Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 2013"

Transcriptie

1 Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: Jaarverslag Een school met een missie: een goede basisschool brengt je verder!

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING ASPECT KWALITEITSBELEID WMK-PO PARNASSYS ASPECT SCHOOLKLIMAAT AANBOD SOCIAAL EMOTIONEEL GEDRAGSPROBLEMEN EN PESTPROBLEMEN CRITERIA GROEPSSAMENSTELLING SCHOOLGROOTTE ASPECT PERSONEELSBELEID PERSONEEL TAAKBELEID DE GESPREKKENCYCLUS KLASSENCONSULTATIES POP NASCHOLINGSPLAN Nascholing strategisch lezen Nascholing ParnasSys Nascholing effectieve instructie Nascholing communicatie Nascholing Sociaal Emotioneel Nascholing BHV en EHBO Nascholing Engels Nascholing vertrouwenspersonen Nascholing hoogbegaafden ASPECT LEERSTOFAANBOD LEERSTOFAANBOD Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 2

3 4.2. DOORGAANDE LIJN AANBOD NA SCHOOL ASPECT TIJD SCHOOLGAANDE UREN EFFECTIEVE LESTIJD ROOSTERS ZORG EN BEGELEIDING SCHOOLZORGPLAN EN ZORGPROFIEL (ONDERSTEUNINGSPROFIEL) HANDELINGSPLANNEN EN DIDACTISCHE WERKPLANNEN OVERDRACHT ASPECT OPBRENGSTEN TUSSENOPBRENGSTEN EN EINDOPBRENGSTEN VO ADVIEZEN EN DE HOUDBAARHEID DAARVAN TERUGKOPPELING RESULTATEN ASPECT DIDACTIEK EFFECTIEVE INSTRUCTIE ONTSPANNINGSMOMENT TWEEDE LESMOMENT ENGELS ASPECT KLASSENMANAGEMENT VERZORGING EN OPRUIMEN ASPECT TOETSING VAKER TOETSEN PROFESSIONELE CULTUUR CULTUUR PR BELEID DE ORGANISATIESTRUCTUUR WERKGROEPEN COMMISSIES CONTACTOUDERS Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 3

4 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OUDERRAAD COMMUNICATIE MET OUDERS HUISVESTING, INRICHTING EN FINANCIËN ONDERHOUD GEBOUWEN SCHOOLPLEINEN BEGROTING EN FORMATIE IN OVERZICHT ASPECTEN DIE WEL ZIJN UITGEVOERD ASPECTEN DIE DEELS ZIJN UITGEVOERD ASPECTEN DIE NIET ZIJN UITGEVOERD VERVOLG AFKORTINGENLIJST VERKLARING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 4

5 Inleiding Afgelopen schooljaar hebben we hard gewerkt aan het uitvoeren van het jaarplan waarin de interventies waren opgenomen die voortvloeien uit het beleidsplan Obs Jan Ligthart nu en in de toekomst. De inhoud van het beleidsplan was afgelopen schooljaar leidend voor de acties die we hebben ondernomen en de inzet die we hebben gedaan op het gebied van personeel, organisatie, onderwijsinhoud en management. Tal van interventies lopen de komende jaren nog door of moeten nog worden ingezet om de kwaliteit van ons onderwijs ook in de toekomst te behouden. Vooralsnog zijn we trots te kunnen melden dat we in schooljaar veel van de voornemens hebben waargemaakt.. Jack Holten Directeur Arianne Zonneveld Adjunct-directeur Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 5

6 1. Aspect kwaliteitsbeleid 1.1. WMK-PO Voor de kwaliteitszorg hanteren wij WMK-PO (Werken Met Kwaliteit in het Primair Onderwijs). De WMK-PO baseert zich op de systematiek die bekend staat als de PDCAcylus (Plan-Do-Check-Act) WMK-PO koppelt kwaliteitszorg nadrukkelijk aan integraal personeelsbeleid. Conceptueel richt kwaliteitszorg zich vooral op school(team)-ontwikkeling en integraal personeelsbeleid op mensontwikkeling. Het één kan niet zonder het ander: school(team)ontwikkeling versterkt de ontwikkeling van de individuele werknemer en andersom. WMK-PO bestaat uit de diverse onderdelen waaronder een Quick Scan, een schooldiagnose, diverse vragenlijsten, mogelijkheden om een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op te stellen, een leerlingvolgsysteem (LVOS) voor sociale competenties van leerlingen, een module opbrengsten en diverse documenten. In het najaar van 2012 werd de tevredenheid van de ouders onderzocht. Bij deze oudertevredenheidpeiling brachten we meteen in kaart hoe ouders denken over onze schooltijden. Naar aanleiding van deze enquête is een plan vaan aanpak opgesteld met vooral verbeterpunten op het gebied van communicatie: In het voorjaar van 2013 stond de leerlingentevredenheidpeiling op de agenda. Deze enquête is uitgevoerd in de groepen 6,7,8. De enquête meet de sociale veiligheid van kinderen. De uitslag is nog niet bekend ParnasSys In 2011 hebben wij de stap gemaakt om het leerlingvolgsysteem te digitaliseren. Voorheen werd alles handmatig uitgewerkt. Alle methode onafhankelijke toetsen zijn vorig schooljaar ingevoerd in het digitale systeem LVOS van het Cito. Het was een tijdelijke oplossing omdat op Wijzerniveau is afgesproken dat alle basisscholen het ParnasSys administratie- en leerlingvolgsysteem gebruiken. De data van het LVOS zijn in de zomervakantie gemigreerd naar ParnasSys. We gaan steeds meer functionaliteiten gebruiken van ParnasSys met als doel alle zorggegevens te digitaliseren om zo efficiënter de zorg te stroomlijnen en te delen. Ook zijn we voornemens om dit schooljaar het ouderportal te gaan invoeren, zodat ook ouders inzage hebben in de toetsresultaten van hun kind. Op de normjaartaken hebben alle teamleden in uur gekregen om zich lopende het schooljaar ParnasSys eigen te maken. Een cursus volgen daarvoor leek weinig zinvol omdat ParnasSys door middel van Trial and Error het beste onder de knie te krijgen is. De handleiding is daarvoor verstrekt. Bovendien waren er voldoende collega s beschikbaar die ervaring hadden met het programma. Elke maand werd in de maandbrief aangegeven welke Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 6

7 onderdelen als volgende stap geoefend konden worden. Er mag nu worden verwacht dat de collega s de volgende onderdelen beheersen: - Invoeren CITO-resultaten. - Invoeren methodegebonden toetsen. - Notities en verslagen op groep- en kindniveau maken. - Bestanden aanmaken. - Observatielijsten invullen. - Het programma ZIEN! Invullen. - Onderwijskundige rapporten (OKR-en) maken. - Handelingsplannen en groepsplannen maken. - Schoolgegevens inzien. - Groep- en kindresultaten inzien en uitprinten. - Toetsanalyses maken, Ook in schooljaar zullen op de normjaartaken uren worden toegekend voor het leren gebruiken van ParnasSys. Aan het einde van 2013 worden bovenstaande items bekend verondersteld. Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 7

8 2. Aspect schoolklimaat 2.1. Aanbod sociaal emotioneel We gaan dit schooljaar het aanbod sociaal-emotioneel (burgerschap en gezond gedrag) voor heel de school, alle groepen vast stellen. Dit kan zijn dat we een methode aanschaffen, maar het kan ook betekenen dat we lessen bij elkaar zoeken waarvan de inhoud dekkend is voor de kerndoelen. Er is geen aanbod vastgesteld. Er zijn keuzes gemaakt omdat het ons aan tijd bleek te ontbreken. Omdat we wel al ZIEN! als leerlingvolgsysteem hebben ingevoerd, vonden we het verantwoord om de aanschaf van het aanbod sociaal-emotioneel uit te stellen Gedragsproblemen en pestproblemen We hebben op dit moment allerlei maatregelen die er voor moeten zorgen dat pesten en gedragsproblemen voorkomen worden zoals: spreuk van de maand, vriendschapsverdrag en pestprotocol. We hebben nog geen protocol voor gedragsproblemen. Ook hebben we bij ons op school geen duidelijke, schoolbrede afspraken rondom het aanleren en hanteren van waarden en normen. We gaan voor deze pedagogische aspecten beleid maken en daarin de rol (verantwoordelijkheid) van de ouders stevig aan zetten. In het Veiligheid beleidsplan is beleid de aanpak van pesten en gedragsproblemen beschreven. We hebben nog geen aanbod vastgelegd over normen en waarden. Dit gaan we in een ander schooljaar oppakken als we Burgerschap op de agenda hebben staan Criteria groepssamenstelling Hoe groepen worden samengesteld is van wezenlijk belang als het gaat om de sociale cohesie in een groep. We moeten daarbij denken aan vriendjes bij elkaar, familie wel of niet bij elkaar, verhouding tussen jongens en meisjes, maar ook een evenwichtige samenstelling qua opleidingsniveau van de ouders, groepsgrootte en het spreiden van risico s als het gaat om druk gedrag van kinderen. De groep waar de kinderen in terechtkomen vanaf groep 3 is de groep waar ze in principe gelukkig in zouden moeten zijn tot aan groep 8, dus het is essentieel dat we vooraf goed nadenken over hoe we die groepen samenstellen. Daartoe zijn we van plan criteria vast te stellen. De criteria zijn vastgesteld. De groepen worden samengesteld aan de hand van: onderlinge relatie tussen kinderen Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 8

9 verdeling van de zorgleerlingen jongens en meisjes verdeling opleidingsniveau van de ouders werkhouding en zelfstandigheid vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar familie of buren niet vanzelfsprekend bij elkaar Bij de plaatsing van kinderen in de groepen 1-2 kan er rekening met deze criteria gehouden worden, maar dat is lastiger te sturen dan bij het samenstellen van een nieuwe groep. De leerkrachten van de groepen 1-2 stellen de groepen 3 samen aan de hand van deze criteria. Ook als er in de toekomst groepen heringedeeld zouden moeten worden, hanteren we deze criteria. De Ib-ers bewaken dit proces Schoolgrootte We werken met groepsgrootte van maximaal 30 kinderen in een groep, maar er zijn wel wat vragen die een antwoord verdienen: - Hoe groot willen we doorgroeien als school? - Hoe denkt het College van Bestuur van Stichting Wijzer daarover en welke huisvestingsmogelijkheden staan ons ter beschikking? - Moeten we blijven discussiëren met Cbs t Ambacht over een lokaal meer of minder op de Goudssingel. - Gaan we naar de nieuwbouw in de Babberspolder. - Kunnen we uitbreiden op Plein Emaus en willen we dat wel? - Wanneer en hoe het mogelijk is om een Integraal Kind Centraal te worden? - Het College van Bestuur van Stichting Wijzer heeft met Stichting Kinderdag Opvang Vlaardingen afspraken over IKC s en wat gaan deze speerpunten van het Wijzerbeleid betekenen voor Obs Jan Ligthart? Vragen waar we op dit moment nog geen antwoord op hebben, maar waarover we wel duidelijk willen worden en duidelijkheid willen krijgen dit schooljaar. Het schooljaar zijn we gestart met 18 groepen. Daarvan zitten 8 groepen op de hoofdlocatie aan het Plein Emaus en zitten 10 groepen op de dependance aan de Goudsesingel te Vlaardingen. Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 9

10 Aan het begin van dit schooljaar is de groepssamenstelling als volgt: Plein Emaus Goudsesingel groep 1/2a leerlingen groep 4a 29 leerlingen groep 1/2b leerlingen groep 4b 28 leerlingen groep 1/2c leerlingen groep 5a 33 leerlingen groep 1/2d leerlingen groep 5b 29 leerlingen groep 1/2e leerlingen groep 6a 26 leerlingen groep 3a 24 leerlingen groep 6b 26 leerlingen groep 3b 26 leerlingen groep 7a 29 leerlingen groep 3c 23 leerlingen groep 7b 29leerlingen groep 8a 26 leerlingen groep 8b 27 leerlingen Totaal: 174 leerlingen aan het begin van het schooljaar leerlingen aan het einde van het schooljaar 2013 Totaal: 282 leerlingen aan het begin en het einde van het schooljaar Mutaties op de leerlingenaantallen worden verantwoord in het jaarverslag. In totaal zouden we het schooljaar af kunnen sluiten met 498 leerlingen. Het aantal leerlingen op 1 oktober 2012 bedroeg 453. Het voornemen is om minimaal 60 kinderen per schooljaar in te schrijven. De directeur voert de aanmeldgesprekken met ouders die belangstelling voor onze school hebben voor groep 1 /2 of 3, aan Plein Emaus. De adjunct-directeur voert de aanmeldgesprekken met ouders die belangstelling hebben voor onze school voor groep of 8, aan de Goudsesingel. Er vanuit gaande dat we met maximaal 30 kinderen per groep werken, betekent dit dat we van elk leerjaar twee groepen hebben. Behalve bij de kleuters waar we werken met heterogene groepen 1 / 2 en we dit schooljaar 5 groepen hanteren. En de van het huidige leerjaar 3 hebben we 3 groepen. De groepsgrootte is overigens wel afhankelijk van het aantal zorgleerlingen in de groep. Dit kan ons doen besluiten iets minder kinderen in een groep toe te laten. Ons voornemen is om te groeien. Dit is alleen mogelijk als we uitbreiding van lokalen kunnen aanvragen en gehonoreerd krijgen door de Gemeente Vlaardingen. Er zijn plannen om de locatie van Obs Jan Ligthart aan de Goudsesingel te verplaatsen naar een nog nieuw te bouwen locatie in de wijk Babberspolder. Deze plannen zijn nog zo weinig concreet dat we er op dit moment nog geen status aan kunnen ontlenen. Vooralsnog is de stand van zaken rondom huisvesting van Obs Jan Ligthart zodanig dat uitbreiding van lokalen geen reële optie is omdat op beide locaties, Goudsesingel en Plein Emaus, uitbreiding niet mogelijk is. Wel heeft het College van Bestuur van de Stichting Wijzer een aanvraag gedaan voor een extra lokaal aan de Goudsesingel, maar als dit wordt gehonoreerd betekent dit voor de Cbs t Ambacht dat ze moeten gaan uitwijken naar een derde locatie elders in de stad. Het College van Bestuur van de Stichting Wijzer overlegt met de gemeente Vlaardingen over de huisvestingsperikelen en vooralsnog zijn daar op dit moment geen spectaculaire veranderingen in de huidige situatie te verwachten zodat we er van uit gaan dat we dit schooljaar niet meer dan 60 kinderen zullen inschrijven. Voor het hanteren van een wachtlijst is het nog te vroeg, maar dit is wel een optie als er geen lokalen ter beschikking komen, waarbij een derde locatie absoluut geen voorkeur heeft en uitgesloten wordt. Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 10

11 Het is geen traditie van Obs Jan Ligthart om te werken met combinatieklassen. Vooralsnog hebben we formatief gezien daar ook geen reden toe gehad. In de toekomst moet er wel rekening gehouden worden met de noodzaak combinatiegroepen te formeren als de personeelsformatie ons daartoe dwingt. Obs Jan Ligthart verlaat de locatie Goudsesingel voor de nieuwbouwlocatie Brede School Babberspolder. Het Programma van Eisen is opgesteld. Rondom de schoolgrootte zijn op bestuursniveau afspraken gemaakt met de Gemeente Vlaardingen en de Stichting Meervoud. Voor Obs Jan Ligthart betekent dit dat we niet verder groeien dan in totaal 500 kinderen (20 groepen). Deze begrenzing is van belang om in de nieuwe Brede School geen overschot aan leerlingen te krijgen. Totdat we de nieuwbouw betrekken, blijft de Jan Ligthart met maximaal 18 groepen werken. De belangstelling voor de Obs Jan Ligthart blijft onverminderd groot. In dit verslagjaar zijn weer veel kennismaking- en aanmeldgesprekken gevoerd. Tachtig procent van de gesprekken levert uiteindelijk een aanmelding op. Ouders die alsnog niet voor de Jan Ligthart kiezen, besluiten bijna allemaal naar Cbs t Ambacht te gaan op basis van hun denominatie, schoolgrootte en mogelijkheid voor kinderopvang aan school. Om de groepsgrootte te blijven beheersen is de begrenzing van het aantal aanmeldingen van 4 jarige kinderen bijgesteld van 60 naar 55. Of de Jan Ligthart in de nieuwbouw doorgroeit naar 500 leerlingen, is onzeker. Het aantal jonge gezinnen (= kinderen) daalt. Bovendien zal cbs t Ambacht ook in de toekomst doorgroeien en een stevige concurrent blijven. In het verslagjaar zijn de groepsmutaties veroorzaakt door zijinstroom, verhuizingen en speciaal en voortgezet onderwijs.. In het schooljaar zijn er kinderen ingestroomd en uitgestroomd: - Instroom kleuters: 55 kinderen - Instroom overig: 19 kinderen Subtotaal: 74 kinderen Subtotaal: 527 kinderen - Uitstroom groep 8 53 kinderen - Uistroom verhuizers 6 kinderen - Uitstroom andere school 9 kinderen Totaal op kinderen De verschuivingen binnen de leerlingaantallen van en zien er als volgt uit: jongens 227 jongens 224 meisjes 232 meisjes 332 oudste kinderen van het gezin 332 oudste kinderen van het gezin Gemiddeld 25,1 per groep Gemiddeld 25,5 per groep Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 11

12 3. Aspect personeelsbeleid 3.1. Personeel Omdat in het verleden de kosten voor personeel fors werden overschreden, zijn er afspraken gemaakt met het College van Bestuur van de Stichting Wijzer om de kosten in de hand te houden. Voor het schooljaar zouden de personele uitgaven in overeenstemming moeten zijn met de inkomsten vanuit de Lumpsum (onderwijsbekostigingssysteem vanuit de Overheid), maar dat zijn ze nog steeds niet. Tijdens het schooljaar heeft één personele mutatie plaatsgevonden: de conciërge van de locatie Goudsesingel (in dienst bij de Stichting Meervoud en voor de helft gedetacheerd aan de Stichting Wijzer, Obs Jan Ligthart, heeft in de loop van het schooljaar een andere baan buiten het onderwijs aanvaard. De OOP-ers hebben dit gat opgevuld door de conciërge taken uit voeren. Ook zijn aan het einde van het schooljaar 2 OOP-ers in de bovenschoolse pool van Stichting Wijzer geplaatst. Deze personele lasten drukken nu niet langer op de begroting van Obs Jan Ligthart OP Directie OOP fulltime partime bapo Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 12

13 OP Directie OOP Mannen Vrouwen Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 13

14 mannen vrouwen directie OP OOP 3.2. Taakbeleid Het uitgangspunt bij ons taakbeleid: een normjaartaak van 1659 uur en een lesgebonden tijd van 930 uur. Dit laatste geldt voor fulltime personeelsleden. De verdeling is als volgt: 0930 uur lesgeven 056% 0324 uur voor alle groepsgebonden zaken 019% 0165 uur deskundigheidsbevordering 010% 0242 uur voor schooltaken en persoonlijke taken 015 % uur in totaal 100% Bij een part time dienstverband wordt het naar werktijdfactor verrekend. We werken met het computerprogramma CUPELLA. Voor het schooljaar heeft Obs Jan Ligthart een evenwichtig en transparant taakbeleid. Alle teamleden zijn in de gelegenheid gesteld om voorkeuren voor taken aan te geven. De taken zijn toebedeeld aan de mensen die er uren voor hadden staan. Het overzicht van de taakverdeling is aan alle personeelsleden verstrekt. Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 14

15 De afspraken rondom de invulling van de taken zijn vastgelegd in Cupella en aan alle personeelsleden uitgedeeld. Met het taakbeleid streven we transparantie en een eerlijke verdeling van de uren na. Teamleden waren bij de volgende taken betrokken: - Actie Schoenmaatjes: er zijn 210 dozen opgehaald. - Afscheidsavond groep 8: er zijn twee afscheidsavonden geweest voor de beide groepen 8. Deze werden goed bezocht door de ouders en familie van de kinderen. De personeelsleden die deze taak hadden, waren aanwezig. - Avondvierdaagse lopen: de avondvierdaagse is met in totaal 10 personeelsleden gelopen. Op de slotavond zijn de deelnemers verwelkomd door de directieleden. - Avondvierdaagse organiseren: prima verzorgd. - Bekwaamheidsdossier bijhouden: deze taakuren liggen volledig bij de personeelsleden om dit naar eigen inzicht en verantwoording uit te voeren en in te vullen. - Bestellingen groep 1,2,,3: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Bestellingen groep 4,5,6,7,8: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd - Bezoek kamp groep 8: de personeelsleden met deze taak zijn naar het kamp gekomen. - BHV cursus herhaling: de personeelsleden met deze taak zijn op herhaling geweest. - BHV cursus nieuw: er zijn geen personeelsleden die aan een nieuwe cursus hebben deelgenomen. - Bouwoverleg: dit is onder leiding van de bouwcoördinatoren volgens de planning uitgevoerd. - Compensatie studie: op de lesgebonden dagen waarop een studiedag of dagdeel is gepland, wordt elk personeelslid dat deel in mindering gebracht. De uren worden teruggegeven in de vorm van uren bij deskundigheidsbevordering. - Cursus vertrouwenspersoon: de twee vertrouwenspersonen zijn niet naar een cursus geweest omdat ze geen geschikt aanbod hebben kunnen vinden. - Deurwacht rapportweek: deze taak is naar wens uitgevoerd. - Duo-overleg: deze taak is uitgevoerd, maar er zijn geen kwaliteitseisen aan gesteld. Het wordt naar eigen inzicht en eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd. - EHBO diploma: twee personeelsleden zijn op cursus geweest. - E-twinning: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Gesprekkencyclus: de directeur heeft met de meeste personeelsleden een functioneringsgesprek gevoerd. Uitzondering daarop zijn de collega s waarmee het jaar daarvoor een beoordelingsgesprek had plaats gevonden in het kader van de LBfunctie, de zwangere collega en de collega s met langdurig ziekteverlof. - Goede doelen commissie: In totaal is euro opgehaald. De helft is voor het goede doel De Stichting Madalief en de andere helft gaat naar de Stichting vrienden van Jan Ligthart. - Huiswerk cursus communicatie: deze tijdsbesteding kon een ieder doen naar eigen inzicht. - Huiswerk cursus effectieve instructie: deze tijdsbesteding kon een ieder doen naar eigen inzicht. - ICT webbeheer: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Informatieavond: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Kamp en extrawerk voor groep 8: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Kamp groep 8 contactpersoon: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Kerstavond: de personeelsleden zijn naar de kerstavond gekomen. - Kerstcommissie: de taak is prima uitgevoerd. Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 15

16 - Kluscommissie: de commissie is 3 keer samengekomen en er zijn voornamelijk klusjes gedaan op de locatie Plein Emaus. - Leesbevordering: - Lief- en leedpot: er is geen verantwoording op papier gemaakt. - Luizencoördinatie: - MR personeelsgeleding: 5 personeelsleden hebben een MR-taak. Marijke van Vliet is er per 1 maart 2013 uit gegaan wegens aanvaarding van een functie op een andere school. Juliette de la Mar is voor haar in de plaats toegetreden tot de MR. - Nieuwjaarshappening: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Notuleren bouwvergadering: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Opruimcoördinator: er zijn op Plein Emaus en de Goudsesingel 3 schoonmaakbijeenkomsten geïnitieerd. - Orde en netheid: elk personeelslid heeft naar eigen inzicht deze taak kunnen uitvoeren. Er zijn geen kwaliteitseisen gesteld. - Paascommissie: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Paralleloverleg: elk personeelslid heeft naar eigen inzicht deze taak kunnen uitvoeren. Er zijn geen kwaliteitseisen gesteld - ParnasSys (leren) gebruiken: elk personeelslid heeft naar eigen inzicht deze taak kunnen uitvoeren. Er zijn geen kwaliteitseisen gesteld. Alleen in tijd is de deadline gesteld dat in december 2013 alle personeelsleden de genoemde onderdelen in ParnasSys moesten beheersen - Pleinwacht en keukendienst: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Schoolfotograafcommissie: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Schoolproject Groot: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. Project Afrika heeft grote belangstelling getrokken van de ouders op de Kijkavond. - Schoolproject Klein: er is dit schooljaar geen Klein School Project geweest. - Schoolreiscommissie: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Sinterklaascommissie: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Sponsorlooporganisatie: er is geen financiële verantwoording op papier gemaakt. Het geld is naar de Goede Doelen commissie gegaan. - Sportdagcoördinator en sportdagcommissie: deze taak is wel uitgevoerd alleen de sportdag is door weersomstandigheden niet door gegaan. - Sporttoernooien bijwonen: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Strategisch lezen: de werkgroep is actief geweest en dit heeft geresulteerd in nadere afspraken rondom strategisch lezen. - Teamuitjes: er is geen teamuitje georganiseerd. - Vakliteratuur lezen: deze taak kan elk personeelslid naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid invullen. - Veiligheid op school: er zijn twee ontruimingen geweest op de Goudsesingel. Er zijn geen evaluaties gedeeld met het team of de directie. Op Plein Emaus is geen ontruiming geweest. - Verkeer: er zijn geen acties zichtbaar geweest van deze werkgroep. - Vertrouwenspersoon: er zijn geen gegevens bekend van de vertrouwenspersonen. - Verwendag kleuters: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Voorbereiden zomer: deze taak kan elk personeelslid naar eigen inzicht en verantwoording uitvoeren. - VO contactpersoon: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Werkgroep ICT: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Werkgroep lezen: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Werkgroep rekenen: de werkgroep is tot een keuze gekomen. Deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. - Werkgroep Stichting Wijzer: deze taak is volgens afspraak prima uitgevoerd. Jaarplan o.b.s. Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 16

17 - Werkgroep techniek: deze taak heeft geen zichtbaar resultaat opgeleverd. - Wijzerdag: deze taak heeft te weinig uren gekregen. Alle personeelsleden zijn een hele dag aanwezig geweest. De invulling van de taken, de wijze van uitvoeren en de deelname aan de werkgroepen en commissies vormt net als het lesgeven en het bekwamen, onderdeel van het functioneringsgesprek. De afspraken die zijn gemaakt, staan beschreven in de bijlage bij de normjaartaak. Alle personeelsleden hebben deze bijlage ontvangen. Er zijn nog geen kwaliteitseisen gesteld aan de taken en een evaluatie van de taken heeft niet plaatsgevonden De gesprekkencyclus De gesprekkencyclus wordt dit schooljaar uitgevoerd voor alle personeelsleden. Er zijn 7 mensen die nog een functioneringsgesprek moeten krijgen vanuit de vorige cyclus. En er zijn 7 mensen die al een beoordelingsgesprek hebben gehad, dus de rest van de personeelsleden moeten dit nog krijgen. Aan het einde van dit schooljaar heeft iedereen een functionering- en beoordelingsgesprek gehad. Voorafgaande aan het functioneringsgesprek of het beoordelingsgesprek met het onderwijspersoneel observeert de directeur of de adjunct-directeur het werken met de kinderen in de klas. De adjunct directeur heeft beoordelingstrajecten uitgevoerd met 3 poolers van de Stichting Wijzer. Deze poolers hebben als stamschool Obs Jan Ligthart. De beoordelingstrajecten bestonden uit 2 klassenconsultaties, 1 functioneringsgesprek en 1 beoordelingsgesprek. De beoordelingsgesprekken en resterende functioneringsgesprekken met de overige personeelsleden zijn niet uitgevoerd en doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar Klassenconsultaties De directie bezoekt elk schooljaar alle groepen een keer. Dit bezoek duurt maximaal een dagdeel. Er wordt gekeken naar didactische, pedagogische en organisatorische aspecten en de uitvoering van speerpunten van beleid. Aan de hand van een kijkwijzer wordt verslag gemaakt van het bezoek en achteraf wordt op het bezoek gereflecteerd in het kader van functioneren. Leerkrachten worden in staat gesteld om in overleg met elkaar, collegiale klassenconsultaties uit te voeren. De adjunct directeur vervangt in de groep waarvan de leerkracht zijn/haar collega gaat bezoeken. De collegiale klassenconsultatie wordt uitgevoerd in het kader van bekwamen in een bepaald vakonderdeel. De inhoud en de afspraken verzorgen de leerkrachten onderling. De verwerking van de consultatie wordt vastgelegd, middels een verslag, in het bekwaamheidsdossier van de persoon die om de consultatie vroeg. De directeur heeft bij 34 personeelsleden een klassenconsultatie uitgevoerd. Daarbij is de kijkwijzer gebruikt en na elk bezoek zijn de uitkomsten besproken met betreffende Jaarplan o.b.s. Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 17

18 personeelsleden. De adjunct directeur heeft bij 17 personeelsleden een klassenconsultatie volgens dezelfde procedure uitgevoerd. Collegiale klassenconsultaties zijn uitgevoerd door 5 leerkrachten. Er waren voldoende faciliteiten voor de personeelsleden om een consultatie bij een collega te doen POP De OP-ers en de OOP-ers schrijven naar aanleiding van de doelen over het functioneren een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). De doelen kunnen gehaald worden uit het verslag van het functionering- en/of beoordelinggesprek. In dit plan worden de doelen rondom kennis, vaardigheden en vakbekwaamheid nader uitgewerkt op inhoud en in een tijdspad weggezet. Elke collega werkt zelfstandig aan zijn/haar ontwikkeling. Deze is niet afhankelijk van scholing uit het nascholingsplan van de school of de Stichting Wijzer. Eigen initiatieven om zich verder te bekwamen behoren tot een ieders eigen verantwoording om zich te ontwikkelen binnen de functie. Er zijn 8 POPs ingeleverd bij de directeur. De deadline voor de overige POPs is de herfstvakantie van het nieuwe schooljaar Nascholingsplan De nascholingsplannen zijn verwoord in het Scholingsplan De nascholingsactiviteiten staan in relatie tot het beleidstuk Obs Jan Ligthart, nu en in de toekomst. We werken onder andere aan de ontwikkeling van de school door het bekwamen van personeel. Teamscholing heeft daarom prioriteit op individuele scholing. Individuele nascholingsaanvragen worden door de directie beoordeeld. De aanvragen moeten binnen het Jan Ligthartprofiel passen en aansluiten bij het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van collega s. Obs Jan Ligthart heeft een groot team. Niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. In dat geval moeten collega s een beroep doen op eigen budget of externe bronnen (zoals lerarenbeurs). Voor het schooljaar is afgesproken dat we ons bekwamen in: BHV-EHBO, Engels, ICT, Strategisch Lezen en Spellen, Effectieve instructie. Daar is Communicatie bijgekomen als voorwaarde om tot een schoolontwikkeling te komen volgens het beleidsplan Obs Jan Ligthart nu en in de toekomst. Ook is Sociaal Emotioneel naar voren geschoven van 2015 naar 2012 omdat de behoefte aan een goed LVOS sterk was Nascholing strategisch lezen Collega s van de groepen 3 tot en met 5 hebben in de cursus Strategisch Lezen (SLS) gevolgd. Strategisch lezen is een compacte en doelgerichte methode, die gestructureerd naar een hoger niveau toewerkt. Stap voor stap worden visuele en auditieve vaardigheden ingeoefend. De instructie is gebaseerd op de jongste theorie over het leren, namelijk dat geleerd wordt op grond van de werking van de spiegelneuronen. Elke stap wordt begeleid en voorgedaan en de leerlingen leren door nadoen en oefenen. De methode is zeer flexibel en biedt veel ruimte voor differentiatie. Kinderen die zich sneller ontwikkelen, kunnen dan ook zelfstandig verder werken. In dit planjaar gaan de leerkrachten van de groepen 6 en 7 op nascholing voor Strategisch lezen onder leiding van Jacques Hoek en Karima Jahouhi. Bovendien nemen de drie werkgroepleden deel aan de gevorderdencursus. Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 18

19 Drie personeelsleden hebben de scholing gevolgd bij Jacques Hoek over Strategisch Lezen. Deze personeelsleden vormen samen de Werkgroep Lezen en zij implementeren, coördineren en borgen het aanvankelijk- en technisch leesonderwijs in de school Nascholing ParnasSys Het doel van het ParnasSys leerlingvolgsysteem is dat alle onderwijs gerelateerde gegevens in de database van ParnasSys komen te staan. Tijdens een studiebijeenkomst in is het team wegwijs gemaakt in het programma. Daarnaast wordt verwacht dat iedereen zich door zelfstudie verder bekwaamd in het systeem. De handleiding is in ieders bezit. Eind wordt bekend verondersteld: - Methode onafhankelijke toetsen invoeren - Methode afhankelijke toetsen invoeren - Notities maken - Absenties invoeren en bijhouden - ZIEN! invoeren - Dictee-analyse invoeren - Ouder- en kind gegevens bekijken - Wachtwoord wijzigen - Verslag of notitie van een kind of van de groep maken Een deel van de personeelsleden heeft zich zelf bekwaamd en zijn vaardig met deze database. Een deel van het personeel heeft verzuimd zich te bekwamen waardoor zij het gevoel hebben achter te lopen en de snelheid niet bij te kunnen benen Nascholing effectieve instructie Als leerkracht heb je de taak om de leerprocessen dusdanig in te richten dat er daadwerkelijk geleerd wordt, wat er geleerd moet worden en dat dit op een manier gebeurt die aansluit op de (verschillende) onderwijsbehoeften van de kinderen: effectieve instructie. Om effectief instructie te kunnen geven zul je als leerkracht goed moeten weten wat je wilt bereiken in een les en moeten weten wat er voor de kinderen in jouw groep nodig is om de doelen te halen. Wat zijn hun onderwijsbehoeften? Welke kinderen kunnen wellicht, zonder instructie al aan de slag? Welke kinderen kunnen elkaar instructie geven? Welke kinderen kunnen echt niet zonder jouw instructie? Onder onderwijsbehoeften verstaan we echter meer dan de instructiebehoeften. Onderwijsbehoeften vertellen ook iets over bijvoorbeeld de leerstijlen van kinderen. Welke kinderen werken graag samen met anderen, welke kinderen liever alleen? Onderwijsbehoeften geven aan wat kinderen van jou als leerkracht vragen om tot leren te komen. Wat daarbij belangrijk is om te weten hoe leren werkt in onze hersenen en wat het hoogste leerrendement oplevert. Hier kun je als leerkracht in de voorbereiding van datgene wat kinderen gaan leren gebruik van maken: De kinderen komen tot leren door de leerkracht. Dit is wat anders dan dat ze vooral leren van de leerkracht. Kinderen kunnen (vooral) heel veel leren met en van elkaar. Het hanteren van didactische werkplannen vormt ook een onderdeel van de nascholingscursus Effectieve Instructie door trainers van NTO Effect Arjan Eberwijn en Suzanne van Assenbergh. Het team wordt in 5 cursusbijeenkomsten getraind, Het kernteam bewaakt het proces en vergadert daarvoor 4 keer met de trainers. Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 19

20 Bijna alle personeelsleden hebben zich bekwaamd in het geven van instructies op drie niveaus door middel van de cursus Effectieve Instructie. De mate waarin de cursus effect resulteert is persoonsafhankelijk. Wel heeft het kernteam het proces nauwkeurig gevolgd en is er op verzoek van het kernteam tijdig een signaal af gegeven aan de trainers om de doelen te halen en andere interventies te doen. De trainers hebben deze feedback goed opgepakt. Daardoor hebben we het traject goed afgesloten en heeft de evaluatie aangetoond dat de doelen die niet zijn gehaald, te hoog waren gegrepen en was er overeenstemming over de doelen die wel zijn gehaald Nascholing communicatie De cursus Communicatie was bestemd voor al het personeel. Niet alle teamleden konden door persoonlijke omstandigheden alle bijeenkomsten bijwonen. Op schoolniveau is het de bedoeling, dat er een effectieve, collegiale, communicatieve omgeving ontstaat, waar ruimte en veiligheid is voor een ieder om feedback te geven en te ontvangen. Dat betekent dat er aandacht besteed moet worden aan het effectief vergaderen, maar ook aan het onderling communiceren en het communiceren naar buiten de organisatie. Op leerkrachtniveau is het de bedoeling, dat teamleden communicatietechnieken, zoals luister- en gesprekstechnieken beheersen en toepassen in hun professionele samenwerking. Het traject wordt begeleid door Piet Lemmen en Germaine Fabrie in 6 teambijeenkomsten en 3 keer een sessie met het kernteam. De cursus Communicatie is door bijna alle teamleden gevolgd. Het kernteam heeft de keuze gemaakt voor trainingsbureau Lemmen en Partner die met twee trainers de cursus hebben aangeboden. Door het kernteam is het proces nauwkeurig gevolgd en tussentijdse bijstellingen zijn tijdig geïnitieerd om de doelstelling te kunnen halen Nascholing Sociaal Emotioneel Sinds dit schooljaar gebruiken wij de methode ZIEN! die de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen systematisch in kaart brengt. Het is een webbased pedagogisch expertsysteem dat zicht geeft op de eventuele ondersteuningsvragen van leerlingen en groepen betreffende de sociaal-emotionele ontwikkeling. ZIEN! verbindt aan een ingevulde vragenlijst indicatie-uitspraken die de leerkracht helpen om het gedrag van het kind of van de groep te begrijpen. Het zijn uitspraken die verder gaan dan een symptoombeschrijving. Dat maakt ZIEN! uniek. Concrete doelen en handelingssuggesties per indicatie-uitspraak helpen de leerkracht om een leerling of de groep gericht en planmatig te ondersteunen. ZIEN! is meer dan volgen! ZIEN! ondersteunt het hele proces van signaleren tot handelen. Stapsgewijs worden de onderdelen van ZIEN! ingevuld zodat we een totaalbeeld krijgen van alle kinderen. Dat laatste kan leiden tot een individuele of groepsaanpak in de klas. Het invoeringstraject duurt drie jaar. Voor de invoering van het leerlingvolgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling volgen we een trainingsbijeenkomst van ZIEN! Verder door zelfstudie aan de hand van een handleiding bekwamen we ons in het hanteren van dit leerlingvolgsysteem. Een werkgroep bestaande uit de IB-er, de adjunct directeur en 4 leerkrachten begeleiden dit proces. Jaarverslag Obs Jan Ligthart Vlaardingen brinnummer 15 HY 20

Jaarplan 2012 2013 Een school met een missie: een goede basisschool brengt je verder!

Jaarplan 2012 2013 Een school met een missie: een goede basisschool brengt je verder! Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarplan 2012 2013

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Een school met een missie: een goede basisschool brengt je verder!

Een school met een missie: een goede basisschool brengt je verder! Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarplan 2011 2012

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Beleidsdocument. Openbare basisschool Jan Ligthart. nu en in de toekomst

Beleidsdocument. Openbare basisschool Jan Ligthart. nu en in de toekomst Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Beleidsdocument Openbare

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle /

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle / TAAKBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het taakbeleid dient er toe om alle taken die binnen de schoolorganisatie verricht moeten worden, evenredig en doelmatig over het

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 RKBS Sint Jozef Schiedam Datum: 10 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam RKBS Sint Jozef Schoolnaam RKBS Sint Jozef Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Zuid Dorpsstraat 172 1566AS Assendelft 075-6877166 infozuid@dedorpsakker.nl 1 Stand van zaken september 2012

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarverslag 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3,

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015 Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015 1 Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen is voor

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom Algemene kaders voor het taakbeleid Praktijkonderwijs Stichting Kolom 0 Inhoud pag. Inleiding 3 Deel 1. Onderwijzend personeel 4 1. Primaire taak 4 1.1 Taakuren 4 2. Voorbereiding 4 3. Scholing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 22 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni Jaarplan 2017-2018 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 22 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 12-04-2017 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Jacqueline de Fouw Buren, 15 september 2014 Inleiding In dit verslag van obs Koningin Beatrix geef ik weer welke activiteiten zijn ondernomen in het

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie