Subsidiereglement Energiezorg op School 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidiereglement Energiezorg op School 2015"

Transcriptie

1 Subsidiereglement Energiezorg op School 2015 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfonds De subsidie Energiezorg op School past in de Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor de periode De VGC kent subsidies toe binnen de grenzen van de beschikbare kredieten in het kader van het Stedenfonds, volgens de strategische doelstelling 5 - operationele doelstelling 1. Artikel 2.- Begunstigden Alle Nederlandstalige basisscholen en secundaire scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs van het Brussels hoofdstedelijk gewest mogen een aanvraag indienen voor de subsidie Energiezorg op School, geregeld door dit reglement. Artikel 3.- Toekenning De VGC kent de subsidie toe aan de inrichtende macht van de school op basis van de voorwaarden gesteld in dit reglement. Hierbij mag de som van alle verkregen subsidies (VGC + eventuele subsidie via een andere donor) de reële kostprijs niet overschrijden. Artikel 4.- Uitbetaling De VGC betaalt de subsidie uit: op basis van facturen; door overschrijving op de bankrekening van de inrichtende macht; volgens dit betalingsschema: o de eerste schijf van 75% na toekenning van de subsidie; o de tweede schijf van (maximum) 25% na ontvangst van de facturen. De uitbetaalde subsidie kan niet hoger liggen dan de som van de voorgelegde facturen. Artikel 5.- Controle Controle door de administratie van de VGC op de voorwaarden gesteld in dit reglement is steeds mogelijk. Alle gevraagde documenten en inlichtingen die nodig zijn voor deze controle moeten aan de VGC verstrekt worden. De VGC krijgt, zelf of via een aangewezen derde partij, tot eind 2020 toegang tot de school om de naleving van de voorwaarden na te gaan. Artikel 6.- Terugvordering De VGC kan de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen in volgende gevallen: indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt; indien de voorwaarden van dit reglement niet worden vervuld; indien het gebouw/de gebouwen waarvoor de subsidie wordt toegekend, verkocht wordt/worden of indien de bestemming (het inrichten van Nederlandstalig onderwijs) wijzigt zonder schriftelijke toestemming van de VGC binnen de 10 jaar na toekenning van de subsidie. Artikel 7.- Communicatie De school vermeldt in haar communicatie over de gesubsidieerde energiezorgprojecten de steun van de VGC volgens de modaliteiten van het stijlhandboek zoals omschreven op de website 1

2 Artikel 8.- Publicatie De VGC kan het project Energiezorg op School gebruiken voor publicaties en toonmomenten. De school staat toe dat foto s van het project worden gemaakt. Artikel 9.- Overheidsopdrachten De school is verplicht zich te houden aan de voorschriften opgelegd door de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Artikel 10.- Ontheffing voorwaarden Het college van de VGC kan geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van de voorwaarden en bepalingen van dit besluit, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. De motivering van de ontheffing wordt opgenomen in een collegebesluit. Hoofdstuk II: Specifieke bepalingen Artikel 11.- Samenwerking VGC-FIX De VGC werkt voor de beoordeling van de subsidieaanvragen en voor de berekening van en de controle op de subsidies samen met de energieverantwoordelijken van vzw FIX. De school stuurt het bestek of opdrachtsomschrijving van de gesubsidieerde werken ter informatie naar de energieverantwoordelijke van FIX vzw vóóraleer firma s uitgenodigd worden om offertes voor de opdracht op te maken. De school stuurt de offerte van de gekozen inschrijver ter goedkeuring naar de energieverantwoordelijke van FIX vzw, vóór het informeren van de gekozen inschrijver. Artikel 12.- Aan te vragen energiebesparende maatregelen Volgende werken komen in aanmerking voor subsidiëring. Belangrijke voorwaarde: een school mag de werken in fase 2 enkel aanvragen als ook de werken in fase 1 aangevraagd of uitgevoerd zijn. Hetzelfde geldt voor fase 3: de werken in fase 1 én 2 moeten aangevraagd of uitgevoerd zijn. Fase 1: plaatsen van thermostatische kranen; Fase 2: plaatsen van een regeling op de verwarmingsinstallatie; Fase 3: stookplaatsrenovatie en/of dak- of oversteekvloerisolatie. Artikel 13.- Specifieke voorwaarden energiebesparende maatregelen 1. Thermostatische kranen In secundaire scholen moeten op plaatsen waar scholieren komen (klassen, gangen ) thermostatische kranen geïnstalleerd worden die geblokkeerd kunnen worden en enkel mits het juiste gereedschap kunnen worden ingesteld. 2. Regeling Er dient voor gezorgd dat aan punt 1 van de algemene voorwaarden voldaan wordt (zie artikel 13) zonder schade toe te brengen aan de ketel door de nodige voorzieningen 1 te installeren om de ketel te beschermen. Indien de ketels meer dan 15 jaar oud zijn, dient de nieuwe regeling ook een ketel te kunnen aansturen via 0-10V signaal. Indien het geregeld ketelvermogen meer dan 500kW bedraagt dient de regeling minstens 2 ketels te kunnen aansturen via 0-10V signaal. Het aanpassen van de regeling bij ketelvervanging moet ook door andere leveranciers mogelijk zijn. De regeling dient te voldoen aan Bijlage 5 punt 6 van het Brusselse Verwarmingsbesluit in het kader van dit reglement, ook al in de gevallen dat dit nog niet wettelijk verplicht is. De regeling laat toe om in het begin van het schooljaar minstens de 4 vakantieperiodes van het stookseizoen van dat schooljaar in te geven. 1 Bypass met driewegmengkraan op de ketel, 2

3 De school duidt binnen de school een verantwoordelijke voor de programmatie van de klok aan. 3. Isolatie de warmteweerstandscoëfficiënt (R-waarde) van het isolatiemateriaal moet minimum 4 m²k/w zijn; 4. Ketel voor oversteekvloeren geldt een minimum R-waarde van 3,5 m²k/w; de isolatiematerialen scoren 1a tot en met 3c op de NIBE classificatie voor de toepassing in kwestie. 2 Isolatiematerialen die niet zijn opgenomen, of waarvan de toepassing niet is opgenomen in de NIBE classificatie, zijn toegelaten. De leidingen en het kraanwerk moeten conform de EPB wetgeving van Brussel worden geïsoleerd. De nieuwe ketel heeft een normrendement van 105% (Hi, bij een temperatuurregime van 75/60 C). De ketel moet kunnen werken bij retourwatertemperaturen van 20 C. De ketel heeft een groot watervolume en moet werken zonder minimumdebiet. Het hydraulisch ontwerp, de regeling en het pompbeheer zijn erop gericht het water tegen een zo laag mogelijke temperatuur terug te voeren naar de condensatieketels. Er mag dus geen evenwichtsfles of bypasspomp geplaatst worden, de vertrekcollector mag niet rechtstreeks via de retourcollector terugkeren naar de ketel, Ten laatste 7 maanden na de installatie bezorgt de school het opleveringsattest (EPB) aan FIX vzw en de VGC. Er kan een max. vermogen opgelegd worden door FIX; een te groot vermogen leidt tot rendementsverlies. Artikel 14.- Algemene voorwaarden energiebesparende maatregelen De school start een energietraject op samen met de energieverantwoordelijken van FIX. Hierbij gelden volgende voorwaarden: 1. De school waakt erover dat de regeling van de verwarmingsinstallaties voldoet aan volgende voorwaarden 3 : o buiten de gebruiksuren (wanneer er dus geen personen aanwezig zijn in lokalen bediend door het verwarmingscircuit in kwestie) stroomt er geen opgewarmd water (ook niet bijgemengd bij koud water) door de radiatoren (of andere types verwarmingslichamen). Van deze voorwaarde kan niet worden afgeweken tenzij bij vorst (wanneer de buitentemperatuur 0 C of kouder is of de binnentemperatuur 8 C of kouder is). Tijdens vorstbeveiliging bedraagt de temperatuur in de verwarmingslichamen maximaal 25 C. Er dient tevens voor gezorgd dat de comforttemperatuur bij het binnenkomen s ochtends bereikt is, door tijdig de verwarming in te schakelen s morgens; o de temperatuur in de verwarmingslichamen moet variëren in functie van de buitentemperatuur. 2. De school geeft de stookoliemeterstanden of de geleverde stookoliehoeveelheden van de jaren 2009 tot heden door aan FIX. 3. Binnen de 6 maanden na toekenning van de subsidie installeert de school een debietmeter op de stookolietank die gebouwdelen bedient waarop de subsidie betrekking heeft. Deze debietmeter mag mee worden opgenomen in de subsidieaanvraag (zie ook artikel 15). 4. Voor de stookplaats die de gebouwdelen bedient waarop de subsidie betrekking heeft: binnen de 6 maanden na toekenning van de subsidie installeert de school een gasdebietmeter op de leiding naar de stookplaats indien deze niet enkel de stookplaats bedient. Deze debietmeter mag mee worden opgenomen in de subsidieaanvraag (zie ook artikel 15). 2 NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) maakt een wetenschappelijke vergelijking van de milieubelasting van bouwproducten via een Levens Cyclus Analyse (LCA). Bij een LCA wordt een product beoordeeld gedurende alle levensfasen. 3 Indien enkel een subsidie gevraagd wordt voor thermostatische kranen gelden deze voorwaarden alleen indien de instellingen programmeerbaar zijn in de huidige regeling en dit zonder schade toe te brengen aan de installatie. 3

4 5. FIX stelt de scholen een mandaatsjabloon ter beschikking voor het opvragen van de gas- en elektriciteitsverbruiken bij Sibelga en de energieleverancier. Dit mandaat kan steeds worden opgevraagd. Indien FIX nog geen machtiging heeft voegt de school een ingevuld mandaat bij de aanvraag van de subsidie. 6. Maandelijks (vanaf heden tot minstens eind 2020) bezorgt de school de meterstand van gas en/of elke levering van stookolie aan FIX. 7. Voor het gebouwbeheersysteem dat op afstand geregeld kan worden, worden er minstens volledige leesrechten toegekend aan de schooldirectie en aan FIX. Hiervoor wordt de nodige software geïnstalleerd. 8. Indien er containerklassen zijn/worden geplaatst, wordt de elektriciteitskabel die vertrekt richting containerklassen voorzien van een elektriciteitsmeter. De meterstanden worden maandelijks aan FIX bezorgd (tot eind 2020). Artikel 15.- Algemene voorwaarde: educatief traject De school start een educatief traject op over energiezorg op school in samenwerking met Milieuzorg op School (MOS). De MOS-begeleider kan de school ook doorverwijzen naar andere aanbieders om een traject op te starten. Artikel 16.- Subsidiebedragen energiebesparende maatregelen De maximumsubsidie per vestigingsplaats bedraagt EUR en is begrensd per type maatregel. Thermostatische kranen Maximum 50 EUR per radiator (kraan + kop). Regeling Totaal opgesteld nominaal vermogen P n van de ketels waarop de nieuwe regeling geïnstalleerd wordt (kw) Subsidie (EUR) De subsidie kan aangewend worden om de regelaar te vernieuwen, driewegmengkranen te vervangen, de ketel hydraulisch te beschermen, Het vervangen van pompen komt niet in aanmerking. Stookplaatsrenovatie Maximum 44 EUR/kW geïnstalleerd nominaal vermogen. De stookplaatsrenovatie dient te voldoen aan de geldende EPB-voorwaarden. De kosten nodig om te voldoen aan deze EPB-voorwaarden mogen worden ingebracht in het subsidiedossier (het bovenstaande maximumbedrag per kw blijft echter van toepassing). Dak- en oversteekvloerisolatie Isolatie van subsidiebedrag (EUR/m²) subsidiebedrag passief (R 9,00 m² K/W) (EUR/m²) (+10%) 4 plat dak hellend dak oversteekvloer Zoldervloer Enkel in overleg met en mits akkoord van FIX. 4

5 Vals plafond Debietmeters Maximum 300 EUR per brandstofdebietmeter. Artikel 17.- AGIOn en GO! De subsidiebedragen voor de stookplaatsrenovatie en voor isolatiewerken komen niet overeen met een 100% financiering van de werken. De VGC-subsidie mag gecombineerd worden met een subsidie van AGIOn of GO!. Maar de totale subsidie mag nooit meer bedragen dan de totale kostprijs van de werken. Artikel 18.- Procedure 1. De scholen dienen uiterlijk op 19 mei 2015 een subsidieaanvraag in via een digitaal aanvraagformulier. Formulier: Het aanvraagformulier bevat o.a. de identificatie van de school, de gevraagde energiebesparende maatregelen en gegevens over energieverbruik. Helpdesk: FIX zal de scholen die het wensen helpen bij het invullen van hun aanvraagformulier ( waar lees ik het vermogen af van de ketel, voldoet mijn regeling momenteel aan de voorwaarden, ). 2. De VGC en FIX beoordelen alle aanvragen en selecteren eerst de aanvragen met het hoogste besparingspotentieel en de kortste terugverdientijd. 3. FIX neemt contact op met de geselecteerde scholen en gaat ter plaatse om (samen met de scholen) na te kijken of de gevraagde investeringen effectief de meest noodzakelijke investeringen zijn; een begroting op te maken van de nodige investeringen en de mogelijke subsidies; het besparingspotentieel en de terugverdientijd te berekenen. 4. Op basis van de informatie verzameld bij de plaatsbezoeken rangschikken FIX en de VGC de scholen op besparingspotentieel en terugverdientijd. Op basis van deze lijst kent de VGC de subsidies toe. 5. Het college van de VGC legt de subsidies vast per school. 6. De VGC brengt de scholen op de hoogte van de subsidie en betaalt de eerste schijf van 75% van de subsidie uit. De VGC brengt ook de scholen die geen subsidie ontvangen op de hoogte. 7. De scholen laten de werken uitvoeren in overleg met FIX tegen 1 februari 2017 voor de regeling; tegen 1 december 2017 voor de andere maatregelen. 8. De scholen dienen hun facturen in bij de VGC voor 15 december De VGC betaalt, na controle van de facturen, de tweede schijf van (maximum) 25% van de subsidie uit. 5

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE PROVINCIALE ENERGIE-RENOVATIELENING DUWOLIM-PLUS ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen 2 3 4 Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen Artikel 1.- Dit reglement regelt de uitvoering van de verordening nr. 91/19 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 22 januari 1992

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

Hoe stel ik een goed projectdossier samen?

Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Heb je na het bedenken van een goed project zin gekregen om je kans te wagen en een subsidiedossier in te dienen? Dan kan je beslist wat tips en handige info

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie