Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht"

Transcriptie

1 Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging

2 Dit jaardocument maatschappelijke verantwoording 2012 is tot stand gekomen aan de hand van het basisstramien jaarverantwoording zorginstellingen Om de door de overheid opgelegde administratieve lasten te verlichten vraagt VWS de instellingen niet langer om een maatschappelijkverslag. Daarvoor is de Regeling verslaglegging WTZI aangepast. Dit betekent echter niet zonder meer dat instellingen geen verslag meer hoeven op te stellen. Voor een stichting is het vanaf nu de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur van de instelling om te besluiten of, en hoe het zich conform de Zorgbrede Governancecode 2010 tegenover rechthebbenden en belangstellenden blijft verantwoorden over het gevoerde beleid en de geleverde prestatie. Voor de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet klachtrechte cliënten hebben zorginstelling de verplichting jaarlijks een verslag aan te leveren. De uitvoering van hiervan is vormvrij. Omdat binnen onze stichting nog niet is besproken en besloten tot een andere vorm van verslaglegging en op advies van de account wordt het bestaande basisstramien gehanteerd en waar mogelijk aangevuld. Het opstellen van de jaarrekening en het aanleveren van gegevens in DigeMV blijft gehandhaafd. 2. Profiel van de organisatie De Stichting Woongemeenschap voor Ouderen is op 5 juli 1984 opgericht om te komen tot het zonder winstoogmerk realiseren, exploiteren en beheren van één of meer verzorgingshuizen en aanleunwoningen voor ouderen in de gemeente Korendijk. De stichting exploiteert het verzorgingshuis Heemzicht dat sinds1988 operationeel is. De gemeente Korendijk is een uitgestrekte, dun bevolkte, landelijke gemeente in de Hoeksche Waard. De gemeente bestaat uit vier dorpen en twee buurtschappen en telt * inwoners. * bron CBS november 2012 Het verzorgingshuis opereert als enige zelfstandige intramurale zorginstelling in de regio. Het verzorgingshuis heeft een algemene signatuur en kent geen binding met enige maatschappelijke of religieuze organisatie of stroming. Er wordt gewerkt vanuit een emancipatorische holistische mensvisie. De gekozen bestuursstructuur, daterend uit 1988 is in 2005 geactualiseerd in een Raad van Toezicht model. 2.1 Algemene identificatie-informatie van de instelling Naam instelling Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Adres Voorstraat 26 Postcode 3265 BV Plaats Piershil Telefoonnummer KvK-nummer adres Internet Zorgkantoor CZ Zorgkantoren, Zorgkantoor Zuid Hollandse eilanden 2.2 Organisatiestructuur 2

3 Heemzicht kent een platte organisatiestructuur. De directeur/bestuurder is benoemd door en verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Behalve het voeren van het algemene (strategische) beleid en het financiële beheer, is de directeur actief in het onderhouden van de externe contacten en het bevorderen van de samenwerkingsverbanden. De directeur geeft functioneel leiding aan 2 vaste medewerkers administratie/receptie en 1 huismeester/technisch medewerker. Direct onder de directeur zijn een hoofd voedingsdienst en een zorgmanager aangesteld. Het hoofd voedingsdienst geeft functioneel leiding aan de medewerkers die betrokken zijn bij de totale voedselbereiding en verricht activiteiten in het kader van het bijbehorende voorraadbeheer en facilitaire onderdelen. Als preventiemedewerker is hij aanspreekpunt, coördineert hij de BHV- activiteiten en participeert als voorzitter in de commissie veiligheid. De zorgmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle overige directe intra- en extramurale cliëntgebonden functies en geeft functioneel leiding aan de medewerkers in vast dienstverband en de oproepkrachten binnen de verzorging/verpleging, de huishoudelijke dienst, de linnenverzorging en de activiteitenbegeleiding. Medio 2010 zijn ( via een interne sollicitatieprocedure ) twee meewerkende parttime coördinatoren intramurale zorg en twee coördinatoren extramurale zorg aangesteld. Zij organiseren en coördineren diverse cliëntgebonden en algemene activiteiten. Tevens verrichten zij werkzaamheden op het gebied van kwaliteitsbeleid. De directeur, de zorgmanager en het hoofd voedingsdienst vormen samen het managementteam. Een aantal medewerkers verricht naast hun primaire taak andere werkzaamheden, bijvoorbeeld op het gebied van praktijkopleiding, wondverpleging, beheer incontinentiemateriaal, veiligheid, cliëntondersteuning, coördinatie vrijwilligers, kwaliteitsbeleid en commissie werkzaamheden. Medewerkers binnen de verzorging functioneren tevens als contactverzorgende van cliënten. Medewerkers worden vertegenwoordigd in de Personeelsvertegenwoordiging. Cliënten worden vertegenwoordigd in de Cliëntenraad. In het kader van de externe en interne klachtenprocedure wordt gewerkt met een vertrouwenscontactpersoon. Vrijwilligers (55) ondersteunen binnen de organisatie diverse welzijnsactiviteiten ten behoeve van de groepen- en individuele cliënten. 3

4 4

5 2.3. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Aanbod: Heemzicht heeft een beschikking tot het leveren van AWBZ zorg zonder behandeling aan geïndiceerde cliënten intramuraal en extramuraal waaronder: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, dagactiviteit basis en vervoer dagactiviteit voor thuiswonende cliënten. Cliënten met een ZZP 4 en hoger ontvangen aanvullende ondersteuning vanuit Zorgwaard. Heemzicht heeft 63 plaatsen voor verzorging met verblijf, waarvan 3 plaatsen voor kortdurend verblijf. Medio verslagjaar is Heemzicht gestart met het aanbieden van het volledig pakket thuis (VPT). Tevens biedt Heemzicht niet geoormerkte AWBZ-zorg in de vorm van maaltijdservice aan nog thuiswonende cliënten. Cliënten van de aanleunwoningen en inwoners van de gemeente Korendijk kunnen deelnemen aan recreatieve activiteiten en gebruikmaken van diverse faciliteiten. Cliënten van de aanleunwoningen kunnen tevens gebruik maken van een personenalarmering binnen hun woning met een spreek/luisterverbinding naar het verzorgingshuis gekoppeld aan 24-uurs bereikbaarheid en zorggarantie. In onderaannemerschap met Zorgwaard wordt huishoudelijke hulp in het kader van de WMO binnen de thuissituatie geboden. Doelgroepen: Zelfstandig wonende ouderen Ouderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap die geen zorgvraag hebben maar wel behoefte aan activiteiten op het gebied van welzijn en dienstverlening Ouderen die een indicatie hebben voor één of meerdere AWBZ-functies Ouderen die een tijdelijke indicatie hebben voor één of meerdere AWBZfuncties Mensen met een WMO-indicatie huishoudelijke hulp Uitbehandelde oudere psychiatrische cliënten Heemzicht is werkzaam in de CZ zorgkantoren regio Zuid Hollandse Eilanden. Het werkgebied omvat de gemeente Korendijk, bestaande uit vier dorpen en twee buurtschappen. 5

6 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Kerngegeven Cliënten Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal tijdelijk opgenomen cliënten Aantal cliënten VPT Aantal/bedrag Aantal Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 15 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar 63 Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal volledig pakket thuis dagen in verslagjaar 639 Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 2294 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) 4525 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar incl. 142 oproepkrachten Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 66,83 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Aantal Aantal 6

7 2.4 Samenwerkingsrelaties Sinds 1998 zijn de zorgaanbieders Alerimus ( de Open Waard en de Buitensluis), Zorgwaard ( t Huys te Hoecke, de Hoge Weide, Immanuël en vanaf januari 2011 Sabina en de Egmontshof ) en Heemzicht vertegenwoordigd in de Stichting Zorgfederatie Hoeksche Waard. Doelstelling: het behartigen van gemeenschappelijke belangen, met inachtneming van eigen autonome bevoegdheden en het stimuleren van positieve ontwikkelingen ten behoeve van de zorg voor ouderen. Geïnitieerd door de regionale kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg Hoeksche Waard is in 2011 door de gezamenlijke bovengenoemde aanbieders de Stichting Personen Alarmering Hoeksche Waard opgericht. Doelstelling: komen tot een regionaal aanbod op het gebied van personenalarmering en professionele opvolging. Al in een eerder fase (2006) was het de intentie te komen tot een regionale personenalarmering. Alleen de Stichting Ouderenvoorzieningen Korendijk heeft in die tijd de personenalarmering overgedragen aan Careyn. Heemzicht participeert in het Flexteam van de ongeplande 24-uurs thuiszorg in de gemeente Korendijk. Vanaf uur tot uur wordt vanuit Heemzicht de alarmopvolging geregeld. Heemzicht beheert de sleutels van cliënten in een afgesloten ruimte. Ten behoeve van de aan- en afmeldingen van cliënten worden, door Heemzicht administratieve handelingen verricht. Hoeksche Waard Wonen te Oud-Beijerland is op het gebied van wonen de enige partner in de gemeente Korendijk. Op deelgebieden van wonen met zorg in de gemeente Korendijk kregen in het verleden diverse overlegvormen met HW-wonen gestalte. In verslagjaar hebben er, behoudens twee gesprekken betreffende de voortgang van de renovatie/nieuwbouw en de vervanging van het personenoproepsysteem in de aanleunwoningen geen gezamenlijke activiteiten plaatsgevonden. Vanuit HW-wonen wordt jaarlijks één stakeholders bijeenkomst gehouden waaraan Heemzicht deelneemt. Om een samenhangend aanbod Wonen, Welzijn en Zorg binnen de Hoeksche Waard te realiseren hebben de gemeente zich ingespannen om te komen tot een formeel overlegorgaan met regionale aanbieders en cliënten. Medio 2010 is de intentieovereenkomst 'Pact van mijn Hart' door betrokkenen getekend. aangestuurd door een onafhankelijke organisatie is een kerngroep geformeerd. De aanbieders worden in de kerngroep vertegenwoordigd door de bestuurder van Zorgwaard. Doelstelling: komen tot een regionaal samenhangend aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De in 2003, door de gemeente Korendijk geïnitieerde, regiegroep Wonen, Welzijn en Zorg Korendijk kwamen in verslagjaar viermaal in vergadering bijeen. Vanuit de regiegroep is er in verslagjaar een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van verenigingen en aanbieders in Nieuw - Beijerland georganiseerd. Deze bijeenkomst stond in het teken van een oriëntatie betreffende organiseren van samenhang en 7

8 afstemming tussen wonen, welzijn en zorg. Op basis van de verkregen informatie zal in 2013 uitwerking worden gegeven aan het opstellen van een activiteitenplan Doelstelling: komen tot een gemeentelijk samenhangend aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Heemzicht werkt samen met de Stichting Ouderenvoorzieningen Korendijk. Deze stichting werkt binnen de gemeente Korendijk ondersteunend aan de reguliere zorg op het gebied van de maaltijdservice en dagverzorging/dagopvang. Vanaf juli 2009 Is de productie dagverzorging een AWBZ voorziening en valt dus onder verantwoordelijkheid van Heemzicht. De gemeente Korendijk subsidieert de dagverzorging-/dagopvang nog gedeeltelijk op het gebied van facilitaire en huisvestingselementen. Per 2014 zal in het kader van een wetswijziging de begeleiding (dagverzorging) inclusief vervoer voor nieuwe cliënten, en in 2015 voor alle cliënten worden overgeheveld naar de Wmo. Op regionaal niveau zijn de gemeenten, in 2011 met een vervolg in 2012 besprekingen gestart met alle aanbieders. Over de uitwerking van deze transitie konden in verslagjaar geen concrete afspraken worden gemaakt. Met de Stichting Ouderenvoorzieningen wordt de maaltijdservice aan nog thuiswonende ouderen uitgewerkt. In Heemzicht worden de maaltijden bereid; vrijwilligers van de stichting bezorgen de maaltijden bij de cliënten. De eigen bijdrage wordt door de penningmeester van de Stichting geïnd en doorbetaald aan Heemzicht; de materiaalkosten worden door Heemzicht bij de stichting in rekening gebracht. In onderaannemerschap met Zorgwaard wordt binnen de kaders van de Wmo sinds 2007 de extramurale huishoudelijke zorg binnen de gemeente Korendijk door Heemzicht uitgevoerd. Naast de geëigende overlegsituaties vanuit het communicatieschema participeert de zorgmanager structureel in het regionale netwerk Palliatieve Zorg, het netwerk Ketenzorg Dementie en neemt hij deel aan diverse bijeenkomsten vanuit het CIZ, het zorgkantoor en andere bijeenkomsten op het gebied van ontwikkelingen en regelgeving binnen de sector. In het kader van de AWBZ brede zorg registratie en functiegerichte bekostiging wordt ter ondersteuning van de uitvoering samengewerkt met het bureau Zorg in Advies, Bosscher & de Witte en Altiplano. De zorgmanager participeert in een werkgroep die is ingesteld om te komen tot implementatie en borging van het regionaal cliëntdossier gekoppeld aan het functiegericht werken en de norm verantwoorde zorg. Tevens geeft hij richting aan het structureel overleg met de huisartsen en het multidisciplinair overleg. Ten behoeve van de multidisciplinaire ondersteuning van cliënten met een ZZP 4 en hoger zijn afspraken vastgelegd met Zorgwaard. Een coördinator extramurale zorg participeert in de regionale werkgroep Mantelzorgsalon. Deze werkgroep organiseert vier maal per jaar een regionale bijeenkomst voor mantelzorgers. Het hoofd voedingsdienst nam deel aan de regionale bijeenkomsten met facilitaire managers van Alerimus en Zorgwaard betreffende de gezamenlijke inkoop van levensmiddelen en andere materialen. 8

9 De directeur participeert structureel als voorzitter binnen de Stichting Ouderenvoorzieningen Korendijk, het overleg van de Zorgfederatie Hoeksche Waard, binnen de diverse auditteams van stichting Perspect en het halfjaarlijks overleg met contactpersonen van de vrijwilligersorganisaties (Zonnebloem, Rode Kruis, Ned. Patiënten Vereniging, Naastenhulp PKN) en medewerkers van Stichting Stimulans en de Stichting Mee gemeente Korendijk. Verder heeft zij zitting in de regiegroep Wonen, Welzijn en Zorg Korendijk, de regiegroep accommodatiebeleid Korendijk, de stuurgroep netwerk Palliatieve zorg, Ketenzorg Dementie en de Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard. Ook wordt er deelgenomen aan diverse ad hoc bijeenkomsten betreffende ontwikkelingen en regelgeving in de sector. Andere contacten en samenwerkingsrelaties: - CZ Zorgkantoren, zorgkantoor Zuid Hollandse Eilanden - Gemeente Korendijk - SDB salarisadministratie - Albij administratieve dienstverlening - Verstegen accountants en adviseurs - Centrum Indicatiestelling Zorg - Inspectie voor Volksgezondheid - MaetisArdyn arbo - Huisartsen - Stichting Huisartsen Laboratorium - Regionale en bovenregionale opleidingsscholen - Bureau Organisatie Bouwwezen BV - Organisatieadviesbureau Bosscher & de Witte - Altiplano - Zorg in Advies - Bureau GBS architecten - Rabo bank Hoeksche Waard - Sovib verzekeringen en diensten in de zorgsector - Reclassering Dodrecht - Diverse toeleveringsbedrijven 9

10 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Sinds oktober 2005 zijn de statuten van de stichting geformaliseerd in een raad van toezicht model. In 2008 zijn deze statuten aangevuld met het enquêterecht voor de cliëntenraad. Voor de inrichting van de toezichtstructuur wordt gewerkt met Zorgbrede Governancecode De toepassing van de code wordt jaarlijks, in de vergadering met de Raad van Toezicht geëvalueerd. Aan de hand van de statuten zijn taken en bevoegdheden voor de leden van de Raad van Toezicht beschreven en is er een huishoudelijk reglement opgesteld. Een wenselijk algemeen profiel van potentiële leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld, te weten: - leden komen uit de verschillende dorpskernen - hebben affiniteit met en inzicht in het bestuurlijk functioneren van zorginstellingen - hebben belangstelling/inzicht in landelijke en regionale ontwikkelingen in de zorgsector, in het bijzonder de ouderenzorg - bezitten communicatieve vaardigheden - bezitten maatschappelijke/sociale betrokkenheid - kunnen op hoofdlijnen besturen/aansturen - kunnen eigen referentiekader loslaten Gelet op de kleinschaligheid van de organisatie worden geen eisen gesteld aan individuele professionaliteit. Er wordt gestreefd naar een samenstelling van diverse persoonlijke kwaliteiten en achtergronden. Minstens één lid dient financiële expertise te bezitten. Benoeming van een lid met relevante kennis van en ervaring in de zorg wordt voor is voor de komende vacature in januari 2013 overwogen en gerealiseerd. Er wordt niet gewerkt met een formeel introductieprogramma voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Na oriëntatie/kennismakingsgesprekken en een rondleiding ontvangen nieuwe leden mondelinge en schriftelijke informatie betreffende: de statuten en bijbehorend huishoudelijk reglement, taakomschrijving Raad van Toezicht en taakomschrijving directeur/bestuurder, jaardocument maatschappelijke verantwoording, beleidsplan en activiteitenplannen Raad van Bestuur/Directie De Raad van Bestuur wordt gevormd door één directeur/bestuurder. Er wordt per 2013 gewerkt met een formeel informatieprotocol. De directeur/bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht over alle relevante beleidsterreinen en risico's, waarin zij verantwoording aflegt van het gevoerde beleid te weten: financieel beleid, personeelsbeleid, facilitair beleid, zorgbeleid en kwaliteitsbeleid. In het kader van de AO/IC wordt periodiek, tussentijds gerapporteerd. Per kwartaal wordt aan de Raad van Toezicht een exploitatieoverzicht overlegd en worden opvallende aspecten ten opzichte van de begroting ter bespreking geagendeerd. De jaarrekening en het maatschappelijk verslag wordt standaard jaarlijks, in aanwezig het van de administrateur en accountant besproken en vastgesteld. De kwartaalverslagen van 10

11 de directeur/bestuurder, waarin op hoofdlijnen de werkzaamheden en aandachtspunten worden beschreven, worden driemaandelijks in de Raad van Toezicht besproken en vastgesteld. De taakomschrijving van de directeur/bestuurder is afgestemd op de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. In de Statuten van de stichting en in de taakomschrijving van de directeur/bestuurder is opgenomen voor welke besluiten de directeur/bestuurder schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig heeft te weten: duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of een verbreking van de samenwerking, het aangaan of het verstrekken van leningen, aanvragen van surseance van betaling en het aanvragen van faillissement, het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen of het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. Behoudens de jaarlijkse deelname aan één of meerder audits voor de stichting Perspekt heeft de directeur/bestuurder geen nevenfuncties. Om belangenverstrengeling te voorkomen wordt vanuit Perspekt gewerkt met taakstellende procedures, protocollen en gedragsregels voor auditoren. De arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder zijn conform de CAO VVT Toezichthouders De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. Dit is in de statuten van de stichting in artikel 10 lid 7 geborgd. Zij wensen, gelet op hun maatschappelijke taak geen honorarium te ontvangen; er worden door de leden van de Raad van Toezicht geen declaraties ingediend. Er is voorzien in een aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Een systeem voor het periodiek beoordelen van de directeur door de Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht onderling is uitgewerkt. In verslagjaar hebben deze evaluaties op een prettige manier plaatsgevonden. De leden van de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder houden hun ontwikkeling en deskundigheid op peil door het bijwonen van bijeenkomsten zowel binnen als buiten het eigen vakgebied, het lezen van vakliteratuur en de specifieke informatie vanuit ActiZ en Verstegen Accountants. In verslagjaar werd dhr. G.G. Jägers herbenoemd Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2012 Naam Mw. M.W.M. van Linschoten de zittingsperiode Dhr. G.G. Jägers de zittingsperiode Drs. R.A. Renes de zittingsperiode 11 Aandachtsgebie d Voorzitter Medewerkers Juridisch Financieel Maatschappelijk/ Cliënten Functie/Nevenfuncties Directeur PC basisschool Directeur resp. D.G.A. in diverse Vennootschappen Penningmeester Stichting SwaneBlake Piershil Sectormanager RSG Lid Rotary Hoeksche Waard

12 Dhr. E. Hoek de zittingsperiode Mw. A. Andeweg- Baars ste zittingsperiode Juridisch Financieel Cliënten Eigenaar/exploitant landbouwbedrijf E. Hoek Mzn. Zuid - Beijerland Directeur/ grootaandeelhouder Diwu Holding B.V. Zuid Beijerland. Adjunct Directeur Troostwijk Expertises B.V. Rotterdam/Amsterdam Lid Rotary Hoeksche Waard Administratief medewerker Flair Projectvloeren, Prominent Design en Andeweg Holding Secretaris Stichting Pa en Zoon helpen In verslagjaar kwamen de directeur/bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht zesmaal in vergadering bijeen. En tweemaal voor een tussentijdsoverleg. Voor het bespreken van de jaarrekening, het kwartaal exploitatieoverzicht en de begroting is de administrateur driemaal gedeeltelijk in vergaderingen aanwezig geweest. De accountant was voor het bespreken van de jaarrekening en verslaglegging eenmaal present. In het kader van de voortgang renovatie/nieuwbouw, waarvan de planvorming is gestart in 2010, heeft de architect, GBS architecten aan twee bijeenkomsten deelgenomen. Naast de directeur/bestuurder hebben twee leden van de Raad van Toezicht te weten: dhr. G.G. Jagers en dhr. E. Hoek zich intensief verdienstelijk gemaakt betreffende het verkrijgen van de kredietstelling ten behoeve van de renovatie/nieuwbouw, de financiële opgaven van de architect en de aannemersselectie. Vanuit het bureau Verstegen accountants is financiële expertise ingehuurd betreffende het opstellen en beoordelen van meerjaren begrotingen, scenario-overzichten en ander cijfermatig materiaal ten behoeve van het overleg met potentiële kredietverstrekkers. In het kader van het verkrijgen van financiering voor de renovatie/nieuwbouw hebben er verkennende gesprekken plaatsgevonden met de Rabobank en BNG bank. In december van verslagjaar is, op basis van de aangeboden offerte/financieringsovereenkomst door de BNG bank besloten tot het ondertekenen van deze offerte in januari De leden van de Raad van Toezicht hebben in verslagjaar veel aandacht besteed aan de verkenning en besluitvorming met betrekking tot het zelfstandig continueren van de stichting en de bestuursopvolging per april De cliëntenraad en de personeelsvertegenwoordiging zijn uitvoerig betrokken geweest bij de instemming met betrekking tot besluitvorming betreffende bovenstaande. Het jaarlijkse contact met de cliëntenraad en de Raad van Toezicht is, door diverse omstandigheden in verslagjaar niet gerealiseerd. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorbereid en genotuleerd door de directeur/bestuurder. Indien nodig worden agendapunten vooraf besproken met de voorzitter. Binnen de vergaderingen vindt, aan de hand van een vaste agenda overdracht van informatie en informatie-uitwisseling plaats, worden beleidsonderwerpen verkend, wordt het beleid vastgesteld en worden eventuele knelpunten en risico s besproken. In het verslagjaar zijn, naast de notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht en directeur/bestuurder en de 12

13 kwartaalverslagen van de directeur/bestuurder, de volgende stukken vastgesteld, goedgekeurd, dan wel ter kennisgeving aangenomen: Vastgesteld Goedgekeurd Ter kennisgeving - Vergaderschema Rapportage bevindingen - Notulen cliëntenraad - Rooster van aftreden RvT accountant betreffende het - Jaarverslag 2011 van de - Herbenoeming Dhr. G.G. Stichting Ouderenvoorzieningen Jägers uitwerken van de kader regeling - Resultaten microbiologisch - Jaarrekening 2011, AO/IC en andere onderzoek keuken per kwartaal accountantsverslag en verbeterpunten - Resultaten keukenonderzoek accountantsverklaring - Exploitatie begroting Stand van zaken voortgang in dagverzorging - Exploitatieoverzichten 2012 renovatie/nieuwbouw - Resultaten externe legionella per kwartaal - Verslaglegging voortgang metingen per halfjaar - Maatschappelijk verslag 2011 renovatie/nieuwbouw - activiteitenplan verbeterpunten - Memo werkzaamheden directeur per kwartaal - Voorstel wijziging vanuit de CQ-meting - Activiteitenplan 2012/2013 organisatiestructuur per Jaarverslag 2011 MIC- - Evaluatie toepassing - evaluatie activiteitenplan Commissie Zorgbrede Governancecode - Rapportages audit bronzen - business case keurmerk renovatie/nieuwbouw - financiering - Jaarverslag 2011 Stichting renovatie/nieuwbouw via BNG Vrienden van Heemzicht bank - Informatie uit de stuurgroep - handhaven van de kwaliteit zelfstandigheid van de stichting - bestuursopvolging per april - informatie audit bronzen 2013 keurmerk - informatie VPT - informatie startnotitie verblijf met behandeling - Informatiebulletin Geregeld in de Zorg vanuit Verstegen, accountants en adviseurs -Informatie vanuit het ministerie van VWS, NZa, ActiZ, gemeente Korendijk en kerngroep wonen, welzijn en zorg Hoeksche Waard - Informatie netwerk palliatieve zorg en netwerk ketenzorg dementie 3.4 Bedrijfsvoering Iedere kwartaal wordt er, door Albij administratieve dienstverlening, een cumulatief vergelijk gemaakt tussen de begrootte en werkelijke exploitatiekosten, waarbij rekening wordt gehouden met de gerealiseerde productie en de productieafspraken met het zorgkantoor. Het overleg met de externe accountant is zo geregeld dat de externe accountant bij de jaarrekening een rapportage maakt die door de accountant wordt toegelicht in de vergadering Raad van Toezicht waarin de jaarrekening wordt 13

14 behandeld. Vanuit de tussentijdse controle wordt de stand van zaken met de directeur/bestuurder besproken en wordt, waar nodig, aandacht gevraagd voor risico s en verbeteractiviteiten. In verslagjaar werden verfijningen aangebracht in diverse procedure en protocollen betreffende de AO/IC. Door Albij administratieve dienstverlening is vier maal een controle uitgevoerd betreffende de werking van de AO/IC. Op advies van de accountant is in 2010 een liquiditeitsoverzicht vastgesteld en is een beoordelingssystematiek voor de leden van de Raad van Toezicht onderling en de Raad van Toezicht en directie uitgewerkt. In verslagjaar is een evaluatie van de zorgbrede governancecode besproken in de Raad van Toezicht. In 2008 is de extramurale zorg, zorgthuis en dagverzorging, aanbesteed door het zorgkantoor. Zowel prijs als kwaliteit is hierbij leidend geweest. Voor 2012 zijn de intramurale productieafspraken van 2011 gehandhaafd en is er een open eindafspraak voor de extramurale zorg mits passend binnen het regiobudget van het zorgkantoor. Medio verslagjaar heeft Heemzicht met het zorgkantoor productie afspraken gerealiseerd betreffende volledig pakket thuis (VPT) voor vier cliënten. De invoering van intramurale zorgzwaartebekostiging in de AWBZ moet de omslag van aanbod- naar vraagsturing verder bevorderen. Het zorgzwaartepakket geeft de cliënt meer ruimte om zijn recht op zorgverlening naar eigen wens in te vullen. Sinds 2009 wordt de zorgzwaarte en productie van alle cliënten geregistreerd in een database. Deze registratie wordt gebruikt bij de zorginkoop door het Zorgkantoor en voor interne verwerking van de cliëntenadministratie/declaratie en monitor van gegevens. Ook wordt de zorgzwaartescore gebruikt ter ondersteuning bij het aanvragen van nieuwe- en/of verlopen indicaties. De interne controles op de zorgproductie en wijzigingen in de ZZP s zijn belangrijke onderwerpen, aangezien de risico s van foute registratie, het niet op tijd signaleren van verlopen indicaties, het aanvragen van een wijziging in de indicatie en het niet in evenwicht blijven van de zorgzwaarte groot kunnen zijn. Inmiddels heeft er op de productie 2012 een controle plaatsgevonden door de accountant. De accountant heeft hierbij uitgesproken dat de stichting voldoet aan de gestelde eisen. In het kader van de regelmatige gewijzigde regelgeving met betrekking tot het berichtenverkeer en declaratieberichten wordt de AO/IC continu aangepast. Opgemerkt kan worden dat de wijzigingen in regelgeving sneller gaan dan de tijd die nodig is om binnen een organisatie diverse aspecten te kunnen integreren en te borgen. In het kader van de voorbereiding op een ander bekostigingssysteem, van instellingsbudgettering naar een cliëntvolgende bekostiging in 2010, wordt vanuit de NZa voor zorgkantoren en zorgaanbieders stapsgewijs nieuwe regelgeving ten behoeve van declareren ingevoerd. Tegelijkertijd zijn de zorgkantoren een traject gestart om volledig aan te sluiten op het landelijke berichtenverkeer AZR. Beide projecten vragen van medewerkers in de organisatie de nodige inspanning tot invoering en borging. Voor de correcte uitvoering wordt de zorgmanager hierbij professioneel ondersteund door: Albij administratieve dienstverlening, het bureau Zorg in Advies en Bosscher & de Witte. Terwijl door de directe contacten, vanuit genoemde partijen met de externe systeembeheerder van de database snel samenhang en afstemming gerealiseerd kan worden. Door de invoering van de ZZP s per 1 januari 2009 dient anders omgegaan te worden met de inzet van medewerkers. Het traditioneel inzetten van een 14

15 standaardbezetting zal meer in samenhang met de zorgvraag van de cliënten gerealiseerd moeten worden. In overleg met het organisatie bureau Bosscher & de Witte is in 2009 gestart met de berekening van kostprijzen per product. Met enige vertraging is in 2012 de uitkomst van deze berekening omgezet in formatieplaatsen gekoppeld aan de ZZP s. Vervolgens zijn deze gegevens, in overleg met Albij administratieve dienstverlening meegenomen in de begroting Via een monitor, uit te voeren in 2013 zal inzichtelijk worden of de relatie ZZP s en formatie in evenwicht blijven. Tevens zal wordt geëvalueerd of het betreffende kostprijsmodel voldoet aan de gestelde verwachting. Om efficiënt en effectief te kunnen werken met het kostprijsmodel is via de SDB, salarisverwerking een rapportage module aangeschaft. Gemeenten zijn met de invoering van de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die het mensen, vooral kwetsbare mensen mogelijk maken om mee te ( blijven) doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie, ondersteuning, advies en huishoudelijke hulp. Heemzicht voert de huishoudelijke hulp, in onderaannemerschap met Zorgwaard binnen de gemeente Korendijk uit. De samenwerking met Zorgwaard betreft vooral de administratieve verwerking van de indicaties en geleverde productie. Per 2014 zal in het kader van een wetswijziging de begeleiding (dagverzorging) inclusief vervoer voor nieuwe cliënten worden ondergebracht bij de Wmo. Op regionaal niveau hebben de gemeenten, in 2011 besprekingen over deze transitie in gang gezet. Zoals al eerder opgemerkt wordt er op diverse terreinen samengewerkt met verschillende andere zorginstellingen. De risico s zijn hierbij zeer beperkt aangezien er geen financiële afhankelijkheid is. Elke partner binnen de samenwerking is verantwoordelijk voor haar eigen financiële huishouding op het onderdeel waarin wordt samengewerkt. In 2008 heeft Heemzicht een Stichting Vrienden van Heemzicht opgericht. Doelstelling van de stichting: het bevorderen van het welzijn van haar cliënten door het ontplooien van activiteiten en het verzorgen van bijzondere voorzieningen waarvan de kosten niet, of niet geheel, ten laste van de exploitatie kunnen worden gebracht. De inkomsten van de stichting bestaan uit: periodieke bijdrage van donateurs, eenmalige giften en donaties, subsidies, erfstellingen of legaten en opbrengsten uit activiteiten. Via de belastingdienst is een beschikking Algemeen Nut Beoogde Instelling verkregen. Gelet op de kleine schaal van de organisatie wordt er nog niet gewerkt met een integraal risicobeheermodel. In onderhavige verslaglegging wordt beschreven welke maatregelingen er op gebied van veiligheid, kwaliteit en risicobeheersing worden uitgevoerd. Aan het einde van het verslagjaar is met ondersteuning van Albij administratieve dienstverlening een risicobeheermodel beschreven. Tevens is informatieprocedure Raad van Toezicht en directie opgesteld. Beide documenten worden in 2013 vastgesteld en geïmplementeerd. 15

16 3.5 Cliëntenraad collectieve zeggenschap Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is in december 1996 de cliëntenraad officieel geïnstalleerd. Er wordt gewerkt met een overeenkomst cliëntenraad zorgaanbieder en een reglement cliëntenraad. De cliëntenraad is sinds 1999 aangemeld bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, de branchecommissie voor medezeggenschapsgeschillen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. In 2008 zijn de statuten van de Stichting Woongemeenschap voor Ouderen aangepast met een artikel betreffende het enquêterecht voor de cliëntenraad. Het blijft moeizaam de cliëntenraad kwantitatief en kwalitatief in balans te krijgen. Gelet op de draagkracht en draaglast van cliënten stagneert de inhoudelijke ontwikkeling regelmatig. Sinds 2011 wordt gewerkt met een onafhankelijke voorzitter. De secretaris van de cliëntenraad heeft zitting in de stuurgroep kwaliteit. In verslagjaar is de cliëntenraad regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de renovatie/nieuwbouw en over de komende wijzigingen in de organisatiestructuur. Met betrekking tot de bestuursopvolging is instemming verkregen ten behoeve van de besluitvorming door de Raad van Toezicht. Indien nodig kan de cliëntenraad personele administratieve ondersteuning vanuit de organisatie krijgen. Binnen de begroting is een bedrag van 1.000,-- opgenomen voor de cliëntenraad. In verslagjaar teruggetreden uit cliëntenraad: Dhr. L. de Vlaming In verslagjaar toegetreden tot de cliëntenraad: Mevr. J. Kerkhof - van der Stoep Mevr. P.K. Viergever - Steenbergen Samenstelling per 31 december van verslagjaar: Dhr. H. Bothoff voorzitter Mevr. H. de Haas van t Hof secretaris (dochter cliënt) Mevr. J. Huisman - Poortvliet Mevr. G.R. Postema Alders Mevr. J. Kerkhof - van der Stoep Mevr. P.K. Viergever - Steenbergen De cliëntenraad vergaderde in verslagjaar vijfmaal; de vergaderingen werden bijgewoond door de directeur. In verslagjaar heeft er door diverse omstandigheden geen overleg plaatsgevonden met de Raad van Toezicht. In de vergaderingen van de cliëntenraad werden naast algemene informatie overdracht onderstaande onderwerpen aan de orde gesteld, vastgesteld dan wel heeft er advies of instemming plaatsgevonden: - jaardocument jaarrekening interne exploitatie begroting jaarverslag MIC-commissie informatie betreffende de CQ-meting in november/december rapportage betreffende de CQ-meting uitslag enquête maaltijden en activiteitenbegeleiding 16

17 - vaststellen verhoging waskosten - Vaststellen activiteitenplan verbeterpunten naar aanleiding van de CQ-meting voortgang algemeen activiteitenplan 2012/13 - evaluatie activiteitenplan - informatie broodservice en het werken met voedingsassistenten - notitie VPT - wijzigingen huiskamer groepsbegeleiding - informatie betreffende de voortgang verkenning renovatie/nieuwbouw Heemzicht - informatie audit bronzen keurmerk - deelname aan gesprek audit bronzen keurmerk - informatie uit de stuurgroep kwaliteit - informatie bezoek inspecteur voor de Gezondheidszorg VWS - informatie en advisering bestuursopvolging - voordracht benoeming lid Raad van Toezicht Over de voortgang en ontwikkelingen van de organisatie worden alle cliënten schriftelijk en mondeling geïnformeerd. In 2011 is een nieuw digitaal kwaliteitshandboek geïmplementeerd. Hierin zijn de meeste documenten, procedures en protocollen van de organisatie opgenomen. Cliënten en hun familie hebben aan de hand van een wachtwoord toegang tot dit handboek. Standaard wordt algemene informatie over de cliëntenraad vermeld in het huisblad de Keuvel. Ter informatie aan de achterban schrijft de voorzitter driemaandelijks een actueel artikel in dit huisblad. Individuele zeggenschap In de overeenkomst zorg met en zonder verblijf en in de informatie behorend bij deze overeenkomst wordt het handhaven van de eigenheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten benadrukt. Cliënten kunnen hun appartement naar eigen keuze en levenssfeer inrichten en bepalen. Cliënten en/ of diens contactpersoon worden na de start van het zorgproces, plaatsing en gedurende hun verblijf betrokken bij het opstellen van het zorgplan. Binnen het kader van de mogelijkheden van de organisatie wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en diens wensen en behoeften. Bevordering van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg- en dienstverlening worden door de regelmatige evaluaties van het zorgplan met de cliënt en/of diens contactpersoon en de medewerkers van de verzorging gerealiseerd. Op grond van individuele en groepsgerichte inventarisatie en evaluatie worden de individuele en groepsgerichte welzijnsactiviteiten door de activiteitenbegeleiders ontwikkeld en uitgewerkt. In verslagjaar hebben de activiteiten begeleiders een schriftelijke tevredenheidenquête onder de cliënten afgenomen. Uit deze enquête blijkt dat cliënten zeer tevreden zijn met het aanbod. Ondersteuning bij de uitvoering van de activiteiten wordt gegeven door vrijwilligers. Een activiteitencommissie waarin alle geledingen, ook cliënten, zijn vertegen-woordigd doen, op grond van individuele en groepsgerichte inventarisaties en evaluaties voorstellen ten behoeve van de inhoud en organisatie van de activiteiten. Naast de reguliere wekelijkse, maandelijkse en bijzondere (feest) activiteiten werden in verslagjaar onderstaande uitstapjes gemaakt en activiteiten georganiseerd: met de herensoos naar de boerderij van een medewerker, individuele uitstapjes, bezoek aan de Paardenmarkt in Numansdorp, bezoek Intratuin met 4 17

18 groepen, optreden van het Heemkoor in de Buitensluis, toneelvoorstelling, muzikale + bewegingsactiviteiten, activiteiten met peuters en kleuters, trommelpercussie activiteit en 10 cliënten namen deel aan een vakantieweek in Waalre. Naast diverse modeshows gedurende het jaar komen de volgende bedrijven in Heemzicht: 1 x per jaar een zitspecialist met aangepaste stoelen, 2 x per jaar schoenenverkoop en 2 x per jaar een specialist in ondermode. Vanuit de verschillende kerken in de gemeente Korendijk wordt wekelijks één weeksluiting gehouden. Bij toerbeurt wordt deze weeksluiting door de diverse kerkgenootschappen ingevuld. In de wintermaanden kunnen cliënten deelnemen aan een gespreksgroep met accent op religieuze levensbeschouwing. Indien gewenst kunnen cliënten, zelfstandig of door tussenkomst van de organisatie individueel afspraken maken met eigen huisarts en geestelijke verzorger. Voor de warme maaltijd kunnen de cliënten zelf een menu samenstellen door te kiezen tussen componenten uit drie menu s. Voor de broodmaaltijdtijden kunnen de cliënten kiezen tussen diverse broodsoorten, beleg en aanvullende versnaperingen. Drie dagen per week wordt de avondbroodmaaltijd geflankeerd door een soep service. Naast bovengenoemde structurele en formele mogelijkheden tot individuele zeggenschap in het kader van wensen en meedoen aan activiteiten, kunnen cliënten en hun contactpersonen op het gebeid van welzijn en welbevinden, op- en aanmerkingen in een informeel gesprek met leidinggevende en medewerkers continu kenbaar en bespreekbaar maken. Vertrouwenspersoon/contactpersoon In het kader van de regelgeving kunnen cliënten een beroep doen op een vertrouwenspersoon te weten: dhr. J. Dekker. 3.6 Personeelsvertegenwoordiging De personeelsvertegenwoordiging, ingesteld in 2002, beschikt conform de regelgeving over een reglement. De vertegenwoordiging werkt niet zoals bedoeld is in de wet- en regelgeving. Diverse schriftelijke en mondelinge oproepen om de personeelsvertegenwoordiging in voldoende menskracht te voorzien heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De personeelsvertegenwoordiging vergaderde in verslagjaar niet. De achterban is eenmaal via een nieuwsbrief in kennis gesteld van de voortgang van de activiteiten van de personeelsvertegenwoordiging. Door het management wordt de van belang zijnde informatie betreffende de organisatie ontwikkeling en personeelsbeleid ditaal verstuurd. Aan de leden van de personeelsvertegenwoordiging wordt gevraagd te reageren met instemming of advies. Helaas wordt vanuit de personeelsvertegenwoordiging niet gereageerd op vragen, advies, instemming e.d. Vanuit het management is in verslagjaar één algemene personeelsvergadering gehouden. Vanuit een gehouden RI&E onderzoek in 2011 is gemeld dat Heemzicht gelet op de aantallen medewerkers een OR moet gaan oprichten. In verslagjaar is een start gemaakt met een oriëntatie op bovenstaande. Samenstelling personeelsvertegenwoordiging op 31 december van verslagjaar: Mevrouw A.v.d. Waals Walle Mevrouw J. van de Merwe - Riems tot april

19 Naast algemene informatie overdracht zijn de onderstaande onderwerpen aan de orde gesteld dan wel ter informatie/ instemming of advies verstuurd: - jaardocument jaarrekening interne exploitatie begroting activiteitenplan 2012/13 - informatie vanuit de stuurgroep kwaliteit - informatie vanuit de commissie veiligheid - voortgang activiteitenplan verbeterpunten naar aanleiding van het tevredenheidonderzoek cliënten - rapportage RI&E onderzoek - informatie betreffende de algemene personeelsvergadering - informatie vanuit ActiZ van belang voor medewerkers 4 Beleid, inspanningen en prestaties Missie De missie, de visie en de strategie zijn in hoofdlijnen als volgt omschreven: Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht biedt professionele, toegankelijke, integrale en flexibele ondersteuning en begeleiding aan ouderen in de gemeente Korendijk met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in samenwerking met de cliënt en de samenwerkingspartners binnen de kaders van de wet- en regelgeving. De ondersteuning en begeleiding vinden plaats voor zover de cliënt dit wenst of in redelijkheid nodig heeft ter compensatie van tekortschietende functies, ongeacht de maatschappelijke positie, persoonlijke geaardheid, geloofsovertuiging of levensbeschouwing, met inachtneming van de mogelijkheden van de organisatie en de verstrekte indicatie. Visie De totaalvisie van Heemzicht is samengesteld uit onderstaande onderdelen: Strategische visie In de toekomst wil Heemzicht transformeren naar een integraal onderdeel van de Korendijkse samenleving met een professioneel breed aanbod van wonen, welzijn, zorg en diensten zowel intramuraal als extramuraal voor kwetsbare ouderen en mensen met één of meerdere functiebeperkingen met of zonder zorgindicatie. Aansluitend bij landelijke, provinciale, en regionale visies zijn levensloopbestendigheid, vraaggerichtheid, toegankelijkheid en flexibiliteit de kernbegrippen die in de toekomst de basis vormen voor het werken vanuit decentrale woon- zorg en dienstensteunpunten binnen de dorpen van de gemeente Korendijk. Deze steunpunten dienen als uitvliegbasis voor de coördinatie, afstemming en het aanbrengen van samenhang bij hulpvragen betreffende psychosociale, somatische en psychogeriatrische problematiek of een combinatie hiervan. Het ligt in de bedoeling dat in samenwerking met meerdere partijen gekomen wordt tot het realiseren van een woon-, zorg- en welzijnketen gericht op vragen en wensen van de cliënten. Tegelijkertijd zouden deze steunpunten kunnen voorzien in een ontmoetingsplaats voor cliënten, waarin o.a. welzijnsactiviteiten, informatie, voorlichting en preventie uitgewerkt kunnen worden. Heemzicht blijft hierbij de frontoffice. Om binnen de gemeente Korendijk, dicht in de buurt een zo optimaal mogelijk 19

20 netwerk van voorzieningen en een integrale benadering te realiseren zal, vanwege de kleinschaligheid van de organisatie, de gemeente Korendijk en de zwakke concurrentiepositie van Heemzicht, steeds gezocht moeten worden naar samenhang, afstemming en gezamenlijk gebruik van accommodaties, mensen ( professionals, mantelzorgers en vrijwilligers ) en middelen zodat een zorgcontinuüm van wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare mensen gestalte kan krijgen. Visie op zorg- en dienstverlening De visie van Heemzicht kan gekenmerkt worden als een emancipatorische holistische mensvisie. Emancipatorisch betekent dat de cliënt zelf keuzes maakt en daarbij ondersteund en geadviseerd wordt. De cliënt staat centraal en wordt zoveel mogelijk betrokken bij het zorgproces. Holistisch wil zeggen dat de cliënt wordt gezien als een psychosociale somatische eenheid. Deze drie aspecten beïnvloeden elkaar. Activiteiten dienen daarom zodanig op elkaar te worden afgestemd dat aan genoemde aspecten in onderlinge samenhang, zonder over- of onderwaardering recht wordt gedaan. Kernwoorden in de visie zijn: zelfstandigheid, autonomie en privacy, respect, vraaggerichte zorg en kwaliteit. Visie op kwaliteit Voor het realiseren van het beoogde kwaliteitsniveau in de zorg- en dienstverlening binnen een organisatie moet er sprake zijn van een goed functionerend intern kwaliteitssysteem waarin de inhoudskwaliteit is ondergebracht. Een intern kwaliteitssysteem bestaat uit vele kleine onderdelen. Deze onderdelen beïnvloeden elkaar voortdurend. Om een intern kwaliteitssysteem tot een functionerend geheel te krijgen, is het noodzakelijk aandacht te besteden aan de samenhang tussen de diverse onderdelen. Het werken aan kwaliteit heeft tevens een dynamisch en cyclisch karakter. Veranderende zorgvragen en behoeften van cliënten, wijzigingen in procedures en afspraken, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van wet-en regelgeving vragen continue aanpassingen. In 2011 is een gebruiksvriendelijk digitaal documentenbeheersysteem MyDMS aangeschaft. 4.1 Meerjarenbeleid Ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen worden enkele historische gegevens beschreven en kan het volgende worden opgemerkt: Ondersteund door BOAG en in samenwerking met de woonstichting Union ( thans Hoeksche Waard Wonen) is in 2007 aan de hand van het Lange Termijn Huisvestingsplan (2003) een haalbaarheidsonderzoek uitgewerkt en als uitgangspunt voor verder toekomstig onderzoek betreffende huisvesting vastgesteld. In aansluiting op het haalbaarheidsonderzoek heeft het College Bouw in 2008 in het kader van een quickscan toekomst verzorgingshuizen een rapportage uitgebracht. Met de projectmanager van de woonstichting Union ( thans Hoeksche Waard Wonen ) is in 2008 een voorbereidende fase doorlopen betreffende een klein woonproject voor 20 seniorenwoningen gekoppeld aan een klein steunpunt in Goudswaard. In afwachting van het accommodatieonderzoek van de gemeente Korendijk kon vanuit de gemeente geen besluitvorming plaatsvinden betreffende het vervolg. Met de woonstichting zou de verkenning verder gestalte krijgen. Echter in 2009 is de planvorming door de woonstichting ingetrokken. 20

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard Introductie Locatie de Open Waard is een algemeen woon-, zorg- en dienstencentrum gevestigd te Oud-Beijerland. De Open Waard is 1 mei 1984

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014 Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil April 2015 Dhr. A. Kamerling Inhoud pagina 1. Voorwoord 3 1.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis Introductie Locatie de Buitensluis is een Protestants- Christelijke zorgcentrum, gevestigd in Numansdorp, gemeente Cromstrijen. De Buitensluis

Nadere informatie

Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie

Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie Introductie Alerimus bestaat uit locatie de Buitensluis en locatie de Open Waard. Op 1 januari 2003 vond de fusie plaats met het Algemeen woon-, zorg

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie

Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Missie en Visie 4 3. Wonen in één van de locaties van Alerimus 5 4. Kortdurende opname 5 5. Verpleegafdeling 5

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Volledig Pakket Thuis (VPT) Wij zorgen ervoor als geen ander! Volledig Pakket Thuis (VPT) Volledig Pakket Thuis Het Volledig Pakket Thuis; misschien iets voor u? Indien u een zorgvrager bent met een indicatie voor verblijf in een

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 De cliëntenraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth VISIE Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth Waarom? Welke ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn en de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het betaalbaar

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT)

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT) woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT) Het Volledig Pakket Thuis; misschien iets voor u? Indien u een zorgvrager bent met een indicatie voor verblijf in een AWBZ-instelling

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Beleidsplan Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 november 2013 Beleidsplan 2013-2018 Pagina 2 van 5 Inhoud Bldz. 1. Inleiding 3 2. Het doel

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade

Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade Preambule Inspraak en medezeggenschap van cliënten zijn van groot belang en moeten zo dicht mogelijk bij de cliënt worden

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave REGELING Gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 3 november 2016 2016/18 S.K. Augustin 023-511 5273 augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Vastgesteld d.d. 24 maart 2015 1. Inleiding Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Volledig Pakket Thuis (VPT) Wij zorgen ervoor als geen ander! Volledig Pakket Thuis (VPT) 1 Inhoudsopgave 1. Het Volledig Pakket Thuis; misschien iets voor u? 3 2. Wat houdt een Volledig Pakket Thuis in? 3 3. Is een Volledig Pakket

Nadere informatie

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Augustus 2015 Organisatie Stichting Welzijn Vianen (SWV) is een zich ontwikkelende brede ondernemende welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 De cliëntenraad vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur. De

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Beleidsplan Gemeente des Heeren Apeldoorn

Beleidsplan Gemeente des Heeren Apeldoorn Beleidsplan Gemeente des Heeren Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Doel en grondslag... 2 3 Het bestuur en haar taken... 3 3.1 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden... 3 3.2 Besluitvorming... 3

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening: UVIT Zorgkantoren

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie