De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger"

Transcriptie

1 De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Burgemeester Jacobs heeft aangegeven dat hij per 1 november 2012 stopt als burgemeester van Helmond. Daarom gaat de gemeente Helmond op zoek naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad gaat hiervoor een profielschets opstellen. Daarin staat o.a. welke eigenschappen de burgemeester moet hebben. De Raad wil graag weten hoe de Helmonders hier over denken. Vandaar dat de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente is gevraagd een enquête onder de Helmonders te houden. Er is voor gekozen om de enquête zowel voor te leggen aan het Helmondse Stadspanel als via voor iedereen open te stellen. In de enquête kon men aangeven welke eigenschappen men belangrijk vindt voor de nieuwe burgemeester van Helmond (de enquête is opgenomen in bijlage 1). Het Stadspanel bestaat uit inwoners van Helmond die aangegeven hebben dat zij met enige regelmaat willen mee werken aan onderzoeken van de gemeente. Na weging zijn de resultaten representatief voor de inwoners van Helmond. Om ook mensen die zich niet bij het Stadspanel hebben aangesloten aan te laten geven wat zij belangrijke eigenschappen vinden voor de burgemeester is de enquête ook via de gemeentelijke website voor iedereen opengesteld. Hier kunnen zowel burgers van Helmond hun mening hebben gegeven, maar ook ondernemers en anderen die betrokken zijn bij de stad. Uiteindelijk hebben 809 deelnemers van het Stadspanel aan de enquête meegedaan. 801 voltooiden de hele vragenlijst, een respons van 60%. Daarnaast hebben 274 mensen via helmond.nl de enquête geheel ingevuld. 36 mensen zijn wel gestart maar hebben niet geheel ingevuld. Gezien de korte periode dat de enquête ingevuld kon worden (17-26 februari 2012) in een carnavalsperiode is de respons goed te noemen. Een overzicht van de respons is opgenomen in bijlage 2. Aan de mensen die niet in het Stadspanel zitten is gevraagd naar hun geslacht en geboortejaar. Rond de helft van de mensen heeft dit niet ingevuld zodat er niets over de representativiteit van deze groep te zeggen is. Eigenschappen In samenspraak met de fractievoorzitters, de griffie, de locoburgemeester en de gemeentesecretaris is een lijst van 18 eigenschappen en competenties opgesteld waar een burgemeester mogelijk aan zou moeten voldoen. Daarbij is er vanuit gegaan dat van elke burgemeester wordt verwacht dat hij of zij in ieder geval beschikt over eigenschappen als integriteit, onafhankelijkheid en stressbestendigheid. Deze zijn niet in de lijst van 18 opgenomen. Aan de mensen is gevraagd welke 3 eigenschappen de nieuwe burgemeester in ieder geval moet hebben. Daarbij is gevraagd of men een 1 aan de meest belangrijke eigenschap wilde geven, een 2 aan de daar op volgende en een 3 aan de daarop volgende. Oftewel men gaf zijn top 3 aan eigenschappen aan. De volgorde van de eigenschappen wisselende per respondent, zodat niet elke keer dezelfde eigenschap bovenaan het lijstje staat. Hierdoor kan een volgorde effect worden uitgesloten. Mensen die geen of meer dan 5 eigenschappen hebben aangegeven, zijn niet in de analyses meegenomen (zie bijlage 2a).

2 Allereerst kan gekeken worden naar hoe vaak eigenschappen in de top 3 voorkomen. Zowel bij het Stadspanel als bij de niet-panelleden worden dezelfde drie eigenschappen het vaakst opgenomen in de top 3. Dit betreffen alle op de mensen in Helmond en op Helmond gerichte eigenschappen. Duidelijk het vaakst is de eigenschap is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernemers in de top 3 opgenomen. Daarna volgen staat boven de partijen en weet samenwerking te stimuleren en gaat makkelijk met allerlei mensen om en is benaderbaar. De rangorde van deze twee eigenschappen zijn bij beide groepen wel omgewisseld. Daarna volgen wel in wat wisselende volgorde eigenschappen die meer betrekking hebben op de ontwikkeling van en de kansen voor de stad, zoals heeft een duidelijke visie over hoe Helmond zich moet ontwikkelen en nieuwe ideeën voor de stad en heeft veel contacten o.a. in Europa, Den Haag en bij de provincie en weet daardoor nieuwe kansen voor Helmond te scheppen. Ook de rest van de volgorde van eigenschappen komt redelijk overeen. De eigenschappen Heeft ook buiten de overheid gewerkt, Ziet toe op het naleven van regels en Kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke manier overbrengen zijn bij beide groepen het minst vaak in de top 3 opgenomen. Is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernemers is de eigenschap die zowel door het Stadspanel als ook de andere mensen het vaakst op positie 1 wordt gezet. Daarna gaat de volgorde wel wat variëren. Wel moet gezegd worden dat de percentages na plek 1 niet ver uit elkaar liggen. De grootste verschillen lijken bij Is een doener die er voor zorgt dat dingen gebeuren (Stadspanel rangorde 4, niet-stadpanel rangorde 13) en begeeft zich veel onder de inwoners van Helmond en in de wijken (Stadspanel rangorde 12, niet-stadspanel rangorde 5). Wel zijn de groepen het weer eens over de eigenschap die het minst vaak op positie 1 wordt gezegd, namelijk kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke manier overbrengen. % mensen dat een eigenschap in zijn top 3 heeft opgenomen en rangorde daarin (1 vaakst opgenomen, 18 minst vaak) % d at e ig e ns c h a p h e eft ra n g o rd e o p g e n o m e n p a n e l n ie t-p a n e l p a n e l n ie t-p a n e l Is b e tro kk e n b ij d e sta d, d e in w o n e rs e n d e o n d e rn em e rs 4 4 % 4 5 % 1 1 Staat boven de partijen en weet sam enwerking te stim uleren 24% 30% 2 3 G a a t m akk e lijk m e t a lle rle i m e n s en om e n is b e n a d e rb a a r 2 4 % 3 1 % 3 2 H e e ft e e n d u id e lijk e visie o ve r h o e H e lm o n d zic h m o et o ntw ik k e le n en nieuwe ideeën voor de stad 23% 19% 4 5 Is d a a d k ra c htig e n n e em t lie ve r h et vo o rto u w d a n a f te w a c h te n 2 2 % 1 4 % W ee t o n d e rn em e rs, in ve ste e rd e rs e n c re a tie ve m e n s e n te in te re ss e re n in Helm ond 20% 18% 6 7 H e e ft ve e l c o n tac te n o.a. in E u ro pa, D e n H a a g e n bij d e p ro vin c ie e n w e e t d a a rd o o r n ie u w e k a n s e n vo o r H e lm o n d te sc h e p p e n. 1 8 % 2 4 % 7 4 Is e e n d o e n e r d ie e r vo o r zo rg t d at d in g e n g e b e u re n 1 8 % 1 5 % 8 9 B e g e e ft zic h ve e l o n d e r d e in w o n e rs va n H e lm o n d e n in d e w ijk e n 1 8 % 1 9 % 9 6 K a n ve rsc h ille n d e m e n s e n e n b e lan g e n c om b in e re n e n is o p zo e k n aa r g e m e e ns c h a p p e lijk e d o e le n 1 7 % 1 6 % H o u d t zic h g o e d o p d e h o o g te va n (m a a ts c h a p p e lijk e ) o ntw ik k e lin g die zic h b u ite n H e lm o n d af s p e le n e n zie t w a t d ie vo o r H e lm o n d b ete k e ne n 1 1 % 1 0 % S te lt zic h n ie t o p d e vo o rg ro n d e n zo rg t e r va n d e a c hte rg ro n d vo o r d a t d e za k e n s o e p e l lo p e n 1 1 % 1 1 % V o e lt zic h t th u is b ij d e B ra b a n ts e en H e lm o n d s e a a rd 1 1 % 1 2 % H e e ft ve e l b es tu u rlijk e e n p o litie k e e rva rin g 1 0 % 1 1 % Z e t H e lm o n d o p d e k a a rt 1 0 % 1 0 % H e e ft o ok b u ite n d e o ve rh e id g e w e rk t 9 % 8 % Z ie t to e o p h et n a le ve n va n re g e ls 5 % 7 % K a n a a n ie d e re e n zijn id e e ë n e n de fe ite n o p e e n b e g rijp e lijk e m a n ier o ve rb re n g e n 4 % 3 % Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 2

3 % mensen dat een eigenschap op plaats 1 hebben gezet en de rangorde hierin (1 vaakst opgenomen, 18 minst vaak) % dat eigenschap heeft ra n g o rd e opgenom en p a n e l n ie t-p a n e l p a n e l n ie t-p a n e l Is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernem ers 24% 21% 1 1 Heeft een duidelijke visie over hoe Helm ond zich m oet ontwikkelen en nieuwe ideeën voor de stad 10% 6 % 2 7 Staat boven de partijen en weet sam enwerking te stim uleren 10% 13% 3 2 Is een doener die er voor zorgt dat dingen gebeuren 8 % 3 % 4 13 G aat m akkelijk m et allerlei m ensen om en is benaderbaar 8 % 10% 5 3 Is daadkrachtig en neem t liever het voortouw dan af te wachten 6 % 5 % 6 9 Heeft veel contacten o.a. in Europa, Den Haag en bij de provincie en weet daardoor nieuwe kansen voor Helm ond te scheppen. 6 % 8 % 7 4 W eet ondernem ers, investeerders en creatieve m ensen te interesseren in Helm ond 5 % 6 % 8 6 Kan verschillende m ensen en belangen com bineren en is op zoek naar gem eenschappelijke doelen 4 % 4 % 9 11 Heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring 4 % 5 % 10 8 Voelt zicht thuis bij de Brabantse en Helm ondse aard 4 % 4 % Begeeft zich veel onder de inwoners van Helm ond en in de wijken 3 % 7 % 12 5 Stelt zich niet op de voorgrond en zorgt er van de achtergrond voor dat de zaken soepel lopen 2 % 2 % Ziet toe op het naleven van regels 2 % 3 % Heeft ook buiten de overheid gewerkt 2 % 1 % Houdt zich goed op de hoogte van (m aatschappelijke) ontwikkeling die zich buiten Helm ond af spelen en ziet wat die voor Helm ond betekenen 1 % 3 % Zet Helm ond op de kaart 1 % 4 % Kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke m anier o ve rb re n g e n 1 % 0 % Tot slot is er nog een wijze waarop een rangorde van de eigenschappen is bepaald. Als mensen een eigenschap op 1 hebben gezet in hun top 3 dan krijgt deze eigenschap drie punten, plaats 2 krijgt twee punten en plaats 3 krijgt een punt. Het grote verschil in score tussen het Stadspanel en de andere groep kan verklaard worden in het verschil in het aantal respondenten in beide groepen. Ook nu zien we weer dezelfde twee eigenschappen op plaats 1 en 2 staan, is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernemers en staat boven de partijen en weet samenwerking te stimuleren. Daarbij is betrokken bij de stad wel weer duidelijk nummer 1. Na plaats 2 variëren de plekken waarop de eigenschappen staan, maar plaats 3 tot 11 bevatten bij beide groepen wel dezelfde eigenschappen al variëren ze wel van plaats. Opnieuw staat kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke manier overbrengen onderaan de lijst. Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 3

4 % mensen dat een eigenschap op plaats 1 hebben gezet en de rangorde hierin (1 vaakst opgenomen, 18 minst vaak) % dat eigenschap heeft ra n g o rd e opgenom en p a n e l n ie t-p a n e l p a n e l n ie t-p a n e l Is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernem ers Staat boven de partijen en weet sam enwerking te stim uleren Heeft een duidelijke visie over hoe Helm ond zich m oet ontwikkelen en nieuwe ideeën voor de stad G aat m akkelijk m et allerlei m ensen om en is benaderbaar Is daadkrachtig en neem t liever het voortouw dan af te wachten Is een doener die er voor zorgt dat dingen gebeuren W eet ondernem ers, investeerders en creatieve m ensen te interesseren in Helm ond Heeft veel contacten o.a. in Europa, Den Haag en bij de provincie en weet daardoor nieuwe kansen voor Helm ond te scheppen Kan verschillende m ensen en belangen com bineren en is op zoek naar gem eenschappelijke doelen Begeeft zich veel onder de inwoners van Helm ond en in de wijken Heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring Stelt zich niet op de voorgrond en zorgt er van de achtergrond voor dat de zaken soepel lopen Voelt zicht thuis bij de Brabantse en Helm ondse aard Houdt zich goed op de hoogte van (m aatschappelijke) ontwikkeling die zich buiten Helm ond af spelen en ziet wat die voor Helm ond betekenen Heeft ook buiten de overheid gewerkt Zet Helm ond op de kaart Ziet toe op het naleven van regels Kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke m anier o ve rb re n g e n In bijlage 3 wordt per groep aangegeven hoe vaak de eigenschappen op plaats 1, 2 en 3 zijn geplaatst. Aanvulling op lijst met eigenschap - pen Na de lijst met eigenschappen is nog gevraagd of men in de lijst nog een eigenschap of kwali - teit miste die men wel in zijn top 3 van eigen - schappen voor de nieuwe burgemeester van Helmond had willen opnemen. Van het panel hebben 178 mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nog zelf een eigenschap te noemen die de nieuwe burge - meester zou moeten hebben. Van de niet-panel leden hebben hier 92 mensen gebruik van gemaakt. Gezegd moet worden dat niet altijd nieuwe eigenschappen worden genoemd. De omschrijvingen van eigenschappen die door de respondenten zijn gegeven, zijn samengevat in kernbegrippen. Veel eigenschappen die genoemd zijn, hebben te maken met de sociale kant van de nieuwe burgemeester, zoals burger - vader, mensen-mens, is er voor iedereen. Ook boven de partijen staan en niet uit de Helmondse politiek worden relatief vaak genoemd. Tegelijkertijd zijn er mensen die aangeven dat het een Helmonder of Branban - der moet zijn. De mensen zijn het ook niet altijd eens, zo wil de ene een burgemeester van linkse signatuur, terwijl de andere juist een nieuwe burgemees - ter van rechtse signatuur wil. Sommige mensen hebben specifieke thema s benoemd waarvoor de burgemeester aandacht moet hebben zoals criminaliteit, veiligheid, cultuur en natuur. Het onderstaande figuur geeft de veelheid van antwoorden aan die gegeven zijn. Hoe groter, hoe vaker genoemd. In bijlage 4 zijn de eigen - schappen met het aantal keer dat ze genoemd zijn opgenomen. Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 4

5 Conclusie Uit de lijst met 18 eigenschappen die aan de burgers en andere betrokkenen in de stad zijn voorgelegd, springt er een eigenschap duidelijk uit. Dit betreft is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernemers. Deze uitspraak is het vaakst in de top 3 opgenomen, staat het vaakst op plaats 1 van de eigen top 3 s en krijgt de meeste punten. Op enige afstand volgt staat boven de partijen en weet samenwerking te stimuleren. Deze eigenschap staat in alle drie de ranglijsten bij zowel het Stadspanel als niet - Stadspanel in de top 3. Ook de eigenschap gaat makkelijk met allerlei mensen om en is benaderbaar staat bij de groep niet-stadspanel steeds in de top 3 en bij de leden van het Stadspanel 1x in de top 3 en de andere keren in de top 5. De andere eigenschap - pen wisselen wat van positie maar de verschil - len in scores en rangorde zijn niet groot. Op basis van de reacties die gegeven zijn komt een veelheid aan eigenschappen naar voren, maar vooral de sociale kant valt op, zoals een mensen-mens, burgervader, communicatief, voor iedereen, en voor de burgers. Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 5

6 Bijlage 1 vragenlijst 1. Van elke burgemeester wordt verwacht dat hij of zij in ieder geval beschikt over eigenschap pen als integriteit, onafhankelijkheid en stressbestendigheid. Deze worden in de hieronder gepresenteerde lijst niet meer genoemd. Wat vindt u de drie belangrijkste eigenschappen die onze nieuwe burgemeester moet hebben? Kunt u met een 1 aangeven wat u de meest belangrijke eigenschap vindt, met een 2 de een na belangrijkste eigenschap en een 3 voor de daarop volgende eigenschap. Is daadkrachtig en neemt liever het voortouw dan af te wachten Houdt zich goed op de hoogte van (maatschappelijke) ontwikkeling die zich buiten Helmond af spelen en ziet wat die voor Helmond betekenen Zet Helmond op de kaart Ziet toe op het naleven van regels Weet ondernemers, investeerders en creatieve mensen te interesseren in Helmond Gaat makkelijk met allerlei mensen om en is benaderbaar Kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke manier overbrengen Begeeft zich veel onder de inwoners van Helmond en in de wijken Stelt zich niet op de voorgrond en zorgt er van de achtergrond voor dat de zaken soepel lopen Heeft ook buiten de overheid gewerkt Kan verschillende mensen en belangen combineren en is op zoek naar gemeenschappelijke doelen Is een doener die er voor zorgt dat dingen gebeuren Heeft veel contacten o.a. in Europa, Den Haag en bij de provincie en weet daardoor nieuwe kansen voor Helmond te scheppen. Heeft een duidelijke visie over hoe Helmond zich moet ontwikkelen en nieuwe ideeën voor de stad Heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring Staat boven de partijen en weet samenwerking te stimuleren Is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernemers Voelt zicht thuis bij de Brabantse en Helmondse aard 2. Mist u in de vorige vraag nog een eigenschap of kwaliteit die u in uw top 3 van eigenschap pen voor de nieuwe burgemeester van Helmond? Nee dat is niet het geval Ja, (Antwoord intypen) Vragen voor mensen die enquête via in vullen Om te kijken of de mensen die aan deze enquête meedoen een doorsnede van de Helmondse bevolking zijn willen we u graag nog enkele vragen stellen. 3. In welk jaar bent u geboren? 4. Bent u Man Vrouw (Antwoord intypen) Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 6

7 Bijlage 2 Respons Stadspanel niet-panel Totaal aantal mensen aangeschreven (100%) n.v.t. Aantal mensen met enquête gestart 809 (61%) 306 (100%) Aantal mensen enquête geheel ingevuld 801 (60%) 274 (90%) Bijlage 2a aantal eigenschappen aangekruist Stadspanel niet-panel aangekruist aantal % aantal % 0 eigenschappen 35 4% 18 7% 2 eigenschappen 1 0% 3 eigenschappen % % 4 eigenschappen 3 0% 8 eigenschappen 1 0% 9 eigenschappen 1 0% 1 0% 16 eigenschappen 1 0% 17 eigenschappen 4 1% 1 0% 18 eigenschappen 97 12% 33 12% Totaal respondenten % % Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 7

8 Bijlage 3 % mensen dat eigenschap op 1e, 2e of 3e plaats zet % mensen van Stadspanel dat eigenschap op de 1e, 2e of 3e plaats heeft gezet Hee Is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernemers een duidelijke visie over hoe Helmond zich moet ontwikkelen en nieuwe ideeën voor de stad Staat boven de par jen en weet samenwerking te s muleren Begee Is een doener die er voor zorgt dat dingen gebeuren Gaat makkelijk met allerlei mensen om en is benaderbaar Is daadkrach g en neemt liever het voortouw dan af te wachten Hee veel contacten o.a. in Europa, Den Haag en bij de provincie en weet daardoor nieuwe kansen voor Helmond te scheppen. Weet ondernemers, investeerders en crea eve mensen te interesseren in Helmond Kan verschillende mensen en belangen combineren en is op zoek naar gemeenschappelijke doelen Hee veel bestuurlijke en poli eke ervaring Voelt zicht thuis bij de Brabantse en Helmondse aard zich veel onder de inwoners van Helmond en in de wijken Stelt zich niet op de voorgrond en zorgt er van de achtergrond voor dat de zaken soepel lopen Hee Ziet toe op het naleven van regels ook buiten de overheid gewerkt Houdt zich goed op de hoogte van (maatschappelijke) ontwikkeling die zich buiten Helmond af spelen en ziet wat die voor Helmond Zet Helmond op de kaart Kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke manier overbrengen plaats 1 plaats 2 plaats 3 0% 10% 20% 30% 40% Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 8

9 % niet-stadspanel mensen dat eigenschap op de 1e, 2e of 3e plaats heeft gezet Hee Is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernemers Staat boven de par jen en weet samenwerking te s muleren Gaat makkelijk met allerlei mensen om en is benaderbaar veel contacten o.a. in Europa, Den Haag en bij de provincie en weet daardoor nieuwe kansen voor Helmond te scheppen. Begee zich veel onder de inwoners van Helmond en in de wijken Weet ondernemers, investeerders en crea eve mensen te interesseren in Helmond Hee een duidelijke visie over hoe Helmond zich moet ontwikkelen en nieuwe ideeën voor de stad Hee veel bestuurlijke en poli eke ervaring Is daadkrach g en neemt liever het voortouw dan af te wachten Zet Helmond op de kaart Kan verschillende mensen en belangen combineren en is op zoek naar gemeenschappelijke doelen Voelt zicht thuis bij de Brabantse en Helmondse aard Is een doener die er voor zorgt dat dingen gebeuren Houdt zich goed op de hoogte van (maatschappelijke) ontwikkeling die zich buiten Helmond af spelen en ziet wat die voor Helmond Ziet toe op het naleven van regels Stelt zich niet op de voorgrond en zorgt er van de achtergrond voor dat de zaken soepel lopen plaats 1 plaats 2 plaats 3 Hee ook buiten de overheid gewerkt Kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke manier overbrengen 0% 10% 20% 30% 40% Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 9

10 Bijlage 4 genoemde eigenschappen Genoemde eigenschap Aantal keer Genoemde eigenschap mensen mens 15 burgervader 14 boven partijen 12 vrouw 11 Helmonder 10 communicatief 8 voor iedereen 8 daadkracht 7 eerlijk 7 niet uit Helmondse politiek 6 voor de burger 6 wijken 6 belangen burgers 5 Brabander 5 jong 5 onbesproken verleden 5 betrokkenheid burger 4 cultuur 4 regio 4 sociaal 4 economie 3 financiën 3 harde aanpak criminaliteit 3 Helmond op kaart zetten 3 luisterend oor 3 natuur 3 ondernemers 3 tussen burgers 3 veiligheid 3 bescheiden 2 bestuurlijke ervaring 2 betrokkenheid 2 charisma 2 dynamische uitstraling 2 een van ons 2 geen politicus 2 humor 2 kunst 2 lef 2 openstaan voor ideeën 2 SP 2 sterke kandidaat 2 uit regio 2 uitstraling 2 verenigingen 2 visie 2 voor de Burger 2 Aantal keer (groen)links 1 afspraak is afspraak 1 aimabel 1 alle partijen gewaardeerd 1 belang Helmond vertegenwoordigen 1 beloven en doen 1 benaderbaar 1 besluiten sneller 1 besluitvaardig 1 bestuurlijk apparaat goed in hand houden 1 bewoners 1 bewoners respecteren 1 bruisend 1 buiten grenzen kijken 1 buiten Helmond 1 burgemeester zijn 1 burgerinitiatieven stimuleren 1 CDA 1 centrum 1 contacten buiten Helmond 1 courage 1 daad bij woord 1 democratie handhaven 1 dienend leiderschap 1 dienstbaar aan alle burgers 1 doen 1 duidelijk 1 duidelijk aanwezig in gemeente 1 efficiëntie 1 empatisch vermogen 1 erudiet 1 ervaring bedrijfsleven 1 ervaring burgemeester 1 ex ondernemer 1 feeling met stad bewoners 1 focus ontwikkelingen stad ipv politiek 1 gebouwen 1 geen ex burgemeester 1 geloofwaardig 1 gemeentebestuur moderniseren 1 gewone man 1 gezicht laten zien 1 goed netwerk 1 groen 1 Helmond 1 Helmond centraal 1 Helmond Eindhoven een stad 1 Helmond goed kennen 1 Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 10

11 Genoemde eigenschap Aantal keer Genoemde eigenschap Aantal keer Helmondse diplomatie 1 homo 1 houden aan afspraken 1 innovatief 1 inspraak burgers stimuleren 1 intelligent 1 jeugd 1 juist informeren 1 leefbaarheid 1 leiderschap 1 letten op uitgaven 1 liberaal 1 managementkwaliteiten 1 mediageniek 1 moed 1 multicultureel 1 naleven regels 1 nieuw gezicht 1 normen waarden 1 omgeving 1 onbesproken gedrag 1 onderhandelaar 1 ondernemer 1 open bestuurder 1 oprecht 1 out of box denken 1 ov 1 plan voor 1 plan voor Helmond 1 politiek in raadszaal 1 principieel 1 problemen serieus nemen 1 realiteitszin 1 recht voor zijn raap 1 rechte rug 1 relatie Helmond 1 relativeringsvermogen 1 representatief 1 respectvol 1 ruggengraat 1 samenwerking stimuleren 1 sociale bewogenheid 1 sociale ontwikkeling 1 stad aantrekkelijker maken 1 standvastig 1 stimuleren wethouders en raad 1 tact 1 terughoudend 1 tussen bewoners 1 van buiten regio 1 verbinder 1 verkeer 1 verplaatsen in burger 1 vriendelijk 1 VVD 1 welzijn bevolking 1 weten wat er leeft 1 winkelstad 1 zegt wat hij doet, doet wat hij zegt 1 Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 11

12 Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012 Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 12

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester April 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus

Nadere informatie

Verslag bewonersenquête Burgemeestersprofiel

Verslag bewonersenquête Burgemeestersprofiel Verslag bewonersenquête Burgemeestersprofiel Team Onderzoek & Statistiek April 2016 1 Inleiding Burgemeester van Zaanstad, Geke Faber, heeft aangegeven per 1 oktober haar functie neer te leggen. Gemeente

Nadere informatie

s-hertogenbosch zoekt verbinder met frisse, vooruitstrevende blik (v/m)

s-hertogenbosch zoekt verbinder met frisse, vooruitstrevende blik (v/m) s-hertogenbosch zoekt verbinder met frisse, vooruitstrevende blik (v/m) Profielschets burgemeester s-hertogenbosch Wie zoeken we? Van onze burgemeester verwachten we een belangrijke bijdrage aan de toekomst

Nadere informatie

Profielpeiling nieuwe burgemeester

Profielpeiling nieuwe burgemeester feb ru ari 2016 Gemeente Haarlem, afdeling Data Informatie & Analyse (DIA) Digipanel Haarlem Profielpeiling nieuwe burgemeester 1 Achtergrond van het onderzoek Onlangs heeft burgemeester Bernt Schneiders

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER...

BURGERPANEL CAPELLE OVER... BURGERPANEL CAPELLE OVER... profiel nieuwe burgemeester Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 15 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie Onderzoek & Statistiek november 2015

Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie Onderzoek & Statistiek november 2015 Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie Onderzoek & Statistiek november 2015 Resultaten onderzoek onder Delft Internet Panel Moet de nieuwe burgemeester van Delft vooral het gezicht zijn in

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen

Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D.

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. de Jong. Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 27 februari 2007 Ons kenmerk: 07.016/32000118.02/SW/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Notitie Projectgroepen

Notitie Projectgroepen Notitie Projectgroepen Stichting Pleegoudersupport Zeeland Willem-Alexanderstraat 9 4388 HZ Oost-Souburg N o titie P ro je c tg ro e p e n I n le id in g In deze notitie wordt de organisatie en werkwijze

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

CONCEPT Een nieuwe burgemeester voor Terschelling

CONCEPT Een nieuwe burgemeester voor Terschelling CONCEPT Een nieuwe burgemeester voor Terschelling Nadat burgemeester Visser in 2013 terugtrad en waarnemend burgemeester Bats vanaf juni 2013 de functie vervult, zijn we nu op zoek naar een nieuwe, kroonbenoemde

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid en groene energie 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Vacature: burgemeester

Vacature: burgemeester Vacature: burgemeester 1. Inleiding 2. Profiel van Zutphen 3. Rollen van de burgemeester 4. Persoonlijke stijl en competenties 5. Voorwaarden 6. Procedure Waar met betrekking tot de burgemeester zij of

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Resultaten mini-enquête Besteding publieke middelen. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 16013

Resultaten mini-enquête Besteding publieke middelen. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 16013 VERTROUWELIJK Resultaten mini-enquête Besteding publieke middelen Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 1-2017 Referentie: 16013 mini-enquête Besteding publieke middelen Inwonerspanel

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Vacature: Burgemeester

Vacature: Burgemeester Vacature: Burgemeester 1. Inleiding 2. Profiel van Almelo 3. Rollen van de burgemeester 4. Persoonlijke stijl en competenties 5. Voorwaarden 6. Procedure Waar hij / hem / zijn staat, kan ook zij / haar

Nadere informatie

Profielschets Burgemeester van Zaanstad

Profielschets Burgemeester van Zaanstad Profielschets Burgemeester van Zaanstad ZAANSTAD IS een stad met meer dan 152 000 inwoners. In de loop der eeuwen zijn vele duizenden mensen van heinde en verre naar de Zaanstreek toe gekomen. De Russische

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Fact sheet 200-4 Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Auteur: M. Tumewu Het ministerie van Justitie acht het van belang dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat conflicten escaleren en (onnodig)

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

Gemeente Meppel Consultatie nieuwe Burgemeester

Gemeente Meppel Consultatie nieuwe Burgemeester Gemeente Meppel Consultatie nieuwe Burgemeester Nieuwe burgemeester Meppel Vanwege het aanstaande vertrek van burgemeester Jan Westmaas is de gemeente Meppel op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als input

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

2 U bent lid van de partij:

2 U bent lid van de partij: Bijlage I: Beantwoording vragenlijst Kompas van Zuid-Limburg TOPonderzoek (2); 21 juli 2011 1.Uw functie is: n=79 Burgemeester 3 Wethouder 12 Raadslid 64 1 Uw functie is: 4% 15% Burgemeester Wethouder

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking over de aanpassingen van 2010 . Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking

Nadere informatie

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemintenties Purmerends Internetpanel 1 Gemeente Purmerend, Team B&I Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Visie. Meierijstad. Ambassadeur van de gemeente. 13 Kernen. Lef. Visie. Visie. 13 kernen. Charisma. capital. Integer. Visie. Modern. Visie.

Visie. Meierijstad. Ambassadeur van de gemeente. 13 Kernen. Lef. Visie. Visie. 13 kernen. Charisma. capital. Integer. Visie. Modern. Visie. Herkenbare wijze Ondernemend AgriFood capital Capital AgriFood Ondernemend Ambassadeur van de gemeente Energiek Democratisch 13 kernen Boven de partijen Ervaren bestuurder Doorzettingsvermogen Modern geeft

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

D e afschrikking voorbij

D e afschrikking voorbij D e afschrikking voorbij E e n e m p iris c h e stu d ie n a a r a fs c h rik k in g, g e n e ra le p re v e n tie en re g e l- n a le v in g in d e N e d e rla n d s e a fv a lb ra n c h e K arin van

Nadere informatie

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Adre s: nove mbe r 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Omnibus Haarlem 2013 Sport' 1 Twee derde doet regelmatig aan

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

RUZIE OVER DE FUSIE?

RUZIE OVER DE FUSIE? RUZIE OVER DE FUSIE? resultaten van een enquête onder gemeentebestuurders en raadsleden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Amsterdam, november 2011 Projectnummer: 1578 ERGO: BUREAU VOOR MARKT- EN BELEIDSONDERZOEK

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Twentse kiezer is meer bezorgd over werkgelegenheid en is bezuinigen op sociale zekerheid

Twentse kiezer is meer bezorgd over werkgelegenheid en is bezuinigen op sociale zekerheid Twentse kiezer is meer bezorgd over werkgelegenheid en is bezuinigen op sociale zekerheid beu 14 maart 2014 Twentse kiezers zijn vergeleken met het landelijk beeld vaker bezorgd over de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. b e s l u i t:

Aan de Gemeenteraad. b e s l u i t: Onderwerp Profielschets burgemeester Bloemendaal Voorgesteld besluit: De raad van de gemeente Bloemendaal; Gelet op artikel 61 van de Gemeentewet; Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering d.d. : 15 februari

Nadere informatie

Consultatie nieuwe burgemeester

Consultatie nieuwe burgemeester Consultatie nieuwe burgemeester De gemeente Gooise Meren gaat op zoek naar een burgemeester. Als input voor de vertrouwenscommissie bij deze zoektocht, heeft Necker van Naem een onderzoek gedaan onder

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE Verwachtingen van Purmerenders bij contact met de gemeente 1 In opdracht van: Project Antwoord Raymond Gabriëls Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie Proef gratis busvervoer Helmond . Titel: Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek

Nadere informatie

Digipanel over FC Den Bosch

Digipanel over FC Den Bosch Digipanel over FC Den Bosch Afdeling O&S Januari 2011 Inleiding Aanleiding FC Den Bosch zit in financiële problemen en staat daardoor onder verscherpt toezicht van de KNVB. De voetbalclub heeft het afgelopen

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL P ro e fs c h rift ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. H.G. Schmidt en volgens

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Burgerraadpleging Profiel nieuwe burgemeester. Gemeente Venlo

Burgerraadpleging Profiel nieuwe burgemeester. Gemeente Venlo Burgerraadpleging Profiel nieuwe burgemeester Gemeente Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team Informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, april 2012 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

Rapportage Online VBG-panelonderzoek Decentralisaties: zijn we er klaar voor?

Rapportage Online VBG-panelonderzoek Decentralisaties: zijn we er klaar voor? Rapportage Online VBG-panelonderzoek Decentralisaties: zijn we er klaar voor? Jolanda Westerlaken november Inleiding De huidige crises vragen om veranderingen in het openbaar bestuur in Nederland en Noord-

Nadere informatie

Welkom in de zesde stad van Nederland

Welkom in de zesde stad van Nederland Welkom in de zesde stad van Nederland Thuis voor 213.000 Tilburgers Tilburg zoekt een nieuwe burgemeester! Gaat u er voor? Vindingrijk, het vermogen om door te zetten en de bereidheid om hard te werken.

Nadere informatie

Informatiebehoefte ondernemers

Informatiebehoefte ondernemers Reag eren Ad res : jan -15 o.en.s @haarlem.nl Grote markt 2 2011 RD Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek OndernemersPanel Haarlem Informatiebehoefte ondernemers 1 Wat is de informatiebehoefte

Nadere informatie

Onderzoek: Gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoek: Gemeenteraadsverkiezingen Onderzoek: Gemeenteraadsverkiezingen Publicatiedatum: 7-3- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek,

Nadere informatie

Rapportage Online VBG panelonderzoek Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening

Rapportage Online VBG panelonderzoek Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening Rapportage Online VBG panelonderzoek Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening Op 1 juli 2008 is het zover: de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nwro) wordt ingevoerd. Deze wet zal grote gevolgen hebben voor alle

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Rol en positie van de gemeenteraad. Onderzoek naar de visie van raadsleden, wethouders en burgemeesters over de rol en positie van raad en raadsleden

Rol en positie van de gemeenteraad. Onderzoek naar de visie van raadsleden, wethouders en burgemeesters over de rol en positie van raad en raadsleden Rol en positie van de gemeenteraad Onderzoek naar de visie van raadsleden, wethouders en burgemeesters over de rol en positie van raad en raadsleden 30 augustus 2017 Een mens moet zo mogelijk elke dag

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie