Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010"

Transcriptie

1 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 2 Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka KM Secretaris : Jan Blom Zambiastraat DG Penningmeester & Ledenadministratie en Vicevoorzitter: Anne Bajema Argentiniëstraat AW Contacten contractant Feenstra: Joop van der Pot Sijsjespad GD Beheer Website: Jurrien de Knecht Gaaistraat HH Redactie Info-Bulletin en Bram Hoevenaar Algerijestraat CC Voor vragen en opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met één van de bestuursleden (bij voorkeur tussen en uur), of een sturen naar onderstaand adres. Secretariaat BHTD: Internetadres: POSTBUS 634, 2600 AP Delft Bankrekening t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft De vereniging stelt zich ten doel: handhaving en verbetering van het volle eigendoms- en woongenot van haar leden. behartiging van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan. Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat. De BHTD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, kantoor Delft, onder nummer

2 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 3 JAARGANG 19 - AFLEVERING 2 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD Juli 2010 Inhoud: Pag VAN DE VOORZITTER 4 NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 MAART J.L VOOR U GESURFT v.a. 10 BEVEILIG UW EIGEN WONING 10 BELASTINGEN OP ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 17 OVERLIJDENSRISICODEKKING IN DE BELEGGINGSVERZEKERING BIJ TROS RADAR GOEDKOOP BELLEN IN HET BUITENLAND Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 4 VAN UW VOORZITTER U hebt waarschijnlijk half juni een Info-Bulletin van ons verwacht; het heeft, helaas, niet zo mogen zijn. Doordat er bij het drukken wat mis is gegaan hebben we de verschijning van ons juninummer uit moeten stellen. Inmiddels zijn de vakanties in volle gang, zodat ook bij het bezorgen vertraging is opgetreden. Onze excuses voor de late verschijning van dit Info-Bulletin. Eind maart hadden wij onze Algemene Vergadering, voor het eerst bij Sranti. Zoals gebruikelijk bleef het aantal aanwezige leden onder de 10. Slechts bij vergaderingen met een, meestal financieel nut weten we meer belangstelling op te wekken. We nemen maar aan dat de afwezige leden vertrouwen hebben in het bestuur. Het verslag van de vergadering, geschreven door onze secretaris vindt u in dit Info- Bulletin. Binnenkort stuurt Tempus een brief met het advies om lid van de BHTD te worden aan degenen die, zonder lid te zijn, toch van de kortingen voor de BHTD-leden genieten. Die kortingen bij Tempus zijn substantieel, meer dan 20 procent. Over de projecten rondom Tanthof is weinig te melden. De definitieve Aanwijzing voor Rotterdam Airport is nog niet gepubliceerd. De aanleg van de A4 is nog steeds onzeker; in het Ontwerp Besluit zijn allerlei geluidwerende maatregelen opgenomen, maar een kaart met geluidcontouren ontbreekt. Ook ontbreekt informatie over de uitstoot van fijnstof. U kunt het Ontwerp Besluit inzien via Google: Ontwerp Besluit A4 Delft-Schiedam. De aanleg van de ondergrondse 380 kv-verbinding gaat door. De Raad van State moet nog wel een uitspraak doen over de plaats waar het stijgpunt, de overgang van ondergronds naar bovengronds, moet komen. De uitspraak wordt in september verwacht. De wijkcoördinator voor Tanthof, Ivonne Vlooswijk, heeft elders een baan aanvaard. Onbekend is hoe de ontstane vacature ingevuld gaat worden. De wijkopbouwwerker heeft een derde wijk onder zijn hoede gekregen, zodat hij voor heel Tanthof maar 10 uur per week beschikbaar is. In deze tijd van bezuinigingen wordt ook de inzet van personeel voor de wijken minder. In november 2009 organiseerde het Belangen Platform Tanthof, kortweg BPT, een Politiek Café. In de november editie van ons Infobulletin werd dit ook aangekondigd. Gezien enkele ontvangen reacties werd het Info-Bulletin door sommigen van u te laat ontvangen om het Politiek Café nog te bezoeken. Ook dit jaar is het BPT van

3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 5 plan in november een Politiek Café te organiseren; de exacte datum is nog niet bekend. Ons volgende Info-Bulletin zal waarschijnlijk weer aan de late kant voor de aankondiging verschijnen. Voor degenen onder u die belangstelling hebben: houdt aanplakbiljetten, flyers en aankondigingen in de Wijkkrant in de gaten! We wensen u een prettige zomer met veel zon en de noodzakelijke regen toe! Bert Vixseboxse De Algemene Vergadering Notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering van maandag 29 maart 2010 Locatie: SRANTI te Delft. Aanwezig: Bert Vixseboxse, Anne Bajema, Joop van der Pot, Jurrien de Knecht en Jan Blom. Afwezig : Bram Hoevenaar Overige aanwezigen: zie presentielijst 1. Opening; Bert Vixseboxse opent de vergadering om uur en spreekt zijn waardering uit voor de grote opkomst en heet alle aanwezigen welkom. 2. Mededelingen van het bestuur; Het is de 1 e vergadering van Joop van der Pot en Bram Hoevenaar kan helaas niet aanwezig zijn. 3. Vaststellen van de agenda; Geen wijzigingen en daarmee vastgesteld! 4. Notulen van de Algemene Vergadering 2 april 2009; A. Klootwijk moet worden gelezen als H. Klootwijk. Verder worden deze in orde bevonden en zijn daarmee vastgesteld, de secretaris wordt bedankt voor de gedane arbeid. 5. Bestuursverslag (verslag van de secretaris) over 2009; Vraag of de aanleg van de A4 doorgang gaat vinden, antwoord is ja. Verder geen op- of aanmerkingen daarmee is Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 6 het bestuursverslag vastgesteld en wordt de secretaris wederom bedankt voor de gedane arbeid. 6. Financieel verslag over 2009; Anne deelt mee dat er geen grote afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn, alleen enkele terugstortingen. Opmerking: alles staat er duidelijk in en een compliment aan de penningmeester voor de voortreffelijke werkzaamheden is op zijn plaats. 7. Verslag van de kascommissie over 2009; De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie, namens de commissie zijn aanwezig: A.J.W. Bouwman, mw. I. van Hengel en A.F. Bakker, voor het door hun geleverde werk. Hun woordvoerder deelt mee dat men de penningmeester ook dit jaar niet op fouten heeft kunnen betrappen. Alle complimenten voor de penningmeester. Hiermee is het financieel verslag over 2009 vastgesteld. 8. Verkiezingen; Stembureau; Er hebben zich geen tegenkandidaten voor het bestuur gemeld. Bestuur. De huidige leden van het bestuur stellen zich herkiesbaar en de voorzitter vraagt de vergadering of zij akkoord gaat met herbenoeming van de zittende leden van het bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord en de bestuursleden worden benoemd voor het volgende verenigingsjaar. Kascommissie. Alle leden van de kascommissie zeggen bereid te zijn minimaal nog een jaar actief in de kascommissie te blijven en aldus worden zij allen benoemd voor het volgende verenigingsjaar. 9. Begroting over 2010; Interest is hoger uitgevallen dan begroot in verband met een hoger rentepercentage in het begin en een lager rentepercentage aan het einde van het jaar. De penningmeester wordt bedankt voor zijn inzet.

4 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag Werkterrein/Activiteiten BHTD; Voor wat betreft dit onderwerp is er weinig tot geen nieuws te melden. Wel is er de laatste jaren een lichte dalende tendens in het ledenaantal te constateren. Op de vraag wat wij als BHTD hieraan zouden kunnen doen komen de volgende ideeën naar voren: - Annonce in de wijkkrant, naar aanleiding hiervan wordt Bert staande de vergadering uitgenodigd voor een interview met een redacteur van de wijkkrant aanwezig op de vergadering; - Meer duidelijkheid wat de BHTD voor haar leden kan betekenen; In februari zijn, er zoals te doen gebruikelijk, wederom de jaarlijkse evaluaties geweest met onze CV-contractors. Wij zijn met Tempus in gesprek over het feit dat er geen controle is of enkel BHTD leden in aanmerking komen voor BHTD korting. 11. Rondvraag; Onze voorzitter heeft een lijst met individuele CV-contractors aangelegd waar door onze leden op beroep op zou kunnen worden gedaan. We gaan met deze bedrijven praten, na vooraf Tempus en Feenstra hiervan op de hoogte te hebben gesteld, wat de mogelijkheden voor onze leden zijn. Dhr. Bakker: op dit moment bestaat er geen bestemmingsplan voor Tanthof en dat betekent dat wij na 2013 problemen zouden kunnen krijgen, b.v. Tanthof lijkt op moment overspoeld te worden door wasstraten w.o. 1 op de Sadatweg, Dasstraat en Laan v/d Verenigde Naties. Wij zullen moeten nadenken over het feit dat de plannen op moment over Tanthof versnipperd worden. Antwoord: In 1 e instantie zal het Belangenplatform acties moeten bedenken om deze kentering tegen te gaan. Reactie uit de vergadering: Mw. Slemmer deelt ons mee dat zij lid is van Ouderenproof en zij belooft te zorgen dat dit onderwerp bij hen op de agenda komt, op 12 juni gaan de aanbevelingen de deur uit. Dhr. Bouwman: het is misschien aardig om eens een historisch overzicht van oorsprong en historie van BHTD in het Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 8 Info-Bulletin op te nemen. In Tanthof bestaat een Boswijk en een Waterwijk, nu blijkt echter dat er in Delft wederom een Boswijk in aanbouw te zijn. Antwoord: bedankt voor de suggestie. We zullen kijken of er een artikel in zit. Dhr. Bakker: er is indertijd een heel lauwe reactie geweest op instellen van 30-km zones en er wordt nog steeds veel te hard gereden Antwoord: ons lid dhr A. Schellinkhout houdt zich zeer intensief bezig met de verkeersveiligheid in Tanthof, wellicht kun je daar eens een afspraak mee maken. 12. Sluiting: De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar komst en bijdrage en sluit de vergadering om circa 21:20 uur. Zie het artikel over inbraakpreventie

5 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 9 Onze website Op de website van onze vereniging kunt u dag en nacht terecht voor alle informatie die de BHTD in de loop der jaren voor u verzameld heeft. Zo vindt u hier terug: Over de BHTD. Wat kan de BHTD voor u betekenen? Samen met de doelstellingen van de BHTD treft u hier de statuten en het huishoudelijk reglement aan. Nieuws Korte nieuwsitems houden u op de hoogte wat de BHTD gepland heeft. Ledenservice In het meest uitgebreide deel van de website vindt u hier informatie terug over de verschillende kortingsregelingen die de BHTD voor haar leden heeft bedongen, zoals de CV-contracten, FBTO en Nieuwenhuis. Daarnaast is informatie beschikbaar over gronden uitgegeven in erfpacht. Voor meer informatie over het onderhoud aan uw woning staat de NVOB- controlelijst online. Met deze lijst heeft u een gemakkelijk overzicht welk onderhoud periodiek nodig is voor de woning, zowel binnen als buiten. Als laatste item is er een overzicht beschikbaar van de deelplannummers, waarin kan worden nagezocht in welk jaar de woningen in Tanthof zijn opgeleverd. Projecten De BHTD kan assisteren in het aanvragen van een offerte voor een groep bewoners, voor het gezamenlijk laten uitvoeren van werkzaamheden. Zie de website voor meer informatie en een voorbeeldproject. Archief Wilt u nog eens iets nalezen in het Info Bulletin? Het digitale BHTD archief maakt dit mogelijk. Alle Info Bulletins vanaf 2003 zijn digitaal in Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 10 PDF-vorm beschikbaar. Ook is er een index beschikbaar voor de meer dan tachtig onderwerpen die in de loop der tijd zijn verschenen. Contact Hier vindt u het adres voor al uw BHTD gerelateerde vragen. Wilt u liever telefonisch contact, dan kunt u terecht bij één van de bestuursleden. Met deze invulling van de website hopen wij onze leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u nog onderwerpen missen of onvolkomenheden hebben geconstateerd, aarzel niet en laat het ons weten. Met uw bijdrage maken we een betere en meer complete website. Jurrien de Knecht Voor U gesurft Uw redacteur, Bram Hoevenaar, heeft weer gezocht naar interessante artikelen op het Internet. Naar aanleiding van een vraag van een onzer leden is het volgende gevonden: In of rond deze tijd gaan veel leden van de BHTD op vakantie en laten daarbij hun huis en haard (veelal) onbeschermd achter. Ideaal voor het inbrekersgilde! Daarom maar weer eens aandacht voor beveiliging van uw huis. Geef de heren inbrekers geen kans, want u weet niet wat u overkomt als u thuiskomt en er blijkt ongewenst bezoek geweest te zijn in uw huis! Beveilig uw eigen huis. van Rosie Cade bron: Vaak zijn inbrekers actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Dit is een belangrijk gegeven, omdat dit het belang onderstreept om

6 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 11 afsluitsystemen te gebruiken die ook van buitenaf bedienbaar zijn, zeker voor wat de deur betreft waarlangs men gewoonlijk het huis verlaat. Zowel de namiddag als het tweede deel van de nacht zijn risicovolle tijden. Juist tijdens de dag vergeet men echter juist de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de woning. Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging daar ook het slechtst. Een confrontatie tussen de inbreker en de bewoner is uitzonderlijk. Heel wat daders werken in een voor hen bekende omgeving en zij hebben er weinig belang bij een confrontatie uit te lokken zodat ze herkend of goed beschreven kunnen worden. Wat voor beveiliging? De beveiliging tegen inbraak berust op het effectieve en met risico relevant combineren van drie soorten maatregelen die door de beveiligingsspecialist en organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen genoemd worden: Organisatorische maatregelen hebben vooral tot doel de woning voor de dief onaantrekkelijk te maken, hem geen gelegenheid te geven en Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 12 de buit zo laag mogelijk te houden door o.a. een goed sleutelbeheer, het scheppen van een bewoonde indruk, het merken en registreren. Bouwkundige maatregelen dienen er toe de weerstand van toegangen en uitgangen en van alle andere gevelopeningen te verhogen: degelijke sloten, gelaagd glas, enz. Elektronische beveiliging is in sommige gevallen een noodzakelijke aanvulling op de voorgaande maatregelen en heeft naast een algemeen afschrikkende functie de taak een inbraak of een poging te detecteren en de omwonenden en de politie direct of indirect te alarmeren. Het verband tussen deze maatregelen is voor de hand liggend: een niet gesloten inbraakwerende deur heeft weinig of geen waarde evenals een detectie die zonder verder gevolg blijft. Daarenboven is het noodzakelijk alle kwetsbare punten goed te beveiligen. Het volstaat niet de achterdeur te verstevigen en vooraan een toegang te laten via de kelderopening. De meeste inbrekers zoeken wel een toegang via het zwakste punt maar, indien dit niet lukt, zoeken zij eerst een andere toegang vooraleer het objectief te verlaten. De basisvoorwaarde opdat de beveiliging effectief zou zijn is en blijft echter dat men ze aanwendt. Het gebeurt vaak dat een beveiliging omzeild wordt, niet door een kundige dief, maar omdat de bewoner ze gewoonweg niet in gebruik had gesteld. Wat voorafgaat, betekent ook dat beveiliging maatwerk is, zeker voor wat de bouwkundige en elektronische maatregelen aangaan en dan vooral wanneer die in combinatie met elkaar gebruikt worden. Verder deskundig advies van beveiligingsspecialisten is hier dan ook nodig.

7 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 13 Organisatorische beveiliging Hier gaat het vooral om een aantal goede gewoonten die: Uw woning minder aantrekkelijk maken voor dieven en inbrekers. Zo weinig mogelijk gelegenheid bieden om de inbraak te plegen. Verhoog het risico om ontdekt te worden. Beperk de mogelijkheid tot schade en andere benadeling. De woning moet de indruk wekken bewoond te zijn, vermijd tekenen van afwezigheid zoals: Een openstaande garagedeur zonder auto in de garage. Neergelaten rolluiken overdag evenals volkomen verduisterde woningen s avonds. Briefjes op de deur met de vermelding: afwezig tot... Een volgepropte brievenbus. Bij afwezigheid kunt u bijvoorbeeld de radio aan laten staan. Ook kunt u overdag wat goedkoop speelgoed achterlaten in de tuin of een oude fiets tegen de gevel plaatsen. Blijf op het antwoordapparaat of de voic vaag over de reden van uw afwezigheid. Een bewoonde indruk kan ook gecreëerd worden door het gebruik van verlichting. Hier moet ervoor gezorgd worden dat men een wisselend verlichtingsbeeld creëert dat zoveel mogelijk overeenstemt met de normale gang van zaken. Met andere woorden, vermijd dat er midden in de nacht licht brandt in de keuken of in de hal. Om dit te realiseren kan er nuttig gebruik gemaakt worden van tijdschakelaars wat toelaat het aan- en uitgaan vooraf te programmeren. Merk en registreer uw bezit. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 14 Berg uw waardevolle zaken veilig op De meeste inbrekers zijn er op uit om zo snel mogelijk gemakkelijk verhandelbare goederen of waarden te stelen in zo weinig mogelijk tijd. Waardeberging houdt dan ook in: Een minimum aan waarden (geld, juwelen, enz) in huis te houden. De waarden verspreid en veilig op te bergen. Geen aanduidingen te geven over wat men in huis heeft. Vermijd diefstalgevoelige voorwerpen zodanig uit te stallen dat een voorbijganger zich gemakkelijk een idee kan vormen van de waarde ervan. Berg cheques, geld, juwelen, kredietkaarten en andere waarden ook niet op in gekende plaatsen (linnenkast, enz.). Bewaar uw bankkaart nooit samen met uw cheques. Wapens en munitie vereisen een bijzondere aandacht: niet alleen om hun waarde maar ook om ongevallen te vermijden of om verkeerd gebruik tegen te gaan. Ook kan gekozen worden voor een inbraakwerende kast. Dit materiaal is in verschillende uitvoeringen voorhanden: vrijstaand, vloerkluis of muurkluis. De uiteindelijke keuze is afhankelijk van de eigen situatie, maar toch kunnen enige aanduidingen gegeven worden: Een vrijstaande inbraakwerende kast laat toe meer en grotere voorwerpen veilig op te bergen. Beneden een bepaald gewicht (ca. 1 ton) moet ze wel aan de vloer of aan de muur vastgemaakt worden. Een vloerkluis laat toe dat men deze zeer goed kan verbergen en de uitvoeringen die thans op de markt beschikbaar zijn maken het ook mogelijk grotere voorwerpen erin op te bergen. Een muurkluis wordt uiteraard in de muur ingebouwd. Een stevige verankering is hier noodzakelijk wat niet altijd mogelijk is gelet op de kwaliteit van de muur. Tenslotte zijn er kleine koffertjes op de markt die in een voertuig kunnen bevestigd worden, maar die ook geschikt zijn voor thuis.

8 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 15. Sluit alles veilig af. Afsluiten betekent het slot op de nachtschoot draaien, geen deuren en/of gemakkelijk bereikbare ramen op een kier laten staan, geen vliegenraam laten inzitten, Dit is niet enkel nodig wanneer u de woning verlaat maar ook wanneer u thuis boven of in de tuin aan het werk bent. Sommige daders maken er geen punt van om in die omstandigheden binnen te dringen; zelfs wanneer u s avonds TV zit te kijken is het veilig de achterdeur te sluiten. Vergeet ook niet tuinhuisjes af te sluiten: niet alleen kan het materiaal dat er staat gestolen worden maar het kan ook gebruikt worden om de inbraak te vergemakkelijken. Draag zorg voor uw sleutels, hang geen label met adres, naam of telefoonnummer aan de sleutelring. Zijn uw sleutels zoek of gestolen, vervang dan het slot of de cilinder. Dit doet u trouwens best ook wanneer u een al eerder verhuurde woning betrekt. Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deuren of ramen. Eén der meest gebruikte inbraakmethoden is het breken van het glas ter hoogte van het slot of van de raamhefboom, als de sleutels in het slot steken is inbreken bijzonder gemakkelijk. Laat ook de autosleutels niet achter in de wagen en laat geen sleutels van toegangen aan het sleutelbord of in de jaszak of handtas in de hal. Ook de code van een inbraakwerende kast is een sleutel die veilig moet opgeborgen worden. Vermijd ook sleutels achter te laten op de bekende plaatsen: onder de mat, onder een bloempot, in een brievenbus, enz. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 16 Een goede buur is beter dan een verre vriend. Een gepaste nieuwsgierigheid voor wat er op straat en bij de buur gebeurd is een nuttige maatregel om diefstal te voorkomen. Wanneer u verdachte voertuigen of personen ziet, die vreemd zijn in de buurt, houd dan een oogje in het zeil en waarschuw indien nodig de politie. Geef ook geen inlichtingen over de afwezigheid van buurman of buurvrouw aan onbekenden. Hoge struiken geven misschien wel wat meer privacy maar maken ook dat een dief een woning gemakkelijk kan observeren en in alle rust kan werken. Vermijd onnodige schade. Bij afwezigheid heeft het weinig nut binnendeuren en kasten af te sluiten. Het sluitmechanisme is doorgaans zo zwak dat het geen echte hindernis vormt, maar u hebt wel bijkomende schade bij de braak ervan. Stel geen hulpmiddelen ter beschikking. Ladders dienen veilig opgeborgen te worden of vastgemaakt bijvoorbeeld d.m.v. een ketting en een hangslot. Buitenstopcontacten moeten stroomloos gemaakt worden bijvoorbeeld d.m.v. een binnenschakelaar. Vermijd voorwerpen in de omgeving van de woning achter te laten die inklimmen kunnen vergemakkelijken. Ook een afvoerpijp is zo een hulpmiddel. Hier kan men metalen beugels met scherpe punten op aanbrengen en er bestaat een speciale kleverige pasta die het opklimmen sterk bemoeilijkt. Beperk de afvoermogelijkheden. Het gebeurt dat inbrekers hun wagen tot voor de deur rijden om zo gemakkelijk alles op te laden. Het degelijk afsluiten van het hekje aan de oprit is een goede maatregel. Maakt u een gepaste dosis wantrouwen eigen. Laat onbekenden niet zomaar binnen, zelfs al klinkt hun verhaal aannemelijk. Een deurspionnetje en een deurketting zijn hier een noodzakelijke uitrusting. Een telefoonaansluiting in de slaapkamer - hetzij een tweede toestel hetzij één toestel waarop een verlengsnoer met contact is

9 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 17 aangesloten - is een nuttige en goedkope investering en laat toe vanuit een veilige plaats de hulpdiensten te bellen. Wat met een hond? Of een hond al dan niet afschrikkend werkt is een onderwerp van discussie: er zijn inbraken die plaats vonden daar waar de hond in de woning aanwezig was, en er zijn gevallen waarbij een hond de dader op de vlucht joeg of in bedwang hield. Houd er wel rekening mee dat een hond in huis het gebruik van andere beveiligingssystemen in het gedrang brengen. Een verzekering tegen diefstal afsluiten zal op zichzelf geen diefstal voorkomen maar beperkt het geleden verlies en de veroorzaakte schade. Links: Belasting op erfenissen en schenkingen Een erfenis of een schenking kan een leuk financieel steuntje in de rug betekenen. Maar vergeet niet dat u er in veel gevallen belasting over moet betalen. Al zijn er diverse uitzonderingen. Een klein overzicht van de erf- en schenkbelasting. Vrijstelling van erfbelasting In principe moet iedere nabestaande die een erfenis ontvangt daar belasting over betalen. Maar er zijn diverse uitzonderingen. Als de overledene op het moment van overlijden meer dan tien jaar in het buitenland woonde, hoeft u niets te betalen. Ook over een nabestaandenpensioen of een ANW- of AOW-uitkering bent u niet erfbelastingplichtig. Kijk voor een volledig overzicht van vrijstellingen van de erfbelasting op de site van de Belastingdienst. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 18 Erfbelasting: tussen 0 en 40 procent Wie niet aan de voorwaarden voor vrijstelling voldoet, heeft nog steeds een goede kans op een aanslag van 0 euro. Als partner van de overledene hoeft u over de eerste euro geen belasting te betalen. Voor kinderen is dat een bedrag van euro. Daarna gelden er tarieven van 10 tot 40 procent. Rekenvoorbeeld erfbelasting Stel dat u van uw vader euro erft. Over de eerste euro bent u vrijgesteld van belasting. Over de overblijvende euro betaalt u 10 procent, dus 3100 euro. Een overzicht van alle erfbelastingtarieven vindt u op Op dezelfde site kunt u ook zelf de aanslag over uw erfenis berekenen. Soorten schenkingen Schenkingen zijn er in diverse vormen. Natuurlijk denkt u allereerst aan een geldbedrag of aan goederen. Het kan echter ook zijn dat u het recht krijgt om in een woning te wonen, of dat u van iemand geld leent waarvoor u geen of een lage rente betaalt. De Belastingdienst ziet het woongenot of de rente die u niet betaalt als schenking. De Belastingdienst erkent dat het in dat soort gevallen lastig is om de waarde van de schenking te bepalen en adviseert om de BelastingTelefoon te bellen voor meer informatie. De Belastingdienst heeft ook een uitgebreide brochure over schenkbelasting. Schenkbelasting Net als de erfbelasting kent ook de schenkbelasting tarieven van 10 tot 40 procent, afhankelijk van de relatie tussen de schenker en de begunstigde. Zo betalen kinderen, echtgenoten en geregistreerde partners 10 procent over de eerste euro van een schenking

10 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 19 en 20 procent over het bedrag daarboven. Voor (achter)kleinkinderen is dat 18 respectievelijk 36 procent. De Belastingdienst heeft een handige rekenhulp om uw schenkbelasting te berekenen. Schenkingen verlagen de erfbelasting U kunt overwegen om uw kinderen of andere begunstigden jaarlijks een schenking te doen. Bedragen tot 5000 euro (bij schenking aan uw kinderen) of 2000 euro (bij schenking aan anderen) zijn belastingvrij. Op deze manier gaan uw bezittingen geleidelijk over op uw erfgenamen. De uiteindelijke erfenis wordt dus kleiner en uw erfgenamen hoeven dan minder erfbelasting te betalen. Bronnen: Belastingdienst, Erfwijzer Overlijdensrisicodekking in de beleggingsverzekering bij TROS Radar TROS Radar schonk maandag 17 mei aandacht aan overlijdensrisicodekking in de beleggingsverzekering. In de meeste beleggingsverzekeringen zit een vorm van dekking tegen overlijden. Hoe werkt dat? En wat kun je doen als de kosten daarvoor hoog oplopen? Hoe werkt een beleggingsverzekering? Bij een beleggingsverzekering betaalt u over het algemeen maandelijks een premie. Deze premie is opgebouwd uit: de verzekeringskosten een bedrag voor de overlijdensrisicodekking het bedrag dat feitelijk belegd wordt U bent verplicht om in de beleggingsverzekering een overlijdensrisicoverzekering op te nemen. Wettelijk is voor een levensverzekering bepaald dat ten opzichte van de aanwezige waarde, minimaal 10% vermogensrisico voor de verzekeraar danwel verzekeringnemer moet zijn. De situatie die op u van toepassing is vindt u in de polisvoorwaarden. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 20 De volgende overlijdensrisicoverzekeringen komen wij vaak tegen: 1. Uitkering bij overlijden van 110% poliswaarde. Bij overlijden ontvangt u de poliswaarde vermeerderd met 10% van deze waarde. Als de waarde op het moment van overlijden bijvoorbeeld ,- is, ontvangt u ,-. Voor deze aanvullende uitkering betaalt u maandelijks een premie. Deze is verwerkt in de totale premie die u maandelijks betaalt. 2. Uitkering bij overlijden van 90% poliswaarde. Bij overlijden ontvangt u de poliswaarde verminderd met 10% van deze waarde. Als de waarde op het moment van overlijden bijvoorbeeld ,- is, ontvangt u 9.000,-. Omdat u minder terug krijgt dan de opgebouwde waarde, betaalt u een lagere premie ten opzichte van de 110% variant. 3. Uitkering is een vast bedrag. Bij overlijden ontvangt u een van tevoren afgesproken bedrag. Dit is vaak het geval bij beleggingsverzekeringen die gekoppeld zijn aan een hypotheek. De premie voor deze overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van de opgebouwde waarde in de polis en uw leeftijd. Het verloop van de opgebouwde waarde wordt bij aanvang van de polis geschat door middel van een verondersteld beleggingsrendement. In de praktijk zal het daadwerkelijke verloop van de opgebouwde waarde afwijken van dit veronderstelde verloop. Indien de waarde achterblijft, betekent dit dat de overlijdensrisicopremie een groter deel van de totale premie wordt en dat er dus ook minder belegd kan worden. Indien deze situatie een langere periode aanhoudt, heeft dit grote gevolgen voor de waarde die op einddatum beschikbaar is. Theoretisch kan de premie voor de overlijdensrisicoverzekering zelfs hoger worden dan de maandelijkse premie inleg. De aanvullende premie wordt dan uit het opgebouwde vermogen gehaald, dat daardoor kan dalen of zelfs helemaal kan op raken. Maatregelen bij hoge risicopremies Allereerst is het goed om te kijken of u zonder- of met een lagere risicodekking verder kunt. Als u een overlijdensrisicoverzekering (ORV) heeft omdat uw hypotheekverstrekker dat verplicht heeft gesteld, dan is het goed om te onderzoeken of u die

11 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 21 overlijdensrisicoverzekering nog steeds nodig heeft. De meeste geldverstrekkers hanteren daarbij een grens van 75% - 100% van de executiewaarde van uw woning: minimaal het leningdeel daarboven moet tegen overlijden worden verzekerd. Als uw hypotheekschuld onder die grens komt, kan de ORV-verplichting vervallen. Door de ORV uit beleggingsverzekering te halen wordt een groter deel van de premie belegd met uiteindelijk een hoger eindkapitaal tot gevolg. Neem daartoe contact op met uw geldgever of tussenpersoon De executiewaarde van uw woning is doorgaans zo n 80 tot 90 procent van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt elk jaar vastgesteld door de gemeente. Bij de jaarlijkse aanslag voor de gemeentebelastingen krijgt u ook een overzicht van de WOZ waarde. Als u onder de verplichting van de bestaande ORV uit kunt, dan kunt u (samen met uw adviseur) bepalen of u de dekking helemaal schrapt of dat u die dekking elders onderbrengt. U kunt dan kiezen voor de meest voordelige risicoverzekering op de markt. De 90% dekkings- en 110% dekkingsvariant bieden weinig mogelijkheden om wijzigingen door te voeren. De ORV-premies zijn daarbij doorgaans ook gering en hebben relatief weinig invloed op de kapitaalsopbouw. Beleggingsverzekering beëindigen De beëindiging van de beleggingsverzekering kan belastingheffing tot gevolg hebben indien u niet voldaan heeft aan de fiscale spelregels. Is de beleggingsverzekering gekoppeld aan uw hypotheek, dan kan als alternatief voor de beëindiging van de beleggingsverzekering worden gedacht aan het zogenaamde fiscaal geruisloos overdragen van de opgebouwde waarde naar een ander product. Het in 2008 geïntroduceerde banksparen in combinatie met een losse overlijdensrisicoverzekering kan mogelijk een alternatief zijn. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 22 Bij beëindiging van uw verzekering voor de einddatum wordt de eventuele kostencompensatie (uit de schikkingen van Verliespolis met verzekeraars) lager dan wanneer u de looptijd helemaal vol maakt. In alle bovenstaande gevallen is het van groot belang om de gevolgen door te nemen met uw financiële adviseur. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 22 Meer informatie - Dossier Beleggingsverzekeringen - Uitzending Tros Radar 17 mei Stappenplan Overlijdensrisicoverzekering (ORV) TROS Radar Bron: Vereniging Eigen Huis Amersfoort, 17 mei 2010 Goedkoop bellen in het buitenland Vanuit vrijwel alle landen ter wereld kunt u tegenwoordig mobiel bellen met uw Nederlandse abonnement. Maar let goed op, want de kosten kunnen enorm oplopen. Daarom een paar praktische tips om mobiel bellen vanuit uw vakantieland betaalbaar te houden. Vergelijk buitenlandse aanbieders Als u in het buitenland uw mobiele telefoon aanzet, zal de simkaart automatisch zoeken naar het sterkste netwerk waar uw Nederlandse provider mee samenwerkt. Maar dat hoeft niet te betekenen dat dit ook de goedkoopste is. Neem daarom vóór u vertrekt even de tijd om de providers in het land van uw bestemming met elkaar te vergelijken. Verander, eenmaal in het buitenland, in uw telefoon de netwerkselectie van automatisch naar handmatig om zelf een provider te kunnen kiezen. Kijk op Vakantiebellen.com voor een vergelijkend overzicht van providers wereldwijd. Zet de voic uit Eigenlijk betaalt u een drievoudige rekening als u in het buitenland een voic ontvangt en beluistert. Het begint met de kosten voor het ontvangen van een gesprek. Daar komen de kosten voor een gesprek náár Nederland bij, omdat uw telefoon contact zoekt met de voic server. Als u dan ook nog uw voic afluistert, belt u nog een keer met Nederland. Gebeld worden en sms en Gebeld worden is altijd goedkoper dan zelf bellen. Sms ontvangen is altijd gratis en versturen is veel goedkoper dan bellen. Nadeel is natuurlijk dat u weinig kunt zeggen in een sms, maar u houdt wel contact met het thuisfront.

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

ACCEPTGIRO INGESLOTEN

ACCEPTGIRO INGESLOTEN Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 2 Jaargang 21 aflevering 3 november 2012 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris :

Nadere informatie

In de brand, uit de brand

In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand April 2010 Inhoud 1 Hoe kun je brand voorkomen?...5 1.1 Rondom het gebouw...5 1.2 Maatregelen in en aan het gebouw...7 1.3 Checklist preventief...13

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

komen. Laat U anders door vakmensen voorlichten. Geef geen gelegenheid tot inbraak (laat geen buit zien)

komen. Laat U anders door vakmensen voorlichten. Geef geen gelegenheid tot inbraak (laat geen buit zien) Inleiding De bedoeling van inbraakpreventie is het zo moeilijk mogelijk maken voor inbrekers om binnen te komen. Vaak wordt als eerste maatregel het hang- en sluitwerk van een woning aangepast om inbraak

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij!

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Inhoudsopgave De naam van je bedrijf 3 Naar de Kamer van Koophandel 7 Fiscale regelzaken 9 Zakelijke bankrekening 11 Boekhouding 12 Financiële reserves 14

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN In dit nummer onder meer: Wisseling in het bestuur van PDN. 4 Winnie de Boer uit Nieuw Zeeland: Het was de Liefde. 7 De pensioenpremies van meneer Pietersen 8 Mijn eerste computer werd met een kruiwagen

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2013 3 Flexwerkers: betalen per oproep 4 Haal een zakelijke auto tijdig naar privé 6 Voor het Goede Doel 10 Help: mijn eigen bijdrage

Nadere informatie

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger MERKELBAG ADVIESGROEP verzekeringen financieringen Zorgzaam Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger Wat laat u na? Zorgeloos

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders Leven & Geld Woongenot Droomhuis kopen is voor iedereen anders Kinderen helpen met hun koophuis veilig onder de pannen Krijgt u al energie van de zon? Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur

Nadere informatie

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren Checklist Webwinkel Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012 Checklist Opslag Webcare Keurmerken: duurder is niet altijd beter Hoewel veel keurmerken weinig garanties bieden,

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten Actueel nr 11 / september 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Bent u ook

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

recht & zekerheid Als er iets zeker is, dan is het wel ons rendement. De glazen samenleving: meer zekerheid of minder privacy?

recht & zekerheid Als er iets zeker is, dan is het wel ons rendement. De glazen samenleving: meer zekerheid of minder privacy? Juni 2008 recht & zekerheid Bijna de helft van werkend Nederland heeft een pensioengat Pagina 7 De glazen samenleving: meer zekerheid of minder privacy? Pagina 17 Arbeidsconflicten: vechten of vluchten

Nadere informatie