Energie Efficiency Plan September 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012"

Transcriptie

1 Energie Efficiency Plan September 2012 Foto geeft een impressie van het toekomst beeld van TU/e Science Park Energie Efficiency Plan TU/e

2 Titelblad Dit Energie Efficiency Plan (EEP) is een aanvulling op het plan , dat als verplicht onderdeel als gevolg van het MJA-3 convenant is opgesteld. Versie: September 2012 (definitief) Sector: Wetenschappelijk Onderwijs Looptijd: Bedrijfsnaam: Technische Universiteit Eindhoven Adres: Den Dolech 2 Postcode en Plaats: 5612 AZ Eindhoven Postadres: Postbus 513, 5600 MB Eindhoven Contactpersoon: M.M.W. Meulen Functie: Adviseur Gebouwautomatisering en Energiemanagement Telefoon: Bevoegd gezag: Contactpersoon: SRE Milieudienst, (namens gemeente Eindhoven) dhr. van Heeswijk Deelname CO2 emissiehandel: nee Verzoek vertrouwelijk behandelen: nee Verantwoordelijkheid: Contactpersoon: Functie: Dienst Huisvesting Mw. ir V.H.H. Marks Directeur Dienst Huisvesting Energie Efficiency Plan TU/e

3 Voorwoord Dit Energie Efficiency Plan is geschreven volgens de handreiking EEP-format MJA-3, Het doel van het EEP is, het in beeld brengen van de energie besparingsmaatregelen die leiden tot een efficiënter gebruik van energie conform de MJA-3 afspraak. Voor de periode zijn de energiebesparingsmaatregelen verdeeld in drie categorieën, die in de hoofdstukken 6,7 en 8 worden beschreven: Procesefficiency Ketenefficiency Inzet Duurzame Energie MJA-3 In juni 2007 zijn alle universiteiten en de VSNU formeel toegetreden tot de Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA-2) en wel onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van VROM. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de inspanningen van de universiteiten op energiebesparingsgebied in het kader van de eind 2006 beëindigde MJA-1. Op 3 december 2008 is de MJA-2 voor HBO en WO-instellingen overgegaan naar de MJA-3. De MJA-3 sluit beter aan op een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. In dit kader maken de HBO en WO-instellingen zich sterk om een duurzame bedrijfsvoering en duurzame inkoop in eigen organisatie te realiseren. Inspanningsverplichting MJA-3 Partijen spannen zich in om gemiddeld voor de gezamenlijke Ondernemingen voor hun betrokken inrichtingen 30 procent energie-efficiëntieverbetering te bereiken in de periode Met dank aan: Dit rapport is tot stand gekomen met medewerking van: Ite Misker, Maud Heesterbeek, Kees van den Aker, Marcel Kerkhofs, Jan van de Kerkhof, Ronald van Nattem, Anne van Dortmont, Martin Boers, Klankbord MJA-3 (allen TU/e) Boardleden Ondernemend Samenwerken Stichting Urgenda (samen sneller duurzaam) Energie Efficiency Plan TU/e

4 Managementsamenvatting Bedrijf: Technische Universiteit Eindhoven Den Dolech AZ Eindhoven Bedrijfstak: Wetenschappelijk onderwijs 1. Mate van actualisatie: Het nieuwe EEP mag gezien worden als een update/aanvulling op het EEP De ingezette besparingen door nieuwbouw- en renovatie project Campus2020 worden geactualiseerd. 2. Vooruitblik Energiezorg voor de jaren De TU/e heeft een volwaardig Energiezorgsysteem wat voldoet aan de basischeck Energiezorg opgesteld door Senter Novem (nu Agentschap NL). Daarnaast is gekozen om breed draagvlak te creëren in de vorm van een Bottom-up en Top-down benadering. Bottom-up d.m.v. de Energiecampagne You ve got the Power (loopt t/m december 2012) Top-down d.m.v. het inzetten van energieverbeterteams van faculteiten en diensten. (continu proces volgens de plan-do-check-act cirkel). 3. Tabel met maatregelen Maatregelen EEP Categorie Kwalificatie Besparing ton CO2 Efficiency TVT Jaar van Toelichting (GJ) reductie uitvoering Project Campus 2020 proces zeker ,00% n.v.t % gereed in deze periode Voldoen aan 10% eigen opwekking DE voorwaardelijk ,80% eigen opwekking met PV Optimaliseren luchthuishouding Helix proces voorwaardelijk ,00% Ombouwen koelmachine Spectrum proces voorwaardelijk ,00% omgebouwd naar WP 100% klimaat neutraal DE voorwaardelijk ,00% n.v.t vanaf % Verlichting Sportvelden met Led proces onzeker ,10% 9, Bovenstaande maatregelen, zijn maatregelen die uitgewerkt zijn. De maatregelen die ontstaan uit de roadmap Naar de City of Tomorrow opgesteld door Urgenda worden eind 2012, begin 2013 uitgewerkt. 4. Onderbouwing ambitieniveau De TU/e is een toonaangevende universiteit op het gebied van energie, slimme mobiliteit en gezondheid. Dit geldt voor het onderzoek en voor het onderwijs. Dat wordt in de toekomst gereflecteerd door Campus 2020: het TU/e terrein (TU/e Science Park) wordt een internationaal vermaarde broedplaats voor duurzame innovaties. TU/e 2020, Strategisch Plan De wereld staat voor grote uitdagingen op gebieden als energie, klimaat, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit en communicatie. Nieuwe technologische concepten zijn nodig om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Energie Efficiency Plan TU/e

5 In 2011 is gestart met het opstellen van een ambitie op duurzaamheid. Hiervoor is de stichting Urgenda ingeschakeld. Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Als werktitel hanteren we: Living Lab en Naar de City of Tomorrow. Doel: Samen sneller duurzaam Koplopers (TU/e) opsporen en helpen opschalen Verkenning duurzaamheid in Onderwijs, Onderzoek en Campus (Beheer en Communicatie) Passend bij de Strategie en ontwikkelingen Living Lab, het idee: De campus als levende broedplaats en etalage Onderzoek en innovaties testen in de publieke omgeving, co-creatie, experiment Sneller ontwikkelen, draagvlak met bedrijfsleven, incubator, multidisciplinair Zichtbaar de City of Tomorrow Onderwijs & Onderzoek: Practice what you preach, teach vertalen in: Strategic Area Health Strategic Area Energy Strategic Area Smart Mobility Energievisie: Vanuit bovenstaand doel is een roadmap energievisie Naar de City of Tomorrow ontwikkeld. In deze roadmap is een scenario analyse gemaakt, waarbij het College van Bestuur (CvB) gekozen heeft voor scenario 2. In onderstaande grafiek is dit scenario gevisualiseerd. De grafiek geeft het doel weer, om in 2030 de CO 2 uitstoot te reduceren van 35 kton naar 18 kton. Het resultaat te behalen met energiebesparende maatregelen. De bestaande gebouwen van de TU/e zijn onderzocht met het EPA_U instrument en per gebouw zijn maatregelen aangegeven om te komen tot de besparingen. Energie Efficiency Plan TU/e

6 Voor nieuwbouw is het uitgangspunt; het gebouw dusdanig te ontwerpen dat het toelaatbaar energiegebruik (EPC) 40% lager ligt dan de landelijke geldende eis. De groene lijn geeft aan; het elektra- en aardgas gebruik klimaatneutraal in te kopen met Garanties van Oorsprong. Elektra wordt vanaf 2012 volledig klimaat neutraal ingekocht, aardgas voor 2013 en 2014 voor 25% en vanaf 2015 voor 100%. Het aardgas is voor 25% CO2 gecompenseerd in 2013 en 2014 door bosaanplant en bosbeschermingsprojecten. Vanaf 2015 is TU/e Science Park klimaatneutraal. De gele lijn geeft aan; te voorzien in eigen opwekking met als resultaat in 2030, 50% energieneutraal te zijn (50% zelfvoorzienend). Opwekking in de vorm van Wind, Zonneenergie (Fotovoltaïsche cellen (zg. PV cellen)) en Biomassa. Energie Efficiency Plan TU/e

7 Energie Efficiency Plan TU/e

8 Inhoudsopgave Voorwoord Managementsamenvatting 1. Schetsen context EEP Campus Living Lab en Naar de City of Tomorrow Energiezorg Implementatie Energiezorg Campus breed 14 Energiebeleidsverklaring 15 Energiebewustwordingscampagne You ve got the power! 16 10:10 Dag van de duurzaamheid 17 Resultaten energiebewustwordingscampagne Beschrijving en analyse van het productieproces Overzicht energieverbruik 2011 van de gebouwen 19 Basislast analyse Stand van zaken t.o.v. referentiejaar Energiematrix en procentuele verdeling primaire energie 23 Warmte- en Koude Opslaginstallatie (WKO) 24 Procesinstallaties Beschrijving en analyse van de keten Ketenefficiency 29 Studenten en ketenefficiency 29 Ketenefficiency algemeen 29 CO 2 footprint TU/e 31 Ketenmaatregelenlijst Visie op duurzame energie Ambitie TU/e 40 Stand van zaken anno Inventarisatie besparingsmogelijkheden Strategisch Plan Campus EEP vergelijken met Naar de City of Tomorrow 50 Ondernemend samenwerken 52 Energietarieven TU/e Geplande maatregelen Maatregelenlijst Overige activiteiten Plan van aanpak MJA-3 TU/e 61 Energie Efficiency Plan TU/e

9 Energie Efficiency Plan TU/e

10 1. Schetsen context EEP Het EEP voor de periode kent twee highlights: Voortgang Campus 2020 Living Lab en Naar de City of Tomorrow Campus 2020 In de komende jaren tot 2020 zal de TU/e campus gaan transformeren naar het TU/e Science Park (zie foto voorzijde). Dit resulteert in een levendig groene inner city campus met outher city kwaliteiten. Ook in de avonduren en weekeinden is er volop activiteit. Het TU/e Science Park is complementair aan de High Tech Campus Eindhoven en de High Tech Automotive Campus. De drie campussen profileren zich gezamenlijk onder de Brainportvlag. Om deze ambitie te realiseren is het TU/e-terrein opgedeeld in een aantal deelgebieden. De TU/e zal haar faculteitsgebouwen concentreren rondom de Groene Loper in een compacte campus. Daarnaast zijn deelgebieden toegewezen voor technisch hoger beroepsonderwijs, vestiging van onderzoeksgedreven bedrijven en R&D-instituten, sportfaciliteiten en tot slot een deelgebied voor de functies wonen en congres. Een viertal grootschalige projecten en de herbestemming van het oude ketelhuis dragen bij aan de totstandkoming van de compacte campus: CERES: Herbestemming oude ketelhuis Project 1: gebouw MetaForum Project 2: nieuw gebouw voor de faculteiten Electrical Engineering en Technische Natuurkunde Project 3: de renovatie van het Hoofdgebouw (verwachte start uitvoering: 2015) Project 4: de renovatie van gebouw Gemini (verwachte start uitvoering: 2018) Een aantal projecten die bijdragen aan de realisatie van een duurzame compacte campus is momenteel in uitvoering. De bouw van MetaForum en CERES zijn in juli/augustus 2012 opgeleverd. Ook de bouw van de eerste fase van de Groene Loper is gestart en wordt in september 2012 afgerond. Project 2, de nieuwbouw van de faculteiten Electrical Engineering en Technische Natuurkunde, zit in de aanbestedingsfase en wordt vanaf 2013 gerealiseerd. De voorwaarden gesteld in het EEP zijn als leidraad meegenomen. Op de volgende bladzijde drie foto s van de gebouwen CERES, MetaForum en een impressie van project 2. Energie Efficiency Plan TU/e

11 De TU/e verwacht met het project Campus 2020 een energiebesparing van 20% te realiseren. Living Lab en Naar de City of Tomorrow Hoe zou het zijn als de TU/e in 2020 over de hele wereld wordt gezien als de plek waar de technologie van morgen vandaag al wordt toegepast zodat de campus getransformeerd is tot de City of Tomorrow? Waar medewerkers en studenten zelf onderdeel zijn van een groots experiment? Waar studenten willen studeren en innovatieve bedrijven zich willen vestigen omdat ze in dit experiment willen participeren? Waar er een krachtige synergie is tussen onderzoek, onderwijs, beheer en communicatie? Het concept van de TU/e campus als Living Lab kan helpen om die visie werkelijkheid te maken. Strategie 2020, Campus 2020 en de komst van de brede bachelor scheppen een unieke window of opportunity voor het realiseren van dit Living Lab. Gepoogd wordt om op deze manier de TU/e te verduurzamen, een manier die nauw aansluit bij alle initiatieven die al in gang zijn gezet en bij alle uitdagingen waarvoor zij zich gesteld ziet. Het is een uitgebreide menukaart vol ideeën en suggesties met het Living Lab als integrerend concept en de City of Tomorrow als inspirerend doel. Op de volgende pagina is de samenhang weergeven met daar omheen toekomstbeelden. Energie Efficiency Plan TU/e

12 Als opvolging van het eerste rapport TU/e als Living Lab is een energievisie bestaande uit verschillende scenario s ontwikkeld, waarbij het College van Bestuur gekozen heeft voor scenario 2. In onderstaande grafiek is dit scenario weergegeven. De grafiek geeft het doel weer, om in 2030 de CO 2 uitstoot te reduceren van 35 kton naar 18 kton. Het resultaat te behalen met energiebesparende maatregelen. - De bestaande gebouwen van de TU/e zijn onderzocht met het EPA_U instrument en per gebouw zijn maatregelen aangegeven om te komen tot de besparingen. - Voor nieuwbouw wordt gesteld het gebouw dusdanig te ontwerpen dat het toelaatbaar energiegebruik (EPC) 40% lager ligt dan de geldende eis (EPC is nu EPG). Energie Efficiency Plan TU/e

13 De groene lijn geeft aan; het elektra- en aardgas gebruik klimaatneutraal in te kopen met Garanties van Oorsprong. Elektra wordt vanaf 2012 volledig klimaatneutraal ingekocht, aardgas voor 2013 en 2014 voor 25% en vanaf 2015 voor 100%. Het aardgas is voor 25% CO2 gecompenseerd in 2013 en 2014 door bosaanplant en bosbeschermingsprojecten. Vanaf 2015 is TU/e Science Park klimaatneutraal. De gele lijn geeft aan; te voorzien in eigen opwekking met als resultaat in 2030, 50% energieneutraal te zijn (50% zelfvoorzienend). Opwekking in de vorm van Wind, PV (fotovoltaïsche cellen)en Biomassa. In onderstaande tabel is bovenstaande samengevat en zijn de overige scenario s te zien. Scenario s zijn opgesteld door DWA in opdracht van TU/e en Urgenda. De ambitie van dit project (inclusief Campus 2020) is een energiebesparing van 50% te realiseren. Van de overgebleven 50%, dient nog eens 50% duurzaam opgewekt te worden op eigen terrein. Energie Efficiency Plan TU/e

14 2. Energiezorg Energiezorg: Voortdurende verbetering van de energie-efficiency is alleen mogelijk als er structureel aandacht aan wordt besteed. Invoeren van energiezorg in de organisatie is daarvoor het meest geschikte middel. Energiezorg is het op structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen om het gebruik van energie te minimaliseren. Implementatie Energiezorg Campus breed Op basis van de NEN-EN energiemanagement is energiezorg binnen de TU/e ingevoerd. De leidraad van deze norm is in onderstaande cirkel Cirkel van Deming weergegeven. Hiermee voldoet de TU/e aan de basischeck Energiezorg en heeft de TU/e een volwaardig Energiezorgsysteem. Energiebeleidsverklaring Om commitment te verkrijgen campus breed is een energie beleidsverklaring opgesteld: Energie Efficiency Plan TU/e

15 Vanuit deze energiebeleidsverklaring is gestart met het inrichten van energieverbeterteams. De verbeterteams zijn samengesteld door de directeur van de faculteit of dienst. Met deze teams wordt gezocht naar energiebesparingen gericht op het proces van deze faculteit of dienst ( binnen eigen keuken ). Op de achterzijde van dit document is een voorbeeld gegeven van een oplossing uit het energieverbeterteam van Helix. Het gaat hier om indicatiestickers opgehangen bij zuurkasten. Energie Efficiency Plan TU/e

16 Onderstaand een weergave van het proces. Dit proces berust op een top-down benadering. Meerjarenafspraak Energie Efficiency C.v.B. Energiezorg Gedragsbeïnvloeding & Bewustwording Energie Beleidsverklaring faculteiten Verbeterteams TOP Diensten Verbeterteams Verbeterteams Verbeterteams Verbeterteams DOWN PAGE 14 Energiebewustwordingscampagne You ve got the power! Ter ondersteuning van bovenstaande is gestart met de energiebewustwordingscampagne You ve got the power!. Met als doel alle medewerkers en studenten van de TU/e bewust te maken van het belang van energiebesparing. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: Onderstaand het campagneconcept: Campagneconcept You ve got the power UP BOTTOM Nieuwsstroom /Dienst Huisvesting PAGE 14 Op de volgende pagina een overzicht van een aantal gehouden acties: Energie Efficiency Plan TU/e

17 You ve got the power! / Dienst Huisvesting Resultaat landelijke actie 10:10 voor de TU/e Elektra verbruik kwh Elektra verbruik kwh - Resultaat minder verbruik kwh Maandag Maandag 10:10 10:10 Dag van de duurzaamheid 10:10 The energy challenge & De elektriciteitsmeter on tour Op 10 oktober 2012 vindt de jaarlijkse landelijke actie 10:10 The energy challenge plaats, dit jaar gecombineerd met de Dag van de duurzaamheid. Onderdeel van de 10:10 actie is De Elektriciteitsmeter On Tour. De TU/e is geselecteerd als 1 van de 5 deelnemers van de elektriciteitsmeter! De andere 4 deelnemers zijn: Science Center NEMO, gemeenten Brummen en Haarlemmermeer en het eiland Texel. Na intern overleg met o.a. CvB is Energie Efficiency Plan TU/e

18 besloten dat de TU/e meedoet en dat daarvoor in het nieuwe gebouw MetaForum een grote elektriciteitsmeter komt te staan. Met de meter (die in de markthal komt te staan) wordt het elektriciteitsverbruik van alle gebouwen op de TU/e-campus gemeten. Eerst tijdens een voormeting en daarna tijdens de campagneweek, die plaatsvindt van 3 tot 10 oktober. Door mee te doen aan de landelijke 10:10 actie proberen we de TU/e positief in de publiciteit te krijgen en wordt via de publiciteit aandacht voor de energie problematiek gegenereerd. In het verhaal van de TU/e komt het strategic area Energy, de focus op duurzaamheid en het nieuwe gebouw MetaForum naar voren. Hierdoor betrekken we d.m.v. de actie studenten en medewerkers nog meer bij het bewust maken van duurzaamheid en energiebesparing. De TU/e is in 2012 op de derde plaats geëindigd in een ranking op het gebied van duurzaamheid onder alle Nederlandse universiteiten. Om volgend jaar nog beter te scoren hebben we de medewerking nodig van alle studenten en medewerkers. De 10:10 actie is een middel in het bewustwordingsproces. Deelname aan deze landelijke actie levert veel publiciteit op, zowel landelijk, regionaal als lokaal. We hopen natuurlijk dat het elektriciteitsverbruik in de campagneweek veel lager is dan in de week van de voormeting en dat de TU/e positief in de publiciteit komt! Daarvoor wordt campagne gevoerd bij alle bewoners van de campus. Dit doen we door middel van flyers, posters, banners, social media, etc. waarin we tips geven om tijdens de actieweek zo min mogelijk elektriciteit te verbruiken. Resultaten energiebewustwordingscampagne De resultaten zijn moeilijk te meten, omdat er nooit een stabiele situatie is. Tijdens campagne momenten is duidelijk te zien dat er minder verbruik is. Een voorbeeld is de Christmas challenge 2011 waarin de Energyman de TU/e aanspoorde om tijdens de kerstvakantie extra energie te besparen. Het resultaat was dat 12% minder elektriciteit verbruikt is t.o.v. een normaal weekend. In 2010 was dit 9%. Voor energiebesparingsideeën is een mailbox aangemaakt. Reacties laten zien dat medewerkers en studenten reageren op energieverspillingen, maar ook komen met energieverbeteringen. Een voorbeeld van energieversplilling: te lang aan laten staan van openbare verlichting, geeft meteen meerdere reacties. Energie Efficiency Plan TU/e

19 3. Beschrijving en analyse van het productieproces. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het elektra- en aardgasverbruik (energieverbruik) van de gebouwen van de Technische Universiteit Eindhoven voor het jaar De weergegeven energiecijfers zijn afkomstig van de energieleverancier. Voor gebouwgegevens wordt gebruik gemaakt van het Energiemanagement pakket ERBIS. Het totaal van deze cijfers wordt vergeleken met de opgave van de energieleverancier. De energiecijfers weergegeven in dit hoofdstuk vormden de basis voor het invullen van het elektronisch milieujaarverslag het e-mjv Dit hoofdstuk geeft ook een weergave van de energielevering door het Warmte- en Koude Opslag systeem (WKO) van de TU/e. De WKO bespaarde in 2011, m³ aardgas en kwh door efficiënter te koelen. Elektriciteit 2011 Ingekochte elektriciteit 2011 Zelf opgewekte duurzame elektriciteit Doorgeleverde elektriciteit aan derden Netto gebruik TU/e kwh kwh kwh kwh Aardgas 2011 ingekocht aardgas m³ Doorgeleverd aan derden m³ netto verbruik TU/e m³ De zelf opgewekte duurzame elektriciteit is afkomstig van de besparing die gerealiseerd wordt door koude op te wekken met de WKO afgezet tegen opwekking met een koelmachine. Het gehanteerde model is in samenwerking met firma Arcadis opgezet. Arcadis is door Agentschap NL gecontracteerd om het e-mjv te toetsen en te begeleiden. Overzicht energie-verbruik 2011 van de gebouwen Op de volgende pagina is het energie verbruik van de gebouwen TU/e weergegeven. Voor het aardgasverbruik is een correctie toegepast, omdat het totaalverbruik gemeten door energieleverancier te veel verschilt van het totaal gemeten van de gebouwen. De oorzaak van de verschillen is te verklaren in de berekening van m³ naar Nm³. In deze berekening worden de gemeten m³ gecorrigeerd op temperatuur en druk. Dit is nodig, om meters die geplaatst zijn in verschillende drukleidingen, met elkaar te kunnen optellen. Een tweede oorzaak is de ouderdom- en de niet gekalibreerde meters. Voor derden gehuisvest op de TU/e campus worden gehuurde meters van Endinet ingezet. Afwijkingen elektra t.o.v. bovenstaande tabellen zijn te verklaren door leiding- en trafoverliezen, aannames van verbruiken bij defecte meters en terreinverbruiken bij evenementen niet voorzien van een meter. Ook hier worden voor derden gehuurde meters ingezet. Per gebouw is het energieverbruik uitgedrukt in primair verbruik elektra en aardgas en primair verbruik per vierkante meter. Voor elektra geeft dit een vergelijk hoe intensief de gebouwen t.o.v. elkaar gebruikt worden, voor aardgas geeft dit een indruk over de kwaliteit van het gebouw (isolatie, stookinstallatie). Energie Efficiency Plan TU/e

20 Dit getal is ook gebruikt om te bepalen wat de gebouwen in Campus 2020 mogen verbruiken om 30% energie efficiency te behalen. Momenteel wordt in Campus 2020 gestuurd op een maximaal verbruik van 0,84 GJ/m². Voor de berekening wordt verwezen naar Energie Efficiency Plan Onderstaand, overzicht verbruiken TU/e gebouwen gebouwen TU/e m² BVO Elektra Aardgas Elektra Primair E Primair / m² Aardgas Primair A primair / m² Totaal primair Verbruik kwh m³ GJ GJ/m² GJ GJ/m² GJ GJ/m² 1 Paviljoen , , ,53 4 Paviljoen NP , , ,58 7 Sportcentrum , , ,46 9 Werfgebouwen , , ,43 11 Hoofdgebouw , , ,09 12 Traverse , , ,99 13 Auditorium , , ,20 14 IPO , , ,96 17 Bouwhal 1 (Aruba) , , ,97 21 Ceres ,06 0 0, ,06 23 MMP , , ,72 28 Connector , , ,68 31 Potentiaal , , ,30 33 Impuls , , ,22 34 Corona , , ,74 44 MetaForum , , ,30 51 Vertigo , , ,79 52 De Hal , , ,31 53 Matrix , , ,10 54 Gaslab , , ,87 55 Zwarte Doos , , ,09 56 BBC , , ,65 58 Helix , , ,48 62 Athene , , ,74 71 Cyclotron , , ,55 72 N-laag , , ,22 73 Acoustisch Lab , , ,49 74 Cascade , , ,80 75 Spectrum , , ,89 76 Tennispaviljoen , , ,31 81 Gemeni zuid , , ,67 82 Gemeni noord , , ,93 83 Laplace , , ,74 87 Studentencentrum , , ,23 91 WKO Koeltorens ,73 0 0, ,73 Totalen , , ,50 In het rood aangegeven waarden zijn calculaties. Voor MetaForum zijn dit de cijfers uit het bouwproces. Basislast analyse 2011 Op basis van kw waarden per uur wordt de basislast elektra bepaald. Voor het vastleggen van de basislast wordt het verbruik van 25 en 26 december genomen. Op deze dagen is er minimale (of geen) bezetting. Verder zijn op basis van uurwaarden perioden bekeken om te zien hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan met vakantiedagen en weekenden en hoe de maximaal gecontracteerde capaciteit zich verhoudt met de gemeten waarden. Onderstaand zijn drie weekgrafieken weergegeven; Kerst 2011 (basislast), juni 2011(warmste dag met bezetting), januari 2011(week met koudste dag). Te zien is dat de basislast plusminus 4300 kw per uur is. Het maximaal gevraagde vermogen (veroorzaakt door koeling) kw per uur in 2011 was op 28 juni. De gemiddelde dagtemperatuur, lag die dag boven de 23 graden Celsius. Vergelijken we dit in de winter met een koude dag in januari, ligt het maximaal vermogen op kw per uur is. Vermenigvuldigen we de basislast met 8760 uur, geeft dit een jaar verbruik van kwh. Afgezet tegen het totaal van de gehele campus kwh, betekent dit dat de basislast elektra TU/e Science Park 73% van het totaal is. Energie Efficiency Plan TU/e

21 Deze basislast wordt veroorzaakt door de labgebouwen die een continu bedrijf hebben (Helix, Spectrum, Cyclotron, TNO, Catalyst). Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Energie Efficiency Plan TU/e

22 Stand van zaken t.o.v. referentiejaar 2005 Inspanningsverplichting MJA-3 Partijen spannen zich in om gemiddeld voor de gezamenlijke Ondernemingen voor hun betrokken inrichtingen 30 procent energie-efficiëntieverbetering te bereiken in de periode In onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van het elektra en gasverbruik van 2005 t/m 2011, de gebruiken zijn van de gehele inrichting. Om de stand van zaken te analyseren is 2005 het referentie jaar. Voor gas is het verbruik gecorrigeerd op graaddagen, uitgaande van het Weerstation van Eindhoven. Onderstaande tabellen laten de stand van zaken zien. Elektravergelijk: Elektravergelijk t.o.v in kwh en procenten Gebruik verschil % 100,00% 101,54% 104,89% 102,83% 106,47% 114,56% 112,77% abs % 0,00% 1,54% 4,89% 2,83% 6,47% 14,56% 12,77% Aardgasvergelijk: Gasvergelijk gemaakt in graaddagen t.o.v in m³ Gebruik Grdagen gecorr % 100,00% 95,93% 96,49% 90,29% 93,28% 68,78% 68,29% abs% 0,00% -4,07% -3,51% -9,71% -6,72% -31,22% -31,71% Gecorrigeerd met gewogen graaddagen weerstation Eindhoven Stand van zaken omgerekend naar GJ: GJ vergelijk totaal energie t.o.v Aardgas Elektra Totaal % 100,00% 99,31% 101,55% 97,85% 101,23% 96,39% 95,11% abs % 0,00% -0,69% 1,55% -2,15% 1,23% -3,61% -4,89% Voor aardgas is de graaddagen correctie meegenomen Uit bovenstaande is te zien dat energiebesparing plaatsvindt. De stijging van elektra en de daling van aardgas wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat steeds meer gebouwen gebruik maken van de WKO in combinatie met een warmtepomp. Warmtepompen worden elektrisch gevoed. Nieuwbouwprojecten hebben zelfs geen aardgas aansluiting meer en worden volledig verwarmd (en gekoeld) met warmtepompen. Twee andere grote veroorzakers voor de stijging elektra zijn: Energie Efficiency Plan TU/e

23 De nieuwe ICT-room voor rekenclusters en de onderzoeksuitbreidingen in de Cleanroom van voor de faculteit Electrical Engineering en Technische Natuurkunde in het Spectrumgebouw, samen plusminus kwh. De stijging van de ICT-room komt mede voort uit het centraliseren van ICT-room faciliteiten. De ambitie uit het vorige EEP was, om van 20 decentrale ruimten terug te gaan naar twee centrale ruimten, waarvan één specifiek voor rekenclusters. De keuze voor centrale ruimten maakt het mogelijk de ruimte efficiënt (qua ruimtegebruik) en energiezuinig (qua koeling) te maken. De koelinstallatie kan in dit geval specifiek op de eisen van het datacentrum afgestemd worden. Dit betekent meer koelmogelijkheden met een hoger rendement. Rekenclusters: Onderzoeken vragen steeds meer data- en rekencapaciteit. Dit is inherent aan verder gaande onderzoeken en de innovatieve mogelijkheden die heden ten dage beschikbaar zijn. De vraag naar rekenclusters neemt dus toe omdat de rekencapaciteiten sterk toenemen, hierdoor nemen de vermogens/verbruiken ook toe. De ICT-room voor rekenclusters is modulair opgebouwd. In drie stappen kan de ruimte gevuld worden. Inmiddels zijn twee stappen uitgevoerd, wat inhoud dat de ruimte voor twee/derde bezet is. Vanwege de grote vermogens >25 kw die de rekenclusters vragen wordt gebruik gemaakt van het concept kastkoeling. Bij volledige bezetting is de capaciteit 350 kw is kwh per jaar. Energiematrix en procentuele verdeling primaire energie Onderstaand is de energiematrix weergegeven. De waarden zijn gemaakt op basis van energiecijfers en op basis van inschattingen. In de kolom rest wordt het verschil van hoofdmeting en gebouwmeting weergegeven. Voor elektra, is dit 1,8% wat afkomstig is van leiding- en trafo verliezen. De rest-waarde aardgas is 2,5% wat afkomstig is van verouderde gebouwmeters en correctie berekeningen op druk en temperatuur. Verlichting ICT HVAC Heating Ventilation Koeling WKO Overig Stoom Rest Elektriciteit (kwh) Gas (m3) Voor elektra is op de volgende pagina een procentuele verdeling gegeven. Met overige worden met name faculteitsopstellingen en catering bedoeld. Energie Efficiency Plan TU/e

Dienst Huisvesting juli 2011.

Dienst Huisvesting juli 2011. Energiejaarverslag Sedumdak van Spectrum gebouw 2010 Dienst Huisvesting juli 2011. 1 Voorwoord bij het Energie Jaarverslag 2010 Het jaarverslag 2010 is bedoeld als naslagwerk en geeft een goed beeld van

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Business case Green IT in het MBO. Casus Power Management Rijn IJssel

Business case Green IT in het MBO. Casus Power Management Rijn IJssel Business case Green IT in het MBO Casus Power Management Rijn IJssel September 2013 1 Inleiding Computers en randapparatuur verbruiken thuis en op het werk in Nederland een flinke hoeveelheid elektrische

Nadere informatie

Hoe klimaatneutraal zijn gemeenten?

Hoe klimaatneutraal zijn gemeenten? Hoe klimaatneutraal zijn gemeenten? Een vergelijking van verschillende gemeentelijke plannen voor een klimaatneutrale organisatie Auteur Instituut Onderwijseenheid Britta van der Zanden Stichting Stimular

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie