Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)"

Transcriptie

1 Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1

2 Inhudspgave 1. Inleiding Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling Afname itempl 7 3. Nrmering en nrmen De nrmgrepen Lpbaanadvies met de ITS 4. Betruwbaarheid Validiteit Begripsvaliditeit Culturele bias Criteriumvaliditeit Tepassing, interpretatie en gebruik Tepassingsmgelijkheden Beschrijving testmateriaal en rapprtage Beperkingen van de vragenlijst Interpretatie Lpbaanadvies met de ITS 16 Literatuur 19 Bijlage Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 2

3 1. Inleiding De Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) is een interessevragenlijst, die dr Ixly BV is ntwikkeld vr het werkveld van re-integratie, lpbaanbegeleiding, studie- en berepskeuze. De ITS rapprteert p werktaken en twaalf verschillende werksectren waar weer subsectren nder vallen. 1.1 Therie interessecmpnent De term interesse kan eenvudig wrden gedefinieerd als datgene wat iemand beit f iemands belangstelling heeft (Van Dale, 2009). Drdat individuen nadenken ver hun interesses, analyseren zij de mgeving en het bijpassende gedrag. Vervlgens stemmen zij hun handelen af p de vr hen meest interessante mgeving. Op deze manier reflecteren de interesses van een individu de manier waarp en de mgeving, waarin zij ptimaal kunnen functineren (Lw, Yn, Rberts & Runds, 2005). Berepsinteresses zijn een belangrijke factr bij het beginnen en vrmgeven van een werklpbaan (Fuad, 1999 in: Lw et al., 2005). Daarnaast verklaart de cngruentie tussen berepsinteresses en een baan nder andere de tevredenheid van de werknemer (Hecht & Allen, 2005; Mueser, Becker & Wlfe, 2001; Kristf-Brwn, Zimmerman & Jhnsn, 2005). Wanneer werknemers een baan hebben, die aansluit bij hun belangstelling, zijn ze meer tevreden dan werknemers znder een gede match tussen interesse en baan (Mueser et al., 2001). Om de invled van interesses p werkkeuzes en tevredenheid ged in kaart te brengen, is het van belang m alle aspecten van een baan f functie te bekijken. Een baan f functie binnen een rganisatie bestaat uit een cmbinatie van verschillende taken, uitgeverd in een bepaalde cntext welke (financiële) belningen plevert (Lcke, 1969). Vlgens Kristf-Brwn en cllega s (2005) zijn er grfweg drie factren te nderscheiden die samenhangen met interesses: werktaken, werksectren en werkvrwaarden. Onder werkvrwaarden vallen nder andere persnlijke grei, salaris en sciale zekerheid. Vr werkvrwaarden verwijzen wij naar de handleiding ver carrièrewaarden. De verige factren, werktaken en werksectren, vallen nder de cmpnent Interesse en zullen nader wrden tegelicht. De definitie van Lcke (1969) laat zien dat er nderscheid met wrden gemaakt tussen enerzijds de taken die de werknemer uitvert, en anderzijds de sectr waarin deze taken wrden uitgeverd. Law en cllega s (2005) nderstrepen eveneens de ndzaak m arbeidsinteresses te definiëren in verschillende abstractieniveaus. Een verkper kan namelijk actief zijn binnen verschillende sectren; hij kan bijvrbeeld huizen, kleding f marktwaar verkpen. Kristf-Brwn en cllega s (2005) nderscheiden werktaken en werksectren en gaan uit van de nderlinge cngruentie met interesses. Er wrdt nderscheid gemaakt tussen werktaken, persn-jb fit en werksectr, persn-vcatin fit. De persn-jb fit verwijst naar de cmbinatie van taken die de werknemer uitvert. Onderdeel van dit cncept is de afstemming tussen de mate waarin de baan mgelijkheden biedt vr de werknemer m zich actief bezig te huden met zijn eigen interesses. Onderzek tnt bijvrbeeld aan dat werknemers, die graag meerdere taken tegelijkertijd uitveren, gelukkiger zijn in een baan waarin dat van hen gevraagd wrdt, en andersm (Hecht & Allen, 2005). De persn-vcatin fit verwijst naar het interessegebied f sectr waarin de werknemer actief is. Onderdeel van dit cncept is de afstemming tussen de interesses van de werknemer en het interessegebied, waarin de werkgever pereert (Tranberg, Slane & Ekeberg, 1993). Het aantal tevreden werknemers stijgt naarmate het werkveld van de rganisatie meer vereenkmt met de interesses van de werknemers (Swaney & Prediger, 1985). Een duidelijk nderscheid tussen de sectr waarin men werkzaam is en de taken die de werknemer - in relatie tt interesse - heeft, is essentieel m werknemers p de juiste plek in te zetten. Bvendien blijkt uit nderzek dat werktaken en werksectren twee nafhankelijke cncepten zijn en dat werknemers ged in staat zijn deze afznderlijk te berdelen (Kristf-Brwn et al., 2005). Ontwikkeling en stabiliteit van interesse Kennis ver de ntwikkeling en stabiliteit van interesses is ndig m individuen te begeleiden bij hun carrièrekeuzes. Grte veranderingen kunnen immers de predictieve validiteit van nder andere interessevragenlijsten den verminderen (Lw et al., 2005). Verschillende studies tnen aan dat berepsinteresses zeer stabiel zijn, zelfs stabieler dan persnlijkheidskenmerken (Kanfer & Ackerman, 2004; Lw et al., 2005). Interesses wrden in de lp van de kindertijd ntwikkeld en krijgen een stabieler karakter met de tijd. Opmerkelijk is de tename van stabiliteit gedurende de late adlescentie; de piek ligt p een gemiddelde leeftijd van twintig jaar. Echter, Kirk en Jhnsn (2001) tnen aan dat veranderingen in berepsinteresses het grtst zijn gedurende de adlescentie. Beiden gaan er van uit dat de cnfrntatie met de arbeidsmarkt deze veranderingen initialiseren. Dr ervaring p te den in een nieuwe mgeving kunnen interesses en belangstellingen veranderen Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 3

4 (Hefler & Ariely, 1999; Kirk & Jhnsn, 2001). Deze veranderingen stimuleren het denken ver berepsinteresses en versterken daarmee de stabiliteit. Interesses lijken na een leeftijd van 25 tt 30 jaar niet f nauwelijks meer te veranderen. Werknemers die wel carrièreveranderingen maken, blijven meestal werkzaam in dezelfde branche (Lw et al., 2005). Grte verschillen in stabiliteit van berepsgerichte f taakgerichte interesses zijn verder niet aan de rde (Lw et al., 2005). De kans is grt dat adlescenten, die geïnteresseerd zijn in een baan als architect, hier twintig jaar later k belangstelling vr zullen tnen (Kanfer & Ackerman, 2004). De stabiliteit van berepsinteresses is gelijk vr mannen en vruwen (Lw et al., 2005). De mgelijke aanwezigheid van sekseverschillen in relatie tt interesse vraagt m een nadere telichting, die aansluitend zal wrden gegeven. Sekseverschillen Mannen en vruwen verschillen in hun interpretatie en het hebben van interesses (Hansen, Cllins, Swansn & Fuad, 1993). Onderzek naar Amerikaanse kinderen in het laatste jaar van de basisschl tnt al sekseverschillen met betrekking tt berepsinteresses. Jngens geven aan later graag nieuwe dingen uit te willen vinden, meisjes geven aan anderen te willen helpen (Jnes, Hwe & Rua, 1999). Ok p latere leeftijd hebben mannen gemiddeld meer interesse in praktisch werk en vruwen meer interesse in de artistieke sectr (Fuad, 2002; Lw et al., 2005). Hewel mannen f vruwen meer vertegenwrdigd zijn in de ene sectr dan in de andere, zijn de interesses wel p te delen in dezelfde algemene sectren (Hansen et al., 1993). Het gebruik van eenzelfde interessevragenlijst vr mannen en vruwen lijkt daarm de meest geschikte wijze m interesses te meten. Culturele verschillen De verschillen tussen etnische achtergrnd en cultuur met betrekking tt interesses zijn relatief klein. Hewel er kleine verschillen wrden gevnden in de verdeling tussen de verschillende berepen en werksectren, blijken verschillen binnen de etnische grep grter dan de verschillen tussen etnische grepen (Fuad, 2002). Verschillen in berepsinteresses lijken beter verklaard te wrden dr leeftijd en sekse, dan dr etnische achtergrnd. Het meten van interesse in de praktijk Interesses kunnen gemeten wrden met een psychlgische test. Dit begrip is te beschrijven als een systematische berdelings- f meetprcedure, die het mgelijk maakt een uitspraak te den ver één f meer persnseigenschappen van de nderzchte f van zijn f haar tekmstige gedrag f tekmstige prestaties (Drenth, 1981). Deze berdeling wrdt gebaseerd p een bjectieve en vergelijkende verwerking van de reacties en prestaties van de nderzchte p een aantal zrgvuldig uitgekzen pdrachten f vragen, dat p een gestandaardiseerde manier aan hem f haar wrdt vrgelegd. De reacties van de persn vrmen de testinfrmatie p basis waarvan een uitspraak gedaan wrdt. Deze testinfrmatie kan p verschillende manieren wrden verkregen, bijvrbeeld dr zelfberdeling, bservatie, instrumentele meting f bjectieve dcumentatie (Drenth, 1981). De persnlijkheidsvragenlijst is een vrbeeld van een psychlgische test. Het belangrijkste nderscheid dat uitgaat van getest gedrag, is dat tussen tests vr prestatieniveau en tests vr gedragswijze (Drenth & Sijtsma, 2006). Bij tests vr prestatieniveau wrdt van de nderzchte persn een maximale prestatie gevraagd, waarbij testvragen ged f fut wrden beantwrd. Bij tests vr gedragswijze is echter niet een vraf bekende ged/fut -sleutel beschikbaar. Aangezien bij tests vr gedragswijze geen sprake is van een test in de betekenis van preve van bekwaamheid spreekt men in deze cntext vaak van vragenlijst (Drenth & Sijtsma, 2006). Sinds het ntwikkelen van de eerste interessevragenlijst halverwege de twintigste eeuw zijn interessevragenlijsten een veel gebruikt meetinstrument in het nderzek naar de relatie tussen berepsinteresses en werktevredenheid (Lw et al., 2005). Interessevragenlijsten wrden daarnaast veelvuldig gebruikt in de HRM-adviespraktijk. Predictieve validiteit Essentieel bij het gebruik van een vragenlijst in het werkveld van HRM is de predictieve validiteit: in heverre heeft interesse, zals deze met vragenlijsten gemeten wrdt, een vrspellende waarde vr de (tekmstige) werktevredenheid? De laatste jaren blijkt uit nderzek dat interessevragenlijsten een vrspellende waarde hebben en daarm gebruikt kunnen wrden in adviessituaties (Hlland, Gttfredsn & Baker, 1990). Fuad (1999: in Lw et al., 2005) vindt in haar studie dat de berepen van 40 tt 60% van de nderzeksgrep vrspeld kunnen wrden p basis van testresultaten. Ok bij het gebruik van andere vragenlijsten wrden srtgelijke resultaten gevnden (Barak & Meir, 1974). Dit nderzek Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 4

5 tnt aan dat he meer iemand geïnteresseerd is in een interessegebied, des te grter de kans is dat hij daar zeven jaar later ng steeds werkzaam in is. Hewel interesses een vrspellende waarde hebben, wijst nderzek k p andere mgelijke factren. Onderzek van Gttfredsn en Becker (1981) tnt aan dat werknemers vaker hun interesses dan hun baan bijstellen, m hun werktevredenheid te vergrten. Ok lijkt een huidige baan een betere vrspeller van latere banen dan berepsinteresses. Hier zal in het analyseren van testgegevens rekening mee wrden gehuden. Initiatief Het initiatief binnen Ixly tt het ntwikkelen van een vragenlijst, die inzicht geeft in de interesses van een persn, kmt vrt uit de praktijk. De aanwezige interessevragenlijst gaf geen vldende gedifferentieerd beeld van interesses. Er werd bijvrbeeld nvldende nderscheid gemaakt tussen werktaken en werksectren. Bij het ntwikkelen van de ITS-vragenlijst is de vlgende definitie van interesse gehanteerd: interesses zijn een pstelsm van redelijk cnstante mtivatren en demtivatren betreffende werktaken en werksectren welke leiden tt cnsistente gedragspatrnen. De mate van vereenkmst tussen deze interesses en werktaken f werksectren beïnvledt de drijfveren, keuze en tevredenheid van een (tekmstige) werknemer. De ITS is rsprnkelijk ntwikkeld m ingezet te wrden bij lpbaanadvisering. Het rapprt van de ITS geeft inzicht in de mate waarin een (tekmstig) werknemer geïnteresseerd is in verschillende (sub)sectren. Vrbeelden van werksectren zijn Techniek & Prductie, Hreca & Huishuding en Terisme & Recreatie. Daarnaast geeft het rapprt weer welke werktaken, nafhankelijk van werksectr f functie, de (tekmstige) werknemer leuk vindt m uit te veren. Het resultaat van de vragenlijst kan helpen bij het frmuleren van lpbaanadviezen en carrièremgelijkheden. Daarnaast kan het helpen in het nemen van lpbaanbeslissingen. Op basis hiervan kan de ITS bijdragen aan het verbeteren van werkprestaties en het verhgen van de werktevredenheid. De ITS bestaat uit werksectren en werktaken (zie bijlage 1 vr definities van de werksectren en de werktaken). De werksectren zijn nderverdeeld in twaalf categrieën, gebaseerd p de indeling van het Centraal Bureau vr de Statistiek (CBS) zals k gehanteerd dr het UWV werkbedrijf. De werksectren zijn: Autmatisering & ICT; Gezndheidszrg; Welzijn & Persnlijke verzrging; Handel & Administratie; Hreca & Huishuding; Landbuw, Natuur & Milieu; Onderwijs, Cultuur & Wetenschap; Openbaar bestuur; Veiligheid & Rechtspraak; Opslag & Transprt; Persneel, Organisatie & Strategie; Taal, Media & Cmmunicatie; Techniek & Prductie; en Terisme & Recreatie. Elke categrie is nderverdeeld in meerdere subsectren. De werktaken zijn samengesteld aan de hand van het takenverzicht van het Occupatinal Infrmatin Netwerk (O*NET). De taken, die een ptentiële drijfveer kunnen zijn vr (tekmstige) werknemers, zijn pgenmen in de vragenlijst ITS. De werktaken wrden verdeeld in vier categrieën: mtrische, mentale, sciale en ndersteunende taken. Mtrische taken zijn bijvrbeeld het verrichten van lichte tt fysiek zware arbeid. Plannen, rganiseren f andere taken waarbij men met nadenken, vallen nder mentale taken. Sciale taken wrden gekenmerkt dr de aanwezigheid van interactie tussen individuen, zals cachen f nderwijzen. Ondersteunende taken bestaan bijvrbeeld uit administratieve taken, waarnder het inplannen van persneel. De ITS is ntwikkeld vr basis/midden niveau en vr midden/hg niveau. Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 5

6 2. Ontwikkeling Deze paragraaf brengt de ntstaansgeschiedenis van de ITS basis/midden en de ITS midden/hg in kaart. Als eerste wrdt de ntwikkeling van de vragenlijst beschreven en het gebruiksdel gedefinieerd. Vervlgens wrden de cnstructie van de items en de eerste analyses beschreven. Als laatste wrdt aangegeven he de uiteindelijke versies tt stand zijn gekmen. De ntstaansgeschiedenis In 2009 wilde Ixly BV haar testbatterij uitbreiden met een tweetal interessevragenlijsten: één die geschikt zu zijn vr persnen met niveau basis/midden en één vragenlijst die geschikt zu zijn vr persnen met niveau midden/hg. Aanleiding hiervr was dat de huidige interessevragenlijst niet vldeed in de praktijk. De resultaten p de ude interessevragenlijst waren weinig gedifferentieerd. Er werd bijvrbeeld nvldende nderscheid gemaakt tussen werktaken en werksectren. De nieuw te ntwikkelen vragenlijsten zuden een gede teveging zijn, aangezien een gedifferentieerd beeld van iemands interessegebieden en werktaken het zeken naar een passende baan vergemakkelijkt. Gebruiksdel Het del is het cnstrueren van twee interessevragenlijsten, een geschikt vr niveau basis/midden en een geschikt vr niveau midden/hg, die inzicht geven in de (sub)sectren en werktaken die een persn interessant vindt. Delgrep De ITS basis/midden en de ITS midden/hg hebben als delgrep de gehele berepsbevlking van Nederland. Cnstructie van de itempl De cnstructie is begnnen met het frmuleren van items vr een lange interessevragenlijst, die uiteindelijk de twee versies van de ITS met gaan pleveren. Deze vragenlijst bestaat uit twee delen, een deel dat inzicht geeft in de (sub)sectren en een deel dat inzicht geeft in welke werktaken iemand leuk vindt m te den. Vr het deel dat inzicht geeft in de werksectren is gebruikt gemaakt van de indeling in sectren en subsectren van het Centraal Bureau vr de Statistiek (CBS). Om alle interesses die kunnen leiden tt het werken in een bepaalde subsectr z ged mgelijk te dekken, zijn bij de subsectren via internet interessegebieden gezcht. In ttaal zijn 64 interessegebieden gevnden, die nderverdeeld knden wrden in de subsectren van het CBS. In eerste instantie zijn dr psychlgen die deel uitmaakten van een expertpanel twaalf items gefrmuleerd. Vr ieder interessegebied mest dit één item zijn die heel direct vreg naar het betreffende interessegebied en elf items die indirect vregen naar het interessegebied. Een vrbeeld van een direct item bij interessegebied Hreca is: Ik vind het leuk m in de hreca te werken. Een vrbeeld van een indirect item bij interessegebied Hreca is: Ik vind het leuk m in de bediening van een restaurant te werken. De reden m zwel directe als indirecte items te frmuleren is m in een latere fase analyses te kunnen den vr itemselectie en vr nderzek naar begripsvaliditeit. Na het frmuleren van de twaalf items zijn deze per interessegebied gereduceerd tt drie à vier items per interessegebied. Dit is vrnamelijk gedaan dr de items te selecteren, die dr alle experts in het panel werden genemd. Het werksectrennderdeel van de eerste versie van de vragenlijst bestnd uit 248 items, hiervan waren 64 directe items en 184 indirecte items. Het deel dat inzicht geeft in de werktaken is gebaseerd p de indeling die O*Net hanteert bij het in kaart brengen van functies. Bij iedere taak die O*Net nemt werd dr het expertpanel de vraag gesteld: kan deze taak cncreet een drijfveer zijn vr iemand? Een aantal taken was te abstract en werd daarm niet meegenmen in de lijst. Uiteindelijk bleven er veertig taken ver die wrden verdeeld in vier categrieën: mtrische, mentale, sciale en ndersteunende taken. Vr ieder van deze taken werd een z scherp mgelijk item gefrmuleerd. Het werktakennderdeel van de eerste versie van de vragenlijst bestnd uit veertig items. De ttale eerste versie van de interessevragenlijst bestnd zdende uit 288 items. Na het frmuleren van de items werden deze hertaald naar taalniveau B1. Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 6

7 2.1 Afname itempl Eerste itempl De eerste versie van de interessevragenlijst is uitgezet nder tweehnderd prefpersnen. Met de resultaten van deze prefpersnen werden crrelaties tussen de indirecte en de directe items berekend. Indirecte items die een hge crrelatie lieten zien met de directe items werden geselecteerd vr de tweede versie van de vragenlijst. Items die een crrelatie van kleiner dan 0,30 lieten zien met de directe items werden verwijderd. In ttaal werden twaalf indirecte items verwijderd. De items van het takennderdeel werden nderzcht p nrmaliteit. Alle veertig taak-items werden afdende bevnden. Tweede itempl De tweede versie van de interessevragenlijst, die bestaat uit 276 items, is uitgezet nder ruim prefpersnen. Op de verzamelde data zijn statistische analyses uitgeverd en werd het aantal items ingeperkt. Ten eerste zijn ngmaals de crrelaties tussen de indirecte en de directe items berekend. Op basis van deze analyse werden geen items verwijderd. Alle crrelaties tussen de directe en de indirecte items waren hg te nemen. Vervlgens is de nderzeksgrep in tweeën gesplitst. In de ene grep zaten prefpersnen met een laag pleidingsniveau, in de andere prefpersnen met een hg pleidingsniveau. Dit is gedaan mdat het del was m een interessevragenlijst te ntwikkelen vr basis/midden niveau en midden/hg niveau. Per grep werd vr ieder item het itemgemiddelde berekend. Items die in beide pleidingsgrepen scheef verdeeld waren, een lage standaarddeviatie hadden f een hg f juist laag gemiddeld hadden, werden vr beide grepen verwijderd. Bij smmige items verschilden de bvenstaande psychmetrische kenmerken per pleidingsgrep. In dat geval is er vr gekzen het item vr een van beide pleidingsgrepen te verwijderen. Derde itempl Bvenstaande analyses resulteerden in de twee definitieve vragenlijsten: de ITS basis/midden en de ITS midden/hg. De versie geschikt vr basis/midden niveau bestaat in ttaal uit 167 items. Hiervan wrden de interessegebieden dr 125 items en de werktaken dr 40 items gemeten. De vragenlijst vr midden/hg niveau bestaat uit 169 items, hiervan meten 128 items de verschillende interessegebieden en 40 de werktaken. De antwrdschaal lpt van zeer mee neens tt zeer mee eens. In bijlage 1 wrden de sectren van het CBS weergegeven met daarbij de definities van de werksectren en de werktaken van de ITS. Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 7

8 3. Nrmering en nrmen Bij beide versies van de ITS gaat het m een nrmgerichte interpretatie. Dat wil zeggen dat de scres van een kandidaat wrden vergeleken met een nrmppulatie. De nrmppulatie is een representatie van de berepsbevlking van Nederland. De vragenlijsten zijn genrmeerd vr adviessituaties. Deze paragraaf beschrijft he de nrmgrepen zijn gevrmd en he de nrmering is uitgeverd. 3.1 De nrmgrepen Onder advies wrden allerlei vrmen van lpbaanbegeleiding, carrièreadvies en caching verstaan. Hiernder wrdt beschreven he de nrmgrepen zijn samengesteld. De data waarver de nrmering is uitgeverd, is zwel vr de ITS basis/midden als de ITS midden/hg verzameld in Vr de ITS basis/midden zijn gegevens van 427 persnen beschikbaar, van wie 31,6% mannen en 68,4% vruwen. De gemiddelde leeftijd binnen deze grep is 45,1 jaar, met een minimum van 15 en een maximum van 64 jaar. Vr de ITS midden/hg zijn gegevens beschikbaar van 659 persnen, van wie 36,4% mannen en 63,6% vruwen. De gemiddelde leeftijd binnen deze grep is 41,0 jaar, met een minimum van 15 en een maximum van 64 jaar. Het pleidingsniveau varieert in beide grepen van lager tt wetenschappelijk nderwijs. De nrmgrepen bij de twee versies van de ITS kmen qua indeling vereen met de berepsbevlking van Nederland: 1. Opleiding Het nderwijsniveau waarp de berepsbevlking wrdt ingedeeld is: lager en middelbaar nderwijs (L.O. en M.O.) en middelbaar en hger nderwijs (M.O. en H.O.). 2. Leeftijd De variabele leeftijd is in drie categrieën ingedeeld. De berepsbevlking valt binnen het leeftijdsbereik van 15 tt en met 65 jaar. Binnen dit bereik wrdt een indeling gemaakt van 15 tt en met 24 jaar, 25 tt en met 44 jaar en 45 tt en met 64 jaar. 3. Geslacht De indeling p geslacht is naar man en vruw. 4. Werksituatie Er wrdt nderscheid gemaakt tussen mensen die werken en de categrie geregistreerde werklzen, waarbij de vragenlijst is afgenmen als cliënt van het CWI (tegenwrdig UWV werkbedrijf). Tabel 3.1 geeft de verdeling met betrekking tt de achtergrndkenmerken vr beide versies van de ITS weer. Tabel 3.1: Verdeling met betrekking tt de achtergrndkenmerken vr beide versies van de ITS ITS basis/midden (n = 427) ITS midden/basis (n = 659) Berepsbevlking Man Vruw 135 = 31,6% 292 = 68,4% 249 = 36,4% 419 = 63,6% 56,5% 43,5% L.O. en M.O. M.O. en H.O. 427 = 100% 0 = 0% 0 = 0% 659 = 100% 46,5% 53,5% jaar jaar jaar 30 = 7,0% 143 = 33,5% 254 = 59,5% 79 = 12,0% 293 = 44,4% 287 = 43,6% 11,3% 52,4% 36,3% CWI Niet-CWI 54 = 12,6% 373 = 87,4% 41 = 6,2% 618 = 93,8% 3,4% 96,6% De tabel geeft weer he de nrmgrepen qua achtergrndvariabelen zijn pgebuwd. In de meest rechtse klm wrdt per achtergrndvariabele aangegeven he grt het percentage in de berepsbevlking is. Hieruit valt p te maken dat zwel de nrmgrep van de ITS basis/midden als de nrmgrep van de ITS midden/hg redelijk vereenkmt met de berepsbevlking. Enige Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 8

9 uitzndering hierp is het pleidingsniveau. Aangezien de ITS basis/midden alleen geschikt is vr mensen met een lager en middelbaar niveau, bevat de nrmgrep geen persnen met een hger niveau. De ITS midden/hg is geschikt vr mensen met middelbaar en hger niveau en bevat daarm geen persnen met een lager niveau. Landelijke representatie De data is verzameld bij een nline panel die representatief vr de Nederlandse berepsbevlking mag wrden genemd. In tabel 1.2 wrdt per nrmgrep aangegeven uit welke prvincies de respndenten afkmstig zijn. Elke prvincie levert respndenten met als verwachte kplpers de Randstedelijke prvincies Nrd-Hlland en Zuid-Hlland. Tabel 3.2: Landelijk representatie van de respndenten Prvincie ITS Basis / Midden ITS Midden / Hg Ttaal Nrd-Brabant Drenthe Flevland Friesland Gelderland Grningen Limburg Nrd-Hlland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Hlland Onbekend Ttaal Sectrrepresentatie De respndenten zitten verspreid ver alle sectren. Deze spreiding is zichtbaar in tabel 3. Uitschieter hierin is de sectr Gezndheidszrg, welzijn en persnlijke verzrging: 25,1% van de respndenten in de ITS basis/midden nrmgrep en 21,1% van de respndenten in de ITS midden/basis nrmgrep is werkzaam in deze sectr. Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 9

10 Tabel 3.3: Sectrrepresentatie van de respndenten ITS basis/midden ITS midden/basis (n = 659) Sectr (n = 427) Autmatisering en ICT 11 = 2,6% 44 = 6,7% Gezndheidszrg, welzijn en 107 = 25,1% 139 = 21,1% persnlijke verzrging Handel en administratie 26 = 6,1% 39 = 5,9% Hreca en huishuding 23 = 5,4% 11 = 1,6% Landbuw, cultuur en milieu 3 = 0,7% 10 = 1,5% Onderwijs, cultuur en wetenschap 20 = 4,7% 135 = 20,5% Openbaar bestuur en veiligheid 18 = 4,2% 34 = 5,2% Opslag en transprt 14 = 3,3% 9 = 1,4% Taal, media en cmmunicatie 6 = 1,4% 18 = 2,7% Techniek en prductie 39 = 9,1% 38 = 5,8% Terisme en recreatie 8 = 1,9% 8 = 1,2% Zakelijke dienstverlening 43 = 10,1% 101 = 15,3% Werkls 54 = 12,6% 41 = 6,2% Weet niet/werkls 55 = 12,8% 32 = 4,9% Vaststellen nrmen Vr zwel de ITS basis/midden en de ITS midden/hg wrden per interessegebied de gemiddelde scre berekend. De range van de scres per interessegebied is 1-5. De gemiddelden zitten tussen de 2,0 en de 4,0. Deze gemiddelde scres wrden mgezet naar een z-scre (met een gemiddelde van 0 en een standaarddeviatie van 1). Er wrdt gebruik gemaakt van drie labels (drie nrmen). Scres rnd het gemiddelde (-0,5 < z-scre < 0,5) krijgen het label gemiddeld. Scres bven het gemiddelde (zscre 0,5) krijgen het label bvengemiddeld. Scres beneden het gemiddelde (z-scre -0,5) krijgen het label benedengemiddeld. De subsectren krijgen het label mee dat hrt bij de scres van de bijbehrende interessegebieden. De sectren krijgen het label mee dat hrt bij de nderliggende subsectren. Het resultaat is nrmeringen vr beide interessevragenlijsten afznderlijk. Aangezien het hier m kleine schalen gaat met steeds dezelfde range en vergelijkbare gemiddelden en het hier bvendien gaat m slechts drie rdinale labels, is het geven van een nrmtabel verbdig. Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 10

11 4. Betruwbaarheid Vr het nderzek naar betruwbaarheid van de interessevragenlijst is een maat vr de betruwbaarheid van het instrument als geheel ndig. De vraag die hierbij beantwrd met wrden is: he betruwbaar is de categrisatie die met behulp van de items in de interessevragenlijst plaatsvindt? Met behulp van een interberdelaarsnderzek is hier een antwrd p gevnden. Er is vr deze methde gekzen mdat de vr vragenlijsten gebruikelijke berekening van de interne cnsistentie (alfa) in dit geval niet de juiste is. De meting is een categrisatie van interesses en die dient in zijn geheel z betruwbaar mgelijk te zijn. Het gaat dus m de betruwbaarheid van de categrisatie dr middel van de items. Opzet interberdelaarsnderzek Twee berdelaars kregen de pdracht m nafhankelijk van elkaar de items van de interessevragenlijst te kppelen aan de interessegebieden. Naar eigen inzicht bepaalden de berdelaars in welke interessegebieden de items thuishren. De items werden in een willekeurige vlgrde aangebden. Op deze manier ntstnden twee nafhankelijke itemindelingen. Interberdelaarsbetruwbaarheid De betruwbaarheid werd berekend dr de verlap van de twee nafhankelijke itemindelingen te nderzeken. Als maat werd de Cramer s V gebruikt, een tets vr de symmetrie van (de assciatie tussen) twee nminale variabelen. De mate van symmetrie bleek 0,87 (p < 0,001). Dit kan gelezen wrden als een vereenkmst tussen de twee berdelaars van 87%. De betruwbaarheid van de interessevragenlijst kan wrden bestempeld als hg. Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 11

12 5. Validiteit De validiteit van een test geeft een indicatie van de mate waarin het instrument daadwerkelijk het cnstruct meet dat de test pretendeert te meten. Oftewel: meet een interessevragenlijst k daadwerkelijk interesses? In het geval van de ITS geldt: meet de vragenlijst daadwerkelijk de interesses in interessegebieden van een persn? Omdat de scring van de ITS categriaal van aard is, dient de validiteit meer specifiek aan te geven in heverre de dr de ITS vastgestelde categrisatie een afspiegeling is van de daadwerkelijke interesses van de kandidaat. In deze paragraaf maken we nderscheid tussen de begripsvaliditeit en de criteriumvaliditeit van de ITS. Aanwijzingen vr de begripsvaliditeit kunnen nder andere wrden gevnden dr het nderzeken van de structuur van de vragenlijst en het nderzeken van grepsverschillen in interesses. De nderzeken, die zijn uitgeverd naar de begripsvaliditeit van de ITS, wrden besprken in paragraaf De criteriumvaliditeit, die aangeeft in welke mate een vragenlijst een vrspellende waarde heeft, wrdt beschreven in paragraaf Alle besprken tetsen zijn p het 5% niveau gedaan. 5.1 Begripsvaliditeit De begripsvaliditeit is nderzcht met behulp van een structuuranalyse; en met behulp van een analyse van de grepsverschillen tussen mannen en vruwen en tussen grepen basis/midden en midden/hg. Er is gekeken naar de verschillen in interesses in de twaalf sectren (Techniek en Prductie; Hreca en Huishuding; Terisme en Recreatie; Openbaar bestuur, Veiligheid en Rechtspraak; Handel en Administratie; Autmatisering en ICT; Opslag en Transprt; Gezndheidszrg, Welzijn en Persnlijke verzrging; Persneel, Organisatie en Strategie; Landbuw, Natuur en Milieu; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Taal, Media en Cmmunicatie). De analyses zijn gedaan in een nderzeksgrep bestaande uit respndenten, zie paragraaf 2.4 vr de achtergrndinfrmatie bij deze grep. In een vervlgnderzek zal de stabiliteit van de interesses wrden nderzcht dr nder meer te kijken naar het effect van leeftijd. Structuuranalyse In het nderzek is versie 2 van de ITS gebruikt met daarin zwel basis/midden-items als midden/hg-items. Deze versie bevat naast indirecte k directe items (vr uitleg zie paragraaf 2.2). De structuur is nderzcht dr naar de crrelaties tussen de directe en de indirecte items te kijken. De gevnden crrelaties liggen tussen r = 0,42 en r = 0,84 met een gemiddelde crrelatie van r = 0,63. Dit zijn relatief hge crrelaties. Het nderstreept de accuratesse van de items als het gaat m de categrisatie van de interessegebieden met behulp van deze items. Verschillen tussen basis/midden en midden/hg De grep basis/midden scrt significant hger p de interesses in Opslag en Transprt (t = 2,04; p = 0,04), Handel en Administratie (t = 2,21; p = 0,03) en Hreca en Huishuding (t = 3,00; p < 0,01). De grep midden/hg scrt significant hger p Autmatisering en ICT (t = -2,40; p = 0,02), Taal, Media en Cmmunicatie (t = 6,00; p < 0,01), Terisme en Recreatie (t = -5,15; p < 0,01), Openbaar bestuur, Veiligheid en Rechtspraak (t = -2.44; p = 0.02), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (t = -3,88; p = 0,01), Persneel, Organisatie en Strategie (t = -2,76; p<0,01). Verschillen tussen mannen en vruwen Mannen scren significant hger p de interesses vr Opslag en Transprt (t = 8,88; p < 0,01), Autmatisering en ICT (t = 11,32; p < 0,01), Openbaar Bestuur, Veiligheid en Rechtspraak (t = 5,14; p < 0,01), Persneel, Organisatie en Strategie (t = 4,61; p < 0,01) en Techniek en Prductie (t = 4,69; p < 0,01). Vruwen scren alleen p Gezndheidszrg, Welzijn en Persnlijke verzrging significant hger dan mannen (t = -6,25; p < 0,01). Dit lijkt in lijn te zijn met de bevindingen van Jnes, Hwe & Rua (1999), die hebben aangetnd dat vruwen meer interesse hebben in het helpen van anderen dan mannen dat hebben (zie paragraaf 2.1). Op de verige sectren, zals Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waren er geen significante verschillen in interesses. Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 12

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Certificeringstraining Competentietest de Wave

Certificeringstraining Competentietest de Wave AUTUMN BUSINESS SCHOOL Certificeringstraining Cmpetentietest de Wave 11 en 25 september 8 en 22 ktber 6 en 20 nvember Leer talenten te matchen Dit is het einde Waarm certificeren? Er kmt steeds meer behefte

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek Onderzeksrapprt Bedrijvenkring Oldebrek AIDA Cmmunicatie 6 juni 2014 Inhudspgave Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Prbleemanalyse 6 2.1 Aanleiding van het prbleem 6 2.2 Het krachtenveld 6 2.3 Wat mest nderzcht

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Een profiel maken voor [onderwerp]

Een profiel maken voor [onderwerp] MPA MindSnar Een prfiel maken vr [nderwerp] Wat det MPA, de denkstijltest? MPA legt u vragen en keuzes vr. Z zekt het naar patrnen in he u denkt. Van die patrnen maakt het grafieken en rapprten. Bvendien

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Inventarisatie landelijke enquête

Inventarisatie landelijke enquête Inventarisatie landelijke enquête Inleiding Tijdens de studie geneeskunde gaan er hnderden deuren vr je pen. Naast de studie wrden er zwel intra- als extracurriculair vele mgelijkheden gebden m jezelf

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015 Dmeinmdel vr hypthesetetsen Sietske 23 ktber 2015 In dit dcument wrdt een mgelijk dmeinmdel vr hypthesetetsen beschreven. Het dcument bestaat uit twee delen: het dmeinmdel zelf en de verwegingen bij het

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. BASISGRAMMATICA Het Muiswerkprgramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die ndig is vr het leren van de Nederlandse spelling en zinsbuw. Delgrepen Basisgrammatica Het cmputerprgramma Basisgrammatica

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials Cijfers & trends p de arbeidsmarkt vr hg pgeleide financials Alterim Arbeidsmarktindex Oktber 2015 Vrwrd Alterim presenteert de uitkmsten van de Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 514 hg

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2 VERHOUDINGEN 2 Muiswerk Verhudingen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Dit zijn de regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing Bintica Wrkshp Zelfredzaamheid & Zelfsturing Visie p Zelfredzaamheid & Zelfsturing Lgica van het gevel, Arnld Crnelis, 1998, ISBN 90-72258- 02-9 Het verbrgen prgramma vr het menselijk leren is aangebren

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. Lesbeschrijving Brn vr Werk Aan de hand van deze 5 lessen ntdekken de leerlingen dat de Schelde veel mgelijkheden biedt vr werk. En daarmee van essentieel belang is vr nze regi. Relatie met kerndelen:

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten Natinaal Verbnd Van Scialistische Mutualiteiten Wuter Rbijn Heidi De Backer Lizzy Knings Anneleen De Beck Franky Aneca Leiderschap@ scmut Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van rganisatieverandering

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor Resultaten Natinale Vergelijkingsmnitr Pricewise is de grtste nafhankelijke vergelijkingssite die zwel energie, verzekeringen als telecm vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Natinale Vergelijkingsmnitr

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr studievaardigheid. Delgrep Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid is bedeld vr het vrtgezet

Nadere informatie

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland.

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland. Ntitie Prject D Verkenning infrmatievrziening huisvesting internatinale studenten in Nederland. In deze ntitie geven we beknpt de belangrijkste resultaten weer van prject D van de Rde Lper. 1. Achtergrnd

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Monitor plancapaciteit voor woningbouw

Monitor plancapaciteit voor woningbouw Mnitr plancapaciteit vr wningbuw Fase I: Aanzet tt een landsdekkende 0-meting In pdracht van VROM/DGR Hans van der Reijden Tn Seijkens Geurt Keers m.m.v. Sandra Butter 3 september 2003 RIGO Research en

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Denktank Boeien & Binden. De gesprekscyclus

Denktank Boeien & Binden. De gesprekscyclus Denktank Beien & Binden De gesprekscyclus Dóór bedrijven, vóór bedrijven Aan de denktanks Beien & Binden binnen TechniekTalent.nu namen in 2009 de vlgende bedrijven deel: DKC Installatiegrep (Nijmegen),

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs Observatielijst: Zelfregulatie in het nderwijs ZO! Observatielijst zelfregulatie in het nderwijs 1 Inhud 1. Inleiding 1.1 Uitgangspunten van de ZO! 1.2 Wat is de ZO!? 1.3 Het del van de ZO! 1.4 Delgrep

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie