NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni Gemeentelijke infokrant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant"

Transcriptie

1 NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé

2 GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten zijn in principe elke werkdag toegankelijk van 9 tot 12 uur en op zaterdag van 9 tot uur tel fax Het gemeentehuis zal gesloten zijn op maandag 21 april, donderdag 1 mei, donderdag 29 mei en maandag 9 juni. Milieudienst Lien Vlamynck van de milieudienst Lo-Reninge is elke maandag en dinsdag te bereiken in het gemeentehuis te Lo. Tel Woonwinkel West Elke dinsdag van tot uur organiseert Woonwinkel West een zitdag in het administratief centrum, Markt 11 in Lo, tel Lokale politie Voor dringende gevallen, tel. 101 De lokale politie Lo-Reninge - Ooststraat 67, 8647 Lo Tel Fax Gsm Filip Steen: Gsm Jean-Pierre Callewaert: Gsm Tamara Faict: Woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagvoormiddag van 8 tot 12 uur. Maandag- en dinsdagnamiddag van 13 tot 17 uur. Brandweer Voor dringende gevallen, tel. 112 Website: Bibliotheek Uitleenpost Lo: Woensdag van 17 tot 19 uur en zondag van tot uur. Tel Uitleenpost Reninge Woensdag van 14 tot 16 uur en zaterdag van 9.30 tot uur. Tel O.C.M.W. secretariaat Markt Lo-Reninge Open elke voormiddag. Luc Decroos, Angelique Engelrelst, Containerpark Elzendamme 5b te Oostvleteren Tel Dinsdag tot en met vrijdag van tot 17 uur. Zaterdag van 9 tot 13 uur. Gesloten op maandag, zondag en feestdagen. V.V.V. Lauka, Markt 17a 8647 Lo-Reninge Tel.: Maandag tot en met zaterdag van 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Juli - augustus: zondag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Colofon Nieuws van rond de IJzer is een driemaandelijks officieel informatieblad uitgegeven door het gemeentebestuur van Lo-Reninge. 20ste jaargang nr. 2 april Activiteiten of andere artikelen ter publicatie in deze infokrant kunnen ingediend worden bij de dienst informatie, gemeentebestuur Lo-Reninge, Markt 11, 8647 Lo-Reninge en dit ten laatste op de 10de van de maand die vooraf gaat aan het verschijnen ervan. Het college beslist over het al dan niet, geheel of gedeeltelijk opnemen van de bijdrage. Adres: Gemeentebestuur Lo-Reninge, Markt 11, 8647 Lo-Reninge, tel fax Website: Verantwoordelijke uitgever: Merlevede Lena, schepen van informatie. Dienstbetoon Dienstbetoon van de burgemeester Burgemeester Lode Morlion: tel gsm Zitdag: op afspraak. 1 ste Schepen Lena Merlevede: tel gsm de Schepen Johan Matthys: tel.: gsm: de Schepen Wout Cornette: tel gsm de Schepen Monique Bertier: tel gsm Zitdag: elke donderdag van tot uur. Administratief centrum vanaf mei gesloten op donderdagnamiddag Vanaf mei zal het administratief centrum in Lo elke donderdagnamiddag gesloten zijn. Op de andere dagen zijn de stadsdiensten bereikbaar van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, vrijdag tot 16 uur en op zaterdag van 9 tot uur. Zitdag belastingen De zitdag van de belastingen wordt gehouden op donderdag 5 juni van 9 tot 12 uur in het administratief centrum, Markt 11 in Lo (woonwinkel). Er wordt geen zitdag gehouden in het centrum Reninge. Nieuws van rond de IJzer 2

3 Verantwoordelijke uitgever : L. VANNESTE, Directeur-generaal FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium Koloniënstraat Brussel GEMEENTEBERICHTEN Verkiezingsnieuws Hoe stem ik geldig? Om geldig te stemmen, mag u per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst. Dit kan: Door uw stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem) Door uw stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem) Indien u tegelijkertijd een lijststem èn één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden. Brengt u stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan zal uw stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld. Bij volmacht stemmen? In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kan u toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. In welke gevallen? 1. Wegens ziekte of gebrekkigheid. Deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest. 2. Om beroeps- of dienstredenen. Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven wordt door uw werkgever. 3. Om studieredenen. Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instelling waar u les volgt. 4. Omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie. Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van uw woonplaats (of zijn afgevaardigde), na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien u een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, op basis van een verklaring op eer bij de burgemeester. 5. Omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging.! U kan uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag kiezen. (Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.) Meer informatie? Aarzel niet u te richten tot de dienst verkiezingen van uw gemeentebestuur: An Trooster, Of raadpleeg de website Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken: of contacteer hun Callcenter: 02/ GELDIG stemmen = steeds BINNEN DEZELFDE PARTIJ blijven! 1. Je stemt voor een partij = bolletje onder de partijnaam rood 2. Je stemt voor één of meer kandidaten/opvolgers van een partij = 1 bolletje rood naast de naam van een kandidaat/opvolger = meerdere bolletjes rood naast namen van kandidaten/opvolgers 3. Je stemt voor een partij EN voor één of meer kandidaten/opvolgers van die partij = bolletje onder de partijnaam rood EN één of meerdere bolletjes rood naast namen van kandidaten/opvolgers Let wel : de stem voor de partij telt dan niet meer. Enkel de stemmen voor één of meer kandidaten en/of opvolgers tellen. GELDIGE STEM GELDIGE STEM GELDIGE STEM ONGELDIGE STEM Wat NIET kan : Informatie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken: = stemmen voor verschillende partijen = stemmen voor één of meer kandidaten en/of opvolgers van verschillende partijen = ONGELDIGE STEM Nieuws van rond de IJzer 3

4 GEMEENTEBERICHTEN Archeologisch onderzoek Op het toekomstig perceel van KWZI Lo-Reninge- Noordschote vond er in augustus 2013 een archeologische prospectie plaats. Deze prospectie bracht een loopgravenstelsel uit de beginmaanden van de Eerste Wereldoorlog aan het licht. Daarnaast vonden de archeologen ook nog een cluster aan oudere, houtskoolrijke sporen die naar alle waarschijnlijkheid in de middeleeuwen te dateren zijn. Redenen genoeg dus om het terrein aan een diepgaander onderzoek te onderwerpen. Dat onderzoek vond plaats in januari en februari. Zichtbare fysieke relicten uit mogen rond Drie Grachten misschien verdwenen zijn, de ondergrond herbergt nog vele sporen van dit conflict. In januari 2014 voerde Ruben Willaert bvba, in opdracht van Aquafin nv, een archeologische opgraving uit ter hoogte van het Noordschoteplein, de verbindingsweg tussen Noordschote en Drie Grachten. Eind 1914 kwam het front tot stilstand aan Drie Grachten. De Franse verdedigers bouwden Drie Grachten uit tot een moeilijk in te nemen bolwerk, maar legden bovendien een ondersteunende linie aan tussen het kanaal en de dorpskern van Noordschote. Het is deze linie die het onderwerp vormde van de opgraving. De Fransen legden hun linie aan achter een bestaande berm en maakte zo gebruik van de minste mogelijkheid die het vlakke landschap bood om zich te verschuilen. Ze bouwden een ontdubbelde gevechtslinie met een schiet- en ondersteuningsloopgraaf en een halfronde traverse. Daarachter lagen een achteruitgeschoven positie, een latrine en ingegraven schuilplaatsen, telkens bereikbaar via een afzonderlijke verbindingsloopgraaf. Opmerkelijk is de amateuristische uitbouw van de loopgraven. Bouwmaterialen werden nog niet systematisch aangevoerd, dus werd gebruikt wat voorhanden was in de verlaten hoeves en dorpsgebouwen. Alles volstond om de modder enigszins te weren: deuren, poorten, luiken, bakstenen, kasseien en zelfs een kar en een eg. Na enkele maanden, toen bleek dat het front onherroepelijk vast zat en ook duidelijk werd dat dit gebied te drassig was, werd een vijftigtal meter verderop (en vooral hogerop) een nieuwe linie uitgebouwd en door Belgische troepen bemand. Deze linie bleef tot eind 1917 in gebruik. De verlaten Franse linie kwam in het niemandsland te liggen en bleef ongemoeid tot nu, 100 jaar later. Gemeentelijke vergunningsautonomie De lokale besturen zijn zeer belangrijk bij het realiseren van de ruimtelijke ordening op het terrein. Zij beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen. Ontvoogde gemeenten (gemeenten met vergunningsautonomie) beslissen daar zelfstandig over. In niet-ontvoogde gemeenten is in sommige gevallen het bindend advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar nog vereist. Om in aanmerking te komen voor ontvoogding moet het stadsbestuur voldoen aan de volgende 5 voorwaarden: - een goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, - een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, - een conform verklaard plannenregister, - een vastgesteld vergunningenregister, - een register van de onbebouwde percelen. Tegen 2015 wil de Vlaamse regering dat alle gemeentes ontvoogd zijn. Het stadsbestuur heeft de voorbije jaren hard gewerkt om aan de gestelde voorwaarden te voldoen en momenteel beschikken we over 4 van de 5 voorwaarden. Het staat in ieder geval vast dat Lo-Reninge een ontvoogde stad wil worden. In die zin wordt momenteel in samenwerking met de hogere overheid onderzocht hoe deze vijfde voorwaarde, namelijk beschikken over een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, kan worden ingevuld. Elektrische auto voor stadsbestuur Distributiebedrijf Eandis overhandigde eind januari een elektrische wagen aan de stad Lo-Reninge. De wagen, een Renault Kangoo, wordt tot eind april gratis ter beschikking gesteld aan de burgemeester, schepenen en de stadsdiensten.. Op die manier kan het stadsbestuur van Lo-Reninge kennismaken met elektrische mobiliteit. Nieuws van rond de IJzer 4

5 GEMEENTEBERICHTEN Geopunt Sinds enkele maanden werd door het Agiv (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) de website gelanceerd. Dit is een onlinetoepassing, voor iedereen toegankelijk, waarop talrijke kaarten kunnen geraadpleegd worden. Onder andere is het mogelijk het gewestplan, overstomingsgebieden, bosgebieden en zelfs de locaties voor buitenschoolse kinderopvang te raadplegen. Wat ook interessant kan zijn, is de kaarttoepassing Hinder op kaart. Alle werken die momenteel uitgevoerd worden op het openbaar domein worden voor gans Vlaanderen in kaart gebracht. Werken Schaerdeke Openbaar domein Sommige mensen plaatsen een container, kraan of stelling op het openbaar domein zonder voorafgaande toestemming. Dat is nochtans verplicht. De aannemer moet vooraf de politie contacteren. Die maakt een politiereglement op die vervolgens door het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd. WERKEN In maart 2013 werd het eerste archeologisch onderzoek uitgevoerd door de firma GATE, op de site van de toekomstige verkaveling en park. Er werden enkele waardevolle sporen aangetroffen uit de Middeleeuwen en een vervolgonderzoek was aangewezen daar waar er bebouwing zal komen. Eind november werd een 2de onderzoek uitgevoerd door de firma BAAC. Er werden sporen van grachten, paalkuilen en woningen gevonden uit de 11de en 12de eeuw (volle ME). Ook aardewerk uit de 10de en 11de eeuw en later werd opgegraven. Na dit onderzoek mochten de nodige graafwerken worden aangevat. De wegeniswerken voor de nieuwe verkaveling te Lo zijn gestart op 8 januari. In een eerste fase werd er gestart met de heraanleg van de Willem Van Loolaan en de 2de Genielaan. Ondanks het slechte weer van de afgelopen maanden, zijn de werken goed op schema. Het is de bedoeling dat er rond het paasverlof terug doorgang mogelijk is. De riolering in de volledige verkaveling is ondertussen geplaatst. Ook de aanleg van het parkgedeelte is goed gevorderd. De aanleg van de wegen in de verkaveling is momenteel in uitvoering. Ondertussen werden de namen voor de nieuwe wegen goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. Het park wordt De Large, genaamd naar de plaatselijk verbreding in de Lovaart waar de mensen destijds gingen zwemmen. De bestaande straat waar Schaerdeke en A. Van Heelaan op uitkomen en een stukje straat in de nieuwe verkaveling krijgt de naam Wandelaersdreef. Deze naam verwijst naar de naamgeving bij het kadaster (Oost Wandelaershoek). Voor de nieuwe straat die uitkomt op de 2de Genielaan werd gekozen voor de naam Rietgracht, genoemd naar de oude naam van de Slopgatvaart. Wie interesse heeft in de aankoop van een stuk bouwgrond, kan contact opnemen met de West-Vlaamse Intercommunale (050/ ). Als u geïnteresseerd bent in een koop- of huurwoning kan u Woonmaatschappij IJzer en Zee contacteren ( ). Er zijn ook 11 woningen die na realisatie aangekocht kunnen worden via aannemer Catteeu ( ). Nieuws van rond de IJzer 5

6 WERKEN Dorpskern Reninge De laatste rioleringen zijn zo goed als allemaal aangelegd, wat betekent dat de grondwerken in Reninge achter de rug zijn. Ook het leggen van kasseien is afgerond. Na de nodige droogtijd, zal de doortocht naar Zuidschote opnieuw mogelijk zijn. Alleen voor de aanleg van het kruispunt met de Woestenstraat en voor het gieten van de KWS zullen nog enkele kleine onderbrekingen nodig zijn. Ook in de Oostvleterenstraat moet nog KWS komen en moet de bocht met de Broekstraat nog aangepakt worden. Achter de kerk wordt de wandelweg nog aangelegd. Het meubilair, de infoborden en het bushokje worden in een laatste fase geplaatst. Fintele De nutsleidingen zijn al voor een groot stuk aangelegd. Telenet, Eandis en de Watergroep werken hiervoor samen. Eerst moest een onderboring van de Lovaart gebeuren, een vrij delicate ingreep die zonder problemen verlopen is. De werken zullen lichte hinder voor de bewoners met zich meebrengen en zullen begin mei beëindigd zijn. Vanaf half mei kan dan gestart worden met de herinrichting van de Fintele. Er zal gefaseerd te werk gegaan worden. Het bouwverlof 2014 wordt aangewend als uithardingstijd voor het grootste deel van de kasseiverharding. Tijdens de zomermaanden blijft de bereikbaarheid van Fintele vanuit de Lindestraat verzekerd. De heraanleg van de verharding op de brug over de Lovaart en het kruispunt van de Veurne Ambachtsedijk met de Hullebrugweg zal pas aangevat worden na het bouwverlof. Volgens de planning zullen de laatste werken in het voorjaar van 2015 uitgevoerd worden. ALGEMEEN Koekjeskaarting en kermisontbijt in de Pypegale Het eerste weekend van mei is het kermis op de wijk Pypegale in Reninge. Op vrijdag 2 mei vanaf 19 uur, op zaterdag 3 mei vanaf 19 uur en op zondag 4 mei vanaf 16 uur is er een koekjeskaarting. De inleg bedraagt 1,25 euro per kaart. Op zondag 4 mei staat een kermisontbijt op het programma van 7.30 tot 10 uur met een ruim assortiment van broodjes, koffiekoeken, kaas, vlees, fruitsap, koffie en chocomelk. De deelnameprijs voor volwassenen bedraagt 8,50 euro. Kinderen van 4 tot 12 jaar betalen 5,50 euro. Vooraf inschrijven op het nummer of via Op zondag 4 mei is er tevens een wandel-of fietstocht. Inschrijven kan tussen 9 en 16 uur. Hebt u vragen, suggesties of klachten in verband met de werken, contacteer dan Christoph Pieters: Nieuwe borstelmachine Er werd een borstelmachine aangekocht door het stadsbestuur, waarvan de helft van de aankoopprijs wordt gesubsidieerd. Er wordt een borstelplan opgemaakt om zo regelmatig de fietspaden en de dorpskernen een veegbeurt te geven. Het stadsbestuur hoopt dat de fietspaden en de aanplantingen met respect worden behandeld. Voor het verwijderen van onkruid wordt op enkele plaatsen terug een beroep gedaan op sociale terwerkstellingen. Opnieuw rally in Reninge Op zaterdag 21 juni is er in Reninge na een onderbreking van 25 jaar opnieuw een snelheidsrit van de Geko Ypres Rally. De rallywagens passeren er in de voor- en namiddag. De verkenningen vinden plaats op woensdag 18 juni. Meer info op Nieuws van rond de IJzer 6

7 WERKEN Paaslelies We willen onze gemeente wat kleur geven. Daarom zijn we begonnen met stroken paaslelies te planten in Noordschote. We zijn van plan om geleidelijk aan ook de andere deelgemeenten aan te pakken. Monumenten worden gekuist De monumenten in Reninge en Noordschote kregen een grondige kuisbeurt. Rond het monument van Matthijs Devisch werden er siergrassen met tussenin paaslelies geplant. Aanplanting haag In de Zuidschotestraat in Reninge werd een haag aangeplant. Die zorgt voor een veiligheidsgevoel voor de fietser. We durven hopen dat deze strook met het nodige respect wordt behandeld. Ophaling Snoeihout Zoals u wellicht al hebt vernomen, is de ophaling van snoeihout voortaan betalend. Vanaf 1 m³ wordt 20 euro per kubiek gevraagd. Er wordt niet meer langsgereden bij mensen die laten weten indien minder dan 1 m³ meenemen, anders niet of 1 m³ meenemen en de rest laten liggen. De eerstvolgende ophalingen vinden plaats op 13 november en 4 december. Volgende richtlijnen moeten in acht worden genomen: - Samenbinden met natuurtouw - Bundels niet langer dan 1,5 meter - Max. 35 kg/pak - Buitenplaatsen s morgens voor 8 uur - Eventueel in emmers of tonnen (NIET in plastiek zakken). Alleen afval van bomen, struiken, snoeisel en takken mogen worden meegegeven. Boomwortels niet, daarmee kan je wel op het containerpark terecht. ALGEMEEN Fotokaders gezocht Naar aanleiding van een tentoonstelling en kunstproject rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog is Kelly Denuwelaere op zoek naar oude fotokaders formaat A3 of A4. Indien u kaders in uw bezit hebt, kan u contact opnemen met Kelly Denuwelaere, Burgemeester Pietersstraat 14 in Reninge, , Werelddag zonder tabak GEZONDHEID Elk jaar op 31 mei is het Werelddag zonder Tabak. Traditioneel een moment om stil te staan bij de gevolgen van het roken. Want wie zijn leven lang rookt, heeft 50% kans om vroegtijdig te overlijden aan een aandoening die het gevolg is van zijn rookgedrag. Wist je trouwens dat sigaretten al meer doden hebben gemaakt dan Wereldoorlog 1 en II samen? Meer info op en Nieuws van rond de IJzer 7

8 WONEN Vlaams Woningfonds Een eigen woning kan wél dankzij een lening bij het Vlaams Woningfonds! Vanaf 1 januari 2014 werd de doelgroep voor het aanvragen van een sociale woonlening uitgebreid. Hierdoor worden voortaan ook leningen toegekend aan gezinnen zonder kinderen en alleenstaanden. Waarvoor kan je terecht bij het Vlaams Woningfonds? Het Vlaams Woningfonds kent sociale woonkredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor: - de aankoop of het behoud van een woning of appartement, eventueel gecombineerd met werken; - werken aan een woning of appartement; - een nieuwbouw; - de aankoop van een bouwgrond of een (sociale) kavel; - de terugbetaling van bestaande hypothecaire leningen (onder bepaalde voorwaarden). Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Sinds 1 januari 2014 zijn de voordelige woonkredieten van het Vlaams Woningfonds er voor iedereen: gezinnen met of zonder kinderen, alleenstaanden, nieuw samengestelde gezinnen, ze komen allemaal in aanmerking voor een sociaal woonkrediet. Het Vlaams Woningfonds kan jou een woonkrediet toestaan als jouw netto-belastbaar inkomen een bepaald maximumbedrag niet overschrijdt. Dat bedrag wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling en de ligging van de woning, het appartement of de bouwgrond. De woning, het appartement of de bouwgrond die je wenst te kopen, moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen. De uiteindelijke rentevoet wordt berekend in functie van het netto-belastbaar inkomen, het aantal personen ten laste en de ligging van de woning, het appartement of de bouwgrond. Het Vlaams Woningfonds komt naar je toe! Het Vlaams Woningfonds houdt zitdag elke dinsdag van 9 tot 12 uur in het Administratief Centrum, Heernisse Diksmuide. MEER INFO Vlaams Woningfonds Provinciaal kantoor: Vlamingstraat 59, 8000 Brugge Tel WoonWinkel West wijst je de weg Op welke premies heb ik recht als ik mijn woning renoveer? Kom ik in aanmerking voor een sociale woning? Hoe vind ik de goedkoopste energieleverancier? WoonWinkel West is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne. In elke gemeente is er een woonloket waar je alle informatie kunt verkrijgen rond wonen en huisvesting. Huisvestingspremies Er zijn vier verschillende instanties die premies geven voor verbeterings- of aanpassingswerken aan de woning: de federale overheid, het Vlaamse gewest, de gemeente en de netbeheerder. Een aanvraag tot het bekomen van een premie dient correct ingevuld te worden. Bij de aanvraag moeten ook de nodige attesten gevoegd worden. Gezien dit niet voor iedereen evident is, willen de medewerksters van WoonWinkel West je hierin bijstaan. Kandidaat-huurder voor een sociale woning Wie zich wenst in te schrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen en/of het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor, kan hiervoor terecht bij WoonWinkel West. De medewerksters helpen om het inschrijvingsformulier in te vullen en de nodige attesten bijeen te zoeken die bij de aanvraag noodzakelijk zijn. Kwaliteitsproblemen aan de woning De kwaliteit van de woningen laat vaak nog te wensen over. Heel wat woningen werden reeds gerenoveerd, maar er blijft nog werk aan de winkel. Soms worden ook woningen verhuurd waar gebreken aan zijn. Nochtans worden heel wat premies uitgereikt voor het renoveren van een woning. Indien nodig kan een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd worden om de gebreken aan de woning te inventariseren en de eigenaar aan te moedigen de nodige verbeteringswerken uit te voeren. Woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden (met een heffing als gevolg). Energie Energie verbruiken is een van de grootste kosten binnen het gezinsbudget. Het is niet eenvoudig om voor gas en elektriciteit de beste leverancier of de juiste formule te kiezen. Daarom is het nuttig de aangeboden alternatieven te vergelijken via de V-test, die je een objectieve vergelijking geeft van alle energieleveranciers in Vlaanderen. Om de V-test te laten uitvoeren, dien je de laatste jaarafrekening van elektriciteit en/of gas mee te brengen. Nieuws van rond de IJzer 8

9 LANDBOUW Samenwerking met de Huurdersbond WoonWinkel West heeft een overeenkomst afgesloten met de Huurdersbond West-Vlaanderen, waardoor alle inwoners van de deelnemende gemeenten gratis beroep kunnen doen op de dienstverlening van de Huurdersbond. Er is zitdag van de Huurdersbond op maandag van 10 tot 12 uur in het Administratief, Heernisse Diksmuide. Zitdag WoonWinkel West Je kan bij WoonWinkel West terecht tijdens de zitdag op dinsdag van tot uur in het Administratief Centrum, Markt 11. Voor de zitdagen in de andere gemeenten: zie Inzamelsysteem silobanden voor landbouwers die activiteiten stoppen Landbouwers die hun activiteiten stopzetten of afbouwen, kunnen een beroep doen op een inzamelsysteem voor silobanden en twee derde van de kosten recupereren. Het aantal aanvragen bij de OVAM wijst er op dat dit systeem nog weinig bekend is. Door een overeenkomst tussen Vlaams minister Joke Schauvliege, de OVAM en Recytyre (beheersorganisme verantwoordelijk voor de uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor afvalbanden) met de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat kunnen actieve landbouwers en landbouwers die hun activiteiten stopzetten of afbouwen een beroep doen op een inzamel- en ruilsysteem voor overtollige of beschadigde silobanden. Dit project loopt tot en met december De financiële regeling is voor de verschillende systemen anders. Het omruilen van oude afvalbanden tegen nieuwe exemplaren is volledig ten koste van de landbouwer, maar bij de ophaling van overtollige banden kan een landbouwer tot tweederde van de factuur terugbetaald krijgen. Meer info op de website MEER INFO WoonWinkel West Heernisse Diksmuide Tel Hoe bellen naar noodnummers? BRANDWEER EN POLITIE Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden. Probeer voor je de noodcentrale belt het volgende te weten te komen: de juiste locatie, het soort noodgeval en of er gewonden zijn. Volg deze stappen: Vorm het nummer 112 voor de BRANDWEER en AMBULANCE. Vorm het nummer 101 voor dringende POLITIEHULP. Wacht rustig op antwoord en blijf ook rustig tijdens het gesprek. Haak niet in! Geef het juiste adres waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad, straat, nummer, kruispunt, jaagpad, speciale toegang, praatpaal, enz.) en eventueel wat de gemakkelijkste manier is om er te geraken. Als je niet belt vanaf de plaats van het incident, vertel dit dan ook aan de operator. Voorkom dat de hulpdiensten nodeloos rondrijden en het slachtoffer hierdoor moet wachten op hulp. Beschrijf wat er is gebeurd (brand, ongeval, agressie, inbraak, hartaanval, enz.). Geef aan of er mensen in gevaar of gewonden zijn en hoeveel. Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken. De operator is getraind in het stellen van de vragen en alle vragen zijn belangrijk om zeer snel de juiste hulp ter plaatse te kunnen sturen. Hou ook je telefoonlijn vrij zodat de operator je kan terugbellen als hij meer informatie nodig heeft. Als de situatie zou verergeren of verbeteren, bel dan terug naar de noodcentrale om dit mee te delen. Opgelet! Bij grootschalige rampen bellen verschillende mensen naar de noodcentrales. In dat geval, zal een operator je enkel vragen om bijkomende bruikbare informatie. Als je niet meer informatie hebt, mag je inhaken als de operator je zegt dat je mag inhaken. Zo zijn de telefoonlijnen in de noodcentrales sneller terug vrij om andere noodoproepen aan te nemen. Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is. Op die manier is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval. Er bestaan op vandaag nog 2 noodcentrales! Vergeet dus niet: voor dringende medische hulp of bij brand bel je het nummer 112 en voor dringende politiehulp bel je het nummer 101. Nieuws van rond de IJzer 9

10 VEILIGHEID Een huisnummer is van levensbelang bij dringende interventies Het stadsbestuur en de hulpdiensten stellen nog steeds vast dat huisnummers ontbreken. Een huisnummer is verplicht en moet aan de straatzijde hangen, ook bij woningen met een lange inrijdreef. Te vaak komt het voor dat de hulpdiensten kostbare tijd verliezen om bij een dringende interventie het juiste huis of appartement te vinden omdat het huisnummer ontbreekt of heel slecht zichtbaar is. Vooral tijdens winterse avonden en s nachts vormt deze situatie een probleem. Heb je geen huisnummer of is dat beschadigd? Dan kan je jouw nummer gratis afhalen in het administratief centrum, Markt 11 in Lo. De politie zal op regelmatige basis controles uitvoeren. CULTUUR EN TOERISME Herdenkingsplechtigheid van de Slag om Merkem Aan de Drie Grachten vindt op zondag 13 april de 96ste herdenkingsplechtigheid plaats van de Slag om Merkem, alsook de verbroedering van de Oud-strijders van het 8ste, 9de, 39ste en 19de Linieregiment en Zoeaven. Om 8.45 uur is er een bloemenhulde aan de Drie Grachten, gevolgd door een eucharistieviering in de Sint-Bavokerk van Merkem om 9.30 uur. Om uur worden bloemen neergelegd aan de verschillende monumenten in Merkem. Tot slot volgt een receptie in OC Stationshuis in Merkem, aangeboden door het gemeentebestuur van Houthulst. Lo-Reninge herdenkt De Grooten Oorlog Als stadje in het hart van de Westhoek komt ook Lo-Reninge naar buiten met een herdenkingsprogramma in het kader van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. Het is de enige gemeente in de Westhoek dat zowel het frontverhaal als het verhaal van achter het front kan vertellen. Een unicum! In Noordschote lagen 3 jaar lang de eerste linies en vielen dagelijks slachtoffers. In Pollinkhove zaten voor de hele duur van de oorlog duizenden soldaten ingekwartierd. Lo en Reninge zagen op hun beurt talloze soldaten frontwaarts trekken. De terugkerende groep was altijd enkele manschappen armer Lo-Reninge wil als kleine speler binnen het verhaal, met beperkte middelen, een herdenking op maat uitwerken. Een herdenking voor de bezoeker, maar vooral ook voor de eigen inwoners. Elke deelgemeente zal dan ook ruim aan bod komen. Kwaliteit staat voorop. Elk jaar wordt één bepaald thema vooruit geschoven : vreemde vogels het verhaal van de exotische soldaten aan het (IJzer)front : angst aandacht voor de executie van Paul Vandenbosch te Pollinkhove, maar ook constante angst voor de vele beschietingen op Lo : water na een natte winter lopen de loopgrachten bij Noordschote vol water. Belgen maken werk van een sterk loopgrachtennetwerk, Duitsers experimenteren met duikerspakken : zorg in de omgeving van Reninge waren verschillende eerste hulpposten en zelfs een chirurgische voorpost. De verdwenen Belgische militaire begraafplaats in de Hoflandstraat was vaak het eindstation : vrede het front verschuift en verlaat het grondgebied van Lo-Reninge, enkele maanden later is de oorlog voorbij. Eindelijk vrede! In het eerste herdenkingsjaar staan al enkele projecten op de agenda. Een overzicht: 11 mei De Verschijningen 5 bekende mannen (Stefan Hermans, Wouter Deprez, Piet Chielens, Rudi Vranckx, Johan Swinnen), elk met een link met oorlog en/of Afrika, lezen een tekst voor over moeder. Meer info: - Opening van een fototentoonstelling rond Vreemde Vogels in het ruim van De Boot aan Drie Grachten loopt tot 12 november 2014 i.s.m. vzw De Boot, Gemeente Houthulst - Lancering van de nieuwe fietskaart Vreemde Vogels fietsroute tussen De Blankaart, Lo en De Boot waarbij er aandacht is voor de exotische verhalen van de koloniale troepen in het gebied. We leggen telkens de link met een trekvogel die uit het land van de respectievelijke soldaat komt i.s.m. Natuurpunt, Regionaal Landschap IJzer en Polder, Nieuws van rond de IJzer 10

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang NZE EMEENTE JULI-AUGUSTUS 2014 JAARGANG 48 NR 04 IN DE KIJKER De Groote Oorlog in Beveren MENSEN André Van Bockland, marktkramer in hart en nieren UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie

Avelgem. Info. Collega s gezocht! Avelgem Hartveilige Gemeente. Zie achterkant van deze Info Avelgem. Avelgem investeert in 3 AED-toestellen

Avelgem. Info. Collega s gezocht! Avelgem Hartveilige Gemeente. Zie achterkant van deze Info Avelgem. Avelgem investeert in 3 AED-toestellen Info Avelgem Avelgem Hartveilige Gemeente Avelgem investeert in 3 AED-toestellen Elke dag krijgen bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7% overleeft dit. Nochtans is de kans

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Bijlage Cultuurkalender ene ocmw-infoflash magazine mei 2012 magazine e Magazine ene Magazine Bredene Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Jong geweld in het gemeentehuis p. 3 Slemlaag in Buurtspoorwegstraat

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen april 2015 Pieter timmers om twintig over vijf start mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen beste inwoner Nu de winter voorbij

Nadere informatie

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 NIEUWPOORT Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 Westkust Bierhandel David-Debal Ramskapellestraat 2a NIEUWPOORT Ind. Noord de Noordvaart Tel. 058 51 13 60 Fax 058 52 32

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

GEMEENTEnieuws HET MAANDELIJKS NIEUWSMAGAZINE VAN BEKKEVOORT, ASSENT EN MOLENBEEK-WERSBEEK

GEMEENTEnieuws HET MAANDELIJKS NIEUWSMAGAZINE VAN BEKKEVOORT, ASSENT EN MOLENBEEK-WERSBEEK GEMEENTEnieuws HET MAANDELIJKS NIEUWSMAGAZINE VAN BEKKEVOORT, ASSENT EN MOLENBEEK-WERSBEEK OKTOBER 2014 8STE JAARGANG V.U. COLLEGE VAN BURGEMEESTER & SCHEPENEN Thuis in de bib: bibliotheekweek, voorleesuurtje

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie