Attract. Retain. and. Handboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009"

Transcriptie

1 Attract and Retain Handboek

2 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain Llp nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: / Dit project is gefinancierd met ondersteuning van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening van de auteurs weer en de Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden van de informatie in dit handboek. Deelnemende organisaties in het project Ierland: Litouwen: Nederland: Zweden: Westmeath VEC, Athlone VTOS Jonava Adult Education Centre ROC Nijmegen CFL, Centre for Flexible Learning 2

3 Attract and Retain Handboek

4 Inhoudsopgave Introductie Redenen om het ambassadeursmodel te gebruiken Overzicht 1.2 Redenen voor de student om deel te nemen aan de training en activiteiten 1.3 Valkuilen vermijden 1.4 Redenen voor de organisatie om het ambassadeursmodel te gebruiken 1.5 Inzetten van mentoren 1.6 Ambassadeursmodel toepasbaar in andere situaties? 1.7 Conclusie 2. Werving en selectie van ambassadeurs en mentoren Selectie criteria voor ambassadeurs en mentoren 2.2 De werving van ambassadeurs en mentoren 2.3 Opmerkingen bij de selectie 2.4 Problemen bij de werving 3. Training van ambassadeurs en mentoren De training van ambassadeurs 3.2 De mentortraining 3.3 Het trainen van mediavaardigheden 3.4 De videotraining 4. Activiteiten van ambassadeurs en mentors Eerste activiteiten voor ambassadeurs (geen begeleiding nodig) 4.2 Een video van de ambassadeur maken 4.3 Activiteiten waarvoor begeleiding nodig is 4.4 Het begeleiden van een ambassadeur vóór de presentatie 4.5 De ambassadeur als mentor voor nieuwe studenten Bijlage A: beoordelingssysteem...24 Bijlage B: casestudies...25 Bijlage C: contracten...29 Bijlage D: E portfolio...30 Bijlage E: portfolio...31 Bijlage F: presentatiebewijs...32 Woordenlijst

5 Introductie In dit handboek vindt u een beschrijving van een vernieuwend model voor ambassadeurs en mentoren dat gebruikt kan worden in de volwasseneneducatie in heel Europa en dat ook toegepast kan worden in andere (leer)situaties zoals bijvoorbeeld leerwerkplaatsen, beroepseducatie, bedrijven of de gezondheidszorgsector. De partnerlanden Ierland, Litouwen, Nederland en Zweden hebben in het internationale project AAR (Attract And Retain) een systematisch ambassadeursmodel ontwikkeld dat getest en aangepast is. Het model wordt beschreven in de volgende hoofdstukken: 1. De motivatie voor het gebruik van het ambassadeursmodel 2. Werving en selectie van ambassadeurs en mentoren 3. Training van ambassadeurs en mentoren 4. Activiteiten van ambassadeurs en mentoren Bijlagen: - Beoordelingssysteem - Casestudies - Contracten - E portfolio - Portfolio - Presentatiebewijs - Woordenlijst De leden van de projectgroep beschreven. Deze vaardigheden kunnen geleerd worden in de ambassadeurs- of mentortraining. Het laatste hoofdstuk beschrijft de verschillende activiteiten die ambassadeurs of mentoren kunnen ondernemen. Het ambassadeurs- en mentormodel is een cyclisch model. Er worden steeds weer nieuwe ambassadeurs en mentoren opgeleid, het proces gaat door. De hoofdstukken kunnen onderling verwisseld worden als dat voor de organisatie beter uitkomt. Met de volgorde van de hoofdstukken beogen we de opbouw van een stap voor stap handleiding voor een optimaal gebruik van het model. Op de eerste plaats worden de voordelen van het gebruik van het ambassadeursmodel uiteengezet en de mogelijke valkuilen van dit model. In het volgende hoofdstuk wordt het werven en selecteren van ambassadeurs en mentoren beschreven. De partners van het project hebben verschillende manieren voor werving en selectie toegepast. De instellingen die dit ambassadeursmodel ook willen gebruiken, kunnen kiezen welke manier van werven en selecteren voor hen het meest geschikt is. In hoofdstuk 3 worden de speciale vaardigheden die ambassadeurs en mentoren nodig hebben voor hun taken, 5

6 1. Redenen om het ambassadeursmodel te gebruiken 1.1 Overzicht Het ambassadeursmodel is een effectieve manier om volwassen studenten te werven en vast te houden in allerlei sectoren en niveaus van het volwassenenonderwijs. Of er nu veel of weinig gebruik gemaakt wordt van volwasseneneducatie in uw land, het ambassadeursmodel is een goede manier om moeilijk bereikbare volwassenen aan te trekken. Twee Nederlandse ambassadeurs praten over hun ervaringen als ambassadeur Het kan studenten ook motiveren als ze verder gaan met hun studie en doorstromen naar een hoger niveau. Het helpt uw instelling contact te maken met andere organisaties en aan te sluiten bij een breder netwerk. Maar bovenal worden door het ambassadeursmodel sleutelvaardigheden ontwikkeld en het gevoel van eigenwaarde versterkt. Uw student zal zijn dagelijkse problemen anders ervaren en door het toegenomen zelfvertrouwen leidt dit op lange termijn tot gunstige effecten voor de maatschappij, omdat deze persoon een productievere en gelukkigere burger wordt die zijn bijdrage levert aan de maatschappij! Het model is tevens een goede manier om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. De vaardigheden om een vraaggesprek te voeren, zich te presenteren en om zelfverzekerd te communiceren, kan de student ook op andere gebieden van zijn leven toepassen. Deze benadering is gebruikt in vele verschillende situaties met verschillende groepen studenten. 1.2 Redenen voor de student om deel te nemen aan de training en activiteiten De studenten zijn de sleutel tot het succes van het ambassadeursmodel. Daarom moet het model zodanig gepresenteerd worden, dat de deelname van de ambassadeurs zeker is en dat hun duidelijk wordt wat het hen persoonlijk oplevert. In de woorden van deze ambassadeur zijn de voordelen duidelijk: Mijn zelfvertrouwen groeide toen ik me realiseerde dat ik niet bang was om te leren, toen ik op school was deed ik nooit echt mijn best, maar nu zie ik dat het de moeite waard is om te leren. Ik had nog nooit in mijn leven iets bereikt, maar toen het goed ging met de examens en het houden van een toespraak, bleef ik gewoon doorgaan. En: Eerst was ik heel erg bang, maar nu heb ik zelfvertrouwen en heb ik mijn angsten achter mij gelaten. Vaardigheden ontwikkelen Door deelname zullen vaardigheden bij de ambassadeurs meetbaar en voelbaar ontwikkeld worden: Het zelfvertrouwen neemt toe De vaardigheid om mondeling informatie te geven aan kleine of grote groepen neemt toe Het geeft gelegenheid om vaardigheden te ontwikkelen voor het gebruik van videoapparatuur, audioapparatuur of powerpoint om een boodschap over te brengen Door het ambassadeursmodel worden vaardigheden ontwikkeld in het oefenen van (zelf)reflectie, kritisch denken en zelfbewustzijn. 6

7 Terugkoppeling Door deelname raken ook andere studenten betrokken bij het betreffende onderwijsmodel en processen. Doorstroom De ambassadeurs kunnen hun vaardigheden toepassen bij hun verdere studie en op hun werkplek. Ze kunnen hun verworvenheden gebruiken bij verdere carrièrekeuzes of om hun mogelijkheden te verbreden. 1.3 Valkuilen vermijden Het is heel belangrijk om ambassadeurs en mentoren duidelijk te maken wat hun plichten en verantwoordelijkheden zijn en dat hun werk vrijwilligerswerk is. Om te voorkomen dat fotomateriaal niet gebruikt mag worden, is het belangrijk een duidelijk contract te sluiten. (zie bijlage contract). In dit contract staat dat de organisatie de door de cursist gemaakte beelden en teksten kan gebruiken. De ambassadeur of mentor moet geschikt zijn voor zijn taak. Drie Ierse ambassadeurs (links) met de deelnemers van de derde werkbijeenkomst in Ierland De docent/begeleider moet de ambassadeur leren welke technieken en beperkingen er zijn en hem begeleiden en feedback geven voor en na de presentaties. De ambassadeur of mentor moet worden aangemoedigd zijn sterke kanten te gebruiken. Bij presentaties buiten de eigen instelling, zouden de ambassadeurs idealiter verzekerd moeten zijn. Verhalen over de ambassadeurs en hun presentaties in de plaatselijke pers worden bij voorkeur gecontroleerd door hun docent/begeleider of de instelling voor volwasseneneducatie. De docent moet opletten dat de ambassadeurs geen ongepaste informatie geven. 1.4 Redenen voor organisaties om het ambassadeursmodel te gebruiken Het gebruik van ambassadeurs bij pr voor een instelling en haar activiteiten heeft directe en meetbare resultaten. Deelname en motivatie Het is de ervaring van veel van de deelnemende organisaties dat een nieuwe student zich aanmeldt, omdat hij van een huidige of ex-student heeft gehoord over de cursus of de activiteiten van de organisatie. Hoewel dit een natuurlijk proces is, is het ook nuttig en belangrijk om dit proces op zich te bestuderen. Dit is van groot belang bij het werven van deelnemers die moeilijk bereikbaar of weinig gemotiveerd zijn. Het ontwikkelen van overdraagbare vaardigheden Het ambassadeursmodel doet echter meer dan alleen studenten werven en behouden. Terwijl het model vorm kreeg, werd al snel duidelijk dat het ook een goede manier is om een breed scala aan vaardigheden te ontwikkelen. Organisaties hebben manieren ontdekt om het model in te passen in bestaande modellen van toetsing en afsluiting, waarbij de resultaten specifiek en meetbaar waren. 7

8 Vanuit een persoonlijk oogpunt is het nut voor de individuele student immens. Het helpt het zelfvertrouwen en de zelfwaardering te vergroten, waardoor de student er langzaam toe komt om zijn eigen mogelijkheden ten volle te benutten. Individuele trajecten Het gebruik van individuele casestudies kan een goede manier zijn om een individueel traject of leerplan voor een student te ontwikkelen (zie bijlage casestudies). Deelname aan ambassadeursactiviteiten geeft de begeleiders de gelegenheid om de voortgang van studenten op een open en positieve wijze te bekijken en het is een uitstekende manier om zeker te zijn dat potentiële studenten worden geworven en behouden binnen educatie. Het ontwikkelen van promotiemateriaal De bijdrage van studenten aan de ontwikkeling van posters, folders en ander materiaal is erg nuttig geweest voor de instellingen, daar studenten materiaal ontwikkeld hebben dat de doelgroep direct aanspreekt en dezelfde taal spreekt bijvoorbeeld: Onze organisatie voor volwasseneneducatie heeft ook nut gehad van dit project. Wij hebben aansluiting gevonden bij een breder netwerk en we hebben ons kunnen profileren. Hierdoor kunnen wij aansluiten bij andere organisaties en waardevolle banden onderhouden met oud- studenten. 1.5 Inzetten van mentoren We kunnen een mentor definiëren als iemand die nieuwe studenten begeleidt of adviseert. Organisaties vinden het nuttig om studenten te trainen en aan te moedigen om mentor te worden. Dit in de zin dat reeds deelnemende, goed gewende studenten nieuwe studenten begeleiden en helpen. Reflectie De begeleiding kan nieuwe studenten helpen hun cursus te leren kennen vanuit het gezichtspunt van een student. De reeds gesettelde studenten delen hun kennis en ervaringen met nieuwkomers en dit biedt hen zelf weer de gelegenheid om op hun eigen voortgang te reflecteren. Dit heeft voor beide groepen studenten grote meerwaarde. Begeleiden De mentor kan ook informele informatie geven over andere cursussen en mogelijkheden. Vaardigheden De mentor kan ondersteuning bieden bij studievaardigheden, vaardigheden op het gebied van organisatie en van leren studeren. Motivatie Mentors kunnen ook een doorslaggevende rol hebben in het motiveren en stimuleren van nieuwe studenten, zodat ze zich gauw veilig voelen in een groep en niet afhaken. 1.6 Ambassadeursmodel toepasbaar in andere situaties? Het ambassadeursmodel is ook toepasbaar in andere situaties dan onderwijssituaties. In bedrijven, gezondheidszorg, verenigingen, sportclubs etc. kunnen ook ambassadeurs en mentoren ingezet worden om op deze manier nieuwe werknemers of leden te werven en te begeleiden in de eerste fase. De vaardigheden die ambassadeurs en mentoren nodig hebben zijn in alle gevallen communicatievaardigheden. 1.7 Conclusie Door de directe ervaringen van een aantal partnerorganisaties hebben we de ontwikkeling gezien van een model of best practice waarbij ambassadeurs op elk niveau zijn ingezet bij het bevorderen van activiteiten en mogelijkheden op onderwijsgebied. Het belangrijkste is dat alle activiteiten vanuit de studenten zelf komen. De activiteiten worden ontwikkeld naar gelang de individuele behoefte en competenties. 8

9 Enkele Nederlandse ambassadeurs van het ROC Nijmegen Dit is een grondbeginsel in de volwasseneneducatie. Het ambassadeursmodel is niet voorgeschreven maar individueel, flexibel en geleid door studenten. Het houdt er rekening mee dat een persoonlijke context diep verankerd is maar, dat door aanmoediging sociaal gezien een enorme verandering kan plaatsvinden voor de ambassadeur, zijn familie, de plaatselijke gemeenschap en uiteindelijk ook voor de maatschappij. De activiteiten zouden niet gebruikt moeten worden op taakgerichte wijze, maar eerder als een overdraagbaar model een model dat geschikt is voor veel verschillende studenten en doelgroepen. Deze doelgroepen variëren van moeilijk bereikbare studenten, studenten die hun opleiding niet afgemaakt hebben, buitenlanders, gastarbeiders tot moeilijk lerende volwassenen. flexibele manier op te nemen binnen de organisaties en op het niveau van de individuele student kan het een effectief middel zijn met vele voordelen. Deze voordelen variëren van de grote persoonlijke ontwikkeling van het individu tot het behouden van iemand voor educatie of bedrijf. Erin slagen mensen vast te houden en hen te motiveren om iets te bereiken kan uiteindelijk alleen maar leiden tot hogere productiviteit en een grotere bijdrage zijn voor de maatschappij in het algemeen. Door hun betrokkenheid bij de activiteiten hebben de ambassadeurs persoonlijk een groot leerproces ervaren en het heeft hun sleutelvaardigheden direct en meetbaar verbeterd. Het heeft organisaties in staat gesteld om contacten te leggen en te onderhouden met een groter netwerk. Het is mogelijk om elementen van dit model op een 9

10 2. Selectie en werving van ambassadeurs en mentoren 2.1 Selectie criteria voor ambassadeurs en mentoren De eerste stap naar invoering van het ambassadeursprogramma in de volwasseneneducatie is de selectie van ambassadeurs. Hoewel de selectiecriteria van land tot land, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, verschillen kunnen er toch gemeenschappelijke tendensen worden onderscheiden. Geselecteerde ambassadeurs zijn mensen die bereid en in staat zijn deel te nemen aan het programma. Zowel vroegere als huidige succesvolle studenten kunnen ambassadeur worden. Vroegere studenten kunnen heel behulpzaam zijn door volwassenen met leerachterstanden aan te moedigen deel te nemen aan de cursussen en door aan nieuwe studenten hun eigen positieve leerervaringen te vertellen, voorkomen dat zij voortijdig hun opleiding afbreken. Ook zittende studenten die door opnieuw te zijn gaan leren positieve veranderingen in hun leven ervaren, kunnen succesvol zijn in het werven en het vasthouden van nieuwe studenten. Studenten die actief betrokken zijn bij alle aspecten van de leeromgeving (instellingactiviteiten, enz.) hebben de meeste kans om succesvolle ambassadeurs te worden. De geselecteerde studenten moeten beschikken over bepaalde persoonlijke kwaliteiten of bereid zijn die te ontwikkelen, zoals: Empathie Enthousiasme Zelfvertrouwen Betrouwbaarheid Geschikte mondelinge taalvaardigheid Bereidheid te leren Integriteit Onafhankelijkheid Stabiele persoonlijkheid In het openbaar durven spreken Openheid Bereidheid om ambassadeur of mentor te zijn In individuele gevallen echter kunnen studenten die niet over alle genoemde kwaliteiten beschikken ook Ambassadeurs van Jonava Adult Education Centre (Lithuania) geselecteerd worden. Bijvoorbeeld studenten met zwakkere communicatieve vaardigheden die toch op een oprechte manier hun aangrijpende levensverhaal kunnen vertellen en de positieve veranderingen in hun leven kunnen aangeven, kunnen zeer overtuigend zijn. Hoewel het selecteren van ambassadeurs soms spontaan en op individueel initiatief gebeurt, zijn er ook meer formele methodes. Zo kan een docent een ambassadeur selecteren voor een specifieke taak of een specifiek leerdoel of resultaat. Een organisatie of een docent kan een ambassadeur van een bepaald geslacht of met een specifieke sociale of culturele achtergrond kiezen voor een specifiek doel. Indien de ambassadeursactiviteiten onderdeel vormen van het beoordeling- of certificeringsysteem, wordt het selectieproces universeel en meer uitgebreid. 2.2 Werving van ambassadeurs en mentoren In deze paragraaf worden de ervaringen met het werven van ambassadeurs in vier landen (Nederland, Ierland, Zweden en Litouwen) beschreven. Nederland In Nederland zijn de geselecteerde ambassadeurs onder te verdelen in 4 groepen: Ambassadeurs voor nt1 cursussen Ambassadeurs voor cursussen voor sociale vaardigheden (budgetteren, opvoedingscursus) Ambassadeurs voor nt2 cursussen Ambassadeurs als mentoren 10

11 Het wervingsproces voor ambassadeurs voor nt1 cursussen was als volgt: De cursus werd aangekondigd in alle nt1 cursusgroepen. In drie nt1 cursusgroepen werd een presentatie gegeven door een ambassadeur en de docent. Er werd een informatiebijeenkomst georganiseerd voor zes geïnteresseerde studenten. De ambassadeurscursus begon met 3 studenten. Omdat de werving uitgevoerd werd door verschillende docenten was er geen eenheid in de Drie Nederlandse ambassadeurs wervingsprocedure. Wel werd steeds de nadruk gelegd op het optreden in het openbaar en op de ontwikkeling van persoonlijke communicatieve vaardigheden. Voor toekomstige selectiecriteria werden verschillende sleutelvaardigheden vastgesteld, zoals motivatie, dat wil zeggen bereidheid te werken aan persoonlijke ontwikkeling en (negatieve) persoonlijke ervaringen te delen en te praten over gevoelens van schaamte. Ook kwaliteiten als empathie en spreekvaardigheid werden genoemd als belangrijk om te ontwikkelen. Ambassadeurs voor de cursussen voor sociale vaardigheden (budgetteren, opvoedingscursus) werden door de docent geselecteerd. De docent gaf een presentatie over de vereiste activiteit van de ambassadeur: een radio interview. Tijdens de cursus werd aan studenten gevraagd of zij ambassadeurs wilden worden. Deze selectie verliep goed omdat het opleidingsniveau van de studenten relatief hoog was en studenten weinig of geen speciale training nodig hadden. Het doel van ambassadeurs van de derde groep is allochtonen te begeleiden in de Nederlandse samenleving, deel te nemen aan het zgn. buddy project, - een project speciaal voor vrouwen die moeten naturaliseren. De docent gaf uitleg over het Buddy project en vroeg aan studenten of ze deel wilden nemen. De werving voor ambassadeurs die als mentor optreden verliep als volgt: eerst vertelden de projectleiders aan de nt1 ambassadeurs dat zij een mentor training hadden ontwikkeld. De ambassadeurs waren erg enthousiast over die training. Zij wilden de training graag volgen en beschouwden het als de volgende stap in hun ontwikkeling als ambassadeurs. Later vertelden de nt1 docenten hun studenten over het mentor trainingsprogramma en stimuleerden geschikte studenten de training te gaan volgen. Ook gaven zij de studenten een flyer met informatie over de training. Ierland In Ierland onderscheiden we de volgende drie categorieën ambassadeurs: Ambassadeurs voor het aantrekken van jonge mannelijke studenten Ambassadeurs voor het aantrekken van laaggeletterde volwassen studenten Ambassadeurs als blijvende stimulans voor zittende studenten Het doel van de eerste groep is het aantrekken van jonge mannelijke studenten om onderwijs te volgen. Voor deze ambassadeurs werden formele wervingsmethodes gebruikt. Als onderdeel van een communicatiecursus kregen studenten de keus uit een aantal projecten. Eén daarvan was het vertellen van hun eigen levensverhaal. Meer dan de helft van de studenten koos hiervoor. Met de presentatie van hun verhaal aan hun klasgenoten verzamelden zij punten voor beoordeling op landelijk niveau. Een student bood vrijwillig aan zijn verhaal te vertellen tijdens de uitreiking van de certificaten, waarbij vrienden, familie, vip s en de pers aanwezig waren. De student stemde ook in met een radio-interview tijdens een nationaal festival voor volwasseneneducatie. 11

12 Zweden Tijdens een bijeenkomst van docenten van het CFL werd gediscussieerd over mogelijke toekomstige ambassadeurs. Zij stelden een lijst met namen op en namen contact op met de studenten. Docenten en instellingleiders namen contact op met de potentiële ambassadeurs en uit 15 kandidaten werden 8 ambassadeurs geselecteerd. Er werd een bijeenkomst georganiseerd en daarna brachten zij twee dagen door op een conferentieoord waar zij zich konden voorbereiden op interviews die op video opgenomen en bewerkt werden. Er werd gekozen voor drie verschillende manieren van het vertellen van levensverhalen: Een standaard interview waarbij een projectleider een ambassadeur interviewde Een gesprek of discussie tussen ambassadeurs Een ambassadeur die vrijuit zijn verhaal vertelt De Ierse ambassadeur Sharon Een ambassadeur die deelnam aan het tweede programma (het aantrekken van laaggeletterden) was zelf alfabetiseringscursist. Zij ontwikkelde haar vaardigheden en werd getraind tot vrijwilliger en nu leert zij een andere volwassene lezen en schrijven op een één op één basis. Haar zelfvertrouwen leidde ertoe dat zij als studentenvertegenwoordiger lid werd van de nationale organisatie tot alfabetisering van volwassenen. Tijdens de nationale week van de alfabetisering van volwassenen vertelde zij haar verhaal op radio en tv. De derde groep ambassadeurs werd geworven met het doel te voorkomen dat nieuwe studenten vroegtijdig uitvallen door gebrek aan zelfvertrouwen. Studenten werden aangemoedigd om op de eerste dag in de klas te komen vertellen hoe zij zich voelden toen zij een jaar geleden met de cursus startten. Speciale aandacht werd besteed aan presentatie en media vaardigheden. Hieraan voorafgaand kregen de ambassadeurs en de projectleiders gelegenheid om te oefenen en te bespreken wat ze voor de camera zouden gaan zeggen. Er werd een ontspannen sfeer gecreëerd en dankzij een goede balans tussen werk en ontspanning was het niet moeilijk de groep twee dagen lang bij elkaar te houden. Litouwen Het doel van het ambassadeursprogramma in Litouwen is mensen die geen certificaten of diploma s van het basisonderwijs of algemeen voortgezet onderwijs hebben, aan te trekken en te behouden. Beide aspecten, dus zowel het aantrekken als het behouden, zijn belangrijk voor het Jonava Adult Education Centre. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het behouden van studenten omdat nog steeds veel studenten vroegtijdig de instelling verlaten zonder diploma s van het basisonderwijs of het algemeen voortgezet onderwijs of een jaar moeten herhalen. Daarom is het belangrijk hun motivatie te verbeteren en hen te helpen zich op de opleiding thuis te voelen. In Litouwen zijn twee soorten ambassadeurs geworven: Succesvolle huidige studenten Succesvolle vroegere studenten 12

13 In verschillende groepen van de volwasseneneducatie werd informatie gegeven over het ambassadeursprogramma. Potentiële ambassadeurs werden door de docent geselecteerd en er volgden individuele gesprekken. Studenten werden geïnterviewd om vast te stellen of zij succesvolle ambassadeurs zouden kunnen worden, dat wil zeggen om hun levensverhaal te horen en om hun motivatie en vaardigheden vast te stellen. Het was al eerder opgevallen dat het beter is om met elke student individueel te praten dan de hele groep tegelijk te benaderen. In dit geval voelen studenten zich eerder betrokken in een gesprek; zij schamen zich niet om vragen te stellen. Op de eerste plaats werden studenten aangesproken die actief deelnemen aan activiteiten van de instelling. Sommige verlegen studenten echter, die gewoonlijk niet actief zijn bij deze activiteiten, waren zelfs meer geïnteresseerd in het ambassadeursprogramma dan de actieve studenten en zij werden geselecteerd. Deze studenten hebben natuurlijk wel meer voorbereiding en training nodig dan de eerder genoemde categorie. Om studenten over te halen mee te doen aan het ambassadeursprogramma werden de voordelen van deelname uiteengezet. Bijvoorbeeld de gelegenheid om andere mensen te helpen, persoonlijke ontwikkeling, het verwerven van vaardigheden die kunnen bijdragen tot het behalen van schooldiploma s, ervaring opdoen die vermeld kan worden op het CV van de student en verbeterde kansen op werk in de toekomst. Succesvolle vroegere studenten werden individueel benaderd. Het doel van het ambassadeursprogramma werd uitgelegd en studenten werden uitgenodigd hun succesverhalen te komen vertellen. 2.3 Opmerkingen bij de selectie Voor de werving van ambassadeurs kunnen vele procedures gevolgd worden, maar bij elke procedure moet een stap voor stap benadering in acht genomen worden. Sommige studenten worden liever individueel benaderd en andere krijgen meer vertrouwen bij Lina- de eerste Litouwse ambassadeur deelname aan groepsactiviteiten. De bijdrage van een ervaren ambassadeur kan veel voordeel opleveren bij de eerste benadering in de werving van nieuwe ambassadeurs. Het is belangrijk om ambassadeurs aan te trekken met verschillende levensverhalen en achtergronden. 2.4 Problemen bij de werving Veel volwassenen vinden het erg moeilijk in het openbaar te spreken en dit geldt vooral voor volwassenen die vroegtijdig de school verlaten hebben. Een persoonlijke ervaring beschrijven is soms veel moeilijker dan iets over een theoretisch onderwerp vertellen. Sommige ambassadeurs hebben weinig tijd om ambassadeursactiviteiten uit te voeren, omdat ze bijvoorbeeld opvoeder, mantelzorger zijn of werk hebben. 13

14 3. Training van ambassadeurs en mentoren In dit hoofdstuk vindt u een beschrijving van de verschillende ambassadeurstrainingen. De ambassadeurstraining voor studenten die anderen informatie geven over hun levensverhaal en over het belang om weer onderwijs te gaan volgen. Het doel van het geven van deze informatie is meer studenten werven. Deze training is ontwikkeld in Ierland en Litouwen. De ambassadeurstraining voor mentoren. Deze studenten begeleiden nieuwe studenten zodat die zich op hun gemak voelen aan het begin van de cursus, ze vertellen hun eigen verhaal. Het doel van het inzetten van mentoren is: nieuwe studenten vast te houden in het onderwijs, zodat ze niet afhaken. Deze training is ontwikkeld in Nederland. De training van mediavaardigheden: leren spreken voor de radio. Deze training is ontwikkeld in Ierland en Litouwen. De videotraining. Sommige ambassadeurs hebben een videotraining gevolgd. Het doel van deze training is dat ambassadeurs hun verhaal kunnen vertellen voor de camera. De film of dvd kan gebruikt worden voor informatieve doeleinden. Deze training is ontwikkeld in Zweden. Als u één van deze trainingen wilt gebruiken voor uw eigen studenten, kunt u ook bepaalde gedeeltes kiezen van de training of de lessen. De oefeningen hebben verschillende niveaus zodat u het niveau kunt kiezen dat bij uw cursist past. Niet elke ambassadeur hoeft elk onderdeel te doen. Het is afhankelijk van de persoon. U kunt ook de volgorde van de onderdelen veranderen De trainingen zijn een voorbeeld van hoe een ambassadeur getraind kan worden voor het werk als ambassadeur of als mentor. In het hele programma is het belangrijk om te werken met complimenten en aan de verdere ontwikkeling van de ambassadeurs. Het voorbereiden van iedere presentatie en feedback erna zijn belangrijke onderdelen van het programma, ook na de training. Daarnaast is het belangrijk om bijeenkomsten met ambassadeurs en mentoren te organiseren. Een bijzonder aspect van de ambassadeurstraining komt voort uit de ambassadeurs zelf, namelijk dat ze zelf erg actief zijn in hun eigen training. Het programma houdt rekening met de persoonlijkheid en persoonlijke competenties van de ambassadeur. 3.1 De ambassadeurstraining De training van de ambassadeurs in Litouwen Les 1: introductie IJsbreker (kennismaken met een nieuwe groep studenten en elkaar leren kennen) In het eerste spel wordt de groep verwelkomd en er worden oefeningen gedaan om elkaar beter te leren kennen. Leg uit dat de begeleider iedereen bij zijn naam moet kennen en dat dat belangrijk is, ze moeten elkaar beter leren kennen. De enige benodigdheden zijn een kleine rubberen of stoffen bal. De begeleider stelt zichzelf op de volgende manier voor: ik ben Margaret en ik houd van melk. Ze geeft de beurt dan aan de volgende cursist, die zegt dat is Margaret en ze houdt van melk, ik ben Ian en ik houd van iglo s, de volgende student herhaalt dat, enz. Als iedereen aan het woord geweest is gooit de trainer de bal zomaar naar iemand en roept waar deze persoon van houdt, die cursist vangt de bal en gooit hem naar iemand anders en roept daarbij zijn naam. 14

15 Dit spel is goed om te ontspannen en er wordt vaak veel bij gelachen. Het m&m spel Nodig - een schaal m&m s, een bord of flip-over. Doel studenten in staat stellen om over hun hoop en angst te praten op een informele en leuke manier. Zet de schaal op tafel en vraag iedereen om een paar snoepjes te pakken. (Niet meteen opeten!) Bij elke kleur is er een vraag. Rood waarom ben je hier? Groen waar ben je bang voor (in het onderwijs)? Geel wat zijn je sterke punten? Bruin wat zijn je verwachtingen van deze cursus? Blauw wat is je ambitie of je uiteindelijke doel? De studenten beantwoorden in tweetallen de vragen die horen bij de kleuren van de m&m s. Introductie van het einddoel en de doelen van de ambassadeursactiviteiten door de docent De docent introduceert de doelen van de ambassadeurstraining. Het einddoel is nieuwe studenten werven en zittende studenten vasthouden. De voornaamste doelen zijn: Het belang benadrukken van een certificaat of diploma van een opleiding Angsten overwinnen en het zelfvertrouwen vergroten De motivatie verbeteren Informatie geven over cursussen bij de instelling voor volwasseneneducatie De aandacht vestigen op positieve en leuke aspecten van een cursus hier De docent bespreekt daarna met de studenten: Welke andere problemen kunnen voorkomen? Hoe kunnen ze worden opgelost? Les 2: levensverhalen De motivatiebrief Het doel is om studenten schriftelijke vaardigheden te laten gebruiken om te onderzoeken wat hun houding is ten opzichte van onderwijs en hun redenen om op de cursus te blijven. Benodigdheden: Flip-over en stiften, papier en enveloppen. Leg uit hoe brainstormen werkt en schrijf alle woorden die studenten met onderwijs associëren op een flip-over. Vraag de studenten om een brief aan zichzelf te schrijven, over wat ze vinden van: Weer naar school gaan. Wat ze er mee willen bereiken. Hoe ze zich zouden voelen als ze zouden afhaken voordat hun doel bereikt was. Doe de brief in een open envelop en adresseer deze aan henzelf. De trainer verzamelt de brieven en overlegt met de studenten wat zij er mee zou kunnen doen. Opties: De brief op een bepaalde tijd openen en lezen, bijvoorbeeld aan het eind van het semester. De brief versturen als de aanwezigheid verslechtert of als de student is afgehaakt. De brief bewaren tot het eind van de cursus. De studenten bespreken de voor- en nadelen van het boven genoemde. Een verhaal schrijven door middel van bouwstenen De studenten kunnen bij het schrijven van hun levensverhaal gebruik maken van een vragenlijst of van bouwstenen. Studenten aan het werk in Zweden 15

16 De vragenlijst 1. Stel jezelf voor. 2. Waar ben je naar school gegaan voor je bij deze instelling voor volwassenenonderwijs kwam? Hoe voelde je je op die school? Waarom besloot je bij onze instelling een cursus te volgen? Hoe heb je van onze instelling gehoord? 3. Wat was je eerste indruk van onze instelling? Welke verwachtingen en angsten had je voor je hier naar toe kwam en zijn ze uitgekomen? 4. Wat kan je vertellen over de cursussen bij onze instelling? 5. Welke positieve en leuke aspecten kun je noemen van studeren bij onze instelling? 6. Hoe kan deze cursus volgens jou je leven veranderen of heeft het je leven al veranderd? Wat zijn volgens jou de voordelen van een diploma of certificaat in het volwassenenonderwijs? 7. Welk advies zou je kunnen geven aan mogelijke of huidige studenten van onze instelling (help deze studenten hun angsten overwinnen, hun zelfvertrouwen vergroten, hun motivatie verbeteren, benadruk het belang van educatie in iemands leven) Bouwstenen 1. Mijn naam is... Dank u wel dat u mij heeft uitgenodigd. 2. Ik ben een ambassadeur: ik vertel andere mensen wat het betekent als je moeilijk kan lezen en schrijven. Ik weet dit uit persoonlijke ervaring. 3. Wat ik wilde verbeteren was 4. Ik had problemen met ik werd daar vooral mee geconfronteerd als ik moest 5. Hierdoor voelde ik me 6. Ik ben zeker niet de enige. In Nederland zijn er 1.5 miljoen mensen die problemen hebben met lezen en schrijven in hun dagelijks leven. 7. Het moment waarop ik besloot om er iets aan te doen was toen 8. Ik hoorde dat er speciale cursussen lezen en schrijven voor volwassenen zijn. Dat hoorde ik van 9. Nu doe ik een cursus lezen en schrijven bij 10. De cursus is 11. Nu kan ik beter 12. Hierdoor voel ik me 13. Dit was mijn presentatie. Nogmaals bedankt. Heeft u nog vragen? Een biografische, informatieve tekst schrijven De weg terug van de cursist naar school. Leg uit welke onderdelen er in opgenomen zouden moeten worden: De weg terug naar onderwijs van de cursist, eerste indruk van onze instelling, positieve veranderingen in het leven van de cursist, informatie over onze instelling, positieve aspecten van studeren op onze instelling, advies aan nieuwe of zittende studenten Leg uit wat de belangrijkste principes zijn van het schrijven van een tekst: Een tekst heeft een inleiding, een kern en een conclusie, ideeën moeten verdeeld in paragrafen, het is aan te raden persoonlijke details op te nemen en gevoelens te beschrijven, etc. Laat ze zich er van bewust worden wie het gaat lezen. Lezers andere zittende of toekomstige studenten die aanmoediging, advies en steun nodig hebben. Aantekeningen verzamelen De tekst plannen De tekst schrijven De leraar of klasgenoten geven feedback op de tekst De tekst verbeteren. Les 3: luistervaardigheid Een interview Laat een ambassadeur interviewen door de docent en/ of andere ambassadeurs. Het doel van deze activiteit is: Een ambassadeur aan te moedigen om na te denken over zijn/haar weg terug naar het onderwijs. Positieve ervaringen met de instelling voor volwasseneneducatie te delen met anderen Het belang van onderwijs in iemands leven bespreken De volgende vragen kunnen gesteld worden: Waarom besloot je bij onze instelling een cursus te gaan volgen? Welke angsten had je voor je hier kwam en zijn ze uitgekomen? 16

17 Hoe zal deze cursus, volgens jou, je leven veranderen of heeft het je leven veranderd? Luistervaardigheden Vraag de studenten om in tweetallen zijn/haar verhaal aan de andere student te vertellen. De student vertelt daarna aan de rest van de groep wat hij /zij gehoord heeft. Hierdoor neemt de student afstand van zijn verhaal en wordt de spreekvaardigheid van de spreker getoond. Als ze hebben gehoord hoe hun eigen verhaal werd naverteld, kan de docent aan de cursist vragen wat hij zou veranderen als hij de kans had om het nog een keer te doen. Daarna wordt aan de studenten gevraagd welk advies ze zouden geven aan een nieuwe cursist of aan iemand die er over denkt om weer naar school te gaan. Les 4: hoe bepaal je de boodschap Boodschap Bepaal eerst wat de boodschap is en bespreek vervolgens: Hoe je brainstormt over ideeën. Hoe je aantekeningen maakt of kernwoorden noteert. Hoe je structuur aanbrengt in een boodschap. Hoe je met emoties omgaat. Ontspanningsoefeningen Kijk op tv naar een reclame. Bepaal wat de boodschap is en wat het gevoel is dat je krijgt. Let op de kleuren, muziek en andere dingen die hiervoor gebruikt worden. Een toespraak schrijven De studenten bereiden met behulp van de geschreven tekst een monoloog voor. Hierbij worden de volgende stappen gevolgd: Maak korte aantekeningen- door de kernpunten op te schrijven. Leer de tekst van de toespraak uit je hoofd Zorg voor visuele ondersteuning (bijvoorbeeld foto s van activiteiten op de instelling waar de ambassadeur aan heeft deelgenomen) Voorbereiden van hand-outs (niet verplicht) Oefen een monoloog gebaseerd op de geschreven Een Ierse ambassadeur geeft een presentatie in een kleine groep tekst, niet door het woord voor woord te herhalen, maar door de belangrijkste ideeën aan te houden en verder te improviseren. Feedback van de docent en/of van andere studenten advies over het verbeteren van je toespraak. Pas de presentatie eventueel aan, afhankelijk van de ontvangen feedback Les 5: spreekvaardigheid Introductie van de bijbehorende eisen bij een presentatie Eisen die gesteld worden aan de stem: Volume (luid spreken) Tempo (niet te snel en niet te langzaam spreken) Variatie (eentonigheid vermijden) Articulatie (duidelijk spreken) Eisen die gesteld worden aan de lichaamstaal bij een presentatie: Gepaste gezichtsuitdrukking Houding, gebaren, beweging Oogcontact houden en zo vaak mogelijk glimlachen Adviezen aan studenten: Overtuigend praten Zelfverzekerd klinken Praat op conversatietoon, alsof je met een groep vrienden praat Geef publiek energie en maak ze enthousiast over het onderwerp Zoek naar nuttige tips in teksten of op internet Kijk samen naar een praatprogramma op tv en let op het gebruik van de stem en de lichaamstaal bij de sprekers. 17

18 De angst overwinnen voor spreken in het openbaar Bepaal welke ervaring de studenten hebben met spreken in het openbaar en welke gevoelens ze daar bij hebben. Maak ze er van bewust dat veel mensen bang zijn om in het openbaar te spreken en dat je hier met succes overheen kan komen (door naar andere studenten te luisteren, verhalen te lezen, etc.). Laat ze in teksten en op internet naar tips zoeken over hoe je de angst voor spreken in het openbaar kunt overwinnen. Geef tips, zoals: Bereid je goed voor Concentreer je op de informatie die je wil overbrengen Doe ontspanningsoefeningen zoals diep ademhalen Zoek een vriendelijk gezicht Leer de studenten om positief te denken over spreken in het openbaar (laat ze negatieve gedachten over mogelijk falen vervangen door positieve gedachten over succes) Interactie met het publiek De volgende activiteiten zijn hiervoor belangrijk: Leer om tegen het publiek te praten, om naar hun vragen te luisteren, om op hen te reageren (beantwoord onverwachte vragen die gesteld worden door de docent of door andere studenten, werk in tweetallen, rollenspel). Oefen het inkorten en verlengen van de presentatie (door te bepalen wat weggelaten kan worden als een ambassadeur te weinig tijd heeft en wat goed kan worden toegevoegd als hij extra tijd heeft). Leer om de boodschap aan te passen aan verschillend publiek (moedig studenten aan om na te denken over het publiek en de achtergrondkennis, oefen door te bekijken welke dingen zij kunnen veranderen in hun presentaties voor verschillende soorten publiek). 3.2 De mentortraining Onderdeel en aantal bijeenkomsten Sociale vaardigheden( gespreksvaardigheden, samenwerken, delegeren) en studievaardigheden ( plannen en organiseren) Cursusduur en aantal bijeenkomsten Acht bijeenkomsten van 2,5 uur Doelen: de mentor Kent zijn eigen leergeschiedenis en weet wat hij daar van geleerd heeft en wat hij daarvan wil overdragen aan een nieuwe cursist Kan gebruikmaken van coachende gesprekstechnieken (luisteren, open vragen stellen, doorvragen, samenvatten) Kan eigen grenzen stellen en grenzen van een ander respecteren Kan feedback geven en anderen motiveren en stimuleren. Kan telefonisch contact leggen Kan een ander wegwijs maken in onze organisatie (afspraken, gang van zaken in de groep, zelfstandig werken, omgaan met materiaal) Kan anderen instructie geven zonder over te nemen, in rustige stappen. Kan studievaardigheden bespreken (gebruik agenda, ordenen materiaal, leren studeren) en een ander daarbij ondersteunen. Doelgroep Mannen /vrouwen Alle leeftijden Niveau 2-3 Perspectief Cursist wil leren hoe hij iemand anders kan ondersteunen. Uitgangspunten Checklijst bij het begin en het eind van de cursus Werkwijze portfolio Werving en intake; door docent van de groepen Evaluatie door middel van evaluatiemethodes Profiel van toekomstige mentor Is integer Kan groter geheel overzien ( niet alleen zijn eigen verhaal) Is verwerking van persoonlijk leed te boven 18

19 Kan zich inleven in een ander Heeft respect voor grenzen van anderen Is bereid om 1 jaar mentor te zijn Heeft niveau 2 op spreken en luisteren Overzicht cursusbijeenkomsten Bijeenkomst 1: eigen leergeschiedenis/ kennismaking. Bijeenkomst 2: actief luisteren; het verschil weten tussen verbaal en non verbaal/ eigen grenzen Bijeenkomst 3: open vragen stellen, doorvragen en samenvatten Bijeenkomst 4: feedback; complimenten geven en ontvangen, motiveren en stimuleren Bijeenkomst 5: telefoongesprek voorbereiden en voeren. Bijeenkomst 6: aantekeningen maken Bijeenkomst 7: instructie geven/ samenwerken Bijeenkomst 8: leren studeren/ organiseren Materialen, methoden en boeken Naar een grotere wereld, methodiek voor empowerment van allochtone vrouwen. Enzovoort, Arnhem Samenwerken en communiceren op de werkvloer, uitgeverij Angerensteijn Arks; sleutels tot leren. Project uitgevoerd binnen Socrates programma in Europa. Zeg het voort cursus voor ambassadeurs Geletterdheid, Cinop Bereikte resultaten De bereikte resultaten worden geïnventariseerd door middel van evaluatieformulieren of andere werkvormen. De mentortraining wordt door het ROC Nijmegen en andere ROC s in samenwerking met Cinop nog uitgebreid getest, verfijnd en later uitgegeven. 3.3 Het trainen van mediavaardigheden Een Nederlandse mentor helpt een andere cursist Les 1: de toespraak Beroemde toespraken Vraag een groep studenten om beroemde toespraken op te zoeken zoals Martin Luther King, Nelson Mandela, Barak Obama, etc. Analyseer en bepaal waarom ze effectief en krachtig zijn. Laat video s zien van politici om lichaamstaal te demonstreren. Vraag studenten om een deel van de toespraak te houden, die ze bestudeerd hebben. Neem ze op video op (als ze zich veilig voelen in een kleine groep), zodat ze kunnen wennen aan het filmproces en hun vaardigheden kunnen bekijken. De toespraak Door gebruik te maken van vaardigheden uit de vorige lessen, zetten de studenten hun eigen toespraak of presentatie in elkaar. Het wordt dan uitgevoerd voor de kleine groep en opgenomen. (Hiermee worden de vaardigheden geoefend die nodig zijn bij een presentatie voor een grotere groep.) Dit kan gevolgd worden door verdere oefeningen, bijvoorbeeld: Workshops over vaardigheden met radio of media Praten met nieuwe studenten De openbare presentatie / certificaatuitreiking Les 2: radio interviews De boodschap Als voorbereiding op het interview, werkt de docent individueel met de studenten. Het is belangrijk een duidelijke boodschap over te brengen. De informatie Het is ook heel belangrijk dat er informatie gegeven wordt over de mogelijkheden binnen de volwasseneneducatie en hoe je je kan aanmelden. Dus het telefoonnummer moet een aantal keer duide- 19

20 Conferentie voor werkloze jongeren, waarop twee Zweedse ambassadeurs een presentatie hebben gegeven lijk genoemd worden zowel tijdens het interview als aan het einde. Stappen Na het bespreken van het overbrengen van een heldere boodschap, wordt er contact opgenomen met de radiozender en duidelijk gemaakt wat het doel is van de radio-uitzending, zodat de interviewer daarvan op de hoogte is. De studenten bereiden zich voor door een lijst te maken van vijf kernpunten die ze willen noemen. Ze oefenen met een nep interview waarbij ze sleutelzinnen of kernwoorden gebruiken, maar ze hebben geen geschreven tekst, omdat we denken dat dit hoogdravend over kan komen. De studenten noteren ook de telefoonnummers en contactgegevens die genoemd moeten worden. Hoe moet je informatie geven Eén van de kernpunten is dat het telefoonnummer vermeld moet worden. Om te vermijden dat deze informatie verloren gaat aan het eind van de uitzending, wordt de cursist aangemoedigd om het telefoonnummer aan het begin van het interview te vermelden en een zin te gebruiken als houd u pen en papier bij de hand en ik zal dat nummer nog herhalen. Tegelijk met het nummer wordt ook een naam gezegd om het makkelijker te kunnen onthouden. De radio- zender wordt gevraagd om de contactgegevens op hun website te zetten. Het is aan te raden de ambassadeurs voor te bereiden op vragen van het publiek als het nummer doorgegeven wordt. De ambassadeur doet de uitzending op de locale radio met begeleiding van zijn docent. Het resultaat bekijken We vinden het belangrijk om het effect van de uitzending te bekijken. Daarom nemen we ongeveer een dag na de uitzending contact op met de zender om te kijken of er reacties zijn van het publiek. We vinden het belangrijk om contact te onderhouden met de locale media door hen regelmatig te informeren over de activiteiten van de ambassadeurs. Het persoonlijke resultaat voor de studenten is dat het hun zelfvertrouwen vergroot en hun communicatieve vaardigheden verbeterd worden. Daarnaast vinden ze het prettig dat ze mogelijke toekomstige studenten kunnen helpen. 20

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR

OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR INHOUD 1 Introductie 3 2 Voorwoord 4 3 Wat bevat de toolkit? 5 4 Het doel en de voordelen van de toolkit 6 5 Hoe de toolkit te gebruiken 8

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

COPOSO Train-de-trainer handboek

COPOSO Train-de-trainer handboek COPOSO Train-de-trainer handboek Contributing Positively to Society Creativiteit Bevrijdt! (Nederlands) Introductie Welkom, beste hoofdtrainer, bij de Training van Trainers (TvT) van het Young in Prison

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Een CJG voor en door jongeren Inhoud Inleiding 3 STAP 1: Beleidsmatige inbedding 6 Best practise Geldermalsen: inbedding binnen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Plan van aanpak Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Datum 28 05 09 Versie 2 Opdrachtgever Opdrachtnemer Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE o.storms@movisie.nl 030 789 2168 Oka Storms is

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo Régina Petit, Maren Thomsen en Ellen

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Good practices in de volwasseneneducatie CINOP, s-hertogenbosch Samenstelling: Thomas Bersee, Patricia Defesche, Annelies Dickhout, Maaike Lens en Margriet Snellen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie