Externe bijlagen. Groep: Vision Externe bijlagen 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Externe bijlagen. Groep: Vision Externe bijlagen 1"

Transcriptie

1 Externe bijlagen Groep: Vision Externe bijlagen 1

2 Externe bijlagen Groep: Vision Klas: D03 Datum: Vrijdag 12 juni 2015 Versie: 1.0 Cursus Communicatieonderzoek Docenten Alex Beishuizen & Jonas Moons Namen Studentennummers Max van der Vlugt Martijn Robben Ocko Geserick Groep: Vision Externe bijlagen 2

3 Inhoud Plan van aanpak 4-12 Cijferdifferentiatie Urenverantwoording Groep: Vision Externe bijlagen 3

4 Plan van aanpak Inhoud Aanleiding en probleembeschrijving Gevraagd eindproduct Probleembeschrijving en analyse Stappenplan: subdoelen en fasering Werkzaamheden per fase Takenschema Organisatie en taakverdeling Informatieverschaffing en archivering Akkoord van de projectleider Inleiding Dit plan van aanpak is gemaakt voor de HKU en het vak communicatieonderzoek. Dit plan van aanpak bevat de probleembeschrijving van de organisatie en de analyse daarvan, maar ook dat wat van ons verwacht wordt. Dit plan van aanpak geeft ons en u kijk op dit project en hoe eraan gewerkt gaat worden. Na goedkeuring van de projectbegeleider kunnen wij verder aan de slag met het communicatieonderzoek en de gevraagde eindproducten. Groep: Vision Externe bijlagen 4

5 Aanleiding en probleembeschrijving Aanleiding / huidige situatie De aanleiding van het project is dat de HKU ziet dat er studenten zijn die de opleiding niet afronden en / of een verkeerd beeld hadden van de studie. Op dit moment zijn er veel studenten die door mogelijk een communicatiefout een verkeerd beeld hebben van de opleiding en mogelijk daardoor hun opleiding niet afronden. Probleem omschrijving Zoals eerder aangegeven denkt de HKU dat er een probleem is met de communicatie tussen de studenten die zich hebben ingeschreven of willen inschrijven en de HKU. De gedachte is dat veel studenten een verkeerd beeld hebben van de opleiding en dat zij daardoor moeite hebben met de studie afronden en er te veel studenten afhaken. Gevraagd eindproduct Eindproducten Beroepsproducten: Onderzoek voorstel enquête onderzoek Onderzoek voorstel interviews / focusgroep Enquête Dataset + bewijsmateriaal Onderzoeksrapport enquête Onderzoeksrapport interviews / focusgroep Adviesmemo s Projectdocumenten: Plan van aanpak Literatuuronderzoek Urenverantwoording Cijferdifferentiatie (beoordelingsformulieren groepsgenoten projectwerk) Doel Het doel van het project is om meer kwalitatieve aanmeldingen te krijgen voor de HKU en een beter beeld te geven van de studie aan de studenten die zich gaan aanmelden. Dit resulteert uiteindelijk in een betere tegemoetkoming aan de informatie behoefte van de studiekiezer tijdens de verschillende fasen in het studiekeuze-proces. Welke veranderingen heeft de opdrachtgever voor ogen? De opdrachtgever wil dat er na dit onderzoek verandering kan worden aangebracht in de communicatie met hun en de aankomende studenten. Ze hopen hiermee een beter beeld te creëren voor de aankomende studenten. Waar werken wij naar toe? Wij als project groep werken naar een sterk en onderbouwd advies voor de HKU. Dit zodat de HKU de studiekiezer beter op informatie behoefte, tijdens de verschillende fasen in het studiekeuze-proces, kan inspelen. Groep: Vision Externe bijlagen 5

6 Probleembeschrijving en analyse Vraag opdrachtgever Hoe kan HKU beter tegemoet komen aan de informatiebehoefte van de studiekiezer tijdens de verschillende fasen in het studiekeuze-proces? Ontleding: Zoals in vraag aangegeven is er op dit moment wel een goede communicatie, maar is er altijd plaats voor verbetering. Vandaar dat wij onderzoek doen naar welke informatie er op dit moment wordt verschaft aan de studiekiezers en welke informatie zij missen om vervolgens een advies te kunnen opstellen. Advies eisen Waar kan HKU verbeteringen aanbrengen in de communicatie met haar studiekiezers? HKU wil advies over: - De nu gehanteerde mix van wervingsmiddelen, met name rond de HKU 24/7 campagne - één van de vier extra thema s: vwo ers, eerstejaars HKU, decanen of CKV docenten? Ontleding: Er moet over twee dingen advies worden gegeven. Ten eerste, advies over de huidige mix van wervingsmiddelen en hoe zij deze nog beter kunnen maken en ten tweede, een extra advies over één van de gekozen thema s (dit thema mag door onszelf gekozen worden). Kennis Om dit project uitvoeren hebben we veel voorkennis nodig. Na het opstellen van het Plan van Aanpak gaan wij gezamenlijk aan het werk om een vooronderzoek op te stellen. Met dit vooronderzoek hopen wij genoeg informatie te verzamelen om met genoeg voorkennis aan het project te beginnen. Financieel Voor dit project hebben wij geen geld nodig en daarom is het project dus financieel haalbaar. Groep: Vision Externe bijlagen 6

7 Nieuw geformuleerde eisen en randvoorwaarden over het eindproduct Voor het advies dat wij moeten geven moeten wij onderzoek doen naar de bestaande middelen die worden gebruikt om de studiekiezer informatie te verschaffen. Deze middelen die op dit moment worden gebruikt zijn: - Studiekeuze websites - Zoekengine s als Google - Website HKU - Open dag - Magazine 24/7 HKU - Voorlichtingsfolder, Factsheet s etc - Meeloopdagen - Facebook Elk van deze middelen moeten wij gaan onderzoeken en kijken waar er ruimte is voor verbetering. Ook kunnen wij na ons vooronderzoek zelf met ideeën komen van nieuwe middelen die de HKU kan gaan inzetten. Ook deze nieuwe middelen moeten worden verwerkt in het advies. Ook moeten wij één van de vier extra thema s kiezen. Wij moeten kiezen uit: - vwo ers - eerstejaars HKU - decanen - CKV docenten Nadat wij één van deze thema s hebben gekozen moeten wij deze doelgroep interviewen. Op basis van ons interview kunnen wij een extra advies opstellen voor het KHU. Stappenplan: subdoelen en fasering In dit stappenplan moet beschreven worden wat we gaan bestuderen en onderzoeken om de vraag van de opdrachtgever uiteindelijk te kunnen beantwoorden en welke verschillende stappen we gaan zetten tot het einddoel te komen en welke fasen daarin te onderscheiden zijn met verschillende mijlpalen. De opdrachtgever (HKU) wil weten wat ze in de communicatie moeten veranderen om kwalitatief betere studenten te krijgen, zodat een hoger percentage studenten dat instroomt ook daadwerkelijk de opleiding gaat afmaken. Om antwoord op deze vraag te kunnen geven, is het volgende nodig: a. Een literatuuronderzoek over het onderwerp b. Een onderzoeksvoorstel met enquête en operationaliseringsschema c. Een onderzoeksvoorstel voor interviews en/of focusgroep d. Het onderzoek moet worden uitgevoerd e. Het onderzoek moet worden geanalyseerd Groep: Vision Externe bijlagen 7

8 Werkzaamheden per fase Hier moeten de activiteiten die nodig zijn per fase beschreven worden. Ofwel: wat gaan we bestuderen en onderzoeken om de vraag van de opdrachtgever uiteindelijk te kunnen beantwoorden? In de opdracht kunnen de volgende fasen worden onderscheiden: I Voorbereidingsfase: 1. Bestudering van de opdracht met behulp van de Briefing 2. Het benoemen van vragen voor het literatuuronderzoek 3. Het uitvoeren van het literatuuronderzoek 3. Het maken van het onderzoeksvoorstel voor de enquête, de deelvragen en het operationaliseringsschema. 4. Het maken van het onderzoeksvoorstel voor de interviews en/of focusgroep II Uitvoeringsfase: 1. Het afnemen van de enquête 2. Data uit de enquête samenvoegen en analyseren 3. Het afnemen van de interviews en/of het gesprek met de focusgroep 4. Gegevens uit de interviews en/of het focusgroep gesprek voor zover mogelijk samenvoegen. III Afrondingsfase: 1. Het beschrijven van de uitkomsten en conclusies van de verschillende onderdelen van het onderzoek (literatuuronderzoek, enquête, interviews en/of gesprek focusgroep) 2. Het einddocument netjes aanleveren 3. Het bespreken van het einddocument met de opdrachtgever Het totaal van de fasen (tm III.2) moeten afgerond zijn en ingeleverd worden op 12 juni Hieronder ga ik per week beschrijven met welke fase we aan de slag gaan en welke werkzaamheden te verrichten zijn per fase. Week 1 De eerste week van dit project start met een briefing over het project die op de HKU gegeven zal worden. Om dit goed voor te kunnen bereiken gaan we vóór de briefing met elkaar overleggen welke vragen we willen stellen. Hierdoor krijgen we een beter beeld van welke zaken relevant zijn voor het project. Verder dient er in week 1 een consult met de docent gehouden te worden. Om dit consult optimaal te benutten zullen wij voordat het consult begint met de projectgroep overleggen welke zaken tot op heden nog niet duidelijk zijn en bespreken hoe wij denken dat de opdracht eruit moet komen te zien. Wanneer de informatie van de briefing en de consultatie bekend is, zijn wij in staat om het Plan van Aanpak op te stellen. In week 2 kunnen wij beginnen met het Plan van Aanpak, te beginnen dus met de voorbereidingsfase (I.2) onder punt 6 hierboven. Week 2 De tweede week van dit project staat volledig in het teken van de opzet van het literatuuronderzoek. In deze week gaan wij als projectgroep gezamenlijk bespreken welke vragen Groep: Vision Externe bijlagen 8

9 we beantwoord willen hebben via het literatuuronderzoek en het desk research. Ook gaan we bespreken via welke methoden we het bronnenonderzoek willen gaan doen. Wanneer we deze informatie op papier hebben, is het een stuk gemakkelijker om te starten met de bronnenraadpleging voor het literatuuronderzoek. Ook gaan wij in deze week het te verrichten bronnenonderzoek onder elkaar verdelen en start elk van ons met verschillende gedeelten van het bronnenonderzoek. Naar aanleiding van de vragen die wij hebben opgesteld voor het literatuuronderzoek, kunnen wij ook vragen formuleren die wij via de Facebookpagina willen stellen aan de opdrachtgever. Door kritisch met het onderwerp aan de slag te gaan, komen er namelijk vast weer nieuwe vragen opzetten over de opdracht, waar we nog geen antwoord op weten. Het consultatie dat voor deze week gepland staat is met name bedoeld om het Plan van Aanpak te bespreken en de voortgang daarvan. Week 3 Week drie zullen wij ook nog nodig hebben voor de afronding van het literatuuronderzoek. Aan het einde van de week zullen wij een voorlopig einddocument hebben van het literatuuronderzoek en dus hebben we, als het goed is, antwoord op onze vragen voor het literatuuronderzoek. Wanneer wij deze informatie op papier hebben, is het voor ons een stuk gemakkelijker om in week 4 te starten met het onderzoeksvoorstel. We willen het consult voor deze week gebruiken om te overleggen over onze eerste ideeën over het opstellen van het onderzoeksopzet. Week 4 De vierde week van dit project staat in het teken van het opstellen van de onderzoeksopzet voor de enquête. We denken in deze week na over hoe we ons literatuuronderzoek, deskresearch en de methoden van ons brononderzoek kunnen gebruiken voor de opzet en om deelvragen op te stellen. Deze deelvragen beantwoorden wij voor onszelf. Wij zijn van plan voldoende kwalitatieve deelvragen op te stellen zodat we, wanneer deze deelvragen beantwoord hebben, de onderzoeksvraag goed kunnen beantwoorden. Wij willen het consult voor deze week gebruiken om te overleggen of onze onderzoeksopzet en de deelvragen goed zijn of nog aangepast moeten worden. Week 5 De vijfde week willen wij gebruiken om de onderzoeksopzet van de interviews/focusgroep gesprek te maken en vragen op te stellen. Ook daarvoor gebruiken we de resultaten van het literatuuronderzoek, desk research en brainstormen wij. Met de interviews willen wij meer de diepte ingaan. Wij zullen voor de interviews dan ook dieper ingaan op de vragen die wij voor de enquête gebruiken. Wij brainstormen met elkaar over welke vragen nodig zijn om zaken over het onderwerp te weten te komen, die wij niet zo snel uit een enquête kunnen halen. (De enquêtes van alle studenten worden in deze week door de docenten samengevoegd tot een gezamenlijke enquête. Wij zijn daarvoor ruim op tijd, want als het goed is, hebben wij dat aan het einde van week 4 al klaar.) Wij willen het consult van deze week gebruiken om na te gaan hoe wij onze onderzoeksopzet en vragen voor de interviews en/of focusgroep gesprek verder kunnen verbeteren. Week 6 Deze week gebruiken wij voor het uitvoeren van de enquête en de interviews en/of het focusgroep gesprek. Daarvoor zullen wij de uitvoering hiervan onder elkaar verdelen. Wij zullen het consult van deze week gebruiken om problemen die wij tegenkomen in de uitvoering van de twee soorten onderzoek met de docent te bespreken. Groep: Vision Externe bijlagen 9

10 Week 7 De gegevens uit de twee soorten onderzoeken zullen wij gaan analyseren. Wij zullen het consult van deze week gebruik maken om problemen en vragen die wij tegenkomen bij het analyseren met de docent te bespreken. Week 8 Deze week gaan we de uitkomsten van de verschillende onderdelen (literatuuronderzoek, enquête, interviews en/of focusgroep gesprek) van het onderzoek beschrijven. Vervolgens gaan we een overall conclusie beschrijven. Deze week is er geen consultatie meer mogelijk van de docent. Week 9 Een laatste check op het documenten, het printen, inbinden en inleveren van de opdracht Takenschema WAT? WANNEER? WIE? Operationalisering schema (basisboek enquêteren) Enquête afnemen bij zeven middelbare scholieren die interesse hebben om naar de HKU te gaan Interview afnemen bij CKV docenten en kunst docenten op een middelbare school. Maken van zijn deel van de urenverantwoording Maken van een cijferdifferentiatie Literatuuronderzoek / onderzoeksvoorstel Opstellen van de enquête (Basisboek enquête) Onderzoeksvoorstel enquêteonderzoek Woensdag 6 mei Vrijdag 22 mei Vrijdag 22 mei Maandag 20 april Maandag 20 april Dinsdag 28 april Woensdag 6 mei Woensdag 6 mei Max Ocko, Martijn en Max Ocko, Martijn en Max Ocko, Martijn en Max Ocko, Martijn en Max Ocko, Martijn en Max Ocko, Martijn en Max Ocko, Martijn en Max Onderzoeksvoorstel interviews Woensdag 6 mei Ocko, Martijn en Max Dataset + bewijsmateriaal Woensdag 20 mei Ocko, Martijn en Max Onderzoeksrapport enquête Maandag 25 mei Ocko, Martijn en Max Onderzoeksrapport interviews Maandag 25 mei Ocko, Martijn en Max Adviesmemo s Maandag 25 mei Ocko, Martijn en Max Plan van aanpak Maandag 20 april Ocko, Martijn en Max Groep: Vision Externe bijlagen 10

11 Organisatie en taakverdeling Max van der Vlugt: Martijn Robben: Ocko Geserick Gezamenlijk: - Operationalisering schema (basisboek enquêteren) - Enquete afnemen bij zeven middelbare scholieren die interesse hebben om naar de HKU te gaan.* - Interview afnemen bij CKV docenten en kunst docenten op een middelbare school.* - Maken van zijn deel van de urenverantwoording - Maken van een cijferdifferentiatie - Literatuuronderzoek - Enquete afnemen bij zeven middelbare scholieren die interesse hebben om naar de HKU te gaan.* - Interview afnemen bij CKV docenten en kunst docenten op een middelbare school.* - Maken van zijn deel van de urenverantwoording - Maken van een cijferdifferentiatie - Literatuuronderzoek - Enquete afnemen bij zeven middelbare scholieren die interesse hebben om naar de HKU te gaan.* - Interview afnemen bij CKV docenten en kunst docenten op een middelbare school.* - Maken van zijn deel van de urenverantwoording - Maken van een cijferdifferentiatie - Literatuuronderzoek - Opstellen van de enquete (Basisboek enqueten) - Onderzoeksvoorstel enquêteonderzoek - Onderzoeksvoorstel interviews - Dataset + bewijsmateriaal - Onderzoeksrapport enquete - Onderzoeksrapport interviews - Adviesmemo s - Plan van aanpak *Ieder projectlid is verantwoordelijk voor het vinden van een middelbare school die wil meewerken aan het onderzoek. Mocht een projectlid tegen problemen aanlopen met het vinden van een geschikte school kan die gene zijn mede projectleden raadplegen. Groep: Vision Externe bijlagen 11

12 Informatieverschaffing en archivering Alle drie de leden van het projectgroepje zijn verantwoordelijk voor de informatieverschaffing en de archivering, echter zorgt Ocko Geserick ervoor dat de eindproducten in een map worden bewaard. De informatie en producten die gemaakt zijn worden in een Dropbox map bewaard, op deze manier heeft ieder lid directe toegang tot alle bestanden. Wanneer iets ontbreekt in deze map, kunnen de groepsleden door middel van social media of de mail aan elkaar vragen om de ontbrekende bestanden. Zoals hiernaast te zien is, zullen voor alle producten aparte mapjes gemaakt worden. Deze mapjes bevatten dan het product, de gebruikte afbeeldingen en de gebruikte bronnen. Aan het einde zal de map Communicatieonderzoek op Dropbox dus bestaan uit vele tussenmapjes met daarin de losse producten. Dit doen wij om geordend te kunnen werken en waardoor werk niet verloren kan gaan. Dropbox is en blijft wel een online opslag punt, hierom hebben wij ervoor gekozen dat ieder zijn eigen producten in alle tijden ook op de computer zelf heeft moeten staan. Mocht Dropbox ermee op houden dan hebben we nog wel de bestanden. Vanwege deze reden hebben wij er ook voor gekozen dat Ocko Geserick alle bestanden nog eens op zijn computer zet voor het geval dat een laptop van iemand kapot mocht gaan. Akkoord projectbegeleider Handtekening projectbegeleider, Handtekening projectleider, Groep: Vision Externe bijlagen 12

13 Cijferdifferentiatie Bijlage 7 Beoordelingsformulier groepsgenoten projectwerk (ten behoeve van cijferdifferentiatie) Cursusnaam: Communicatieonderzoek Cursuscode: JBC-COMON. 1V-13 Blok: D Klas: D03 Projectnaam: Vision Jouw naam: Max van der Vlugt Teamlid 2: Martijn Robben Teamlid 3: Ocko Geserick Noteer voor ieder teamlid en voor jezelf een score tussen 1 en 5 voor de onderdelen hieronder. Scores: 1=ruim ondergemiddeld, 2=ondergemiddeld, 3=gemiddeld, 4=bovengemiddeld, 5=ruim bovengemiddeld (zie hierna, p. 19 Werkwijze Projecten, voor precieze waardering van de score). Groep: Vision Externe bijlagen 13

14 Jouw naam: Martijn Robben (teamlid 1) Teamlid 2: Max van der Vlugt Teamlid 3: Ocko Geserick Jouw naam: Ocko Geserick (teamlid 1) Teamlid 2: Max van der Vlugt Teamlid 3: Martijn Robben Groep: Vision Externe bijlagen 14

15 Urenverantwoording Groep: Vision Externe bijlagen 15

16 Opmerkingen Eerste project waar wij gezamenlijk aan de deadlines konden houden en alles op tijd afkregen. Ook werken wij een stuk efficiënter aan de verschillende beroepsproduct wat uiteindelijk resulteert in minder lang bezig om het zelfde resultaat te behalen Handtekeningen projectleden Groep: Vision Externe bijlagen 16

17 Dit rapport is onderdeel vijf van een serie van vijf. 1. Literatuuronderzoek 2. Onderzoeksrapport enquête 3. Onderzoeksrapport interviews 4. Adviesmemo s 5. Externe bijlagen Deze rapporten zijn door groep Vision gemaakt in opdracht van de HKU en de HU. Groep: Vision Externe bijlagen 17

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Groep: Vision Versie: 1.0 Datum: Donderdag 23 april 2015 Cursusnummer: JBC-COMON.1V-13 Namen: Studentnummer: Max van der Vlugt

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. enquêtes. Groep: Vision Onderzoeksrapport enquete 1

Onderzoeksrapport. enquêtes. Groep: Vision Onderzoeksrapport enquete 1 Onderzoeksrapport enquêtes Groep: Vision Onderzoeksrapport enquete 1 Onderzoeksrapport enquêtes Groep: Vision Klas: D03 Datum: Vrijdag 12 juni 2015 Versie: 1.0 Cursus Communicatieonderzoek Docenten Alex

Nadere informatie

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1 Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759 24 september 2013 Versie 1 Aanleiding en probleemomschrijving: Het project wordt uitgevoerd omdat

Nadere informatie

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering Aanleiding en probleemomschrijving Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Financieele Dagblad (FD). Het FD is dé dagelijkse kwaliteitskrant in Nederland met financieel-economische focus. Het

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Brabant Water Periode B. Namen en studentnummers: Eline Meijerink 1642932 Erwin van Soolingen 1572415 Heine Pol 1641999

Plan van Aanpak. Brabant Water Periode B. Namen en studentnummers: Eline Meijerink 1642932 Erwin van Soolingen 1572415 Heine Pol 1641999 Plan van Aanpak Brabant Water Periode B Namen en studentnummers: Eline Meijerink 1642932 Erwin van Soolingen 1572415 Heine Pol 1641999 Klant: Brabant Water Opdrachtgever: Arno van de Ven Begeleider: Paul

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Emma Fabri nr. Minke Kroon nr. Jorick van Raalten nr. Jorn Uittenbogaard nr.1596471. Minor Editorial Media Design Hogeschool Utrecht 23 september 2013

Emma Fabri nr. Minke Kroon nr. Jorick van Raalten nr. Jorn Uittenbogaard nr.1596471. Minor Editorial Media Design Hogeschool Utrecht 23 september 2013 Emma Fabri nr. Minke Kroon nr. Jorick van Raalten nr. Jorn Uittenbogaard nr.1596471 Minor Editorial Media Design Hogeschool Utrecht 23 september 2013 In opdracht van: 0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en probleemomschrijving...

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek J2.1 (boks 4)

Handleiding Onderzoek J2.1 (boks 4) Handleiding Onderzoek J2.1 (boks 4) Jaar: Journalistiek Jaar 2 Blok: Blok 1 Naam cursus + toetscode: Onderdeel: Docenten: Onderzoek & Innovatie (J-21boks4-14) Onderzoek (onderdeel van MJO) Karlijn Goossen

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d PLAN VAN AANPAK Project conceptipedia animatie Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Het project...3 1.1 Achtergronden...3 1.2 Conceptbeschrijving...3 1.3 Opdrachtomschrijving...3

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

Plan van aanpak. Integrale opdracht blok 2.4. De Haagse Hogeschool

Plan van aanpak. Integrale opdracht blok 2.4. De Haagse Hogeschool De Haagse Hogeschool Plan van aanpak Integrale opdracht blok 2.4 Het opzetten en uitvoeren van een voorlichtingsactiviteit ter preventie van overgewicht. Docent: H. Feenstra Studenten Nathalie Kombolitis

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla 27-11-2014 NETIDENTITY PLAN VAN AANPAK Priscilla Inhoud Debriefing... 2 Projectresultaat... 5 Projectactiviteiten... 6 Projectgrenzen... 8 Kwaliteit... 9 Projectorganisatie...10 Planning...11 Kosten...12

Nadere informatie

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn. > Cas us Vmbo Morgenland heeft een afdeling Zorg & Welzijn. De school merkt dat de leerlingen van deze afdeling graag wat meer willen weten over het beroep

Nadere informatie

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren.

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Bij het doen van onderzoek onderscheid je vier fasen: 1 De fase van voorbereiding 2 De fase van uitvoering 3 De

Nadere informatie

[SECTORWERKSTUK] Onderzoek opzetten, uitvoeren en presenteren

[SECTORWERKSTUK] Onderzoek opzetten, uitvoeren en presenteren 2013-2014 Trivium College Locatie Trias A. Cijfer / A. Nanninga Groepsnummer: Leerling 1: Leerling 2: Leerling 3: Begeleider:.. Sector:. Onderwerp:.. Beoordeling: voldoende / goed Inleveren onderzoeksverslag:

Nadere informatie

van A naar Beter app

van A naar Beter app Procesverslag RWS: Doorontwikkeling van A naar Beter app Uitgave: 6-12-2012, versie 1.0 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave 1. Inleiding... 03 2. Organisatie

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705 Vaardigheden - Enquête HV 2 Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52705 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Workshop Plan van aanpak PWS. Maandag 19 mei

Workshop Plan van aanpak PWS. Maandag 19 mei Workshop Plan van aanpak PWS Maandag 19 mei Belang goed plan van aanpak Deadline 10 juni Goed plan van aanpak Onderzoek wordt een gemakkelijke invuloefening Het wordt duidelijk waar zich problemen voordoen

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

Media en Onderzoek. Herfst Werkcollege 1

Media en Onderzoek. Herfst Werkcollege 1 Media en Onderzoek Herfst Werkcollege 1 Agenda Theorie versus praktijk Huisregels Toelichting eindopdracht Huiswerk Contactinformatie Docent: Carolien van den Akker Gebruik email om mij te contacteren

Nadere informatie

Plan Van Aanpak De Surrealisme Studio

Plan Van Aanpak De Surrealisme Studio Plan Van Aanpak De Surrealisme Studio Robin Vos Studio Vos B.V. 1 Achtergronden Opdrachtnemer Studio Vos B.V. is een onderneming gestart door mediamanagement student Robin Vos. De onderneming houdt zich

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/11 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Onderzoeksrapport kwalitatief

Onderzoeksrapport kwalitatief Onderzoeksrapport kwalitatief Nederland helpt HEMA - HEMA helpt Nederland Groep: VISION Eindopdracht Groep: Vision Onderzoeksrapport 1 Onderzoeksrapport kwalitatief Opdracht 5: Effect van communicatie

Nadere informatie

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Marketingproject periode 2 projectgroep E5 Liza Klok Ayla Teunissen Nicole Tjan Sam de Vuijst Vincent van der Zandt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Langetermijnplanning 10 Overzicht informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

BURGERS ZOO. Groep: Vision Klas: D03

BURGERS ZOO. Groep: Vision Klas: D03 BURGERS ZOO Groep: Vision Klas: D03 1 Opdracht 1: Burgers Zoo - Koopgedrag Cursus: Effect van communicatie Lesweek: 1 Projectgroep: Vision Namen: Martijn Robben Natasha Wiesemann Elisa Groot Ocko Geserick

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

WG New Product Development blok 2 week 4. ideeontwikkeling

WG New Product Development blok 2 week 4. ideeontwikkeling WG New Product Development blok 2 week 4 ideeontwikkeling Agenda Algemeen feedback Opdracht 1: Programma van eisen Opdracht 2: HKJ s Opdracht 3: Billboard Huiswerk Programma Omschrijving Datum Les werkgroep

Nadere informatie

Core Powertools - Koeling

Core Powertools - Koeling Core Powertools - Koeling Project WH3.1 Productontwikkeling MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: THCP Plan van Aanpak PERIODE: WH3.1 Productontwikkeling PROJECTLEDEN: Manuel Görlitz(12091715), Steven Leo(11113529),

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door:

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door: Installatietechniek TISD WH1.2 Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: Blok H1.2 Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00 Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Opdrachtnemers: Hielke Kuipers 0896930@hr.nl. Opdrachtgever: Mr. Gerard van Kruiningen

Plan van Aanpak. Opdrachtnemers: Hielke Kuipers 0896930@hr.nl. Opdrachtgever: Mr. Gerard van Kruiningen Plan van Aanpak Project /: Pinautomaat Team: JHJ Organisatie: Hogeschool Rotterdam, Wijnhaven Opdrachtgever: Mr. Gerard van Kruiningen Opdrachtnemers: Jeroen van Ginkel 08699@hr.nl Hielke Kuipers 089690@hr.nl

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Conceptipedia onderwerp: Web. Selwyn Cohen Remco Taken

PLAN VAN AANPAK. Conceptipedia onderwerp: Web. Selwyn Cohen Remco Taken PLAN VAN AANPAK Conceptipedia onderwerp: Web Selwyn Cohen Remco Taken Inhoudsopgave Projectbeschrijving...1 Strokenplanning...2 Activiteitentabel...3 Risicoanalyse...4 Navigatieschema...5 Projectbeschrijving

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Elke Denoo Eline Grouwels Ruth Jamers Sarah Van Leuvenhaege

Elke Denoo Eline Grouwels Ruth Jamers Sarah Van Leuvenhaege Elke Denoo Eline Grouwels Ruth Jamers Sarah Van Leuvenhaege Slotconferentie GoLeWe Antwerpen, 20 mei 2011 Als het op leren aankomt: beter vandaag dan morgen, maar uiteindelijk toch overmorgen! Deel 1 Reële

Nadere informatie

Medmec04 Engagement Week 4

Medmec04 Engagement Week 4 Medmec04 Engagement Week 4 Periode overzicht Les Onderwerpen Huiswerk voor komende week en les 1 o Inleiding module & werkwijze o Inleiding opdracht 1 en 2 o Bestuderen modulewijzer o Maken opdracht 1

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Jouw toekomst. Havo 5

Jouw toekomst. Havo 5 Jouw toekomst. Havo 5 2011-2012 LOB havo 5 Havo 5 Fase 4 = Beslissen: Deze fase ga je in als je in Havo 5 zit. Je stelt nu je definitieve top 2 vast. Je gaat nog een keer naar de beroepenavond, je organiseert

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Ontwikkeling van een ziektespecifieke drinkvoeding

Ontwikkeling van een ziektespecifieke drinkvoeding Ontwikkeling van een ziektespecifieke drinkvoeding Lotte Joosten 10007741 Nathalie Kombolitis 10070478 Vera van Oosten 10040048 Eline Verspoor 10038043 Sanne van Schijndel 10063870 Anouk Riekert 10041680

Nadere informatie

CKV Reglement. Markenhage Breda, 2009/2010

CKV Reglement. Markenhage Breda, 2009/2010 CKV Reglement Markenhage Breda, 2009/2010 Inhoud pagina 3 1. Algemene informatie over het vak CKV - deadlines volgens PTA - studielasturen en culturele activiteiten pagina 4 2. Het inleveren van je map

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Als je klaar bent met de opleiding Van deskundige naar trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt

Nadere informatie

De weg van de toekomst

De weg van de toekomst On nderzzoeksp plan Intern nebegeleid der: Yvonn nevanlith Extern nebegeleid der: MadelleineVelthuizen Aanleverdatum: 23 02 2 2009 Studenten: MarkRobben RinivvandeLaar Voorwoord De weg van de toekomst

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanvang

1. Inleiding. 2. Aanvang Studenthandleiding Bachelorscriptie Burgerlijk recht 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel bachelorscriptie... 2 Aansluiting bij eerder geschreven essays... 2 2. Aanvang... 2 Introductiecollege... 2

Nadere informatie

Samenwerkingscontract

Samenwerkingscontract Samenwerkingscontract IPMEDT 6 Projectgroep 3 1 Versie nr: 1.0 Datum: 14-9-2012 School: HS Leiden Opleiding: Informatica Richting: MEDTECH Projectleden: Jens Brokaar S1066589 Luuk Gortzak S1062708 Frans

Nadere informatie

Opdracht 1. Opdrachten tijdsbeleving

Opdracht 1. Opdrachten tijdsbeleving Opdrachten tijdsbeleving Opdracht 1 De volgende vragen kunnen je helpen storende factoren in je tijdbeheer te herkennen. Vul de tabel in en tel de totalen op: Uitspraken over je thuissituatie Mijn telefoon

Nadere informatie

PVA. Team: J.A.R. Project Branded experiences. Josja de Greef: Student nummer: 0804506 josjadegreef@gmail.com

PVA. Team: J.A.R. Project Branded experiences. Josja de Greef: Student nummer: 0804506 josjadegreef@gmail.com Project Branded experiences Team: J.A.R Josja de Greef: Student nummer: 0804506 josjadegreef@gmail.com Raoul Rugebregt Student nummer: 0842139 raoulrugebregt@gmail.com Aron: Student nummer: 0804506 aronvs1991@hotmail.com

Nadere informatie

De finale: Het laatste Project!

De finale: Het laatste Project! De finale: Het laatste Project! SOLAR FESTIVAL Muziekfestival sinds 2005 Roermond - Maasplassen (recreatiepark de Weerd) Cross Over Programmering Elk klein hoekje waar je in en uit, onder of op gaat

Nadere informatie

Beste behandelmethoden voor chronische wonden.

Beste behandelmethoden voor chronische wonden. Beste behandelmethoden voor chronische wonden. Effectieve behandelmethoden bij de wondverzorging van chronische wonden op basis van resultaten van de wondgenezing. Met de focus gericht op de beste behandeling

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? 2 Veel marketeers kennen de pijn: het stellen van nieuwe marketingdoelen. Het blijft een uitdaging om

Nadere informatie

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers 2/11 Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Website: Geert Raaijmakers namens Websdesign

Nadere informatie

Content management & Archiveren Observation

Content management & Archiveren Observation Content management & Archiveren Observation Gaby van Houwelingen Anouck Karsdorp Carlo Smit Bo Dahler Inleiding Alle teamleden zullen zich aan dit plan moeten houden om alles op een overzichtelijke manier

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

71x071 Handleiding. Wie doet wat?

71x071 Handleiding. Wie doet wat? 71x071 Handleiding In dit document vind je de spelregels van 71x07 1, een onderzoek naar urban trends in Leiden e.o. in de periode 2015-2020. We verkennen de toekomst van 071: - Welke trends (ontwikkelingen)

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider:

Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider: Plan van Aanpak TI1A Projectleider: Alex Guish. Opdrachtnemers: Boris van Norren. Ergin Ergin. Esat Karaer. Ruben Buitendijk. 0897361@hr.nl Emailadressen: 0833560@hr.nl 0886508@hr.nl 0893024@hr.nl 0890813@hr.nl

Nadere informatie

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu Het profielwerkstuk Wat is het? Een grote praktische opdracht waarbij je leerstof uitdiept en je vaardigheden ontwikkelt en presenteert binnen één groot vak (min 440 slu) of een combinatie van twee vakken

Nadere informatie

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt!

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt! De leukste plek om te leren Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling Verbetering van de communicatie werkt! Aanleiding In opdracht van het ROC Midden Nederland (ROC MN)

Nadere informatie

Nu nog beter... Toegepaste kunst Kunst BV

Nu nog beter... Toegepaste kunst Kunst BV Nu nog beter... Toegepaste kunst Kunst BV H4 ~ periode B Toegepaste vormgeving Autonome kunst Inleiding INLEIDING In de eerste periode ben je vooral bezig geweest met het onderzoeken van vormen, materialen

Nadere informatie

Docentenhandleiding Digitale les Studiekeuze123

Docentenhandleiding Digitale les Studiekeuze123 Docentenhandleiding Digitale les Studiekeuze Elk jaar staan veel scholieren voor een belangrijke keuze in hun leven: welke studie ga ik volgen als ik mijn diploma straks op zak heb? Dit lespakket is ontwikkeld

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

Plan van Aanpak SNES BANK 4/28/2015. 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo.

Plan van Aanpak SNES BANK 4/28/2015. 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo. 4/28/2015 Plan van Aanpak SNES BANK 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo Opdrachtgever: E. van der Ven Te Rotterdam TECHNISCHE INFORMATICA 1C

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2013 2014 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Beste leerling van 5 VWO, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg pws) maken. Het pws is de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces.

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving Onderzoeksopdracht Crossmedialab Festival Monitor App Probleemomgeving Het Lectoraat Crossmedia Business (beter bekend als het Crossmedialab) heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar festivals.

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Opgesteld 4 oktober 2013 Besproken in het MT-ILS 9 oktober 2013 Versie 20 november 13 Ter bespreking in DB

Nadere informatie