Relevant zijn was nog nooit zo makkelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Relevant zijn was nog nooit zo makkelijk"

Transcriptie

1 Hetgeheimvandebrandutility Relevantzijnwasnognooitzomakkelijk Erwordtvaakgeschrevendatmerkenconsumentenmindermoetenlastigvallenenmeermoeten aantrekken.ditkandoordeklantcentraaltestellenenmeerrelevantietecreëren.hetklinkt simpel.alleenblijktvanwoordennaardadeneenflinkekluif.hetfenomeen brandutility biedt nieuwemogelijkhedenengenietdaardoorvaneengroeiendepopulariteit. IngmardeLangeenJeroendeBakkerlichteninditartikeltoewateen brandutility is,geven voorbeelden,behandelen learnings &derandvoorwaardenenbesprekenwelkebenaderingener zijn.ditdocumentwordtafgeslotenmethoejemorgenaandeslagkanmetditfenomeenenwatde gevolgenzijnvandezenieuweontwikkelinginmarketingvoordereclamebranche. Watishet? Eenbrandutilityissmalgezegdeenstukjegereedschapdateenmerkaanbiedtomzichzelfte promoten,meestalindevormvaneendienst.reclamegeld,maardanandersbesteed.eenbrand utilityonderbouwtdebeloftevaneenmerkopeeninstrumentelewijze. Uitgangspuntisdusfunctionaliteit:hoekunjeietsmakkelijkermakenvoordeklant?Nike+iseen bekendvoorbeeld.hethoudtbijwelkeroutesjelooptenhoelangjedaaroverdoet.die informatiekunjedelen,waardooranderennieuweroutesontdekken.ookkunjeonlinede competitieaangaanmetmensendiederouteookrennenofdezelfdeafstandlopenopeenandere plek. Opeenandervlak:Charminverkoopttoiletpapier.HetheefteeniPhoneapplicatiewaarmeeje zietwelkeopenbaretoilettenindebuurtzijn,hoedezegewaardeerdwordenenwelkeopenis. Derodelijn:marketingcommunicatieverschuiftvanpromotienaardienstverlening.Datisniet nieuw.klassiekerszijndemichelinguideenhetguinnessbookofrecords.watverschiltisde grotematewaarinditgebeurt. Eenbelangrijkeredenhiervoorisdateendienstonlinevrijwelkosteloosistereproduceren.Een serviceisdaardoorbijnanetzomassaalaantebieden,alseentraditionelereclameboodschap. Daarom:relevantzijnwasnognooitzomakkelijk. Mobielinternetishierbijeengroteaanjager,metdeiPhonevoorop.Hetwordtvoormerken makkelijkeraanwezigtezijninhetdagelijkslevenvanconsumenten:zezijnnu24uurperdag ééndrukopdeknopverwijderdvandeklant.echter,ditwerktalleenalsmensenopdieknop drukken.endatdoenzepasalszeerietsaanhebben.merkenwordendusextragemotiveerd relevantietoetevoegendoorhunpromotie dienstbaartemaken.

2 Datklinktvaakmoeilijkerdanhetis.Eenstudievandiversecasesleertdatvanvrijwelelke reclamebelofteeenserviceistemaken.neem altijddegoedkoopste :eentypische reclameboodschap,meestalmeteenwatopdringerigkarakter.maarookdaariseendienst mogelijk:supermarktketentescoheefteenonlineprijszoeker.typtwixinenjeziethoeveelde reepbijtescokostenbijdeconcurrent,ookalsdieeldersgoedkoperis. Kortom,eenbrandutilitybrengteenpropositietotleven.HetbestevoorbeeldisdeiPhone app vanobama.aanhangerskondendepresidentskandidaatvolgenenspeechesvanhemdirect bekijken.en,cruciaal,hetwassimpelanderemensentebetrekken,waardoorereenolievlek ontstond. Waardetoevoegenmetbrandutilities InhetbovenstaandevoorbeeldmaaktNikesportendaadwerkelijkleuker,inplaatsvan'slechts' teinspireren.netalsfiatecodrive:eenhandiginstrumentdatjerijgedraganalyseertentips geeftomzuinigerterijden.fiatclaimtbetereprestatiesenvoegtwoordbijdaad. Dus:dezebrand utilitiesversterkendeusp svandebeidemerkenenwordeneenonderdeelvan hetbusiness model.adverterenwordtdaarmeeinnoveren,eeninvesteringindetoegevoegde waardevanhetmerk. JosephPinezegtdatjevooreengoedeervaringgeldmoetkunnenvragen.Datgeldtookvooreen brandutility.alsmensennietbereidzijnervoortebetalen,iserkennelijkteweinigtoegevoegde waarde.datbetekentnietdatgeldvragenhoeft.hetisallereersteengoedecontroleomtekijken ofeenconceptrelevantis. Maargeldwordtvakerdaadwerkelijkgevraagd.NeemiFoodvanKraft.Dezeapplicatieheeft meerdan70.000receptenenlaatviavideozienhoezetebereiden.handigalsjeinde supermarktstaat.hijistekoopvoor$0,99.ofwel,eenpromotiedieeendeelvandeinvestering terugverdient.endatisnatuurlijkaltijdwelkom. Erzijnhierbijverschillendeverdienmodellenmogelijk.Bijvoorbeeldeenabonnementstructuur, krijg1.000receptengratis,derestmaandelijkstegeneenkleinevergoeding.kijknaardegameindustrie:spellenwordenvakergratisaangeboden.degebruikerkrijgtheteerstelevel,voorde restwordtbetaald. Amazonverdientopeenanderewijze:ineenboekenwinkelkunjemetjetelefoonzienofhet boekbijamazongoedkoperis.enapplebiedtmetitunesgeniuseenhandigedienst:je selecteerteennummeruitjemuziekcollectieenjekrijgteenplaylistvanbijbehorendemuziek. Handig,ookvoorApple.Hetkentjemuzieksmaakenkanzobetereaanbiedingendoen.

3 Watleerthetons? Zetsuccesvollebrand utilitiesopeenrijeneenaantaldingenvallenop.decentraleles:merken gaanfaciliteren.hetgaatnietmeeromeenabstracteemotionelebelofte.descherprechterisde instrumentelebruikbaarheid:hoemaakthetmerkietsmakkelijkvoormij? Merkenmoetendaarmeedurvende'LifestyleenEmotie' benaderinglostelatenenfunctionele activiteitenteontplooien.dezehebbenweliswaareensmallereinsteek.maardatwordt ruimschootsgecompenseerddoorhunpraktische,terugkerenderelevantie. Datbetekentnietdatdemerkervaringalleenmaarfunctioneelis.Ofdatdezesaaiis.Deemotie ontstaatnamelijktijdenshetgebruik.netzoalsskypeeenfunctionelepropositieheeft goedkoperbellen maarderesulterendeervaringemotioneelis.bijvoorbeeldeenlanggesprek meteengeliefdeopeenvercontinent.kortom:eenmerkbiedtietsrelevant,deconsumentdoet ervervolgensietsbijzondersmee. Verder:merkenmoetendenkenalsondernemers.Vinddevraagenspeeleropeenrelevante wijzeopin.zieookzonneradar.nlvanwieckse.datkwammeteenantwoordophetsuccesvolle Buienradar,ietswatnormalitereenslimmeondernemerdoet. Dezeondernemendeinsteekvraagtomeendoen en aanpassen aanpak.campagnesworden vooraffijngeslepen.maarnieuwedienstenmoetengewoonindemarktwordengezet.endaarna stapsgewijswordenaangepast.hetgaatnietomdevraagofhet85%of100%is.maarofeen significantesprongwordtgemaaktdoorietsrelevantstebiedendaternognietwas. KijkwederomnaarNike+.Datisjarengeledenvrijkleinindemarktgezet.Daarnazijndiverse aanpassingengemaakt.envervolgensishetconceptopeenorganischewijzegegroeid.paslater, toenallesstond,iserdemassamedialecampagnemanversuswomenomheengebouwd. Ookinteressant:voortraditionelemarketingmethodenzijnvrijwelallethema'sgeclaimd.Het onderscheidzitindenuances.maardebrandutilityzorgtervoordatalgemenethema'sweer geclaimdkunnenworden,omdathetnogeenonontgonnenterreinis.wiecksekanmet Zonneraderineensietsbreedalsvandezongenietenopterrassenclaimen.Nikekanmakkelijker hethardloopdomeingrijpen.ditkomtomdatdergelijkethema svooralvooremotionele associatieszijngebruikt,terwijlzenuvertaaldkunnenwordennaarbruikbareinstrumenten.en datisgrotendeelseenonontgonnendomein. Daarmeeligteengevaaropdeloer.Branchevreemdepartijenkunnenthema'swegkapen.Een voorbeeldishetamerikaansemidcenturysoftware.datheefteenmobielebrandutilitywaarmee jemakkelijkboodschappenlijstjesmaaktenprijzenvergelijkt.dedienstisnogbasaal.maarhij verdientaandacht:inpotentieclaimteensoftwareontwikkelaardaarmeehetwinkeldomein.en gaathijdirectdeconcurrentieaanmeteensoortgelijkedienstvanwalmart.debuitenstaander hoefthierbijnietperseteverliezen,kijknaardeopkomstvanhetinternet.nieuweinitiatieven alsnu.nlenbol.comwarendetraditionelepartijenteslimaf.

4 Watzijnrandvoorwaarden? Decrucialevraagisdaarmee:hoedoejehetenwaaropmoetjeletten?Allereerstisbelangrijkdat eenbrandutilitynietrichtopeendemografischegebruikersgroep,maaropconsumentendieeen bepaaldebehoefteofinteressehebben.demografieisdusietsandersdanjerichtenopmensen diehardlopenof bijvoorbeeld vandezonwillengenieten. Eengoeduitgangspuntiseenactiviteit:neemnieteengroepmensenalsuitgangspunt,maarwat zijdoen:winkelen,sportenofkoken. Devolgendevraagvolgtlogischerwijs:maakteenbrandutilityditdanmakkelijker?MetdeIKEA HomePlannerkunjejeeigenhuisinrichtenin3D.Ditgaatbeterdanmetpenenpapier.Maarhet gevaarligtopdeloeromgeinige tools teontwikkelen,zonderdaadwerkelijkerelevantie. Datisookdebelangrijksteangelvanhetfenomeen.Veelinitiatieven,ookdiehierbeschreven worden,hebbeneenslimmeaannameeneengrootpotentieelnut.indepraktijkwerkenze echternietaltijdvlekkeloos.ofwel,veelconceptenzittennogindebeta faseenhetvakgebiedis nogvolopinontwikkeling. NeemHP.Datheefteenbrandutilitydatjeherinnertjecomputeruittezetten,omdatdaarmee wereldwijdveelstroomkanwordenbespaart.eensympathiekegedachte.maarhetgevaarvan depratendepaperclipvanwindows'95ligtopdeloer:eenhulpjedatirriteert. Eenstapjelastiger:isdedienststructureelrelevant?EengoedvoorbeeldhiervanzijndeHP s Onlineclasses.Daarleerjehoemetcomputersomtegaan,geheelgratis.Doordathetnietalleen omhp productengaat,erzijnbijvoorbeeldookwindows cursussen,isheteendienstdie tientallenjarendoorkangaan.endezekangelaagdzijn:eenbasalecursusvoorniets,een intensievecursustegenbetaling. Enpastdebrandutilitybijdeconsumptiecontext?Bijeenreclamecampagnekaneenmerkeen relatiefbreedscalaaanthema sclaimen,zolangdeachterliggendeassociatiesmaarresoneren metdemerkwaarden.maaralshetmerkeennieuwedienstinitieert,moetdeconsumentde praktischelinkdirectsnappen.andersgebruiktdie msimpelwegniet.ofwel,doordatde toeschouwereengebruikerwordt,gaatdebenodigdebetrokkenheidomhoog.ditstelthogere eisengesteldaandelinktussenhetmerkendeactiviteit. EengoedvoorbeeldisdeverzekeraarNationwide.Datheefteenpassendetoepassinggemaakt vooralsjeeenongevalhebt:decentraleweetautomatischwaarjejebevindt,jekunteenfotovan desituatiedoorsturenengelijksleephulpbestellen.eenandervoorbeeldisdeingwegwijzer: eenapplicatiewaarmeejezietwaarhetdichtsbijzijndepinapparaatis. Ofwel,eenbrandutilitygaatomdagelijksheid.DeltaAirlineslaatjeincheckenviajemobiel.Niet baanbrekend,welhandig.zipcar deamerikaansegreenwheels heefteennieuwedienst waarmeejezietwelkehuurautoindebuurtis,jekuntdezegelijkreserveren.leukdetail:alsje deautonadert,toetertdeze.

5 Hetisbelangrijkdateenbrandutilitybehalvenuttig,ookverrassendis.Ditvergrootdekansdat dezegebruiktwordt.ziededomino'spizzatracker:volgwanneerjepizzawordtbereid,inde ovenligtenwordtbezorgd.dezedienstwerdeenpopulaireviral,omdatvelenhetwilden proberen. Welkebenadering? Nietbijiedermerkpasteenzelfdesoortbrandutility.HetmodelvanRossiter&Percyishierbij eenhandighulpmiddel.hetmodelmaaktonderscheidtussenpropositiesmeteenhogeenlage betrokkenheid.hiervaniseenpositieveennegatievevariant. Kwadrant1 Makkelijkermaken Inheteerstekwadrantzittoiletpapier:productenwaarmeejeweinighebt.Jewilterzomin mogelijkmeebezigzijn.alsditteveeltijdkost,wordjegeïrriteerd.bijvoorbeeldalsjelangmoet wachtenvooreenopenbaartoilet.eenbrandutilitykanjehelpendoorditmakkelijkertemaken, zoalscharmindoet.

6 Kwadrant2 Eenvoudigermaken Verzekeringenzijnproductenwaarmeejenietbezigwiltzijn.Maarjevindtzewelbelangrijk.Dit leidtvaaktotfrustratie.bijvoorbeeldomdatdeprocedurestecomplexzijnenjeerslapeloze nachtenvanhebt.eenuitdagingvooreenbrandutilityisomdezesituatieseenvoudigerte maken.hierbijpasthetvoorbeeldvannationwide:bijschadekunjeallesinéénkeerregelen. Belangrijk:makkelijkeneenvoudigzijnniethetzelfde.Complexemateriesimpelmaken,is ingewikkelderdanietsvervelendsmakkelijkertemaken. Kwadrant3 Leukermaken Bierisleuk,maarheefteenrelatieflagebetrokkenheid.Hetgaatomlol.Eenbrandutilitykaneen ervaringleukermaken.hierzitwiekseszonneradar:jezitvakeropeenzonnigterras,waardoor bierdrinkenleukerwordt. Kwadrant4 Stimuleren Inhetlaatstekwadrantzitsport.Ietsleuks,waareenhogebetrokkenheidbijgepaardgaat. Aspiratieisbelangrijk:jewiltbijvoorbeeldbeterkunnenhardlopen.Eenbrandutilitykanje stimuleren.nike+helptjeeenbeterehardloperteworden. Kortom:kijkeerstinwelkehoekjeproductzit.Danishetmakkelijkertebepalenwelkeambitie jemerkactiviteitmoethebben. Hoemorgenaandeslag? Veelvandebeschrevendienstenstellenandereeisendaneencommunicatiecampagne.Zepassen daarmeemeeronderhetkopjeinnovatiedancommunicatie.bijinnovatieishetideebelangrijk, maardeexecutienogmeer.bureauszijndaarmeenietalleen decreatief,maarwordenbovenal ook deregisseur.degroteuitdagingisomhetconceptuitgevoerdtekrijgen. Belangrijkisdaarmeedateenideesnelconcreetwordt.Bouwdaaromzosnelmogelijkeen testbaarprototype.woordenzijnmulti interpretabel.ietswatvoorjeneusstaatiseenduidig. Onthoudde1111 regelvandurfinvesteerders.1puntvoorhetidee,10puntenvoorhet uitgewerkteconcept,100puntenvoorbusinesscaseen1.000puntenvoorwerkendedemo.want pasbij1.111puntenheefteenconceptvooreenbrandutilitypasechtwaarde.ofwel,bijiedere concretiseringneemtdewaardevanhetconceptexponentieeltoen. Enbeginklein.Bureauszijngeneigdomgroteconceptenindemarkttezetten.Ditwerktbijeen procesdatingrotematestandaardiseerbaaris,zoalseenreclamecampagne.bijdeontwikkeling vaneennieuwedienstishetaantalmogelijkhedendiversendaarmeeookdevalkuilen. Essentieelisdaaromvallenenopstaan.Ditkanbijkleineprojectendieonderderadarzitten.Niet bijgrotegeldverslindersdiedeaandachtvandedirectiehebben.

7 Datbetekentnatuurlijknietdathetconceptkleinmoetblijven.Terugnaarheteerdergenoemde fijnslijpen:eencampagneverfijnjevoordelanceringachterdeschermen.eenbrandutilitykan jepastechtscherpmaken inhetveld.daarnakanjehemzogrootmakenalsjewilt. Watverandertervoordereclamewereld? Omeenrelevantebrandutilityteontwikkelenisermeernodigdanalleeneenidee.Denkhierbij aankennisvanhoeeenconceptpreciesgaatwerken zowelfunctioneelalstechnologisch enhoe eenbrandutilitysuccesvolkanwordengelanceerd.reclamebureausdiemetdezenieuwe ontwikkelinginmarketingaandeslaggaan,wordendusuitgedaagdomnaast decreatief ook de regisseur tewordenvancomplexeprojecten.hetontwikkelingenvaneenbrandutilityis immersietstotaalandersdanmakenvaneencommunicatiecampagne. IngmardeLangeisverantwoordelijkvoordemarketingvanHyves.JeroendeBakkerismediaondernemerenco foundervan2009amsterdam.

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

1. Ga naar de bibliotheek. 2. Kies twee of drie boeken uit over jouw onderwerp. 3. Denk je ook aan de junior-informatieboekjes?

1. Ga naar de bibliotheek. 2. Kies twee of drie boeken uit over jouw onderwerp. 3. Denk je ook aan de junior-informatieboekjes? groep 5 Kies een onderwerp waar je al iets van af weet. 1. Ga naar de bibliotheek. 2. Kies twee of drie boeken uit over jouw onderwerp. 3. Denk je ook aan de junior-informatieboekjes? 4. Let er bij het

Nadere informatie

W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3. 07. De app in een goede mobiele strategie

W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3. 07. De app in een goede mobiele strategie W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3 07. De app in een goede mobiele strategie Introductie We ontwikkelden de afgelopen jaren verschillende consumenten apps. De wens van bedrijven om

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

KPN ÉÉN Telefooncentrale. Verkorte handleiding

KPN ÉÉN Telefooncentrale. Verkorte handleiding KPN ÉÉN Telefooncentrale beheer Verkorte handleiding Inhoud 1 Inleiding 3 2 KPN ÉÉN Beheer installeren 4 3 Inloggen 5 4 Wachtwoord wijzigen 6 5 Functionaliteiten 7 6 Algemeen 8 7 Keuzemenu 9 8 Belgroepen

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

ALTIJD VERBONDEN. ALTIJD VRIJ.

ALTIJD VERBONDEN. ALTIJD VRIJ. BMW ConnectedDrive www.bmw.nl/ connecteddrive BMW maakt rijden geweldig ALTIJD VERBONDEN. ALTIJD VRIJ. KORTE HANDLEIDING: CONNECTED DRIVE SERVICES. CONNECTED DRIVE SERVICES. Wat bieden BMW Connected Services?

Nadere informatie

Onderzoek Tablets in het onderwijs

Onderzoek Tablets in het onderwijs Onderzoek Tablets in het onderwijs September 2011 Voorwoord In dit verslag presenteren we onze bevindingen van de tablettest die we hebben uitgevoerd. Zowel de ipad 2 als verschillende Android tablets

Nadere informatie

Google AdWords Academy

Google AdWords Academy Google AdWords Academy Agenda Ochtend: Google Engage De Basis van AdWords AdWords Interface Een Campagne Opzetten 5 Optimalisatie Tips Hoe Verkoopt u AdWords aan uw Klanten Manager Defined Spend Niveau

Nadere informatie

Social Media Update 2012

Social Media Update 2012 Social Media Update 2012 Van Virgin tot Guru : Hoe social zijn Nederlandse bedrijven? Jungle Minds - Oktober 2012 Kim Wiebring Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Social Media update 2012... 3 1.2. Social Readiness...

Nadere informatie

Beveiligen van PDF documenten (deel 2)

Beveiligen van PDF documenten (deel 2) Beveiligen van PDF documenten (deel 2) Colin van Oosterhout Business development manager Acrobat Adobe Systems Benelux De beveiligingsmethoden binnen Adobe Acrobat Fases van document toegang en beveiliging

Nadere informatie

ITIL : De basics. valerie arraj, Managing Director, Compliance Process Partners, LLC. axelos.com

ITIL : De basics. valerie arraj, Managing Director, Compliance Process Partners, LLC. axelos.com ITIL : De basics valerie arraj, Managing Director, Compliance Process Partners, LLC axelos.com White Paper Mei 2010 Inhoud 1 Wat is ITIL en wat zijn de beginselen? 3 2 Waarom zou een organisatie geïnteresseerd

Nadere informatie

18-3-2014. Welkom! #NTSOCIAL

18-3-2014. Welkom! #NTSOCIAL Welkom! #NTSOCIAL 1 http://www.youtube.com/watch?v=zcq1lwljkls 2 SOCIAL MEDIA Status en Aanpak 19 maart 2014 Zelfstandig online marketing adviseur Publicaties Online marketing expert in een week Social

Nadere informatie

Praxis 2020. Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014

Praxis 2020. Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014 Praxis 2020 Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014 2020: Consument verwacht meer Me-Commerce Shoppen gaat steeds minder om product en transac2e en meer om oriënta2evoorkeuren en persoonlijke context

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen Voor iedere medewerker het ideale communicatiepakket Het toenemend aantal communicatiemogelijkheden en de steeds grotere keuze aan devices,

Nadere informatie

Configuratie Gigaset SX762 voor gebruik in combinatie met Tooway. en VOIP dienst middels sip.sipnl.net

Configuratie Gigaset SX762 voor gebruik in combinatie met Tooway. en VOIP dienst middels sip.sipnl.net Configuratie Gigaset SX762 voor gebruik in combinatie met Tooway en VOIP dienst middels sip.sipnl.net Neem de Gigaset SX762 uit de verpakking en sluit de bijgeleverde stroom adapter aan op de PWR (power)

Nadere informatie

Patti en Jack Phillips Meten is weten met de ROI-methodologie

Patti en Jack Phillips Meten is weten met de ROI-methodologie vakblad voor de commerciële beslisser 28 e jaargang december 2014 Patti en Jack Phillips Meten is weten met de ROI-methodologie War on talent Topbedrijven als ijklijn Van verkopen naar co-creatie 4 SalesManagement

Nadere informatie

Klik helemaal bovenaan op de tab Registreren of klik op de Registreer je en start nu button op de homepage

Klik helemaal bovenaan op de tab Registreren of klik op de Registreer je en start nu button op de homepage Handleiding Energiejacht Op de website van de Energiejacht kun je je energie- en waterverbruik op de voet volgen. De unieke online tool biedt je de mogelijkheid om je huidige energieverbruik te vergelijken

Nadere informatie

Energie besparen door meten

Energie besparen door meten In deze brochure informeren wij u over het bij u toegepaste meetsysteem en hoe u op uw energiekosten kunt besparen. Energie besparen door meten radiografische warmtekostenverdeler Besparen op energiekosten

Nadere informatie

AanZet. Doelstellingen van AanZet zijn o.a.:

AanZet. Doelstellingen van AanZet zijn o.a.: AanZet Wat doet AanZet AanZet is de Stichting voor Cliëntgestuurde Projecten in Friesland die projecten ondersteunt voor en door mensen die ervaring hebben met de geestelijke gezondheidszorg. Wie komt

Nadere informatie

Heerlijke, versgezette premium koffie, overal, altijd! Een bijzondere buitenbeleving moet in uw winkel beginnen!

Heerlijke, versgezette premium koffie, overal, altijd! Een bijzondere buitenbeleving moet in uw winkel beginnen! Heerlijke, versgezette premium koffie, overal, altijd! Een bijzondere buitenbeleving moet in uw winkel beginnen! De Coffeebrewer - hoe werkt het? De Coffeebrewer kan het beste worden omschreven als een

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

Nieuwe mogelijkheden Campus Solutions SIS-Congres HvA/UvA 2014. SaNS-Expertisecentrum Hans Janssen

Nieuwe mogelijkheden Campus Solutions SIS-Congres HvA/UvA 2014. SaNS-Expertisecentrum Hans Janssen Nieuwe mogelijkheden Campus Solutions SIS-Congres HvA/UvA 2014 SaNS-Expertisecentrum Hans Janssen Agenda Bredere inzet bestaande mogelijkheden Campus Solutions Modules Campus Solutions Functionaliteit

Nadere informatie

1 Een zakelijke Facebookpagina opzetten 7. Persoonlijke profiel 8 Facebookgroep 14 Facebookpagina 15

1 Een zakelijke Facebookpagina opzetten 7. Persoonlijke profiel 8 Facebookgroep 14 Facebookpagina 15 Inhoudsopgave 0 Inleiding 1 Facebook feiten en cijfers 2 Is Facebook gratis? 3 Grote bedrijven versus kleinere ondernemingen 3 Communiceer als persoon, niet als bedrijf 4 Fluisteren mag, maar ga niet schreeuwen

Nadere informatie

BYOD-Beleid [Naam organisatie]

BYOD-Beleid [Naam organisatie] BYOD-Beleid [Naam organisatie] De werknemer mag gebruik maken van een persoonlijk mobiel apparaat zoals een telefoon, tablet of notebook voor zakelijke doeleinden ten behoeve van [naam organisatie], voor

Nadere informatie

Betaalde applicaties Freemium Advertenties Sponsoring Mobile Ad Network Promotie

Betaalde applicaties Freemium Advertenties Sponsoring Mobile Ad Network Promotie PROBLEEMSTELLING Op het moment van schrijven bevinden zich meer dan één miljoen applicaties in de App Store van Apple. Dit aantal blijft alsmaar groeien. Steeds meer bedrijven willen een applicatie ontwikkeld

Nadere informatie