Luanda-Holanda Irreguliere (asiel)migratie van Angola naar Nederland Joris van Wijk ISBN:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Luanda-Holanda Irreguliere (asiel)migratie van Angola naar Nederland Joris van Wijk ISBN: 978-90-5850-284-1"

Transcriptie

1 Luanda - Holanda a

2 Luanda-Holanda Irreguliere (asiel)migratie van Angola naar Nederland Joris van Wijk ISBN: Uitgevers: Productie: Willem-Jan en René van der Wolf René van der Wolf Dit boek is een uitgave van: aolf Legal Publishers (WLP) Postbus CB Nijmegen tel Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur en de uitgever. Voor het opnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden alp /J. van Wijk

3 VRIJE UNIVERSITEIT Luanda - Holanda Irreguliere (asiel)migratie van Angola naar Nederland ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op gezag van de rector magnificus prof.dr. L.M. Bouter, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van de promotiecommissie van de faculteit der Rechtsgeleerdheid op woensdag 27 juni 2007 om uur in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105 door Joris van Wijk geboren te Amstelveen

4 promotor: prof.dr.mr. C.C.J.H. Bijleveld copromotor: prof.dr.mr. J.M. Nelen

5 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Lijst van gebruikte afkortingen 5 Lijst van gebruikte begrippen 6 Tabellen, grafieken en afbeeldingen 9 1. Inleiding Migratie naar West-Europa Irreguliere migratie Casestudy Angola Migratie vanuit Angola naar Nederland Opbouw van het boek Theoretisch kader Inleiding Motivatie tot migratie Push-pull paradigma Verklaringen op microniveau Verklaringen op mesoniveau Verklaringen op macroniveau Literatuur over asielmigratie Synopsis Organisatie van irreguliere migratie Mensensmokkel Hulp door het sociale netwerk Mensenhandel Het begrip mensensmokkel Synopsis Een geïntegreerde benadering Methoden van onderzoek Inleiding Literatuur Interviews met experts IND-dossiers Opsporingsinformatie Gesprekken met Angolezen Representativiteit (Participerende) observatie Dilemma s Betrouwbaarheid en validiteit van informatie van respondenten Co-etniciteit Leeswijzer 83

6 4. Angola; een historie van migratie Inleiding Prekoloniale periode ( ) Koloniale periode ( ) De onafhankelijkheidsoorlog ( ) De eerste burgeroorlog ( ) De tweede burgeroorlog ( ) Vrede ( ) Conclusie Push- en pull-factoren Inleiding Redenen om uit Angola te vertrekken Het ontlopen van dienstplicht Gebrek aan studiemogelijkheden Hoge werkloosheid Opzetten van een handelslijn Huisvestingsproblemen Persoonlijke redenen Prostitutie Redenen om niet te migreren Redenen om naar Nederland te migreren Andere mogelijke bestemmingslanden Congo-connectie Migratie van Congolezen Teruggekeerde Bakongo in Angola De Angolese route Asiel Angolezen volgen Een vergelijking met informatie uit de IND-gehoren Conclusie De reis naar Europa Inleiding Te land, ter zee, of in de lucht? Verkrijgen van een paspoort Reizen met behulp van een regulier verkregen visum Het aanvragen van een visum Rol van Portugal Kritiek binnen Schengenverband Reizen met behulp van een irregulier verkregen visum Visum regelen Visum kopen Reizen onder begeleiding Geld voor de reis Zelf gespaard 221

7 6.7.2 Familie heeft betaald Overige methoden van financiering Conclusie Informele samenleving Inleiding Informele contacten en corruptie Informele contacten; smeerolie van de maatschappij De routine van corruptie Chaos als instrument Het corruptie-complex en migratie naar Europa Persoonlijke contacten en diplomatie Corruptie Conclusie Transit in Europa Inleiding Periode in Portugal Groep een: op doorreis Groep twee: op de bonnefooi naar Portugal Groep drie: Waarom niet? De blijvers Asiel in Portugal Asielprocedure en opvang Angolezen en asiel Portugal - Bestemmingsland Portugal - Schengenland Portugal - niet-schengenland Opsporing van mensensmokkel in Portugal Hulp bij illegale immigratie Prioriteit Conclusie De asielaanvraag Inleiding Het Nederlandse asielbeleid Verkrijgen van een vluchtelingenstatus AMA-beleid Uitstel van vertrekbeleid Lange procedures / driejarenbeleid Onverwachte aankomst Opstellen van het asielverhaal Gevolgen van een aangepast asielverhaal Verkeerde perceptie Persistentie van de verkeerde perceptie Statusbehoud Bezorgdheid 332

8 9.7.3 Eigenbelang Problemen met geloofwaardigheid Onduidelijkheid Vertrouwen in het sociale netwerk Pseudo-Angolezen Remittances Kleine bedragen of spullen Handel Geld van Angola naar migranten Conclusie Na de oorlog Inleiding Doormigreren Leven in de illegaliteit Vrijwillige terugkeer Terugkeer via IOM Zelfstandige terugkeer Waarom vrijwillig terug? Andere bij terugkeer betrokken actoren Terug in Angola Conclusie Conclusie & discussie Inleiding Bevindingen Motivatie Organisatie Beperkingen van de gehanteerde onderzoeksmethoden Implicaties op theoretisch niveau Motivatie Organisatie Geïntegreerde benadering De sociale constructie van mensensmokkel Aanbevelingen voor verder onderzoek De toekomst 421 Summary 423 Bijlage I Topiclijst 435 Bijlage II Kaart van Angola 436 Literatuurlijst 437 Zakenregister 470

9 Voorwoord Toen ik in 2004 in Angola aankwam, zag ik op het vliegveld een boekwerkje liggen: de Guia-Turistica. Het was een soort toeristenfolder, gesubsidieerd door het Angolese Ministerie voor Hotels & Toerisme. Ja, dat ministerie bestaat. In het foldertje stond een tabel opgenomen welke kenmerken de verschillende Angolese provincies hadden. Bengo had natuur, Kwanza-sul beschikte over sportvoorzieningen, Luanda over restaurants. Het kopje avontuur stond ook in de tabel opgenomen. Maar avontuur, zo verzekerde de Guia Touristica de lezer, avontuur kon in geen enkele Angolese provincie gevonden worden.... Ik denk dat veel Angolezen daar de afgelopen tientallen jaren een andere visie op hebben gehad. Een teveel aan avontuur vormde juist een van de redenen waarom honderdduizenden Angolezen het door een burgeroorlog geteisterde en tot op het bot corrupte land al dan niet door omstandigheden gedwongen achter zich hebben gelaten. Catrien, hoe zou het boek eruit hebben gezien zonder jouw begeleiding als promotor? Het zou waarschijnlijk een soort fotoboek zijn geworden met een mogelijk seksueel getinte titel, gelardeerd met aansprekende citaatjes, doorspekt met net niet te bewijzen (maar wel spannende) bijna-feitjes en bezwangerd van beschrijvingen over politieke intriges die nauwelijks verband houden met de onduidelijk geformuleerde onderzoeksvragen. Een soort Nieuwe Revue winterspecial. Jij hebt me geleerd wat wetenschappelijk formuleren is, hoe in een stuk een logische structuur kan worden aangebracht, waarom theorie best nuttig kan zijn en hoe hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden dienen te worden. Dankzij jou heb ik de kans gekregen om een ontzettend leuk, interessant en volgens mij ergens toch wel relevant onderzoek te verrichten. Hartelijk dank voor de tientallen stukken tekst die je trouw hebt doorgeploegd, je aanhoudende enthousiasme en je immer betrokken opstelling. De leden van de leescommissie bestaande uit prof. dr. H.G. van de Bunt, dr. J.M.J. Doomernik, prof. dr. G.B.M. Engbersen, prof. emeritus F.W. Heimer, dr. M.R.J. Soudijn en prof. mr. T.P. Spijkerboer wil ik danken voor de aandacht die zij aan mijn proefschrift hebben willen schenken. Het moet een behoorlijke klus zijn geweest. Niets ten nadele van de overige leden, maar ik wil met name professor emeritus Franz Wilhelm Heimer bedanken. U heeft in de eerste plaats als Portugees-Duitser de Nederlandse tekst van mijn boek doorgespit, waardoor de allergrootste blunders uit hoofdstuk 4 zijn verdwenen. Bovendien heeft u een zeer belangrijke bemiddelende rol gespeeld bij het verkrijgen van mijn visum voor Angola. Herzlichen obrigado. De vakgroep criminologie was een zeer prettige omgeving om te werken. In de loop der jaren ben ik niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk steeds dichter naar jullie toe gegroeid. Van achtereenvolgens de twaalfde en zesde verdieping, ben samen met jullie op de achtste geëindigd. Ik heb het op prijs gesteld dat het binnen de vakgroep altijd mogelijk was om behalve over criminologie, ook over inhoud voetbal, mode, de saladebar te spreken. Hans, je bent pas in een late fase bij het proefschrift betrokken geraakt, maar desalniettemin is je inbreng is van groot belang geweest. Je nonchalante houding doet soms anders vermoeden, maar je bent een scherp lezer. En ja, de butler heeft het gedaan! Wim, jij hebt mijn eerste schrandere schreden op het wetenschappe- 1

10 LUANDA-HOLANDA lijke pad mogelijk gemaakt. Terwijl ik bebaard en gebronsd door de Indonesische zon met mijn batikshirt nog aan tegenover je zat, heb je mij aan durven nemen. Bedankt voor het vertrouwen. Francien en Mathilde, ik hoop jullie voortaan vaker buiten de VU te zien dan erin. Niet dat ik echt iets tegen de VU heb hoor, maar toch een beetje toch wel misschien.. In mijn VU-carrière heb ik vier kamergenoten gehad, met wie ik het allemaal even goed heb kunnen vinden. Jasper, geen andere kamergenoot heeft me zo ingewijd in de psyche van misdadigers en belangrijker nog de psyche van politie, als jij. Ik heb genoten van onze gesprekken. Nog even die laatste eindjes aan elkaar knopen en daarna aan de slag met crimiconsultancy; er ligt een markt! Floris, je bent een monster. Tenminste, als je iemand als monster definieert wanneer hij na een gesneuveld promotietraject ergens de energie vandaan haalt om opnieuw te (willen) beginnen. We hebben een mooie tijd gehad en je hebt een dot van een dochter. Esther en Paul, het is zover, we zijn alledrie gepromoveerd! De succesvolste promovendikamer ooit! We zijn het vleeschgeworden bewijs dat een combinatie van relaxen en overwerken de sleutel is tot succes. Lekkere kopjes koffie, het gooien van een dartpijltje op zijn tijd, door Pans catering verzorgde zoetigheden, de bewaking van het hoofdgebouw een goedenacht wensen; het heeft er allemaal aan bijgedragen. Ik draag warme herinneringen aan onze tijd samen en hoop en verwacht! jullie in de toekomst nog vaak te zien. Vaak ben ik tijdens het onderzoek volledig afhankelijk geweest van derden. Voor praktische hulp, of voor informatie. Heel vaak en op heel veel plekken ben ik geholpen door personen of organisaties. Het gaat te ver iedereen individueel te bedanken. Een aantal mensen wil en moet ik echter wel bij naam noemen, omdat het onderzoek zonder jullie nooit zou kunnen zijn geworden wat het nu is: Betty, Mane, Luena, Malik, Willy, Marianne, Aart, Ronald, Victor en Ivo, thanks, obridago, bedankt, baie dankie. De IND en dan met name de afdeling INDIAC heeft mij van veel informatie voorzien; hun deur stond altijd open. Vertegenwoordigers van de politie, de Koninklijke Marechaussee, het openbaar ministerie, de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken, IOM en NIDOS hebben mij altijd vriendelijk en hulpvaardig te woord gestaan. Assistentie van vertegenwoordigers van de volgende overige organisaties hebben het onderzoek mede mogelijk gemaakt: Als u een fris lekker biertje wilt drinken, koop dan eens een Heineken. Voedseltekort? Overweeg de Verenigde Naties eens in te schakelen. Landmijnen te ontruimen? Schrijf de jongens van MAG eens aan. Geld over voor goede doelen? Cordaid, NIZA, Oxfam-Novib, SAMAH, Vietnam Veterans of America Foundation, Goal, Artsen Zonder Grenzen; ze doen allemaal heel goed werk. En wilt u weten hoe Afrika vroeger was? Breng een bezoekje aan de Paters van Gemert, misschien mag u nog mee-eten ook. Het meest afhankelijk ben ik tijdens het onderzoek geweest van Angolese respondenten. En die afhankelijke positie heb ik niet als onplezierig ervaren. Dit boek is opgedragen aan al diegenen die mij onder het genot van bacalhau, batatas of birras meer hebben laten begrijpen van de wereld waar zij in leven en de keuzes die zij hebben gemaakt. Met verbazing en respect heb ik jullie verhalen aangehoord en met bewondering jullie veerkracht gadegeslagen. Gevoelens van onzekerheid die mij soms bekruipen, vallen in het niet bij de onzekere toekomst die jullie tegemoet zijn gegaan. Tegenvallers die ik 2

11 VOORWOORD soms heb moeten incasseren, vallen in het niet bij de tegenvallers die jullie hebben ervaren. Soffrer contente, tevreden lijden; ik ben ietsje beter gaan snappen wat daar mee wordt bedoeld. Ik kan jullie niet bij naam danken, maar als jullie mij niets hadden verteld, zou dit boek er nooit zijn gekomen. Nog zo n open deur: vader en moeder, als jullie mij niet hadden gemaakt, zou ik er nooit zijn geweest en daarmee dit boek niet. Maar er is meer. Jullie hebben mij altijd positief gestimuleerd om de goede keuzes te maken en zijn al dertig jaar oprecht geïnteresseerd in alles wat ik doe. Dat kan ik van niemand anders zeggen! Het is een voorrecht jullie als ouders te hebben. Het moet niet mee zijn gevallen om vier promoverende (schoon)kinderen te hebben en al die verhalen te moeten aanhoren over ellendig trage referenten, de verschoolsing van de universiteit, mislukte interviews of uitgelopen experimenten. Jullie weten ondertussen meer van de academische wereld dan heel Ouderkerk en omstreken bij elkaar. En moeder, omdat jij bereid bent geweest mijn boek zo uitgebreid te controleren, weet je ondertussen net zoveel van Angolese migratie als ik. Alleen onthoud jij het waarschijnlijk langer. Broer, als kleine jongen dartelde ik vaak dansend in de weg als jij op zaterdagen met grote-mannen-experimenten in de weer was. Nooit snapte ik hoe je die alarmsystemen, knikkerpistolen, privé-jeneverstokerijen of ruimtelego-vliegtuigen in elkaar zette. Soms kreeg ik een uitvoerende taak toebedeeld en mocht ik als een soort tweede auteur de credits van een goed uitgepakt project meevieren. Dat jouw toekomst bij de wetenschap lag, stond in de sterren geschreven. Ik ben er meer door toeval tijdelijk in gerold. Als de wetenschap bij jou door je aderen stroomt, zit het bij mij eerder in mijn darmen, om maar een metafoor uit jouw vakgebied te halen. We zijn volledig verschillende kanten opgegaan en groeien langzaamaan weer naar elkaar toe. Van ir. en mr., naar dr. en dr. Liefste Margo, dit proefschrift zou er misschien zelfs wel zijn gekomen zonder jou in mijn leven, maar jij zou zeker niet in mijn leven zijn gekomen zonder dit proefschrift. Henk Elffers, bedankt. Voorbij zijn die dagen van zwoegen en zweten. Wij zijn bevrijd van de tentakels van Octopus Academica die zoveel tijd en vooral energie heeft opgeslokt. Je verdient een pluim! Je hoogtevrees heeft je er niet van weerhouden uit een enorm diep dal omhoog te klimmen. Je weet het hè, tijdens het klimmen en daarna, nooit achterom kijken: de toekomst is aan ons. Laten we ons eindeloos laven aan rode wijn, klassieke muziek en Russische literatuur! Of aan chips, samba en de Ditjes en Datjes. Je had eigenlijk op meer complimentjes gehoopt? Nou vooruit dan: je bent om meer dan één reden een wonderlijk elfjesachtig fenomeen en om al die redenen heb ik je lief. Vamos a Buenos Aires! 3

12

13 Lijst van gebruikte afkortingen AMA ANC AZC COA CPR DEFA FAC FLEC FNLA HRW IAADH IAM IDP INABE IND IOM Kmar KWE LAASP LP MPLA NGO Nidos OC SAMAH SEF SWAPO TAAG UNHCR UNITA UNDP UOS VW Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker. Ook wel Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV) African National Congress Asielzoekerscentrum Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Conselho Português para os Refugiados, een niet-gouvernementele organisatie die zorg draagt voor opvang van asielzoekers in Portugal Direcção de Emigracao e Fronteiras de Angola, Angolese (im)migratiedienst Forcas Armadas de Cabinda (Strijdkrachten van Cabinda), militante tak van FLEC Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda (Front voor de Bevrijding van de Enclave Cabinda), politieke partij in Angola Frente Nacional de Libertaçao de Angola (Front voor de Bevrijding van Angola) Human Rights Watch Iniciativa Angolana Antimilitarista para os Direitos Humanos (Het Antimilitaristisch Angolees initiatief voor Mensenrechten) Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel Internally Displaced Person Instituto Nacional de Bolsas de Estudas (Nationaal Instituut voor Studie beurzen in Angola) Immigratie- en Naturalisatiedienst Internationale Organisatie voor Migratie Koninklijke Marechaussee Nederland Kleine Wooneenheid Liga Angolana de Amizade e Solidariedade com os Povos (Angolese Liga van de Vriendschap en Solidariteit met de Volkeren) Laissez passer Movimento Popular de Libertaçao de Angola (Volksbeweging voor de Bevrijding van Angola) Niet Gouvernementele Organisatie Nederlandse voogdij-instelling voor AMA s Opvangcentrum Stichting Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Portugese (im)migratiedienst South West Africa People s Organisation, onafhankelijkheids-beweging in het huidige Namibië Transportes Aéreos de Angola, Angolese luchtvaartmaatschappij. United Nations High Commissioner for Refugees União Nacional para a Independênçia Total, (Nationale Unie voor Totale Onafhankelijkheid van Angola) United Nations Development Programme Uitvoeringsovereenkomst Schengen Vreemdelingenwet 5

14 LUANDA-HOLANDA Lijst van gebruikte begrippen Administrador Hoge ambtenaar Agostinho Neto Sinds 1975 de eerste President van een onafhankelijk Angola Amadora Wijk in Lissabon waar veel Afrikaanse immigranten wonen Assimilado Een aangepaste zwarte Angolees die tijdens de koloniale tijd kon toetreden tot de maatschappij van de Portugezen Azeka Een asielzoekerscentrum Aveiro Plaats in het noorden van Portugal Bairro Wijk Bairro Popular Buitenwijk in Luanda Bakongo Bevolkingsgroep die in het noorden van Angola en grote delen van Congo woont Benguela Provinciestad in het westen van Angola Bidonvilles Sloppenwijken in Congo Bilhete de Identidade Identiteitskaart Biznar Illegaal/informeel/schimmig handelen Biznis Zie biznar Bobadela Naam van opvangvoorziening voor asielzoekers in Portugal Bolsa (Studie)beurs Cabinda Door rebellenbeweging FLEC betwiste olierijke provincie in het noorden van Angola Cacém Wijk in Lissabon waar veel Afrikaanse immigranten wonen Canal Lett. kanaal ; zie esquema Cambalagem Vriendendienst; zie esquema Candonga Informele economie Candongeiro Taxibusje Casa Grande Lett. groot huis ; een asielzoekerscentrum Cedula Geboortebewijs Chelas Wijk in Lissabon waar veel Afrikaanse immigranten wonen Civilisado Een aangepaste zwarte Angolees die in de koloniale tijd kon toetreden tot de maatschappij van de Portugezen Confusão Lett. verwarring ; periode van geweld na de mislukte verkiezen ingen in Wordt ook gebruikt om een situatie van chaos of onrust aan te duiden. Congo Democratische Republiek Congo (DRC), voormalig Zaïre Coyote Begrip dat in Mexico wordt gebruikt voor mensensmokkelaar Degradado Veroordeelde Portugees die naar Angola migreerde Deslocado Binnenlandse vluchteling Esquema Lett. schema ; tussenpersoon; in verband van dit onderzoek meestal iemand die visa regelt. Falcatura Oplichting Fazenda Boerderij in Portugese stijl Fazer um negócio Een handeltje drijven; zie negócio Gasosa Lett. frisdrank ; omkoopgeld. Huambo Provinciestad in het centrum van Angola Home Office Zuid-Afrikaanse immigratiedienst 6

15 AFKORTINGEN, BEGRIPPEN, TABELLEN E.D. Jamba Zuidelijk gelegen Angolese stad, uitvalsbasis van Savimbi Kinaxixe Wijk in Luanda Kinshasa Hoofdstad van Congo Kwanza Angolese munteenheid Lei Wet Lingala Taal gesproken door Congolezen en teruggekeerde Angolezen uit Congo Limpeza De schoonmaak ; interne zuiveringscampagne van MPLA in de jaren zeventig Lobito Kustplaats in Angola Luanda Hoofdstad van Angola Lubango Provinciestad in het zuiden van Angola Lubumbashi Grote stad in het zuiden van Congo Luena Plaats in het oosten van Angola Lusofoon Portugeestalig Malandro Schurk Malanje Provinciestad ten oosten van Luanda Mbundu Bevolkingsgroep die met name centraal in Angola woont Merda Klote, vervelend Mestiço Kind van een blanke vader en een Afrikaanse moeder, ook wel mulatto Miramar Chique wijk in Luanda Mobutu, Sese S. President van Congo/Zaïre tot 1997 Moxico Provincie in het oosten van Angola Mulemba Door de Nederlandse overheid gefinancierd weeshuis in Angola Musseque Sloppenwijk in Luanda Namorada (Buitenechtelijke) vriendin Negócio Op de informele markt goederen te kopen of verkopen of de mogelijkheid daartoe; een handeltje. Ngulu Lingala; mensensmokkelaar Ngunda Lingala; hij heeft asiel aangevraagd Note verbale Formeel verzoek tussen twee overheden. Ovimbundu Bevolkingsgroep die met name in het zuiden van Angola woont Palanca Wijk in Luanda waar veel uit Congo teruggekeerde Angolezen wo nen Pano Traditionele omslagdoek Papelinho Lett. briefje ; zie esquema Porta de cavalo Lett. achterdeur ; zie esquema Quarto e sala Lett. slaapkamer en woonkamer ; klein huis Quinta do Mocho Wijk in Lissabon waar veel Afrikaanse immigranten wonen Quinquilla Informele geldwisselaarster op straat Radio Trottoir Nieuws van de straat Regressado Uit Angola teruggekeerde Angolees Remittance Financiële overmakingen van migranten naar het land van herkomst Retornado Zie regressado Rusga Ronselacties waarbij jongens werden opgepakt om dienstplicht te vervullen 7

16 LUANDA-HOLANDA Sacavém Wijk in Lissabon waar veel Afrikaanse immigranten wonen Santos, J.E. do President van Angola sinds 1979 Sapeurs Modebewuste Congolese jongeren die onderdeel waren van de Société des Ambianceurs et de Personnes Elégantes Savimbi, Jonas In 2002 vermoorde leider van UNITA Slangenkop Chinese mensensmokkelaar Soyo Provincieplaats in het noorden van Angola Traficante Lett. handelaar ; Portugees begrip voor mensensmokkelaar Western Union Agentschap om geld over te maken Windhoek Hoofdstad van Namibië Zaiko Scheldnaam voor uit Congo teruggekeerde Angolezen Zaïrense Scheldnaam voor uit Congo teruggekeerde Angolezen Za Za Scheldnaam voor uit Congo teruggekeerde Angolezen 8

17 Tabellen, grafieken en afbeeldingen AFKORTINGEN, BEGRIPPEN, TABELLEN E.D. Synopsis organisatie (irreguliere) migratie Schema geïntegreerde benadering algemeen..2.4 Tijdspad onderzoek 3.1 Angolese studenten met een overheidsbeurs Asielaanvragen Angolezen in Europa Asielaanvragen Angolezen in Europa Asielaanvragen Angolezen in Europa Cartoon rekrutering Angolese leger Angolese studenten met een overheidsbeurs Schema kopen visum Cartoon realiteit Angolese arbeider in Portugal Angolese Asielaanvragen in Portugal Aandeel AMA s onder Angolese asielzoekers Aandeel Angolese AMA s onder totaal aantal AMA s Lidmaatschapskaarten FLEC..9.4 Via IOM vrijwillig teruggekeerde Angolezen uit Nederland Schema geïntegreerde benadering Angolezen Belangendriehoek

18

19 1. Inleiding The right to emigrate, established in the United Nations Declaration of Human Rights, has no counterpart with regard to the right to immigrate. Tomas Hammar (1992: 247) 11

20

21 1.1 Migratie naar West-Europa De afgelopen eeuw zijn er honderden miljoenen mensen gemigreerd. Meer dan ooit tevoren (Gibney & Hansen, 2005: xxi). In de eerste helft van de twintigste eeuw zijn vooral veel Europeanen naar de Nieuwe Wereld vertrokken in de hoop er een beter leven te kunnen opbouwen. In de tweede helft van de twintigste eeuw hebben drastische veranderingen plaatsgevonden die ervoor hebben gezorgd dat Europa zelf een steeds belangrijker bestemming voor migranten is geworden. In Europa - alsook in de Verenigde Staten - is na de tweede Wereldoorlog de welvaart fors toegenomen, terwijl economische groei en welvaart in andere delen van de wereld zijn gestagneerd of zelfs teruggelopen. Na de dekolonisatie is er een groot aantal nieuwe natiestaten bijgekomen en veel van deze staten hebben te maken (gehad) met armoede, werkloosheid, wanbestuur, interne spanningen of (burger)oorlogen. Met name burgeroorlogen hebben tot gevolg gehad dat miljoenen personen op drift zijn geraakt en zich gedwongen zagen huis en haard te verlaten. De overgrote meerderheid van deze ontheemden is in eigen land gebleven of uitgeweken naar buurlanden. Door de toename en bereikbaarheid van communicatie- en transportmiddelen is om met Friedman (2005) te spreken de wereld tegelijkertijd echter steeds platter geworden. Effecten van globalisering hebben de verschillen tussen regio s en landen steeds duidelijker toonbaar gemaakt en de mogelijkheden om verder weg te migreren vergroot (Akokpari, 2000: 75). Communicatie- en transportmiddelen zijn in snel tempo ontwikkeld, terwijl de kosten om hiervan gebruik te maken sterk zijn afgenomen. Rond het millennium was vliegtransport in vergelijking tot 1945 bijvoorbeeld 80% goedkoper en transatlantische telefoonkosten waren maar liefst 99% lager (Auguste, 1998: 16). Internet, het gebruik van (mobiele) telefoons en satelliet-tv zijn voor meer mensen overal ter wereld bereikbaar geworden. Dit alles heeft ertoe geleid dat steeds meer personen vanuit arme, onderontwikkelde of onveilige regio s naar rijke, ontwikkelde en veilige gebieden wilden en kónden migreren. De Verenigde Staten hebben traditioneel altijd veel migranten aangetrokken, maar in de tweede helft van de twintigste eeuw was ook West-Europa voor veel migranten een belangrijke bestemming geworden. In eerste instantie werden arbeidsmigranten uit Turkije, het Middellandse Zeegebied en Noord-Afrika actief gerekruteerd om naar West-Europa te migreren. De gastarbeiders zouden voor korte termijn komen werken en er was grote behoefte aan laaggeschoolde arbeiders voor de expanderende economieën van onder andere België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Ook volgmigratie van familieleden van de arbeidsmigranten werd aanvankelijk verwelkomd (Engbersen, 1999; Van der Leun, 2003). Dezelfde positieve grondhouding bestond in zekere mate ten opzichte van een tweede groep migranten die naar West-Europa kwam: de asielzoekers. De eerste asielzoekers uit Hongarije, Tsjecho-Slowakije, Zuid-Amerika en Vietnam die in de jaren vijftig, zestig en zeventig naar West-Europa kwamen waren meer dan welkom. Het aantal asielzoekers was te overzien en vluchtelingen uit communistische landen werden soms zelfs als politiek wenselijk ervaren (Joly & Suhrke, 2004: 269). Tot de jaren tachtig waren zowel arbeidsmigranten als asielzoekers kortom welkom in West-Europa. 13

22 LUANDA-HOLANDA Naarmate de arbeidsmarkt in vrijwel heel Europa in de jaren tachtig verslechterde, werd de behoefte aan buitenlandse arbeidskrachten minder sterk. Uitnodigingen om in West-Europa te komen werken, werden niet meer verstuurd en West-Europese overheden probeerden arbeidsmigratie te ontmoedigen. Voornamelijk in landen waar voorheen gastarbeiders vandaan waren gekomen, bestond de behoefte om naar Europa te gaan echter nog (wel) steeds. Vanwege de grote werkloosheid in eigen land bleef men op zoek naar werk en familieleden van reeds gemigreerde landgenoten wilden met elkaar herenigd worden. Er was dus een spanning ontstaan tussen de wens om te migreren vanuit vooral Noord-Afrika en Turkije en de wens van Europese landen om deze arbeidsmigranten buiten de deur te houden. Tegelijkertijd ook in de jaren tachtig nam het aantal personen dat in West-Europa asiel aanvroeg sterk toe. Terwijl West- Europa in de eerste helft van de jaren zeventig jaarlijks ongeveer asielaanvragers kende, was dit aantal eind jaren tachtig gegroeid tot per jaar (Widgren, 1989: 601). 1 In Nederland was het aantal asielzoekers navenant sterk toegenomen. Werden er in 1982 nog 840 aanvragen ingediend; in 1987 was dit aantal opgelopen tot ruim In 1994 werden er in Nederland ruim asielaanvragen ingediend (Doornbos, 2003a: 40). Met de toename van het aantal asielzoekers, veranderde ook hun achtergrond. De meeste asielzoekers uit de jaren zeventig waren het communistische regime in Oost-Europa of dictatoriale regimes in Zuid-Amerika ontvlucht. In de jaren tachtig kwamen er echter ook steeds meer asielzoekers uit Afrika (Ghana, Zaïre, Ethiopië), het Midden-Oosten (Iran en Irak) en Azië (Sri Lanka en Pakistan). Eind jaren tachtig en begin jaren negentig werden sommige landen in West-Europa en dan met name Duitsland bovendien geconfronteerd met zeer grote aantallen Oost- Europese migranten die voorafgaand aan- en na de val van de Berlijnse muur gemakkelijk naar West-Europa konden reizen. Alhoewel ze nu net van het communistische juk bevrijd waren, vroegen ook veel van deze Oost-Europese migranten asiel aan. Het vermoeden rees dat parallel aan de intercontinentale bewegingen van vluchtelingen, in toenemende mate personen asiel aanvroegen die geen vervolging te vrezen hadden en in werkelijkheid op zoek waren naar werk of betere levensomstandigheden (o.a. Widgren, 1989; Den Boer, 1995). Het traditionele onderscheid tussen asielzoekers en andere soorten migranten was steeds moeilijker te maken. De Raad van Europa schreef in 1992: A rising number of applicants for asylum ( ) are not in genuine need of protection (European Council, 1992: 1). Migratiebeleid was in de woorden van Burgers (1999: 264) ondertussen vooral asielbeleid geworden en midden jaren negentig werd in Nederland over het asielprobleem gesproken in plaats van vluchtelingenopvang. 2 In diezelfde periode deden zich in Europees verband ontwikkelingen voor die van grote invloed zouden zijn op immigratie naar Europa. In 1995 trad het Akkoord van Schengen in werking. Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg, Spanje, 1 Om verschillende redenen moet overigens voorzichtig omgegaan worden met cijfers over aantallen asielzoekers. Sommige landen verstrekken bijvoorbeeld geen gegevens over voorprocedures die de toegang tot de asielprocedure reguleren. Bepaalde landen registreren enkel de hoofdaanvrager van een familie, terwijl andere landen ook kinderen in de statistieken opnemen (Doornbos, 2003a: 41). Het onderling vergelijken van asielstatistieken is daardoor dan ook ingewikkeld. 2 Toenmalig Minister President Lubbers zei in maart 1994 bijvoorbeeld: Je kunt niet alles afschuiven op Europa. Nederland heeft zelf ook een taak bij het oplossen van het asielprobleem (Trouw, 1994) 14

Jong en illegaal in Nederland

Jong en illegaal in Nederland Jong en illegaal in Nederland Jong en illegaal in Nederland Een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en

Nadere informatie

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen.

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen. Voorwoord Dit is een addendum over kinderrechten in het Nederlandse vreemdelingenbeleid bij het rapport Opgroeien in de lage landen over de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Nadere informatie

Afgewezen en uit Nederland vertrokken?

Afgewezen en uit Nederland vertrokken? Cahier 2014-3 Afgewezen en uit Nederland vertrokken? Een onderzoek naar de achtergronden van variatie in zelfstandige terugkeer onder uitgeprocedeerde asielzoekers A.S. Leerkes E. Boersema R.M.V. van Os

Nadere informatie

Kiezen tussen twee kwaden

Kiezen tussen twee kwaden Cahier 2010-5 Kiezen tussen twee kwaden Determinanten van blijf- en terugkeerintenties onder (bijna) uitgeprocedeerde asielmigranten A. Leerkes M. Galloway M. Kromhout Bestelgegevens Exemplaren van deze

Nadere informatie

Tijd van komen en gaan

Tijd van komen en gaan Tijd van komen en gaan Exploratief onderzoek over remigratie vanuit Nederland naar Marokko Roosmarijn Brandriet 3448894 Masterscriptie Interculturele Communicatie, departement Nederlands Faculteit Geesteswetenschappen

Nadere informatie

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Amnesty International september 2013 Inhoudsopgave Inleiding: vreemdelingendetentie en de menselijke maat 3 1. Vreemdelingendetentie door

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket Oorspronkelijke uitgave: All different, All equal. Education Pack. Straatsburg, 1995 Copyright Council of Europe De vertaling werd met de toestemming van

Nadere informatie

Onverantwoord ondernemen

Onverantwoord ondernemen Onverantwoord ondernemen Een economisch-antropologische analyse van de informele, illegale en criminele economische activiteiten in Suriname Edo de Vries Robbé Onverantwoord ondernemen Een economisch-antropologische

Nadere informatie

Over landsgrenzen. Transnationale betrokkenheid en integratie. G. Engbersen. E. Snel. A. Leerkes. M. van San. H. Entzinger

Over landsgrenzen. Transnationale betrokkenheid en integratie. G. Engbersen. E. Snel. A. Leerkes. M. van San. H. Entzinger Over landsgrenzen Transnationale betrokkenheid en integratie G. Engbersen E. Snel A. Leerkes M. van San H. Entzinger Over landsgrenzen Transnationale betrokkenheid en integratie G. Engbersen E. Snel A.

Nadere informatie

Kinderen buiten beeld

Kinderen buiten beeld Kinderen buiten beeld Een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen Auteurs Mayke Kromhout Ariëtte Reijersen van Buuren Raymond Kloppenburg Lia van Doorn m.m.v. Carla van Os

Nadere informatie

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Ik Dit is vóél de title me van Nederlander een nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Inhoud

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

Oost- en Centraal-Europese rondtrekkende criminele groepen in Nederland

Oost- en Centraal-Europese rondtrekkende criminele groepen in Nederland Mobiel banditisme Oost- en Centraal-Europese rondtrekkende criminele groepen in Nederland Dina Siegel i.s.m. Rosa Koenraadt, Denitsa Lyubenova, Nicoleta Sovre en Anita Troscianczuk Juni, 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie -

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Auteurs: Hinde Bouzoubaa & Madelief Brok Begeleider: Lau Schulpen CIDIN, Radboud Universiteit

Nadere informatie

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Dan zet je ze toch gewoon uit Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Voorwoord Vertrek, verwijdering, ontruiming, terugkeer. Het zijn termen die horen bij wat wel het moeilijkste

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

Scheiden zonder vrijheid. Is gezamenlijk ouderlijk gezag na echtscheiding in het belang van het kind?

Scheiden zonder vrijheid. Is gezamenlijk ouderlijk gezag na echtscheiding in het belang van het kind? Scheiden zonder vrijheid Is gezamenlijk ouderlijk gezag na echtscheiding in het belang van het kind? a Scheiden zonder vrijheid Is gezamenlijk ouderlijk gezag na echtscheiding in het belang van het kind?

Nadere informatie

Omringd door zorg, toch niet veilig

Omringd door zorg, toch niet veilig Omringd door zorg, toch niet veilig Omringd door zorg, toch niet veilig Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden Rapport commissie-samson, 8 oktober 2012 Boom

Nadere informatie

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra juni 2009 Voorwoord Voor u ligt Kind in het centrum:

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

Wat doen ze? Ze spelen de hele dag buiten

Wat doen ze? Ze spelen de hele dag buiten Wat doen ze? Ze spelen de hele dag buiten De perceptie van Somalische vrouwen in Nijmegen van opvoeding en onderwijs Anne van der Meer Lisanne Rintjema In opdracht van Het Inter-Lokaal Dankwoord In maart

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

management booming Nigeria, in Afrika special in samenwerking met Shell

management booming Nigeria, in Afrika special in samenwerking met Shell management Nigeria, booming in Afrika special in samenwerking met Shell september 2012 Inhoud colofon september 2012 Duurzame economische groei met behulp van kleine en opstartende bedrijven Al 10 jaar

Nadere informatie

VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL

VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL - eindrapport - Auteurs: Jeanine Klaver (Regioplan) Joanne van der Leun

Nadere informatie

ZAMBAKLAR TURKSE HAARLEMMERS EN HUN GESCHIEDENIS. Terugblik op de festiviteiten in Haarlem rond 50 jaar migratie en 400 jaar Turkse betrekkingen

ZAMBAKLAR TURKSE HAARLEMMERS EN HUN GESCHIEDENIS. Terugblik op de festiviteiten in Haarlem rond 50 jaar migratie en 400 jaar Turkse betrekkingen TURKSE HAARLEMMERS EN HUN GESCHIEDENIS Dit boek is een weerslag van de vele activiteiten die zich vanuit Haarlem ontrolden naar aanleiding van de vieringen rond 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen

Nadere informatie

Minder pretentie, meer ambitie

Minder pretentie, meer ambitie WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Minder pretentie, meer ambitie ontwikkelingshulp die verschil maakt AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Minder pretentie, meer ambitie De Wetenschappelijke Raad voor

Nadere informatie

HANDBOEK DOCENT MEER DAN EEN NUMMER EDUCATIEVE TOOLKIT ROND ASIEL EN MIGRATIE IN EUROPA

HANDBOEK DOCENT MEER DAN EEN NUMMER EDUCATIEVE TOOLKIT ROND ASIEL EN MIGRATIE IN EUROPA HANDBOEK DOCENT MEER DAN EEN NUMMER EDUCATIEVE TOOLKIT ROND ASIEL EN MIGRATIE IN EUROPA IOM staat achter het principe dat menselijke en gereglementeerde migratie goed is voor zowel de migrant als de gemeenschap.

Nadere informatie