Energie Efficiency Plan September 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012"

Transcriptie

1 Energie Efficiency Plan September 2012 Foto geeft een impressie van het toekomst beeld van TU/e Science Park Energie Efficiency Plan TU/e

2 Titelblad Dit Energie Efficiency Plan (EEP) is een aanvulling op het plan , dat als verplicht onderdeel als gevolg van het MJA-3 convenant is opgesteld. Versie: September 2012 (definitief) Sector: Wetenschappelijk Onderwijs Looptijd: Bedrijfsnaam: Technische Universiteit Eindhoven Adres: Den Dolech 2 Postcode en Plaats: 5612 AZ Eindhoven Postadres: Postbus 513, 5600 MB Eindhoven Contactpersoon: M.M.W. Meulen Functie: Adviseur Gebouwautomatisering en Energiemanagement Telefoon: Bevoegd gezag: Contactpersoon: SRE Milieudienst, (namens gemeente Eindhoven) dhr. van Heeswijk Deelname CO2 emissiehandel: nee Verzoek vertrouwelijk behandelen: nee Verantwoordelijkheid: Contactpersoon: Functie: Dienst Huisvesting Mw. ir V.H.H. Marks Directeur Dienst Huisvesting Energie Efficiency Plan TU/e

3 Voorwoord Dit Energie Efficiency Plan is geschreven volgens de handreiking EEP-format MJA-3, Het doel van het EEP is, het in beeld brengen van de energie besparingsmaatregelen die leiden tot een efficiënter gebruik van energie conform de MJA-3 afspraak. Voor de periode zijn de energiebesparingsmaatregelen verdeeld in drie categorieën, die in de hoofdstukken 6,7 en 8 worden beschreven: Procesefficiency Ketenefficiency Inzet Duurzame Energie MJA-3 In juni 2007 zijn alle universiteiten en de VSNU formeel toegetreden tot de Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA-2) en wel onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van VROM. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de inspanningen van de universiteiten op energiebesparingsgebied in het kader van de eind 2006 beëindigde MJA-1. Op 3 december 2008 is de MJA-2 voor HBO en WO-instellingen overgegaan naar de MJA-3. De MJA-3 sluit beter aan op een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. In dit kader maken de HBO en WO-instellingen zich sterk om een duurzame bedrijfsvoering en duurzame inkoop in eigen organisatie te realiseren. Inspanningsverplichting MJA-3 Partijen spannen zich in om gemiddeld voor de gezamenlijke Ondernemingen voor hun betrokken inrichtingen 30 procent energie-efficiëntieverbetering te bereiken in de periode Met dank aan: Dit rapport is tot stand gekomen met medewerking van: Ite Misker, Maud Heesterbeek, Kees van den Aker, Marcel Kerkhofs, Jan van de Kerkhof, Ronald van Nattem, Anne van Dortmont, Martin Boers, Klankbord MJA-3 (allen TU/e) Boardleden Ondernemend Samenwerken Stichting Urgenda (samen sneller duurzaam) Energie Efficiency Plan TU/e

4 Managementsamenvatting Bedrijf: Technische Universiteit Eindhoven Den Dolech AZ Eindhoven Bedrijfstak: Wetenschappelijk onderwijs 1. Mate van actualisatie: Het nieuwe EEP mag gezien worden als een update/aanvulling op het EEP De ingezette besparingen door nieuwbouw- en renovatie project Campus2020 worden geactualiseerd. 2. Vooruitblik Energiezorg voor de jaren De TU/e heeft een volwaardig Energiezorgsysteem wat voldoet aan de basischeck Energiezorg opgesteld door Senter Novem (nu Agentschap NL). Daarnaast is gekozen om breed draagvlak te creëren in de vorm van een Bottom-up en Top-down benadering. Bottom-up d.m.v. de Energiecampagne You ve got the Power (loopt t/m december 2012) Top-down d.m.v. het inzetten van energieverbeterteams van faculteiten en diensten. (continu proces volgens de plan-do-check-act cirkel). 3. Tabel met maatregelen Maatregelen EEP Categorie Kwalificatie Besparing ton CO2 Efficiency TVT Jaar van Toelichting (GJ) reductie uitvoering Project Campus 2020 proces zeker ,00% n.v.t % gereed in deze periode Voldoen aan 10% eigen opwekking DE voorwaardelijk ,80% eigen opwekking met PV Optimaliseren luchthuishouding Helix proces voorwaardelijk ,00% Ombouwen koelmachine Spectrum proces voorwaardelijk ,00% omgebouwd naar WP 100% klimaat neutraal DE voorwaardelijk ,00% n.v.t vanaf % Verlichting Sportvelden met Led proces onzeker ,10% 9, Bovenstaande maatregelen, zijn maatregelen die uitgewerkt zijn. De maatregelen die ontstaan uit de roadmap Naar de City of Tomorrow opgesteld door Urgenda worden eind 2012, begin 2013 uitgewerkt. 4. Onderbouwing ambitieniveau De TU/e is een toonaangevende universiteit op het gebied van energie, slimme mobiliteit en gezondheid. Dit geldt voor het onderzoek en voor het onderwijs. Dat wordt in de toekomst gereflecteerd door Campus 2020: het TU/e terrein (TU/e Science Park) wordt een internationaal vermaarde broedplaats voor duurzame innovaties. TU/e 2020, Strategisch Plan De wereld staat voor grote uitdagingen op gebieden als energie, klimaat, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit en communicatie. Nieuwe technologische concepten zijn nodig om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Energie Efficiency Plan TU/e

5 In 2011 is gestart met het opstellen van een ambitie op duurzaamheid. Hiervoor is de stichting Urgenda ingeschakeld. Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Als werktitel hanteren we: Living Lab en Naar de City of Tomorrow. Doel: Samen sneller duurzaam Koplopers (TU/e) opsporen en helpen opschalen Verkenning duurzaamheid in Onderwijs, Onderzoek en Campus (Beheer en Communicatie) Passend bij de Strategie en ontwikkelingen Living Lab, het idee: De campus als levende broedplaats en etalage Onderzoek en innovaties testen in de publieke omgeving, co-creatie, experiment Sneller ontwikkelen, draagvlak met bedrijfsleven, incubator, multidisciplinair Zichtbaar de City of Tomorrow Onderwijs & Onderzoek: Practice what you preach, teach vertalen in: Strategic Area Health Strategic Area Energy Strategic Area Smart Mobility Energievisie: Vanuit bovenstaand doel is een roadmap energievisie Naar de City of Tomorrow ontwikkeld. In deze roadmap is een scenario analyse gemaakt, waarbij het College van Bestuur (CvB) gekozen heeft voor scenario 2. In onderstaande grafiek is dit scenario gevisualiseerd. De grafiek geeft het doel weer, om in 2030 de CO 2 uitstoot te reduceren van 35 kton naar 18 kton. Het resultaat te behalen met energiebesparende maatregelen. De bestaande gebouwen van de TU/e zijn onderzocht met het EPA_U instrument en per gebouw zijn maatregelen aangegeven om te komen tot de besparingen. Energie Efficiency Plan TU/e

6 Voor nieuwbouw is het uitgangspunt; het gebouw dusdanig te ontwerpen dat het toelaatbaar energiegebruik (EPC) 40% lager ligt dan de landelijke geldende eis. De groene lijn geeft aan; het elektra- en aardgas gebruik klimaatneutraal in te kopen met Garanties van Oorsprong. Elektra wordt vanaf 2012 volledig klimaat neutraal ingekocht, aardgas voor 2013 en 2014 voor 25% en vanaf 2015 voor 100%. Het aardgas is voor 25% CO2 gecompenseerd in 2013 en 2014 door bosaanplant en bosbeschermingsprojecten. Vanaf 2015 is TU/e Science Park klimaatneutraal. De gele lijn geeft aan; te voorzien in eigen opwekking met als resultaat in 2030, 50% energieneutraal te zijn (50% zelfvoorzienend). Opwekking in de vorm van Wind, Zonneenergie (Fotovoltaïsche cellen (zg. PV cellen)) en Biomassa. Energie Efficiency Plan TU/e

7 Energie Efficiency Plan TU/e

8 Inhoudsopgave Voorwoord Managementsamenvatting 1. Schetsen context EEP Campus Living Lab en Naar de City of Tomorrow Energiezorg Implementatie Energiezorg Campus breed 14 Energiebeleidsverklaring 15 Energiebewustwordingscampagne You ve got the power! 16 10:10 Dag van de duurzaamheid 17 Resultaten energiebewustwordingscampagne Beschrijving en analyse van het productieproces Overzicht energieverbruik 2011 van de gebouwen 19 Basislast analyse Stand van zaken t.o.v. referentiejaar Energiematrix en procentuele verdeling primaire energie 23 Warmte- en Koude Opslaginstallatie (WKO) 24 Procesinstallaties Beschrijving en analyse van de keten Ketenefficiency 29 Studenten en ketenefficiency 29 Ketenefficiency algemeen 29 CO 2 footprint TU/e 31 Ketenmaatregelenlijst Visie op duurzame energie Ambitie TU/e 40 Stand van zaken anno Inventarisatie besparingsmogelijkheden Strategisch Plan Campus EEP vergelijken met Naar de City of Tomorrow 50 Ondernemend samenwerken 52 Energietarieven TU/e Geplande maatregelen Maatregelenlijst Overige activiteiten Plan van aanpak MJA-3 TU/e 61 Energie Efficiency Plan TU/e

9 Energie Efficiency Plan TU/e

10 1. Schetsen context EEP Het EEP voor de periode kent twee highlights: Voortgang Campus 2020 Living Lab en Naar de City of Tomorrow Campus 2020 In de komende jaren tot 2020 zal de TU/e campus gaan transformeren naar het TU/e Science Park (zie foto voorzijde). Dit resulteert in een levendig groene inner city campus met outher city kwaliteiten. Ook in de avonduren en weekeinden is er volop activiteit. Het TU/e Science Park is complementair aan de High Tech Campus Eindhoven en de High Tech Automotive Campus. De drie campussen profileren zich gezamenlijk onder de Brainportvlag. Om deze ambitie te realiseren is het TU/e-terrein opgedeeld in een aantal deelgebieden. De TU/e zal haar faculteitsgebouwen concentreren rondom de Groene Loper in een compacte campus. Daarnaast zijn deelgebieden toegewezen voor technisch hoger beroepsonderwijs, vestiging van onderzoeksgedreven bedrijven en R&D-instituten, sportfaciliteiten en tot slot een deelgebied voor de functies wonen en congres. Een viertal grootschalige projecten en de herbestemming van het oude ketelhuis dragen bij aan de totstandkoming van de compacte campus: CERES: Herbestemming oude ketelhuis Project 1: gebouw MetaForum Project 2: nieuw gebouw voor de faculteiten Electrical Engineering en Technische Natuurkunde Project 3: de renovatie van het Hoofdgebouw (verwachte start uitvoering: 2015) Project 4: de renovatie van gebouw Gemini (verwachte start uitvoering: 2018) Een aantal projecten die bijdragen aan de realisatie van een duurzame compacte campus is momenteel in uitvoering. De bouw van MetaForum en CERES zijn in juli/augustus 2012 opgeleverd. Ook de bouw van de eerste fase van de Groene Loper is gestart en wordt in september 2012 afgerond. Project 2, de nieuwbouw van de faculteiten Electrical Engineering en Technische Natuurkunde, zit in de aanbestedingsfase en wordt vanaf 2013 gerealiseerd. De voorwaarden gesteld in het EEP zijn als leidraad meegenomen. Op de volgende bladzijde drie foto s van de gebouwen CERES, MetaForum en een impressie van project 2. Energie Efficiency Plan TU/e

11 De TU/e verwacht met het project Campus 2020 een energiebesparing van 20% te realiseren. Living Lab en Naar de City of Tomorrow Hoe zou het zijn als de TU/e in 2020 over de hele wereld wordt gezien als de plek waar de technologie van morgen vandaag al wordt toegepast zodat de campus getransformeerd is tot de City of Tomorrow? Waar medewerkers en studenten zelf onderdeel zijn van een groots experiment? Waar studenten willen studeren en innovatieve bedrijven zich willen vestigen omdat ze in dit experiment willen participeren? Waar er een krachtige synergie is tussen onderzoek, onderwijs, beheer en communicatie? Het concept van de TU/e campus als Living Lab kan helpen om die visie werkelijkheid te maken. Strategie 2020, Campus 2020 en de komst van de brede bachelor scheppen een unieke window of opportunity voor het realiseren van dit Living Lab. Gepoogd wordt om op deze manier de TU/e te verduurzamen, een manier die nauw aansluit bij alle initiatieven die al in gang zijn gezet en bij alle uitdagingen waarvoor zij zich gesteld ziet. Het is een uitgebreide menukaart vol ideeën en suggesties met het Living Lab als integrerend concept en de City of Tomorrow als inspirerend doel. Op de volgende pagina is de samenhang weergeven met daar omheen toekomstbeelden. Energie Efficiency Plan TU/e

12 Als opvolging van het eerste rapport TU/e als Living Lab is een energievisie bestaande uit verschillende scenario s ontwikkeld, waarbij het College van Bestuur gekozen heeft voor scenario 2. In onderstaande grafiek is dit scenario weergegeven. De grafiek geeft het doel weer, om in 2030 de CO 2 uitstoot te reduceren van 35 kton naar 18 kton. Het resultaat te behalen met energiebesparende maatregelen. - De bestaande gebouwen van de TU/e zijn onderzocht met het EPA_U instrument en per gebouw zijn maatregelen aangegeven om te komen tot de besparingen. - Voor nieuwbouw wordt gesteld het gebouw dusdanig te ontwerpen dat het toelaatbaar energiegebruik (EPC) 40% lager ligt dan de geldende eis (EPC is nu EPG). Energie Efficiency Plan TU/e

13 De groene lijn geeft aan; het elektra- en aardgas gebruik klimaatneutraal in te kopen met Garanties van Oorsprong. Elektra wordt vanaf 2012 volledig klimaatneutraal ingekocht, aardgas voor 2013 en 2014 voor 25% en vanaf 2015 voor 100%. Het aardgas is voor 25% CO2 gecompenseerd in 2013 en 2014 door bosaanplant en bosbeschermingsprojecten. Vanaf 2015 is TU/e Science Park klimaatneutraal. De gele lijn geeft aan; te voorzien in eigen opwekking met als resultaat in 2030, 50% energieneutraal te zijn (50% zelfvoorzienend). Opwekking in de vorm van Wind, PV (fotovoltaïsche cellen)en Biomassa. In onderstaande tabel is bovenstaande samengevat en zijn de overige scenario s te zien. Scenario s zijn opgesteld door DWA in opdracht van TU/e en Urgenda. De ambitie van dit project (inclusief Campus 2020) is een energiebesparing van 50% te realiseren. Van de overgebleven 50%, dient nog eens 50% duurzaam opgewekt te worden op eigen terrein. Energie Efficiency Plan TU/e

14 2. Energiezorg Energiezorg: Voortdurende verbetering van de energie-efficiency is alleen mogelijk als er structureel aandacht aan wordt besteed. Invoeren van energiezorg in de organisatie is daarvoor het meest geschikte middel. Energiezorg is het op structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen om het gebruik van energie te minimaliseren. Implementatie Energiezorg Campus breed Op basis van de NEN-EN energiemanagement is energiezorg binnen de TU/e ingevoerd. De leidraad van deze norm is in onderstaande cirkel Cirkel van Deming weergegeven. Hiermee voldoet de TU/e aan de basischeck Energiezorg en heeft de TU/e een volwaardig Energiezorgsysteem. Energiebeleidsverklaring Om commitment te verkrijgen campus breed is een energie beleidsverklaring opgesteld: Energie Efficiency Plan TU/e

15 Vanuit deze energiebeleidsverklaring is gestart met het inrichten van energieverbeterteams. De verbeterteams zijn samengesteld door de directeur van de faculteit of dienst. Met deze teams wordt gezocht naar energiebesparingen gericht op het proces van deze faculteit of dienst ( binnen eigen keuken ). Op de achterzijde van dit document is een voorbeeld gegeven van een oplossing uit het energieverbeterteam van Helix. Het gaat hier om indicatiestickers opgehangen bij zuurkasten. Energie Efficiency Plan TU/e

16 Onderstaand een weergave van het proces. Dit proces berust op een top-down benadering. Meerjarenafspraak Energie Efficiency C.v.B. Energiezorg Gedragsbeïnvloeding & Bewustwording Energie Beleidsverklaring faculteiten Verbeterteams TOP Diensten Verbeterteams Verbeterteams Verbeterteams Verbeterteams DOWN PAGE 14 Energiebewustwordingscampagne You ve got the power! Ter ondersteuning van bovenstaande is gestart met de energiebewustwordingscampagne You ve got the power!. Met als doel alle medewerkers en studenten van de TU/e bewust te maken van het belang van energiebesparing. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: Onderstaand het campagneconcept: Campagneconcept You ve got the power UP BOTTOM Nieuwsstroom /Dienst Huisvesting PAGE 14 Op de volgende pagina een overzicht van een aantal gehouden acties: Energie Efficiency Plan TU/e

17 You ve got the power! / Dienst Huisvesting Resultaat landelijke actie 10:10 voor de TU/e Elektra verbruik kwh Elektra verbruik kwh - Resultaat minder verbruik kwh Maandag Maandag 10:10 10:10 Dag van de duurzaamheid 10:10 The energy challenge & De elektriciteitsmeter on tour Op 10 oktober 2012 vindt de jaarlijkse landelijke actie 10:10 The energy challenge plaats, dit jaar gecombineerd met de Dag van de duurzaamheid. Onderdeel van de 10:10 actie is De Elektriciteitsmeter On Tour. De TU/e is geselecteerd als 1 van de 5 deelnemers van de elektriciteitsmeter! De andere 4 deelnemers zijn: Science Center NEMO, gemeenten Brummen en Haarlemmermeer en het eiland Texel. Na intern overleg met o.a. CvB is Energie Efficiency Plan TU/e

18 besloten dat de TU/e meedoet en dat daarvoor in het nieuwe gebouw MetaForum een grote elektriciteitsmeter komt te staan. Met de meter (die in de markthal komt te staan) wordt het elektriciteitsverbruik van alle gebouwen op de TU/e-campus gemeten. Eerst tijdens een voormeting en daarna tijdens de campagneweek, die plaatsvindt van 3 tot 10 oktober. Door mee te doen aan de landelijke 10:10 actie proberen we de TU/e positief in de publiciteit te krijgen en wordt via de publiciteit aandacht voor de energie problematiek gegenereerd. In het verhaal van de TU/e komt het strategic area Energy, de focus op duurzaamheid en het nieuwe gebouw MetaForum naar voren. Hierdoor betrekken we d.m.v. de actie studenten en medewerkers nog meer bij het bewust maken van duurzaamheid en energiebesparing. De TU/e is in 2012 op de derde plaats geëindigd in een ranking op het gebied van duurzaamheid onder alle Nederlandse universiteiten. Om volgend jaar nog beter te scoren hebben we de medewerking nodig van alle studenten en medewerkers. De 10:10 actie is een middel in het bewustwordingsproces. Deelname aan deze landelijke actie levert veel publiciteit op, zowel landelijk, regionaal als lokaal. We hopen natuurlijk dat het elektriciteitsverbruik in de campagneweek veel lager is dan in de week van de voormeting en dat de TU/e positief in de publiciteit komt! Daarvoor wordt campagne gevoerd bij alle bewoners van de campus. Dit doen we door middel van flyers, posters, banners, social media, etc. waarin we tips geven om tijdens de actieweek zo min mogelijk elektriciteit te verbruiken. Resultaten energiebewustwordingscampagne De resultaten zijn moeilijk te meten, omdat er nooit een stabiele situatie is. Tijdens campagne momenten is duidelijk te zien dat er minder verbruik is. Een voorbeeld is de Christmas challenge 2011 waarin de Energyman de TU/e aanspoorde om tijdens de kerstvakantie extra energie te besparen. Het resultaat was dat 12% minder elektriciteit verbruikt is t.o.v. een normaal weekend. In 2010 was dit 9%. Voor energiebesparingsideeën is een mailbox aangemaakt. Reacties laten zien dat medewerkers en studenten reageren op energieverspillingen, maar ook komen met energieverbeteringen. Een voorbeeld van energieversplilling: te lang aan laten staan van openbare verlichting, geeft meteen meerdere reacties. Energie Efficiency Plan TU/e

19 3. Beschrijving en analyse van het productieproces. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het elektra- en aardgasverbruik (energieverbruik) van de gebouwen van de Technische Universiteit Eindhoven voor het jaar De weergegeven energiecijfers zijn afkomstig van de energieleverancier. Voor gebouwgegevens wordt gebruik gemaakt van het Energiemanagement pakket ERBIS. Het totaal van deze cijfers wordt vergeleken met de opgave van de energieleverancier. De energiecijfers weergegeven in dit hoofdstuk vormden de basis voor het invullen van het elektronisch milieujaarverslag het e-mjv Dit hoofdstuk geeft ook een weergave van de energielevering door het Warmte- en Koude Opslag systeem (WKO) van de TU/e. De WKO bespaarde in 2011, m³ aardgas en kwh door efficiënter te koelen. Elektriciteit 2011 Ingekochte elektriciteit 2011 Zelf opgewekte duurzame elektriciteit Doorgeleverde elektriciteit aan derden Netto gebruik TU/e kwh kwh kwh kwh Aardgas 2011 ingekocht aardgas m³ Doorgeleverd aan derden m³ netto verbruik TU/e m³ De zelf opgewekte duurzame elektriciteit is afkomstig van de besparing die gerealiseerd wordt door koude op te wekken met de WKO afgezet tegen opwekking met een koelmachine. Het gehanteerde model is in samenwerking met firma Arcadis opgezet. Arcadis is door Agentschap NL gecontracteerd om het e-mjv te toetsen en te begeleiden. Overzicht energie-verbruik 2011 van de gebouwen Op de volgende pagina is het energie verbruik van de gebouwen TU/e weergegeven. Voor het aardgasverbruik is een correctie toegepast, omdat het totaalverbruik gemeten door energieleverancier te veel verschilt van het totaal gemeten van de gebouwen. De oorzaak van de verschillen is te verklaren in de berekening van m³ naar Nm³. In deze berekening worden de gemeten m³ gecorrigeerd op temperatuur en druk. Dit is nodig, om meters die geplaatst zijn in verschillende drukleidingen, met elkaar te kunnen optellen. Een tweede oorzaak is de ouderdom- en de niet gekalibreerde meters. Voor derden gehuisvest op de TU/e campus worden gehuurde meters van Endinet ingezet. Afwijkingen elektra t.o.v. bovenstaande tabellen zijn te verklaren door leiding- en trafoverliezen, aannames van verbruiken bij defecte meters en terreinverbruiken bij evenementen niet voorzien van een meter. Ook hier worden voor derden gehuurde meters ingezet. Per gebouw is het energieverbruik uitgedrukt in primair verbruik elektra en aardgas en primair verbruik per vierkante meter. Voor elektra geeft dit een vergelijk hoe intensief de gebouwen t.o.v. elkaar gebruikt worden, voor aardgas geeft dit een indruk over de kwaliteit van het gebouw (isolatie, stookinstallatie). Energie Efficiency Plan TU/e

20 Dit getal is ook gebruikt om te bepalen wat de gebouwen in Campus 2020 mogen verbruiken om 30% energie efficiency te behalen. Momenteel wordt in Campus 2020 gestuurd op een maximaal verbruik van 0,84 GJ/m². Voor de berekening wordt verwezen naar Energie Efficiency Plan Onderstaand, overzicht verbruiken TU/e gebouwen gebouwen TU/e m² BVO Elektra Aardgas Elektra Primair E Primair / m² Aardgas Primair A primair / m² Totaal primair Verbruik kwh m³ GJ GJ/m² GJ GJ/m² GJ GJ/m² 1 Paviljoen , , ,53 4 Paviljoen NP , , ,58 7 Sportcentrum , , ,46 9 Werfgebouwen , , ,43 11 Hoofdgebouw , , ,09 12 Traverse , , ,99 13 Auditorium , , ,20 14 IPO , , ,96 17 Bouwhal 1 (Aruba) , , ,97 21 Ceres ,06 0 0, ,06 23 MMP , , ,72 28 Connector , , ,68 31 Potentiaal , , ,30 33 Impuls , , ,22 34 Corona , , ,74 44 MetaForum , , ,30 51 Vertigo , , ,79 52 De Hal , , ,31 53 Matrix , , ,10 54 Gaslab , , ,87 55 Zwarte Doos , , ,09 56 BBC , , ,65 58 Helix , , ,48 62 Athene , , ,74 71 Cyclotron , , ,55 72 N-laag , , ,22 73 Acoustisch Lab , , ,49 74 Cascade , , ,80 75 Spectrum , , ,89 76 Tennispaviljoen , , ,31 81 Gemeni zuid , , ,67 82 Gemeni noord , , ,93 83 Laplace , , ,74 87 Studentencentrum , , ,23 91 WKO Koeltorens ,73 0 0, ,73 Totalen , , ,50 In het rood aangegeven waarden zijn calculaties. Voor MetaForum zijn dit de cijfers uit het bouwproces. Basislast analyse 2011 Op basis van kw waarden per uur wordt de basislast elektra bepaald. Voor het vastleggen van de basislast wordt het verbruik van 25 en 26 december genomen. Op deze dagen is er minimale (of geen) bezetting. Verder zijn op basis van uurwaarden perioden bekeken om te zien hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan met vakantiedagen en weekenden en hoe de maximaal gecontracteerde capaciteit zich verhoudt met de gemeten waarden. Onderstaand zijn drie weekgrafieken weergegeven; Kerst 2011 (basislast), juni 2011(warmste dag met bezetting), januari 2011(week met koudste dag). Te zien is dat de basislast plusminus 4300 kw per uur is. Het maximaal gevraagde vermogen (veroorzaakt door koeling) kw per uur in 2011 was op 28 juni. De gemiddelde dagtemperatuur, lag die dag boven de 23 graden Celsius. Vergelijken we dit in de winter met een koude dag in januari, ligt het maximaal vermogen op kw per uur is. Vermenigvuldigen we de basislast met 8760 uur, geeft dit een jaar verbruik van kwh. Afgezet tegen het totaal van de gehele campus kwh, betekent dit dat de basislast elektra TU/e Science Park 73% van het totaal is. Energie Efficiency Plan TU/e

21 Deze basislast wordt veroorzaakt door de labgebouwen die een continu bedrijf hebben (Helix, Spectrum, Cyclotron, TNO, Catalyst). Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Energie Efficiency Plan TU/e

22 Stand van zaken t.o.v. referentiejaar 2005 Inspanningsverplichting MJA-3 Partijen spannen zich in om gemiddeld voor de gezamenlijke Ondernemingen voor hun betrokken inrichtingen 30 procent energie-efficiëntieverbetering te bereiken in de periode In onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van het elektra en gasverbruik van 2005 t/m 2011, de gebruiken zijn van de gehele inrichting. Om de stand van zaken te analyseren is 2005 het referentie jaar. Voor gas is het verbruik gecorrigeerd op graaddagen, uitgaande van het Weerstation van Eindhoven. Onderstaande tabellen laten de stand van zaken zien. Elektravergelijk: Elektravergelijk t.o.v in kwh en procenten Gebruik verschil % 100,00% 101,54% 104,89% 102,83% 106,47% 114,56% 112,77% abs % 0,00% 1,54% 4,89% 2,83% 6,47% 14,56% 12,77% Aardgasvergelijk: Gasvergelijk gemaakt in graaddagen t.o.v in m³ Gebruik Grdagen gecorr % 100,00% 95,93% 96,49% 90,29% 93,28% 68,78% 68,29% abs% 0,00% -4,07% -3,51% -9,71% -6,72% -31,22% -31,71% Gecorrigeerd met gewogen graaddagen weerstation Eindhoven Stand van zaken omgerekend naar GJ: GJ vergelijk totaal energie t.o.v Aardgas Elektra Totaal % 100,00% 99,31% 101,55% 97,85% 101,23% 96,39% 95,11% abs % 0,00% -0,69% 1,55% -2,15% 1,23% -3,61% -4,89% Voor aardgas is de graaddagen correctie meegenomen Uit bovenstaande is te zien dat energiebesparing plaatsvindt. De stijging van elektra en de daling van aardgas wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat steeds meer gebouwen gebruik maken van de WKO in combinatie met een warmtepomp. Warmtepompen worden elektrisch gevoed. Nieuwbouwprojecten hebben zelfs geen aardgas aansluiting meer en worden volledig verwarmd (en gekoeld) met warmtepompen. Twee andere grote veroorzakers voor de stijging elektra zijn: Energie Efficiency Plan TU/e

23 De nieuwe ICT-room voor rekenclusters en de onderzoeksuitbreidingen in de Cleanroom van voor de faculteit Electrical Engineering en Technische Natuurkunde in het Spectrumgebouw, samen plusminus kwh. De stijging van de ICT-room komt mede voort uit het centraliseren van ICT-room faciliteiten. De ambitie uit het vorige EEP was, om van 20 decentrale ruimten terug te gaan naar twee centrale ruimten, waarvan één specifiek voor rekenclusters. De keuze voor centrale ruimten maakt het mogelijk de ruimte efficiënt (qua ruimtegebruik) en energiezuinig (qua koeling) te maken. De koelinstallatie kan in dit geval specifiek op de eisen van het datacentrum afgestemd worden. Dit betekent meer koelmogelijkheden met een hoger rendement. Rekenclusters: Onderzoeken vragen steeds meer data- en rekencapaciteit. Dit is inherent aan verder gaande onderzoeken en de innovatieve mogelijkheden die heden ten dage beschikbaar zijn. De vraag naar rekenclusters neemt dus toe omdat de rekencapaciteiten sterk toenemen, hierdoor nemen de vermogens/verbruiken ook toe. De ICT-room voor rekenclusters is modulair opgebouwd. In drie stappen kan de ruimte gevuld worden. Inmiddels zijn twee stappen uitgevoerd, wat inhoud dat de ruimte voor twee/derde bezet is. Vanwege de grote vermogens >25 kw die de rekenclusters vragen wordt gebruik gemaakt van het concept kastkoeling. Bij volledige bezetting is de capaciteit 350 kw is kwh per jaar. Energiematrix en procentuele verdeling primaire energie Onderstaand is de energiematrix weergegeven. De waarden zijn gemaakt op basis van energiecijfers en op basis van inschattingen. In de kolom rest wordt het verschil van hoofdmeting en gebouwmeting weergegeven. Voor elektra, is dit 1,8% wat afkomstig is van leiding- en trafo verliezen. De rest-waarde aardgas is 2,5% wat afkomstig is van verouderde gebouwmeters en correctie berekeningen op druk en temperatuur. Verlichting ICT HVAC Heating Ventilation Koeling WKO Overig Stoom Rest Elektriciteit (kwh) Gas (m3) Voor elektra is op de volgende pagina een procentuele verdeling gegeven. Met overige worden met name faculteitsopstellingen en catering bedoeld. Energie Efficiency Plan TU/e

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt HAN DUURZAAM Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt Opbouw presentatie Even de HAN voorstellen Wat is een MeerJarenAfspraak

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Rapportage 1 e half jaar 2017 en prognose CO 2 voetafdruk 2017 Autorisatie paraaf datum gecontroleerd prl Projectleider Van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Contactpersonen IR. B. (BAȘAK) KARABULUT Adviseur T +31 (0)88 4261 322 M +31 (0)6 312 02492 E basak.karabulut@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus 4205 3006 AE Rotterdam

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

Afspraak Energie Efficiency TU/e

Afspraak Energie Efficiency TU/e Dienst Huisvesting Vastgoed Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven www.tue.nl Datum 15 april 2014 Management review MeerJaren Afspraak Energie Efficiency TU/e ing. M.M.W. Meulen

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016. Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n

Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016. Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016 Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n Context Vanaf 1992 heeft de overheid in het kader van het energiebesparingsbeleid

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 16 mei 2013 Status: Eindversie Kenmerk: 1235678/223/BHW/AB/157005 Contactpersoon:

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 4A Milieuwinst Milieubarometer - 2015 4A Milieuwinst Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2016 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Gemeente Achtkarspelen Milieubarometer - 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2014 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 24 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/U&W/WJW/MS/157005 Locatie: Utrecht

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

31/03/ :32:39 Hanzehogeschool Groningen

31/03/ :32:39 Hanzehogeschool Groningen Elektronisch Milieujaarverslag 2014 31/03/2015 21:32:39 Hanzehogeschool Groningen Algemene gegevens Algemene gegevens Naam moederbedrijf/concern Hanzehogeschool Groningen Naam inrichting Hanzehogeschool

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra

MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra Het AMC had in 2014 de grootste bijdrage aan de energiebesparing bij procesefficiency maatregelen in de sector. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2015 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele Datum: 17-08-2016 Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2016 H1 Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Erdi Holding B.V. Voortgangsrapportage H1 2017

Erdi Holding B.V. Voortgangsrapportage H1 2017 Voortgangsrapportage H1 017 01-01-017 t/m 30-06-017 Voortgangsrapportage H1 017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding. CO-voetafdruk.1. Rapportageperiode H1 017.. Reductie.3. Historische vergelijking.4.

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 11-11-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs. Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven

MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs. Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Wetenschappelijk onderwijs Datum: 26-09-2016

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Voorwoord bij het Jaarverslag 2003 m.b.t. Energie, drinkwater en wettelijke lasten

Voorwoord bij het Jaarverslag 2003 m.b.t. Energie, drinkwater en wettelijke lasten Technische Universiteit Eindhoven Dienst Huisvesting Mei 2004 1 Voorwoord bij het Jaarverslag 2003 m.b.t. Energie, drinkwater en wettelijke lasten Het jaarverslag 2003 betreft de omvang van het verbruik

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Routekaart UMC s

Managementsamenvatting. Routekaart UMC s Managementsamenvatting Routekaart UMC s Colofon Opdrachtgever: Agentschap NL Projectleider: TNO Procesbegeleiding: KplusV organisatieadvies Branche-organisatie: NFU 1. Aanleiding en ambitie De Nederlandse

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N031-0495501BUJ-los-V01-NL Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder.

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 19-08-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Energiebeleidsverklaring

Energiebeleidsverklaring Energiebeleidsverklaring Versie: versie 1.2; 13-03-2017 Eigenaar: Stuurgroep Energie Facilicom Group Group DE JUISTE MENSEN OP DE JUISTE PLEK Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Afbakening

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Cacao-industrie

MJA-Sectorrapport 2013 Cacao-industrie MJA-Sectorrapport 2013 Cacao-industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Cacao-industrie Datum: 15 mei 2014 Status: definitief Kenmerk: 1235678/223/RHA/AB/158001 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Rineke

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 LOXIA B.V. 30 april 2013 Definitief CO 2 prestatieladder Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages worden

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Cacao-industrie

MJA-Sectorrapport 2015 Cacao-industrie MJA-Sectorrapport 2015 Cacao-industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Cacao-industrie Datum: 01-08-2016 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/JRI/158001 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012 Energy Services Verhoef BV VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012 Concept, 21 mei 2013 Opgesteld door Energy Services Verhoef BV in opdracht van

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Vrije Universiteit Milieubarometer - 2015 Vrije Universiteit Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO 2 reductiedoelstellingen 2016-2018 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Versienummer: 3 Versie datum: 18 september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Klimaat Voetafdruk Hogeschool Leiden

Klimaat Voetafdruk Hogeschool Leiden Hogeschool Leiden Rapportage aan Franziska Brouwer Ed van Oudheusden Peter Wiers- Climate Partners/ PWAdvies AnneMarie Calon- Work on Progress Yann Arthus Bertrand: Earth from the Air 8 juni 2010 Kunnen

Nadere informatie

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies 2013 Inleiding In het kader van de CO 2 prestatieladder is een ketenanalyse uitgevoerd naar de CO 2 productie door verwarming

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

e Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra

e Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra e Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra UMCG had in 2015 het beste procesefficiency besparingsproject. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Universitair Medische Centra Datum: 1

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 21 november 2011 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider René Tankink Auteur(s) Pieter Luiten Projectnummer 0495613 Aantal pagina's 20 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Werken aan minder CO2

Werken aan minder CO2 Werken aan minder CO2 Emissie-inventaris DWA 2013 Goed rentmeesterschap inspireert ons steeds opnieuw om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Daar rekenen we voor én tekenen we voor. Het levert

Nadere informatie

De emissies gemeten over 2014 zijn te zien in het sectordiagram hieronder. Het diagram voor basisjaar 2012 staat er ter vergelijking naast.

De emissies gemeten over 2014 zijn te zien in het sectordiagram hieronder. Het diagram voor basisjaar 2012 staat er ter vergelijking naast. Memo Betreft Informatiebulletin CO 2 Prestatieladder - 8 Datum 8 mei 2015 In dit eerste informatiebulletin van 2015 willen wij u inlichten over het beleid, energieverbruik en Trends in 2014, projecten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 8-10-2013 F. Wuts Update en aanpassing van een aantal

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie