KNGF 262ste Algemene Vergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KNGF 262ste Algemene Vergadering"

Transcriptie

1 KNGF 262ste Algemene Vergadering Agenda en Stukken Amersfoort 8 juni 2011

2 - 2 -

3 KNGF 262 ste Algemene Vergadering INHOUDSOPGAVE Agenda 5 Bijlage bij agendapunt 2 Ingekomen stukken en mededelingen 7 Bijlage bij agendapunt 3 Verslag 1 december Bijlage bij agendapunt 4 Jaarverslag Bijlage bij agendapunt 5 Financieel Jaarverslag Bijlage bij agendapunt 6 Decharge penningmeester 77 Bijlage bij agendapunt 7 Marktpositionering fysiotherapie Bijlage bij agendapunt 8 Informatie over actuele onderwerpen 89 Bijlage bij agendapunt 9 Rondvraag 93 Bijlage bij agendapunt 10 Sluiting

4 - 4 -

5 Agenda 262 ste Algemene Vergadering KNGF 8 juni 2011, aanvang uur KNGF Hoofdkantoor Amersfoort 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag 1 december Jaarverslag Financieel Jaarverslag Decharge penningmeester 7. Marktpositionering fysiotherapie Informatie over actuele onderwerpen 9. Rondvraag 10. Sluiting - 5 -

6 - 6 -

7 KNGF 262 ste Algemene Vergadering Bijlage bij agendapunt 2 Ingekomen stukken en mededelingen #

8 - 8 -

9 - 9 -

10 - 10 -

11 KNGF 262 ste Algemene Vergadering Bijlage bij agendapunt 3 Verslag 1 december 2010 #

12 - 12 -

13 Bijlage bij agendapunt 3 Verslag vergadering 1 december 2010 Gevraagd besluit Vaststellen van het verslag Algemene Vergadering 1 december 2010 CONCEPT Verslag van de 261 e Algemene Vergadering van het KNGF, gehouden op 1 december 2010 te Amsterdam Aanwezig zijn: Bestuur Mevrouw W. Huiskamp-van de Haar en de heren H.B. Eenhoorn (voorzitter), H. Krijgsman (secretaris/penningmeester), H. Kiers en W.A. Groenink Hoofdkantoor Mevrouw H.J. Veldhuizen (directeur) Alsmede Vertegenwoordigers en leden RGF-en en specialistenverenigingen en medewerkers van de kantoororganisatie Verslag: Vidipen Notuleerservice, Harskamp 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen van harte welkom. De voorzitter constateert verheugd dat de belangstelling voor het eendaagse FysioCongres groot is. Als opmerking vooraf geeft de voorzitter mee dat als het bestuur iets vindt of wil doen, statuten of reglementen in principe geen beperking zijn behalve natuurlijk als iemand bezwaar heeft. Dat wil zeggen dat er een keuze gemaakt kan worden om buiten de regels te handelen, mits iedereen het daarover eens is met elkaar. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken. Bericht van verhindering is ontvangen van Toin Verdongen, Jan Verberne en Olaf van de Zande. Mededelingen vanuit bestuur en directie Mevrouw Huiskamp meldt dat vrijdag a.s. de applicatie 'Zorgverzekeraars vergeleken' in de lucht gaat. Tegelijkertijd is dan de Overeenkomstgenerator online. Het KNGF ontvangt graag reacties op deze tools. Mevrouw Huiskamp hoorde vandaag dat de minister van VWS heeft besloten om de beweegkuur of de gecombineerde leefstijlinterventie in 2011 niet in het basispakket op te nemen. De heer Groenink meldt dat er een CAO-afspraak in de V&VT lijkt te zijn. Mevrouw Veldhuizen meldt dat het KNGF met dank aan RGF Randstad West - met vlag en wimpel is geslaagd als scholingsinstituut voor de audit kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs

14 Terugkoppeling vanuit de RGF en In vijf regionale vergaderingen zijn twee moties ingediend welke betrekking hadden op de richtlijn verslaglegging. Het gaat om snelle herziening van de richtlijn en onmiddellijke opheffing. De leden in deze regio s hebben de moties gedeeltelijk ondersteund. Mevrouw Meurs (RGF Het Noorden) vraagt hoe het bestuur daarmee omgaat. De voorzitter antwoordt dat het Algemeen Bestuur heeft besloten om binnen 4 maanden een herziening van de richtlijn verslaglegging te presenteren. De heer Kiers geeft een toelichting op de inhoud en het proces. De richtlijn wordt nu gebruikt als meetlat. Er wordt bekeken of ieder item bijdraagt aan het doel van de richtlijn, namelijk het leveren van kwaliteit. De communicatie blijft van groot belang in het proces. De voorzitters vragen om helderheid en tijdige informatie. De klankbordgroep komt op 17 december bij elkaar en aan de hand van de input die dag wordt de richtlijn aangepast. Vereenvoudiging van de richtlijn verslaglegging heeft ook gevolgen voor de invoering van het kwaliteitssysteem. In RGF Groot Gelre zijn beide moties aangenomen. De heer Meijer (RGF Groot Gelre) merkt op dat de strekking van de discussie was dat de richtlijn niet misbruikt moet worden door de zorgverzekeraars. De eerste motie om de richtlijn op te heffen, is met 32 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen, en de motie om de richtlijn aan te passen, met 47 stemmen voor en 1 stem tegen. De heer Kamerling (RGF Noord-Holland) meldt dat in zijn RLV de moties niet in stemming zijn gebracht omdat er geen quorum was, maar de leden vinden het jammer dat het bestuur het probleem niet beter heeft onderkend. De heer Westerik (RGF Twente & IJsselzoom) meldt dat in zijn RLV de eerste motie om de richtlijn op te heffen, vrijwel geheel is verworpen. De tweede motie om de richtlijn aan te passen, was meer een signaal naar het bestuur dat er iets moet gebeuren dan dat de expliciete tekst van de motie onderschreven werd. De heer Berendsen (RGF Zuidwest Nederland) koppelt terug dat in zijn RLV beide moties wel zijn besproken maar niet zijn aangenomen. Hij vindt een motie een heel vervelend instrument, het is ook iets wat de mensen binnen de vereniging uit elkaar drijft, en legt de vraag neer hoe het zo ver heeft kunnen komen. Mevrouw Meurs (RGF Het Noorden) zet uiteen dat het uitstel aan de kant van het bestuur de reden is geweest voor de heer Hofstra om de moties in te dienen. De heer Smit (NVFS) vindt het wat te kort door de bocht om voortdurend te zeggen dat het bestuur niet tijdig heeft gereageerd. Het is ook een ontwikkeling in de maatschappij. In RGF Randstad West is geen motie ingediend, maar er is wel over het onderwerp gesproken. Mevrouw Tavenier koppelt terug dat er 2 praktische vragen waren over het aanpassen van de richtlijn: 1. Als dat gebeurt, wordt er dan ook scholing aangeboden? De vraag is of het AB erover wil nadenken of dat nodig is en zo ja, of dat uitgevoerd kan worden. 2. De vraag is of dat op tijd kan komen, zodat het mee kan in de software voor de Kwaliefy. De heer Gosselink (RGF Groot IJsselland) meldt dat in zijn RLV beide moties ingediend zijn. Er was één iemand voor opheffen van de richtlijn, die motie is dus niet aangenomen, maar de motie om de richtlijn aan te passen is wel aangenomen, met 21 stemmen voor en 14 stemmen tegen. De motie om de richtlijn op te heffen, is afgewezen omdat bestuurslid Henri Kiers een uitstekend betoog heeft gehouden, maar het is jammer dat dit nodig was. Ook bij RGF Groot IJsselland heerste het gevoel dat er eerder wat had moeten gebeuren, zodat de moties niet nodig waren geweest. De heer Gosselink begrijpt dat het bestuur heeft besloten om bestuurslid Henri Kiers hier verder verantwoordelijk voor te maken, RGF Groot IJsselland geeft als waarschuwing mee om veel aandacht voor de communicatie te hebben. De voorzitter beaamt dat de communicatie eerder had moeten plaatsvinden

15 De heer Nieuwenhuis (RGF Midden- en Oost-Brabant) meldt dat in zijn RLV niet gestemd is over de moties omdat er te weinig leden aanwezig waren, maar de moties zijn wel besproken. Uit de discussie bleek iedereen voor de motie te zijn om de richtlijn aan te passen. De heer Nieuwenhuis maakt zich zorgen dat degene die de motie heeft ingediend met het idee om de administratieve lasten te verlichten, gaat participeren in de richtlijnencommissie aangezien hij van bestuurslid Kiers toch een wat andere bedoeling heeft gehoord. Hij verzoekt het bestuur daarom om de inspraakrondes de komende 4 maanden goed te bewaken. De heer Wagemakers (RGF Hollands Midden & Rotterdam) meldt dat ook in zijn RLV niet is gestemd over de moties omdat er te weinig leden aanwezig waren. Bestuurslid Kiers is in de vergadering geweest en er is met de aanwezigen een bredere inhoudelijke discussie gevoerd, ook over kwaliteit. De heer Kiers heeft een goed verhaal gehouden. RGF Hollands Midden & Rotterdam vindt het een goede zaak om de discussie breder te trekken dan alleen de richtlijn, en oppert de suggestie om die discussie in de eerstkomende beleidscyclus te voeren. Reactie bestuur, bij monde van de heer Kiers In reactie op onder meer de woorden van de heer Smit, zij opgemerkt dat er in algemene zin voor moet worden gewaakt dat een motie niet wordt gezien als iets wat slecht is. In de drie vergaderingen die de heer Kiers heeft bezocht, heeft de motie tot heel inspirerende discussies geleid. De heer Kiers beaamt dat hij (met plezier) de verantwoordelijkheid neemt voor het verdere traject. In het voorjaar moeten er resultaten liggen. Het bestuur beraadt zich inderdaad op scholing, vooruitlopend op de nieuwe kwaliteitsrichtlijn. De nieuwe richtlijn komt niet op tijd voor Kwaliefy, hetgeen tot gevolg heeft dat er een discrepantie zal zijn tussen de richtlijn en het systeem. Wetend dat het systeem het eerste jaar zo blijft, is het wellicht goed om te kijken naar de interpretatie van de gegevens, en die moet vervolgens kloppen met de nieuwe richtlijn verslaglegging. De motie is vooral ingediend omdat de indiener ervan vond dat er haast bij was. Misschien is niet duidelijk genoeg gecommuniceerd dat de motie is uitgesteld. Het bestuur neemt de afgegeven signalen serieus. Voor het bestuur staat kwaliteit voorop, en de goede dingen op dat terrein moeten zeker behouden blijven. Ook de mensen die de motie hebben ingediend, zijn bezorgd over de kwaliteit van de zorg. De heer Kiers verwacht dus dat partijen elkaar zullen kunnen vinden. Het probleem zit niet zozeer in de richtlijn verslaglegging, maar veelal in de audits en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Het bestuur noteert een discussie over kwaliteit als agendapunt voor de komende beleidscyclus. Reactie bestuur, bij monde van de voorzitter De herziening van de richtlijn verslaglegging is tevens bedoeld om de administratieve belasting te verminderen. Het is niet zo dat de kwaliteit vereist dat deze richtlijn niet wordt vereenvoudigd. De richtlijn is bepalend voor de invoer in Kwaliefy, dus het kan niet anders zijn dan dat die invoer maar één keer wordt ingeklopt. Er gaat niet voor Kwaliefy iets anders ingevuld worden dan voor de richtlijn verslaglegging is gedaan. Er moet dus heel zorgvuldig gekeken worden naar die 1 op 1 situatie. Immers, besloten is om in Q te starten met het gedigitaliseerde systeem van de kwaliteitsindicatoren, en de vereenvoudiging van de richtlijn verslaglegging zal onmiddellijk consequenties hebben voor die kwaliteitsindicatoren. 3. Concept verslag Algemene Vergadering d.d. 2 juni 2010 Redactioneel Er zijn geen redactionele opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld

16 Inhoudelijk De heer Meijer (RGF Groot Gelre) koppelt terug dat in zijn RLV is opgemerkt dat het vacatiegeld van de voorzitter aan de hoge kant is voor deze beroepsgroep, zeker in relatie tot de Balkenende norm. De heer Krijgsman wijst erop dat degene die de opmerking maakte over de hoogte van het vacatiegeld van de voorzitter, refereerde aan andere beroepsverenigingen, maar er zou een vergelijk gemaakt moeten worden met beroepsverenigingen zoals van medisch specialisten. 4. Concept jaarplan 2011 Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarplan Besluit: Het jaarplan 2011 is unaniem vastgesteld. 5. Concept begroting 2011 Vragen en opmerkingen van de leden Mevrouw Tavenier (RGF Randstad West) vraagt of het bedrag dat wordt uitgegeven aan het contracteerbeleid, meer inzichtelijk kan worden gemaakt. In RGF Midden-Nederland is de begroting niet unaniem aangenomen. Er waren 4 stemmen tegen. De heer Vuister meldt dat die tegenstemmen de overschrijding betreffen, de leden vinden dat een begroting in principe sluitend moet zijn, ook als het eigen vermogen groot is. En als er wel reserves worden verbruikt, dan moet dat goed beargumenteerd zijn. Reactie bestuur, bij monde van de heer Krijgsman In principe zijn de out of pocket kosten tot in detail beschreven, maar een aantal kosten loopt dwars door commissies heen en is moeilijk aan een bepaalde commissie toe te rekenen, ook gezien het bredere belang dat met een activiteit wordt gediend. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor profilering, of voor de publiekscampagne. Echter, als het om het contracteerbeleid gaat, dan zou voor dat ene punt die oefening gemaakt kunnen worden. Het bestuur ziet echter liever dat leden het laten weten als zij activiteiten onder het contracteerbeleid missen. Een begroting die op nul uitkomt, is niet per definitie goed en een begroting die onder nul uitkomt, is niet per definitie slecht. Voor 2010 is een bedrag in de min begroot. De verwachting is dat het resultaat voor het jaar 2010 uiteindelijk, door onverwachte meevallers, op ongeveer euro in de plus komt. Voor 2011 is wederom in de min begroot. Het bestuur heeft de directeur opdracht gegeven om daarvoor een plan te maken. Er komt een financiële meerjarenplanning en voor de zomer zal er een voorstel komen hoe de overschrijding moet worden inverdiend. Het is inderdaad niet de bedoeling om op het eigen vermogen in te teren. Besluit: De begroting 2011, inclusief de contributie 2011, is met 174 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. 6. Aanpassing reglement CKR Vragen en opmerkingen van de leden Mevrouw Tavenier (RGF Randstad West) vraagt of het mogelijk is om wijzigingen zichtbaar te laten blijven die eerder zijn aangebracht, om aldus een soort geschiedenis op te bouwen. Mevrouw Veldhuizen begrijpt dat om een logboek wordt gevraagd. Zij gaat uitzoeken of dat mogelijk is. De leden krijgen dat antwoord teruggekoppeld. De heer Smit (NVFS) vindt de servicegedachte van het KNGF heel goed, maar wijst erop dat de verantwoordelijkheid voor de herregistratie bij de leden zelf ligt. Het KNGF is niet verantwoordelijk voor het beheer van de punten van de leden. Besluit: De correctie van de foutieve reglementswijziging door artikel 16.4 lid c weer op te nemen, is unaniem vastgesteld

17 7. Bestuursbenoeming 7.a Herbenoeming Wietse Groenink Het bestuur stelt voor om Wietse Groenink te herbenoemen als bestuurslid voor een tweede en laatste periode van vier jaren. Vragen en opmerkingen van de leden De heer Meijer (RGF Groot Gelre) meldt dat er in zijn RLV 4 stemmen tegen de herbenoeming waren van de heer Groenink vanwege de uitspraak die de heer Groenink heeft gedaan in het tijdschrift Manuele Therapie dat hij het zou omarmen als zorgverzekeraars het EPD als richtlijn omarmen. De voorzitter verduidelijkt dat de heer Groenink heeft gezegd dat het KNGF een goed EPD wil en dat het KNGF wil dat zorgverzekeraars dat omarmen. Besluit: Wietse Groenink wordt met 171 stemmen voor en 4 stemmen tegen herbenoemd als bestuurslid voor een tweede en laatste periode van vier jaren. 7.b Herbenoeming Henri Kiers Het bestuur stelt voor om Henri Kiers te herbenoemen als bestuurslid voor een tweede en laatste periode van vier jaren. Besluit: Henri Kiers wordt met 174 stemmen voor en 1 stem tegen herbenoemd als bestuurslid voor een tweede en laatste periode van vier jaren. De voorzitter feliciteert beide heren met hun herbenoeming en overhandigt hen een boeket bloemen. 8. Erkenning orofaciale fysiotherapie als verbijzondering in de fysiotherapie Vragen en opmerkingen van de leden De heer Westerik (RGF Twente & IJsselzoom) meldt dat er in de RLV veel discussie is geweest over de vraag of orofaciale fysiotherapie als verbijzondering zou moeten worden erkend, en er was bij de stemming ook een groot aantal onthoudingen. De strekking van de weerstand was vooral dat de beroepsgroep zich bewust moet zijn van het vraagstuk hoeveel verbijzonderingen er in de toekomst neergelegd gaan worden c.q. hoeveel specialisaties wenselijk zijn. De heer Vuister (RGF Midden-Nederland) feliciteert de orofaciale fysiotherapie met de erkenning als verbijzondering, maar sluit zich bij de waarschuwende woorden van de heer Westerik aan. Op dat vraagstuk moet een visie ontwikkeld worden. De heer Vuister (RGF Midden-Nederland) merkt op dat in zijn RLV iemand van de NVOF een toelichting is komen geven op de erkenning van de orofaciale fysiotherapie als verbijzondering, iets wat de mening daarover zeker in positieve zin heeft beïnvloed. Wellicht is het goed om ook in ledenvergaderingen van andere RGF en iemand van de NVOF een toelichting te laten geven. De heer Voorneveld ( NVOF) meldt dat in het Communicatie- en PR-beleidsplan van de NVOF is opgenomen dat de NVOF zijn bekendheid wil vergroten. Na afloop van de vergadering wil hij in dat kader graag nog een woord met de leden van het KNGF wisselen. Besluit: De orofaciale fysiotherapie wordt met 167 stemmen voor en 8 stemmen tegen erkend als verbijzondering in de fysiotherapie. 9. Informatie over actuele onderwerpen Door mevrouw Veldhuizen Het is zojuist gelukt om een afspraak met de nieuwe minister te maken. De komende weken zijn de eerste gesprekken met de nieuwe Kamerleden, en daarna met de minister. Met de minister zal ook besproken worden hoe zij in het algemeen tegen bewegingsstimulering aankijkt

18 Door Wilma Huiskamp In veel regio s is nog een tweede avond belegd over het contracteren. Mevrouw Huiskamp is blij met al die aandacht daarvoor. Het accountteam is veel onderweg om mede de discussie te voeren. Door Hans Krijgsman Op grond van het uitnodigingenbeleid zullen voor het WPT Congres ook de bestuurders van RGF en en SV en uitgenodigd worden. Door de voorzitter De nieuwe consumentensite is in de verschillende RGF en en SV en toegelicht. Vragen en opmerkingen van de leden De heer Kamerling (RGF Noord-Holland) vraagt om aandacht voor de zorggroep Alzheimer patiënten. De voorzitter geeft aan dat morgen tijdens het congres zal blijken dat ook die groep aandacht gaat krijgen. De heer Meijer (RGF Groot Gelre) meldt dat in zijn RLV de enorme werkdruk rond het EPD en de kwaliteitsindicatoren aan de orde is gesteld. Hij verzoekt het bestuur om goed naar de leden te luisteren als het gaat om de besluitvorming in dezen. Voorts is in de RLV geconstateerd dat het specialistentarief steeds meer gedrukt wordt door zorgverzekeraars en dat daarvoor extra aandacht nodig is, gezien het toenemend aantal specialisaties in de fysiotherapie. De heer Peeters (RGF Maasvallei) is er verbaasd over dat in de berichtgeving in de media over de zorgstandaard obesitas geen melding wordt gemaakt van de participatie van het KNGF in de totstandkoming van deze zorgstandaard. Overigens is het een belangwekkende uitspraak dat obesitas als een ziekte wordt gedefinieerd. Mevrouw Tavenier (RGF Randstad West) vraagt of er in de applicatie 'Zorgverzekeraars vergeleken' ook een overzicht komt met de verschillende polisvoorwaarden. Dat overzicht is er altijd wel maar werd nu gemist. De heer Berendsen (RGF Zuidwest Nederland) oppert de suggestie om in de langetermijnvisie intercollegiale toetsing mee te nemen als kwaliteitsinstrument. De heer Berendsen (RGF Zuidwest Nederland) informeert naar de chronische lijst. De heer Berendsen (RGF Zuidwest Nederland) informeert naar de terugverdiencapaciteit van het mastertraject. De heer Vuister (RGF Midden-Nederland) stelt vast dat de wijze waarop het is gegaan met de eindejaarscampagne, geen schoonheidsprijs verdient. Het proces is te laat ingezet, het financiële aspect is te laat gecommuniceerd en wat de leden voor hun geld hebben gekregen, was ondermaats. Dit moet volgende jaren beter. Reactie bestuur De heer Groenink geeft aan dat het bestuur zich realiseert dat het nieuwe EPD meer administratie met zich meebrengt, maar registratie van wat de fysiotherapeut met de patiënt doet, is van heel groot belang voor de kwaliteit van het handelen. De heer Meijer (RGF Groot Gelre) licht toe dat het met name gaat om de mensen die nog niet digitaal registreren. Op hen komt een enorme bulk werk af. Dat moet goed gecommuniceerd worden, zodat zij zich voor kunnen bereiden. De heer Groenink zegt dat mensen tot 1 april de tijd hebben om een keuze voor een pakket te maken. Voor Kwaliefy kan alleen nog digitaal aangeleverd worden, die keuze is bewust gemaakt. De voorzitter stelt vast dat vanuit het KNGF al een aantal keren is gemeld dat dit gaat gebeuren, maar misschien is het goed om nog een keer heel duidelijk aan de mensen te laten weten dat het nu zo ver is. De heer Kiers bevestigt dat obesitas zo n groot probleem is geworden, dat het als een ziekte op zich gedefinieerd is. Het KNGF heeft inderdaad geparticipeerd in de zorgstandaard obesitas

19 De heer Kiers meldt dat het bestuur al op twee fronten bezig is met intervisie, ten eerste in het programma Kwaliteit en Implementatie. Dat wordt getrokken door de heer Philip van der Wees, in samenwerking met twee universiteiten. Er worden daar allerlei projecten rondom intervisie uitgeprobeerd en aangescherpt, en dat zal binnenkort breed geïmplementeerd worden. Dan loopt er ook nog een tweede traject voor intervisie, daarvoor zal een concept worden aangeboden aan het CSV. Opgemerkt zij dat het bestuur intervisie niet ziet als een vervanging voor kwaliteitsindicatoren, maar als een facultatief instrument om kwaliteit te verbeteren. De heer Kiers meldt dat het KNGF de leden zal informeren over de voors en tegens van de kwaliteitsindicatoren, maar het KNGF gaat daarover ook informatie ophalen bij de leden, dit in verband met een traject dat over enkele maanden van start gaat om tot een eenduidig systeem te komen rond kwaliteitsindicatoren en audits. Daarvoor wil het bestuur nadrukkelijk ook de mening van de leden vragen. De heer Kiers meldt dat wordt onderzocht hoe moet worden omgegaan met de druk op de tarieven, mede in relatie tot de toename van het aantal specialisaties. Daarover worden notities voorbereid. Het probleem is geïdentificeerd en er wordt op verschillende fronten aan gewerkt om tot een oplossing te komen. Mevrouw Huiskamp meldt dat de polisvoorwaarden op de consumentensite staan. Mevrouw Huiskamp zet uiteen dat wat de chronische lijst betreft het CVZ op ieder punt aan het kijken is of er evidentie is om de verstrekking in de basisverzekering te houden. De eerste negen zittingen fysiotherapie zitten nu in de aanvullende verzekering, maar e.e.a. wordt nu per item bekeken. In januari heeft het KNGF weer een afspraak met het CVZ. Mevrouw Veldhuizen licht aanvullend toe dat het CVZ worstelt met de vraag of inderdaad ieder item apart moet worden bekeken, of dat het hele systeem moet worden aangepast. Door het KNGF is aan het CVZ om een tijdpad gevraagd, en om betrokken te worden als er iets gaat gebeuren met de chronische lijst. Dat heeft het CVZ toegezegd. De voorzitter merkt op dat er reeds excuses aangeboden zijn voor de ongelukkige communicatie rond de SV-campagne. Wat de inhoud van de campagne betreft verwacht de voorzitter dat de volgende keer een ander bureau in de arm zal worden genomen. De uitingen zijn overigens wel gecommuniceerd met de SV en en hebben ook hun instemming. 10. Rondvraag en sluiting Rondvraag Mevrouw Tavenier (RGF Randstad West) meldt dat in haar RLV het probleem van het toenemend aantal wanbetalers aan de orde kwam. Zij vraagt of het KNGF informatie zou kunnen vertrekken over pinautomaten die in de praktijk gebruikt kunnen worden, en of het KNGF daarin een bemiddelende rol zou kunnen vervullen. De voorzitter weet dat veel fysiotherapeuten die geen contract hebben, met een pinautomaat werken en dat dit goed bevalt. Hij ziet echter niet in welke rol het KNGF daarin zou moeten vervullen, het is gewoon een kwestie van zo n apparaat aanschaffen en op de balie neerzetten. De heer Kamerling (RGF Noord-Holland) vraagt om aandacht voor de zoekfunctie op de site FysioNet. De voorzitter zegt toe deze vraag mee te nemen. De voorzitter meldt dat er, onder voorbehoud, op 15 december een beleidscyclus is. De agendacommissie heeft echter geen punten en het AB heeft een aantal punten die nog niet gereed zijn voor bespreking, dus de gedachte is om de beleidscyclus van 15 december te laten vervallen. Sluiting Tot slot geeft de voorzitter het woord aan de heer Voorneveld, voorzitter van de NVOF, die een korte schets geeft van de weg die de orofaciale fysiotherapie heeft moeten volgen om als verbijzondering binnen de fysiotherapie te worden erkend. Met de 20 e verjaardag van de

20 vereniging is dat gelukt, waarmee dat een heel bijzondere verjaardag is geworden. Het KNGF feliciteert de heer Voorneveld hiermee en overhandigt hem een mooi boeket bloemen. De heer Voorneveld besluit zijn betoog met de uitnodiging om samen een toost uit te brengen. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om uur

21 KNGF 262 ste Algemene Vergadering Bijlage bij agendapunt 4 Jaarverslag 2010 #

22 - 22 -

23 Bijlage bij agendapunt 4 Gevraagd besluit Vaststellen van het Jaarverslag KNGF 2010 Jaarverslag Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 2010 Stadsring 159B Amersfoort April

24 Inhoudsopgave INLEIDING MARKT Campagne Lobby, partnership en relatiebeheer Directe betaalrelatie fysiotherapeut - patiënt Preventie en gezondheidsbevordering Productontwikkeling beroepsmatig handelen Klinimetrie en kwaliteitsindicatoren Relatiebeheer zorgverzekeraars ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING Samenwerking 1 e lijn / bedrijfsmatige netwerken Informatisering/ICT Educatietrajecten en Marktsignalering Positioneren intramurale fysiotherapie WETENSCHAP Inrichten wetenschappelijk onderzoek Ordening vakgebied Kwaliteitsborging Congressen & Events VERENIGING Inrichten dienstverlening (Modernisering) vereniging Ondersteuning Regionale Genootschappen Fysiotherapie (RGF n) en Specialisten Verenigingen (SV n) (Professionalisering) kantoororganisatie (Leden)communicatie OVERZICHT THEMA S LANGE TERMIJN VISIE (LTV), STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN EN PROJECTEN 41 AFKORTINGENLIJST

25 INLEIDING 1 Voor u ligt het jaarverslag van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Een jaar waarin, mede door de val van het Kabinet in het voorjaar 2010 en een bezuinigingsopdracht aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de voortgang op een aantal voor fysiotherapie belangrijke dossiers lange tijd onzeker was. In een dergelijk klimaat is het zaak om je niet te laten belemmeren, maar juist kansen te grijpen. Niet achterover leunen maar vooruit (onder)handelen. Zo hebben we de handen op elkaar gekregen voor een experiment uitbreiding van ons domein met diagnostiek en verwijzing naar de tweede lijn. En met aansprekende, onderbouwde voorbeelden hebben we onderstreept dat vroegtijdige inzet van fysiotherapie kosten bespaart in de zorg. Met de in de Algemene Vergadering vastgestelde visie op de beroepskolom hebben we de stip op de horizon gezet voor de doorontwikkeling van het vak fysiotherapie. Ook zijn we de discussie gestart over de modernisering van de vereniging, om te zorgen voor een robuuste vereniging die de uitdagingen waar de fysiotherapie voor staat het hoofd kan (blijven) bieden. We hebben veel energie gestoken in de ondersteuning van de leden bij de, veelal te laat, aangeboden contracten met de zorgverzekeraars. Bij de zorgverzekeraars hebben we de contracteersystematiek op de agenda gehad, evenals de administratieve lasten en de invoering van de kwaliteitsindicatoren als enige instrument voor kwaliteitsmeting. Voor de contractronde 2011 is de website Zorgverzekeraars vergeleken zodanig aangepast dat leden per zorgverzekeraar de (financiële) consequenties in kaart hebben en de afweging kunnen maken of ze willen ingaan op het aangeboden contract of zonder contract verder willen gaan. We zijn gestart met een ondernemersloket om de leden meer en gerichter van dienst te kunnen zijn. In 2011 ontwikkelen we in dit kader ook een werknemersloket. Initiatieven die passen bij de gekozen koers om de service aan onze leden doelgroep gericht, op maat, aan te bieden. Verminderen van de administratieve lastendruk in de fysiotherapie hield ook in 2010 onze gemoederen bezig. In elk geval reden om vast te houden aan het beleid, om niet nogmaals in 2011 mee te werken aan het handmatig aanleveren van de gegevens voor de meting kwaliteitsindicatoren. En uiteraard hebben we de voorbereidingen getroffen voor het wereldcongres fysiotherapie in Amsterdam. Een van de vele mooie uitdagingen die ons te wachten staan in 2011 en waar we ons met en voor de leden vol voor inzetten. Rian Veldhuizen Directeur KNGF 1 Bij de opzet van het jaarverslag hebben we gebruik gemaakt van de activiteiten- en projectindeling van de Lange Termijn Visie (LTV) en de strategische doelstellingen, zoals geformuleerd in

26 MARKT Thema Markt Strategische doelstellingen Consumenten kiezen bewust voor de fysiotherapeut Beleidsmakers en financiers maken de keuze voor fysiotherapie mogelijk Fysiotherapeuten zijn algemeen erkend als leveranciers van gezondheidsbevordering- en preventieprogramma s die gericht zijn op het vergroten van de kwaliteit van leven van een individu in zijn verschillende levensfasen Projecten en activiteiten Campagne Lobby, partnership en relatiebeheer Directe betaalrelatie fysiotherapeut patiënt Preventie en gezondheidsbevordering Productontwikkeling beroepsmatig handelen Klinimetrie en kwaliteitsindicatoren Relatiebeheer zorgverzekeraars Campagne (project 1) De campagne activiteiten richtten zich in 2010 op de verdere uitbouw van de naamsbekendheid van de Fysiotherapeut. Dit is gedaan met actiematige campagnes. De eerste uitingen van de campagne waren te zien tijdens het WK-voetbal. In het najaar hebben we samen met de specialistenverenigingen een specialistencampagne uitgezet. Deze campagne is massamediaal ingezet. Er waren posters in abri s, duizenden Boomerang kaarten werden via theaters, grand café s, etcetera. verspreid en fysiotherapeuten ontvingen posters en kaarten voor de wachtkamer. Alle uitingen vermeldden het webadres van de vernieuwde consumentensite Ook bij de eindejaarscampagne is voor een massamediale aanpak gekozen. Hierbij zijn radiospots, posters en de consumentenwebsite ingezet. Doel was de consumenten te doordringen van het belang van fysiotherapie en het goed verzekeren voor fysiotherapie. Het bereik wordt in 2011 gemeten. Films Voor de intramurale fysiotherapie is een promotiefilm ontwikkeld. Deze film is tijdens de invitational conference op 9 juni 2010 getoond en onder de leden verspreid. Samen met de VvAA is een film gericht op de startende fysiotherapeut ontwikkeld. Deze is op het FysioCongres tijdens het studentenprogramma getoond en wordt nu onder andere voor studenten fysiotherapie op voorlichtingsavonden gedraaid. Beeldmerk Om de producten met het beeldmerk de Fysiotherapeut nog meer onder de aandacht te brengen, hebben we een promotiekoffer ontwikkeld. In deze koffer zitten voorbeelden van de meest prominente folders en brochures die het KNGF heeft. Tevens is met succes een nieuwe (raamfolie)actie gevoerd. Dit heeft geleid tot veel nieuwe bestellingen. Ook hebben we tijdens het FysioCongres 2010 het beeldmerk de Fysiotherapeut weer volop onder de aandacht gebracht in de bewegwijzering, in de opening, in de KNGF stand etcetera. Verder is in aanloop naar het World Physical Therapy 2011 Congres (WPT congres 2011) een correspondentiereeks ontwikkeld met het de Fysiotherapeut logo en het WPT 2011 beeldmerk. Lobby, partnership en relatiebeheer (project 2) We zijn veel in Den Haag geweest. De stijging van de kosten van fysiotherapie in het basispakket en de gevolgen die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daar aan wil verbinden, hebben onze volle aandacht gehad. Daarnaast hebben we integrale

Beleid zorgverzekeraars 2012. 9 maart 2011

Beleid zorgverzekeraars 2012. 9 maart 2011 Beleid zorgverzekeraars 2012 9 maart 2011 Beleid zorgverzekeraars 2012 Welkom 9 maart 2011 Beleid zorgverzekeraars 2012 MN 2 Beleid zorgverzekeraars 2012 Gastheer namens RGF:voorzitter Maurits Vuister

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

FysioGroepTwente : Faciliteren, Delen en Verbinden

FysioGroepTwente : Faciliteren, Delen en Verbinden FysioGroepTwente : Faciliteren, Delen en Verbinden FysioGroepTwente September 2010 Voorgeschiedenis: Stand van zaken Fysiotherapie in Twente medio 2009 Onvoldoende kennis kansen/ bedreigingen integrale

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers 18 februari 2015 Welkom! Welkom en voorstelronde Agenda Korte introductie door bestuur KNGF Informeren herijking en Masterplan MKiB Tijdsplanning Wederzijdse

Nadere informatie

BeweegKuur. Algemene informatie

BeweegKuur. Algemene informatie BeweegKuur Algemene informatie De BeweegKuur is met subsidie van het ministerie van VWS ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, in samenwerking met veel partners in de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Toelichting op de variabelen in de kosten 2012 Kwaliteit

Toelichting op de variabelen in de kosten 2012 Kwaliteit Toelichting op de variabelen in de kosten 2012 Kwaliteit Kwaliteitsindicatoren Kwaliteit in Beweging Uitgangspunt hierbij is dat de beroepsgroep zelf bepaalt wat kwaliteit is en dat we het landelijk uniforme

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage bij agendapunt 5

Bijlage bij agendapunt 5 Bijlage bij agendapunt 5 Financiën 2015 Gevraagd besluit Goedkeuren van: a) Begroting 2015 b) Contributie 2015 c) Bandbreedte regionale contributies 2015 43 44 Bijlage bij agendapunt 5a Financiën: a) Begroting

Nadere informatie

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg Chronische ziekten De maatschappelijke opgave Inhoud Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid Preventie in de zorg Aanpak diabetes 25 oktober 2007 Eric Koster Toename chronische aandoeningen

Nadere informatie

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014 Vraag Is er sprake van een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van chronische ziekten 2015 zoals deze door het Ministerie van VWS is opgesteld? Uw fysiotherapeut kan u aangeven of dit in 2015

Nadere informatie

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw.

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw. 2012095565 DE UITVOERING VAN ARTIKEL 2.6 lid 7 Bzv In het bijgevoegde standpunt legt CVZ artikel 2.6 lid 7 Bzv uit. Op 1 januari 2012 is de omschrijving van de prestatie 'dieetadvisering' in het Besluit

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur: Wietse Groenink Secretaris/penningmeester en verenigingszaken

Algemeen Bestuur: Wietse Groenink Secretaris/penningmeester en verenigingszaken --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Regionale Leden Vergadering RGF Amstel- Meerlanden

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Fysiotherapeuten Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met het bewegingsapparaat van de mens. De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt

Nadere informatie

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN 2008 2010 (VLF-08-300L) pagina: 1 van 6 1. INLEIDING Voor u ligt het meerjarenplan van de VLF. In dit jaarplan worden de doelstellingen geformuleerd en worden de activiteiten

Nadere informatie

Op niveau individueel lid NVFS binnen KNGF NVFS los van KNGF Proactief tov KNGF Zelf SEB uitvoeren MSG binnen Met

Op niveau individueel lid NVFS binnen KNGF NVFS los van KNGF Proactief tov KNGF Zelf SEB uitvoeren MSG binnen Met Op niveau individueel lid NVFS binnen KNGF NVFS los van KNGF Proactief tov KNGF Zelf SEB uitvoeren MSG binnen Met MSG buiten KNGF NVFS solo KNGF sportzorgpartners A B C D E F G 1 Contributie 500 (PH) 390

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV,

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Eric Koster Cluster coördinator chronische ziekten en screeningen. Lid Kernteam vernieuwing chronische zorg. Chronisch ziekenbeleid: 1. Waarom 2. Ambitie

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Masterclass Eerstelijns Bestuurders 15 oktober 2010, Tulip Inn, Amersfoort Reinout van Schilfgaarde Kenmerken zorgstandaard Ziekte met

Nadere informatie

INTRAMURALE FYSIOTHERAPIE

INTRAMURALE FYSIOTHERAPIE INTRAMURALE FYSIOTHERAPIE Onderwerpen INTRAMURALE FYSIOTHERAPIE ONTWIKKELINGEN IN DE EERSTELIJN Gerard Kiebert (bestuurslid RGF Midden- en Oost-Brabant) I. Introductie van KNGF/RGF Midden- en Oost-Brabant

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Secretariaat RGF AMA en het regiokantoor hebben in totaal 10 afmeldingen ontvangen. Esther Zuijderduijn

Secretariaat RGF AMA en het regiokantoor hebben in totaal 10 afmeldingen ontvangen. Esther Zuijderduijn --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Regionale Leden Vergadering RGF Amstel- Meerlanden

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Meer dan 1200 leden dragen voor: Arjen van Zon. Arjen van Zon (1968) Kritiek is belangrijk voor verbetering

Meer dan 1200 leden dragen voor: Arjen van Zon. Arjen van Zon (1968) Kritiek is belangrijk voor verbetering Meer dan 1200 leden dragen voor: Arjen van Zon Arjen van Zon (1968) Kritiek is belangrijk voor verbetering Fysiotherapeut, vennoot in een maatschap voor fysiotherapie, voorzitter van een monodisciplinaire

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat fysiotherapeutisch COPD zorg in de eerste lijn. Annemarie de Vey Mestdagh- van der List van zorgen voor 1988 Cursus Astma en COPD Pt. werd gestuurd door arts Kracht en Cardio

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie

CONVENANT PREVENTIE GEHOORSCHADE MUZIEKSECTOR. Inleiding:

CONVENANT PREVENTIE GEHOORSCHADE MUZIEKSECTOR. Inleiding: CONVENANT PREVENTIE GEHOORSCHADE MUZIEKSECTOR Inleiding: De partijen onderkennen gehoorschade door te harde muziek als een breed maatschappelijk probleem, met gezondheids- en sociale problemen en kosten

Nadere informatie

Inbreng van het KNGF bij het visiedocument NZa Functionele bekostiging vier nietcomplexe chronische zorgvormen.

Inbreng van het KNGF bij het visiedocument NZa Functionele bekostiging vier nietcomplexe chronische zorgvormen. Inbreng van het KNGF bij het visiedocument NZa Functionele bekostiging vier nietcomplexe chronische zorgvormen. 1. Algemeen (consultatiebijeenkomst 15 mei 2009) a. Het KNGF onderschrijft de noodzaak dat

Nadere informatie

FysiogroepTwente Faciliteren, Delen en Verbinden

FysiogroepTwente Faciliteren, Delen en Verbinden FysiogroepTwente Faciliteren, Delen en Verbinden Verslag Oprichtingsvergadering Fysiogroep Twente 1 maart 2011 Programma Algemene Ledenvergadering Korte voorgeschiedenis Statuten, huishoudelijk reglement,

Nadere informatie

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u!

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u! Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen Wat betekent dit voor u! Agenda 1. Actuele ontwikkelingen in de bekostiging 2. Wat is functionele bekostiging

Nadere informatie

Opzet van de interventie 4-8 en 8-13 jaar Stappen Wanneer Wie Frequentie Duur

Opzet van de interventie 4-8 en 8-13 jaar Stappen Wanneer Wie Frequentie Duur Ontstaan Cool 2B Fit In Twente zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om kinderen met overgewicht te helpen om op gezond gewicht te komen. Vijf lokale initiatieven hebben in 2010

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geachte Kamerleden, Aanstaande dinsdagavond spreekt u over het Implantatenregister (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Project: 0468 In opdracht van: Zorgverzekeraars Nederland Auteur: Philip Mokveld/Marieke Smit Datum: 23 mei 2007 Vektis BV Sparrenheuvel 18 3708

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Krach&ge Fysiotherapie in Groningen. Monday, December 7, 2009

Krach&ge Fysiotherapie in Groningen. Monday, December 7, 2009 Krach&ge Fysiotherapie in Groningen 2010 Verslag kartrekkers groep Groningen INFO Stand van zaken t.a.v. Integrale Bekos3ging (IB)? Ons advies Samenwerking Fyness Top groep Groepsprak3jk stad Groningen

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Minder diëtistische behandeling door grotendeels schrappen van dieetadvisering uit de basisverzekering

Minder diëtistische behandeling door grotendeels schrappen van dieetadvisering uit de basisverzekering Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (J.Tol, I.C.S. Swinkels, C.J. Leemrijse, C. Veenhof, Minder diëtistische behandeling door grotendeels schrappen diëtetiek

Nadere informatie

Contractering. fysiotherapie 2013

Contractering. fysiotherapie 2013 Contractering fysiotherapie 2013 Inzet contractering 2012 ONDERWERPEN OVK eerder Info vzvzn 1850/1860 1 zitting DTF beperking gecontracteerd Spiegel- informatie Debiteurenrisico Afspraken beheersaudit

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

GROEI & BLOEI oktober 2012

GROEI & BLOEI oktober 2012 GROEI & BLOEI oktober 2012 Inhoud HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 2 1.1 MISSIE NVRF... 2 1.2 VISIE NVRF... 2 1.3 STRATEGISCHE DOELSTELLING... 2 1.4 OPBOUW JAARPLAN... 3 HOOFDSTUK 2: DOELSTELLINGEN NVRF IN 2013...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Samen voor gezondheidswinst

Samen voor gezondheidswinst Samen voor gezondheidswinst Preventie en de gemeentepolis 3 november 2016 Studiedag Gezondin ADVISEUR TUSSEN PARTIJEN IN HET SOCIALE DOMEIN Even kort over onszelf Maarten Broekema innovatie en samenwerking

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP)

De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP) De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP) Overeenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Fysiotherapie (Vrijgevestigden) dan wel (Instelling) 2015 Zorgaanbieders/fysiotherapiepraktijken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) REGELING CV/NR-100.106.2 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Deze handreiking is gebaseerd op de resultaten van een pilot die de Nederlandse Diabetes Federatie mede namens haar

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Functieprofiel. Voorzitter Bestuur. Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)

Functieprofiel. Voorzitter Bestuur. Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) Functieprofiel Voorzitter Bestuur Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie () 1 Inhoudsopgave 1. Vereniging 2. Profiel Voorzitter Bestuur Taken en verantwoordelijkheden Functie-eisen Kerncompetenties

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Intro 1. Waarom is taakherschikking zo belangrijk? Voor VWS en naar mijn mening voor de samenleving.

Intro 1. Waarom is taakherschikking zo belangrijk? Voor VWS en naar mijn mening voor de samenleving. Toespraak drs. H.C.M. Middelplaats (hoofd afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt van het ministerie van VWS) ten behoeve de opening NAPAcongres INVEST 2012 d.d. 9 november 2012. Intro - Het ministerie

Nadere informatie

Jaarplan 2011 RGF Amstel-, Meerlanden & Amsterdam SAMEN ZIJN

Jaarplan 2011 RGF Amstel-, Meerlanden & Amsterdam SAMEN ZIJN Jaarplan 2011 RGF Amstel-, Meerlanden & Amsterdam SAMEN ZIJN NOVEMBER, 2010 Inhoud Inhoud... 1 1. Hoofdstuk 1: Inleiding... 2 1.1. INLEIDING... 2 1.2. DOELSTELLING RGF AMSTEL-, MEERLANDEN & AMSTERDAM...

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Reactie op Weblog Bestuur van Eke Zijlstra van donderdag 13 mei 2014

Reactie op Weblog Bestuur van Eke Zijlstra van donderdag 13 mei 2014 Onjuiste informatie in de weblogs van bestuursleden In recente Weblogs van het KNGF-bestuur staat onjuiste info over onze standpunten. Het KNGF bestuur lijkt onze beleidsplannen niet goed te lezen. Wij

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Herziening Zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Herziening Zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ------------------------- In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

De leden dragen voor: Henk Jansen. Henk Jansen ( 1956) Het is tijd voor een trendbreuk

De leden dragen voor: Henk Jansen. Henk Jansen ( 1956) Het is tijd voor een trendbreuk De leden dragen voor: Henk Jansen Henk Jansen ( 1956) Het is tijd voor een trendbreuk Henk Jansen is eerstelijns fysiotherapeut, mede-eigenaar van 3 fysiotherapie praktijken en ondernemer. Het is tijd

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie