KNGF 262ste Algemene Vergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KNGF 262ste Algemene Vergadering"

Transcriptie

1 KNGF 262ste Algemene Vergadering Agenda en Stukken Amersfoort 8 juni 2011

2 - 2 -

3 KNGF 262 ste Algemene Vergadering INHOUDSOPGAVE Agenda 5 Bijlage bij agendapunt 2 Ingekomen stukken en mededelingen 7 Bijlage bij agendapunt 3 Verslag 1 december Bijlage bij agendapunt 4 Jaarverslag Bijlage bij agendapunt 5 Financieel Jaarverslag Bijlage bij agendapunt 6 Decharge penningmeester 77 Bijlage bij agendapunt 7 Marktpositionering fysiotherapie Bijlage bij agendapunt 8 Informatie over actuele onderwerpen 89 Bijlage bij agendapunt 9 Rondvraag 93 Bijlage bij agendapunt 10 Sluiting

4 - 4 -

5 Agenda 262 ste Algemene Vergadering KNGF 8 juni 2011, aanvang uur KNGF Hoofdkantoor Amersfoort 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag 1 december Jaarverslag Financieel Jaarverslag Decharge penningmeester 7. Marktpositionering fysiotherapie Informatie over actuele onderwerpen 9. Rondvraag 10. Sluiting - 5 -

6 - 6 -

7 KNGF 262 ste Algemene Vergadering Bijlage bij agendapunt 2 Ingekomen stukken en mededelingen #

8 - 8 -

9 - 9 -

10 - 10 -

11 KNGF 262 ste Algemene Vergadering Bijlage bij agendapunt 3 Verslag 1 december 2010 #

12 - 12 -

13 Bijlage bij agendapunt 3 Verslag vergadering 1 december 2010 Gevraagd besluit Vaststellen van het verslag Algemene Vergadering 1 december 2010 CONCEPT Verslag van de 261 e Algemene Vergadering van het KNGF, gehouden op 1 december 2010 te Amsterdam Aanwezig zijn: Bestuur Mevrouw W. Huiskamp-van de Haar en de heren H.B. Eenhoorn (voorzitter), H. Krijgsman (secretaris/penningmeester), H. Kiers en W.A. Groenink Hoofdkantoor Mevrouw H.J. Veldhuizen (directeur) Alsmede Vertegenwoordigers en leden RGF-en en specialistenverenigingen en medewerkers van de kantoororganisatie Verslag: Vidipen Notuleerservice, Harskamp 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen van harte welkom. De voorzitter constateert verheugd dat de belangstelling voor het eendaagse FysioCongres groot is. Als opmerking vooraf geeft de voorzitter mee dat als het bestuur iets vindt of wil doen, statuten of reglementen in principe geen beperking zijn behalve natuurlijk als iemand bezwaar heeft. Dat wil zeggen dat er een keuze gemaakt kan worden om buiten de regels te handelen, mits iedereen het daarover eens is met elkaar. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken. Bericht van verhindering is ontvangen van Toin Verdongen, Jan Verberne en Olaf van de Zande. Mededelingen vanuit bestuur en directie Mevrouw Huiskamp meldt dat vrijdag a.s. de applicatie 'Zorgverzekeraars vergeleken' in de lucht gaat. Tegelijkertijd is dan de Overeenkomstgenerator online. Het KNGF ontvangt graag reacties op deze tools. Mevrouw Huiskamp hoorde vandaag dat de minister van VWS heeft besloten om de beweegkuur of de gecombineerde leefstijlinterventie in 2011 niet in het basispakket op te nemen. De heer Groenink meldt dat er een CAO-afspraak in de V&VT lijkt te zijn. Mevrouw Veldhuizen meldt dat het KNGF met dank aan RGF Randstad West - met vlag en wimpel is geslaagd als scholingsinstituut voor de audit kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs

14 Terugkoppeling vanuit de RGF en In vijf regionale vergaderingen zijn twee moties ingediend welke betrekking hadden op de richtlijn verslaglegging. Het gaat om snelle herziening van de richtlijn en onmiddellijke opheffing. De leden in deze regio s hebben de moties gedeeltelijk ondersteund. Mevrouw Meurs (RGF Het Noorden) vraagt hoe het bestuur daarmee omgaat. De voorzitter antwoordt dat het Algemeen Bestuur heeft besloten om binnen 4 maanden een herziening van de richtlijn verslaglegging te presenteren. De heer Kiers geeft een toelichting op de inhoud en het proces. De richtlijn wordt nu gebruikt als meetlat. Er wordt bekeken of ieder item bijdraagt aan het doel van de richtlijn, namelijk het leveren van kwaliteit. De communicatie blijft van groot belang in het proces. De voorzitters vragen om helderheid en tijdige informatie. De klankbordgroep komt op 17 december bij elkaar en aan de hand van de input die dag wordt de richtlijn aangepast. Vereenvoudiging van de richtlijn verslaglegging heeft ook gevolgen voor de invoering van het kwaliteitssysteem. In RGF Groot Gelre zijn beide moties aangenomen. De heer Meijer (RGF Groot Gelre) merkt op dat de strekking van de discussie was dat de richtlijn niet misbruikt moet worden door de zorgverzekeraars. De eerste motie om de richtlijn op te heffen, is met 32 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen, en de motie om de richtlijn aan te passen, met 47 stemmen voor en 1 stem tegen. De heer Kamerling (RGF Noord-Holland) meldt dat in zijn RLV de moties niet in stemming zijn gebracht omdat er geen quorum was, maar de leden vinden het jammer dat het bestuur het probleem niet beter heeft onderkend. De heer Westerik (RGF Twente & IJsselzoom) meldt dat in zijn RLV de eerste motie om de richtlijn op te heffen, vrijwel geheel is verworpen. De tweede motie om de richtlijn aan te passen, was meer een signaal naar het bestuur dat er iets moet gebeuren dan dat de expliciete tekst van de motie onderschreven werd. De heer Berendsen (RGF Zuidwest Nederland) koppelt terug dat in zijn RLV beide moties wel zijn besproken maar niet zijn aangenomen. Hij vindt een motie een heel vervelend instrument, het is ook iets wat de mensen binnen de vereniging uit elkaar drijft, en legt de vraag neer hoe het zo ver heeft kunnen komen. Mevrouw Meurs (RGF Het Noorden) zet uiteen dat het uitstel aan de kant van het bestuur de reden is geweest voor de heer Hofstra om de moties in te dienen. De heer Smit (NVFS) vindt het wat te kort door de bocht om voortdurend te zeggen dat het bestuur niet tijdig heeft gereageerd. Het is ook een ontwikkeling in de maatschappij. In RGF Randstad West is geen motie ingediend, maar er is wel over het onderwerp gesproken. Mevrouw Tavenier koppelt terug dat er 2 praktische vragen waren over het aanpassen van de richtlijn: 1. Als dat gebeurt, wordt er dan ook scholing aangeboden? De vraag is of het AB erover wil nadenken of dat nodig is en zo ja, of dat uitgevoerd kan worden. 2. De vraag is of dat op tijd kan komen, zodat het mee kan in de software voor de Kwaliefy. De heer Gosselink (RGF Groot IJsselland) meldt dat in zijn RLV beide moties ingediend zijn. Er was één iemand voor opheffen van de richtlijn, die motie is dus niet aangenomen, maar de motie om de richtlijn aan te passen is wel aangenomen, met 21 stemmen voor en 14 stemmen tegen. De motie om de richtlijn op te heffen, is afgewezen omdat bestuurslid Henri Kiers een uitstekend betoog heeft gehouden, maar het is jammer dat dit nodig was. Ook bij RGF Groot IJsselland heerste het gevoel dat er eerder wat had moeten gebeuren, zodat de moties niet nodig waren geweest. De heer Gosselink begrijpt dat het bestuur heeft besloten om bestuurslid Henri Kiers hier verder verantwoordelijk voor te maken, RGF Groot IJsselland geeft als waarschuwing mee om veel aandacht voor de communicatie te hebben. De voorzitter beaamt dat de communicatie eerder had moeten plaatsvinden

15 De heer Nieuwenhuis (RGF Midden- en Oost-Brabant) meldt dat in zijn RLV niet gestemd is over de moties omdat er te weinig leden aanwezig waren, maar de moties zijn wel besproken. Uit de discussie bleek iedereen voor de motie te zijn om de richtlijn aan te passen. De heer Nieuwenhuis maakt zich zorgen dat degene die de motie heeft ingediend met het idee om de administratieve lasten te verlichten, gaat participeren in de richtlijnencommissie aangezien hij van bestuurslid Kiers toch een wat andere bedoeling heeft gehoord. Hij verzoekt het bestuur daarom om de inspraakrondes de komende 4 maanden goed te bewaken. De heer Wagemakers (RGF Hollands Midden & Rotterdam) meldt dat ook in zijn RLV niet is gestemd over de moties omdat er te weinig leden aanwezig waren. Bestuurslid Kiers is in de vergadering geweest en er is met de aanwezigen een bredere inhoudelijke discussie gevoerd, ook over kwaliteit. De heer Kiers heeft een goed verhaal gehouden. RGF Hollands Midden & Rotterdam vindt het een goede zaak om de discussie breder te trekken dan alleen de richtlijn, en oppert de suggestie om die discussie in de eerstkomende beleidscyclus te voeren. Reactie bestuur, bij monde van de heer Kiers In reactie op onder meer de woorden van de heer Smit, zij opgemerkt dat er in algemene zin voor moet worden gewaakt dat een motie niet wordt gezien als iets wat slecht is. In de drie vergaderingen die de heer Kiers heeft bezocht, heeft de motie tot heel inspirerende discussies geleid. De heer Kiers beaamt dat hij (met plezier) de verantwoordelijkheid neemt voor het verdere traject. In het voorjaar moeten er resultaten liggen. Het bestuur beraadt zich inderdaad op scholing, vooruitlopend op de nieuwe kwaliteitsrichtlijn. De nieuwe richtlijn komt niet op tijd voor Kwaliefy, hetgeen tot gevolg heeft dat er een discrepantie zal zijn tussen de richtlijn en het systeem. Wetend dat het systeem het eerste jaar zo blijft, is het wellicht goed om te kijken naar de interpretatie van de gegevens, en die moet vervolgens kloppen met de nieuwe richtlijn verslaglegging. De motie is vooral ingediend omdat de indiener ervan vond dat er haast bij was. Misschien is niet duidelijk genoeg gecommuniceerd dat de motie is uitgesteld. Het bestuur neemt de afgegeven signalen serieus. Voor het bestuur staat kwaliteit voorop, en de goede dingen op dat terrein moeten zeker behouden blijven. Ook de mensen die de motie hebben ingediend, zijn bezorgd over de kwaliteit van de zorg. De heer Kiers verwacht dus dat partijen elkaar zullen kunnen vinden. Het probleem zit niet zozeer in de richtlijn verslaglegging, maar veelal in de audits en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Het bestuur noteert een discussie over kwaliteit als agendapunt voor de komende beleidscyclus. Reactie bestuur, bij monde van de voorzitter De herziening van de richtlijn verslaglegging is tevens bedoeld om de administratieve belasting te verminderen. Het is niet zo dat de kwaliteit vereist dat deze richtlijn niet wordt vereenvoudigd. De richtlijn is bepalend voor de invoer in Kwaliefy, dus het kan niet anders zijn dan dat die invoer maar één keer wordt ingeklopt. Er gaat niet voor Kwaliefy iets anders ingevuld worden dan voor de richtlijn verslaglegging is gedaan. Er moet dus heel zorgvuldig gekeken worden naar die 1 op 1 situatie. Immers, besloten is om in Q te starten met het gedigitaliseerde systeem van de kwaliteitsindicatoren, en de vereenvoudiging van de richtlijn verslaglegging zal onmiddellijk consequenties hebben voor die kwaliteitsindicatoren. 3. Concept verslag Algemene Vergadering d.d. 2 juni 2010 Redactioneel Er zijn geen redactionele opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld

16 Inhoudelijk De heer Meijer (RGF Groot Gelre) koppelt terug dat in zijn RLV is opgemerkt dat het vacatiegeld van de voorzitter aan de hoge kant is voor deze beroepsgroep, zeker in relatie tot de Balkenende norm. De heer Krijgsman wijst erop dat degene die de opmerking maakte over de hoogte van het vacatiegeld van de voorzitter, refereerde aan andere beroepsverenigingen, maar er zou een vergelijk gemaakt moeten worden met beroepsverenigingen zoals van medisch specialisten. 4. Concept jaarplan 2011 Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarplan Besluit: Het jaarplan 2011 is unaniem vastgesteld. 5. Concept begroting 2011 Vragen en opmerkingen van de leden Mevrouw Tavenier (RGF Randstad West) vraagt of het bedrag dat wordt uitgegeven aan het contracteerbeleid, meer inzichtelijk kan worden gemaakt. In RGF Midden-Nederland is de begroting niet unaniem aangenomen. Er waren 4 stemmen tegen. De heer Vuister meldt dat die tegenstemmen de overschrijding betreffen, de leden vinden dat een begroting in principe sluitend moet zijn, ook als het eigen vermogen groot is. En als er wel reserves worden verbruikt, dan moet dat goed beargumenteerd zijn. Reactie bestuur, bij monde van de heer Krijgsman In principe zijn de out of pocket kosten tot in detail beschreven, maar een aantal kosten loopt dwars door commissies heen en is moeilijk aan een bepaalde commissie toe te rekenen, ook gezien het bredere belang dat met een activiteit wordt gediend. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor profilering, of voor de publiekscampagne. Echter, als het om het contracteerbeleid gaat, dan zou voor dat ene punt die oefening gemaakt kunnen worden. Het bestuur ziet echter liever dat leden het laten weten als zij activiteiten onder het contracteerbeleid missen. Een begroting die op nul uitkomt, is niet per definitie goed en een begroting die onder nul uitkomt, is niet per definitie slecht. Voor 2010 is een bedrag in de min begroot. De verwachting is dat het resultaat voor het jaar 2010 uiteindelijk, door onverwachte meevallers, op ongeveer euro in de plus komt. Voor 2011 is wederom in de min begroot. Het bestuur heeft de directeur opdracht gegeven om daarvoor een plan te maken. Er komt een financiële meerjarenplanning en voor de zomer zal er een voorstel komen hoe de overschrijding moet worden inverdiend. Het is inderdaad niet de bedoeling om op het eigen vermogen in te teren. Besluit: De begroting 2011, inclusief de contributie 2011, is met 174 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. 6. Aanpassing reglement CKR Vragen en opmerkingen van de leden Mevrouw Tavenier (RGF Randstad West) vraagt of het mogelijk is om wijzigingen zichtbaar te laten blijven die eerder zijn aangebracht, om aldus een soort geschiedenis op te bouwen. Mevrouw Veldhuizen begrijpt dat om een logboek wordt gevraagd. Zij gaat uitzoeken of dat mogelijk is. De leden krijgen dat antwoord teruggekoppeld. De heer Smit (NVFS) vindt de servicegedachte van het KNGF heel goed, maar wijst erop dat de verantwoordelijkheid voor de herregistratie bij de leden zelf ligt. Het KNGF is niet verantwoordelijk voor het beheer van de punten van de leden. Besluit: De correctie van de foutieve reglementswijziging door artikel 16.4 lid c weer op te nemen, is unaniem vastgesteld

17 7. Bestuursbenoeming 7.a Herbenoeming Wietse Groenink Het bestuur stelt voor om Wietse Groenink te herbenoemen als bestuurslid voor een tweede en laatste periode van vier jaren. Vragen en opmerkingen van de leden De heer Meijer (RGF Groot Gelre) meldt dat er in zijn RLV 4 stemmen tegen de herbenoeming waren van de heer Groenink vanwege de uitspraak die de heer Groenink heeft gedaan in het tijdschrift Manuele Therapie dat hij het zou omarmen als zorgverzekeraars het EPD als richtlijn omarmen. De voorzitter verduidelijkt dat de heer Groenink heeft gezegd dat het KNGF een goed EPD wil en dat het KNGF wil dat zorgverzekeraars dat omarmen. Besluit: Wietse Groenink wordt met 171 stemmen voor en 4 stemmen tegen herbenoemd als bestuurslid voor een tweede en laatste periode van vier jaren. 7.b Herbenoeming Henri Kiers Het bestuur stelt voor om Henri Kiers te herbenoemen als bestuurslid voor een tweede en laatste periode van vier jaren. Besluit: Henri Kiers wordt met 174 stemmen voor en 1 stem tegen herbenoemd als bestuurslid voor een tweede en laatste periode van vier jaren. De voorzitter feliciteert beide heren met hun herbenoeming en overhandigt hen een boeket bloemen. 8. Erkenning orofaciale fysiotherapie als verbijzondering in de fysiotherapie Vragen en opmerkingen van de leden De heer Westerik (RGF Twente & IJsselzoom) meldt dat er in de RLV veel discussie is geweest over de vraag of orofaciale fysiotherapie als verbijzondering zou moeten worden erkend, en er was bij de stemming ook een groot aantal onthoudingen. De strekking van de weerstand was vooral dat de beroepsgroep zich bewust moet zijn van het vraagstuk hoeveel verbijzonderingen er in de toekomst neergelegd gaan worden c.q. hoeveel specialisaties wenselijk zijn. De heer Vuister (RGF Midden-Nederland) feliciteert de orofaciale fysiotherapie met de erkenning als verbijzondering, maar sluit zich bij de waarschuwende woorden van de heer Westerik aan. Op dat vraagstuk moet een visie ontwikkeld worden. De heer Vuister (RGF Midden-Nederland) merkt op dat in zijn RLV iemand van de NVOF een toelichting is komen geven op de erkenning van de orofaciale fysiotherapie als verbijzondering, iets wat de mening daarover zeker in positieve zin heeft beïnvloed. Wellicht is het goed om ook in ledenvergaderingen van andere RGF en iemand van de NVOF een toelichting te laten geven. De heer Voorneveld ( NVOF) meldt dat in het Communicatie- en PR-beleidsplan van de NVOF is opgenomen dat de NVOF zijn bekendheid wil vergroten. Na afloop van de vergadering wil hij in dat kader graag nog een woord met de leden van het KNGF wisselen. Besluit: De orofaciale fysiotherapie wordt met 167 stemmen voor en 8 stemmen tegen erkend als verbijzondering in de fysiotherapie. 9. Informatie over actuele onderwerpen Door mevrouw Veldhuizen Het is zojuist gelukt om een afspraak met de nieuwe minister te maken. De komende weken zijn de eerste gesprekken met de nieuwe Kamerleden, en daarna met de minister. Met de minister zal ook besproken worden hoe zij in het algemeen tegen bewegingsstimulering aankijkt

18 Door Wilma Huiskamp In veel regio s is nog een tweede avond belegd over het contracteren. Mevrouw Huiskamp is blij met al die aandacht daarvoor. Het accountteam is veel onderweg om mede de discussie te voeren. Door Hans Krijgsman Op grond van het uitnodigingenbeleid zullen voor het WPT Congres ook de bestuurders van RGF en en SV en uitgenodigd worden. Door de voorzitter De nieuwe consumentensite is in de verschillende RGF en en SV en toegelicht. Vragen en opmerkingen van de leden De heer Kamerling (RGF Noord-Holland) vraagt om aandacht voor de zorggroep Alzheimer patiënten. De voorzitter geeft aan dat morgen tijdens het congres zal blijken dat ook die groep aandacht gaat krijgen. De heer Meijer (RGF Groot Gelre) meldt dat in zijn RLV de enorme werkdruk rond het EPD en de kwaliteitsindicatoren aan de orde is gesteld. Hij verzoekt het bestuur om goed naar de leden te luisteren als het gaat om de besluitvorming in dezen. Voorts is in de RLV geconstateerd dat het specialistentarief steeds meer gedrukt wordt door zorgverzekeraars en dat daarvoor extra aandacht nodig is, gezien het toenemend aantal specialisaties in de fysiotherapie. De heer Peeters (RGF Maasvallei) is er verbaasd over dat in de berichtgeving in de media over de zorgstandaard obesitas geen melding wordt gemaakt van de participatie van het KNGF in de totstandkoming van deze zorgstandaard. Overigens is het een belangwekkende uitspraak dat obesitas als een ziekte wordt gedefinieerd. Mevrouw Tavenier (RGF Randstad West) vraagt of er in de applicatie 'Zorgverzekeraars vergeleken' ook een overzicht komt met de verschillende polisvoorwaarden. Dat overzicht is er altijd wel maar werd nu gemist. De heer Berendsen (RGF Zuidwest Nederland) oppert de suggestie om in de langetermijnvisie intercollegiale toetsing mee te nemen als kwaliteitsinstrument. De heer Berendsen (RGF Zuidwest Nederland) informeert naar de chronische lijst. De heer Berendsen (RGF Zuidwest Nederland) informeert naar de terugverdiencapaciteit van het mastertraject. De heer Vuister (RGF Midden-Nederland) stelt vast dat de wijze waarop het is gegaan met de eindejaarscampagne, geen schoonheidsprijs verdient. Het proces is te laat ingezet, het financiële aspect is te laat gecommuniceerd en wat de leden voor hun geld hebben gekregen, was ondermaats. Dit moet volgende jaren beter. Reactie bestuur De heer Groenink geeft aan dat het bestuur zich realiseert dat het nieuwe EPD meer administratie met zich meebrengt, maar registratie van wat de fysiotherapeut met de patiënt doet, is van heel groot belang voor de kwaliteit van het handelen. De heer Meijer (RGF Groot Gelre) licht toe dat het met name gaat om de mensen die nog niet digitaal registreren. Op hen komt een enorme bulk werk af. Dat moet goed gecommuniceerd worden, zodat zij zich voor kunnen bereiden. De heer Groenink zegt dat mensen tot 1 april de tijd hebben om een keuze voor een pakket te maken. Voor Kwaliefy kan alleen nog digitaal aangeleverd worden, die keuze is bewust gemaakt. De voorzitter stelt vast dat vanuit het KNGF al een aantal keren is gemeld dat dit gaat gebeuren, maar misschien is het goed om nog een keer heel duidelijk aan de mensen te laten weten dat het nu zo ver is. De heer Kiers bevestigt dat obesitas zo n groot probleem is geworden, dat het als een ziekte op zich gedefinieerd is. Het KNGF heeft inderdaad geparticipeerd in de zorgstandaard obesitas

19 De heer Kiers meldt dat het bestuur al op twee fronten bezig is met intervisie, ten eerste in het programma Kwaliteit en Implementatie. Dat wordt getrokken door de heer Philip van der Wees, in samenwerking met twee universiteiten. Er worden daar allerlei projecten rondom intervisie uitgeprobeerd en aangescherpt, en dat zal binnenkort breed geïmplementeerd worden. Dan loopt er ook nog een tweede traject voor intervisie, daarvoor zal een concept worden aangeboden aan het CSV. Opgemerkt zij dat het bestuur intervisie niet ziet als een vervanging voor kwaliteitsindicatoren, maar als een facultatief instrument om kwaliteit te verbeteren. De heer Kiers meldt dat het KNGF de leden zal informeren over de voors en tegens van de kwaliteitsindicatoren, maar het KNGF gaat daarover ook informatie ophalen bij de leden, dit in verband met een traject dat over enkele maanden van start gaat om tot een eenduidig systeem te komen rond kwaliteitsindicatoren en audits. Daarvoor wil het bestuur nadrukkelijk ook de mening van de leden vragen. De heer Kiers meldt dat wordt onderzocht hoe moet worden omgegaan met de druk op de tarieven, mede in relatie tot de toename van het aantal specialisaties. Daarover worden notities voorbereid. Het probleem is geïdentificeerd en er wordt op verschillende fronten aan gewerkt om tot een oplossing te komen. Mevrouw Huiskamp meldt dat de polisvoorwaarden op de consumentensite staan. Mevrouw Huiskamp zet uiteen dat wat de chronische lijst betreft het CVZ op ieder punt aan het kijken is of er evidentie is om de verstrekking in de basisverzekering te houden. De eerste negen zittingen fysiotherapie zitten nu in de aanvullende verzekering, maar e.e.a. wordt nu per item bekeken. In januari heeft het KNGF weer een afspraak met het CVZ. Mevrouw Veldhuizen licht aanvullend toe dat het CVZ worstelt met de vraag of inderdaad ieder item apart moet worden bekeken, of dat het hele systeem moet worden aangepast. Door het KNGF is aan het CVZ om een tijdpad gevraagd, en om betrokken te worden als er iets gaat gebeuren met de chronische lijst. Dat heeft het CVZ toegezegd. De voorzitter merkt op dat er reeds excuses aangeboden zijn voor de ongelukkige communicatie rond de SV-campagne. Wat de inhoud van de campagne betreft verwacht de voorzitter dat de volgende keer een ander bureau in de arm zal worden genomen. De uitingen zijn overigens wel gecommuniceerd met de SV en en hebben ook hun instemming. 10. Rondvraag en sluiting Rondvraag Mevrouw Tavenier (RGF Randstad West) meldt dat in haar RLV het probleem van het toenemend aantal wanbetalers aan de orde kwam. Zij vraagt of het KNGF informatie zou kunnen vertrekken over pinautomaten die in de praktijk gebruikt kunnen worden, en of het KNGF daarin een bemiddelende rol zou kunnen vervullen. De voorzitter weet dat veel fysiotherapeuten die geen contract hebben, met een pinautomaat werken en dat dit goed bevalt. Hij ziet echter niet in welke rol het KNGF daarin zou moeten vervullen, het is gewoon een kwestie van zo n apparaat aanschaffen en op de balie neerzetten. De heer Kamerling (RGF Noord-Holland) vraagt om aandacht voor de zoekfunctie op de site FysioNet. De voorzitter zegt toe deze vraag mee te nemen. De voorzitter meldt dat er, onder voorbehoud, op 15 december een beleidscyclus is. De agendacommissie heeft echter geen punten en het AB heeft een aantal punten die nog niet gereed zijn voor bespreking, dus de gedachte is om de beleidscyclus van 15 december te laten vervallen. Sluiting Tot slot geeft de voorzitter het woord aan de heer Voorneveld, voorzitter van de NVOF, die een korte schets geeft van de weg die de orofaciale fysiotherapie heeft moeten volgen om als verbijzondering binnen de fysiotherapie te worden erkend. Met de 20 e verjaardag van de

20 vereniging is dat gelukt, waarmee dat een heel bijzondere verjaardag is geworden. Het KNGF feliciteert de heer Voorneveld hiermee en overhandigt hem een mooi boeket bloemen. De heer Voorneveld besluit zijn betoog met de uitnodiging om samen een toost uit te brengen. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om uur

21 KNGF 262 ste Algemene Vergadering Bijlage bij agendapunt 4 Jaarverslag 2010 #

22 - 22 -

23 Bijlage bij agendapunt 4 Gevraagd besluit Vaststellen van het Jaarverslag KNGF 2010 Jaarverslag Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 2010 Stadsring 159B Amersfoort April

24 Inhoudsopgave INLEIDING MARKT Campagne Lobby, partnership en relatiebeheer Directe betaalrelatie fysiotherapeut - patiënt Preventie en gezondheidsbevordering Productontwikkeling beroepsmatig handelen Klinimetrie en kwaliteitsindicatoren Relatiebeheer zorgverzekeraars ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING Samenwerking 1 e lijn / bedrijfsmatige netwerken Informatisering/ICT Educatietrajecten en Marktsignalering Positioneren intramurale fysiotherapie WETENSCHAP Inrichten wetenschappelijk onderzoek Ordening vakgebied Kwaliteitsborging Congressen & Events VERENIGING Inrichten dienstverlening (Modernisering) vereniging Ondersteuning Regionale Genootschappen Fysiotherapie (RGF n) en Specialisten Verenigingen (SV n) (Professionalisering) kantoororganisatie (Leden)communicatie OVERZICHT THEMA S LANGE TERMIJN VISIE (LTV), STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN EN PROJECTEN 41 AFKORTINGENLIJST

25 INLEIDING 1 Voor u ligt het jaarverslag van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Een jaar waarin, mede door de val van het Kabinet in het voorjaar 2010 en een bezuinigingsopdracht aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de voortgang op een aantal voor fysiotherapie belangrijke dossiers lange tijd onzeker was. In een dergelijk klimaat is het zaak om je niet te laten belemmeren, maar juist kansen te grijpen. Niet achterover leunen maar vooruit (onder)handelen. Zo hebben we de handen op elkaar gekregen voor een experiment uitbreiding van ons domein met diagnostiek en verwijzing naar de tweede lijn. En met aansprekende, onderbouwde voorbeelden hebben we onderstreept dat vroegtijdige inzet van fysiotherapie kosten bespaart in de zorg. Met de in de Algemene Vergadering vastgestelde visie op de beroepskolom hebben we de stip op de horizon gezet voor de doorontwikkeling van het vak fysiotherapie. Ook zijn we de discussie gestart over de modernisering van de vereniging, om te zorgen voor een robuuste vereniging die de uitdagingen waar de fysiotherapie voor staat het hoofd kan (blijven) bieden. We hebben veel energie gestoken in de ondersteuning van de leden bij de, veelal te laat, aangeboden contracten met de zorgverzekeraars. Bij de zorgverzekeraars hebben we de contracteersystematiek op de agenda gehad, evenals de administratieve lasten en de invoering van de kwaliteitsindicatoren als enige instrument voor kwaliteitsmeting. Voor de contractronde 2011 is de website Zorgverzekeraars vergeleken zodanig aangepast dat leden per zorgverzekeraar de (financiële) consequenties in kaart hebben en de afweging kunnen maken of ze willen ingaan op het aangeboden contract of zonder contract verder willen gaan. We zijn gestart met een ondernemersloket om de leden meer en gerichter van dienst te kunnen zijn. In 2011 ontwikkelen we in dit kader ook een werknemersloket. Initiatieven die passen bij de gekozen koers om de service aan onze leden doelgroep gericht, op maat, aan te bieden. Verminderen van de administratieve lastendruk in de fysiotherapie hield ook in 2010 onze gemoederen bezig. In elk geval reden om vast te houden aan het beleid, om niet nogmaals in 2011 mee te werken aan het handmatig aanleveren van de gegevens voor de meting kwaliteitsindicatoren. En uiteraard hebben we de voorbereidingen getroffen voor het wereldcongres fysiotherapie in Amsterdam. Een van de vele mooie uitdagingen die ons te wachten staan in 2011 en waar we ons met en voor de leden vol voor inzetten. Rian Veldhuizen Directeur KNGF 1 Bij de opzet van het jaarverslag hebben we gebruik gemaakt van de activiteiten- en projectindeling van de Lange Termijn Visie (LTV) en de strategische doelstellingen, zoals geformuleerd in

26 MARKT Thema Markt Strategische doelstellingen Consumenten kiezen bewust voor de fysiotherapeut Beleidsmakers en financiers maken de keuze voor fysiotherapie mogelijk Fysiotherapeuten zijn algemeen erkend als leveranciers van gezondheidsbevordering- en preventieprogramma s die gericht zijn op het vergroten van de kwaliteit van leven van een individu in zijn verschillende levensfasen Projecten en activiteiten Campagne Lobby, partnership en relatiebeheer Directe betaalrelatie fysiotherapeut patiënt Preventie en gezondheidsbevordering Productontwikkeling beroepsmatig handelen Klinimetrie en kwaliteitsindicatoren Relatiebeheer zorgverzekeraars Campagne (project 1) De campagne activiteiten richtten zich in 2010 op de verdere uitbouw van de naamsbekendheid van de Fysiotherapeut. Dit is gedaan met actiematige campagnes. De eerste uitingen van de campagne waren te zien tijdens het WK-voetbal. In het najaar hebben we samen met de specialistenverenigingen een specialistencampagne uitgezet. Deze campagne is massamediaal ingezet. Er waren posters in abri s, duizenden Boomerang kaarten werden via theaters, grand café s, etcetera. verspreid en fysiotherapeuten ontvingen posters en kaarten voor de wachtkamer. Alle uitingen vermeldden het webadres van de vernieuwde consumentensite Ook bij de eindejaarscampagne is voor een massamediale aanpak gekozen. Hierbij zijn radiospots, posters en de consumentenwebsite ingezet. Doel was de consumenten te doordringen van het belang van fysiotherapie en het goed verzekeren voor fysiotherapie. Het bereik wordt in 2011 gemeten. Films Voor de intramurale fysiotherapie is een promotiefilm ontwikkeld. Deze film is tijdens de invitational conference op 9 juni 2010 getoond en onder de leden verspreid. Samen met de VvAA is een film gericht op de startende fysiotherapeut ontwikkeld. Deze is op het FysioCongres tijdens het studentenprogramma getoond en wordt nu onder andere voor studenten fysiotherapie op voorlichtingsavonden gedraaid. Beeldmerk Om de producten met het beeldmerk de Fysiotherapeut nog meer onder de aandacht te brengen, hebben we een promotiekoffer ontwikkeld. In deze koffer zitten voorbeelden van de meest prominente folders en brochures die het KNGF heeft. Tevens is met succes een nieuwe (raamfolie)actie gevoerd. Dit heeft geleid tot veel nieuwe bestellingen. Ook hebben we tijdens het FysioCongres 2010 het beeldmerk de Fysiotherapeut weer volop onder de aandacht gebracht in de bewegwijzering, in de opening, in de KNGF stand etcetera. Verder is in aanloop naar het World Physical Therapy 2011 Congres (WPT congres 2011) een correspondentiereeks ontwikkeld met het de Fysiotherapeut logo en het WPT 2011 beeldmerk. Lobby, partnership en relatiebeheer (project 2) We zijn veel in Den Haag geweest. De stijging van de kosten van fysiotherapie in het basispakket en de gevolgen die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daar aan wil verbinden, hebben onze volle aandacht gehad. Daarnaast hebben we integrale

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn 2012/2013 PN IS EEN UITGAVE VAN André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet Staatssecretaris Martin van Rijn Voor woord Beste collega, Er gebeurt

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Agenda Subcommissie Jeugd 24 september 2014 Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs, Utrecht Tijd: 16.00 19.00 uur. 1. Opening Vergadering Bijlagen

Agenda Subcommissie Jeugd 24 september 2014 Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs, Utrecht Tijd: 16.00 19.00 uur. 1. Opening Vergadering Bijlagen Agenda Subcommissie Jeugd 24 september 2014 Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs, Utrecht Tijd: 16.00 19.00 uur 1. Opening Vergadering Bijlagen 1.1 Welkom en kennismakingsronde 2. Praktische zaken 2.1 Beoogd

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie