Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen"

Transcriptie

1 Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

2

3

4 Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van de kansengroepen blijft één van de prioriteiten van de Vlaamse Regering. In deze brochure zijn belangrijke instrumenten gebundeld die ter beschikking staan van lokale besturen om het aanwerven van personen met een arbeidshandicap te stimuleren of hen aan het werk te houden. Ook de meest recente beleidsinitiatieven zijn hierin opgenomen. Daarnaast is het fijn om te lezen dat er zoveel goede voorbeelden zijn van lokale besturen die reeds personen met een arbeidshandicap in dienst hebben. Wij hopen dat deze voorbeelden andere lokale besturen kunnen inspireren om ook de daad bij het woord te voegen. In de eerste plaats is een belangrijke stap die we gezet hebben de nieuwe rechtspositieregeling voor het personeel van de steden, gemeenten en provincies. Dit besluit omvat het kader waarbinnen de Vlaamse gemeente- en provinciebesturen het statuut van hun personeel vorm kunnen geven. Het besluit bevat allerhande bepalingen inzake selectie, evaluatie, vorming, loopbaan, verloven en afwezigheden, toelagen enzovoort. Dit besluit vertrekt van het principe van de lokale autonomie. Besturen krijgen als werkgevers maximaal de kans om binnen het kader dat de Vlaamse Regering aanbiedt, zelf keuzes te maken inzake personeelsbeleid. Daarnaast wil het besluit ook maximaal kansen bieden aan personeelsleden. Het besluit maakt komaf met een aantal bestaande discriminaties. Zo wordt de discriminatie t.o.v. deeltijds werkenden opgeheven. Zeker in de lokale besturen zijn veel personeelsleden deeltijds aan de slag. Deeltijdse diensten worden voortaan net als voltijdse diensten voor 100% meegerekend bij de berekening van de geldelijke anciënniteit (dus voor het salaris). Deeltijdse personeelsleden kunnen ook niet meer uitgesloten worden van bevordering louter op grond van het feit dat ze deeltijds werken. Verder wordt de discriminatie t.a.v. contractuelen binnen de mate van het (wettelijk) mogelijke aangepakt. De lokale besturen tellen bijna 60% contractuelen. Het is niet billijk deze personeelsleden die vaak hetzelfde werk uitvoeren als statutaire personeelsleden en dit bij dezelfde werkgever, in de kou te laten staan. Het besluit is dan ook gericht op een maximale gelijkschakeling tussen statutairen en contractuelen. Voor het eerst krijgen contractuelen een echte loopbaan. Zij kunnen vanaf nu bevorderd worden, opklimmen in de organisatie en een echte loopbaan uitbouwen. Tevens zullen competenties voortaan ook veel zwaarder doorwegen. Zowel bij selectie als bij bevordering zullen niet enkel diploma of anciënniteit zwaar doorwegen, maar ook de competenties van de personeelsleden en hun ervaring. Mensen die niet het juiste diploma hebben, zullen daar niet noodzakelijk de rest van hun carrière het slachtoffer van zijn; ervaring kan evenveel gevaloriseerd worden. Dit besluit wil echter niet alleen maximaal kansen bieden aan de mensen die reeds in dienst zijn. Lokale besturen zijn immers, o.m. door de vergrijzing van het personeelsbestand, continu op zoek naar nieuwe personeelsleden. Het besluit wil de besturen hier aansporen om nieuwe bronnen aan te boren en breed te werven. Lokale en provinciale besturen moeten niet enkel de 2

5 stereotype blanke man aantrekken, maar ook nieuw talent aanboren. Het besluit probeert besturen te stimuleren om een breed diversiteitsbeleid te voeren. Indien besturen dat niet doen, laten zij belangrijk potentieel voor hun organisatie liggen. Breder werven brengt ook voor de lokale besturen een verrijking aan competenties met zich mee. In deze optiek bevat het besluit een aantal belangrijke bepalingen betreffende het aanwerven van personen met een arbeidshandicap. Ook deze mensen moeten maximaal kansen krijgen om aan de slag te gaan en zich te ontplooien. Het besluit stelt vast dat tenminste 2% van het totale aantal betrekkingen binnen het bestuur vervuld moet worden door personen met een arbeidshandicap. Het is de verantwoordelijkheid van de lokale en provinciale besturen om deze norm te halen. Zij hebben als overheid immers een voorbeeldfunctie op het vlak van diversiteit te vervullen. Monitoring van het reeds vroeger bestaande streefcijfer voor arbeidsgehandicapten (1 op 55 statutaire betrekkingen) toont echter aan dat het gros van de besturen deze norm niet haalde. De Vlaamse Regering wenst dan ook inspanningen te doen om lokale en provinciale besturen te ondersteunen bij het halen van de 2% norm. De nieuwe rechtspositieregeling reikt een heel aantal instrumenten aan om personen met een arbeidshandicap te kunnen aanwerven: de mogelijkheid om betrekkingen voor te behouden, de mogelijkheid om aangepaste selectieprocedure te voorzien, redelijke aanpassingen bij de selectie. Daarnaast voorziet de Vlaamse Regering ook bijkomende financiële impulsen. Zo zijn er tussenkomsten mogelijk voor aanpassingen van de werkplek, arbeidsgereedschap of doventolken. De nieuwe Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) die een loonkostsubsidie voorziet voor werkgevers die een persoon met een arbeidshandicap tewerkstellen, zal ook van toepassing zijn op de lokale en provinciale besturen. Gelijkaardige loonkostsubsidies waren voordien beperkt tot de privé-sector. Het openstellen van deze premie voor de lokale en provinciale besturen zal alleszins een sterke stimulans betekenen om het streefcijfer van 2% te kunnen halen. Ook aan de trajectwerking voor personen met een arbeidshandicap werd gesleuteld. Veel meer dan vroeger bemiddelt VDAB zelf personen met een arbeidshandicap naar werk. Initiatieven als jobkanaal en de VDAB databank voor personen met een arbeidshandicap zijn een belangrijke ondersteuning om deze bemiddeling naar werk te doen slagen. Indien nodig, kunnen de personen met een arbeidshandicap terecht bij gespecialiseerde actoren voor een begeleiding en bemiddeling op maat. Belangrijk is ook de ondersteuning die de sectorconsulenten lokale besturen (in opdracht van VVSG en de lokale overheidsvakbonden) kunnen bieden bij het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid. De Vlaamse overheid voorziet de mogelijkheid om via een diversiteitsplan op een weloverwogen en maatgerichte manier het diversiteitsbeleid in lokale besturen en OCMW s te ondersteunen met een subsidie en met gratis procesbegeleiding. Tot slot wensen wij de samenstellers van deze goede praktijkengids te feliciteren met het geleverde werk. Veel besturen zeggen open te staan voor het voeren van een diversiteitsbeleid, maar tegelijk geeft men aan niet altijd over de nodige knowhow te beschikken. De ontwikkeling en de uitwisseling van goede praktijken is dan ook een belangrijke manier om besturen te sensibiliseren en kennis en ervaring over te dragen. We hopen dat deze bundel alleszins besturen kan inspireren en op weg helpen naar een echt diversiteitsbeleid. Marino KEULEN Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Wonen, Stedenbeleid en Inburgering Frank VANDENBROUCKE Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 3

6 Inhoudsopgave 1. Waarom deze gids? Context 5 In de praktijk: bestuurssecretaris bij de Provincie Vlaams-Brabant Nieuwe rechtspositieregeling voor lokale besturen inzake personen met een arbeidshandicap Definitie van een persoon met een arbeidshandicap (PmAH) Profiel van werkzoekenden met een arbeidshandicap in Vlaanderen Eerste toegangspoort naar werk: de Werkwinkel De werkwinkel Welke rol kunnen lokale besturen spelen in het lokale werkgelegenheidsbeleid? Sleutelpartners: VDAB en GTB Taak en aanbod van VDAB Taak en aanbod van GTB-Vlaanderen 15 In de praktijk: assistent zwerfvuilambtenaar bij de gemeente Sint-Katelijne-Waver Taak en aanbod van gespecialiseerde diensten voor uitvoering en competentieverhoging Aan het werk bij een lokaal bestuur Werving Aanpassing van de selectieprocedure 22 In de praktijk: arbeider grondgebiedzaken bij de gemeente Londerzeel Opleiding en ondersteuning op de werkvloer 27 In de praktijk: assistent bij het Vlaams ministerie van financiën en begroting 28 In de praktijk: secretariaatsmedewerker bij de Vlaamse Gemeenschap Herinschakeling & Loopbaanbegeleiding Financiële ondersteuningsmaatregelen NIEUW! Loonkostsubsidie: VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie) Tegemoetkomingen in (omgevings)aanpassingen 38 In de praktijk: chauffeur bij de gemeente Wetteren Ondersteuning bij een diversiteitsbeleid Diversiteitsplannen 43 In de praktijk: Van ad hoc acties naar een globaal gedragen diversiteitsbeleid: de stad Leuven Sectorconsulenten lokale besturen en diversiteitsconsulenten van de vakbonden Nawoord van Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB 49 ANNEX I. Woordenlijst 50 ANNEX II. Het breder wetgevend kader 51 Colofon 53 4

7 1. Waarom deze gids? 1.1 Context Bij de term Personen met een arbeidshandicap denkt u wellicht spontaan aan een blinde of een rolstoelgebruiker, maar eigenlijk gaat het over een zeer ruime groep van mensen. Ook iemand met chronische rugklachten, autisme, cvs of diabetes kan een persoon met een arbeidshandicap zijn. We gaan er snel van uit dat personen met een arbeidshandicap enkel in een beschermde omgeving of werkplaats aan de slag kunnen. De feiten spreken dit echter tegen: in 2006 vonden ongeveer 5/6 e van de meer dan 8000 tewerkgestelden vast werk op de reguliere arbeidsmarkt (geen uitzendwerk) en slechts 1/6 e in een beschutte werkplaats. Uit recente cijfers blijkt dat er een ondervertegenwoordiging is van personen met een handicap in de Vlaamse lokale besturen*: slechts 1,5% van hun personeelsleden hebben een arbeidshandicap. De openbare diensten hebben nochtans een belangrijke voorbeeldfunctie ten aanzien van de globale arbeidsmarkt. Bovendien kunnen lokale besturen een belangrijke rol spelen in het lokale werkgelegenheidsbeleid. Met deze gids wensen wij een positieve bijdrage te leveren aan de inspanningen van lokale besturen. In de nieuwe regelgeving is immers een quotum voorzien van 2% personen met een arbeidshandicap in elk lokaal bestuur. We willen u als nieuw bestuurder of vertegenwoordiger in een forum van de werkwinkels informeren en sensibiliseren omtrent het diversiteitsdenken, specifiek met betrekking tot de doelgroep personen met een arbeidshandicap**. Maar deze gids zal vooral concrete handvaten bieden. Via informatie over de doelgroep, de regelgeving en de dienstverlening enerzijds en via praktijkvoorbeelden anderzijds, krijgt u een realistisch beeld van de mogelijkheden tot tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bij lokale besturen en van de mogelijke ondersteuning die u hierbij kan krijgen. Het is echter niet onze bedoeling om gedetailleerde informatie te verschaffen over procedures en toekenningsvoorwaarden. Hiervoor kan u terecht bij de betrokken diensten of websites. Veel mensen met een arbeidshandicap vinden zélf de weg naar werk, zoals Rudi, wiens verhaal u hieronder kan lezen, of worden op weg geholpen door VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). Sommige personen met een handicap hebben wat extra begeleiding nodig en kunnen daarvoor op eigen initiatief of via doorverwijzing terecht bij GTB-Vlaanderen (Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst, het vroegere ATB). Achter deze actoren zit telkens een netwerk van dienstverleningen. * Wanneer we spreken van lokaal bestuur, bedoelen we telkens ook het OCMW, de provincies en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. ** Wanneer we spreken van handicap, bedoelen we arbeidshandicap. 5

8 In de praktijk: bestuurssecretaris bij de Provincie Vlaams-Brabant id naam: REYNERS voornaam: RUDI geslacht: M leeftijd: 51 opleiding: VERTALER beroep: BESTUURSSECRETARIS werkgever: PROVINCIE VLAAMS BRABANT Contactgegevens Rudi Reyners Provincie Vlaams-Brabant Provincieplein 1, 3010 Leuven tel

9 Wat doet Rudi bij de Provincie Vlaams Brabant? Rudi Reyners is sinds twee jaar actief als bestuurssecretaris middelengebruik bij de dienst welzijn en gezondheid van de provincie Vlaams-Brabant. Rudi s takenpakket past binnen het gezondheidsbeleid en richt zich specifiek naar alcoholen drugpreventie. Welke arbeidshandicap heeft Rudi? Toen Rudi 1,5 jaar oud was, kreeg hij Polio. Aanvankelijk werd een verkeerde diagnose gesteld en kreeg hij niet de juiste behandeling, wat uiteindelijk leidde tot zijn handicap. Rudi was na zijn ziekte verlamd tot aan de schouders en de nek, maar de verlamming is met de jaren afgenomen. Vandaag zit Rudi in een rolstoel omwille van de verlamming van zijn benen en kan hij zijn armen moeilijk gebruiken in de hoogte. In alle jobs die hij reeds uitoefende, heeft hij weinig problemen ondervonden met zijn beperkingen. Hoe ziet de loopbaan van Rudi eruit? Rudi is vertaler van opleiding en heeft doorheen de jaren een indrukwekkende loopbaan opgebouwd waarin het zoeken naar uitdaging en voldoening in zijn werk, centraal staat. In 1980 startte hij als vertaler voor verschillende openbare diensten en toen hij na 12 jaar een beetje uitgekeken was op het vertalen, ging hij aan de slag bij het OCMW Leuven als coördinator thuiszorg. Ook bij het OCMW bleef Rudi 12 à 13 jaar vooraleer hij het tijd vond om nieuwe oorden op te zoeken. Hij solliciteerde bij de provincie en tot zijn eigen verbazing koos men hem uit de ruim 200 kandidaten voor zijn huidige job. Waren er aanpassingen op de werkvloer nodig? Tijdens het solliciteren heeft Rudi nooit echt problemen ondervonden met zijn handicap en hij heeft altijd op de welwillendheid van zijn werkgever en collega s kunnen rekenen. Op de meeste plaatsen waar Rudi gewerkt heeft, moesten weinig aanpassingen doorgevoerd worden. Toen hij bij het OCMW werkte, heeft hij wel geijverd voor de aanpassing van de antenneposten in de deelgemeenten, niet alleen voor hem maar ook voor het cliënteel (ouderen, kinderbuggy s ). Het ging hier meestal om oude herenhuizen met veel trappen. Bij de bouw van het nieuwe provinciehuis van Leuven heeft men van meet af aan rekening gehouden met de toegankelijkheid en aangepaste voorzieningen gebouwd, zoals aangepaste toiletten, brede liften en regelbare bureaus. De provincie levert ook inspanningen om mensen met een handicap in te schakelen als vrijwilligers, bijvoorbeeld om mee te helpen met licht kantoorwerk. Men heeft aandacht voor de inclusie en diversiteit van verschillende groepen waaronder holebi s, allochtonen, ouderen en personen met een handicap. Dit maakt de provincie Vlaams-Brabant tot een leuke en aangename werkomgeving. Hoe verloopt alles op het werk? De samenwerking met collega s verloopt prima. Rudi benadrukt dat de eigen instelling daarin fundamenteel is: zo kan je zelf als eerste het ijs breken, en wat humor helpt. Rudi heeft vaak ondervonden dat mensen er na een tijdje niet meer bij stil staan dat hij een handicap heeft. Hij noemt zichzelf een geluksvogel met een mooie loopbaan ( rolbaan zoals hij zelf zegt) en hij is, ondanks zijn handicap, nooit werkloos geweest. Aanvaarding van jezelf met je handicap speelt hierin een belangrijke rol. Een cursus bij PRH (Persoonlijkheid & Relaties Vlaanderen) over persoonlijke ontwikkeling en levensvisie heeft Rudi dieper leren kijken naar zijn eigen functioneren en hij heeft daardoor nog meer innerlijke kracht en zelfvertrouwen verworven. 7

10 1.2 Nieuwe rechtspositieregeling voor lokale besturen inzake personen met een arbeidshandicap Een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 vervangt het oude KB van 23 december Dit besluit houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel voorziet: een juridische verankering van een quotum van 2% arbeidsgehandicapten op het totale personeelsbestand; het principe van redelijke aanpassingen: bij selectieproeven moeten hinderpalen verbonden met de handicap door redelijke aanpassingen verholpen worden (vb. doventolk voor slechthorenden of computer met brailleregel voor blinden); de mogelijkheid tot herplaatsing van personeelsleden om gezondheidsredenen (mag door creatie van een aangepaste functie buiten de formatie); de mogelijkheid tot een specifieke aanwervings- en selectieprocedure voor kansengroepen (in uitvoering van een werkgelegenheidsmaatregel). Dit betekent dat lokale besturen meer armslag krijgen om een aangepast aanwervings- en personeelsbeleid te voeren. Als u hier werk van wil maken, kan u rekenen op aangepaste ondersteuning van een netwerk van dienstverleners (zie hoofdstuk 3 en 4). Vanaf dit jaar zijn er ook financiële tussenkomsten in de loonkosten voor nieuwe aanwervingen van personen met een arbeidshandicap (zie hoofdstuk 5). 8

11 1.3 Definitie van een persoon met een arbeidshandicap (PmAH) De definitie die gebruikt wordt in het Evenredige Arbeidsdeelnamebeleid van de Vlaamse overheid luidt als volgt: Personen met een arbeidshandicap zijn mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is. Het gaat om personen uit één van de volgende categorieën: personen erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap; personen die hoogstens een getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon secundair onderwijs (beter gekend als BuSO); personen met een inkomensvervangende of integratie tegemoetkoming vanuit de Federale OverheidsDienst Sociale Zaken; personen die door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) erkend zijn als persoon met een arbeidshandicap; personen met een erkenning vanuit het Fonds voor arbeidsongevallen of beroepsziekten; personen met een invaliditeitsuitkering van een mutualiteit; personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid blijkt; personen die recht geven op bijkomende kinderbijslag of personen die recht hebben op een verhoogde kinderbijslag voor hun kind of kinderen ten laste als ouder met een handicap; personen met een attest van een door VDAB aangeduide dienst of arts. Er zijn verschillende soorten handicaps: lichamelijke handicaps, bijvoorbeeld rugklachten, reuma, diabetes, MS (Multiple sclerose), CVS (Chronisch VermoeidheidsSyndroom), mentale handicaps, bijvoorbeeld trager ritme, minder zelfstandig kunnen werken. psychische handicaps, bijvoorbeeld depressie, burn out, psychose, verslaving,... sensorische handicaps, bijvoorbeeld blinden, slechtzienden, gehoorgestoorden,... link! Voor meer informatie over specifieke handicaps, kan u ondermeer terecht op de website Er bestaat een grote verscheidenheid aan handicaps en elk individu is anders. Sommige mensen vinden zelf de weg naar werk via het reguliere circuit, andere hebben begeleiding nodig. 9

12 1.4 Profiel van werkzoekenden met een arbeidshandicap Onder de werkzoekenden in Vlaanderen bevinden zich heel wat personen met een arbeidshandicap. Om u een duidelijk beeld te geven van de omvang van deze groep, hieronder enkel recente cijfers over de evolutie van het aantal arbeidsgehandicapten in Vlaanderen. Tabel: Niet-werkende werkzoekende arbeidsgehandicapten in Vlaanderen (bron: VDAB) Totaal Alle werkzoekenden* Totaal % arbeidshandicap * Inclusief personen in beroepsopleiding Tussen 2001 en 2006 ging het aantal werkzoekende arbeidsgehandicapten in stijgende lijn. De opvallende toename tussen 2004 en 2005 doet zich vooral voor bij oudere werkzoekenden die opnieuw beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Tussen juni 2006 en juni 2007 is er een daling (-4%) die evenwel veel minder groot is dan de daling bij de andere werkzoekenden (-22%). Midden 2007 behoort 15% van de nietwerkende werkzoekenden tot de arbeidsgehandicapten. Werkzoekenden met een arbeidshandicap zijn gemiddeld ouder, langer werkloos en lager geschoold dan de andere werkzoekenden: 47% van hen zijn boven de 45 jaar t.o.v. 36% in de volledige groep werkzoekenden; 55% personen zijn al meer dan 2 jaar werkloos t.o.v. 33% van de volledige groep; 75% van de arbeidsgehandicapten heeft hoogstens een diploma lager secundair onderwijs (inclusief BuSO), daar waar dit voor alle werkzoekenden slechts 52% is. 10

13 2. Eerste toegangspoort naar werk: de Werkwinkel 2.1 De werkwinkel Met al uw vragen over werk en tewerkstelling, ook de tewerkstelling van personen met een handicap, kan u terecht in de werkwinkel. De doelstelling van de Werkwinkel is mensen op weg te helpen naar werk en werk op weg te helpen naar de mensen. De werkwinkel biedt de burger alle mogelijke informatie en diensten op het vlak van werkgelegenheid aan op één plek, dicht bij de woonplaats. De Werkwinkel heeft twee belangrijke functies: een geïntegreerde basisdienstverlening met betrekking tot tewerkstelling bieden het uitbouwen van de lokale diensteneconomie Het doelpubliek van de Werkwinkel bestaat uit: werkzoekenden werknemers op zoek naar een (nieuwe) job of loopbaaninformatie werkgevers op zoek naar een medewerker het brede publiek op zoek naar specifieke informatie ivm tewerkstelling De Werkwinkel biedt maatwerk zodat elk individu kan participeren aan de arbeidsmarkt en heeft daarbij bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen die extra ondersteuning nodig hebben. In een Werkwinkel kunnen verschillende diensten aanwezig zijn om samen deze doelstellingen te realiseren: VDAB & GTB (vroeger ATB) PWA de gemeente het OCMW In de meeste werkwinkels zijn zowel VDAB als GTB aanwezig. In de grotere werkwinkels is GTB permanent aanwezig, in de kleinere wordt er via een zitdag of op afspraak gewerkt. Op die manier zijn de diensten laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen. link! Op vindt u de dichtstbijzijnde werkwinkel in uw buurt. 11

14 2.2 Welke rol kunnen lokale besturen spelen in het lokale werkgelegenheidsbeleid? De lokale overheid is prima geplaatst om bij te dragen tot een werkgelegenheidsbeleid op maat. Samenwerking en afstemming tussen de diverse partners op het lokale vlak is hierbij van essentieel belang. Deze afstemming wordt vertaald in een lokaal sociaal beleidsplan waarin beleidskeuzes op het gebied van werkgelegenheid worden gemaakt. Het lokaal bestuur heeft ook een taak in het forum lokale werkgelegenheid. Het forum is het lokale adviesorgaan inzake werkgelegenheid en is bevoegd voor het adviseren en voorbereiden van een lokaal werkgelegenheidsbeleid. Het Forum heeft eveneens als taak de werkwinkel beleidsmatig op te volgen. In dit Forum zijn de lokale besturen (gemeenten of steden), de OCMW s, VDAB/GTB, RVA, PWA s, sociale partners en de lokale derden vertegenwoordigd. Regierol inzake lokaal werkgelegenheidsbeleid Het forum wordt voorgezeten door het lokale bestuur, dat daarmee de regierol inzake lokaal werkgelegenheidsbeleid krijgt. De taken die hierop betrekking hebben zijn: Een omgevingsanalyse van de lokale werkgelegenheid (vraag en aanbodzijde) maken om een volledig beeld van de situatie te verkrijgen; Gemeenschappelijke beleidslijnen uitzetten stimuleren van visievorming rond een beleidskoers voor het geheel thematiseren van problemen en uitdagingen beleidslijnen verwoorden en uitdragen toezicht houden op de voortgang van het proces en indien nodig zorgen voor een tijdige bijsturing; Organiseren van samenwerking tussen de verschillende lokale actoren; Verantwoording afleggen over de betrokkenheid en de resultaten van het geheel van actoren. Deze taken vereisen een duidelijke visie op het te bereiken resultaat, duidelijke en concrete afspraken met alle partijen, een gezamenlijke probleemdefinitie, Regie betekent echter niet dat de lokale besturen alles zelf moeten organiseren. 12

15 Regierol inzake lokale diensteneconomie Via het Decreet lokale diensteneconomie krijgen lokale besturen ook een specifieke rol toebedeeld in de regie van de lokale diensteneconomie binnen de grenzen van het eigen zorggebied: overzicht houden, afstemmen en coördineren van de verdere uitbouw van de lokale diensteneconomie met aandacht voor de maximale creatie van werkgelegenheid, ook voor kansengroepen; ontwikkeling lokale diensteneconomie in de interbestuurlijke kaders; aanbieden van basisinformatie over het dienstenaanbod (dienstenwijzer). Voorbeelden van de uitbouw van de lokale diensteneconomie zijn de fietspunten (verhuren van fietsen aan pendelaars, bewaken van fietsenparkings aan stations...) en het op pad sturen van zogenaamde energiesnoeiers, die in woningen van particulieren nagaan hoe ze kunnen besparen op hun energieverbruik. Het Forum geeft advies aan de Vlaamse overheid voor initiatieven die betrekking hebben op de lokale diensteneconomie. Een positief advies van dit forum is vereist om Vlaamse middelen te verkrijgen voor lokale initiatieven. 13

16 14

17 3. Sleutelpartners: VDAB en GTB 3.1 Taak en aanbod van VDAB VDAB stelt zijn reguliere werking open voor alle werkzoekenden. Waar wenselijk en nodig kan een persoon met een arbeidshandicap ook begeleiding krijgen door de gespecialiseerde GTB-diensten. Vaak is het echter niet nodig om een gespecialiseerde begeleiding op te starten. Verderop in deze gids komt het aanbod van VDAB dat betrekking heeft op de tewerkstelling, zoals de CV databank, jobcoaching, en opleidingsinstrumenten als (G)IBO nog uitgebreid aan bod. VDAB biedt werkzoekenden die extra ondersteuning kunnen gebruiken trajectbegeleiding aan. Tijdens een individueel gesprek wordt samen met een consulent een persoonlijk actieplan opgesteld dat beschrijft welke stappen de werkzoekende moet ondernemen tijdens zijn zoektocht naar werk. Daarnaast biedt VDAB in de competentiecentra honderden praktijkgerichte opleidingen. Hoe beter iemand immers opgeleid is, hoe groter de kans om snel een goede job te vinden. Aan de meeste cursussen zijn stages verbonden. Voor werkzoekenden zijn de opleidingen bij VDAB gratis. In samenwerking met VDAB zal steeds bekeken worden welke dienst het meest aangewezen is voor de begeleiding van de werkzoekende. link! U vindt hun website op Taak en aanbod van GTB-Vlaanderen GTB vzw is een onafhankelijke Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst en biedt begeleiding voor personen met een arbeidshandicap. GTB is het vroegere ATB, dat actief was als 5 aparte provinciale diensten. GTB werkt in nauwe samenwerking met en onder de regie van VDAB. Naast de gespecialiseerde trajectbegeleiding van werkzoekenden in de Werkwinkel heeft GTB dienst ook de taak om met andere partners binnen het werkveld tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap een samenwerking uit te bouwen en te bestendigen. Dit houdt ondermeer in: 15

18 Gemeenschappelijke visieontwikkeling en deze aanpassen aan de evoluties in de sector, in de Provincie, op de arbeidsmarkt; Uitbouwen van een stabiel netwerk met duidelijke afspraken en procedures tussen de uitvoerende partners; Afstemmen van het aanbod van de verschillende partners op elkaar, eventuele leemtes in het aanbod proberen op te vullen; Overleggen met de partners in functie van vertegenwoordigend werk door GTB (bv. PWK, ROG, VDAB, LWW, SLN, ) of andere partners. Als werkgever en dus ook als Lokaal Bestuur kan u een beroep doen op GTB en op de samenwerkende partners van GTB om zeker te zijn dat u de juiste persoon op de juiste plaats krijgt. De partners van GTB zijn : De GA s: de Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdiensten, de vroegere centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze, beter gekend als de Consultatiebureaus voor personen met een handicap De GOB s: gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdiensten, de vroegere CBO s of centra voor gespecialiseerde opleiding Van GTB kan u het volgende verwachten: Bijstand in het opstellen en verspreiden van vacatures. GTB werkt verspreid over heel Vlaanderen en heeft contact met een grote groep personen met een arbeidshandicap die op zoek zijn naar een job. Op basis van een gespecialiseerde screening en competentiebepaling (via GTB of via GA) biedt de GTB-trajectbegeleider een duidelijk beeld van de mogelijkheden van zijn klanten. De competenties en vaardigheden van de klant worden in een uitgebreide oriëntatie (via GTB of via een GOB) gekoppeld aan een beroepskeuze, waarbij de klant verschillende jobs kort kan uittesten. Indien nodig krijgen klanten opleiding of vorming tot volwaardige beroepskrachten: in een reguliere beroepsopleiding via VDAB of derdenorganisaties; in een gespecialiseerde opleiding via een GOB voor personen met een arbeidshandicap; on-the-job training om bepaalde beroepsafhankelijke vaardigheden verder aan te leren; via vacaturegerichte stages, zodat bij de start van de betaalde tewerkstelling de medewerker al volledig ingewerkt is. Ondersteuning bij het aanpassen van uw selectieprocedure voor personen met een arbeidshandicap. Eventueel kan een medewerker van GTB als deskundige in een selectiejury zetelen. Ondersteuning bij de aanvraag van bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen en bij aanpassing van de arbeidsomgeving. Ondersteuning bij herinschakeling van medewerkers die na ziekte of ongeval het werk wensen te hervatten. link! Voor meer informatie, surf naar 16

19 17

20 In de praktijk: id assistent zwerfvuilambtenaar bij de gemeente Sint-Katelijne-Waver naam: VERSCHOREN voornaam: GEERT geslacht: M leeftijd: 36 opleiding: SCHRIJNWERKER beroep: ASSISTENT ZWERFVUILAMBTENAAR werkgever: GEMEENTE SINT-KATELIJNE-WAVER Contactpersoon Raf Dhadamus, ploegbaas van Geert Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Betrokkenen zijn Raf Dhadamus en twee collega s van de personeelsdienst. 18

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Samenvatting De ene persoon met een arbeidshandicap is

Nadere informatie

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap Afgeschermde selecties voor personen met een provincie Vlaams-Brabant Diversiteitsplan 2005-2007 Oprichting werkgroep diversiteit: kabinet gedeputeerde personeelsbeleid kabinet gedeputeerde sociale zaken

Nadere informatie

Onderneming - datum consulenten

Onderneming - datum consulenten Onderneming - datum consulenten Wat is Jobkanaal? Jobkanaal is een initiatief van Voka, Kamer van Koophandel, Gent Stad in Werking en de Vlaamse Overheid Sinds maart 2006 slaan Voka, Unizo en Verso de

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK!

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! Diploma (bijna) op zak?! Je hebt al een stapje voor : Jouw kansen op werk verhogen met een masterdiploma! je hebt al wat bewezen : doorzettingsvermogen, stof kunnen verwerken,

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Standaard-cv Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Hoe moet je dit formulier invullen? Om een vlotte en correcte behandeling van je dossier toe te laten, verzoeken we je om dit formulier volledig

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Uw talent kan bergen verzetten!

Uw talent kan bergen verzetten! Advies aan blinde en slechtziende personen Uw talent kan bergen verzetten! Werken, een eigen inkomen hebben, en zich op die manier ten volle integreren in de samenleving: iedereen heeft er recht op, ook

Nadere informatie

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo Talent zoeken & vinden Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo VA C AT U R E v ÓÓr X-Trans zoekt chauffeur verwacht: Rijbewijs CE Ervaring Goede referenties Nederlandstalig Wonend in de

Nadere informatie

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB)

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) 1 GTB Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) Opdracht: werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden in hun participatie aan de arbeidsmarkt. Twee disciplines in huis: trajectbegeleiding

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Meer personen met een arbeidshandicap aan het werk. Geschiedenis, visie, cijfers en veruidelijking.. VDAB GTB en de gespecialiseerde diensten

Meer personen met een arbeidshandicap aan het werk. Geschiedenis, visie, cijfers en veruidelijking.. VDAB GTB en de gespecialiseerde diensten 1 2 Meer personen met een arbeidshandicap aan het werk Geschiedenis, visie, cijfers en veruidelijking.. VDAB GTB en de gespecialiseerde diensten 3 Beleidsevoluties PMaH December 2003: rondetafelconferentie

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor.

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor. jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap Jaarlijks test Selor een 800-tal kandidaten met een handicap. De effectieve aanwervingen van personen met

Nadere informatie

Advies. van de commissie Diversiteit betreffende de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bij de lokale en provinciale besturen

Advies. van de commissie Diversiteit betreffende de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bij de lokale en provinciale besturen Brussel, 9 juli 2008 090708 Advies tewerkstelling personen met een arbeidshandicap bij lokale besturen Advies van de commissie Diversiteit betreffende de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap

Nadere informatie

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK Een weg van hoogopgeleide studenten naar werk Lies Tijtgat Ellen Meerschaert Studiedag, 23 februari 2015 Op het Programma Onderzoek - sollicitatie Getuigenissen Beroepsportretten

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject Medefinanciering door Doelstelling Kennis verhogen omtrent wie allemaal betrokken is/kan zijn bij een re-integratie-traject Meer duidelijkheid m.b.t. rol en taken van deze personen Je kan dit vertalen

Nadere informatie

nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt

nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt

Nadere informatie

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap Afgeschermde selecties voor personen met een Provincie Vlaams-Brabant Rechtspositieregeling (1) Besluit van de Vlaams Regering RPR van het gemeente en provinciepersoneel: minimumpercentage van 2% definitie

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden?

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden? werkt edrijf > bedrijven > bedrijvenwerking > begeleiding > begeleidt > biedt > denkt > diensten > doel > duurzame > gent > se > grote > hulp > informatie > innovatie > jobkanaal > maat > maken > medewerkers

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven

Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven Jobkanaal kan je op maat ondersteunen: - in het verstrekken van (divers) personeelsadvies - bij de opmaak van vacatures (checklist leesbare

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

BTOM s & MMPP. Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars

BTOM s & MMPP. Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars BTOM s & MMPP Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars CASE CASE: Kelly 3 Kelly is een vrouw van 24. Ze heeft in het BUSO de richting logistiek assistent gevolgd. Haar ABO heeft ze niet gedaan, ze was zwanger

Nadere informatie

Diversiteit Taalbeleid. een samenwerking van stadsbestuur en OCMW Halle

Diversiteit Taalbeleid. een samenwerking van stadsbestuur en OCMW Halle Diversiteit Taalbeleid een samenwerking van stadsbestuur en OCMW Halle Toelichting diversiteitsplan Diversiteitsplan Twee werkgroepen werkgroep onthaal en begeleiding - nieuwe onthaalbrochure - peter-

Nadere informatie

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent 1. Onderzoeksopzet 2. Resultaten 3. Conclusie 4. Aanbevelingen www.prevent.be Investing

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 315 van ROB BEENDERS datum: 20 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP BRONNEN Cijfers VDAB-studiedienst juli 2010: Kansengroepen in Kaart, arbeidsgehandicapten op de Vlaamse

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap Onze dienstverlening op een rijtje Je bent werkzoekend, werknemer of zelfstandige en je hebt een langdurige beperking van fysieke, verstandelijke, psychische,

Nadere informatie

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Achtergrond en context code 10 tips voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid Achtergrond

Nadere informatie

Project Divers-city G O B

Project Divers-city G O B Project Divers-city G O B 09-02-2010 Job & Co Ann Bodyn Job & Co CBW project Divers-city 09-02-2010 1 G O B = Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst 12 diensten erkend door VDAB

Nadere informatie

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving:

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: Bijkomende info Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: 1. Je hebt een diploma dat voldoet aan de voorwaarden voor het uitoefenen van het beschermd beroep van boekhouder, overeenkomstig artikel 50, 2

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE 4/16/2013. 1. Belang van informeren. 2. Soorten statuten. 3. Maatregelen. 4.

INHOUDSTAFEL WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE 4/16/2013. 1. Belang van informeren. 2. Soorten statuten. 3. Maatregelen. 4. WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE KAART OF FINANCIËLE KATER? Sociale en fiscale maatregelen Sofie Verbruggen Sociaal Assistente LAC UZ Leuven INHOUDSTAFEL 1. Belang van informeren 2. Soorten statuten 3. Maatregelen

Nadere informatie

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten Aan de slag in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 De openbare sector als wergever De openbare sector is de laatste jaren aantrekkelijker geworden als werkgever. Niet alleen vervul

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)?

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van SABINE VERMEULEN datum: 12 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Doelgroepmedewerkers sociale-economiebedrijven - Erkenning

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment.

de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment. de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment. De VDAB je hele loopbaan lang. Je hele loopbaan bij één en dezelfde werkgever? Dat is verleden tijd. Vandaag verander je tijdens je loopbaan

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt;

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie

Onze vraag: In het partijprogramma en congresteksten van CD&V staat op p. 60, in het luik over Werking van de overheid : Waarom deze vraag?

Onze vraag: In het partijprogramma en congresteksten van CD&V staat op p. 60, in het luik over Werking van de overheid : Waarom deze vraag? Onze vraag: De Vlaamse overheid maakt zijn voorbeeldfunctie betreffende tewerkstelling van kansengroepen waar, met een geactualiseerd streefcijfer van 10% personeelsleden uit etnisch-culturele minderheden

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Agenda Luik 1: Jobkanaal Luik 2: Tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Het veranderende landschap van voor integratie van mensen met een arbeidshandicap.

Het veranderende landschap van voor integratie van mensen met een arbeidshandicap. Het veranderende landschap van voor integratie van mensen met een arbeidshandicap. Seminarie Mimiek AZ ALMA SIJSL 20 november 2009 Luc Henau algemeen directeur GTB Van verandering tot visie In het kader

Nadere informatie

REKRUTERING & SELECTIE

REKRUTERING & SELECTIE REKRUTERING & SELECTIE als hefboom van het Diversiteitsbeleid Alona Lyubayeva Vlaams Diversiteitsambtenaar Kernprocessen Instroom: aandacht voor rekrutering & selectie, jobprofiel, wervingsproces, personeelsplan

Nadere informatie

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 DE TOOLBOX EAD: EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN 1. Wat willen we bereiken met de toolbox? De uitdaging Het Vlaamse impulsbeleid

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3 II. DEFINITIES A. Definities in het kader van de wetgevingen betreffende de sociale integratie van personen met een handicap en hun inschakeling in het arbeidsproces 1. Wet van 16 april 1963 betreffende

Nadere informatie

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod:

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: JOBCENTRUM vzw GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: Werkzoekenden met een arbeidsbeperking Werkenden & Zelfstandigen (loopbaanbegeleiding) Werkgevers Projecten,

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 664 van ROB BEENDERS datum: 31 mei 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Voorstelling De Werklijn Samenwerking met Actiris Samenwerking met GTB Bijzondere Tewerkstellings-Ondersteunende Maatregelen (BTOM) Voorkomende

Nadere informatie

Aanwerving via afgeschermde selecties bij de Stad Gent: visie, aanpak en integratie

Aanwerving via afgeschermde selecties bij de Stad Gent: visie, aanpak en integratie STAD GENT - DEPARTEMENT HR Aanwerving via afgeschermde selecties bij de Stad Gent: visie, aanpak en integratie VISIE TEWERKSTELLING PERSONEN MET EEN HANDICAP BINNEN STAD GENT personeelskader dat een afspiegeling

Nadere informatie

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Kennisgeving via een personeelslid van Landbouw en Visserij

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Kennisgeving via een personeelslid van Landbouw en Visserij STANDAARD CV VOOR GERICHTE SOLLICITATIE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vacaturegegevens

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Hun kwaliteiten doen u versteld staan! Advies aan werkgevers

Hun kwaliteiten doen u versteld staan! Advies aan werkgevers Hun kwaliteiten doen u versteld staan! Advies aan werkgevers Wat tewerkstelling betreft moet iedereen over dezelfde mogelijkheden kunnen beschikken. Om dat doel te bereiken is voor elk van ons een rol

Nadere informatie

23/12/15. Doelen. Agenda. Organisatie VDAB? VDAB & Gespecialiseerd netwerk

23/12/15. Doelen. Agenda. Organisatie VDAB? VDAB & Gespecialiseerd netwerk Medefinanciering door Doelen Vertrouwd raken met verschillende spelers die je kunnen ondersteunen bij je zoektocht naar werk Weten bij welke speler je terecht kan met welke vragen en voor welke ondersteuning

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project)

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Nadere informatie

Advies. Over de insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten (2008-2010)

Advies. Over de insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten (2008-2010) Brussel, 18 maart 2009 031809_Actieplan_Arbeidsgehandicapten Advies Over de insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten (2008-2010) De commissie Diversiteit bij de SERV behandelt de evenredige

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN BEGELEID WERKEN Wat is begeleid werken? Voor wie is begeleid werken? Wie organiseert begeleid werken? DE PRAKTIJK: SUPPORTED EMPLOYMENT BEGELEID WERKEN Enkele praktijkvoorbeelden.

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Talent behouden en opleiden Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Familiale drukkerij, gevestigd in Nazareth 2 vestigingen, elk gespecialiseerd in 1 marktsegment 4 afdelingen: administratie,

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

15/01/16. Doelen. Vacature vinden. Waar? Hoe en waar vind ik een passende vacature?

15/01/16. Doelen. Vacature vinden. Waar? Hoe en waar vind ik een passende vacature? Medefinanciering door Doelen Hoe en waar vind ik een passende vacature? Hoe kies ik een passende vacature Hoe maak ik een CV dat werkt? Hoe maak ik een sollicitatiebrief waarmee ik eruit spring? Solliciteren

Nadere informatie