EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr."

Transcriptie

1 Editie nr. 1 Mei 2012 EDSN Visie EDSN is de onafhankelijke instantie die het dataverkeer tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt ondersteunt. EDSN Visie verschijnt drie keer per jaar en is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang en activiteiten van EDSN. Opmerkingen en suggesties over EDSN Visie zijn van harte welkom. Voor meer informatie: of In deze editie o.a.: Blommendaal (NEDU): We leren steeds beter communiceren Andries Schilt (MAINEnergie) over Portal P4 Eén centraal register, één bron van de waarheid Belangstelling Europese landen voor Nederlands switchverkeer Centraal berichtenverkeer legt basis voor verduurzaming Eén bron met alle benodigde informatie Ben Voorhorst, operationeel directeur TenneT De verdere centralisering van het berichtenverkeer in de energiemarkt is een grote stap voorwaarts, vindt Ben Voorhorst, operationeel directeur van TenneT en als commissaris betrokken bij EDSN. We zien dat de markt sterk in ontwikkeling is en de noodzaak om tot een eenduidige aanpak te komen is groot. Bovendien is de transitie naar een duurzame energiehuishouding op dit moment volop gaande. Dit vraagt om een stevig fundament voor die nieuwe ontwikkelingen. Voorhorst noemt de recente lancering van het Centraal Aansluitingen Register (C-AR) een belangrijke stap in het proces van verdergaande centralisering. Elektriciteitstransporteur TenneT is nauw bij het C-AR betrokken. TenneT heeft circa honderd aansluitingen in het register. Verder maakt TenneT gebruik van de diensten van het aansluitregister om richting de programmaverantwoordelijke partijen (PV-partijen) en de energieleveranciers die interface te geven aan netbeheerders voor het raadplegen van het aansluitregister en het uitvoeren van mutaties. Ook is TenneT afhankelijk van een aantal zaken die in het aansluitregister worden bijgehouden. EDSN kent een gestandaardiseerde werkwijze om haar processen van eerste idee tot aangepaste informatiesystemen te doorlopen. Kwaliteit en transparantie staan bij EDSN voorop. In het verleden werd met verschillende systemen gewerkt. Dit zorgde wel eens voor vertroebeling en vertraging. Het is absoluut verbeterd. Eerder had bijvoorbeeld iedere netbeheerder eigen processen en was het nodig om veelvuldig te synchroniseren. Dat is met het CA-R verleden tijd. Er is één bron met alle noodzakelijke informatie. We lopen hiermee ook voorop in Europa. Begin 2013 zal TenneT ook volledig aansluiten bij het CA-R. Duurzame energie Het C-AR vormt tenslotte een belangrijke stap voor duurzame ontwikkeling, meent de operationeel directeur van TenneT. De komende tien jaar gaan we volop investeren in nieuwe infrastructuur en is de markt flink in beweging. Met name verduurzaming gaat een steeds belangrijkere plaats innemen. Het centraal aansluitregister is een voorwaarde voor de volgende fase van verduurzaming, die grote veranderingen met zich meebrengt in de markt. Hiermee wordt administratief het fundament gelegd om in de toekomst de consument volledig te kunnen betrekken bij een duurzame energievoorziening.

2 EDSN werkt volop aan toetreding overige netbeheerders tot het C-AR Niets aan het toeval overlaten Liander is eind 2011 als eerste aangesloten op C-AR Dit jaar gaan alle regionale netbeheerders over Erwin de Jager, directeur EDSN: Een belangrijk deel van de aandacht binnen EDSN is gericht op de volgende stap in het C-AR: de toetreding van Delta Netwerkbedrijf in juni van dit jaar. Na Liander is het de tweede netbeheerder die zijn aansluitgegevens overbrengt naar het centrale systeem. Na de zomer volgen Enexis, Stedin en de overige netbedrijven. We stellen alles in het werk om de migratie zo soepel mogelijk te laten verlopen. We laten niets aan het toeval over, zegt Erwin de Jager, directeur van EDSN. De toetreding van Liander in oktober vorig jaar was een grote stap, maar zeker geen reden om stil te zitten bij EDSN. Directeur De Jager blikt terug op een periode van intensieve en constructieve samenwerking tussen alle partijen die bij de invoering van C-AR zijn betrokken. Maar ook kijkt hij vooruit naar zaken die nog moeten plaatsvinden. De voorbereidingen op de migratie van alle data naar C-AR vinden vooral plaats vanuit EDSN. De netwerkbedrijven zelf zijn vooral bezig om hun netwerksystemen en -processen om te bouwen, zodat zij straks gebruik kunnen maken van het Centraal Aansluitingen Register. Ervaringen tot nu toe De ervaringen tot nu toe zijn goed, laat De Jager weten. Het systeem presteert naar tevredenheid. Ook netwerkbedrijf Liander is content over de technische gang van zaken. Dat neemt niet weg dat er altijd nog zaken te verbeteren zijn. Maar die zijn niet onoverkomelijk, het gaat vooral om de organisatie van het systeem heen. Met name de snelheid waarmee problemen moeten kunnen worden opgelost, vraagt nog onze aandacht. Dat kan en moet nog beter. Ultieme test Rond de jaarwisseling 2011/2012 was het een drukke periode en dat leidde tot enkele hickups, zegt De Jager. De jaarovergang is altijd een intensieve periode in de energiesector. C-AR is toen voor het eerst echt op z n staart getrapt en dat was een ultieme test hoe het systeem zich zou houden en zou functioneren. We hebben daar een aantal lessen uit geleerd. Ten aanzien van de interface tussen EDSN en Liander zijn nog enkele functionele punten aangepakt en problemen opgelost. Overleg De Jager: Hoewel alles op dit moment naar behoren functioneert, is dat geen reden om achterover te leunen. Het is juist nu in deze fase belangrijk een stevige vinger aan de pols te houden, want er staat nog veel op het programma. Er vindt met alle betrokkenen regelmatig overleg plaats over lopende zaken, zegt hij. Wekelijks is er beheeroverleg en maandelijks overleg over de DVO, de dienstverleningsovereenkomst. Dit zijn de afspraken die met de netbeheerders zijn gemaakt. Er wordt heel frequent gemonitord wat goed gaat en wat beter kan. Zowel de performance van het systeem als de kwaliteit van de organisatie eromheen wordt nauwlettend gevolgd. Organisatorisch Naast alle technische aspecten van een centraal aansluitingenregister heeft C-AR vooral ook een organisatorische kant, zegt De Jager. Het betekent dat je als partijen moet samenwerken en dat je aan elkaar gewend moet raken. Je moet elkaar en elkaars organisaties leren kennen om gezamenlijk knelpunten en problemen te kunnen oplossen. Netbeheerders die nog moeten toetreden tot C-AR zijn daarom al in een vroeg stadium aangeschoven bij deze overleggen om te ervaren hoe die samenwerking in de praktijk verloopt. Wij breiden als EDSN onze organisatie momenteel uit, omdat we het straks met het toetreden van de andere netwerkbedrijven alleen maar drukker krijgen. Systeem presteert naar tevredenheid 2

3 Bert Blommendaal, voorzitter NEDU We leren steeds beter te communiceren Op 1 april 2013 treedt het nieuwe marktmodel in werking, het resultaat van een jarenlang voorbereidingstraject om de administratieve processen in de energiemarkt nog beter te laten verlopen. Een van de belangrijkste veranderingen is dat de netbeheerders voortaan niet meer rechtstreeks aan de klant factureren, maar dit via de leverancier laten verlopen (het zogeheten leveranciersmodel). Bert Blommendaal, voormalig directeur bij Essent, geeft als voorzitter van de NEDU (vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling) leiding aan het programmabureau voor de implementatie van het nieuwe marktmodel. Zijn taak is om te zorgen dat de implementatie probleemloos gaat en dat alle partijen in de markt hier in samenwerken. In het verleden heeft gebrekkige communicatie wel eens tot wantrouwen en onduidelijkheid geleid. Daar hebben we lessen uit getrokken. Door transparant en open te zijn, kunnen we knelpunten tijdig ondervangen. Het initiatief voor het nieuwe marktmodel dateert uit 2005, toen de energiesector geplaagd werd door administratieve problemen, bijvoorbeeld bij het verwerken van verhuizingen in de energienota s. Het project Stroomopwaarts werd ingezet om een forse efficiëntieslag in het onderlinge dataverkeer tussen de energiebedrijven te bewerkstelligen. De afgelopen jaren is een aantal stappen uit dit programma al in wet- en regelgeving verankerd, zoals de invoering van het capaciteitstarief, vertelt NEDU-voorzitter Bert Blommendaal. Het komt nu aan op een vlekkeloze invoering. Wat er voor ons ligt, is een complex en majeur project. Het is aan de sector om te bewijzen dat we alle veranderingen die dit project zich meebrengt ook probleemloos kunnen implementeren. De voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe marktmodel zijn al een tijdje gaande. Blommendaal: Eerst is een inventarisatie gemaakt van alle processen die met deze omschakeling gemoeid zijn. Alle benodigde stappen zijn door de sector in detail beschreven, ontworpen en vastgesteld, en geconcretiseerd in wat dit op ICT-gebied betekent en wat daarvoor nodig is. We zijn nu in een fase dat dit vertaald moet worden in de lokale en decentrale systemen van netbeheerders en energieleveranciers. In het najaar moeten deze systemen gereed zijn voor de uiteindelijke implementatie, want op 1 april 2013 is het zover. Fundament Gelijktijdig zijn de netbeheerders hun registers aan het centraliseren waarmee afgelopen najaar met de toetreding van Liander in het CAR een aanvang is gemaakt. Blommendaal: Ik ben blij dat nu met een wijziging in het marktmodel de netbeheerders bij elkaar zijn gekomen om gezamenlijk aan een centraal aansluitingenregister te gaan werken en zich daarvoor in te gaan zetten. Daardoor ontstaat de situatie dat voor leveranciers en PV-partijen nu werkelijk één systeem in het leven wordt geroepen en dat er afscheid wordt genomen van alle verschillende decentrale systemen met hun eigen interpretaties en dialecten die er zijn. Want het zijn juist die dialecten die vaak kleine nuanceverschillen veroorzaken, waardoor de procesafhandeling vaak net niet identiek is. De afspraken die destijds binnen de sector zijn gemaakt, waren net niet uniform genoeg en niet uniform genoeg geïmplementeerd. Met als gevolg dat er vertraging en vertroebeling optrad. Dat behoort met C-AR voorgoed tot het verleden. De realisatie van het C-AR is de basis voor het nemen van verdere stappen, aldus Blommendaal. Want de komende jaren zullen er nog tal van nieuwe zaken opgepakt moeten worden binnen de energiesector. Zaken die gerelateerd zijn aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding, de rol die de consument daarbij speelt en de uitrol van de slimme meter. Het centrale dataverkeer moet uiteindelijk het fundament worden voor die nieuwe ontwikkelingen. Kritische punten Het draait daarbij om transparantie, openheid en communicatie, zegt Blommendaal. Daar heeft het in het verleden te vaak aan ontbroken. We hebben geleerd van de fouten en problemen die zich destijds voordeden en weten waar de kritische punten liggen. Daar proberen we nu nadrukkelijk op te sturen. Door vroegtijdig de pijnpunten onder ogen te zien, te onderkennen en uit te spreken, ben je staat om daar iets aan te doen. En dat gebeurt nu ook. Daarmee voorkom je dat problemen escaleren. Sterker nog: Door goed met elkaar te communiceren, ben je in staat om proactief te sturen. Dat is de les uit het verleden en die komt de sector heel goed van pas nu we voor zo n ingrijpende operatie staan. Bert Blommendaal, voorzitter NEDU: Knelpunten tijdig signaleren 3

4 Eén centraal register, één bron van de waarheid Papieren processchetsen vertalen naar IT-oplossingen Nu het C-AR technisch op poten staat, is het zaak om de hele sector met het systeem te laten werken. De stuurgroep Centrale Markt Facilitering is opgericht (CMF) om dit proces in goede banen te leiden. Popke Graansma, door de stuurgroep CMF aangesteld als programmamanager CMF schetst de tijdslijn: Op 1 april volgend jaar treedt het nieuwe marktmodel in werking en op die datum gaan we live. Voor die tijd zal alles tot in de puntjes gereed moeten worden gemaakt om alle noodzakelijke werkprocessen optimaal te laten samenwerken met de nieuwe ICT-systemen. En, misschien wel het allerbelangrijkst: de klant mag niets van al deze procesveranderingen achter de schermen merken. EDSN en de regionale netbeheerders hebben samen de stuurgroep Centrale Markt Facilitering opgericht en samengesteld, zegt Graansma. Het doel van deze stuurgroep is tweeledig. In de eerste plaats moeten alle netwerkbedrijven migreren naar de huidige release van het C-AR, release 3. Daarmee zijn we nu druk doende en dat moet eind van dit jaar klaar zijn. Release 3 is vorig jaar gebouwd en Liander is sinds oktober vorig jaar als eerste netwerkbedrijf hierop aangesloten. Gelijktijdig is EDSN in opdracht van de stuurgroep CMF bezig om een aantal ICT-aanpassingen te realiseren. Dit werkpakket luistert naar de naam C-AR release 4. Het tweede waarop de stuurgroep zich richt, is de migratie van energieleveranciers en netbeheerders per 1 april 2013 naar het nieuwe marktmodel, waar C-AR release 4 een onderdeel van is, zegt Graansma. Dit is de absolute datum waarop de data-uitwisseling in de markt definitief centraal moet worden afgehandeld. Van decentraal naar centraal Graansma: Van decentraal naar centraal. Dat is de crux waar het allemaal om draait. Eén centraal register, één bron van de waarheid. Inmiddels spant de sector zich al een aantal jaren in om de interne processen en bedrijfsvoering van netwerkbedrijven aan te passen aan het Centraal Aansluitingen Register. Een immense klus voor alle netwerkbedrijven. Niet in de laatste plaats op personeel gebied. Elke regionaal netbedrijf volgt zijn eigen programma om zijn organisatie en processen Transitie heeft impact op organisatie van netbedrijven De invoering van C-AR is van invloed op de personele organisatie van netwerkbedrijven. De transitie vraagt de nodige tijd en aandacht van medewerkers om hun systemen aan te sluiten op dat van EDSN. De invoering van het leveranciersmodel betekent dat call centers een deel van hun huidige werkzaamheden niet meer hoeven uit te voeren. Popke Graansma (CMF): Van decentraal naar centraal. Daar draait het om. Graansma: Netbeheerders krijgen per 1 april 2013 geen vragen meer te beantwoorden van klanten over in rekening gebrachte transportkosten en meterstanden. Die taak nemen de energieleveranciers met de invoering van het nieuwe marktmodel van hen over. Er wordt bijvoorbeeld daarom nu al gekeken naar andere functies voor call centermedewerkers. De afdracht van transportkosten die met de invoering van het nieuwe marktmodel via de leveranciers verloopt, moet door netbeheerders (en energieleveranciers) ICT-technisch feilloos worden geregeld, zegt Graansma. De bouw van dit soort modules is geen sinecure. En ook dat vraagt in organisatorisch opzicht veel van netwerkbedrijven. Het gaat hier per slot van rekening om de primaire kasstromen. En die bedragen honderden miljoenen euro s. Bij alle netwerkbedrijven lopen nu grote programma s om de transitie qua organisatie, processen en ICT uit te voeren. Vele tientallen medewerkers per regionale netbeheerder zijn hier al maanden dagelijks mee bezig. Impactanalyses worden uitgevoerd, ontwerpen van nieuwe processen en ICT gemaakt, nieuwe ICT-systemen worden gebouwd, grote proefmigraties worden uitgevoerd et cetera. Het is hard werken, zeker als je bedenkt dat het normale werk gewoon moet doorgaan. Immers, de klant mag hier niets van merken. Kortom, er wordt keihard gewerkt voor een optimaal eindresultaat. 4

5 aan te passen en te migreren naar C-AR release 3. Vanuit de stuurgroep CMF wordt de samenhang tussen de programma s van de netwerkbedrijven, het ICTprogramma van EDSN en de verbinding met het totale marktprogramma (PBM) geborgd. Testtrajecten Veel werkzaamheden vinden gelijktijdig plaats. En dat moet ook, want tijd is kostbaar, zegt Graansma. EDSN is nu druk bezig met het bouwen van C-AR release 4 en het aanpassen van het portal waar alle marktpartijen berichten mee uitwisselen. Daarnaast bouwt EDSN de afdrachtencontrolemodule voor de gezamenlijke netbeheerders. Beide zullen rond augustus, september dit jaar gereed zijn. Aansluitend start een aantal grote testtrajecten van C-AR release 4 en de overige systemen. Graansma: Eerst op beperkte schaal, daarna worden die steeds verder uitgebreid. Eind van het jaar gaan alle betrokken partijen - energieleveranciers en netbeheerders procesintegratietests uitvoeren als voorbereiding op de definitieve overgang naar het nieuwe marktmodel in april Dat betekent dat de hele keten test of alle processen en systemen ook daadwerkelijk functioneren. De invoering van het leveranciersmodel betekent feitelijk dat de informatiestroom wordt omgekeerd. Dat klinkt heel simpel, maar is uiterst complex. EDSN voert centraal verrekeningssysteem in voor netwerkkosten Met de invoering van het nieuwe marktmodel op 1 april 2013 zal de energieleverancier voortaan ook de kosten van het transport van gas en elektriciteit van klanten incasseren. Deze inkomsten moet de leverancier afdragen aan de netbeheerder. Erwin de Jager, directeur van EDSN: Deze afdracht moet te allen tijde juist zijn. Om dat te kunnen controleren wordt een centraal systeem in het leven geroepen. Verrekening De sector heeft de processen rondom het verplichte leveranciersmodel beschreven in procesmodellen. Voor wat betreft de financiële verrekening gaat het daarbij met name om de facturering en afdracht van de periodieke netwerkkosten door de energieleverancier, legt Richard Bosgraaf uit. Hij is bij EDSN nauw betrokken bij de invoering van het nieuwe systeem. Het systeem dat voor deze afdrachtcontrole verantwoordelijk is moet waterdicht zijn, zegt De Jager. De afdrachtcontrole zal plaatsvinden op basis van de gegevens uit het C-AR. Eens per maand moet er een overzicht worden geproduceerd, waarin staat wat de financiële verplichting is van de leverancier aan de netbeheerder. Simpel gezegd komt de afdrachtcontrole hierop neer: Het bedrag dat de leverancier voor netwerkkosten in rekening stelt bij zijn klanten moet hij overmaken aan de netbeheerder. De Jager: De basis van de informatievoorziening is daarbij heel belangrijk. Aan de ene kant wordt de verplichting van leveranciers bepaalt op basis van gegevens van het C-AR daarin staat precies wie wanneer energie leverde op welke aansluiting en aan de andere kant levert de leverancier de aan de klant gefactureerde en af te dragen netwerkkosten op. De verplichting en afdracht dienen daarbij maandelijks in balans te zijn. Maandelijks Hoe gaat dit nu precies in zijn werk? Bosgraaf: De door de energieleverancier in rekening gestelde bedragen voor het transport worden door hem maandelijks afgedragen aan de betrokken regionale netbeheerder. Op basis van gegevens in het Centraal aansluitingen Register kan de regionale netbeheerder de afdracht op juistheid controleren. Zou een leverancier in gebreke blijven dan kan de netbeheerder op basis van de informatie uit het Afdrachtcontrolesysteem als ultieme maatregel de energieleverancier aanmanen tot betaling. Het Afdrachtcontrolesysteem bevat ook de financiële brongegevens op basis waarvan de netbeheerder de BTW afdraagt. Het systeem is daarbij een primaire bron voor financieel relevante informatie. De kernfunctionaliteit van het systeem kan als volgt worden samengevat: procesbewaking, balansbewaking en bron voor financieel relevante informatie. 5

6 Europese landen tonen belangstelling voor Nederlandse switchverkeer Nederland uniek en baanbrekend met centraal berichtenverkeer Gerrit Fokkema (EDSN): Nederland heeft zonder enige twijfel een voortrekkersrol in Europa met het dataverkeer in de energiemarkt. Andere landen volgen onze inspanningen op de voet, zegt Gerrit Fokkema van EDSN. Hij onderhoudt nauwe contacten met Deense, Zweedse en Noorse collega s. Ook vanuit andere Europese landen is er veel belangstelling. Gerrit Fokkema, verantwoordelijk voor de architectuur en productontwikkeling binnen EDSN, legt uit dat in Scandinavische landen als Denemarken, Zweden en Noorwegen het switchen doorgaans geen aangelegenheid is die wordt geregeld door marktpartijen. Nederland verschilt op dat punt van een aantal Scandinavische landen, zegt hij. Bij ons is de afhandeling van het berichtenverkeer voor de ketenprocessen als swithen en verhuizen via het door de markt zelf opgerichte EDSN. Daar verloopt het switchproces via de nationale netbeheerder, de Transmission System Operator (TSO). Die regelt niet alleen het berichtenverkeer rond de aansluitingen, maar ook de allocatie- en reconciliatieprocessen. Uniek in Europa Nederland is in Europees perspectief uniek en baanbrekend bezig in de wijze waarop het zijn berichtenverkeer heeft georganiseerd, zegt Fokkema. Wij liggen ver voor op andere landen, die het proces in Nederland met meer dan gemiddelde interesse volgen. Hij vertelt dat Denemarken druk doende is om dit najaar te starten met een Centraal Aansluitingen Register, dat naar Nederlands model is vormgegeven. Fokkema: ICTspecialist Logica, de ontwikkelaar van het Nederlandse systeem, is ook in Denemarken de bouwer van het ICT-systeem. Eind van dit jaar zal dat naar verwachting operationeel zijn. Vanaf dat moment wordt het berichtenverkeer vanuit één centraal punt gestroomlijnd en geregeld. Ook de allocatie- en reconciliatieprocessen worden dan via dat zelfde punt gecentraliseerd. Deze operatie vindt gelijktijdig plaats en is daardoor extra complex en ingrijpend. liggen. Met die wetenschap kunnen zij anticiperen en technische obstakels omzeilen. Hij laat weten binnenkort weer naar Scandinavië te gaan om daar te spreken over de Nederlandse ervaringen tot nog toe. Fokkema: Deense collega s hebben inmiddels twee keer een bezoek gebracht aan EDSN om bij ons een kijkje in de keuken te komen nemen. Ze willen graag van onze ervaringen leren. En wij willen die graag met hen delen. Nederlandse model Ook andere landen in Europa kijken meer dan belangstellend naar het Nederlandse model, zegt Fokkema. Er worden van het Nederlandse systeem gretig kopieën gemaakt door buitenlandse collega s. In Zweden heeft enkele jaren een systeem gedraaid dat inmiddels ter ziele is gegaan, zegt hij. Het functioneerde niet goed in de praktijk, omdat een aantal partijen zich er niet aan conformeerde. Als er geen marktcommittment is en dat was het geval in Zweden -, dan komt een centraal systeem eenvoudigweg niet van de grond. In Noorwegen zijn er eveneens plannen om meer centrale registers op poten te gaan zetten. Fokkema: Ook daar wil men graag horen hoe wij het in Nederland hebben georganiseerd. Ook de Denen wisselen met de Noren in dat kader informatie uit. Uniform systeem Fokkema: Als Denemarken, Zweden en Noorwegen op termijn één grote energiemarkt vormen, dan zal er één uniform systematiek moeten zijn om het dataverkeer soepel en foutloos te kunnen laten verlopen. Maar dat vormt nu juist een struikelblok. Daarvoor heb je een goede onderlinge afstemming nodig en die ontbreekt nu nog. Ook de uitrol van de slimme meter is in Scandinavië een aangelegenheid die tot op heden nationaal, en dus verschillend, is georganiseerd. Dat traject zal eerst gestandaardiseerd moeten worden om een gestandaardiseerd Centraal Register te kunnen realiseren. Kortom, er is daar nog veel werk te doen. Interactie Fokkema heeft vanuit EDSN regelmatig contact met zijn Deense collega s. We wisselen frequent informatie uit. Voor de Denen is die interactie bijzonder waardevol. Zij leren van ons waar mogelijke problemen en knelpunten De Denen willen graag van onze ervaringen leren 6

7 Dat de techniek niet altijd meewerkt en ook voor problemen en vertraging kan zorgen, blijkt uit de ervaringen van MAINEnergie met de nieuwe Portal P4. Manager Operationele Zaken, Andries Schilt, doet daar in deze nieuwsbrief openhartig verslag van. Portal voor slimme meter na opstartproblemen toch van start Een van de lopende projecten van EDSN is de zogeheten Portal P4. Via de portal kan de energieleverancier informatie over de slimme meter opvragen bij de regionale netbeheerder. Door uiteenlopende problemen met betrekking tot connectiviteit werd de geplande invoerdatum van 1 januari 2012 niet gehaald, waardoor bedrijven als MAINEnergie pas later met de portal aan de slag konden. Andries Schilt, manager Operationele Zaken van het energiebedrijf MAINEnergie, vertelt. Schilt: Portal P4 is feitelijk de centrale toegang tot alle decentrale services van de netbeheerders. Zonder deze portal zouden wij als leverancier per netbeheerder meterstanden moeten ophalen. Nu kan dat via één centraal contact, de portal bij EDSN. Schilt vertelt dat MAINEnergie sinds een maand deze data via de portal kan opvragen bij EDSN. Hoewel de Portal al langere tijd operationeel is, hadden wij geen toegang tot de gegevens. Er waren diverse technische obstakels die dit onmogelijk maakten. Wettelijke plicht Schilt: Medio vorig jaar is in een Koninklijk Besluit geregeld dat klanten met een slimme meter vanaf 1 januari 2012 zes keer per jaar een verbruiksoverzicht moesten gaan ontvangen. Dat is door de markt vertaald in een tweemaandelijkse rapportage van de energiekosten, gebaseerd op het werkelijke verbruik op de slimme meter. Leveranciers moesten software implementeren in hun systeem, die in staat is deze gegevens op te halen bij de Portal P4. Alle marktpartijen zijn daarmee toen aan de slag gegaan. Ook wij, als relatief klein energiebedrijf, hebben die verplichting serieus op ons genomen. Dat betekende dat we in staat moeten zijn om een rapportje te genereren dat we aan onze klanten beschikbaar kunnen stellen. En we moesten het communicatiekanaal operationeel krijgen, waarlangs de benodigde verbruiksinformatie kan worden opgehaald bij EDSN. Beveiliging EDSN heeft alle technische specificaties beschikbaar gesteld, die wij nodig hebben om met de portal verbinding te maken, zegt Schilt. Deze specificaties zijn omgeven met allerlei beschermings- en privacymaatregelen. Dit betekent dat ook in de techniek gebruik gemaakt moet worden van beveiligingsprotocollen, die ervoor zorgen dat de informatie versleuteld wordt verzonden. Kostbare tijd MAINEnergie is aan het werk gegaan en dacht dat zij met de implementatie van de benodigde software vervolgens probleemloos aan de slag kon gaan. Maar niets was minder waar, zegt Schilt. Het softwareprogramma dat wij gebruiken, bleek niet te matchen met het systeem dat bij EDSN werd gebruikt. De beveiligingsprotocollen kwamen niet met elkaar overeen en konden niet met elkaar communiceren. Met als gevolg dat wij geen verbinding konden leggen met de portal. Dat probleem werd mijns inziens veel te laat onderkend en daardoor is er veel kostbare tijd verloren gegaan. Opgelost EDSN en MAINEnergie zijn om de tafel gaan zitten en hebben uiteindelijk samen het probleem opgelost. Schilt: Dat konden we niet zonder de hulp van de softwarefabrikant die de software voor de portal had geleverd. Het probleem bleek ingewikkelder te zijn dan we dachten. Hij vertelt dat het systeem nu eindelijk operationeel is en de gewenste verbruiksinformatie bij EDSN via Portal P4 kan worden opgehaald. Schilt: Echter, door de vertraging die is opgelopen hebben we geen tijd meer gehad om ons eigen systeem eerst nog uitvoerig te testen. Hierdoor hebben we onze wettelijke taak verzaakt. We hebben uiteraard de toezichthouder hierover geïnformeerd. We verwachten zo spoedig mogelijk de rapportages aan onze klanten te kunnen aanbieden. Andries Schilt (MAINEnergie): Zo spoedig mogelijk rapportages naar onze klanten 7

8 Nieuwe website EDSN binnenkort in de lucht De vernieuwde website van EDSN gaat naar verwachting volgende maand in de lucht. Naast een opfrissing van de huisstijl (zie ook deze uitgave) biedt de website een overzichtelijke samenvatting van de missie, werkwijze en activiteiten van de organisatie. De website is op toegankelijke en aantrekkelijke wijze vormgegeven, zodat ook nietingewijden in één oogopslag zien waar EDSN voor staat. Leden kunnen via mijnedsn inloggen op het beschermde deel van de site, dat toegang biedt tot de sharepointomgeving waar alle relevante documentatie over de verschillende projecten is te vinden. Uiteraard zijn op de website ook alle edities van EDSN Visie te vinden. Het EDSN-team voor hun kantoor in Baarn. Installatie nieuwe marktmodel op 1 april 2013 Herstart van het programma Stroomopwaarts Op 22 februari 2011 zijn de wetsvoorstellen Verbetering werking Elektriciteits- en Gaswet en de novelle met daarin een aantal aanpassingen op het wetsvoorstel gezamenlijk aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de implementatie van het nieuwe marktmodel op 1 april 2013 moet plaatsvinden en de herstart van het programma Stroomopwaarts. Een deel van de oorspronkelijke inhoud van Stroomopwaarts is al gerealiseerd. Zo zijn de nieuwe grens grootverbruik/kleinverbruik gas en het capaciteitstarief per 1 januari 2009 in werking getreden. Nu is de uitdaging het omkeren van de meetdataketen, de invoering van het verplichte leveranciersmodel en de uitrol van de slimme meter. Colofon EDSN Visie is een uitgave van EDSN Bladmanagement en (eind)redactie: PACT Public Affairs, Den Haag Ontwerp en vormgeving: Aandagt Reclame en Marketing, Almelo Drukwerk en afwerking: Lulof Druktechniek, Almelo Deze en alle andere edities van EDSN Visie zijn te downloaden als PDF via: 8

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel editie 5 December 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle.

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle. dinsdag 2 juli 2013 - jaargang 16 nummer 6 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl De klant staat bij ons altijd centraal Duurzame educatie In Etten-Leur

Nadere informatie

Een helder marktmodel voor klant en energiesector

Een helder marktmodel voor klant en energiesector Een helder marktmodel voor klant en energiesector Inhoudsopgave 1 Voorstel op hoofdlijnen 3 2 Uitwerking Leveranciersmodel 7 3 Uitwerking Metermarkt 12 4 Bewaking administratieve kwaliteit energiebranche

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Zichtbaar in verandering

Zichtbaar in verandering Zichtbaar in verandering 2012 Jaarverslag www.enexis.nl/jaarverslag2012 Netto-omzet 2012 (in miljoenen euro s) 1.367,0 Bruto-investeringen 2012 (in miljoenen euro s) 504,4 2011: 1.314,6 2011: 445,3 Enexis

Nadere informatie

Architectuur analyse van de slimme meter

Architectuur analyse van de slimme meter Master Thesis Architectuur analyse van de slimme meter Doelstellingen, privacy en security Auteur: ing. Hans van Bijnen (s0826006) Onderwijsinstelling: Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit: Faculteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 3 2 Jaarverslag 2009 3 Stedin heeft behalve vele particulieren en bedrijven ook vele gemeenten waaronder de drie grote steden in de Randstad als klant. Dit maakt dat wij ons extra inspannen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 374 Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteitsen

Nadere informatie

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 Bekijk onze nieuwe website www.4ps.nl Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek voorwoord Sterker uit de strijd Als deze turbulente tijden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN Diensten 2013 U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN B.V. Baarnsche Dijk 4D 3741 LR Baarn Telefoon +31 (0)35 54 80 180 Telefax +31 (0)35 54 80 184 E-mail

Nadere informatie

Nieuwe telefoonvoorzieningen. Erasmus MC. Groningen eerste van 26 regiokorpsen in Nederland met beleid voor mobiel bellen

Nieuwe telefoonvoorzieningen. Erasmus MC. Groningen eerste van 26 regiokorpsen in Nederland met beleid voor mobiel bellen Nieuwe telefoonvoorzieningen voor Erasmus MC Groningen eerste van 26 regiokorpsen in Nederland met beleid voor mobiel bellen KLM: Portofooncommunicatie is voor ons van groot belang Strict magazine is een

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Het einde van de papieren werkbon

Het einde van de papieren werkbon Foutloze invoering 4PS Construct bij Klop Verhuur Nieuwsbrief van 4PS - september 2009 Het einde van de papieren werkbon Er viel nog een behoorlijke winst te behalen in vereenvoudiging en versnelling van

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie