Energievisie Arnhem Centraal Oost Green Spread, november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energievisie Arnhem Centraal Oost Green Spread, november 2012"

Transcriptie

1 Energievisie Arnhem Centraal Oost Green Spread, november 2012 B3 B2 B1 D K6

2 Inhoud 1 Inleiding Doelstelling energievisie Ambities gemeente Arnhem Opbouw rapport Projectomschrijving Overzicht plangebied Context Varianten gebouw D Energiebehoefte per variant Technische concepten Bouwkundige concepten Installatietechnische concepten (warmte) Installatietechnische concepten (elektriciteit) Matrix Duurzame invulling energievraag Bijdrage technieken Conclusies Bronnenlijst

3 1 Inleiding Arnhem Centraal vormt een veelomvattend vervoersknooppunt met de grootste publiekstromen van de regio. Het treinstation, het busstation, een parkeergarage en diverse kantoren maken deel uit van het gebied, waarbij het oostelijk deel de entree vormt naar de Arnhemse binnenstad en het uitgaansgebied. Arnhem Centraal Oost is een gebied in ontwikkeling, dat naar de letter van het stedenbouwkundig plan een hoogwaardige entree naar de stad moet worden, waarbij een nieuw stedenbouwkundig knooppunt de grootschalige infrastructurele elementen samenbrengt op een locatie met commerciële functies en een woongebied. De ideeën worden momenteel verder uitgewerkt en op afzienbare termijn vertaald in een bestemmingsplan. De bijbehorende energievoorziening is een belangrijk thema binnen dit bestemmingsplan. In deze rapportage wordt in dat kader een passende visie op de toekomstige energievoorziening binnen het plangebied gepresenteerd. 1.1 Doelstelling energievisie Anno 2012 bestaan tal van mogelijkheden om de energievoorziening in een nieuw te ontwikkelen gebied vorm te geven. Bij het vaststellen van de meest geschikte optie dienen uiteenlopende technische, juridische, economische en organisatorische parameters in acht te worden genomen, waarbij het gemeentelijke beleid op energiegebied een andere relevante sturende kracht is. De doelstelling van deze energievisie is al met al het bepalen van een geschikte combinatie van energieconcepten voor het plangebied Arnhem Centraal Oost, zodat gebruikers hier in de toekomst de voordelen van een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening kunnen ervaren. 1.2 Ambities gemeente Arnhem De gemeentelijke ambities met betrekking tot het realiseren van een duurzame energievoorziening zijn leidend bij het inventariseren van concepten die passen bij het plangebied Arnhem Centraal Oost. Deze ambities zijn enerzijds verwoord in het Arnhemse lenteakkoord uit 2010 en anderzijds neergeslagen in een Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) met betrekking tot de werkwijze van duurzaam (ver)bouwen. Het politieke Lenteakkoord voor de periode van het Arnhemse college zijn verscheidene concrete doelstellingen benoemd in het kader van de gewenste transitie naar een duurzame energiehuishouding: het realiseren van een toename van het aandeel duurzame energie tot 7 procent; het jaarlijks reduceren van de energievraag met 3 procent. In het door de Arnhemse gemeenteraad op 31 mei 2011 vastgestelde Programmaplan Arnhem Energiestad zijn alle bovengenoemde beleidsdoelen nader uitgewerkt, evenals de normen die horen bij de GPR. De GPR is een instrument waarmee het thema duurzaamheid kan worden verweven met plannen ten aanzien van de nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke panden. Duurzaamheid omvat in dit kader meer dan energie: het gaat ook om thema s als milieu, gezondheid, 3

4 gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De GPR geldt voor gebouwen als geheel en is uitgedrukt in bepaalde normen voor de bovengenoemde onderwerpen. De Arnhemse GPR-normen zijn weergegeven in de figuur hieronder en liggen in alle gevallen hoger dan de normen uit het Bouwbesluit en zijn minimaal gelijk aan de normen die de Stadsregio heeft afgesproken. De scores komen tot stand door te kijken naar diverse bouwkundige parameters. Arnhem zet met name in op goede prestaties wat de subcategorie energie betreft, omdat zij heeft geconstateerd dat recent gerealiseerde nieuwbouwprojecten achterblijven met de score voor dit thema. oplossingen (hoofdstuk 3) in de context van het plangebied aan bod. Uit hoofdstuk 4 blijkt ten slotte wat de kwantitatieve bijdrage van de meest zinvolle technieken is aan het realiseren van een duurzame energievoorziening in het plangebied van Arnhem Centraal Oost. Renovatie (bestaande bouw): Figuur 1: De GPR-normen van de gemeente Arnhem voor nieuwbouw. Hierbij geldt dat de GPR-normen gemeentelijke ambities vertegenwoordigen, die in de regel niet als juridische verplichting aan ontwikkelaars kunnen worden opgelegd, tenzij ze specifiek zijn benoemd in de afgesloten contracten. 1.3 Opbouw rapport In het volgende hoofdstuk ligt de focus nog niet op de aanbodzijde van duurzame energie, maar op de absolute vraag naar warmte, koude en elektriciteit. Daarbij wordt rekening gehouden met varianten met betrekking tot de invulling van bepaalde panden (hoofdstuk 2). Vervolgens komt een kwalitatieve analyse van diverse duurzame 4

5 2 Projectomschrijving zal als kantoorruimte fungeren en in het gebouw direct ten westen hiervan wordt ruimte vrijgemaakt voor een verkeersleidingpost. Arnhem Centraal Oost is een plangebied waarin anno 2012 onderscheid te maken is tussen zekere ontwikkelingen en mogelijke ontwikkelingen. Dit hoofdstuk duidt in dat kader de exacte scope van deze energievisie. Allereerst volgt een toelichting op het exacte plangebied en zijn contouren, waarna omgevingsfactoren worden besproken die relevant zijn voor deze studie. Vervolgens worden varianten bepaald met betrekking tot de mogelijke invulling van enkele panden, zodat de zoektocht naar passende energieconcepten (hoofdstuk 3) gericht kan worden ingezet. Hierbij wordt in paragraaf 2.4 ook per variant een indicatie van de voorziene energievraag gegeven. 2.1 Overzicht plangebied K6 B3 D B2 B1 Figuur 2: Het plangebied Arnhem Centraal Oost met de locaties van de voorziene ontwikkelingen De energievisie is van toepassing op het gebied dat hieronder is weergegeven als figuur 1, met de focus op de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de rode stippellijnen, in de vlakken B1, B2, B3, D, K6, K7 en het gebouw direct ten westen van K7. Het gaat feitelijk om ontwikkelingen die plaatsvinden aan de noord- en zuidzijde van de Oude Stationsstraat en aan de noordzijde van de Nieuwe Stationsstraat. Wat aan de noordzijde van de Oude Stationsstraat verrijst, is anno 2012 reeds duidelijk: het gaat hier om een Pathé-bioscoop (in vlak B1) met daarbij een plint met ruimte voor horecagelegenheden (B2) en winkels (B3). De ontwikkelingen die horen bij deelgebieden D en K6 zijn minder uitgekristalliseerd. Hier liggen mogelijkheden voor de komst van een hotel/horecagelegenheid (D en K6), woningen (D), een school (D) en kantoren (D), mogelijk in een combinatievorm van functies. Gebouw K7 Bij de beschreven ontwikkelingen horen de brutovloeroppervlaktes die af te leiden zijn uit de tabel op de volgende pagina. De genoemde oppervlaktes zijn gebaseerd op informatie die door de gemeente Arnhem beschikbaar is gesteld. De grondoppervlakte en het aantal vierkante meters behorend bij deelgebied K6 zijn gebaseerd op een schatting. Datzelfde geldt voor alle beschikbare dakoppervlaktes, het grondoppervlak van het gebouw ten westen van K7 en de horecaplint naast de bioscoop (vlak B2); het gezamenlijke grondoppervlak van gebied B1+B2 is wel exact bekend. 5

6 Bouwprogramma K6 Kopgebouw (Hotel/overige horeca) Grondoppervlak ca. 750 m2 Oppervlak ca m2 bvo Dakoppervlak 600 m2 D Hotel/kantoor/woningen/winkels/school Grondoppervlak m2 Oppervlak m2 bvo Dakoppervlak 960 m2 K7' Kantoren noord-oost-hoek Grondoppervlak 600 m2 Oppervlak m2 Dakoppervlak 480 m2 nn Verkeersleidingpost Grondoppervlak ca. 650 m2 Oppervlak m2 Dakoppervlak 360 m2 B1 Bioscoop Aantal zalen 10 zalen Oppervlak m2 bvo Dakoppervlak 850 m2 B2 Plint 1: horeca Grondoppervlak ca. 850 m2 Oppervlak m2 bvo Dakoppervlak 680 m2 B3 Plint 2: commerciële voorzieningen Grondoppervlak ca. 500 m2 Oppervlak 660 m2 bvo Dakoppervlak 420 m2 Tabel 1: oppervlaktes van gebouwen in plangebied 2.2 Context Bij het uitwerken van de energieconcepten (zie hoofdstuk 3) dient rekening te worden gehouden met diverse omgevingsfactoren die de toepassingsmogelijkheden van technieken kunnen beperken dan wel mogelijk kunnen maken. De ontwikkelingen die verwacht worden, hebben betrekking op een terrein dat - in lijn met het stedenbouwkundig beleid van de gemeente Arnhem - deel moet uitmaken van een hoogwaardige entree naar de stad, waarbij het stedelijk landschap de voorzieningen in zich opneemt. Het plangebied vormt de verbinding van het centraal station van Arnhem naar de binnenstad en vice versa. Hydreco heeft een collectieve WKO-installatie in beheer die in opdracht van de gemeente Arnhem is ontwikkeld; er wordt gebruikgemaakt van warmte- en koudeopslag in de bodem, waarmee ruimtes kunnen worden verwarmd en gekoeld. In de erfpachtaktes die betrekking hebben op kavels in het plangebied, zijn aansluit- en afnameverplichtingen opgenomen om te waarborgen dat de milieudoelstellingen van de gemeente Arnhem daadwerkelijk worden vertaald in duurzame handelingen. Het WKO-systeem levert aan diverse (grote) afnemers, waaronder de Parktoren, de Riviertoren en de OV-terminal. Theater Luxor Live bevindt zich in het midden van het plangebied in een monumentaal pand uit De geluids- en lichtinstallaties ter plekke zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de relatief grote elektriciteitsvraag. Luxor Live heeft tevens een aanzienlijke koelingsbehoefte. 6

7 2.3 Varianten gebouw D Voor gebouw D zijn vanwege de diversiteit aan mogelijke ontwikkelingen vier varianten bepaald die in het vervolg van deze nota en in de uiteindelijke energievisie naar voren komen. De invulling van D is in dat kader beperkt tot de onderstaande opties. Naam variant D 1: Mix hotel + kantoor 75% Hotel; 25% Kantoor 2: Mix woningen + winkels 75% Woningen; 25% Winkels 3: Kantoren 100% Kantoor 4: Onderwijs 100% School Tabel 2: Varianten van de invulling van deelgebied D. Bij het onderscheid tussen de varianten hoort uiteraard ook een verschil in energievraag. Inzicht in de energiebehoefte is van groot belang bij het bepalen van de juiste energieconcepten, zoals ook blijkt uit hoofdstuk 3. Hieronder staan in dat kader de aannames weergegeven die zijn gehanteerd bij het vaststellen van de energievraag per variant. De energiebehoefte is telkens uitgedrukt in Gigajoules per vierkante meter. Warmtevraag Elektriciteitvraag RV WTW Koeling Koude Verlichting Overig [GJ/m2 bvo] [GJ/m2 bvo] [GJ/m2 bvo] [GJ/m2 bvo] [GJ/m2 bvo] [GJ/m2 bvo] Hotel 0,50 0,1000 0,07 0,03 0,28 0,37 Kantoren 0,50 0,0060 0,07-0,28 0,37 Winkels 0,65 0,0060 0,05 0,05 0,42 0,14 Bioscoop 0,30 0,01 0,10 0,25 0,40 0,20 Onderwijs 0,38 0,0060 0,01-0,24 0,30 Woningen 0,35 0,0833 0,05-0,04 0,06 Voordat een inschatting wordt gegeven van de totale energiebehoefte per variant (paragraaf 2.4) kan reeds een aantal algemene uitspraken worden gedaan over de energieverbruikprofielen van de verschillende functies in kwestie, waarvan tabel 3 de resultante is. Energiehuishouding in een bioscoop: bioscopen staan te boek als grote energievragers en dat is niet verwonderlijk gezien de licht-, geluids- en beeldinstallaties die een attractie maken van een bioscoop en de bijbehorende koelingsbehoefte. De warmtevraag is daarentegen relatief beperkt. Kenmerkend voor de energiehuishouding in een bioscoop is de fluctuatie in de energievraag: vanzelfsprekend zijn er stevige pieken in de middag- en avonduren wanneer films worden getoond, terwijl de vraag naar energie gedurende de nacht en in de ochtenden beperkt is. Energiehuishouding in een horecagelegenheid: verlichting, verwarming, keukenapparatuur en koeling zijn samen verantwoordelijk voor het merendeel van de energievraag binnen horecagelegenheden. Gasten wensen immers zowel sfeer als comfort, terwijl de keuken het kloppend hart vormt van iedere horecagelegenheid. Energiehuishouding in winkels: in non-food-winkels met minder dan twintig werknemers geldt dat de energievraag hoofdzakelijk is terug te leiden op verlichting, klimaatbeheersing, de behoefte aan warm water en winkelapparatuur. Tabel 3: Kengetallen m.b.t. de warmte- en elektriciteitsvraag. 7

8 Energiehuishouding in een hotel: energiekosten maken een steeds groter deel uit van de exploitatiekosten van een hotel. Een duurzame energievoorziening is voor een hotel niet alleen interessant vanuit het kostenperspectief, maar evenzeer om gasten een comfortabel verblijf te kunnen bieden. Sterker nog: een duurzaam hotel onderscheidt zich in het aanbod van andere hotels en is dankzij het internationale Green Key-keurmerk ook als zodanig herkenbaar voor eenieder. Een substantieel deel van het energieverbruik van een hotel bestaat uit verwarming en koeling van kamers en andere ruimtes, terwijl een kwart van de energievraag aan de verlichting is toe te schrijven. Tegelijkertijd is de vraag naar warm water groot in hotels, evenals de vraag naar stroom voor huishoudelijke apparatuur. Energiehuishouding in woningen: in woningen wordt elektriciteit onder meer benut voor apparatuur, koeling, verlichting en koken. De behoefte aan warm tapwater is relatief groot in een woning, terwijl er een gemiddelde behoefte aan energie voor ruimteverwarming te herkennen is. De landelijke EPC-norm, die betrekking heeft op de energieprestatie binnen woningen, ligt sinds 1 januari 2011 op 0,6. Dit betekent dat alle woningen die sinds deze datum zijn opgeleverd een EPC van 0,6 of lager dienen te hebben. De EPC weerspiegelt zich met name in de behoefte aan ruimteverwarming: hoe lager de EPC, des te lager is de energiebehoefte gerelateerd aan ruimteverwarming. 2.4 Energiebehoefte per variant Energiehuishouding in een school: energieverbruik in een school is hoofzakelijk terug te leiden op de verlichting en koeling, terwijl de warmtevraag is opgebouwd uit de behoefte aan klimaatbeheersing en warm tapwater. De energievraag binnen de muren van een basisschool met uitsluitend klaslokalen is relatief beperkt, terwijl hogescholen en universiteiten juist grote energievragers zijn gezien de kantoorruimtes, kantines, onderhoudswerkplaatsen en soms zelfs laboratoria die deel uitmaken van dergelijke onderwijsinstellingen. Energiehuishouding in een kantoor: het energieverbruik binnen de utiliteitssector is fors en met name terug te leiden op apparatuur, verlichting, ventilatie en koeling. De behoefte aan ruimteverwarming is groot, terwijl de behoefte aan warm tapwater relatief beperkt is. 8 Op basis van de kengetallen kan nu per variant een indicatie worden gegeven van de verwachte energievraag. Variant 1: Mix hotel (75%) + kantoor (25%) De totale energievraag van het plangebied komt in deze variant neer op Gigajoules (GJ) per jaar. De elektriciteitsbehoefte bedraagt GJ. Voor verwarming (ruimte en water) is minder energie benodigd: GJ. De koudevraag in GJ is minder dan de helft hiervan: GJ. D: Variant 1 - Hotel Gebouw RV WTW Koeling Koude Verlichting Overig [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] W&WTW Koude Elektriciteit K D B B B K7' nn TOTAAL Tabel 4: De totale jaarlijkse energievraag van het plangebied in variant 1.

9 Figuur 3: De energievraag in variant 1 verdeeld over het plangebied (groen = elektriciteit, rood = warmte, blauw = koude). Variant 2: Mix woningen (75%) + winkels (25%) De totale energievraag van het plangebied komt in deze variant neer op GJ per jaar. De elektriciteitsbehoefte bedraagt GJ. Voor verwarming (ruimte en water) is ook in deze variant minder energie benodigd: GJ. De koudevraag is GJ. Figuur 4 laat zien dat in deze variant, in relatie tot variant 1, met name de elektriciteitsvraag kleiner is. De warmte- en koudebehoefte verschillen minder van elkaar. D: Variant 2 - Wonen Gebouw RV WTW Koeling Koude Verlichting Overig [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] W&WTW Koude Elektriciteit K D B B B K7' nn TOTAAL Tabel 5: De totale jaarlijkse energievraag van het plangebied in variant 2. 9 Figuur 4: De energievraag in variant 2 verdeeld over het plangebied (groen = elektriciteit, rood = warmte, blauw = koude). Variant 3: Kantoren (100%) De totale energievraag van het plangebied komt in deze variant neer op GJ per jaar en dat is een fractie minder dan de energievraag die hoort bij variant 1. De verhouding tussen de behoefte aan elektriciteit, warmte en koude is evenzeer vergelijkbaar met de situatie in variant 1. Op de volgende pagina is de energiebehoefte gevisualiseerd. D: Variant 3 - Kantoren Gebouw RV WTW Koeling Koude Verlichting Overig [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] W&WTW Koude Elektriciteit K D B B B K7' nn TOTAAL Tabel 6: De totale jaarlijkse energievraag van het plangebied in variant 3.

10 Figuur 5: De energievraag in variant 3 verdeeld over het plangebied (groen = elektriciteit, rood = warmte, blauw = koude). Variant 4: Onderwijs (100%) De totale energievraag van het plangebied komt in deze variant neer op GJ per jaar. De behoefte aan warmte, koude én elektriciteit is lager dan in variant 1 en 3. Ten opzichte van variant 2 is de elektriciteitsvraag groter, terwijl de behoefte aan warmte en koude kleiner is; zie figuur 6. Figuur 6: De energievraag in variant 4 verdeeld over het plangebied (groen = elektriciteit, rood = warmte, blauw = koude). Het verschil tussen de varianten met betrekking tot de totale vraag naar energie blijkt nog eens uit figuur 7. De verschillen zijn logischerwijs volledig toe te schrijven aan de invulling van gebouw D. D: Variant 4 - School Gebouw RV WTW Koeling Koude Verlichting Overig [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] W&WTW Koude Elektriciteit K D B B B K7' nn TOTAAL Tabel 7: De totale jaarlijkse energievraag van het plangebied in variant Figuur 7: De totale vraag naar energie in de verschillende varianten.

11 3 Technische concepten In dit hoofdstuk staat de mogelijke duurzame invulling van de gekwantificeerde energievraag centraal. Daarbij worden technieken gekoppeld aan de vraagprofielen die horen bij de varianten. Uitgangspunt hierbij is het concept van de Trias Energetica, dat stoelt op de volgende drie principes, die achtereenvolgens gehanteerd dienen te worden: 1. Reduceer de energievraag zoveel als mogelijk; 2. Maak zoveel als mogelijk gebruik van duurzame energie om in de overgebleven energiebehoefte te voorzien; 3. Mocht er nog steeds een resterende vraag naar energie zijn, benut dan fossiele brandstoffen efficiënt om deze resterende energievraag te beantwoorden. Eerst worden (verschillen tussen) de diverse bouwkundige concepten toegelicht. Daarna komen achtereenvolgens de installatietechnische concepten met betrekking tot warmte/koude en elektriciteit aan bod. Uiteindelijk worden alle mogelijke energieconcepten in een matrix op kwalitatieve wijze uitgezet tegen de technische toepasbaarheid binnen de varianten, de financiële haalbaarheid, de bijdrage aan de in paragraaf 1.2 toegelichte milieudoelstellingen en de algemene systeemkenmerken. De matrix maakt duidelijk welke technieken al met al het meest zinvol zijn om toe te passen in het plangebied. In hoofdstuk 5 volgt dan de gekwantificeerde bijdrage die de gekozen technieken kunnen leveren aan een duurzame invulling van de energievraag in Arnhem Centraal Oost. 3.1 Bouwkundige concepten De bouwkundige concepten die worden gehanteerd bij het ontwikkelen van gebouwen in het plangebied zijn van wezenlijke invloed op de energiehuishouding ter plekke. Het gaat hierbij onder meer om de mate van isolatie en de keuze voor beglazing en het te gebruiken temperatuurverwarmingssysteem. In dat kader worden drie categorieën onderscheiden die gelden voor elk pand: brons (1), zilver (2) en goud (3). Scenario Gebouwgebonden energievraag Productie duurzame energie 1. Brons 0,756 GJ per m² 0,018 GJ per m² 2. Zilver 0,612 GJ per m² 0,054 GJ per m² 3. Goud 0,504 GJ per m² 0,198 GJ per m² Tabel 8: Drie bouwkundige scenario's en de bijbehorende kenmerken. Hoe beter het bouwkundige concept, des te kleiner is de gebouwgebonden energievraag en des te hoger is de lokale productie van duurzame energie. Het toepassen van één van de drie scenario s betekent dat de genoemde Trias-Energetica-principes - in de juiste volgorde - ter harte worden genomen. De totale energievraag die in hoofdstuk 2 aan de varianten is gekoppeld, gaat immers uit van een aanmerkelijk hogere gebouwgebonden energievraag per vierkante meter. Ter indicatie: scenario 1 gaat uit van HRR++-glas en een isolatiewaarde in de gebouwschil van anderhalf keer de waarde uit het bouwbesluit. In scenario 2 is dat twee keer de waarde uit het bouwbesluit en in scenario 3 zelfs drie keer, gecombineerd met HR+++-glas. 11

12 3.2 Installatietechnische concepten (warmte) In deze paragraaf worden verschillende installatietechnische concepten met het oog op de duurzame generatie van warmte toegelicht. Daarbij wordt steeds een uitspraak gedaan over de (kwalitatieve) toepasbaarheid binnen de verschillende varianten uit hoofdstuk 2 en de overige context van het plangebied. WKO met warmtepomp Warmte- en koudeopslag (hierna: WKO) is een techniek waarbij energie in de bodem wordt opgeslagen, op een diepte tot enkele honderden meters. Met deze energie kunnen ruimtes zowel worden verwarmd als gekoeld. Er zijn twee verschillende WKO-toepassingen: open en gesloten systemen. In het geval van open systemen worden twee bronnen geboord in een grondwaterlaag. In de zomer, als er vraag naar koeling bestaat, wordt grondwater uit een koude bron opgepompt. Met behulp van een warmtewisselaar wordt warmte uit het gebouw opgenomen en het opgewarmde water vloeit terug in de warme bron. In de winter, als er juist een warmtevraag bestaat, verloopt dit proces omgekeerd. Het warme grondwater wordt dan opgepompt en een warmtewisselaar onttrekt hieraan een aantal graden Celsius, waarmee een ruimte kan worden verwarmd via (LTV-) vloer- of wandverwarmingssystemen. Het grondwater wordt vervolgens in de koude bron geïnfiltreerd. WKO is een marktrijpe, commercieel aantrekkelijke en op brede schaal toegepaste techniek die in alle functies binnen het plangebied tot haar recht komt. Een collectieve WKO-bron biedt geclusterde energievragers de kans tegelijkertijd werk te maken van een duurzame energievoorziening. In het plangebied wordt door Hydreco reeds een dergelijke WKO-bron geëxploiteerd met een vermogen van kw en een capaciteit van 360 m³ per uur. Gezien de vertraging van de bouwactiviteiten in Arnhem Centraal Oost is het systeem nog niet in vol bedrijf. Het meest relevante gegeven hierbij is, zoals ook al uit paragraaf 2.2 bleek, dat de gemeente in de erfpachtaktes voor het gebied een aansluiten afnameverplichting heeft laten opnemen. Dit betekent feitelijk dat de nieuwe energievragers niet onder het gebruik van WKO-installatie uitkomen. WKO is daarmee een zekere component van de duurzame energievoorziening in het plangebied van Arnhem Centraal Oost. De vraag ie nog openstaat, is of de nieuwe energievragers uit het plangebied gebruik gaan maken van een individuele of collectieve warmtepomp. De collectieve WKO-bron in Arnhem is anno 2012 evenwel in onbalans: de huidige koudevraag is onvoldoende om evenwicht in het systeem te realiseren. Hydreco zoekt naar mogelijkheden om de onbalans in dit systeem te verminderen; dat kan door de warmtevraag terug te dringen of door de afzet van koude te vergroten. Luxor Live, het gebouw direct ten oosten van pand D, neemt (uitsluitend) koude af, maar het blijkt dat het vermogen van de WKO-bron onvoldoende is om op de vaak acute koelingsvraag van het theater te kunnen voldoen. Hydreco is om deze en andere redenen geïnteresseerd in het exploiteren van de inpandige installaties, zodat zij meer grip krijgt op het functioneren van het totale WKO-systeem. De installaties die nu aanwezig zijn in de gebouwen, zijn opgeleverd door diverse installateurs (Unica, Strukton, VolkerWessels). Bij het nader vormgeven van de duurzame-energie-voorziening in het plangebied is het zinvol om te kijken naar technieken die gekoppeld kunnen worden aan WKO, om de bovengenoemde problemen met betrekking tot de bestaande WKO-bron het hoofd te kunnen bieden. 12

13 WKO/warmtepomp en zonnecollectoren Zonnecollectoren zetten zonlicht om in warmte en kunnen zodoende op gebouwniveau de energiehuishouding verduurzamen. Door gebruik te maken van zonnecollectoren, kan de vraag naar ruimteverwarming en/of warm tapwater worden beperkt, waarmee stappen kunnen worden gezet op weg naar een in balans zijnde WKO-installatie. Een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van zonnecollectoren is een beschikbaar plat dakoppervlak of een schuin dakdeel met de juiste zonoriëntatie. Tegenwoordig zijn er tevens collectoren op de markt die in de dakbedekkingsconstructie worden geïntegreerd en zowel warmte als koude omzetten in thermische energie; zie figuur 8 hieronder. WKO/warmtepomp en Energydak Naast de - al dan niet in het dak geïntegreerde - zonnecollectoren biedt het zogenaamde Energydak kansen voor regeneratie van warmte, teneinde de gewenste balans in het WKO-systeem te realiseren. Het Energydak kan energie winnen uit platte en hellende daken door gebruik te maken van kunststoflamellen die in de dakconstructie worden opgenomen. De koude en warmte worden via de vloeistofhoudende lamellen opgevangen en via een warmtewisselaar aan de gebruiker afgegeven. Deze methodiek is prima te operationaliseren in combinatie met een bestaande WKO-systeem met een warmtepomp. Het Energydak is al met al een flexibele duurzame-energie-oplossing en eenvoudig inpasbaar in andere systemen. Het systeem is aan de buitenkant niet waarneembaar en om die reden een esthetisch verantwoorde duurzameenergie-oplossing. Figuur 8: De "Dakcollector" genereert thermische energie uit warmte en koude. Het plangebied in ogenschouw nemend, kan gesteld worden dat WKO in combinatie met zonnecollectoren met name goed kan worden toegepast als er een grote vraag naar ruimteverwarming en/of warm tapwater bestaat. Dat geldt in de context van Arnhem Centraal Oost voor locaties waar woningen, een hotel en andere horecagelegenheden tot de ontwikkelopties behoren. Die redenatie gaat op voor alle duurzame technieken waarbij energie in de vorm van warmte en warm tapwater wordt gewonnen. Figuur 9: De kunststoflamellen van het Energydak staan via vloeistofhoudende kanalen in verbinding met elkaar. 13

14 WKO/warmtepomp en asfaltcollector In de zomer wordt asfalt heet, aangezien zonnewarmte zich in het donkergekleurde oppervlak verzamelt. Een collector in het asfalt kan deze warmte bijeenbrengen en afvoeren. Een dergelijke asfaltcollector is dus feitelijk een warmtewisselaar en bestaat doorgaans uit buizen die geïntegreerd zijn in het asfalt en waar water doorheen wordt gepompt, waarmee de warmte aan het asfalt kan worden onttrokken. Ook deze methodiek is een oplossing waarmee de balans in het WKO-systeem van Arnhem Centraal Oost kan worden hersteld. De toepassing van een WKOsysteem in combinatie met een asfaltcollector is logischerwijs mogelijk wanneer nieuw asfalt binnen de grenzen van het plangebied wordt aangelegd. Het aanbrengen van asfaltcollectoren in bestaande wegen is technisch mogelijk, maar dan zouden de verkeersaders in kwestie eerst moeten worden opengebroken, wat extra overlast met zich meebrengt. WKO/warmtepomp en riothermie WKO en riothermie, oftewel de winning van warmte uit afvalwater uit bestaande rioolleidingen, zijn technieken die synergie kunnen vertonen. Voor riothermie geldt namelijk ook dat de balans in een onevenwichtig WKO-systeem ermee kan worden hersteld. Het uitgangspunt hierbij is het gegeven dat een kwart van het energieverbruik in de gebouwde omgeving verloren gaat door de riolering. Dankzij riothermie kan deze warmte worden teruggewonnen. Het principe gaat uit van warmtewisselaars die in het riool warmte onttrekken aan het afvalwater ter plaatse; zie figuur 10. Er zijn drie mogelijkheden voor riothermie: binnen panden, dicht bij de bron en in grote verzamelleidingen. Riothermie is vooral kansrijk in situaties waarin er een relatief grote vraag naar warm tapwater bestaat; deze methodiek lijkt dus op voorhand beter te passen bij woon- en horecafuncties dan bij utiliteitsbouw, schoolgebouwen et cetera. Figuur 10: Het principe van riothermie De aanwezigheid van riolering is uiteraard de eerste randvoorwaarde voor de toepassing van riothermie. In figuur 11 is weergegeven waar de rioolstrengen en -putten zich in het plangebied bevinden. Ook is aangegeven wat de diameter in mm. van de riolering is. Voor riothermie geldt: hoe groter de diameter en het debiet, des te meer kansen er liggen op de ontwikkeling van een rendabel riothermiesysteem. Nader onderzoek is benodigd om de exacte kansen voor riothermie te duiden. Figuur 11: De aanwezige rioolstrengen en -putten in het plangebied. 14

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal Definitief Rapport Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M.

Nadere informatie

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal EINDRAPPORTAGE Marktverkenning Duurzame Energie Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M. Maris BECO Groep Mw. M. Baurdoux BECO

Nadere informatie

Energievisie Waterrijk - Almelo. Analyse en consequenties

Energievisie Waterrijk - Almelo. Analyse en consequenties Energievisie Waterrijk - Almelo Analyse en consequenties WjE-6914 Iburg j Utrecht, 24 november 2007 Energievisie Waterrijk - Almelo Analyse en consequenties Opdrachtgever Gemeente Almelo Postbus 5100 7600

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD ENERGIEVERKENNING BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD Eindrapport BECO Groep Oktober 2008 Toon Buiting Allard van Krevel Jochem Blok SAMENVATTING De gemeente Barneveld wil inzicht in de mogelijkheden

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal inhoudsopgave 1 inleiding Kees de Kat 4 2 probleemschets Peter van Hoogmoed 5 3 programma en uitgangspunten Peter van Hoogmoed

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Kansen voor restwarmtebenutting uit datacenters Mei 2014

Kansen voor restwarmtebenutting uit datacenters Mei 2014 Kansen voor restwarmtebenutting uit datacenters Mei 2014 Bart Roossien en Marcel Elswijk P a g i n a 2 Samenvatting In 2012 gebruikten datacenters 2% van de Nederlands elektriciteitsproductie. De warmte

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens Welk type woning heeft U? Tot welk type bewoner behoort U? Welke woning/bewoner combinatie past bij U? - Grote Kans op Succes - Natuurlijk Duurzaam -

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie