Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)"

Transcriptie

1 Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1

2 Inhudspgave 1. Inleiding Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling Afname itempl 7 3. Nrmering en nrmen De nrmgrepen Lpbaanadvies met de ITS 4. Betruwbaarheid Validiteit Begripsvaliditeit Culturele bias Criteriumvaliditeit Tepassing, interpretatie en gebruik Tepassingsmgelijkheden Beschrijving testmateriaal en rapprtage Beperkingen van de vragenlijst Interpretatie Lpbaanadvies met de ITS 16 Literatuur 19 Bijlage Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 2

3 1. Inleiding De Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) is een interessevragenlijst, die dr Ixly BV is ntwikkeld vr het werkveld van re-integratie, lpbaanbegeleiding, studie- en berepskeuze. De ITS rapprteert p werktaken en twaalf verschillende werksectren waar weer subsectren nder vallen. 1.1 Therie interessecmpnent De term interesse kan eenvudig wrden gedefinieerd als datgene wat iemand beit f iemands belangstelling heeft (Van Dale, 2009). Drdat individuen nadenken ver hun interesses, analyseren zij de mgeving en het bijpassende gedrag. Vervlgens stemmen zij hun handelen af p de vr hen meest interessante mgeving. Op deze manier reflecteren de interesses van een individu de manier waarp en de mgeving, waarin zij ptimaal kunnen functineren (Lw, Yn, Rberts & Runds, 2005). Berepsinteresses zijn een belangrijke factr bij het beginnen en vrmgeven van een werklpbaan (Fuad, 1999 in: Lw et al., 2005). Daarnaast verklaart de cngruentie tussen berepsinteresses en een baan nder andere de tevredenheid van de werknemer (Hecht & Allen, 2005; Mueser, Becker & Wlfe, 2001; Kristf-Brwn, Zimmerman & Jhnsn, 2005). Wanneer werknemers een baan hebben, die aansluit bij hun belangstelling, zijn ze meer tevreden dan werknemers znder een gede match tussen interesse en baan (Mueser et al., 2001). Om de invled van interesses p werkkeuzes en tevredenheid ged in kaart te brengen, is het van belang m alle aspecten van een baan f functie te bekijken. Een baan f functie binnen een rganisatie bestaat uit een cmbinatie van verschillende taken, uitgeverd in een bepaalde cntext welke (financiële) belningen plevert (Lcke, 1969). Vlgens Kristf-Brwn en cllega s (2005) zijn er grfweg drie factren te nderscheiden die samenhangen met interesses: werktaken, werksectren en werkvrwaarden. Onder werkvrwaarden vallen nder andere persnlijke grei, salaris en sciale zekerheid. Vr werkvrwaarden verwijzen wij naar de handleiding ver carrièrewaarden. De verige factren, werktaken en werksectren, vallen nder de cmpnent Interesse en zullen nader wrden tegelicht. De definitie van Lcke (1969) laat zien dat er nderscheid met wrden gemaakt tussen enerzijds de taken die de werknemer uitvert, en anderzijds de sectr waarin deze taken wrden uitgeverd. Law en cllega s (2005) nderstrepen eveneens de ndzaak m arbeidsinteresses te definiëren in verschillende abstractieniveaus. Een verkper kan namelijk actief zijn binnen verschillende sectren; hij kan bijvrbeeld huizen, kleding f marktwaar verkpen. Kristf-Brwn en cllega s (2005) nderscheiden werktaken en werksectren en gaan uit van de nderlinge cngruentie met interesses. Er wrdt nderscheid gemaakt tussen werktaken, persn-jb fit en werksectr, persn-vcatin fit. De persn-jb fit verwijst naar de cmbinatie van taken die de werknemer uitvert. Onderdeel van dit cncept is de afstemming tussen de mate waarin de baan mgelijkheden biedt vr de werknemer m zich actief bezig te huden met zijn eigen interesses. Onderzek tnt bijvrbeeld aan dat werknemers, die graag meerdere taken tegelijkertijd uitveren, gelukkiger zijn in een baan waarin dat van hen gevraagd wrdt, en andersm (Hecht & Allen, 2005). De persn-vcatin fit verwijst naar het interessegebied f sectr waarin de werknemer actief is. Onderdeel van dit cncept is de afstemming tussen de interesses van de werknemer en het interessegebied, waarin de werkgever pereert (Tranberg, Slane & Ekeberg, 1993). Het aantal tevreden werknemers stijgt naarmate het werkveld van de rganisatie meer vereenkmt met de interesses van de werknemers (Swaney & Prediger, 1985). Een duidelijk nderscheid tussen de sectr waarin men werkzaam is en de taken die de werknemer - in relatie tt interesse - heeft, is essentieel m werknemers p de juiste plek in te zetten. Bvendien blijkt uit nderzek dat werktaken en werksectren twee nafhankelijke cncepten zijn en dat werknemers ged in staat zijn deze afznderlijk te berdelen (Kristf-Brwn et al., 2005). Ontwikkeling en stabiliteit van interesse Kennis ver de ntwikkeling en stabiliteit van interesses is ndig m individuen te begeleiden bij hun carrièrekeuzes. Grte veranderingen kunnen immers de predictieve validiteit van nder andere interessevragenlijsten den verminderen (Lw et al., 2005). Verschillende studies tnen aan dat berepsinteresses zeer stabiel zijn, zelfs stabieler dan persnlijkheidskenmerken (Kanfer & Ackerman, 2004; Lw et al., 2005). Interesses wrden in de lp van de kindertijd ntwikkeld en krijgen een stabieler karakter met de tijd. Opmerkelijk is de tename van stabiliteit gedurende de late adlescentie; de piek ligt p een gemiddelde leeftijd van twintig jaar. Echter, Kirk en Jhnsn (2001) tnen aan dat veranderingen in berepsinteresses het grtst zijn gedurende de adlescentie. Beiden gaan er van uit dat de cnfrntatie met de arbeidsmarkt deze veranderingen initialiseren. Dr ervaring p te den in een nieuwe mgeving kunnen interesses en belangstellingen veranderen Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 3

4 (Hefler & Ariely, 1999; Kirk & Jhnsn, 2001). Deze veranderingen stimuleren het denken ver berepsinteresses en versterken daarmee de stabiliteit. Interesses lijken na een leeftijd van 25 tt 30 jaar niet f nauwelijks meer te veranderen. Werknemers die wel carrièreveranderingen maken, blijven meestal werkzaam in dezelfde branche (Lw et al., 2005). Grte verschillen in stabiliteit van berepsgerichte f taakgerichte interesses zijn verder niet aan de rde (Lw et al., 2005). De kans is grt dat adlescenten, die geïnteresseerd zijn in een baan als architect, hier twintig jaar later k belangstelling vr zullen tnen (Kanfer & Ackerman, 2004). De stabiliteit van berepsinteresses is gelijk vr mannen en vruwen (Lw et al., 2005). De mgelijke aanwezigheid van sekseverschillen in relatie tt interesse vraagt m een nadere telichting, die aansluitend zal wrden gegeven. Sekseverschillen Mannen en vruwen verschillen in hun interpretatie en het hebben van interesses (Hansen, Cllins, Swansn & Fuad, 1993). Onderzek naar Amerikaanse kinderen in het laatste jaar van de basisschl tnt al sekseverschillen met betrekking tt berepsinteresses. Jngens geven aan later graag nieuwe dingen uit te willen vinden, meisjes geven aan anderen te willen helpen (Jnes, Hwe & Rua, 1999). Ok p latere leeftijd hebben mannen gemiddeld meer interesse in praktisch werk en vruwen meer interesse in de artistieke sectr (Fuad, 2002; Lw et al., 2005). Hewel mannen f vruwen meer vertegenwrdigd zijn in de ene sectr dan in de andere, zijn de interesses wel p te delen in dezelfde algemene sectren (Hansen et al., 1993). Het gebruik van eenzelfde interessevragenlijst vr mannen en vruwen lijkt daarm de meest geschikte wijze m interesses te meten. Culturele verschillen De verschillen tussen etnische achtergrnd en cultuur met betrekking tt interesses zijn relatief klein. Hewel er kleine verschillen wrden gevnden in de verdeling tussen de verschillende berepen en werksectren, blijken verschillen binnen de etnische grep grter dan de verschillen tussen etnische grepen (Fuad, 2002). Verschillen in berepsinteresses lijken beter verklaard te wrden dr leeftijd en sekse, dan dr etnische achtergrnd. Het meten van interesse in de praktijk Interesses kunnen gemeten wrden met een psychlgische test. Dit begrip is te beschrijven als een systematische berdelings- f meetprcedure, die het mgelijk maakt een uitspraak te den ver één f meer persnseigenschappen van de nderzchte f van zijn f haar tekmstige gedrag f tekmstige prestaties (Drenth, 1981). Deze berdeling wrdt gebaseerd p een bjectieve en vergelijkende verwerking van de reacties en prestaties van de nderzchte p een aantal zrgvuldig uitgekzen pdrachten f vragen, dat p een gestandaardiseerde manier aan hem f haar wrdt vrgelegd. De reacties van de persn vrmen de testinfrmatie p basis waarvan een uitspraak gedaan wrdt. Deze testinfrmatie kan p verschillende manieren wrden verkregen, bijvrbeeld dr zelfberdeling, bservatie, instrumentele meting f bjectieve dcumentatie (Drenth, 1981). De persnlijkheidsvragenlijst is een vrbeeld van een psychlgische test. Het belangrijkste nderscheid dat uitgaat van getest gedrag, is dat tussen tests vr prestatieniveau en tests vr gedragswijze (Drenth & Sijtsma, 2006). Bij tests vr prestatieniveau wrdt van de nderzchte persn een maximale prestatie gevraagd, waarbij testvragen ged f fut wrden beantwrd. Bij tests vr gedragswijze is echter niet een vraf bekende ged/fut -sleutel beschikbaar. Aangezien bij tests vr gedragswijze geen sprake is van een test in de betekenis van preve van bekwaamheid spreekt men in deze cntext vaak van vragenlijst (Drenth & Sijtsma, 2006). Sinds het ntwikkelen van de eerste interessevragenlijst halverwege de twintigste eeuw zijn interessevragenlijsten een veel gebruikt meetinstrument in het nderzek naar de relatie tussen berepsinteresses en werktevredenheid (Lw et al., 2005). Interessevragenlijsten wrden daarnaast veelvuldig gebruikt in de HRM-adviespraktijk. Predictieve validiteit Essentieel bij het gebruik van een vragenlijst in het werkveld van HRM is de predictieve validiteit: in heverre heeft interesse, zals deze met vragenlijsten gemeten wrdt, een vrspellende waarde vr de (tekmstige) werktevredenheid? De laatste jaren blijkt uit nderzek dat interessevragenlijsten een vrspellende waarde hebben en daarm gebruikt kunnen wrden in adviessituaties (Hlland, Gttfredsn & Baker, 1990). Fuad (1999: in Lw et al., 2005) vindt in haar studie dat de berepen van 40 tt 60% van de nderzeksgrep vrspeld kunnen wrden p basis van testresultaten. Ok bij het gebruik van andere vragenlijsten wrden srtgelijke resultaten gevnden (Barak & Meir, 1974). Dit nderzek Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 4

5 tnt aan dat he meer iemand geïnteresseerd is in een interessegebied, des te grter de kans is dat hij daar zeven jaar later ng steeds werkzaam in is. Hewel interesses een vrspellende waarde hebben, wijst nderzek k p andere mgelijke factren. Onderzek van Gttfredsn en Becker (1981) tnt aan dat werknemers vaker hun interesses dan hun baan bijstellen, m hun werktevredenheid te vergrten. Ok lijkt een huidige baan een betere vrspeller van latere banen dan berepsinteresses. Hier zal in het analyseren van testgegevens rekening mee wrden gehuden. Initiatief Het initiatief binnen Ixly tt het ntwikkelen van een vragenlijst, die inzicht geeft in de interesses van een persn, kmt vrt uit de praktijk. De aanwezige interessevragenlijst gaf geen vldende gedifferentieerd beeld van interesses. Er werd bijvrbeeld nvldende nderscheid gemaakt tussen werktaken en werksectren. Bij het ntwikkelen van de ITS-vragenlijst is de vlgende definitie van interesse gehanteerd: interesses zijn een pstelsm van redelijk cnstante mtivatren en demtivatren betreffende werktaken en werksectren welke leiden tt cnsistente gedragspatrnen. De mate van vereenkmst tussen deze interesses en werktaken f werksectren beïnvledt de drijfveren, keuze en tevredenheid van een (tekmstige) werknemer. De ITS is rsprnkelijk ntwikkeld m ingezet te wrden bij lpbaanadvisering. Het rapprt van de ITS geeft inzicht in de mate waarin een (tekmstig) werknemer geïnteresseerd is in verschillende (sub)sectren. Vrbeelden van werksectren zijn Techniek & Prductie, Hreca & Huishuding en Terisme & Recreatie. Daarnaast geeft het rapprt weer welke werktaken, nafhankelijk van werksectr f functie, de (tekmstige) werknemer leuk vindt m uit te veren. Het resultaat van de vragenlijst kan helpen bij het frmuleren van lpbaanadviezen en carrièremgelijkheden. Daarnaast kan het helpen in het nemen van lpbaanbeslissingen. Op basis hiervan kan de ITS bijdragen aan het verbeteren van werkprestaties en het verhgen van de werktevredenheid. De ITS bestaat uit werksectren en werktaken (zie bijlage 1 vr definities van de werksectren en de werktaken). De werksectren zijn nderverdeeld in twaalf categrieën, gebaseerd p de indeling van het Centraal Bureau vr de Statistiek (CBS) zals k gehanteerd dr het UWV werkbedrijf. De werksectren zijn: Autmatisering & ICT; Gezndheidszrg; Welzijn & Persnlijke verzrging; Handel & Administratie; Hreca & Huishuding; Landbuw, Natuur & Milieu; Onderwijs, Cultuur & Wetenschap; Openbaar bestuur; Veiligheid & Rechtspraak; Opslag & Transprt; Persneel, Organisatie & Strategie; Taal, Media & Cmmunicatie; Techniek & Prductie; en Terisme & Recreatie. Elke categrie is nderverdeeld in meerdere subsectren. De werktaken zijn samengesteld aan de hand van het takenverzicht van het Occupatinal Infrmatin Netwerk (O*NET). De taken, die een ptentiële drijfveer kunnen zijn vr (tekmstige) werknemers, zijn pgenmen in de vragenlijst ITS. De werktaken wrden verdeeld in vier categrieën: mtrische, mentale, sciale en ndersteunende taken. Mtrische taken zijn bijvrbeeld het verrichten van lichte tt fysiek zware arbeid. Plannen, rganiseren f andere taken waarbij men met nadenken, vallen nder mentale taken. Sciale taken wrden gekenmerkt dr de aanwezigheid van interactie tussen individuen, zals cachen f nderwijzen. Ondersteunende taken bestaan bijvrbeeld uit administratieve taken, waarnder het inplannen van persneel. De ITS is ntwikkeld vr basis/midden niveau en vr midden/hg niveau. Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 5

6 2. Ontwikkeling Deze paragraaf brengt de ntstaansgeschiedenis van de ITS basis/midden en de ITS midden/hg in kaart. Als eerste wrdt de ntwikkeling van de vragenlijst beschreven en het gebruiksdel gedefinieerd. Vervlgens wrden de cnstructie van de items en de eerste analyses beschreven. Als laatste wrdt aangegeven he de uiteindelijke versies tt stand zijn gekmen. De ntstaansgeschiedenis In 2009 wilde Ixly BV haar testbatterij uitbreiden met een tweetal interessevragenlijsten: één die geschikt zu zijn vr persnen met niveau basis/midden en één vragenlijst die geschikt zu zijn vr persnen met niveau midden/hg. Aanleiding hiervr was dat de huidige interessevragenlijst niet vldeed in de praktijk. De resultaten p de ude interessevragenlijst waren weinig gedifferentieerd. Er werd bijvrbeeld nvldende nderscheid gemaakt tussen werktaken en werksectren. De nieuw te ntwikkelen vragenlijsten zuden een gede teveging zijn, aangezien een gedifferentieerd beeld van iemands interessegebieden en werktaken het zeken naar een passende baan vergemakkelijkt. Gebruiksdel Het del is het cnstrueren van twee interessevragenlijsten, een geschikt vr niveau basis/midden en een geschikt vr niveau midden/hg, die inzicht geven in de (sub)sectren en werktaken die een persn interessant vindt. Delgrep De ITS basis/midden en de ITS midden/hg hebben als delgrep de gehele berepsbevlking van Nederland. Cnstructie van de itempl De cnstructie is begnnen met het frmuleren van items vr een lange interessevragenlijst, die uiteindelijk de twee versies van de ITS met gaan pleveren. Deze vragenlijst bestaat uit twee delen, een deel dat inzicht geeft in de (sub)sectren en een deel dat inzicht geeft in welke werktaken iemand leuk vindt m te den. Vr het deel dat inzicht geeft in de werksectren is gebruikt gemaakt van de indeling in sectren en subsectren van het Centraal Bureau vr de Statistiek (CBS). Om alle interesses die kunnen leiden tt het werken in een bepaalde subsectr z ged mgelijk te dekken, zijn bij de subsectren via internet interessegebieden gezcht. In ttaal zijn 64 interessegebieden gevnden, die nderverdeeld knden wrden in de subsectren van het CBS. In eerste instantie zijn dr psychlgen die deel uitmaakten van een expertpanel twaalf items gefrmuleerd. Vr ieder interessegebied mest dit één item zijn die heel direct vreg naar het betreffende interessegebied en elf items die indirect vregen naar het interessegebied. Een vrbeeld van een direct item bij interessegebied Hreca is: Ik vind het leuk m in de hreca te werken. Een vrbeeld van een indirect item bij interessegebied Hreca is: Ik vind het leuk m in de bediening van een restaurant te werken. De reden m zwel directe als indirecte items te frmuleren is m in een latere fase analyses te kunnen den vr itemselectie en vr nderzek naar begripsvaliditeit. Na het frmuleren van de twaalf items zijn deze per interessegebied gereduceerd tt drie à vier items per interessegebied. Dit is vrnamelijk gedaan dr de items te selecteren, die dr alle experts in het panel werden genemd. Het werksectrennderdeel van de eerste versie van de vragenlijst bestnd uit 248 items, hiervan waren 64 directe items en 184 indirecte items. Het deel dat inzicht geeft in de werktaken is gebaseerd p de indeling die O*Net hanteert bij het in kaart brengen van functies. Bij iedere taak die O*Net nemt werd dr het expertpanel de vraag gesteld: kan deze taak cncreet een drijfveer zijn vr iemand? Een aantal taken was te abstract en werd daarm niet meegenmen in de lijst. Uiteindelijk bleven er veertig taken ver die wrden verdeeld in vier categrieën: mtrische, mentale, sciale en ndersteunende taken. Vr ieder van deze taken werd een z scherp mgelijk item gefrmuleerd. Het werktakennderdeel van de eerste versie van de vragenlijst bestnd uit veertig items. De ttale eerste versie van de interessevragenlijst bestnd zdende uit 288 items. Na het frmuleren van de items werden deze hertaald naar taalniveau B1. Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 6

7 2.1 Afname itempl Eerste itempl De eerste versie van de interessevragenlijst is uitgezet nder tweehnderd prefpersnen. Met de resultaten van deze prefpersnen werden crrelaties tussen de indirecte en de directe items berekend. Indirecte items die een hge crrelatie lieten zien met de directe items werden geselecteerd vr de tweede versie van de vragenlijst. Items die een crrelatie van kleiner dan 0,30 lieten zien met de directe items werden verwijderd. In ttaal werden twaalf indirecte items verwijderd. De items van het takennderdeel werden nderzcht p nrmaliteit. Alle veertig taak-items werden afdende bevnden. Tweede itempl De tweede versie van de interessevragenlijst, die bestaat uit 276 items, is uitgezet nder ruim prefpersnen. Op de verzamelde data zijn statistische analyses uitgeverd en werd het aantal items ingeperkt. Ten eerste zijn ngmaals de crrelaties tussen de indirecte en de directe items berekend. Op basis van deze analyse werden geen items verwijderd. Alle crrelaties tussen de directe en de indirecte items waren hg te nemen. Vervlgens is de nderzeksgrep in tweeën gesplitst. In de ene grep zaten prefpersnen met een laag pleidingsniveau, in de andere prefpersnen met een hg pleidingsniveau. Dit is gedaan mdat het del was m een interessevragenlijst te ntwikkelen vr basis/midden niveau en midden/hg niveau. Per grep werd vr ieder item het itemgemiddelde berekend. Items die in beide pleidingsgrepen scheef verdeeld waren, een lage standaarddeviatie hadden f een hg f juist laag gemiddeld hadden, werden vr beide grepen verwijderd. Bij smmige items verschilden de bvenstaande psychmetrische kenmerken per pleidingsgrep. In dat geval is er vr gekzen het item vr een van beide pleidingsgrepen te verwijderen. Derde itempl Bvenstaande analyses resulteerden in de twee definitieve vragenlijsten: de ITS basis/midden en de ITS midden/hg. De versie geschikt vr basis/midden niveau bestaat in ttaal uit 167 items. Hiervan wrden de interessegebieden dr 125 items en de werktaken dr 40 items gemeten. De vragenlijst vr midden/hg niveau bestaat uit 169 items, hiervan meten 128 items de verschillende interessegebieden en 40 de werktaken. De antwrdschaal lpt van zeer mee neens tt zeer mee eens. In bijlage 1 wrden de sectren van het CBS weergegeven met daarbij de definities van de werksectren en de werktaken van de ITS. Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 7

8 3. Nrmering en nrmen Bij beide versies van de ITS gaat het m een nrmgerichte interpretatie. Dat wil zeggen dat de scres van een kandidaat wrden vergeleken met een nrmppulatie. De nrmppulatie is een representatie van de berepsbevlking van Nederland. De vragenlijsten zijn genrmeerd vr adviessituaties. Deze paragraaf beschrijft he de nrmgrepen zijn gevrmd en he de nrmering is uitgeverd. 3.1 De nrmgrepen Onder advies wrden allerlei vrmen van lpbaanbegeleiding, carrièreadvies en caching verstaan. Hiernder wrdt beschreven he de nrmgrepen zijn samengesteld. De data waarver de nrmering is uitgeverd, is zwel vr de ITS basis/midden als de ITS midden/hg verzameld in Vr de ITS basis/midden zijn gegevens van 427 persnen beschikbaar, van wie 31,6% mannen en 68,4% vruwen. De gemiddelde leeftijd binnen deze grep is 45,1 jaar, met een minimum van 15 en een maximum van 64 jaar. Vr de ITS midden/hg zijn gegevens beschikbaar van 659 persnen, van wie 36,4% mannen en 63,6% vruwen. De gemiddelde leeftijd binnen deze grep is 41,0 jaar, met een minimum van 15 en een maximum van 64 jaar. Het pleidingsniveau varieert in beide grepen van lager tt wetenschappelijk nderwijs. De nrmgrepen bij de twee versies van de ITS kmen qua indeling vereen met de berepsbevlking van Nederland: 1. Opleiding Het nderwijsniveau waarp de berepsbevlking wrdt ingedeeld is: lager en middelbaar nderwijs (L.O. en M.O.) en middelbaar en hger nderwijs (M.O. en H.O.). 2. Leeftijd De variabele leeftijd is in drie categrieën ingedeeld. De berepsbevlking valt binnen het leeftijdsbereik van 15 tt en met 65 jaar. Binnen dit bereik wrdt een indeling gemaakt van 15 tt en met 24 jaar, 25 tt en met 44 jaar en 45 tt en met 64 jaar. 3. Geslacht De indeling p geslacht is naar man en vruw. 4. Werksituatie Er wrdt nderscheid gemaakt tussen mensen die werken en de categrie geregistreerde werklzen, waarbij de vragenlijst is afgenmen als cliënt van het CWI (tegenwrdig UWV werkbedrijf). Tabel 3.1 geeft de verdeling met betrekking tt de achtergrndkenmerken vr beide versies van de ITS weer. Tabel 3.1: Verdeling met betrekking tt de achtergrndkenmerken vr beide versies van de ITS ITS basis/midden (n = 427) ITS midden/basis (n = 659) Berepsbevlking Man Vruw 135 = 31,6% 292 = 68,4% 249 = 36,4% 419 = 63,6% 56,5% 43,5% L.O. en M.O. M.O. en H.O. 427 = 100% 0 = 0% 0 = 0% 659 = 100% 46,5% 53,5% jaar jaar jaar 30 = 7,0% 143 = 33,5% 254 = 59,5% 79 = 12,0% 293 = 44,4% 287 = 43,6% 11,3% 52,4% 36,3% CWI Niet-CWI 54 = 12,6% 373 = 87,4% 41 = 6,2% 618 = 93,8% 3,4% 96,6% De tabel geeft weer he de nrmgrepen qua achtergrndvariabelen zijn pgebuwd. In de meest rechtse klm wrdt per achtergrndvariabele aangegeven he grt het percentage in de berepsbevlking is. Hieruit valt p te maken dat zwel de nrmgrep van de ITS basis/midden als de nrmgrep van de ITS midden/hg redelijk vereenkmt met de berepsbevlking. Enige Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 8

9 uitzndering hierp is het pleidingsniveau. Aangezien de ITS basis/midden alleen geschikt is vr mensen met een lager en middelbaar niveau, bevat de nrmgrep geen persnen met een hger niveau. De ITS midden/hg is geschikt vr mensen met middelbaar en hger niveau en bevat daarm geen persnen met een lager niveau. Landelijke representatie De data is verzameld bij een nline panel die representatief vr de Nederlandse berepsbevlking mag wrden genemd. In tabel 1.2 wrdt per nrmgrep aangegeven uit welke prvincies de respndenten afkmstig zijn. Elke prvincie levert respndenten met als verwachte kplpers de Randstedelijke prvincies Nrd-Hlland en Zuid-Hlland. Tabel 3.2: Landelijk representatie van de respndenten Prvincie ITS Basis / Midden ITS Midden / Hg Ttaal Nrd-Brabant Drenthe Flevland Friesland Gelderland Grningen Limburg Nrd-Hlland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Hlland Onbekend Ttaal Sectrrepresentatie De respndenten zitten verspreid ver alle sectren. Deze spreiding is zichtbaar in tabel 3. Uitschieter hierin is de sectr Gezndheidszrg, welzijn en persnlijke verzrging: 25,1% van de respndenten in de ITS basis/midden nrmgrep en 21,1% van de respndenten in de ITS midden/basis nrmgrep is werkzaam in deze sectr. Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 9

10 Tabel 3.3: Sectrrepresentatie van de respndenten ITS basis/midden ITS midden/basis (n = 659) Sectr (n = 427) Autmatisering en ICT 11 = 2,6% 44 = 6,7% Gezndheidszrg, welzijn en 107 = 25,1% 139 = 21,1% persnlijke verzrging Handel en administratie 26 = 6,1% 39 = 5,9% Hreca en huishuding 23 = 5,4% 11 = 1,6% Landbuw, cultuur en milieu 3 = 0,7% 10 = 1,5% Onderwijs, cultuur en wetenschap 20 = 4,7% 135 = 20,5% Openbaar bestuur en veiligheid 18 = 4,2% 34 = 5,2% Opslag en transprt 14 = 3,3% 9 = 1,4% Taal, media en cmmunicatie 6 = 1,4% 18 = 2,7% Techniek en prductie 39 = 9,1% 38 = 5,8% Terisme en recreatie 8 = 1,9% 8 = 1,2% Zakelijke dienstverlening 43 = 10,1% 101 = 15,3% Werkls 54 = 12,6% 41 = 6,2% Weet niet/werkls 55 = 12,8% 32 = 4,9% Vaststellen nrmen Vr zwel de ITS basis/midden en de ITS midden/hg wrden per interessegebied de gemiddelde scre berekend. De range van de scres per interessegebied is 1-5. De gemiddelden zitten tussen de 2,0 en de 4,0. Deze gemiddelde scres wrden mgezet naar een z-scre (met een gemiddelde van 0 en een standaarddeviatie van 1). Er wrdt gebruik gemaakt van drie labels (drie nrmen). Scres rnd het gemiddelde (-0,5 < z-scre < 0,5) krijgen het label gemiddeld. Scres bven het gemiddelde (zscre 0,5) krijgen het label bvengemiddeld. Scres beneden het gemiddelde (z-scre -0,5) krijgen het label benedengemiddeld. De subsectren krijgen het label mee dat hrt bij de scres van de bijbehrende interessegebieden. De sectren krijgen het label mee dat hrt bij de nderliggende subsectren. Het resultaat is nrmeringen vr beide interessevragenlijsten afznderlijk. Aangezien het hier m kleine schalen gaat met steeds dezelfde range en vergelijkbare gemiddelden en het hier bvendien gaat m slechts drie rdinale labels, is het geven van een nrmtabel verbdig. Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 10

11 4. Betruwbaarheid Vr het nderzek naar betruwbaarheid van de interessevragenlijst is een maat vr de betruwbaarheid van het instrument als geheel ndig. De vraag die hierbij beantwrd met wrden is: he betruwbaar is de categrisatie die met behulp van de items in de interessevragenlijst plaatsvindt? Met behulp van een interberdelaarsnderzek is hier een antwrd p gevnden. Er is vr deze methde gekzen mdat de vr vragenlijsten gebruikelijke berekening van de interne cnsistentie (alfa) in dit geval niet de juiste is. De meting is een categrisatie van interesses en die dient in zijn geheel z betruwbaar mgelijk te zijn. Het gaat dus m de betruwbaarheid van de categrisatie dr middel van de items. Opzet interberdelaarsnderzek Twee berdelaars kregen de pdracht m nafhankelijk van elkaar de items van de interessevragenlijst te kppelen aan de interessegebieden. Naar eigen inzicht bepaalden de berdelaars in welke interessegebieden de items thuishren. De items werden in een willekeurige vlgrde aangebden. Op deze manier ntstnden twee nafhankelijke itemindelingen. Interberdelaarsbetruwbaarheid De betruwbaarheid werd berekend dr de verlap van de twee nafhankelijke itemindelingen te nderzeken. Als maat werd de Cramer s V gebruikt, een tets vr de symmetrie van (de assciatie tussen) twee nminale variabelen. De mate van symmetrie bleek 0,87 (p < 0,001). Dit kan gelezen wrden als een vereenkmst tussen de twee berdelaars van 87%. De betruwbaarheid van de interessevragenlijst kan wrden bestempeld als hg. Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 11

12 5. Validiteit De validiteit van een test geeft een indicatie van de mate waarin het instrument daadwerkelijk het cnstruct meet dat de test pretendeert te meten. Oftewel: meet een interessevragenlijst k daadwerkelijk interesses? In het geval van de ITS geldt: meet de vragenlijst daadwerkelijk de interesses in interessegebieden van een persn? Omdat de scring van de ITS categriaal van aard is, dient de validiteit meer specifiek aan te geven in heverre de dr de ITS vastgestelde categrisatie een afspiegeling is van de daadwerkelijke interesses van de kandidaat. In deze paragraaf maken we nderscheid tussen de begripsvaliditeit en de criteriumvaliditeit van de ITS. Aanwijzingen vr de begripsvaliditeit kunnen nder andere wrden gevnden dr het nderzeken van de structuur van de vragenlijst en het nderzeken van grepsverschillen in interesses. De nderzeken, die zijn uitgeverd naar de begripsvaliditeit van de ITS, wrden besprken in paragraaf De criteriumvaliditeit, die aangeeft in welke mate een vragenlijst een vrspellende waarde heeft, wrdt beschreven in paragraaf Alle besprken tetsen zijn p het 5% niveau gedaan. 5.1 Begripsvaliditeit De begripsvaliditeit is nderzcht met behulp van een structuuranalyse; en met behulp van een analyse van de grepsverschillen tussen mannen en vruwen en tussen grepen basis/midden en midden/hg. Er is gekeken naar de verschillen in interesses in de twaalf sectren (Techniek en Prductie; Hreca en Huishuding; Terisme en Recreatie; Openbaar bestuur, Veiligheid en Rechtspraak; Handel en Administratie; Autmatisering en ICT; Opslag en Transprt; Gezndheidszrg, Welzijn en Persnlijke verzrging; Persneel, Organisatie en Strategie; Landbuw, Natuur en Milieu; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Taal, Media en Cmmunicatie). De analyses zijn gedaan in een nderzeksgrep bestaande uit respndenten, zie paragraaf 2.4 vr de achtergrndinfrmatie bij deze grep. In een vervlgnderzek zal de stabiliteit van de interesses wrden nderzcht dr nder meer te kijken naar het effect van leeftijd. Structuuranalyse In het nderzek is versie 2 van de ITS gebruikt met daarin zwel basis/midden-items als midden/hg-items. Deze versie bevat naast indirecte k directe items (vr uitleg zie paragraaf 2.2). De structuur is nderzcht dr naar de crrelaties tussen de directe en de indirecte items te kijken. De gevnden crrelaties liggen tussen r = 0,42 en r = 0,84 met een gemiddelde crrelatie van r = 0,63. Dit zijn relatief hge crrelaties. Het nderstreept de accuratesse van de items als het gaat m de categrisatie van de interessegebieden met behulp van deze items. Verschillen tussen basis/midden en midden/hg De grep basis/midden scrt significant hger p de interesses in Opslag en Transprt (t = 2,04; p = 0,04), Handel en Administratie (t = 2,21; p = 0,03) en Hreca en Huishuding (t = 3,00; p < 0,01). De grep midden/hg scrt significant hger p Autmatisering en ICT (t = -2,40; p = 0,02), Taal, Media en Cmmunicatie (t = 6,00; p < 0,01), Terisme en Recreatie (t = -5,15; p < 0,01), Openbaar bestuur, Veiligheid en Rechtspraak (t = -2.44; p = 0.02), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (t = -3,88; p = 0,01), Persneel, Organisatie en Strategie (t = -2,76; p<0,01). Verschillen tussen mannen en vruwen Mannen scren significant hger p de interesses vr Opslag en Transprt (t = 8,88; p < 0,01), Autmatisering en ICT (t = 11,32; p < 0,01), Openbaar Bestuur, Veiligheid en Rechtspraak (t = 5,14; p < 0,01), Persneel, Organisatie en Strategie (t = 4,61; p < 0,01) en Techniek en Prductie (t = 4,69; p < 0,01). Vruwen scren alleen p Gezndheidszrg, Welzijn en Persnlijke verzrging significant hger dan mannen (t = -6,25; p < 0,01). Dit lijkt in lijn te zijn met de bevindingen van Jnes, Hwe & Rua (1999), die hebben aangetnd dat vruwen meer interesse hebben in het helpen van anderen dan mannen dat hebben (zie paragraaf 2.1). Op de verige sectren, zals Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waren er geen significante verschillen in interesses. Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 12

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

What s Next? Een onderzoek naar de mediatoren en moderatoren van het effect van. present- versus future-frame adverteren (het Nextopia-effect).

What s Next? Een onderzoek naar de mediatoren en moderatoren van het effect van. present- versus future-frame adverteren (het Nextopia-effect). What s Next? Een nderzek naar de mediatren en mderatren van het effect van present- versus future-frame adverteren (het Nextpia-effect). Masterscriptie Studente: Britt Snakenbrg Student nr: 10110666 UvA-ID

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie