Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen"

Transcriptie

1 Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

2

3

4 Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van de kansengroepen blijft één van de prioriteiten van de Vlaamse Regering. In deze brochure zijn belangrijke instrumenten gebundeld die ter beschikking staan van lokale besturen om het aanwerven van personen met een arbeidshandicap te stimuleren of hen aan het werk te houden. Ook de meest recente beleidsinitiatieven zijn hierin opgenomen. Daarnaast is het fijn om te lezen dat er zoveel goede voorbeelden zijn van lokale besturen die reeds personen met een arbeidshandicap in dienst hebben. Wij hopen dat deze voorbeelden andere lokale besturen kunnen inspireren om ook de daad bij het woord te voegen. In de eerste plaats is een belangrijke stap die we gezet hebben de nieuwe rechtspositieregeling voor het personeel van de steden, gemeenten en provincies. Dit besluit omvat het kader waarbinnen de Vlaamse gemeente- en provinciebesturen het statuut van hun personeel vorm kunnen geven. Het besluit bevat allerhande bepalingen inzake selectie, evaluatie, vorming, loopbaan, verloven en afwezigheden, toelagen enzovoort. Dit besluit vertrekt van het principe van de lokale autonomie. Besturen krijgen als werkgevers maximaal de kans om binnen het kader dat de Vlaamse Regering aanbiedt, zelf keuzes te maken inzake personeelsbeleid. Daarnaast wil het besluit ook maximaal kansen bieden aan personeelsleden. Het besluit maakt komaf met een aantal bestaande discriminaties. Zo wordt de discriminatie t.o.v. deeltijds werkenden opgeheven. Zeker in de lokale besturen zijn veel personeelsleden deeltijds aan de slag. Deeltijdse diensten worden voortaan net als voltijdse diensten voor 100% meegerekend bij de berekening van de geldelijke anciënniteit (dus voor het salaris). Deeltijdse personeelsleden kunnen ook niet meer uitgesloten worden van bevordering louter op grond van het feit dat ze deeltijds werken. Verder wordt de discriminatie t.a.v. contractuelen binnen de mate van het (wettelijk) mogelijke aangepakt. De lokale besturen tellen bijna 60% contractuelen. Het is niet billijk deze personeelsleden die vaak hetzelfde werk uitvoeren als statutaire personeelsleden en dit bij dezelfde werkgever, in de kou te laten staan. Het besluit is dan ook gericht op een maximale gelijkschakeling tussen statutairen en contractuelen. Voor het eerst krijgen contractuelen een echte loopbaan. Zij kunnen vanaf nu bevorderd worden, opklimmen in de organisatie en een echte loopbaan uitbouwen. Tevens zullen competenties voortaan ook veel zwaarder doorwegen. Zowel bij selectie als bij bevordering zullen niet enkel diploma of anciënniteit zwaar doorwegen, maar ook de competenties van de personeelsleden en hun ervaring. Mensen die niet het juiste diploma hebben, zullen daar niet noodzakelijk de rest van hun carrière het slachtoffer van zijn; ervaring kan evenveel gevaloriseerd worden. Dit besluit wil echter niet alleen maximaal kansen bieden aan de mensen die reeds in dienst zijn. Lokale besturen zijn immers, o.m. door de vergrijzing van het personeelsbestand, continu op zoek naar nieuwe personeelsleden. Het besluit wil de besturen hier aansporen om nieuwe bronnen aan te boren en breed te werven. Lokale en provinciale besturen moeten niet enkel de 2

5 stereotype blanke man aantrekken, maar ook nieuw talent aanboren. Het besluit probeert besturen te stimuleren om een breed diversiteitsbeleid te voeren. Indien besturen dat niet doen, laten zij belangrijk potentieel voor hun organisatie liggen. Breder werven brengt ook voor de lokale besturen een verrijking aan competenties met zich mee. In deze optiek bevat het besluit een aantal belangrijke bepalingen betreffende het aanwerven van personen met een arbeidshandicap. Ook deze mensen moeten maximaal kansen krijgen om aan de slag te gaan en zich te ontplooien. Het besluit stelt vast dat tenminste 2% van het totale aantal betrekkingen binnen het bestuur vervuld moet worden door personen met een arbeidshandicap. Het is de verantwoordelijkheid van de lokale en provinciale besturen om deze norm te halen. Zij hebben als overheid immers een voorbeeldfunctie op het vlak van diversiteit te vervullen. Monitoring van het reeds vroeger bestaande streefcijfer voor arbeidsgehandicapten (1 op 55 statutaire betrekkingen) toont echter aan dat het gros van de besturen deze norm niet haalde. De Vlaamse Regering wenst dan ook inspanningen te doen om lokale en provinciale besturen te ondersteunen bij het halen van de 2% norm. De nieuwe rechtspositieregeling reikt een heel aantal instrumenten aan om personen met een arbeidshandicap te kunnen aanwerven: de mogelijkheid om betrekkingen voor te behouden, de mogelijkheid om aangepaste selectieprocedure te voorzien, redelijke aanpassingen bij de selectie. Daarnaast voorziet de Vlaamse Regering ook bijkomende financiële impulsen. Zo zijn er tussenkomsten mogelijk voor aanpassingen van de werkplek, arbeidsgereedschap of doventolken. De nieuwe Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) die een loonkostsubsidie voorziet voor werkgevers die een persoon met een arbeidshandicap tewerkstellen, zal ook van toepassing zijn op de lokale en provinciale besturen. Gelijkaardige loonkostsubsidies waren voordien beperkt tot de privé-sector. Het openstellen van deze premie voor de lokale en provinciale besturen zal alleszins een sterke stimulans betekenen om het streefcijfer van 2% te kunnen halen. Ook aan de trajectwerking voor personen met een arbeidshandicap werd gesleuteld. Veel meer dan vroeger bemiddelt VDAB zelf personen met een arbeidshandicap naar werk. Initiatieven als jobkanaal en de VDAB databank voor personen met een arbeidshandicap zijn een belangrijke ondersteuning om deze bemiddeling naar werk te doen slagen. Indien nodig, kunnen de personen met een arbeidshandicap terecht bij gespecialiseerde actoren voor een begeleiding en bemiddeling op maat. Belangrijk is ook de ondersteuning die de sectorconsulenten lokale besturen (in opdracht van VVSG en de lokale overheidsvakbonden) kunnen bieden bij het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid. De Vlaamse overheid voorziet de mogelijkheid om via een diversiteitsplan op een weloverwogen en maatgerichte manier het diversiteitsbeleid in lokale besturen en OCMW s te ondersteunen met een subsidie en met gratis procesbegeleiding. Tot slot wensen wij de samenstellers van deze goede praktijkengids te feliciteren met het geleverde werk. Veel besturen zeggen open te staan voor het voeren van een diversiteitsbeleid, maar tegelijk geeft men aan niet altijd over de nodige knowhow te beschikken. De ontwikkeling en de uitwisseling van goede praktijken is dan ook een belangrijke manier om besturen te sensibiliseren en kennis en ervaring over te dragen. We hopen dat deze bundel alleszins besturen kan inspireren en op weg helpen naar een echt diversiteitsbeleid. Marino KEULEN Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Wonen, Stedenbeleid en Inburgering Frank VANDENBROUCKE Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 3

6 Inhoudsopgave 1. Waarom deze gids? Context 5 In de praktijk: bestuurssecretaris bij de Provincie Vlaams-Brabant Nieuwe rechtspositieregeling voor lokale besturen inzake personen met een arbeidshandicap Definitie van een persoon met een arbeidshandicap (PmAH) Profiel van werkzoekenden met een arbeidshandicap in Vlaanderen Eerste toegangspoort naar werk: de Werkwinkel De werkwinkel Welke rol kunnen lokale besturen spelen in het lokale werkgelegenheidsbeleid? Sleutelpartners: VDAB en GTB Taak en aanbod van VDAB Taak en aanbod van GTB-Vlaanderen 15 In de praktijk: assistent zwerfvuilambtenaar bij de gemeente Sint-Katelijne-Waver Taak en aanbod van gespecialiseerde diensten voor uitvoering en competentieverhoging Aan het werk bij een lokaal bestuur Werving Aanpassing van de selectieprocedure 22 In de praktijk: arbeider grondgebiedzaken bij de gemeente Londerzeel Opleiding en ondersteuning op de werkvloer 27 In de praktijk: assistent bij het Vlaams ministerie van financiën en begroting 28 In de praktijk: secretariaatsmedewerker bij de Vlaamse Gemeenschap Herinschakeling & Loopbaanbegeleiding Financiële ondersteuningsmaatregelen NIEUW! Loonkostsubsidie: VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie) Tegemoetkomingen in (omgevings)aanpassingen 38 In de praktijk: chauffeur bij de gemeente Wetteren Ondersteuning bij een diversiteitsbeleid Diversiteitsplannen 43 In de praktijk: Van ad hoc acties naar een globaal gedragen diversiteitsbeleid: de stad Leuven Sectorconsulenten lokale besturen en diversiteitsconsulenten van de vakbonden Nawoord van Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB 49 ANNEX I. Woordenlijst 50 ANNEX II. Het breder wetgevend kader 51 Colofon 53 4

7 1. Waarom deze gids? 1.1 Context Bij de term Personen met een arbeidshandicap denkt u wellicht spontaan aan een blinde of een rolstoelgebruiker, maar eigenlijk gaat het over een zeer ruime groep van mensen. Ook iemand met chronische rugklachten, autisme, cvs of diabetes kan een persoon met een arbeidshandicap zijn. We gaan er snel van uit dat personen met een arbeidshandicap enkel in een beschermde omgeving of werkplaats aan de slag kunnen. De feiten spreken dit echter tegen: in 2006 vonden ongeveer 5/6 e van de meer dan 8000 tewerkgestelden vast werk op de reguliere arbeidsmarkt (geen uitzendwerk) en slechts 1/6 e in een beschutte werkplaats. Uit recente cijfers blijkt dat er een ondervertegenwoordiging is van personen met een handicap in de Vlaamse lokale besturen*: slechts 1,5% van hun personeelsleden hebben een arbeidshandicap. De openbare diensten hebben nochtans een belangrijke voorbeeldfunctie ten aanzien van de globale arbeidsmarkt. Bovendien kunnen lokale besturen een belangrijke rol spelen in het lokale werkgelegenheidsbeleid. Met deze gids wensen wij een positieve bijdrage te leveren aan de inspanningen van lokale besturen. In de nieuwe regelgeving is immers een quotum voorzien van 2% personen met een arbeidshandicap in elk lokaal bestuur. We willen u als nieuw bestuurder of vertegenwoordiger in een forum van de werkwinkels informeren en sensibiliseren omtrent het diversiteitsdenken, specifiek met betrekking tot de doelgroep personen met een arbeidshandicap**. Maar deze gids zal vooral concrete handvaten bieden. Via informatie over de doelgroep, de regelgeving en de dienstverlening enerzijds en via praktijkvoorbeelden anderzijds, krijgt u een realistisch beeld van de mogelijkheden tot tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bij lokale besturen en van de mogelijke ondersteuning die u hierbij kan krijgen. Het is echter niet onze bedoeling om gedetailleerde informatie te verschaffen over procedures en toekenningsvoorwaarden. Hiervoor kan u terecht bij de betrokken diensten of websites. Veel mensen met een arbeidshandicap vinden zélf de weg naar werk, zoals Rudi, wiens verhaal u hieronder kan lezen, of worden op weg geholpen door VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). Sommige personen met een handicap hebben wat extra begeleiding nodig en kunnen daarvoor op eigen initiatief of via doorverwijzing terecht bij GTB-Vlaanderen (Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst, het vroegere ATB). Achter deze actoren zit telkens een netwerk van dienstverleningen. * Wanneer we spreken van lokaal bestuur, bedoelen we telkens ook het OCMW, de provincies en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. ** Wanneer we spreken van handicap, bedoelen we arbeidshandicap. 5

8 In de praktijk: bestuurssecretaris bij de Provincie Vlaams-Brabant id naam: REYNERS voornaam: RUDI geslacht: M leeftijd: 51 opleiding: VERTALER beroep: BESTUURSSECRETARIS werkgever: PROVINCIE VLAAMS BRABANT Contactgegevens Rudi Reyners Provincie Vlaams-Brabant Provincieplein 1, 3010 Leuven tel

9 Wat doet Rudi bij de Provincie Vlaams Brabant? Rudi Reyners is sinds twee jaar actief als bestuurssecretaris middelengebruik bij de dienst welzijn en gezondheid van de provincie Vlaams-Brabant. Rudi s takenpakket past binnen het gezondheidsbeleid en richt zich specifiek naar alcoholen drugpreventie. Welke arbeidshandicap heeft Rudi? Toen Rudi 1,5 jaar oud was, kreeg hij Polio. Aanvankelijk werd een verkeerde diagnose gesteld en kreeg hij niet de juiste behandeling, wat uiteindelijk leidde tot zijn handicap. Rudi was na zijn ziekte verlamd tot aan de schouders en de nek, maar de verlamming is met de jaren afgenomen. Vandaag zit Rudi in een rolstoel omwille van de verlamming van zijn benen en kan hij zijn armen moeilijk gebruiken in de hoogte. In alle jobs die hij reeds uitoefende, heeft hij weinig problemen ondervonden met zijn beperkingen. Hoe ziet de loopbaan van Rudi eruit? Rudi is vertaler van opleiding en heeft doorheen de jaren een indrukwekkende loopbaan opgebouwd waarin het zoeken naar uitdaging en voldoening in zijn werk, centraal staat. In 1980 startte hij als vertaler voor verschillende openbare diensten en toen hij na 12 jaar een beetje uitgekeken was op het vertalen, ging hij aan de slag bij het OCMW Leuven als coördinator thuiszorg. Ook bij het OCMW bleef Rudi 12 à 13 jaar vooraleer hij het tijd vond om nieuwe oorden op te zoeken. Hij solliciteerde bij de provincie en tot zijn eigen verbazing koos men hem uit de ruim 200 kandidaten voor zijn huidige job. Waren er aanpassingen op de werkvloer nodig? Tijdens het solliciteren heeft Rudi nooit echt problemen ondervonden met zijn handicap en hij heeft altijd op de welwillendheid van zijn werkgever en collega s kunnen rekenen. Op de meeste plaatsen waar Rudi gewerkt heeft, moesten weinig aanpassingen doorgevoerd worden. Toen hij bij het OCMW werkte, heeft hij wel geijverd voor de aanpassing van de antenneposten in de deelgemeenten, niet alleen voor hem maar ook voor het cliënteel (ouderen, kinderbuggy s ). Het ging hier meestal om oude herenhuizen met veel trappen. Bij de bouw van het nieuwe provinciehuis van Leuven heeft men van meet af aan rekening gehouden met de toegankelijkheid en aangepaste voorzieningen gebouwd, zoals aangepaste toiletten, brede liften en regelbare bureaus. De provincie levert ook inspanningen om mensen met een handicap in te schakelen als vrijwilligers, bijvoorbeeld om mee te helpen met licht kantoorwerk. Men heeft aandacht voor de inclusie en diversiteit van verschillende groepen waaronder holebi s, allochtonen, ouderen en personen met een handicap. Dit maakt de provincie Vlaams-Brabant tot een leuke en aangename werkomgeving. Hoe verloopt alles op het werk? De samenwerking met collega s verloopt prima. Rudi benadrukt dat de eigen instelling daarin fundamenteel is: zo kan je zelf als eerste het ijs breken, en wat humor helpt. Rudi heeft vaak ondervonden dat mensen er na een tijdje niet meer bij stil staan dat hij een handicap heeft. Hij noemt zichzelf een geluksvogel met een mooie loopbaan ( rolbaan zoals hij zelf zegt) en hij is, ondanks zijn handicap, nooit werkloos geweest. Aanvaarding van jezelf met je handicap speelt hierin een belangrijke rol. Een cursus bij PRH (Persoonlijkheid & Relaties Vlaanderen) over persoonlijke ontwikkeling en levensvisie heeft Rudi dieper leren kijken naar zijn eigen functioneren en hij heeft daardoor nog meer innerlijke kracht en zelfvertrouwen verworven. 7

10 1.2 Nieuwe rechtspositieregeling voor lokale besturen inzake personen met een arbeidshandicap Een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 vervangt het oude KB van 23 december Dit besluit houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel voorziet: een juridische verankering van een quotum van 2% arbeidsgehandicapten op het totale personeelsbestand; het principe van redelijke aanpassingen: bij selectieproeven moeten hinderpalen verbonden met de handicap door redelijke aanpassingen verholpen worden (vb. doventolk voor slechthorenden of computer met brailleregel voor blinden); de mogelijkheid tot herplaatsing van personeelsleden om gezondheidsredenen (mag door creatie van een aangepaste functie buiten de formatie); de mogelijkheid tot een specifieke aanwervings- en selectieprocedure voor kansengroepen (in uitvoering van een werkgelegenheidsmaatregel). Dit betekent dat lokale besturen meer armslag krijgen om een aangepast aanwervings- en personeelsbeleid te voeren. Als u hier werk van wil maken, kan u rekenen op aangepaste ondersteuning van een netwerk van dienstverleners (zie hoofdstuk 3 en 4). Vanaf dit jaar zijn er ook financiële tussenkomsten in de loonkosten voor nieuwe aanwervingen van personen met een arbeidshandicap (zie hoofdstuk 5). 8

11 1.3 Definitie van een persoon met een arbeidshandicap (PmAH) De definitie die gebruikt wordt in het Evenredige Arbeidsdeelnamebeleid van de Vlaamse overheid luidt als volgt: Personen met een arbeidshandicap zijn mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is. Het gaat om personen uit één van de volgende categorieën: personen erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap; personen die hoogstens een getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon secundair onderwijs (beter gekend als BuSO); personen met een inkomensvervangende of integratie tegemoetkoming vanuit de Federale OverheidsDienst Sociale Zaken; personen die door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) erkend zijn als persoon met een arbeidshandicap; personen met een erkenning vanuit het Fonds voor arbeidsongevallen of beroepsziekten; personen met een invaliditeitsuitkering van een mutualiteit; personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid blijkt; personen die recht geven op bijkomende kinderbijslag of personen die recht hebben op een verhoogde kinderbijslag voor hun kind of kinderen ten laste als ouder met een handicap; personen met een attest van een door VDAB aangeduide dienst of arts. Er zijn verschillende soorten handicaps: lichamelijke handicaps, bijvoorbeeld rugklachten, reuma, diabetes, MS (Multiple sclerose), CVS (Chronisch VermoeidheidsSyndroom), mentale handicaps, bijvoorbeeld trager ritme, minder zelfstandig kunnen werken. psychische handicaps, bijvoorbeeld depressie, burn out, psychose, verslaving,... sensorische handicaps, bijvoorbeeld blinden, slechtzienden, gehoorgestoorden,... link! Voor meer informatie over specifieke handicaps, kan u ondermeer terecht op de website Er bestaat een grote verscheidenheid aan handicaps en elk individu is anders. Sommige mensen vinden zelf de weg naar werk via het reguliere circuit, andere hebben begeleiding nodig. 9

12 1.4 Profiel van werkzoekenden met een arbeidshandicap Onder de werkzoekenden in Vlaanderen bevinden zich heel wat personen met een arbeidshandicap. Om u een duidelijk beeld te geven van de omvang van deze groep, hieronder enkel recente cijfers over de evolutie van het aantal arbeidsgehandicapten in Vlaanderen. Tabel: Niet-werkende werkzoekende arbeidsgehandicapten in Vlaanderen (bron: VDAB) Totaal Alle werkzoekenden* Totaal % arbeidshandicap * Inclusief personen in beroepsopleiding Tussen 2001 en 2006 ging het aantal werkzoekende arbeidsgehandicapten in stijgende lijn. De opvallende toename tussen 2004 en 2005 doet zich vooral voor bij oudere werkzoekenden die opnieuw beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Tussen juni 2006 en juni 2007 is er een daling (-4%) die evenwel veel minder groot is dan de daling bij de andere werkzoekenden (-22%). Midden 2007 behoort 15% van de nietwerkende werkzoekenden tot de arbeidsgehandicapten. Werkzoekenden met een arbeidshandicap zijn gemiddeld ouder, langer werkloos en lager geschoold dan de andere werkzoekenden: 47% van hen zijn boven de 45 jaar t.o.v. 36% in de volledige groep werkzoekenden; 55% personen zijn al meer dan 2 jaar werkloos t.o.v. 33% van de volledige groep; 75% van de arbeidsgehandicapten heeft hoogstens een diploma lager secundair onderwijs (inclusief BuSO), daar waar dit voor alle werkzoekenden slechts 52% is. 10

13 2. Eerste toegangspoort naar werk: de Werkwinkel 2.1 De werkwinkel Met al uw vragen over werk en tewerkstelling, ook de tewerkstelling van personen met een handicap, kan u terecht in de werkwinkel. De doelstelling van de Werkwinkel is mensen op weg te helpen naar werk en werk op weg te helpen naar de mensen. De werkwinkel biedt de burger alle mogelijke informatie en diensten op het vlak van werkgelegenheid aan op één plek, dicht bij de woonplaats. De Werkwinkel heeft twee belangrijke functies: een geïntegreerde basisdienstverlening met betrekking tot tewerkstelling bieden het uitbouwen van de lokale diensteneconomie Het doelpubliek van de Werkwinkel bestaat uit: werkzoekenden werknemers op zoek naar een (nieuwe) job of loopbaaninformatie werkgevers op zoek naar een medewerker het brede publiek op zoek naar specifieke informatie ivm tewerkstelling De Werkwinkel biedt maatwerk zodat elk individu kan participeren aan de arbeidsmarkt en heeft daarbij bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen die extra ondersteuning nodig hebben. In een Werkwinkel kunnen verschillende diensten aanwezig zijn om samen deze doelstellingen te realiseren: VDAB & GTB (vroeger ATB) PWA de gemeente het OCMW In de meeste werkwinkels zijn zowel VDAB als GTB aanwezig. In de grotere werkwinkels is GTB permanent aanwezig, in de kleinere wordt er via een zitdag of op afspraak gewerkt. Op die manier zijn de diensten laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen. link! Op vindt u de dichtstbijzijnde werkwinkel in uw buurt. 11

14 2.2 Welke rol kunnen lokale besturen spelen in het lokale werkgelegenheidsbeleid? De lokale overheid is prima geplaatst om bij te dragen tot een werkgelegenheidsbeleid op maat. Samenwerking en afstemming tussen de diverse partners op het lokale vlak is hierbij van essentieel belang. Deze afstemming wordt vertaald in een lokaal sociaal beleidsplan waarin beleidskeuzes op het gebied van werkgelegenheid worden gemaakt. Het lokaal bestuur heeft ook een taak in het forum lokale werkgelegenheid. Het forum is het lokale adviesorgaan inzake werkgelegenheid en is bevoegd voor het adviseren en voorbereiden van een lokaal werkgelegenheidsbeleid. Het Forum heeft eveneens als taak de werkwinkel beleidsmatig op te volgen. In dit Forum zijn de lokale besturen (gemeenten of steden), de OCMW s, VDAB/GTB, RVA, PWA s, sociale partners en de lokale derden vertegenwoordigd. Regierol inzake lokaal werkgelegenheidsbeleid Het forum wordt voorgezeten door het lokale bestuur, dat daarmee de regierol inzake lokaal werkgelegenheidsbeleid krijgt. De taken die hierop betrekking hebben zijn: Een omgevingsanalyse van de lokale werkgelegenheid (vraag en aanbodzijde) maken om een volledig beeld van de situatie te verkrijgen; Gemeenschappelijke beleidslijnen uitzetten stimuleren van visievorming rond een beleidskoers voor het geheel thematiseren van problemen en uitdagingen beleidslijnen verwoorden en uitdragen toezicht houden op de voortgang van het proces en indien nodig zorgen voor een tijdige bijsturing; Organiseren van samenwerking tussen de verschillende lokale actoren; Verantwoording afleggen over de betrokkenheid en de resultaten van het geheel van actoren. Deze taken vereisen een duidelijke visie op het te bereiken resultaat, duidelijke en concrete afspraken met alle partijen, een gezamenlijke probleemdefinitie, Regie betekent echter niet dat de lokale besturen alles zelf moeten organiseren. 12

15 Regierol inzake lokale diensteneconomie Via het Decreet lokale diensteneconomie krijgen lokale besturen ook een specifieke rol toebedeeld in de regie van de lokale diensteneconomie binnen de grenzen van het eigen zorggebied: overzicht houden, afstemmen en coördineren van de verdere uitbouw van de lokale diensteneconomie met aandacht voor de maximale creatie van werkgelegenheid, ook voor kansengroepen; ontwikkeling lokale diensteneconomie in de interbestuurlijke kaders; aanbieden van basisinformatie over het dienstenaanbod (dienstenwijzer). Voorbeelden van de uitbouw van de lokale diensteneconomie zijn de fietspunten (verhuren van fietsen aan pendelaars, bewaken van fietsenparkings aan stations...) en het op pad sturen van zogenaamde energiesnoeiers, die in woningen van particulieren nagaan hoe ze kunnen besparen op hun energieverbruik. Het Forum geeft advies aan de Vlaamse overheid voor initiatieven die betrekking hebben op de lokale diensteneconomie. Een positief advies van dit forum is vereist om Vlaamse middelen te verkrijgen voor lokale initiatieven. 13

16 14

17 3. Sleutelpartners: VDAB en GTB 3.1 Taak en aanbod van VDAB VDAB stelt zijn reguliere werking open voor alle werkzoekenden. Waar wenselijk en nodig kan een persoon met een arbeidshandicap ook begeleiding krijgen door de gespecialiseerde GTB-diensten. Vaak is het echter niet nodig om een gespecialiseerde begeleiding op te starten. Verderop in deze gids komt het aanbod van VDAB dat betrekking heeft op de tewerkstelling, zoals de CV databank, jobcoaching, en opleidingsinstrumenten als (G)IBO nog uitgebreid aan bod. VDAB biedt werkzoekenden die extra ondersteuning kunnen gebruiken trajectbegeleiding aan. Tijdens een individueel gesprek wordt samen met een consulent een persoonlijk actieplan opgesteld dat beschrijft welke stappen de werkzoekende moet ondernemen tijdens zijn zoektocht naar werk. Daarnaast biedt VDAB in de competentiecentra honderden praktijkgerichte opleidingen. Hoe beter iemand immers opgeleid is, hoe groter de kans om snel een goede job te vinden. Aan de meeste cursussen zijn stages verbonden. Voor werkzoekenden zijn de opleidingen bij VDAB gratis. In samenwerking met VDAB zal steeds bekeken worden welke dienst het meest aangewezen is voor de begeleiding van de werkzoekende. link! U vindt hun website op 3.2 Taak en aanbod van GTB-Vlaanderen GTB vzw is een onafhankelijke Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst en biedt begeleiding voor personen met een arbeidshandicap. GTB is het vroegere ATB, dat actief was als 5 aparte provinciale diensten. GTB werkt in nauwe samenwerking met en onder de regie van VDAB. Naast de gespecialiseerde trajectbegeleiding van werkzoekenden in de Werkwinkel heeft GTB dienst ook de taak om met andere partners binnen het werkveld tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap een samenwerking uit te bouwen en te bestendigen. Dit houdt ondermeer in: 15

18 Gemeenschappelijke visieontwikkeling en deze aanpassen aan de evoluties in de sector, in de Provincie, op de arbeidsmarkt; Uitbouwen van een stabiel netwerk met duidelijke afspraken en procedures tussen de uitvoerende partners; Afstemmen van het aanbod van de verschillende partners op elkaar, eventuele leemtes in het aanbod proberen op te vullen; Overleggen met de partners in functie van vertegenwoordigend werk door GTB (bv. PWK, ROG, VDAB, LWW, SLN, ) of andere partners. Als werkgever en dus ook als Lokaal Bestuur kan u een beroep doen op GTB en op de samenwerkende partners van GTB om zeker te zijn dat u de juiste persoon op de juiste plaats krijgt. De partners van GTB zijn : De GA s: de Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdiensten, de vroegere centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze, beter gekend als de Consultatiebureaus voor personen met een handicap De GOB s: gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdiensten, de vroegere CBO s of centra voor gespecialiseerde opleiding Van GTB kan u het volgende verwachten: Bijstand in het opstellen en verspreiden van vacatures. GTB werkt verspreid over heel Vlaanderen en heeft contact met een grote groep personen met een arbeidshandicap die op zoek zijn naar een job. Op basis van een gespecialiseerde screening en competentiebepaling (via GTB of via GA) biedt de GTB-trajectbegeleider een duidelijk beeld van de mogelijkheden van zijn klanten. De competenties en vaardigheden van de klant worden in een uitgebreide oriëntatie (via GTB of via een GOB) gekoppeld aan een beroepskeuze, waarbij de klant verschillende jobs kort kan uittesten. Indien nodig krijgen klanten opleiding of vorming tot volwaardige beroepskrachten: in een reguliere beroepsopleiding via VDAB of derdenorganisaties; in een gespecialiseerde opleiding via een GOB voor personen met een arbeidshandicap; on-the-job training om bepaalde beroepsafhankelijke vaardigheden verder aan te leren; via vacaturegerichte stages, zodat bij de start van de betaalde tewerkstelling de medewerker al volledig ingewerkt is. Ondersteuning bij het aanpassen van uw selectieprocedure voor personen met een arbeidshandicap. Eventueel kan een medewerker van GTB als deskundige in een selectiejury zetelen. Ondersteuning bij de aanvraag van bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen en bij aanpassing van de arbeidsomgeving. Ondersteuning bij herinschakeling van medewerkers die na ziekte of ongeval het werk wensen te hervatten. link! Voor meer informatie, surf naar 16

19 17

20 In de praktijk: id assistent zwerfvuilambtenaar bij de gemeente Sint-Katelijne-Waver naam: VERSCHOREN voornaam: GEERT geslacht: M leeftijd: 36 opleiding: SCHRIJNWERKER beroep: ASSISTENT ZWERFVUILAMBTENAAR werkgever: GEMEENTE SINT-KATELIJNE-WAVER Contactpersoon Raf Dhadamus, ploegbaas van Geert Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Betrokkenen zijn Raf Dhadamus en twee collega s van de personeelsdienst. 18

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank.

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Op-stap naar werk Colofon De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Een initiatief van de dienst Emancipatiezaken Inhoudopgave 1. Waarom deze brochure?... 4 2. Wie heeft een arbeidshandicap?... 4 3. Solliciteren

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 LUIK WERKGELEGENHEID Auteur Datum publicatie Inhoudstafel 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid--------------------------------4 1.1. Aansluiting tussen onderwijs

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werken met competenties. Motor van innovatie

Werken met competenties. Motor van innovatie Werken met competenties. Motor van innovatie Voorwoord. Situering en doelstelling van deze uitgave Het thema competentiedenken en competentieontwikkeling bij kansengroepen staat al meerdere jaren op de

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt Kansengroepen in Kaart Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt VDAB Studiedienst juli 2010 Met Kansengroepen in Kaart rapporteert de VDAB zesmaandelijks over de verschillende kansengroepen. De

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie