welke vijf rollen succesvolle docenten laten zien en kunnen ze deze rollen toepassen in hun eigen onderwijspraktijk. 2. Aan het einde van de onderwijseenheid hebben de studenten inzicht en vaardigheden in klassenmanagement. 3. Aan het einde van de onderwijseenheid hebben de studenten kennis van en inzicht in groepsdynamica en interactieprocessen. Generieke kennisbasis: 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 8.1; 8.2 De doelen en de generieke kennisbasis zijn nader uitgewerkt in de toetsmatrijs OWK2. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Werkstuk 67 5,5 Leerwerktaak 33 5,5 (). Reader OWK2 M. Slooter (2009). De vijf rollen van de leraar, 3. Amersfoort: CPS onderwijsontwikkeling en advies P. Teitler (2009). Lessen in orde, 1. Bussum: Coutinho W. Geerts, R. van Kralingen (2011). Handboek voor leraren, 1. Bussum: Coutinho Afstandsonderwijs 4

5 Drama 1 EN-VO-DRA1.A.12 Drama - Studenten leren te streven naar congruentie tussen hun non-verbale communicatie en hun verbale taal. Interactie gericht op het nemen en houden van leiding staat hier centraal. Vragen als: Hoe zorg ik dat ik aandacht krijg en houd? Kom ik zo over als ik wil overkomen? Hoe kan ik dit beïnvloeden? komen aan de orde. De nadruk ligt op: stemgebruik, houding, non-verbale communicatie, contact maken, zelfvertrouwen, expressie, een samenhangend verhaal boeiend kunnen brengen. Studenten verdiepen zich dus in aspecten van performance in en voor de klas, en werken aan hun handelingsbekwaamheid. Door middel van gerichte individuele en samenwerkingsopdrachten via Blackboard voor in de stagelessen en ook daarbuiten vergroten zij de effectiviteit van hun communicatie voor en in de klas. Studenten werken ervaringsgericht in deze onderwijseenheid. Door middel van gerichte wekelijkse opdrachten via Blackboard en in samenwerking met hun studiemaatje en vakcoach werken zij aan het vergroten van hun vaardigheden en ontvangen zij feedback op die vaardigheden. Wekelijks te lezen literatuur ondersteunt hen in dit proces. Pc/laptop + snel internet + webcamera De docent op het instituut begeleidt de student wekelijks online via Blackboard, via opdrachten. De vakdocent in de school geeft feedback op uitgevoerde opdrachten van de student in de school code: EN-VO-DRA1 Titel: Drama 1 1. studenten zijn zich bewust van de signalen, die zij met hun non-verbale communicatie uitzenden. 2. studenten kunnen non-verbale signalen van anderen herkennen en interpreteren en kunnen hun eigen non-verbale communicatie doelbewust inzetten. 3. studenten leren te streven naar congruentie tussen hun non-verbale communicatie en hun verbale taal. 4. studenten kunnen via spel variëren in gedragingen. 5. studenten weten welke factoren van gedrag horen bij leiding nemen. 6. studenten weten dat een krachtige (dramatische) vorm de inhoud van de boodschap versterkt en kunnen dat ook toepassen. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Presentatie 1 5,5 Dossier 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Victor van Geel (2009). Lichaamstaal, praktijkboek voor de leraar, laatste druk 2009, zesde. Baarn: HB-uitgevers Reader: Hier ben ik! Afstandsonderwijs 5

6 Werkervaring, reflectie en onderzoek leerlijn Studieloopbaanbegeleiding 1A EN-VO-SLB1A.A.12 Studieloopbaanbegeleiding 1A - Je werkt bij SLB1A aan het in kaart brengen van je eigen ontwikkeling. Dit doe je door te werken aan de vijf beroepstaken in het kader van zelfsturing op studie en loopbaan. Dit zijn: kwaliteitenreflectie (wat kan ik? wie ben ik?), motievenreflectie (wat wil ik?), werkexploratie (waar wil ik werken), loopbaansturing (hoe bereik ik dat?) en netwerken (wie heb ik daarbij nodig?). Ook leer je meer over jezelf door te reflecteren en daarbij dingen bewust te maken die je onbewust aan het doen bent. Je leert concrete, meetbare doelen te stellen en daarbij een stappenplan te maken om die doelen ook te halen: je eerste persoonlijk ontwikkelingsplan. Tijdens een startbijeenkomst SLB krijg je een beeld van de inhoud en eindtermen van studieloopbaanbegeleiding. Je maakt een startportfolio waarin jij jouw ervaringen rondom studieloopbaanbegeleiding met bewijsmateriaal aantoont. Studieloopbaantoolkit, blackboard, nulmeting In deze fase van SLB heb je nog geen persoonlijke SLB er. Voor algemene vragen en opmerkingen kun je bij het bedrijfsbureau afstandsleren terecht, voor vakinhoudelijke en organisatorische vragen bij een contactpersoon van de vakgroep. Tijdens de startbijeenkomst zal de SLB er je inhoudelijk begeleiden op het gebied van studieloopbaanbegeleiding, ook zal je in een groep met medestudenten feedback uitwisselen. Niet voldaan t/m Voldaan code: EN-VO-SLB1A Titel: Studieloopbaanbegeleiding 1A LVO 1. De student ontwikkelt de competentie zelfsturing op studie en loopbaan en zet hierbij de beroepstaken van SLB op een juiste wijze in. 2. De student oriënteert zich op de referentiepunten van het eerste jaar op het gebied van persoonlijk professionele ontwikkeling in relatie tot het opleidings- en beroepsprofiel. 3. De student kan reflectie-instrumenten inzetten om tot een zelfsturing te komen. Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur Startportfolio 1 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Mirjam Groen (2008). Effectief handelen door reflectie, 1. Groningen: Noordhoff Afstandsonderwijs 6

7 Studieloopbaanbegeleiding 1B EN-EC-SLB1B.A.12 Studieloopbaanbegeleiding 1B - Je werkt bij SLB1B aan het in kaart brengen van je eigen ontwikkeling. Dit doe je door te werken aan de vijf beroepstaken in het kader van zelfsturing op studie en loopbaan. Ook leer je meer over jezelf door te reflecteren en daarbij dingen bewuste te maken die je onbewust aan het doen bent. Je leert een portfolio aan te leggen waarin je met bewijsmateriaal je ontwikkeling aantoont. Na het inleveren van je startportfolio krijg je een persoonlijke SLB er aangewezen. Deze zal het portfolio met je bespreken in een telefonisch gesprek. Dit portfolio geeft ook een indicatie van jouw niveau en bepaalt jouw verdere traject voor wat betreft studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaantoolkit, nulmeting, blackboard Je hebt via de mail en telefoon regelmatig contact met je persoonlijke SLB er. Hij/zij begeleidt je bij het in kaart brengen van je ontwikkeling door je bijvoorbeeld te helpen goede vragen t stellen. Je SLB er is jouw persoonlijke aanspreekpunt in de opleiding. Niet voldaan t/m Voldaan code: EN-VO-SLB1B Titel: Studieloopbaanbegeleiding 1B LVO 1. De student ontwikkelt de competentie zelfsturing op studie en loopbaan en zet hierbij de beroepstaken van SLB op een juiste wijze in. 2. De student oriënteert zich op de referentiepunten van het eerste jaar op het gebied van persoonlijk professionele ontwikkeling in relatie tot het opleidings- en beroepsprofiel. 3. De student kan reflectie-instrumenten inzetten om tot een zelfsturing te komen. Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur Portfolio 1 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Taaltoets 0 5,5 Propedeusetoets 0 5,5 Mirjam Groen (2008). Effectief handelen door reflectie, 1. Groningen: Noordhoff Afstandsonderwijs 7

8 Leerwerkstage 1 EN-VO-LWS1.A.12 Leerwerkstage jaar 1 - Je gaat in de beroepspraktijk aan de slag met het vormgeven van een goede activerende leeromgeving voor leerlingen. Je bereidt onderwijsactiviteiten voor en kiest daarbij voor een didactische aanpak die activerend is voor leerlingen en die past binnen de context van de school. Je gaat de geplande onderwijsactiviteiten uitvoeren met leerlingen. Je kunt daarbij denken aan vaklessen, maar (afhankelijk van de stageschool) ook aan andere vormen van onderwijs, zoals het maken en begeleiden van onderwijsactiviteiten binnen leergebieden of binnen het competentiegericht leren op het MBO. Ook ga je de uitgevoerde onderwijsactiviteiten bespreken en evalueren. Je gaat in de beroepspraktijk aan de slag met het omgaan met leerlingen. Je geeft leiding aan gesprekken en activiteiten met groepen leerlingen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het leiding geven tijdens een docentgestuurde lessituatie of aan een project waar leerlingen samen aan werken. De context waarin je leiding geeft is afhankelijk van de mogelijkheden binnen je stageschool. Leerwerkstage Handboek LWS1 en ondersteunende materialen op de bijbehorende blackboard module door vakcoach, opleider in de school en leerwerkbegeleider in de vorm van lesbezoek, intervisie, gesprekken en themabijeenkomsten Zeer slecht t/m Uitmuntend code: EN-VO-LWS1 Titel: Leerwerkstage jaar 1 1. Je werkt in de beroepspraktijk aan de SBL competenties. Het vereiste niveau is in de bijhorende gedragsindicatoren uitgewerkt. 2. Je kunt na afronding van onderwijseenheid motiveren of je docent wil worden en of het beroep bij je past. Ec: 6 Toetsen Toets Weging Cesuur Beoordelingsgesprek (basis dossier) 1 5,5 Zeer slecht t/m Uitmuntend (). Zoals genoemd in de blackboard site Afstandsonderwijs 8

9 Opleidingsspecifieke leerlijn Vakdidactiek Economie 1 EN-EC-DID1.A.12 Didactiek 1 Economie - Via het model directe instructie maken studenten kennis met een didactisch model. De studenten leren in de voorbereiding van een leeractiviteit een relatie te leggen tussen leerdoelen, onderwijsinhoud, beginsituatie en werkvormen. De studenten maken kennis met de dimensies van Marzano. Verschillende leeractiviteiten worden uitgevoerd, met aandacht vooral op ontwikkeling. Studenten moeten de gemaakte keuzes kunnen uitleggen aan de hand van de dimensies. De studenten krijgen een oriëntatie op het vak economie in zowel vmbo als mbo. Zij krijgen inzicht in de methoden economie in het vmbo. e-learning code: EN-EC-DID1 Titel: Didactiek 1 economie 1. de student kan een lesplan opstellen aan de hand van het model Directe Instructie 2. de student kan de functie van de SBL-competenties uitleggen en gedragsindicatoren hiervan toepassen in het evalueren van een eigen les en die van een medestudent 3. de student kan de richtvragen van de vijf dimensies van Marzano uitleggen en toepassen in het evalueren van een eigen les en die van een medestudent 4. de student kent de plaats van het vak economie in vmbo en mbo 5. de student kent verschillende methoden economie voor het vmbo Aansluiten bij kennisbasis Kennisbasis economie Domein vakdidactiek VD 4.1 Doelen, formuleren en vertalen van leerdoelen naar concrete leeractiviteiten, kennis van kerndoelen Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Dossier 1 5,5 Ebbens en Ettekoven (). Effectief leren, basisboek,. Groningen: Noordhoff Afstandsonderwijs 9

10 Wiskunde voor economen EN-EC-WIVEC.A.12 Wiskunde voor economen - De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1. Rekenen 2. Algebra 3. Lijnen 4. Functies 5. Differentiëren 6. Procenten calculator Groepsopdrachten via Blackboard code: EN-EC-WIVEC Titel: Wiskunde voor economen Aan het eind van de onderwijseenheid heeft de student voldoende wiskundige kennis en rekenvaardigheden in huis om de studie voor leraar economie te kunnen volgen en te kunnen volbrengen. Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties. Kennisbasis: Domein wiskunde en statistiek: W1.1 - algemene rekenvaardigheid W1.2 - vergelijkingen Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Opdrachten en aanwezigheid in BlackBoard 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Schriftelijk tentamen 1 5,5 G.J.S. Reus cs (2010). Basisvaardigheden toegepast rekenen., 2. Groningen/Houten: Noordhoff Afstandsonderwijs 10

11 Financiële rekenkunde EN-EC-FIRE.A.12 Financiële rekenkunde Onderwerpen die aan bod komen: 1. Enkelvoudige interest 2. Samengestelde interest 3. Renten 4. Annuïteiten Via Blackboard Spreadsheet, bv excel code: EN-EC-FIRE Titel: Financiële rekenkunde Studenten zijn aan het eind van deze module in staat om een aantal financieel rekenkundige problemen op te lossen, mogelijke toepassingen hiervan te zien. Onderwerpen die aan bod komen: 1. Enkelvoudige interest 2. Samengestelde interest 3. Renten 4. Annuïteiten Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties. Kennisbasis economie: Domein wiskunde en statistiek W3 Renteberekeningen; 3.1 enkelvoudige interest, 3.2 samengestelde interest, 3.3 renten en 3.4 annuïteiten Kennisbasis ICT Hier gaan studenten gebruikmaken van de kracht van een spreadsheet, in bv. excel. Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur Schriftelijk tentamen 1 5,5 J.C.M. Gruijters (2008). Financiële rekenkunde voor het HEO, 5e. Groningen: Wolters Noordhoff Afstandsonderwijs 11

12 Inleiding financieel management EN-EC-INFIM.A.12 Inleiding Financieel Management - Bedrijfseconomie 1. ondernemingen en hun functie in de economie 2. bedrijfseconomische vakgebieden en functies 3. financiële overzichten 4. ondernemingsplan Bedrijfsadministratie 1. inleiding en algemene begrippen 2. de inventaris, de balans en de winst-en-verliesrekening 3. het grootboek 4. de kolommenbalans 5. de rangschikking van de rekeningen in het grootboek 6. journaliseren 7. belastingen 8. inkoop- en verkoopretouren en kortingen 9. de grootboekrekening 10. Privé Rekenmachine Computer met Excel code: EN-EC-INFIM Titel: Inleiding Financieel Management De student maakt kennis met de beginselen van bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie. Kennisbasis economie Domeinen bedrijfseconomie en financiele administratie: F1: Boekhoudkundige cyclus F2: Ondernemingsvormen F4.1: Inkoop- en verkoopadministratie B2.1: Investeringsbegroting ICT-kennisbasis De student voert bedrijfseconomische opdrachten uit met Excel. Ec: 4 Toetsen Toets Weging Cesuur Schriftelijk tentamen 1 5,5 de Boer/Brouwers/Koetzier (2011). Basisboek Bedrijfseconomie, 9. Groningen: Noordgoff de Boer/Brouwers/Koetzier (2011). Basisboek Bedrijfseconomie, Opgavenboek, 9. Groningen: Noordhoff Fuchs/van Vlimmeren (2009). Boekhouden geboekstaafd, deel 1, opgavenboek, Elfde druk. Groningen: Noordhoff Fuchs/van Vlimmeren (2009). Boekhouden geboekstaafd, deel 1, Elfde druk. Groningen: Noordhoff Afstandsonderwijs 12

13 De economie van Nederland EN-EC-ECONE.A.12 De economie van Nederland - De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1. economische orde, marktmechanisme en budgetmechanisme 2. concentratie en marktmacht 3. internationale handel en betalingsbalans 4. geld- en bankwezen 5. functies overheid 6. rijksbegroting en begrotingspolitiek 7. arbeidsverhoudingen in Nederland 8. werkgelegenheid en werkloosheid 9. onderwijs en economische actualiteit Netwerkmodule Computer en rekenmachine Netwerkmodule code: EN-EC-ECONE Titel: De economie van Nederland De student kan na het volgen van de module: 1. de economische orde van Nederland beschrijven 2. het belang van internationale handel voor Nederland beredeneren 3. de rol van het bankwezen in de Nederlandse economie beschrijven 4. het belang van de overheid in de economie uitleggen 5. een beschrijving geven van de Nederlandse arbeidsverhoudingen 6. de kenmerken van de Nederlandse arbeidsmarkt weergeven Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties. Kennisbasis: Domein Algemene economie: 1. A1: Arbeid, beroepsbevolking,arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden 2. A2.1: Internationale handel ( deels) 3. A3.1 : Geld en Bankwezen ( deels) 4. A6.1: Taken van de overheid (deels) Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Schriftelijk examen 1 5,5 J.Buunk (2011). De economie in Nederland, 8e. Houten: Wolters Noordhoff Afstandsonderwijs 13

14 Inleiding recht EN-EC-INREC.A.12 Inleiding Recht - Het gaat in deze onderwijseenheid om de ordening van de rechtsgebieden vanuit de realiteit van een bestaand bedrijf. Naast een kennismaking met het recht, ligt de nadruk vooral op het privaatrecht. Een extra verdieping zal aangebracht worden ten aanzien van het arbeidsrecht. Activiteiten zijn: 1. Het opzoeken van wetteksten. 2. Het lezen en interpreteren van rechterlijke uitspraken. 3. Het oplossen van een casus. Individueel Wetbundel. e-learning code: EN-EC-INREC Titel: Inleiding Recht Na afloop van de onderwijseenheid heeft de student een praktische inleiding van het recht zich eigen gemaakt. Deze module is gericht op het voorbereiden van studenten op het verzorgen van leerinhouden Recht in het middelbaar beroepsonderwijs. Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties. Kennisbasis Domein Recht R.1.1 Algemene concepten in het recht R.3.1 Overeenkomsten/verbintenissen Burgerschapscompetentie SBL1 De student onderschrijft zijn interpersoonlijke verantwoordelijkheid. SBL3 De student heeft kennis van de samenleving en het debat en beleid inzake burgerschap, toegespitst op de (rechts-)relatie tussen het individu en de gemeenschap. SBL5 De student is op de hoogte van het maatschappelijk debat over de rol van de leraar en de positie van het onderwijs. SBL 6 De student is op de hoogte van enkele maatschappelijke en overheidsinstellingen die van belang zijn voor het functioneren van de leerlingen, de school en het onderwijs en het achterliggende beroepenveld. De student heeft voldoende kennis van maatschappelijke vraagstukken die de leerlingen, de school of het onderwijs raken met betrekking tot het beroepenveld waarvoor hij op gaat leiden. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Tentamen 1 5,5 (Zo recent mogelijk). Wetteksten Hoger Economisch Onderwijs, LET OP: ISBN nummer verandert ieder jaar.. Groningen: Wolters Noordhoff CJ Loonstra (). Hoofdlijnen Nederlands Recht, 10. : Wolters Noordhoff Afstandsonderwijs 14

15 Inleiding marketing EN-EC-INLMA.A.12 Inleiding Marketing - 1. Marketing vandaag en morgen 2. De marketingomgeving 3. Product- en merkstrategie 4. Productontwikkeling en levenscylusstrategieën 5. Marketing van diensten 6. Prijsbeleid 7. Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie 8. Reclame en public relations 9. Persoonlijke verkoop en sales promotions 10. Direct en online marketing: directe klantrelaties opbouwen 11. Distributiebeleid code: EN-EC-INLMA Titel: Inleiding Marketing 1. De student krijgt een inleiding in marketing. Aan de orde komt de vraag: wat is marketing. 2. Verder worden de 4 P's van de marketingmix uitgebreid behandeld en besproken. Kennisbasis economie Domein marketing: M1.1: Definitie van marketing M1.2: Beleid M2.1: Product M2.2: Prijs M2.3: Promotie M2.4: Distributie Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Schriftelijk tentamen 1 5,5 Philip Kotler (2009). Principes van Marketing, Vijfde druk. : Pearson Education Afstandsonderwijs 15

16 Boekhouden met de computer EN-EC-BOEKC.A.12 Boekhouden met de computer - De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1. inrichting van de administratie 2. grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening 3. subadministraties 4. voorraadadministratie tegen fifo, lifo en vvp 5. boekingen in verband met personeelskosten, interest en kosten vaste activa 6. boekingen in verband met voorzieningen 7. werken met software voor de boekhouding 8. het aanmaken van een administratie met behulp van een boekhoudprogramma 9. verwerken financiële feiten met behulp van een computerprogramma 10. jaarafsluiting en financiële overzichten Computer ( laptop of desktop) en rekenmachine e-learning code: EN-EC-BOEKC Titel: Boekhouden met de computer De student kan na het volgen van de module : 1. financiële feiten in de administratie verwerken zowel handmatig als met behulp van een computerprogramma voor de boekhouding. 2. de voorraadadministratie uitwerken tegen fifo, lifo en vvp. 3. kosten in de administratie verwerken waarbij de permanence wordt toegepast 4. voorzieningen verwerken 5. een eenvoudige administratie voor een handelsonderneming inrichten en bewerken 6. lessen administratie verzorgen waarbij met software voor de boekhouding wordt gewerkt Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties Kennisbasis: Domein financiële administratie: F1: Boekhoudkundige cyclus F3: Permanence F4: Inkoop- en verkoopadministratie F6: Aanschaf en afschrijving van duurzame productiemiddelen F7: Geautomatiseerde systemen, computerboekhouden Ec: 4 Toetsen Toets Weging Cesuur CijferschaaI Computerpracticum 1 5,5 Schriftelijk examen 1 5,5 H.Fuchs (2009). Boekhouden Geboekstaafd Deel 1, lle. Houten: Noordhoff H.Fuchs (2009). Boekhouden Geboekstaafd Deel 1 Opgaven, lle. Houten: Noordhoff Pietersen (). Computerboekhouden met King Deel 1, 2e. Baarn: NOl Afstandsonderwijs 16

17 Financiering EN-EC-FINAN.A.12 Financiering - De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1. Financiering met eigen en vreemd vermogen 2. Aandelenvermogen en reserves 3. Waardebepaling aandelen 4. Kort en lang vreemd vermogen 5. Vormen van vreemd vermogen 6. Ratioanalyse en financiële structuur 7. Beleggen en investeren 8. Beleggingsproducten en risico e-learning zelfstudie Computer en rekenmachine Instructie door docent tijdens hoorcolleges, begeleiding bij werkcolleges code: EN-EC-FINAN Titel: Financiering Na het volgen van de module kan de student: 1. de verschillende vormen van eigen en vreemd vermogen beschrijven 2. de intrinsieke waarde van een onderneming bepalen 3. de emissie van aandelen boekhoudkundig verwerken 4. journaalposten in verband met de winstverdeling maken 5. een ratioanalyse maken aan de hand van een balans en resultatenrekening 6. diverse beleggingsvormen beschrijven 7. werken met beleggingskengetallen Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties. Kennisbasis: Domein Bedrijfseconomie: B 2.2: Financieringsplan, diverse vormen van eigen en vreemd vermogen B2.5 : Kengetallen, werken met diverse ratio's Domein Financiële administratie: F2: Ondernemingsvormen, journaalposten met betrekking tot het aantrekken van vermogen Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Schriftelijk examen 1 5,5 De Boer (2011). Basisboek Bedrijfseconomie, 9e. Houten: Noordhoff De Boer (2011). Basisboek bedrijfseconomie Opgavenboek, 9e. Houten: Noordhoff Afstandsonderwijs 17

18 Onderzoek en statistiek EN-EC-ONSTA.A.12 Onderzoek en statistiek - De volgende onderwerpen worden behandeld: 1. tabellen en grafieken 2. regressie en correlatie 3. tijdreeksanalyse 4. indexcijfers Groepsopdrachten via Blackboard rekenmachine Docentbegeleiding code: EN-EC-ONSTA Titel: Onderzoek en statistiek Aan het eind van de onderwijseenheid heeft de student voldoende statistische kennis en vaardigheden om onderzoeksresultaten te presenteren en te interpreteren Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties. Kennisbasis: Domein wiskunde en statistiek: W2.1 - indexcijfers W2.2 - tabellen en grafieken Onderzoeksvaardigheden: nr 6 - beschrijven van conclusies, mondeling en schriftelijk rapporteren/ presenteren, beschrijven en presenteren van resultaten, delen van kennis Burgerschapscompetentie SBL7 -De leraar is bereid en in staat te reflecteren op de maatschappelijke rol van de docent Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Opdracht 1 5,5 Quaadgras (2006). Statistiek in bedrijf,. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers Afstandsonderwijs 18

19 Management accounting EN-EC-MANAC.A.12 Management accounting - Kostenstructuur Vaste en variabele kosten Break-even-analyse De hefboomwerking van de kostenstructuur Kostencalculaties Integrale kostprijs Direct Costing Kosten als grondslag voor beslissingen Indirecte kosten Gevaren van onjuiste kostentoerekening Deelcalculatie en equivalentiecijfermethode Opslagmethoden Kostenplaatsenmethode Activity Based Costing Budgettering en verschillenanalyse Budgettering als beheersinstrument Masterbudget Verschillenanalyse Daarnaast wordt er een managementgame gespeeld waarbij kennis van marketing, management accounting en financiering toegepast in een simulatieomgeving. Leerdoelen managementgame: 1. het formuleren van een strategie 2. het formuleren van ondernemingsbeleid 3. vaardigheden van ondernemerschap 4. omgaan met tijdsdruk 5. het leren samenwerken 6. het leren constructief te vergaderen 7. het kunnen opstellen van beleidsondersteunende analyses en rapporten e-learning spelen van een game Dit is een netwerkmodule, er wordt in groepen gewerkt. Rekenmachine Computer met Excel e-learning Afstandsonderwijs 19

20 code: EN-EC-MANAC Titel: Management accounting De studenten krijgen een inleiding in Management Accounting. Bij het oplossen van vraagstukken wordt onder andere gebruik gemaakt van Excel. Daarnaast wordt er een managementgame gespeeld waarbij kennis van marketing, management accounting en financiering toegepast in een simulatieomgeving. Leerdoelen managementgame: 1. het formuleren van een strategie 2. het formuleren van ondernemingsbeleid 3. vaardigheden van ondernemerschap 4. omgaan met tijdsdruk 5. het leren samenwerken 6. het leren constructief te vergaderen 7. het kunnen opstellen van beleidsondersteunende analyses en rapporten Kennisbasis economie Domeinen bedrijfseconomie: B1.1: Kosten/offers B1.2: Kostenindelingen B1.3: Kostensoorten B1.4: Kostprijs B1.5: Resultaatberekeningen B1.6: Budgetteren ICT-kennisbasis De student voert bedrijfseconomische opdrachten uit met Excel. Ec: 4 Toetsen Toets Weging Cesuur Opdrachten bij managementgame 1 5,5 Schriftelijk tentamen 1 5,5 - (). Bijdrage Maggy Licentie,. : de Boer/Brouwers/Koetzier (2011). Basisboek Bedrijfseconomie, Opgavenboek, 9. Groningen Noordhoff de Boer/Brouwers/Koetzier (2011). Basisboek Bedrijfseconomie, 9. Groningen: Noordhoff Afstandsonderwijs 20

21 Markt- en micro-economie EN-EC-MAMI.A.12 Markt- en micro-economie - In deze onderwijseenheid staat een aantal onderwerpen centraal, deze onderwerpen spelen zich af op het terrein van de meso- en micro-economie. 1. Bedrijfstak 2. Vraag 3. Aanbod 4. Marktstructuur en marktvormen 5. Invloed van de overheid op de prijsvorming Groepsopdrachten in netwerkmodule code: EN-EC-MAMI Titel: Markt- en micro-economie In deze onderwijseenheid maakt de student kennis met de verschillende facetten van het begrip concurrentie. Het perspectief is de bedrijfsomgeving, zowel op meso- als microniveau. Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties. Kennisbasis: Domein Algemene economie: A4.2 Consumentengedrag (met name elasticiteiten en vraag- en aanbodcurven) A5.1 Productieproces A5.2 Productiefactoren A5.3 Producentengedrag A5.4 Elementaire Bedrijfscalculatie A5.5 Economische groei A5.6 Werking markten Burgerschapscompetentie SBL3 -De leraar heeft kennis van de samenleving en het debat en beleid inzake burgerschap. Het gaat hier over met name over prijsvorming en macht en eventueel ingrijpen van de overheid om machtsposities te veranderen. SLB6 -De leraar heeft voldoende kennis van het maatschappelijk debat en de hoofdlijnen van overheidsbeleid t.a.v. die maatschappelijke vraagstukken die de leerlingen, de school of het onderwijs raken. (N.B. Hier toegespitst op prijsvorming en macht.) Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur Actieve bijdrage in Blackboard 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Schriftelijk tentamen 1 5,5 Marijs A.J., Hulleman W. (2010). Meso-economie en bedrijfsomgeving, 5e druk. Groningen / Houten: Wolters-Noordhoff Afstandsonderwijs 21

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School.

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School. Studiegids 2013-2014 Cohort februari De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding Instituut voor Leraar en School 1 Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: De structuur van de Educatieve Master

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Lerarenopleiding Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Auteur Edy Ranada en Gitta Verhoeven Versie Definitief Hogeschool Utrecht Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Kennisbasis. docent algemene economie bachelor. Kennisbasis algemene economie 3

Kennisbasis. docent algemene economie bachelor. Kennisbasis algemene economie 3 Kennisbasis docent algemene economie bachelor Kennisbasis algemene economie 3 Voorwoord De kwaliteit van ons bachelor onderwijs moet goed zijn, dit is niet alleen belangrijk voor onze studenten en het

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

HBO Bedrijfseconomie

HBO Bedrijfseconomie HBO Bedrijfseconomie Algemeen De opleiding HBO Bedrijfseconomie is gericht om kennis en vaardigheden op functies op financieel, administratief en bedrijfseconomische gebied in profit en non profit organisaties.

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie