Relevant zijn was nog nooit zo makkelijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Relevant zijn was nog nooit zo makkelijk"

Transcriptie

1 Hetgeheimvandebrandutility Relevantzijnwasnognooitzomakkelijk Erwordtvaakgeschrevendatmerkenconsumentenmindermoetenlastigvallenenmeermoeten aantrekken.ditkandoordeklantcentraaltestellenenmeerrelevantietecreëren.hetklinkt simpel.alleenblijktvanwoordennaardadeneenflinkekluif.hetfenomeen brandutility biedt nieuwemogelijkhedenengenietdaardoorvaneengroeiendepopulariteit. IngmardeLangeenJeroendeBakkerlichteninditartikeltoewateen brandutility is,geven voorbeelden,behandelen learnings &derandvoorwaardenenbesprekenwelkebenaderingener zijn.ditdocumentwordtafgeslotenmethoejemorgenaandeslagkanmetditfenomeenenwatde gevolgenzijnvandezenieuweontwikkelinginmarketingvoordereclamebranche. Watishet? Eenbrandutilityissmalgezegdeenstukjegereedschapdateenmerkaanbiedtomzichzelfte promoten,meestalindevormvaneendienst.reclamegeld,maardanandersbesteed.eenbrand utilityonderbouwtdebeloftevaneenmerkopeeninstrumentelewijze. Uitgangspuntisdusfunctionaliteit:hoekunjeietsmakkelijkermakenvoordeklant?Nike+iseen bekendvoorbeeld.hethoudtbijwelkeroutesjelooptenhoelangjedaaroverdoet.die informatiekunjedelen,waardooranderennieuweroutesontdekken.ookkunjeonlinede competitieaangaanmetmensendiederouteookrennenofdezelfdeafstandlopenopeenandere plek. Opeenandervlak:Charminverkoopttoiletpapier.HetheefteeniPhoneapplicatiewaarmeeje zietwelkeopenbaretoilettenindebuurtzijn,hoedezegewaardeerdwordenenwelkeopenis. Derodelijn:marketingcommunicatieverschuiftvanpromotienaardienstverlening.Datisniet nieuw.klassiekerszijndemichelinguideenhetguinnessbookofrecords.watverschiltisde grotematewaarinditgebeurt. Eenbelangrijkeredenhiervoorisdateendienstonlinevrijwelkosteloosistereproduceren.Een serviceisdaardoorbijnanetzomassaalaantebieden,alseentraditionelereclameboodschap. Daarom:relevantzijnwasnognooitzomakkelijk. Mobielinternetishierbijeengroteaanjager,metdeiPhonevoorop.Hetwordtvoormerken makkelijkeraanwezigtezijninhetdagelijkslevenvanconsumenten:zezijnnu24uurperdag ééndrukopdeknopverwijderdvandeklant.echter,ditwerktalleenalsmensenopdieknop drukken.endatdoenzepasalszeerietsaanhebben.merkenwordendusextragemotiveerd relevantietoetevoegendoorhunpromotie dienstbaartemaken.

2 Datklinktvaakmoeilijkerdanhetis.Eenstudievandiversecasesleertdatvanvrijwelelke reclamebelofteeenserviceistemaken.neem altijddegoedkoopste :eentypische reclameboodschap,meestalmeteenwatopdringerigkarakter.maarookdaariseendienst mogelijk:supermarktketentescoheefteenonlineprijszoeker.typtwixinenjeziethoeveelde reepbijtescokostenbijdeconcurrent,ookalsdieeldersgoedkoperis. Kortom,eenbrandutilitybrengteenpropositietotleven.HetbestevoorbeeldisdeiPhone app vanobama.aanhangerskondendepresidentskandidaatvolgenenspeechesvanhemdirect bekijken.en,cruciaal,hetwassimpelanderemensentebetrekken,waardoorereenolievlek ontstond. Waardetoevoegenmetbrandutilities InhetbovenstaandevoorbeeldmaaktNikesportendaadwerkelijkleuker,inplaatsvan'slechts' teinspireren.netalsfiatecodrive:eenhandiginstrumentdatjerijgedraganalyseertentips geeftomzuinigerterijden.fiatclaimtbetereprestatiesenvoegtwoordbijdaad. Dus:dezebrand utilitiesversterkendeusp svandebeidemerkenenwordeneenonderdeelvan hetbusiness model.adverterenwordtdaarmeeinnoveren,eeninvesteringindetoegevoegde waardevanhetmerk. JosephPinezegtdatjevooreengoedeervaringgeldmoetkunnenvragen.Datgeldtookvooreen brandutility.alsmensennietbereidzijnervoortebetalen,iserkennelijkteweinigtoegevoegde waarde.datbetekentnietdatgeldvragenhoeft.hetisallereersteengoedecontroleomtekijken ofeenconceptrelevantis. Maargeldwordtvakerdaadwerkelijkgevraagd.NeemiFoodvanKraft.Dezeapplicatieheeft meerdan70.000receptenenlaatviavideozienhoezetebereiden.handigalsjeinde supermarktstaat.hijistekoopvoor$0,99.ofwel,eenpromotiedieeendeelvandeinvestering terugverdient.endatisnatuurlijkaltijdwelkom. Erzijnhierbijverschillendeverdienmodellenmogelijk.Bijvoorbeeldeenabonnementstructuur, krijg1.000receptengratis,derestmaandelijkstegeneenkleinevergoeding.kijknaardegameindustrie:spellenwordenvakergratisaangeboden.degebruikerkrijgtheteerstelevel,voorde restwordtbetaald. Amazonverdientopeenanderewijze:ineenboekenwinkelkunjemetjetelefoonzienofhet boekbijamazongoedkoperis.enapplebiedtmetitunesgeniuseenhandigedienst:je selecteerteennummeruitjemuziekcollectieenjekrijgteenplaylistvanbijbehorendemuziek. Handig,ookvoorApple.Hetkentjemuzieksmaakenkanzobetereaanbiedingendoen.

3 Watleerthetons? Zetsuccesvollebrand utilitiesopeenrijeneenaantaldingenvallenop.decentraleles:merken gaanfaciliteren.hetgaatnietmeeromeenabstracteemotionelebelofte.descherprechterisde instrumentelebruikbaarheid:hoemaakthetmerkietsmakkelijkvoormij? Merkenmoetendaarmeedurvende'LifestyleenEmotie' benaderinglostelatenenfunctionele activiteitenteontplooien.dezehebbenweliswaareensmallereinsteek.maardatwordt ruimschootsgecompenseerddoorhunpraktische,terugkerenderelevantie. Datbetekentnietdatdemerkervaringalleenmaarfunctioneelis.Ofdatdezesaaiis.Deemotie ontstaatnamelijktijdenshetgebruik.netzoalsskypeeenfunctionelepropositieheeft goedkoperbellen maarderesulterendeervaringemotioneelis.bijvoorbeeldeenlanggesprek meteengeliefdeopeenvercontinent.kortom:eenmerkbiedtietsrelevant,deconsumentdoet ervervolgensietsbijzondersmee. Verder:merkenmoetendenkenalsondernemers.Vinddevraagenspeeleropeenrelevante wijzeopin.zieookzonneradar.nlvanwieckse.datkwammeteenantwoordophetsuccesvolle Buienradar,ietswatnormalitereenslimmeondernemerdoet. Dezeondernemendeinsteekvraagtomeendoen en aanpassen aanpak.campagnesworden vooraffijngeslepen.maarnieuwedienstenmoetengewoonindemarktwordengezet.endaarna stapsgewijswordenaangepast.hetgaatnietomdevraagofhet85%of100%is.maarofeen significantesprongwordtgemaaktdoorietsrelevantstebiedendaternognietwas. KijkwederomnaarNike+.Datisjarengeledenvrijkleinindemarktgezet.Daarnazijndiverse aanpassingengemaakt.envervolgensishetconceptopeenorganischewijzegegroeid.paslater, toenallesstond,iserdemassamedialecampagnemanversuswomenomheengebouwd. Ookinteressant:voortraditionelemarketingmethodenzijnvrijwelallethema'sgeclaimd.Het onderscheidzitindenuances.maardebrandutilityzorgtervoordatalgemenethema'sweer geclaimdkunnenworden,omdathetnogeenonontgonnenterreinis.wiecksekanmet Zonneraderineensietsbreedalsvandezongenietenopterrassenclaimen.Nikekanmakkelijker hethardloopdomeingrijpen.ditkomtomdatdergelijkethema svooralvooremotionele associatieszijngebruikt,terwijlzenuvertaaldkunnenwordennaarbruikbareinstrumenten.en datisgrotendeelseenonontgonnendomein. Daarmeeligteengevaaropdeloer.Branchevreemdepartijenkunnenthema'swegkapen.Een voorbeeldishetamerikaansemidcenturysoftware.datheefteenmobielebrandutilitywaarmee jemakkelijkboodschappenlijstjesmaaktenprijzenvergelijkt.dedienstisnogbasaal.maarhij verdientaandacht:inpotentieclaimteensoftwareontwikkelaardaarmeehetwinkeldomein.en gaathijdirectdeconcurrentieaanmeteensoortgelijkedienstvanwalmart.debuitenstaander hoefthierbijnietperseteverliezen,kijknaardeopkomstvanhetinternet.nieuweinitiatieven alsnu.nlenbol.comwarendetraditionelepartijenteslimaf.

4 Watzijnrandvoorwaarden? Decrucialevraagisdaarmee:hoedoejehetenwaaropmoetjeletten?Allereerstisbelangrijkdat eenbrandutilitynietrichtopeendemografischegebruikersgroep,maaropconsumentendieeen bepaaldebehoefteofinteressehebben.demografieisdusietsandersdanjerichtenopmensen diehardlopenof bijvoorbeeld vandezonwillengenieten. Eengoeduitgangspuntiseenactiviteit:neemnieteengroepmensenalsuitgangspunt,maarwat zijdoen:winkelen,sportenofkoken. Devolgendevraagvolgtlogischerwijs:maakteenbrandutilityditdanmakkelijker?MetdeIKEA HomePlannerkunjejeeigenhuisinrichtenin3D.Ditgaatbeterdanmetpenenpapier.Maarhet gevaarligtopdeloeromgeinige tools teontwikkelen,zonderdaadwerkelijkerelevantie. Datisookdebelangrijksteangelvanhetfenomeen.Veelinitiatieven,ookdiehierbeschreven worden,hebbeneenslimmeaannameeneengrootpotentieelnut.indepraktijkwerkenze echternietaltijdvlekkeloos.ofwel,veelconceptenzittennogindebeta faseenhetvakgebiedis nogvolopinontwikkeling. NeemHP.Datheefteenbrandutilitydatjeherinnertjecomputeruittezetten,omdatdaarmee wereldwijdveelstroomkanwordenbespaart.eensympathiekegedachte.maarhetgevaarvan depratendepaperclipvanwindows'95ligtopdeloer:eenhulpjedatirriteert. Eenstapjelastiger:isdedienststructureelrelevant?EengoedvoorbeeldhiervanzijndeHP s Onlineclasses.Daarleerjehoemetcomputersomtegaan,geheelgratis.Doordathetnietalleen omhp productengaat,erzijnbijvoorbeeldookwindows cursussen,isheteendienstdie tientallenjarendoorkangaan.endezekangelaagdzijn:eenbasalecursusvoorniets,een intensievecursustegenbetaling. Enpastdebrandutilitybijdeconsumptiecontext?Bijeenreclamecampagnekaneenmerkeen relatiefbreedscalaaanthema sclaimen,zolangdeachterliggendeassociatiesmaarresoneren metdemerkwaarden.maaralshetmerkeennieuwedienstinitieert,moetdeconsumentde praktischelinkdirectsnappen.andersgebruiktdie msimpelwegniet.ofwel,doordatde toeschouwereengebruikerwordt,gaatdebenodigdebetrokkenheidomhoog.ditstelthogere eisengesteldaandelinktussenhetmerkendeactiviteit. EengoedvoorbeeldisdeverzekeraarNationwide.Datheefteenpassendetoepassinggemaakt vooralsjeeenongevalhebt:decentraleweetautomatischwaarjejebevindt,jekunteenfotovan desituatiedoorsturenengelijksleephulpbestellen.eenandervoorbeeldisdeingwegwijzer: eenapplicatiewaarmeejezietwaarhetdichtsbijzijndepinapparaatis. Ofwel,eenbrandutilitygaatomdagelijksheid.DeltaAirlineslaatjeincheckenviajemobiel.Niet baanbrekend,welhandig.zipcar deamerikaansegreenwheels heefteennieuwedienst waarmeejezietwelkehuurautoindebuurtis,jekuntdezegelijkreserveren.leukdetail:alsje deautonadert,toetertdeze.

5 Hetisbelangrijkdateenbrandutilitybehalvenuttig,ookverrassendis.Ditvergrootdekansdat dezegebruiktwordt.ziededomino'spizzatracker:volgwanneerjepizzawordtbereid,inde ovenligtenwordtbezorgd.dezedienstwerdeenpopulaireviral,omdatvelenhetwilden proberen. Welkebenadering? Nietbijiedermerkpasteenzelfdesoortbrandutility.HetmodelvanRossiter&Percyishierbij eenhandighulpmiddel.hetmodelmaaktonderscheidtussenpropositiesmeteenhogeenlage betrokkenheid.hiervaniseenpositieveennegatievevariant. Kwadrant1 Makkelijkermaken Inheteerstekwadrantzittoiletpapier:productenwaarmeejeweinighebt.Jewilterzomin mogelijkmeebezigzijn.alsditteveeltijdkost,wordjegeïrriteerd.bijvoorbeeldalsjelangmoet wachtenvooreenopenbaartoilet.eenbrandutilitykanjehelpendoorditmakkelijkertemaken, zoalscharmindoet.

6 Kwadrant2 Eenvoudigermaken Verzekeringenzijnproductenwaarmeejenietbezigwiltzijn.Maarjevindtzewelbelangrijk.Dit leidtvaaktotfrustratie.bijvoorbeeldomdatdeprocedurestecomplexzijnenjeerslapeloze nachtenvanhebt.eenuitdagingvooreenbrandutilityisomdezesituatieseenvoudigerte maken.hierbijpasthetvoorbeeldvannationwide:bijschadekunjeallesinéénkeerregelen. Belangrijk:makkelijkeneenvoudigzijnniethetzelfde.Complexemateriesimpelmaken,is ingewikkelderdanietsvervelendsmakkelijkertemaken. Kwadrant3 Leukermaken Bierisleuk,maarheefteenrelatieflagebetrokkenheid.Hetgaatomlol.Eenbrandutilitykaneen ervaringleukermaken.hierzitwiekseszonneradar:jezitvakeropeenzonnigterras,waardoor bierdrinkenleukerwordt. Kwadrant4 Stimuleren Inhetlaatstekwadrantzitsport.Ietsleuks,waareenhogebetrokkenheidbijgepaardgaat. Aspiratieisbelangrijk:jewiltbijvoorbeeldbeterkunnenhardlopen.Eenbrandutilitykanje stimuleren.nike+helptjeeenbeterehardloperteworden. Kortom:kijkeerstinwelkehoekjeproductzit.Danishetmakkelijkertebepalenwelkeambitie jemerkactiviteitmoethebben. Hoemorgenaandeslag? Veelvandebeschrevendienstenstellenandereeisendaneencommunicatiecampagne.Zepassen daarmeemeeronderhetkopjeinnovatiedancommunicatie.bijinnovatieishetideebelangrijk, maardeexecutienogmeer.bureauszijndaarmeenietalleen decreatief,maarwordenbovenal ook deregisseur.degroteuitdagingisomhetconceptuitgevoerdtekrijgen. Belangrijkisdaarmeedateenideesnelconcreetwordt.Bouwdaaromzosnelmogelijkeen testbaarprototype.woordenzijnmulti interpretabel.ietswatvoorjeneusstaatiseenduidig. Onthoudde1111 regelvandurfinvesteerders.1puntvoorhetidee,10puntenvoorhet uitgewerkteconcept,100puntenvoorbusinesscaseen1.000puntenvoorwerkendedemo.want pasbij1.111puntenheefteenconceptvooreenbrandutilitypasechtwaarde.ofwel,bijiedere concretiseringneemtdewaardevanhetconceptexponentieeltoen. Enbeginklein.Bureauszijngeneigdomgroteconceptenindemarkttezetten.Ditwerktbijeen procesdatingrotematestandaardiseerbaaris,zoalseenreclamecampagne.bijdeontwikkeling vaneennieuwedienstishetaantalmogelijkhedendiversendaarmeeookdevalkuilen. Essentieelisdaaromvallenenopstaan.Ditkanbijkleineprojectendieonderderadarzitten.Niet bijgrotegeldverslindersdiedeaandachtvandedirectiehebben.

7 Datbetekentnatuurlijknietdathetconceptkleinmoetblijven.Terugnaarheteerdergenoemde fijnslijpen:eencampagneverfijnjevoordelanceringachterdeschermen.eenbrandutilitykan jepastechtscherpmaken inhetveld.daarnakanjehemzogrootmakenalsjewilt. Watverandertervoordereclamewereld? Omeenrelevantebrandutilityteontwikkelenisermeernodigdanalleeneenidee.Denkhierbij aankennisvanhoeeenconceptpreciesgaatwerken zowelfunctioneelalstechnologisch enhoe eenbrandutilitysuccesvolkanwordengelanceerd.reclamebureausdiemetdezenieuwe ontwikkelinginmarketingaandeslaggaan,wordendusuitgedaagdomnaast decreatief ook de regisseur tewordenvancomplexeprojecten.hetontwikkelingenvaneenbrandutilityis immersietstotaalandersdanmakenvaneencommunicatiecampagne. IngmardeLangeisverantwoordelijkvoordemarketingvanHyves.JeroendeBakkerismediaondernemerenco foundervan2009amsterdam.

Mediawijs? Hoe word ik het?

Mediawijs? Hoe word ik het? Mediawijs? Hoe word ik het? Vormen van mediawijsheid (?) (Aller)Eerste ervaring met scholing en nulmeting Uitwisseling van ervaringen en wensen. Marian van der Woert Jean Jamin Fomec vrijdag 11 januari

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder mijn persoonlijke voorafgaande

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder mijn persoonlijke voorafgaande Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder mijn persoonlijke voorafgaande INHOUDSOPGAVE WELKOM! 5 1. EEN LEERPLATFORM KIEZEN 7 2. E-LEARNING

Nadere informatie

Flitstraining RAPP-it: de snelle reflectie app

Flitstraining RAPP-it: de snelle reflectie app Flitstraining RAPP-it: de snelle reflectie app Karen D. Könings, PhD Jean van Berlo, MSc* Maastricht University Dept. Educational Development and Research Faculty of Health, Medicine and Life sciences

Nadere informatie

APPARTEMENT A 0.1 PRIVE TUIN KEUKEN INKOM TRAPHAL A LIFT APP. A 0.1 FASE : PRESENTATIE BOUWPLAATS : SINT BERNARDSESTEENWEG 413-419, 2660 HOBOKEN

APPARTEMENT A 0.1 PRIVE TUIN KEUKEN INKOM TRAPHAL A LIFT APP. A 0.1 FASE : PRESENTATIE BOUWPLAATS : SINT BERNARDSESTEENWEG 413-419, 2660 HOBOKEN PRIVE TUIN HAL APP. A 0.1 SLAAPKAMER SAS APPARTEMENT A 0.1 PRIVE TUIN OVERDEKTE FIETSEN PARKEERPLAATS 5 APP. B 0.1 SAS SLAAPKAMER 2 APPARTEMENT B 0.1 TERRAS HAL APP. A 2.1 APPARTEMENT A 1.1 TERRAS HAL

Nadere informatie

Drillster B.V. Middenburcht 136 3452 MT VLEUTEN The Netherlands 1

Drillster B.V. Middenburcht 136 3452 MT VLEUTEN The Netherlands 1 Drillster algemeen Drillster is een innovatief e learning programma waarmee studenten op efficiënte manier kennis kunnen opdoen, vasthouden en testen. Met Drillster leer je sneller en onthoud je langer.

Nadere informatie

Internet 1 SMS 1. Ga naar sendc.com Log in met Scherm. SMS naar 2255 Typ Scherm <spatie> uw keuze (bv. Scherm b) Geen extra kosten per bericht

Internet 1 SMS 1. Ga naar sendc.com Log in met Scherm. SMS naar 2255 Typ Scherm <spatie> uw keuze (bv. Scherm b) Geen extra kosten per bericht Internet 1 2 Ga naar sendc.com Log in met Scherm SMS 1 2 SMS naar 2255 Typ Scherm uw keuze (bv. Scherm b) Geen extra kosten per bericht De vraag gaat open zodra u een sessie en diavoorstelling

Nadere informatie

De school komt naar u toe.

De school komt naar u toe. De school komt naar u toe. k.wever@horizoncollege.nl klaaswever@hotmail.com Afstandsleren Welzijn/Zorg 2.0 Vraagstelling Een aanvraag tot samenwerking met een zorginstelling om medewerkers op te schalen

Nadere informatie

MijnQredits: toegang tot jouw coachingstrajecten en het coachingslogboek

MijnQredits: toegang tot jouw coachingstrajecten en het coachingslogboek MijnQredits: toegang tot jouw coachingstrajecten en het coachingslogboek Versie 2.0 // 29/04/16 1 Toegang tot MijnQredits... 2 3 De dashboard van MijnQredits voor coaches... 3 4 Bekijk coachingstrajecten...

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

Energie zuinig maken S5

Energie zuinig maken S5 Batterij besparing S5 Android 5,0 Lollipop Jan Paul Meijer Ambassadeur railpocket Waarom energie zuinig maken? Minder snel ontladen Batterij Volle batterij 100%, Einde dienst Batterij 45 % Je kan gewoon

Nadere informatie

Individuele opdracht: Anh Nguyen Embodied Learning

Individuele opdracht: Anh Nguyen Embodied Learning Individuele opdracht: Anh Nguyen 10771301 Embodied Learning De afgelopen jaren is er op het gebied van technologie een grote vooruitgang gemaakt. De technologie wordt onder andere gebruikt voor zakelijke,

Nadere informatie

Hét full service internet bureau van Nederland

Hét full service internet bureau van Nederland PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Hét full service internet bureau van Nederland Social Media voor de branche Welke doelgroep is hier aanwezig? Standbouw en/of beursleveranciers Evenementenbureaus

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

User needs van docent en student bij inzet van learning analytics

User needs van docent en student bij inzet van learning analytics User needs van docent en student bij inzet van learning analytics Universiteit van Amsterdam 10 Oktober 2012 Beschrijving Aanpak Aanpassingen Beschrijving Verkenning LA op beide universiteiten Visualisatie

Nadere informatie

03. Statistieken van Mobiele apps

03. Statistieken van Mobiele apps W H I T E PA P E R I N 5 M I N U T E N J U L I 2 0 1 2 03. Statistieken van Mobiele apps Apps zijn er in vele soorten en maten. Een app met één simpele functionaliteit, een uitgebreide service-app, een

Nadere informatie

Hét full service internet bureau van Nederland. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers

Hét full service internet bureau van Nederland. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Hét full service internet bureau van Nederland PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Doelstelling voor vandaag Synergie tussen on- en offline communicatie Doelgroep bepalen die aanwezig

Nadere informatie

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Netwerkthermometer DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Wat is De Netwerkthermometer De Netwerkthermometer is een test. Een test om een gedegen beeld te krijgen van hoe je zelf aan kijkt tegen je

Nadere informatie

Handleiding MOC Windows

Handleiding MOC Windows Handleiding MOC Windows Table of contents Table of contents... 2 1 Inleiding... 3 2 Hoe deelnemen tot de vergadering... 4 2.1 Uitnodiging per e-mail... 4 2.2 Indien nodig, installatie Microsoft Silverlight...

Nadere informatie

VIPD E-LEARNING LEREN OP MAAT

VIPD E-LEARNING LEREN OP MAAT VIPD E-LEARNING LEREN OP MAAT 1 Ons profiel VIPD is een internationale organisatie die andere bedrijven en organisaties ondersteunt bij performanceverbetering door middel van trainingen, performancemanagement,

Nadere informatie

Pak je tablet, we gaan lezen

Pak je tablet, we gaan lezen Welkom Pak je tablet, we gaan lezen inzet van devices bij begrijpend lezen Presentatie door: Yvet van Noordt Pak je tablet, we gaan lezen de didactische (on)mogelijkheden van de inzet van devices bij begrijpend

Nadere informatie

GO LAB: VIRTUELE LABS BIJ HET NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

GO LAB: VIRTUELE LABS BIJ HET NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS GO LAB: VIRTUELE LABS BIJ HET NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS HENNY LEEMKUIL FER COENDERS 18 MEI 2016 IN DEZE WERKGROEP Didactiek ü Waarom practica / experimenteel werk door leerlingen ü Categorieën praktisch

Nadere informatie

Pim Broekhof. Art Media en Me. Autobiotic Selfie Verslag G&I1A 19-11-2015. Saskia Freeke Sonja van Vuure Martin Lacet John Hennequin

Pim Broekhof. Art Media en Me. Autobiotic Selfie Verslag G&I1A 19-11-2015. Saskia Freeke Sonja van Vuure Martin Lacet John Hennequin Pim Broekhof G&I1A 19-11-2015 Saskia Freeke Sonja van Vuure Martin Lacet John Hennequin Art Media en Me Autobiotic Selfie Verslag WHAT THE **** IS FLAT DESIGN? THE FALLOUT SHELTER APP PRESENTED BY VAULT

Nadere informatie

De Centrale ELO bij de Open Universiteit

De Centrale ELO bij de Open Universiteit De Centrale ELO bij de Open Universiteit Presentatie voor BKO-Kennismakingscursus nieuwe docenten 27 september 2011 Leo Wagemans Open Universiteit Agenda Achtergrond Studienet Blackboard Elluminate SafeAssign

Nadere informatie

Starten met bettermarks

Starten met bettermarks Starten met bettermarks Voordat je met bettermarks kan starten, moet je twee dingen doen: 1 Inloggen bij bettermarks 2 Jezelf indelen in een klas Hieronder kun je lezen hoe je dit moet doen. 1 Inloggen

Nadere informatie

Master Your Own Life Jouw weg naar Succes & Geluk Les 2: Weten wat je echt wilt

Master Your Own Life Jouw weg naar Succes & Geluk Les 2: Weten wat je echt wilt Master Your Own Life Jouw weg naar Succes & Geluk Les 2: Weten wat je echt wilt Leroy Seijdel Company Les 2: Weten wat je echt wilt Je moet eerst mentaal presteren, voordat je fysiek kunt presteren Hoe

Nadere informatie

Blended learning verankerd in kwaliteitsvolle e-content

Blended learning verankerd in kwaliteitsvolle e-content Blended learning verankerd in kwaliteitsvolle e-content Jan Elen 6 juni 2014 Inspiratiedag: E-content in de volwasseneneducatie De uitdaging Kwaliteitsvolle e-content Ontwikkelen De uitdaging De uitdaging

Nadere informatie

Marie Van Broeckhoven Anneleen Depaire Suïcidepreventiewerking DAGG Lommel 011/ Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

Marie Van Broeckhoven Anneleen Depaire Suïcidepreventiewerking DAGG Lommel 011/ Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag Marie Van Broeckhoven Anneleen Depaire Suïcidepreventiewerking DAGG Lommel 011/54.23.62 Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag 2 Wat? Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling

Nadere informatie

Keuken 255,00 x 170,00. Berging. Berging. 157,24 x 180,00. 2,32 m2. afvoer dr muur CV GAS. Slaapkamer 1. Slaapkamer 1. 14,48 m2

Keuken 255,00 x 170,00. Berging. Berging. 157,24 x 180,00. 2,32 m2. afvoer dr muur CV GAS. Slaapkamer 1. Slaapkamer 1. 14,48 m2 8 479 5 5, x 5,, x 5, APP. opp. ± m 5, x 7, 5, x 7, 7 484 APP. opp. ±95 m 6 458 6,7 x 566,6 7,8 m 7 6 9, x,,7 m 6,65 m 5 97,5 4 4,4 m, x 8, 8, m 7,4 x 8, 9 8 9 97 85 8 98, x 456,9 45 4 4,48 m 8 m 5 65,

Nadere informatie

Wiel van de Berg algemeen directeur. Gebruikersdag Three Ships 2008

Wiel van de Berg algemeen directeur. Gebruikersdag Three Ships 2008 Three Ships N@Tschool! Wiel van de Berg algemeen directeur Gebruikersdag Three Ships N@Tschool! 2008 Three Ships N@Tschool! Gebruikersdag 2008 7e succesvolle bijeenkomst 31 parallel sessies enorme belangstelling

Nadere informatie

Status HR Service Delivery 2013. Ineke Neuman 15 februari 2013

Status HR Service Delivery 2013. Ineke Neuman 15 februari 2013 Status HR Service Delivery 2013 Ineke Neuman 15 februari 2013 Onderzoekspopulatie 113 deelnemers 31% ook in 2012 deelgenomen >1000 medewerkers Profit en non-profit Hogere deelname zorg en onderwijs 89%

Nadere informatie

Van buiten naar binnen

Van buiten naar binnen Van buiten naar binnen Klantcontact & Interactie in het publieke domein David Kok Frank de Goede Ewoud de Voogd 5 april 2017 Cascadis congres 2025 Waar staan gemeenten? Frank de Goede (SIMgroep) 230 gemeenten

Nadere informatie

Management training met de LIFO - methode

Management training met de LIFO - methode Management training met de LIFO - methode Zichtbare resultaten bij Carrefour Philip Verhelle Marijke Theunis Onze samenwerking Philip Verhelle, Carrefour Talent Development Senior Management Training specialist

Nadere informatie

W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3. 07. De app in een goede mobiele strategie

W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3. 07. De app in een goede mobiele strategie W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3 07. De app in een goede mobiele strategie Introductie We ontwikkelden de afgelopen jaren verschillende consumenten apps. De wens van bedrijven om

Nadere informatie

Green Shipping. Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren?

Green Shipping. Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren? Green Shipping Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren? & Welkom! Introductie De automobielsector als benchmark Tools, functionaliteiten en voordelen: Virtual Classroom Training - VCT Video-based

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

PROGRAMMA) MOTORISCH)LEREN) UITLOKKEN)VAN)ONBEWUST)LEREN) motorisch)leren)en)leerproces)

PROGRAMMA) MOTORISCH)LEREN) UITLOKKEN)VAN)ONBEWUST)LEREN) motorisch)leren)en)leerproces) MOTORISCHLEREN UITLOKKENVANONBEWUSTLEREN MARJANKOK(M.J.KOK@VU.NLEN VANAHUTTER(V.HUTTER@VU.NL Wat weet je over deze onderwerpen? Wat pas je al toe? Voorbeelden? Wat zou je nog willen weten? 1 Hetbegintmeteenidee

Nadere informatie

Mobile Device Manager Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

Mobile Device Manager Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Inhoud 1 Welkom bij 3 1.1 Windows Mobile Pro en Standard 3 2 Uitrollen van het toestel 4 2.1 Installatie van de software 4 3 Beveiliging 6 4 Applicaties

Nadere informatie

Apps in beeld voor ipad sept 2014

Apps in beeld voor ipad sept 2014 Apps in beeld voor ipad sept 2014 Apps voor het basisonderwijs LetterSchool NL Sanoma Media Netherlands B.V. App om de blokletters en getallen te leren schrijven. Rekenkoning: Volledige versie Oddrobo

Nadere informatie

TERRAS 15 m2 KEUKEN BERGING LIFT. db 73 INKOMHAL. EI1 30 db 98. db 83 db 83 SLAAPKAMER 2

TERRAS 15 m2 KEUKEN BERGING LIFT. db 73 INKOMHAL. EI1 30 db 98. db 83 db 83 SLAAPKAMER 2 15 m2 PLATDAK 396 14 APP 2.1 opp. = 108 m2 410 190 1 25 24 39 524 472 150 - en TRAPHAL 110 157 7 Perceelsgrens 2 255 7 GRONDPLAN APPARTEMENT 2.1 VERDIEPING 2 // OPP. BRUTO 108m 2 // terras 15m 2 h= 1m20

Nadere informatie

TEAMMONITOR. VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie. Teamontwikkeling in de zorg

TEAMMONITOR. VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie. Teamontwikkeling in de zorg TEAMMONITOR VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie Teamontwikkeling in de zorg Zelforganisatie en meer autonome teams in de zorg (thuiszorg, wijkteams, gehandicapten-, jongeren en ouderenzorg,

Nadere informatie

INDICATIE ATTITUDE SEKSUALITEIT

INDICATIE ATTITUDE SEKSUALITEIT INDICATIE ATTITUDE SEKSUALITEIT Het belang van eenheid INLEIDING Het jeugdwerk is belangrijk voor de vorming en toerusting van tieners en jongeren. Je hebt als leidinggevende in het jeugdwerk een grote

Nadere informatie

Aanmeldhandleiding Windows Phone Standard en Pro

Aanmeldhandleiding Windows Phone Standard en Pro Aanmeldhandleiding Windows Phone Standard en Pro 22-03-2015 Index 1. WELKOM IN MOBIDM... 1 1.1. WINDOWS MOBILE PRO EN STANDARD... 1 2. UITROLLEN VAN HET TOESTEL... 1 2.1. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...

Nadere informatie

Slimmer studeren. Een praktische insteek. Ruud Greven

Slimmer studeren. Een praktische insteek. Ruud Greven Slimmer studeren Een praktische insteek Ruud Greven Inhoudsopgave Aanleiding Agenda, takenlijst, urenregistratie Time management, focus & mail En verder? Aanleidingen Inhoudsopgave Aanleiding Agenda, takenlijst,

Nadere informatie

Werkvorm: Bekend, Benieuwd en Bewaard.

Werkvorm: Bekend, Benieuwd en Bewaard. Werkvorm: Bekend, Benieuwd en Bewaard. Doel: Eén van jullie groep gaat opschrijven wat jullie al weten over De Tweede Wereldoorlog (bekend). Daarna schrijven jullie op wat jullie graag willen weten over

Nadere informatie

Duurzame materialen voor de binnenafwerking kiezen

Duurzame materialen voor de binnenafwerking kiezen Seminarie Duurzaam Bouwen: Duurzame materialen voor de binnenafwerking kiezen 05 juni2015 Leefmilieu Brussel Voorstelling van de aankoopgids ecologisch materiaal Adeline GUERRIAT, beleidsmedewerkster Vzw

Nadere informatie

Flexibel online onderwijs: de toekomst van leren

Flexibel online onderwijs: de toekomst van leren THEMA Cristel van de Ven Interview met Ulrike Wild, director online & open learning WUR Flexibel online onderwijs: de toekomst van leren Technologische ontwikkelingen, met name verschillende technologische

Nadere informatie

Mijn Philadelphia. Welkom bij

Mijn Philadelphia. Welkom bij Welkom bij Mijn Philadelphia Mijn Philadelphia is uw persoonlijke online omgeving. Wanneer u inlogt op deze omgeving, krijgt u toegang tot alle websites en apps van Philadelphia die voor u relevant zijn.

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING HOMEBRIDGE

GEBRUIKERS HANDLEIDING HOMEBRIDGE GEBRUIKERS HANDLEIDING HOMEBRIDGE DoCon Versie 2.0 1 Revisie gegevens: 10 Oktober 2017 Initiële versie 20 Oktober 2017 KlikAanKlikUit configuratie toegevoegd. 1 November 2017 Domoticz info toegevoegd 2

Nadere informatie

Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen Afgelopen 3 jaar vooral bezig met implementatie en doorontwikkeling nieuwe ELO en digitale toetsapplicatie (QMP->Surpass)

Nadere informatie

Conversie Optimalisatie

Conversie Optimalisatie Conversie Optimalisatie Het onderbuikgevoel voorbij Astrid Badenbroek Agenda 1. Inleiding 2. Persona s 3. Testen Inleiding Hamvraag Waarom Conversie Optimalisatie? Antwoord Max uit website > Max uit bezoekers

Nadere informatie

moving to a bigger tank

moving to a bigger tank SIN-Online & BV 2013 moving to a bigger tank Wilco te Winkel Caution It's only me fantasizing BV 2013: actieteam O&O Student Life Cycle ketenbenadering van processen student & docent centraal Strategisch

Nadere informatie

NOS (Nederlandse Omroep Stichting) Door: Bart Jansen en Sem van den Tillaar

NOS (Nederlandse Omroep Stichting) Door: Bart Jansen en Sem van den Tillaar NOS(NederlandseOmroepStichting) Door:BartJansenenSemvandenTillaar Doel: HetdoelvandeNOSisvoornamelijkzoefficientmogelijkhetactuelenieuws overbrengennaardeinwonersvannederland.ditdoenzealmeerdan40jaarlang,

Nadere informatie

Innovation Challenge 2015 EXPERIMENTEREN MET INNOVATIEVE ICT-TOEPASSINGEN

Innovation Challenge 2015 EXPERIMENTEREN MET INNOVATIEVE ICT-TOEPASSINGEN Innovation Challenge 2015 EXPERIMENTEREN MET INNOVATIEVE ICT-TOEPASSINGEN #IC_2015 AGENDA 13.00 uur Opening en achtergrond Lieke Rensink, SURFnet 13.15 uur Informatie Innovation Challenge en vragenronde

Nadere informatie

Regievoeren zonder macht

Regievoeren zonder macht Regievoeren zonder macht Regievoeren is de beïnvloeding van een systeem met meerdere partijen (of organisatieonderdelen) om een doel te bereiken: werken aan gezamenlijke veranderopgave Zonder formele macht,

Nadere informatie

leven leren delen Learning Community

leven leren delen Learning Community leven leren delen Learning Community Het ultieme doel is vernieuwing van levens Pijn & passie Als we op een trainingsweekend van Navigators LEF rondkijken, zien we jeugdleiders uit allerlei kerken en organisaties

Nadere informatie

Handleiding pdf s invullen - mijn.tumult.nl

Handleiding pdf s invullen - mijn.tumult.nl Handleiding pdf s invullen Mijn Tumult Hoe je pdf s invult op je device, hangt af van welk device je gebruikt. Wij raden het volgende aan. Laptop: met het programma Adobe Acrobat Reader DC. Of gebruik

Nadere informatie

Module 4 Hoofdstuk 1. Programmeertalen

Module 4 Hoofdstuk 1. Programmeertalen Module 4 Hoofdstuk 1 Programmeertalen Programmeertalen Een programmeertaal is een taal waarin de opdrachten worden geschreven die een computer moet uitvoeren Reeksen van die opdrachten of instructies vormen

Nadere informatie

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks Windows 10 & TCP/IP for timers Dennis Dirks d.dirks@splittime.nl 1 Agenda - Windows 10 installatie / upgrade - Windows 10 instellingen - Virus scanners en firewalls - TCP/IP basis - Maken van een IP-plan

Nadere informatie

DIGITAL HEALTH. Waar consumententechnologie en traditionele gezondheidszorg elkaar raken. Frederieke Jacobs

DIGITAL HEALTH. Waar consumententechnologie en traditionele gezondheidszorg elkaar raken. Frederieke Jacobs Frederieke Jacobs Themabijeenkomst Big Data - FHI, federatie van technologiebranches 15 oktober 2015 DIGITAL HEALTH Waar consumententechnologie en traditionele gezondheidszorg elkaar raken WAAROM GROEIT

Nadere informatie

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Imagineering van snelle fietsverbindingen

Imagineering van snelle fietsverbindingen Imagineering van snelle fietsverbindingen Ineke Spapé Directeur SOAB Adviseurs Leefomgeving Lector Verkeer en Stedenbouw, NHTV Bron afbeelding: Cement&BetonCentrum Er was eens... Een verstokte automobilist.

Nadere informatie

Achterban Participatie app

Achterban Participatie app Achterban Participatie app Achterban Participatie app Betrokkenheid vergroten van burgers, achterban, leden of medewerkers? Maak gebruik van onze achterban participatie app. In deze presentatie komen de

Nadere informatie

Verbeter de kennis van uw medewerkers over veilige en effectieve communicatie

Verbeter de kennis van uw medewerkers over veilige en effectieve communicatie Verbeter de kennis van uw medewerkers over veilige en effectieve communicatie volum e spre ekkn op knop nood Zo komt alles over wat je zegt Alle medewerkers, 1 training, 24/7 beschikbaar. Veilig werken

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Brochure brain trainingen. Speed Reading Haal meer uit uw geheugen

Brochure brain trainingen. Speed Reading Haal meer uit uw geheugen 1 Brochure brain trainingen Speed Reading Haal meer uit uw geheugen 2 Inhoudsopgave Over MTcompany...... 3 Training 1: Speed Reading... 3 Training 2: Haal meer uit uw geheugen... 4 Begeleiding na de training...

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

Door Ruben Willemsen, groep 6

Door Ruben Willemsen, groep 6 Door Ruben Willemsen, groep 6 1 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Geschiedenis Hoofdstuk 3: Musical Hoofdstuk 4: Hoe wordt de Musical gemaakt Hoofdstuk 5: In het theater Hoofdstuk 6: Het leven van een

Nadere informatie

Adoptie van ehealth door online leren

Adoptie van ehealth door online leren Adoptie van ehealth door online leren Opleiden als succesfactor bij implementatie Saskia Timmer, Directeur Changing Healthcare Agenda Wie is Changing Healthcare? (Online) opleiden voor ehealth & Social

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Bron: O365-GetStarted-ClassNotebook.pdf, https://t.co/ql6n6dmtrt

Bron: O365-GetStarted-ClassNotebook.pdf, https://t.co/ql6n6dmtrt 1 Inhoud 1. Over OneNote Class Notebook... 4 2. OneNote Class Notebook starten... 9 3. Een Class Notebook maken... 10 4. Hoe vind je je klasnotitieblokken... 21 5. Studenten helpen om hun klasnotitieblok

Nadere informatie

ERAP-GSOB Internet #2

ERAP-GSOB Internet #2 ERAP-GSOB Internet #2 L. Vanhaverbeke Vrije Universiteit Brussel Inhoud cursus Beetje geschiedenis... Browser Zoeken op het web Email Beveiliging Nieuwe evoluties Inhoud cursus Beetje geschiedenis... Browser

Nadere informatie

Handleiding Bestelsite H.S.B. HAAFTEN

Handleiding Bestelsite H.S.B. HAAFTEN Handleiding Bestelsite H.S.B. HAAFTEN November 2016 Inloggen en meer 2-3 Zodra u bent ingelogd 4-5 H.S.B. Bestellijst 6 Persoonlijke Bestellijst 7 Herhaalbestelling 8 Winkelwagen 9 Bestelbevestiging 10

Nadere informatie

POLPO books. Handleiding voor het gebruik van digitale boeken

POLPO books. Handleiding voor het gebruik van digitale boeken POLPO books Handleiding voor het gebruik van digitale boeken Inleiding In deze handleiding lees je alles over het gebruik van de digitale boeken in POLPO. Vanaf 1 september 2017 bieden we de digitale boeken

Nadere informatie

ipad en iphone Workshop

ipad en iphone Workshop ipad en iphone Workshop Ontdek de basis van uw ipad / iphone U maakt deel uit van een enthousiaste groep P.V. leden. De hoofdlijnen besproken in de workshop hebben wij voor u op papier gezet. Deze hand-out

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

10. Single Page Applications

10. Single Page Applications WHITEPAPER IN 5 MINUTEN M E I 2 0 1 4 10. Single Page Applications Introductie De wereld verandert snel en gebruikers openen je site of applicatie steeds minder met een traditionele browser. Een site of

Nadere informatie

Lees deze instructie goed door en de app LAS lokaal alarm systeem kent geen geheimen meer.

Lees deze instructie goed door en de app LAS lokaal alarm systeem kent geen geheimen meer. Lees deze instructie goed door en de app LAS lokaal alarm systeem kent geen geheimen meer. Welkom bij LAS lokaal alarm systeem. Of je hebt een email ontvangen van iemand die LAS al aan het gebruiken is

Nadere informatie

Extra. tools. E-book Extra tools bij boek Grip op je stress 1

Extra. tools. E-book Extra tools bij boek Grip op je stress 1 Extra tools E-book Extra tools bij boek Grip op je stress 1 www.gripopjestress.nl Inleiding Extra tools bij het boek Grip op je stress Wat goed dat je aan de slag bent gegaan met het boek Grip op je stress.

Nadere informatie

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version)

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Roelien Wierda & Ron Barendsen NHL Hogeschool Inhoud Inleiding... 1 Firm

Nadere informatie

Handelingsadvies: Plannen en organiseren

Handelingsadvies: Plannen en organiseren Handelingsadvies: Plannen en organiseren Doel In dit handelingsadvies voor docenten wordt duidelijk hoe de docent de leerlingen kan helpen om een planning te maken en te gebruiken. Dit handelingsadvies

Nadere informatie

Nieuwe mogelijkheden Campus Solutions SIS-Congres HvA/UvA 2014. SaNS-Expertisecentrum Hans Janssen

Nieuwe mogelijkheden Campus Solutions SIS-Congres HvA/UvA 2014. SaNS-Expertisecentrum Hans Janssen Nieuwe mogelijkheden Campus Solutions SIS-Congres HvA/UvA 2014 SaNS-Expertisecentrum Hans Janssen Agenda Bredere inzet bestaande mogelijkheden Campus Solutions Modules Campus Solutions Functionaliteit

Nadere informatie

HumanWare ProDigi (0182) 52 58 89. HumanWare Prodigi Personal Vision Assistant (PVA) Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

HumanWare ProDigi (0182) 52 58 89. HumanWare Prodigi Personal Vision Assistant (PVA) Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89 HumanWare Prodigi Personal Vision Assistant (PVA) ProDigi is de eerste Personal Vision Assistant. HumanWare heeft deze digitale loep ontwikkeld met vergroot en spraak functie: Eenvoudig Intelligent Uitneembaar

Nadere informatie

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK?

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? Dit stappenplan neemt je mee langs vragen die relevant zijn als je online onderwijs wilt ontwikkelen: waarom wil je inzetten op online

Nadere informatie

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Opzet presentatie wat is het UWV Portaal, waarom aansluiten belangrijk is, hoe u kunt aansluiten op het portaal en welke stappen u daarvoor moet ondernemen.

Nadere informatie

Is er ander leiderschap nodig in de logistiek?

Is er ander leiderschap nodig in de logistiek? Is er ander leiderschap nodig in de logistiek? Is het zo dat bepaalde leiderschapsgedragingen in de logistiek en supply chain effectiever zijn dan in andere branches en andersom? Pieter Keeris en Roland

Nadere informatie

Handleiding Hoe vind ik mijn weg in mijn.capabel.nl

Handleiding Hoe vind ik mijn weg in mijn.capabel.nl Handleiding Hoe vind ik mijn weg in mijn.capabel.nl Klaar voor de start Gebruik bij voorkeur altijd Google Chrome of Mozilla Firefox 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2. Aanmelden...

Nadere informatie

N.B. Het is niet toegestaan om informatie uit deze presentatie te kopiëren, te verspreiden of aan te passen zonder voorafgaande

N.B. Het is niet toegestaan om informatie uit deze presentatie te kopiëren, te verspreiden of aan te passen zonder voorafgaande N.B. Het is niet toegestaan om informatie uit deze presentatie te kopiëren, te verspreiden of aan te passen zonder voorafgaande toestemming van het AMC en het OLVG. Collegiaal en digitaal Hoe E-Health

Nadere informatie

Inventarisatie van kennisbehoefte bij logopedisten

Inventarisatie van kennisbehoefte bij logopedisten Inventarisatie van kennisbehoefte bij logopedisten Iris Schaap 23 september 2015 Welkom & voorstellen Iris Schaap Logopedist Klinisch linguïst Docentonderzoeker opleiding logopedie schaap@hr.nl Inhoud

Nadere informatie

Ik hoef het niet op te schrijven, dit onthoud ik wel.

Ik hoef het niet op te schrijven, dit onthoud ik wel. Ik hoef het niet op te schrijven, dit onthoud ik wel. Robbert Lokman Maikel Haas 1589062 JM-AGG 2013, Blok A Probleemdefinitie Wat is het probleem? Gedurende dit blok ga ik onderzoeken hoe het mogelijk

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren.

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren. Omgevingsanalyse Doelgroep: starters en zzp ers Zoals aangegeven in de briefing van Enexis zijn starters een groep waar nog (bijna) geen tools zich specifiek op richten. Dit gat wil ik opvullen met mijn

Nadere informatie

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? T: +31 (0) E:

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie?  T: +31 (0) E: Vitaal Leiderschap Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59 E: info@charlygreen.nl Vitaliteit borgen in het DNA via leiderschap Op welke

Nadere informatie

Transformatiedoelen concreet maken

Transformatiedoelen concreet maken Transformatiedoelen concreet maken 27 mei 2016 Arie Opstelten #jeugdhulph10 Transformatie Van Dale: een radicale verandering (bijvoorbeeld de overgang van steenkool naar gas) Transformatie Of ook wel -

Nadere informatie

Handleiding Exchange Online-upgrade Versie december 2014

Handleiding Exchange Online-upgrade Versie december 2014 Handleiding Exchange Online-upgrade Versie december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Mijn Bedrijf Online 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Aanpassen van Outlook op uw computer 4 2.1.1 E-mailbox

Nadere informatie

Rutger Verhoeven. Hoofd Nieuwe Media VARA. LinkedIn: nl.linkedin.com/in/rutgerverhoeven Mail:

Rutger Verhoeven. Hoofd Nieuwe Media VARA. LinkedIn: nl.linkedin.com/in/rutgerverhoeven Mail: Hoofd Nieuwe Media VARA Twitter: @MagicGnoe LinkedIn: nl.linkedin.com/in/rutgerverhoeven Mail: rutger.verhoeven@vara.nl de toekomst van digitale media horseless carriage de toekomst van digitale media

Nadere informatie

Leren in Zorg en ICT Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg

Leren in Zorg en ICT Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg Leren in Zorg en ICT Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg 5 november 2012 Conferentie Durf te leren! Zorg, welzijn en onderwijs digitaal verbonden Marike Hettinga, m.hettinga@windesheim.nl, 06-51506235

Nadere informatie

Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever

Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever Literatuurstudie in opdracht van Samen Sterk Zonder Stigma Door Aukje Smit Probleemschets OESO 2014 Ongeveer 20% van de beroepsbevolking heeft

Nadere informatie