projectadministratie Door drs. Eric Kemperman MBA, directeur van Project Control Online bv. (Mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "projectadministratie Door drs. Eric Kemperman MBA, directeur van Project Control Online bv. (Mail: e.kemperman@pcoadvies.nl)"

Transcriptie

1 projectadministratie Door drs. Eric Kemperman MBA, directeur van Project Control Online bv. (Mail: Projecten vragen andere Administratie Er zijn nogal wat verschillen tussen een reguliere bedrijfsadministratie en een adequate projectadministratie. Toch komen we in de praktijk vaak een nauwelijks bruikbare mix tegen, die eerder schadelijk is voor het project dan bruikbaar. Het opzetten van een professionele projectadministratie is echter een keuze, die voortvloeit uit de aard van de bedrijfsvoering en de werkwijzen en systemen die hierop zijn ingericht. In dit artikel wordt belicht waarop u moet letten bij het opzetten van een adequate projectadministratie, die daadwerkelijk de juiste informatie op het juiste moment kan leveren. Zinvolle managementinfo creëren of alles op één hoop? Administrateurs die geregeld met projecten te maken hebben, weten dat het opzetten en voeren van een goede projectadministratie een lastig karwei is. Projecten wijken immers af van de reguliere bedrijfsvoering; de reguliere administratieve organisatie is hier niet op ingericht. Omdat de investeringen bij projecten vaak groot zijn en een hoger dan normaal risicoprofiel belangrijk is, dient de financiële registratie goed op orde te zijn (voor verantwoording achteraf en managementinformatie). Het is vaak onvoldoende om budget en kosten aan een of enkele projectnummers toe te rekenen. Veel boekhoudprogramma s gaan echter niet verder dan het per project toekennen van een projectnummer, waar kosten en opbrengsten op geboekt kunnen worden. Een analyse achteraf - vaak geven de uiteindelijke projectresultaten hier aanleiding toe - of een bruikbaar managementadvies tijdens het project, is vanuit een dergelijke grove administratieve opzet nauwelijks te leveren, tenzij de administrateur veel extra werk verricht. Voeg hieraan toe de soms achterblijvende verwerkingssnelheid van de bedrijfsadministratie, die ook nog een andere fasering kent dan waar het project behoefte aan heeft. Het is dan ook haast logisch dat veel projectmanagers op hun laptop hun eigen projectadministratie in een spreadsheet bijhouden. Organisaties kiezen een structuur die het beste past bij de werkzaamheden die worden verricht. Deze werkzaamheden zijn het gevolg van de strategische keuzes, het hiervan afgeleide beleid en de tactische uitvoering. Dit leidt tot activiteiten die ondersteund worden door instrumenten. Veel organisaties hebben hierbij als leidend principe het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden. Een logische gedachte, want met de schaarse middelen (mensen, geld, grondstoffen en kapitaal) dient de onderneming een zo hoog mogelijke productiviteit te realiseren. Werkwijzen en systemen zijn hierop ingericht en zijn ondersteunend. Daarom richten wij onze organisaties in volgens zoveel mogelijk eenduidige principes als: --functionele inrichting: bijvoorbeeld geografische of marktverdeling van de organisatie; --hiërarchische indeling: iedere organisatie kent wel managementlagen, gericht op sturing en verantwoording; --structuren: we splitsen een organisatie op in afdelingen, units, staven et cetera; --processen: we leggen onze activiteiten vast door de processen te beschrijven. Zie figuur 1. functioneel hiërarchisch structuur Figuur 1. Inrichtingsprincipes van organisaties. processen TIJDSCHRIFT ADMINISTRATIE NUMMER 11 november DMINISTR ATIE. N L

2 Dergelijke inrichtingsprincipes zijn in meer of mindere mate terug te vinden in elke organisatiestructuur, hoewel niet in zuivere vorm. De meeste organisaties vertonen kenmerken van alle inrichtingsprincipes en zijn hybride gevormd, met soms een overheersend accent. Organisaties met een overkill aan inrichting noemen we bureaucratisch. Het zal duidelijk zijn dat de organisatiestructuur een bepalende factor is voor de administratieve inrichting (ao/ic: administratieve inrichting en interne controle) en de systemen die hierbij worden ingezet. Afwijkende stuurmechanismen Zo anders is het bij projecten. Projecten zijn eerder resultaatgericht; effectiviteit is hierdoor eerder het leidende principe. Zij kennen afwijkende stuurmechanismen en instrumenten. Hoe lastig en vervelend is het dan ook om een resultaatgericht project in het efficiencykeurslijf ( meer van hetzelfde ) van de reguliere organisatie te persen. Dit geeft wrevel en verlies aan efficiency en effectiviteit, bij zowel de organisatie als bij het project. Afdelingsmanagers mopperen op de ongehoorzame projectmanagers en projectmanagers klagen over de onwrikbare houding van staven en ondersteunende afdelingen. Vaak creëren projectmanagers op hun laptop hun eigen administratieve werkelijkheid of houden er geheel eigen privileges op na, door zich te onttrekken aan de regelgeving en afspraken binnen de interne organisatie, met als argument dat hun project anders is. De administratieve registratie heeft een belangrijke functie in de reguliere planning & controlcyclus van een organisatie. In zowel de reguliere bedrijfsadministratie als in de projectadministratie zijn gelijksoortige principes terug te vinden, zoals begroten en budgetteren versus werkelijke kosten naar prognosticeren. Bij de bedrijfsadministratie ligt de nadruk vooral op het begroten en beschikbaar stellen van middelen en het verantwoorden van de bestede middelen conform een jaarcyclus. Bij de projectadministratie ligt de nadruk eerder op het monitoren van de projectvoortgang en het afgeven van de juiste prognoses van het projectresultaat. De bedrijfsadministratie focust zich op het verantwoorden van het verleden, de projectadministratie op het sturen van de toekomst (zie figuur 2). nacalculatie van het project, maar in de dagelijkse toepassing ligt hier niet de nadruk op. Een belangrijke informatiefunctie van de projectadministratie is het leveren van input, waarmee de projectmanager besluiten kan nemen om de projecttoekomst positief te beïnvloeden. De projectmanager heeft dan ook behoefte aan die informatie waarmee hij kan sturen op zaken in het project die voor hem beïnvloedbaar en beheersbaar zijn. Blauwdruk In de reguliere bedrijfsadministratie vinden we een blauwdruk van de organisatie-inrichting (grootboek) die in de reguliere begrotingscyclus wordt aangehouden. Zo krijgen afdelingsmanagers kader en doelstellingen mee en worden zij geacht deze in hun afdelingsbegroting te vertalen. Na enkele iteratieve slagen leidt dit begrotingsproces meestal tot het toekennen van een - al dan niet gespecificeerd - afdelingsbudget, waarover periodiek verantwoording wordt afgelegd. In de afdelingsbudgetten wordt vaak wel aandacht besteed aan de extra capaciteit die aan de projecten geleverd moet worden, waarmee een claim wordt gedaan op extra mensen en middelen. Het aanbod aan resources lijkt hiermee in de afdelingsbudgetten gewaarborgd. De extra te leveren (project)capaciteit wordt vastgelegd in personeelsbudgetten conform de raming van de afdelingsmanager. Later worden de projectinitiatieven door de projectmanagers uitgewerkt en gespecificeerd in concrete projectplannen, inclusief projectramingen. Vaak zien we dat beide processen los van elkaar en op verschillende momenten plaatsvinden. AFDELING INKOOP MONTAGE AFWERKING Project A Project B Project C VRAAG VRAAG VRAAG Bedrijf versus Project ' VERKOOP VERLEDEN VERANTWOORDING AFDELINGSMANAGER ANALYSEREN & VERKLAREN HEDEN TOEKOMST PROGNOSE PROJECTMANAGER Figuur 2. Bedrijfsadministratie versus projectadministratie. Natuurlijk zal de bedrijfsadministratie ook input leveren aan managementinformatie waarmee gestuurd kan worden en zal ook de projectadministratie gebruikt kunnen worden voor de Figuur 3. Afstemming vraag (projecten) - aanbod (afdelingen). De afstemming tussen vraag en antwoord van resources tussen projecten en afdelingen (zie figuur 3) vindt vaak onvoldoende plaats, omdat beide begrotingscycli verschillende autonome processen zijn die niet gelijktijdig plaatsvinden. Dit geeft afdelingen de ruimte om extra capaciteit te claimen met de (weliswaar nog nauwelijks gespecificeerde) projectvraag als argument. Het kan bovendien later een ongewenste prikkel zijn, omdat het aanhouden van deze capaciteit in de afdelingen wel verantwoord moet worden en de uren van deze medewerkers toch weggeschreven moeten worden aan de projecten. Projectmanagers moeten er dan ook kritisch op toezien dat hun projectbudgetten niet worden belast met uren van te ruim bemeten afdelingen. Financials in de staf van de organisatie zetten deze confrontatie op scherp en organiseren het DMINISTR ATIE. N L 15 TIJDSCHRIFT ADMINISTRATIE NUMMER 11 november 2011

3 Kosten Actuele kosten Planned value baseline 5 Earnedvalue Tijd vraag-aanbodspel tijdig in hun jaarlijkse begrotingsronde. De afdelingsmanagers bieden de projecten hun interne capaciteit aan. Los van de hoeveelheid beschikbare resources zijn zij ook verantwoordelijk voor de te leveren kwaliteit. Afdelingen die met hun capaciteit projecten ondersteunen, leveren immers niet alleen de juiste hoeveelheid ondersteuning, maar vooral ook de gevraagde kwaliteit waar het project behoefte aan heeft. Bij (matrix)organisaties, waar dit spel van vraag en aanbod wordt gespeeld, is de afdelingsmanager verantwoordelijk voor het leveren van de juiste gekwalificeerde medewerkers als projectteamlid. Omdat deze zelf geen direct belang heeft bij het projectresultaat, bestaat het gevaar dat hij minder gekwalificeerde of gemotiveerde medewerkers stalt op de projecten. Dit is onwenselijk voor alle betrokkenen. Bovendien loopt de organisatie het gevaar dat de projectmanager zijn goede teamleden buiten de deur gaat inkopen en de gedwongen winkelnering in zijn organisatie probeert te ontlopen. Zo ontstaat inefficiency en stijgen de kosten. Beter is het om - onder regie van personeelszaken - goed te inventariseren aan welke competenties de projecten behoefte hebben en af te stemmen met de afdelingen of deze competenties aanwezig zijn of ontwikkeld moeten worden, zodat de projecten zowel in capaciteit als in kwaliteit bediend kunnen worden. verrichte werkzaamheden, of het bereiken van een mijlpaal door een ingehuurde aannemer of leverancier, is misschien nog niet zichtbaar in de administratie, omdat de betreffende factuur nog niet is verwerkt. Dit geeft dan een vertekend beeld. Het projectwerk is immers gedaan, maar de administratie geeft dit niet weer. Dat de projectfasering afwijkt van de jaarkalender is bekend. Bij het opstellen van de jaarrekening lopen we dan ook regelmatig tegen het probleem aan dat de financiële afdeling wil weten hoe de projecten er voor staan. Waar periodiek vaak genoegen wordt genomen met het eenvoudig registreren van de geboekte kosten en opbrengsten in de maand- en kwartaalrapportages, worden projecten nog wel eens bij het opstellen van de jaarrekening gebruikt als draaiknop om het jaarresultaat bij te stellen. Projecten kennen immers een hogere risico- en onzekerheidsfactor dan de routinematige activiteiten. Het is dan ook verleidelijk om bij het opstellen van de jaarrekening óf wat extra voortgang van het project in te schatten en hiermee wat extra resultaat te nemen, óf wat somberder te zijn over risico s en tegenvallers en hierdoor wat extra voorzieningen te treffen om het jaarresultaat te dempen (zie figuur 5). Projecten in de jaarrekening Fasering De reguliere cyclus van een organisatie volgt meestal de jaarkalender. Ook als het boekjaar afwijkend is van het kalenderjaar, duurt de cyclus steeds één jaar en is hij ingedeeld volgens de bekende Demingcirkel: plan - do - check - act. Het jaar is opgeknipt in gelijke termijnen (maand, kwartaal) waarover gerapporteerd (lees verantwoord) wordt. Hoe anders is deze cyclus bij projecten. Hoewel er ook een planning & controlcyclus wordt gevolgd, is vooral de fasering van het project leidend. Deze is nooit gelijk aan de jaarcyclus van de organisatie (zie figuur 4). Projectadministratie Activa OHW Balans Voortgangs V&W I meting N D Q4 Q1 Figuur 5. De relatie tussen projectadministratie en jaarrekening (balans en V&W). R V O PROJECTFASERING Q3 REGULIER P & C Figuur 4. Projectfasering (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie, nazorg) versus reguliere planning & controlcyclus (kwartalen). Het is dan ook logisch dat op reguliere rapportagemomenten, zoals maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen, de projectadministratie misschien niet helemaal juist, tijdig en volledig is, omdat dit voor het project en de projectuitvoering niet relevant is. Wel is het voor de projectmanager en de projectadministrateur zinvol om de administratie bij faseovergangen op orde te hebben. Dit biedt immers de informatie waarmee de projecttoekomst gestuurd en de afgesloten fase verantwoord kan worden. Een ander obstakel is dat de bedrijfsadministratie vaak achterloopt bij de projectwerkelijkheid. De urenverantwoording zal wel up-to-date zijn, maar die ene grote termijnfactuur voor Q2 Dit spel rond projecten in de jaarrekening wordt natuurlijk geregeerd door regeltjes voor verslaggeving en resultaatname en wordt door accountants gemonitord. Toch blijken accountants de ongrijpbare dynamiek van projecten nauwelijks te kunnen volgen en blijven projecten voor veel van hen een black box, omdat de resultaatname grotendeels afhankelijk is van de voortgangsmeting, die omgeven is door arbitraire inschattingen van risico s en de eerder genoemde projectdynamiek. Projectstructuur versus grootboek De informatie die nodig is om te kunnen verantwoorden of sturen, wordt geregistreerd volgens een structuur die inzicht en overzicht geeft. In de bedrijfsadministratie worden kosten en opbrengsten gestructureerd geadministreerd in het grootboek en in subadministraties. De indeling weerspiegelt de informatiebehoefte van de organisatie. Projecten hebben ook hun bijzondere informatiebehoefte en een hiervan afgeleide structuur die dient om te verantwoorden, maar vooral om te kunnen sturen. De informatiestructuur die projecten hiervoor nodig hebben, vinden we vaak wel terug in het projectplan, maar nauwelijks TIJDSCHRIFT ADMINISTRATIE NUMMER 11 november DMINISTR ATIE. N L

4 in de administratieve inrichting. Het project wordt vaak opgedeeld in werkpakketten (wbs = work breakdown structure) of (deel)producten (pbs = product breakdown structure), omdat dit een logische structuur is waarop gestuurd kan worden. Wat dat betreft is projectmanagement een actievere methode om de grillige en onzekere projecttoekomst te kunnen sturen. In de projectadministratie zien we echter vaak niet meer dan een serie kostenrekeningen, die geënt zijn op de bedrijfsstructuur en voor de projecten hooguit een projectnummer, al dan niet verdeeld in wat subnummers voor deelprojecten. Afstemming tussen de administratieve perspectieven en administratieve analyse van de verschillen wordt dan door middel van spreadsheets opgelost, wat vaak problemen geeft en veel tijd en moeite kost. Dit aansluitings- of afstemmingsprobleem met de financiële administratie ontstaat niet alleen met de projectadministratie, maar ook met andere subsystemen die het projectmanagement ondersteunen. Het risicobeheer en de planning zijn ook voor de projectmanager belangrijke systemen, die input geven aan de projectadministratie. Ook deze subsystemen sluiten in de regel niet aan op de systemen en structuren van de bedrijfsadministratie (zie ook figuur 6). AFDELING INKOOP MONTAGE AFWERKING Frame Frame Vork Project B VRAAG Fiets Crankstel Wielen Remsysteem Voorwiel Achterwiel BuCa Projectplan Projectmanagement systeem, zal de (project)administrateur serieus aandacht moeten besteden aan voorlichting en instructie aan de bron. Omdat deze afdeling vaak bevolkt wordt door jonge en onervaren medewerkers of veel wisselingen van de wacht kent, zal dit onderricht regelmatig herhaald moeten worden. Maar veel projectadministrateurs mopperen liever op een haperende crediteurenadministratie, terwijl het een gedeelde verantwoordelijkheid is om een betrouwbare projectadministratie op te zetten en te laten functioneren. Een juiste en betrouwbare registratie is een kwestie van heldere uitleg en discipline; een factuur waarop het inkoopnummer ontbreekt, wordt meestal niet in behandeling genomen en teruggestuurd, terwijl het werk of de prestatie wel is geleverd. Wanneer hier een overdreven gedisciplineerde crediteurenadministratie regeert, gaat de projectadministratie een achterhaald beeld vormen. Administratief in strikte zin weliswaar juist, maar steeds verder af van de werkelijkheid. Periodiek overleg over de projectwerkelijkheid buiten en de administratieve werkelijkheid binnen het systeem is dan ook wenselijk om de twee werelden niet aan de basis al te ver uiteen te laten lopen. Het juiste pakket De keuze en inrichting van het projectinformatiesysteem, inclusief de projectadministratie, dient afgestemd te worden met de reguliere bedrijfssystemen en financiële administratie van de organisatie. Om een juiste keuze te kunnen maken, is vaak specifieke kennis nodig van projectmanagement en financiële administratie (en control). Ook inzicht in welke functionaliteiten de verschillende softwarepakketten op het gebied van projectcontrol bieden is noodzakelijk. Pco deed eerder onderzoek naar wat de markt hierin te bieden heeft. Met het inzicht wat dergelijk vooronderzoek oplevert kan een Zadel Rapportages VERKOOP Figuur 6. Capaciteitsgestuurde afdelingsbudgetten versus productgestuurde projectvraag. Projecten en crediteurenadministratie Zoals eerder aangegeven, is het goed administreren van zowel projecten als bedrijfsactiviteiten een kwestie van het overzien van het gehele administratieve proces, waarbij de werkwijze en de ondersteunende middelen (software, documenten en dergelijke) adequaat opgezet dienen te worden. Een van de onderdelen waar een projectadministratie verloren dreigt te gaan in een verder onoverzichtelijk geheel, is de crediteurenadministratie. In sommige grotere organisaties komen honderden of zelfs duizenden facturen per dag binnen en worden via het inkoopsysteem evenzoveel verplichtingen vastgelegd. Wanneer aan deze administratieve basis niet de benodigde kennis of discipline aanwezig is om projecten goed vast te leggen, ontstaat de vervuiling al aan de bron. Een factuur van een aannemer die niet duidelijk specificeert op welk project deze betrekking heeft en gemakshalve maar even tijdelijk op een algemene kostenrekening of tussenrekening wordt geboekt, kan het beeld vertekenen en de bedrijfs- of projectadministratie hinderlijk verstoren. Dit geldt natuurlijk ook voor het ontstaan van vervuiling aan de bron door ondeugdelijk gebruikte projectcodes voor de interne urenverantwoording. Bij het ontwerpen en inrichten van een projectadministratie- tips voor een adequate projectadministratie --Stem afdelingscapaciteit in de begrotingsronde af met de vraag vanuit projecten. --Wees kritisch op gedwongen winkelnering met name prijskwaliteitverhouding van interne capaciteit. --Controleer op onnodige belasting van de projecten ten gevolge van het wegschrijven van overcapaciteit. Monitor urenverantwoording kritisch. --Stem organisatiestructuur (bijvoorbeeld grootboek) en projectstructuur (bijvoorbeeld pbs) zoveel mogelijk op elkaar af. --Instrueer de administratieve keten - met name de crediteurenadministratie - maar ook de leveranciers in het gebruik van de juiste (project-)coderingen om vervuiling van de administratieve vastlegging te voorkomen. --Controleer regelmatig tussenrekeningen op tijdelijk geparkeerde projectkosten die niet direct konden worden geboekt. Dit om projectvervuiling te voorkomen. --Check of de administratieve werkelijkheid nog aansluit bij de realiteit van het project. --Kies een boekhoudpakket dat uw projectadministratie op de juiste manier ondersteunt. Besteed hier vooraf aandacht aan; het voorkomt later afstemmingsproblemen met verlies aan informatie en extra tijdrovende inzet. --Als het teveel afstemmingsproblemen geeft, administreer het incidentele grote project dan in een stand-alonepakket en richt dit maatwerk in. DMINISTR ATIE. N L 17 TIJDSCHRIFT ADMINISTRATIE NUMMER 11 november 2011

5

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Visie van het topmanagement, de gekozen strategie en de afstemming tussen de strategische doelstellingen en het projectportfolio. Alle projecten moete

Visie van het topmanagement, de gekozen strategie en de afstemming tussen de strategische doelstellingen en het projectportfolio. Alle projecten moete Voorwoord De wereld om ons heen verandert voortdurend. Iedereen die bij wil blijven, zal zich aan de nieuwe omstandigheden moeten aanpassen. Deze wetmatigheid geldt in de natuur en is ook van toepassing

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Projectmanagement BROK cursus Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Dezelfde tekening?! Hoe de klant het vertelde Hoe de manager het begreep Hoe de opdrachtgever het voor zich zag Hoe de leider het plan maakte

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl.

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl. Branchemodel Gemeenten 28 november 2006, Oss Achtergronden, visie en schermvoorbeelden Slide 1 Agenda Opening en Welkom, Lia Berben, loco gemeentesectretaris van de gemeente Oss "De Beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Vanaf januari 2008 oprichting administratiekantoor Josco Beheer voor freelance werkzaamheden

Curriculum Vitae. Vanaf januari 2008 oprichting administratiekantoor Josco Beheer voor freelance werkzaamheden Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Jos Nijenhuis Geslacht: man Geboortedatum: 19-12-1965 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: samenwonend Rijbewijs: A B Telefoon:

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Is grip op de beheersing en besturing van tijd, geld en scope een utopie? Eric Zonneveld, Project Controller 28 september 2012

Is grip op de beheersing en besturing van tijd, geld en scope een utopie? Eric Zonneveld, Project Controller 28 september 2012 Is grip op de beheersing en besturing van tijd, geld en scope een utopie? Eric Zonneveld, Project Controller 28 september 2012 Eric Zonneveld 1993-2003 - Project Engineer - Project Manager 2004-2008 -

Nadere informatie

Bestuurlijke bijlage Nota bedrijfsvoering (ambities en prioritering projecten m.n. Financieel)

Bestuurlijke bijlage Nota bedrijfsvoering (ambities en prioritering projecten m.n. Financieel) Bestuurlijke bijlage ota bedrijfsvoering (ambities en prioritering projecten m.n. Financieel) Bedrijfsvoering: de sturing en beheersing van de inzet van middelen om zo de beleidsdoelstellingen (primaire

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

DOOR PLANNING IN CONTROL

DOOR PLANNING IN CONTROL DOOR PLANNING IN CONTROL Financiële planning en capaciteitsplanning: een gelukkig huwelijk!? Freek Aertsen 1 Uitdagingen Financiële planning in ziekenhuizen Missie Strategie Taak en kaderstellend Top Down

Nadere informatie

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD Administratief toezicht grondstromen Arno Don, VROM-IOD Waarom administratief toezicht? Administratie- en registratieverplichting in wet & regelgeving Bedrijfsactiviteiten laten sporen na in de administratie

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Business control is een vernieuwde tak van sport

Business control is een vernieuwde tak van sport Business control is een vernieuwde tak van sport Are you in or out? 26 september 2017 Wat stellen cijfers voor in 3 stappen Robert Weij Folkert-Jan Slagter 44 11 0,3 2 6 14.500 7 250 2 15 2? 20 9 44

Nadere informatie

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën Kwaliteits- en budgetsturing 3D s De decentralisaties vragen sturing op kwaliteit en budget Aanleiding De decentralisaties (Jeugdzorg, delen van de AWBZ en Participatiewet)

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

perspectivisch calculeren

perspectivisch calculeren perspectivisch calculeren waar is dat voor nodig? Waar is dat voor nodig? dia 1 problematiek voor de calculatie enkelstuks, kleinserie en projectmatige productie: slechts een globale specificatie offertecalculatie

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Blink. Afvalbeheer is meer dan inzamelen alleen Koers- en strategiebepalende keuzes Blink

Gemeenschappelijke regeling Blink. Afvalbeheer is meer dan inzamelen alleen Koers- en strategiebepalende keuzes Blink Gemeenschappelijke regeling Blink Afvalbeheer is meer dan inzamelen alleen Koers- en strategiebepalende keuzes Blink Advies ten behoeve van besluitvorming omtrent de ontwikkeling van Blink tot robuuste

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

Drs. J. (Jaap) Bergman RA vestigingsdirecteur - partner. Hartelijk welkom

Drs. J. (Jaap) Bergman RA vestigingsdirecteur - partner. Hartelijk welkom Adequate AO/IB Drs. J. (Jaap) Bergman RA vestigingsdirecteur - partner Hartelijk welkom Onderwerpen 1. Basis AO/IB 2. Toegepast op SWV 3. Risicomanagement 4. Vragen 1. Basis AO/IB 1. Basistheorie AO/IB

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Stappenplan kostenverdeelmodel

Stappenplan kostenverdeelmodel Stappenplan kostenverdeelmodel Inleiding Een kostenverdeelmodel herverdeelt kosten binnen een organisatie. In het opstellen van een kostenverdeelmodel zijn diverse stappen te onderscheiden. Dit onderdeel

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Zelf doen. Cyclisch verbeteren

Zelf doen. Cyclisch verbeteren Greep op risico s Iedere organisatie loopt risico s. Het is de kunst die te onderkennen en te beheersen. En dat is precies het doel van de mededeling over de bedrijfsvoering kortweg: MOB. 1 Waarom? Risico

Nadere informatie

Teammanager administratie

Teammanager administratie Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: Teammanager administratie In deze functie geef je deskundig en pro-actief vorm en inhoud aan de financiële administratie en coördineer je de dagelijkse

Nadere informatie

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Organisatievisie Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Doel en inhoud DOEL: bepaling van de richting INHOUD: 1. Aanleiding 2. Consequenties voor de organisatie 3. De organisatie visie I. Arbeidscapaciteit

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

Projectbureau voor huisvesting & facility management

Projectbureau voor huisvesting & facility management Projectbureau voor huisvesting & facility management 2 Ondersteuning van huisvestingsprojecten Offace projectbegeleiding is een adviesbureau op het gebied van huisvesting en facility management. Wij ondersteunen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de organisatie, dan

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation. Is sturen op budget voldoende?

9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation. Is sturen op budget voldoende? 9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation Is sturen op budget voldoende? Nieuwe ontwikkelingen om de resultaten te volgen! Nicole Claassen Gianni Piazza Performanagement Introductie Performanagement

Nadere informatie

Business Controller in PO

Business Controller in PO Business Controller in PO Utrecht, 27 maart 2014 VERMICON Van Erck Management B.V. handelend onder de naam VERMICON; Keizer Karelweg 83; 1185 HP Amstelveen ABN AMRO Bank 44.33.24.832; IBAN NL36ABNA0443324832

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Samenwerken In gesprek met de markt

Samenwerken In gesprek met de markt Samenwerken In gesprek met de markt Arnold Breur Coördinerend adviseur Grote Projecten en Onderhoud Doel van deze middag Delen hoe het structurele gesprek met de markt zich de afgelopen jaren bij heeft

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Periode September 2007 mei 2008. Periode Januari 2006 september 2007. Hoofd afdeling Financieel Beheer Gemeente (circa 25.

Periode September 2007 mei 2008. Periode Januari 2006 september 2007. Hoofd afdeling Financieel Beheer Gemeente (circa 25. Periode September 2007 heden Allround adviseur Gemeente (circa 30.000 inwoners) Verantwoordelijk voor opleiding en doorstroming van zes interne medewerkers ( ontwikkelingstraject ) Verantwoordelijk voor

Nadere informatie

1. Begrippen en definities

1. Begrippen en definities REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST 2012 Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 27 maart 2012, nummer B2011592, in werking getreden met ingang van 1 april

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Datum voorlopige vaststelling: Organisatorische eenheid: Vastgoed en technisch beheer Datum definitieve

Nadere informatie

Informatieplanning financieel domein

Informatieplanning financieel domein Informatieplanning financieel domein Presentatie Directie Overleg 10 juni 2014 Scope project Centrale vraag informatieplanning financiën Hoe moet de informatievoorziening voor de financiële processen er

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Financieel Statuut 2015 Status: Definitief

Financieel Statuut 2015 Status: Definitief Financieel Statuut 2015 Status: Definitief 20151230 Financieel statuut 2015 definitief.doc 2 Inhoudsopgave 1. Waarom een financieel statuut... 4 1.1 Uitgangspunten... 4 1.2 Instrumenten... 4 1.3 Relatie

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Efficiënt werken met DOT

Efficiënt werken met DOT Efficiënt werken met DOT Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages De Zorgspecials van Cure4 Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages Procesoptimalisatie met DOT-managementinformatie Voor u het weet staan

Nadere informatie

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit:

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit: RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 10R.00158 J^y gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - Griffie Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: M. Lucassen Tel.nr.: 428619 E-mailadres:

Nadere informatie

Intern controleplan CAK Het CAK in control

Intern controleplan CAK Het CAK in control Intern controleplan CAK 2014 Het CAK in control Den Haag, 28 maart 2014 Aan het directieteam van het CAK Een transparant controleplan Hierbij presenteren wij het intern controleplan CAK 2014. Met dit plan

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 14 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 14 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 14 DECEMBER 2016 09.00-12.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Accounting Information Systems B / 7 2016 NGO-ENS B / 7 E-Bouw

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Ook een complexe financiële administratie moet natuurlijk kloppen.

Ook een complexe financiële administratie moet natuurlijk kloppen. Ook een complexe financiële administratie moet natuurlijk kloppen. Over inzicht, controle en uw ambities. laat onderwijs bedrijven Activa Financiële stuurgegevens Subsidie? Facturen Passend onderwijs digitaliseren

Nadere informatie