AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren"

Transcriptie

1 In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september

2 Colofon nfo Avelgem De nfo s een dremaandeljks magazne, utgegeven door het gemeentebestuur. De volgende nfo verschjnt woensdag 15 december Bjdragen voor het volgende nummer ontvangen wj graag voor 17 november, de redacte beslst over de opname ervan. Inhoud Redacteraad Info Stephane Decrox Steve Decru Eugene Gemmerch Leve Kndts Jörgen Vande Velde Koen Van Steenbrugge Verantwoordeljke utgever Koen Van Steenbrugge Schepen van Informate Kortrjkstraat 8, Avelgem Samenstellng en opmaak Denst Onthaal & Communcate Eugene Gemmerch T Cultuur Avelgemse grafftartest CAZN stelt tentoon 4-5 Konnkljke Harmone De Verengde Vrenden vert haar 140-jarg bestaan met Günther Neefs n concert 6-7 Waarmaarde Leeft vert openng Oudenaardsesteenweg 8 senoren Dagutstap 55-plussers Avelgem 8-9 TOERISME Zomer n de West-Vlaamse Scheldestreek 10 Wandelnetwerk Land van Mortagne 10 Bblotheek Delph-traject n de bblotheek 11 JEUGD De zomer van Grabbelpas, t Speelplen en de Knderclub SPORT Avelgem behaalde zlver op het WK-voetbal 14 Tennssportkampen 15 De Avelgemse marathonman Hugo Derycke 15 Interscolare prjsutrekng lager onderwjs Hengel-kampoenschap Groot-Avelgem 16 ONDERWIJS De mensen achter het Avelgems kunstonderwjs 17 Leerlngen openen het neuwe podum 18 Verneuwde speelplaats n Bassschool De Toekomst 18 Snt-Jan Berchmans Bassschool s er klaar voor! 19 MILIEU Klmaatwjken Neem uw buren net bj de neus 22 VARIA Begeledngsgroen rond de Poort 23 mobltet Tonnagebeperkng 3,5 ton afgestemd op Anzegem 24 Aangepaste denstregelngen van de busverbndngen 24 Heraanleg Kanaalweg Bossut 25 Bassschool De Toekomst bedankt gemeente 25 welzjn Socale toelagen voor senoren Knderen en jongerentelefoon 27 vara Brandweer Avelgem schenkt brandweerwagen aan de gemeente Modrca n Bosnë-Herzegovna 28 beled Echo s ut de gemeenteraad Bevolkng Geboorten, huweljken en overljdens 35 jublea & verngen meldngskaart 39

3 Cultuur WELZIJN Denst Jeugd en Cultuur Peter Bracke Scheldelaan Avelgem T F Denst Jeugd en Cultuur Peter Bracke Scheldelaan Avelgem T F Cultuur Avelgemse grafftartest CAZN stelt tentoon n Spkkerelle Gunther Baeyens, ook bekend onder de artestennaam Cazn, s een 38-jarge grafftkunstenaar de sedert korte tjd n Avelgem woont. Gunther, afkomstg ut het Oost-Vlaamse Wchelen, verzelde door de lefde n de rego rond Ronse n de Vlaamse Ardennen. Onlangs vestgde de artest zch n de Doornksesteenweg te Avelgem, waar hj een wnkel opstartte met - naar de landeljke Avelgemse normen - eerder alternateve wnkelwaar: sputbussen, canvassen, schlderjen. De ondernemende kunstenaar spaarde kosten noch moete om het pand n een mooe wnkel te veranderen. End 2009 kwam het team van Spkkerelle de pas ngeweken Avelgemnaar op het spoor. Snel volgde de vraag of de grafftartest geïnteresseerd was om zjn werk tentoon te stellen n het Avelgemse Gemeenschapscentrum. Cazn reageerde enthousast en gng akkoord. Grafft leerde k op de speelplaats en tjdens de lessen wskunde Cazn s snds zjn prlle jeugdjaren bezeten door tekenen en schetsen. Geen enkele ondergrond was velg n zjn nabjhed. Gedreven door de drang om te creëren trok hj naar de Gentse Kunsthumanora om er de rchtng Anmate en Toegepaste Beeldende Kunsten te volgen. Het s daar dat k de knepen van het vak leerde. Net tjdens de lessen praktjk, maar wel op de speelplaats of tjdens de lessen wskunde. Klasgenoten de al jaren n de weer waren met de sputbus, zagen dat k talent had en moedgden me aan om verder te werken. Ik had zn om verder te studeren, maar had toen een gloeende hekel aan paperwerk en admnstrateve rompslomp. Zo kwam er een vroegtjdg ende aan mjn schooltjd. Ik vergat de nodge paperen n te vullen om mjn legerdenst ut te stellen, waardoor k pardoes van de schoolbanken en de schldersezels tussen de wapens n het leger belandde. Cazn verovert de wereld De drang om te rezen, om de wereld te veroveren s typsch voor grafftkunstenaars. Hj vertelt honderdut over de oorsprong van grafft. In de jaren 60 was grafft een kweste van boodschap geven aan de butenwereld. Vroeger kon men grafft reduceren tot name-tag-fame. Een grafftsputer zocht zch een coole, anoneme naam. De naam werd dan op een hppe maner utgeschreven. Dt noemt men een tag. De tag moest dan op zoveel mogeljk muren terechtkomen. Als jonge gast stelde k me tot doel om n alle werelddelen mjn werk en naam op de muren te kunnen zetten. Nu ben k fer dat k daarn geslaagd ben. Tjdens zjn rezen maakte Cazn kenns met collega s en wst hj naam en faam te maken over de hele wereld. Sedert tentallen jaren s Cazn wereldwjd een bekend en gerespecteerd grafftartest. Grafft n een postef daglcht plaatsen Grafft heeft nog steeds een wat negateve weerklank en wordt net zelden gelnkt aan drugs, geweld en vandalsme. Gunther geeft toe dat hj n het verleden heel wat dngen heeft gedaan de mnder fraa zjn. Ook van llegale grafft was hj net ves. Ik heb heel wat meegemaakt. Vechtpartjen n donkere straatjes n grootsteden als Parjs en New York, ook problemen met polte en gerecht. Ik voldeed volledg aan het stereotepe beeld van de grafftartest. Maar Cazn heeft de bladzjde al lang omgedraad. Hj was het beu om constant als opgejaagd wld te leven en bovenden zag hj n dat men grafft net echt een denst bewjst door het op een negateve maner n het daglcht te brengen. Nu ze k het als een msse om grafft, de dscplne waar k zo aan verknocht ben, op een posteve maner te promoten. Het prkkelend werk van Cazn In Spkkerelle pakt Cazn ut met grafftwerk op doek en paneel. Hj geeft toe dat dt een heel tradtonele benaderng s van het tentoonstellen van kunst, maar hj vndt net dat hj hermee de grafft verloochent. Dt s nderdaad heel tradtoneel, proper en verkoopbaar. Heel anders dan een grote tekenng op een gevel of op een muur. Bnnen de grafft s dt helemaal net oubollg of ouderwets, maar just verneuwend. Het past ook bnnen mjn vse om grafft op een posteve maner dchter bj de mensen te brengen. Het werk van Cazn s technsch van een heel hoog nveau. Hoe de kunstenaar vertelt over zjn werk en de maner waarop hj een tekenng opbouwt en afwerkt, maken dudeljk dat hj over een grote technsche bagage en kunsthstorsche kenns beschkt. Cazn gaat heel snel te werk. Egenljk weet hj reeds op voorhand perfect hoe het schlderj er zal utzen. Ik ze een beeld n mjn hoofd en dat zet k dan op doek, paneel of op een muur. Soms vertrek k van een foto, maar k wl noot zomaar kopëren. Mjn schlderjen moeten meer zjn dan een foto. Ze moeten tot de verbeeldng spreken en de toeschouwer of de toevallge voorbjganger prkkelen. De thematek s heel verschllend. Naar egen zeggen wl Cazn alles geprobeerd hebben. Hj wl geen slaaf zjn van een bepaald thema of een typsche vormentaal. Hj wl zchzelf telkens opneuw herutvnden. De sfeer van mjn werken vareert ook enorm. De wordt bepaald door mjn gemoedsgesteldhed. Ben k goedgehumeurd dan nemen zachte tnten en vormen de bovenhand. Wanneer k neerslachtg ben ut zch dat n bruut, scherp en ruw werk. Af en toe durf k zelf mjn schlderjen te ljf gaan. Ik heb een groot canvas, waarop k een ndaan neerzette, n een drftbu kapot gesneden. Achteraf, toen de storm gaan lggen was, heb k de stukken doek met grof garen opneuw aaneen genaad. Dat gaf een heel nteressant resultaat. Cazn stelt van 8 oktober tot 8 november tentoon n de foyer van Spkkerelle. Jammer genoeg zal het verbljf van de kunstenaar n de gemeente slechts van korte duur geweest zjn. Het wnkeltje n de Doornksesteenweg haalde net de gewenste omzet en Gunther Baeyens zag zch genoodzaakt om te sluten. Tegen het najaar keert Gunther Cazn Baeyens terug naar zjn geboortestreek. CAZN Tentoonstellng van panelen en canvassen n de foyer van Spkkerelle Van 8/10 tot 8/11 tjdens de openngsuren. Toegang grats. 4 5

4 Cultuur WELZIJN Konnkljke Harmone De Verengde Vrenden Peter Tack Oedelestraat Avelgem T Konnkljke Harmone De Verengde Vrenden Peter Tack Oedelestraat Avelgem T Cultuur Konnkljke Harmone De Verengde Vrenden vert haar 140-jarg bestaan met Günther Neefs n concert Op zaterdag 23 oktober 2010 om uur vndt n de Snt-Martnuskerk te Avelgem een optreden plaats van Günther Neefs. Hj wordt begeled door de Konnkljke Harmone De Verengde Vrenden ut Avelgem, de dt evenement organseert naar aanledng van de verng van haar 140-jarg bestaan. Stchtng van de harmone De harmone werd n 1870 gestcht en s daarmee de oudste verengng van Avelgem. Zj ontstond ut het begeledend orkest van de koorgroep onder ledng van de toenmalge Avelgemse koster van de Snt-Martnuskerk Kamel Vergracht. Met dt jubleumconcert n de dekanale kerk keren de muzkanten dus mn of meer terug naar hun roots. Kamel Vergracht was de eerste drgent van wat toen nog Les Ams Réuns heette. In 1873 hadden zj reeds 24 spelende leden en verden ze hun eerste Snt Cecla-feest n café Trompet aan de Oudenaardsesteenweg. Twee jaar later werd de eerste vlag ngehuldgd met de geborduurde tekst: Avelghem Les Ams Réuns - Socété de Fanfares. Deze vlag s prachtg gerestaureerd en wordt door de harmone met trots gekoesterd. Ze zal dan ook net op het podum ontbreken op 23 oktober. Stjn Streuvels ld van de harmone Het beroemdste ld ut de begnperode was de auteur Stjn Streuvels. In zjn autobografsch werk Avelghem heeft hj vele schtterende passages neergepend over zjn ldmaatschap bj de verengng. Deze zjn ook opgenomen n het geschedensboek over de harmone, dat als ttel heeft K.H. De Verengde Vrenden Avelgem De volgende jaren bloeden de Verengde Vrenden open met dverse hoogtepunten, waaronder dertg concertrezen naar het butenland, de opname van een CD, memorabele concerten en dverse succesrjke deelnames aan wedstrjden. Tegenwoordg bestaat de harmone ut dre formates de samen meer dan honderd muzkanten tellen. Vooreerst s er het trommelkorps dat snds 1986 onder de ledng staat van Steven Coeman. Deze trommelaars verlenen de harmone meer utstralng tjdens de opstappen op straat. Verder geven zj als drumband ook op de concerten van de harmone enkele nummers ten beste, soms solo, soms n samenspel met de harmone. Een tweede formate s de jeugdharmone, opgercht n In de jeugdharmone leren de jongeren samen musceren onder ledng van Bernard Cosaert, waardoor zj gemakkeljker kunnen doorstromen naar de grote harmone. De grootste formate s uteraard de harmone zelf, waarvan de drgent snds 1988 eveneens Bernard Cosaert s. Het s dt 60-koppg orkest dat Günther Neefs zal begeleden op 23 oktober. Dat de Verengde Vrenden en hun drgent zangers kunnen begeleden weten we ondertussen al. We hernnert zch net de schtterende concerten met Schatteman & Couvreur, met Sonny O Bren en recent nog met Ronny Deprez en Hanne Roos. Günther Neefs n concert De stem van Günther Neefs mogen we zonder twjfel rekenen bj de mooste van Vlaanderen. Snds 1990 rjgt hj de successen aan elkaar. Zjn eerste full-cd Her n dt land ut 1990 won n geen tjd goud. Zelden werden pop, jazz, bgband, funk en ballad zo moo tot één brok Vlaamse power samengesmolten. Ook met zjn volgende albums scoorde hj op de htljsten, en dt zowel met Nederlandsals Engelstalge ledjes. Voor zjn optreden met de Harmone De Verengde Vrenden put hj ut het Engelstalg oeuvre. We mogen de avond frsse arrangementen verwachten van evergreens ut pop, soul en rock. Günther Neefs zal ons lve met zjn warme stem trakteren op zowel pakkende ballads, jazzsongs, bgband-arrangementen en veel enthousast swngplezer. Een net te mssen optreden dus op zaterdag 23 oktober n de Snt-Martnuskerk te Avelgem. De kaarten kosten n voorverkoop 15 euro en zjn te verkrjgen op nummer (Frans Seynaeve), bj de muzkanten en bestuursleden (www.harmoneavelgem.be), of va mal naar 6 7

5 Cultuur WELZIJN Denst Jeugd en Cultuur Peter Bracke Scheldelaan Avelgem T F Senorenraad Fredde Arre Doornksesteenweg Avelgem T senoren Waarmaarde Leeft vert openng Oudenaardsesteenweg de rots van Bayard, rchtng Neufchâteau, Ohaye, Phlppevlle. Op het vaduct van Charlemagne was het nogmaals geneten van het prachtg utzcht op Dnant en de Maasvalle. een prachtge, groene streek. Annevoe, de enge watertun van ons land nodgde de 55-plussers ut voor een onvergeteljke wandelng n het grote park, er werd kennsgemaakt met een doorlopend spektakel van water dat n fontenen en watervallen overal opdook en opborrelde. senoren Senorenraad Fredde Arre Op 11 jul nodgde Waarmaarde Leeft alle nwoners van Waarmaarde ut voor een recepte. Zowel de Vlaamse feestdag als het ende van de werken aan de Oudenaardsesteenweg werden geverd. 300 nwoners werden ontvangen n de tun van het Galeretje. Vervolgens stapten ze onder begeledng van het muzekkorps de Verengde Vrenden rchtng ontmoetngscentrum. Een hapje en een drankje waren de perfecte afsluter van een aangename voormddag. Doornksesteenweg Avelgem T Eten n de abdj van Maredsous Om uur stond de abdj van Maredsous op het programma. De abdj s gelegen n het dal van Molgnée en wordt gerekend tot de mooste abdjen van ons land. Daar werd een lekker mddagmaal voorgeschoteld. Op het menu stond: apertef, gerookte forel met groentjes en een glas wtte wjn, orloffgebraad vergezeld van gratn dauphnos met wtloof en mornaysaus en een glas rode wjn. Als nagerecht werd nog van taart en koffe genoten. Het restaurant zat barstensvol en het personeel had handen te kort om edereen vlot te kunnen bedenen. Bezoek aan de tunen van Annevoe Na het aanschouwen van zo veel moos n Annevoe werd ook het avondmaal geserveerd n de abdj van Maredsous. De Maredsous kaasschotel met de authenteke trappst trppel 10 van Maredsous vel bjzonder n de smaak. Rond uur stapte edereen tevreden op de bus rchtng Avelgem. Het volgende evenement van de senorenraad Feest van de 55-plussers vndt plaats op 18 november 2010 n zaal Alta Rpa. Verdere toelchtng met voorstellng van het programma en het nschrjfstrookje vndt u n de Neuwsbref van november. De senorenraad heeft voor u alvast een amusant programma utgewerkt en heet u n eder geval van harte welkom. Later n de namddag werden de tunen van Annevoe bezocht, een heuse parel n NB: De senorenraad dankt Irene Van Looy voor de prachtge foto s van de dagutstap. Dagutstap 55-plussers Avelgem Op 27 me 2010 stonden de deelnemers vol enthousasme te wachten op de bussen. Gezen de natte weersomstandgheden de dag voorden was edereen heel tevreden dat het droog was. De vjf bussen verzamelden aan het gemeentehus en om 7.30 uur stpt werd er vertrokken rchtng Dnant. Om te starten stond een boottocht van 8 8 Info Avelgem nr Dnant naar Anseremme en terug op het programma. Tjdens deze tocht van 45 mnuten werd genoten van het prachtge landschap van de Maas. Na de boottocht kon er nog een halfuurtje gekuerd worden n het stadje. Rond de mddag werd Dnant verlaten. De bussen reden langs de Maas tot aan Info Info Avelgem nr. nr

6 TOERISME WELZIJN VVV West-Vlaamse Scheldestreek Doornksesteenweg Bossut T Gemeenteljke Openbare Bblotheek Carolne Vercruysse Doornksesteenweg 77A 8580 Avelgem T F Bblotheek Zomer n de West-Vlaamse Scheldestreek Delph-traject n de bblotheek In jun heropende het Pompgebouw van Bossut met een gloedneuwe, nteracteve tentoonstellng. Intussen zjn we al een paar maanden verder en er kwamen al heel wat bezoekers over de vloer. Jong of oud, de tentoonstellng kan edereen bekoren. Navgator Op de centrale ronde tafel kan u op de kaart de West-Vlaamse Scheldestreek ontdekken. U kan de streek verkennen op het tv-scherm door het wel te laten ronddraaen. Hstorsche portretten Her worden 8 hstorsche portretten voorgesteld. Als u de foto op het ene wel combneert met de juste foto op het andere wel, krjgt u op het scherm het verhaal te zen en te horen. Wand met sprekende curosa Zes voorwerpen hebben elk een verhaal te vertellen. U krjgt onder meer nfo over het ketsen van schepen, een sasmeester, de Brug van Rugge, een trmard,... De sluzentafel Het bootje moet u door de slus laten varen. Daarna krjgt u een flmpje te zen de de dubbele functe van het kanaal Bossut-Kortrjk aantoont; enerzjds s het een recreateve as en anderzjds wordt her ook drnkwater gemaakt n het waterproductecentrum de Gavers. Wand der znnen In deze kjk- en lusterbakjes verkent u de streek met al uw zntugen. Her zjn het culnare aspect en het beleven van belang. Hern vndt de bezoeker de pro, de Avelgemse perentaart, de koers, de hoevepcknck, hedendaagse muzek Absynthe Mnded en de klasseke sketch van Gerard Vermeersch: de Kwaremont lgt open. Fauna en flora Op de ztelementen zjn fauna en flora de typsch zjn voor de streek getekend. Her beleven de knderen ongetwjfeld veel leerrjk puzzelplezer mee. Bent u beneuwd welke streekspecalteten deze rego te beden heeft of welke hstorsche en beroemde personen her grootgebracht werden? Dan bent u n het Pompgebouw van Bossut aan het juste adres. Wandelnetwerk Land van Mortagne De West-Vlaamse Scheldestreek s heel gelefd bj vele fetsers en wandelaars. Heel wat mensen fetsten reeds op het knooppuntennetwerk Leestreek West. Maar er s goed neuws voor de wandelaars. In oktober 2010 wordt mmers de realsate van het eerste stukje wandelnetwerk n de West-Vlaamse Scheldestreek verwacht. Het Land van Mortagne, zoals dt netwerk zal heten, zal garant staan voor heel wat mooe wandelngen n de omgevng van Bossut. Een echt wandelparadjs! De Avelgemse bblotheek stapt n het najaar mee n het Delph-project. Delph, verwjst naar het orakel van Delph, het orakel dat de Oude Greken konden raadplegen om de goden goede raad te vragen bj het nemen van belangrjke en moeljke beslssngen. Delph helpt bblotheken om te schakelen van een tradtonele bblotheek, waar de klemtoon lgt op het ontlenen, naar een vraaggerchte bblotheek, waar de vraag van de bezoeker centraal staat. De beschkbare nformate groet explosef. Het terugvnden van nformate wordt er net eenvoudger op en het kunnen bedenen van alle randapparatuur vergt ook neuwe vaardgheden. De bblotheek wl her maatwerk beden. Bj elk soort vraag en bj elk lenersprofel wordt de denstverlenng aangepast. De bblotheek wordt een ankerplaats voor de gebruker de op zoek s naar nformate en kenns. De bblotheek wordt tevens een omgevng de utnodgt tot ontmoetng en contact. Naast structurele maatregelen (zoals het nvoeren van een zelfutleenbale, het aanbeden van nternet,...) kan met beperkte mddelen en klene ngrepen al heel wat berekt worden. Zo wordt aandacht geschonken aan de plaats van de rekken, de sgnalsate, het opstellen van de materalen, het utwerken van onthaal- en klachtenprocedures, Voor dt model van bblotheek moet het personeel sterk zjn n communcate en bovenden heel vertrouwd zjn met het nformateaanbod n en buten de egen bblotheek. Een effcënte bedenng s steeds de prortet van het bblotheekpersoneel. Zowel de bblothecars als de medewerkers krjgen communcatecursussen en komen va een tranngsparcours van workshops, ntervsesesses, plaatsbezoeken en opledngen te weten waar vraaggercht werken n de egen bblotheek toegepast kan worden. Samen met de andere Zud-West-Vlaamse gemeenten gaat Avelgem de utdagng van het Delph-traject aan. Het project, dat ondersteund en begeled wordt door het provncebestuur West-Vlaanderen (WINOB, het West-Vlaams Informatenetwerk van Openbare Bblotheken), duurt twee jaar. Het endpunt s een bblotheek waar edereen met zjn vragen terecht kan. De bblotheek garandeert geen pasklare antwoorden, maar gaat samen op zoek naar de bron of de plaats waar de antwoorden te vnden zjn. Een vraag wordt de zorg van het hele bblotheekteam

7 JEUGD WELZIJN Denst Jeugd en Cultuur Nancy Vandenbrouck Scheldelaan Avelgem T F Denst Jeugd en Cultuur Nancy Vandenbrouck Scheldelaan Avelgem T F JEUGD De zomer van Grabbelpas, t Speelplen en de Knderclub Een tweetal weken geleden maakten de lege speelplaatsen plaats voor joelende knderen de tjd te kort kwamen om hun zomervakante ut de doeken te doen aan hun klasgenoten. Ongetwjfeld zullen de jeugdactvteten georganseerd door de denst Jeugd & Cultuur ook ter sprake gekomen zjn. En terecht! Want er kan teruggeblkt worden op een zomervakante met tal van leuke Grabbelpasactvteten en fjne dagen n de Knderclub of op t Speelplen. In Outrjve werd t speelplen voor de lagere schoolknderen georganseerd. Er kwamen deze zomer weer heel wat knderen opdagen om kampen te bouwen, leuke spelletjes te spelen, coole flms te bekjken en - de favorete actvtet aller tjden een namddag waterspelen. De brune zeep, de waterballonnen en de waterpstolen waren alomtegenwoordg. Deze terugblk op een heerljke zomervakante zou net volledg zjn zonder de vele plezerge grabbelpasactvteten te vermelden. De utstap naar Paradso en de knutsel- en kookactvteten werden bjzonder gesmaakt. De theaterstage n Spkkerelle werd op vrjdag afgesloten met een muzkaal, romantsch en gruweljk spannend verhaal Love Boat. Dt s nog maar een fracte van het Grabbelpasaanbod van afgelopen zomer. Het hoogtepunt van de zomer was ongetwjfeld het Woodstockfestval, het apotheosefeest van het 10-jarg bestaan van de fetsdredaagse! Alweer een leuke vakante s achter de rug. Zjn julle opneuw op de afspraak n de herfstvakante voor Grabbelpas en Knderclub? Tot dan! Jeugdconsulent Nancy Vandenbrouck s enthousast met haar (zomer)team montoren. Het startschot van de vakante werd gegeven op Popeland. In Domen Puyenbroeck te Wachtebeke organseerde de provncale jeugddenst een dag vol acte en ontspannng. De zon was van de partj en zowel de deelnemers als de montoren gngen volledg ut de bol tjdens de optredens. Kortom de deale start van de zomervakante. De kleuters konden heel de zomer terecht n de Knderclub. Het gebouw werd opgefrst en kreeg er een neuw santar blok bj, aangepast aan de noden van de allerklensten. Er kwam ook een grote bergng bj voor het materaal van de montoren. De laatsten stonden weer heel de zomer paraat met de meest createve deeën. De spelletjes, themadagen, knutselwerkjes, ledjes of toneeltjes konden de kleutertjes zeker bekoren. Sommge kndjes wlden net mee met mama- of papalef naar hus. Tja, het s dan ook heel fjn vertoeven n de Knderclub. Op dnsdag kregen de knderen bezoek van een goochelaar of trokken ze erop ut voor een dagje plezer n Plopsaland, het kppenmuseum of Avflora

8 SPORT WELZIJN Sportdenst Francky Platteau Doornksesteenweg Avelgem T F Sportdenst Francky Platteau Doornksesteenweg Avelgem T F SPORT Avelgem behaalde zlver op het WK-voetbal Zomersportkampen, een cocktal aan sporten! De eerste weken van de zomervakante staan bj de sportdenst van Avelgem altjd n het teken van de omnsportkampen. Ongeveer 190 knderen kwamen, verdeeld over twee weken, proeven van een prachtge cocktal van sporten. Gekwalfceerde lesgevers zorgden ervoor dat de sportevelngen kenns maakten met onder andere stepaerobc, honkbal, crcustechneken, turnen, dverse balsporten, condtonele vaardgheden, frsbee, mngolf, Daarnaast werden de jonge leeuwen elke dag nog eens verwacht n het zwembad om hun zwemvaardgheden bj te schaven. Ieder op zjn nveau Om alle knderen zoveel mogeljk sporten spelvreugde te laten beleven werden de jongeren verdeeld over verschllende nveaugroepen. Deze nveaugroepen werden samengesteld rekenng houdend met de leeftjd en de vaardghed van de sportevelngen. Wat een htte! Op vrjdag stond, als afsluter van de week, een specale actvtet op het programma. De eerste week gngen alle sportkampers een avontuurljke utstap tegemoet n het provncaal domen De Gavers n Harelbeke. Alle mogeljke voorzorgen werden genomen om, ondanks de extreme htte, edereen een aangename dag te bezorgen. In de voormddag stond een hndernssenloop op het menu samen met een bosspel. Herbj werd er zoveel mogeljk schaduw opgezocht. In de namddag werd er even verkoelng gezocht n het bewaakt zwemgedeelte van het park. Oef, wat deed dt deugd! Als afsluter stond nog een groepspel op het programma. Moe maar voldaan maakten de deelnemers een ende aan de eerste week van de sportkampen. WK-voetbal Kuurne De tweede week van de omnsportkampen stond n het teken van het WK-voetbal n Kuurne. Een ntatef waarbj verschllende buurtgemeenten het tegen elkaar opnamen. Avelgem nam deel aan dt WK met maar lefst 4 ploegen. Er werden bloedstollende wedstrjden gespeeld. Alle ploegen van Avelgem deden het utstekend! Onze eerste ploeg zag de WK-ttel toch nog aan hun neus voorbj gaan toen ze npt verloren van de eerste Waregemse ploeg: 2-1 werd de endstand, terwjl Avelgem eerst op voorsprong gekomen was. De andere ploegen werden respecteveljk 7de, 8ste en 15de van de 20 ploegen. Tennssportkampen Naast de twee omnsportkampen bood de sportdenst van Avelgem ook een tennssportkamp aan. Er werd gewerkt met gekwalfceerde, ervaren lesgevers en professoneel materaal. Om de kwaltet van dt kamp te waarborgen werd het kamp gelmteerd op 32 deelnemers. Dankzj het warme weer kon er de hele week buten getennst worden op de Avelgemse tennsterrenen. Er werd voor afwsselng gezorgd door om de 2 uren tenns een uur omnsport aan te beden. Tjdens het uurtje omnsport zochten de jonge tennssterren wat verkoelng n het Avelgemse zwembad. Een hele week lang konden alle jonge tennslefhebbers 4 dagen geneten van hun favorete sport. De Avelgemse marathonman: Hugo Derycke De laatste jaren bracht Hugo Derycke al verschllende uthoudngsavonturen tot een goed ende. In 2006, op zjn 40ste, begon hj aan zjn avonturen. In 1 jaar tjd ontpopte hj zch tot een ronman om vanut het nets de tratlon van Almere tot een goed ende te brengen. Het jaar naden schreef Hugo zch n voor de ultraloop van 100 km tjdens de nacht van Vlaanderen n Torhout. Ook her kwam Hugo, als 20ste, met glans over de streep. Na deze utdagng goode Hugo het over een andere boeg. Als eerste Belg zwom hj n 2008 de Straat van Gbraltar, de zee-engte tussen het zuden van Spanje en Marokko, over. Vorg jaar zette de vlegtugploot terug alles op het lopen met als doel 7 marathons n 7 dagen. Hj berekte opneuw zjn doel. Hj lep er zelfs een 8ste bj. Dt jaar beperkte Hugo zch tot 1 dag. Maar wat voor een dag! In 24 uren zoveel mogeljk marathons lopen. Op 17 jul was het zover. De Avelgemse sportlaureaat lep zch opneuw n de kjker door n 24 uren tjd 4 marathons af te werken. Tussen elke loop nam de Avelgemse marathonman een uur rust en tjd voor een massage. Voor de eerste marathon had hj 3u52 nodg. De volgende twee endgden op 3u53 en 3u55. Over de laatste deed hj 5u. Er zat msschen zelfs een vjfde marathon n, maar Hugo berekende dat hj dan buten de 24 uur zou arrveren en dat kon dus net. Dt jaar lep Hugo de marathons voor een goed doel. Door sponsorng slaagde hj ern om euro bjeen te brengen voor vzw Gold Swmmng Team, een topsportproject voor zwemmers ut de Leestreek waarvan ook zjn zonen Jens en Björn ld zjn. Zo koppelde Hugo dt jaar het aangename aan het nuttge

9 SPORT WELZIJN Sportdenst Francky Platteau Doornksesteenweg Avelgem T F Gerte Maes - GAVKA Yzerwegstraat Avelgem - T Mareke Holvoet - Conservatorum Kasteelstraat 13b Avelgem - T ONDERWIJS Interscolare prjsutrekng lager onderwjs De mensen achter het Avelgems kunstonderwjs Op woensdag 23 jun werden alle sportevelngen van het lager onderwjs van Avelgem gehuldgd. Om n aanmerkng te komen moesten de leerlngen deelnemen aan ver nterscolare actvteten: de veldloop, de ballennamddag, de zwemnamddag en de wandelnamddag. In totaal kwamen er 200 leerlngen n aanmerkng voor deze huldgng. Dt bewjst dat deze sportnamddagen ook dt jaar een groot succes waren. De veldloopnamddag bracht 330 leerlngen aan het lopen. Op de ballennamddag leten 341 leerlngen hun balvaardghed aanschouwen en tjdens de zwemnamddag trotseerden 280 leerlngen het zwembadwater. Tenslotte wandelden 327 leerlngen, samen met hun ouders, grootouders, broers en zussen, mee tjdens de nterscolare wandelnamddag. De huldgng werd plechtg ngezet met een toespraak van de schepen van sport Koen Van Steenbrugge. Na de prjsutrekng gng edereen naar hus met een heel mooe drnkbus voorzen van koelelement en kompas. Hengel-kampoenschap Groot-Avelgem Op zaterdag 3 jul vond het hengelkampoenschap plaats aan het vswater van de coupure n Kerkhove. De organserende verengng, de Scheldezonen ut Kerkhove, had gezorgd voor een vlot verloop van de wedstrjd. Alle nwoners van Avelgem of aangeslotenen bj een Avelgemse hengelclub mochten deelnemen: 20 sportvssers voegden de hengel bj het woord. De prjsutrekng vond plaats n café Sportwereld n Kerkhove door voorztter Fernand Delaperre en schepen van sport Koen Van Steenbrugge. Het werd een technsch kampoenschap, want de coupure s een openbaar water en er wordt momenteel geen vs aangevuld, waardoor er mnder vs zt. Kampoen van Groot-Avelgem s Etenne De Bouvere, tevens ook eerste veteraan. Etenne endgde net voor Eddy Vandorpe en Gunther Verbrugghe, de plaatsen 2 en 3 pakten. Beste junor s Sander Tremmere. Voor deze edte waren helaas geen dames ngeschreven, zodat de trofee voor beste vrouw n Kerkhove bljft. GAVKA GAVKA staat voor Gemeenteljke Academe voor Vsuele Kunsten en s gehusvest n de IJzerwegstraat 1, te Avelgem. GAVKA s snds 1992 een flaal van de Konnkljke Stedeljke Academe voor Schone Kunsten n Kortrjk. Zowel knderen, jongeren als volwassenen kunnen er lessen volgen. De mogeljkhed bestaat ook om vanaf 18 jaar een hogere- of specalsategraad te volgen n archtectuurtekenen, beeldhouwkunst, bnnenhuskunst, fotokunst, keramek, mode en theaterkostuums, monumentale kunst, schlderkunst, tekenkunst, vrje grafek en kunstgeschedens. Gerte Maes s er snds 2007 verantwoordeljk. De tekenschool werd op 1 september 1989 opgercht door mjn man, Hervé Martyn, samen met een aantal vrenden. Ik heb me er dus al altjd heel erg mee verbonden gevoeld. En hoewel k nog maar 3 jaar offceel n denst ben, werk k al meer dan 20 jaar mee aan het verzorgen van het kunstonderwjs n Avelgem, welswaar achter de schermen. Gerte verzorgt n Avelgem de nschrjvngen, deelt de klassen n, maakt de nodge afspraken met de leerkrachten,... Ik vnd het heel boeend en afwsselend. Want naast de admnstrate heb k ook heel veel socale contacten. Ik leer steeds neuwe jonge mensen kennen en ook de nteracte met de knderen vnd k heel aangenaam. Voor de klensten organseer k ondermeer ook de knderopvang. Hun lesmoment s op dnsdagavond van tot uur. De meeste ouders brengen hun knderen onmddelljk na school en dan zorg k voor de opvang tot de aanvang van de les. Conservatorum voor muzek en woord Het conservatorum voor Muzek en Woord s gelegen n de Kasteelstraat 13b te Avelgem, n een vleugel van het voormalg kasteel Scheldeburcht. Het conservatorum s een bjafdelng van het Stedeljk Muzekconservatorum Kortrjk. Voor knderen ut de lagere school en jongeren ut de mddelbare school worden dverse muzek- en woordlessen georganseerd. Ze kunnen er terecht voor notenleer, nstrumenten, dcte, voordracht en toneel. Er wordt momenteel ook utgekeken naar de mogeljkhed om n Avelgem te starten met notenleer voor volwassenen. Snds 1 september 2010 s Mareke Holvoet secretars-toezchter van het conservatorum. Ze studeerde n jun 2010 af n de rchtng Eventmanagement n Kortrjk. Ik ben heel blj dat k zo vlug een boeende job gevonden heb. Ik hou van de afwsselng en het contact met de knderen en de leerkrachten. Voor haar ndensttredng had Mareke geen bestaande banden met het conservatorum. Maar bljkbaar heeft het muzekvrus haar al vlug te pakken, want ondertussen zou ze graag pano leren. Mareke woont nog bj haar ouders, maar zet ook haar toekomst verder groeen n Avelgem. Ik heb al altjd n Avelgem gewoond en vnd het her bjzonder aangenaam. Je vndt er ook alles wat je nodg hebt. Ik vnd het dan ook een pluspunt dat k n mjn egen gemeente aan de slag kan

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

Wie is er aan de beurt?

Wie is er aan de beurt? We s er aan de beurt? Basswoorden: boodschappen doen Wat hoort bj elkaar? het halfje wt, de krant, de peren, de anschtkaarten, de perzken, de postzegels de komkommer, de telefoonkaart, de lpstck, het gehakt,

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013 :SAM Sint-Antonius Magazine editie kerst 2013 Open School 2013 de directeur aan het woord Ik moet je van harte bedanken. In onze SAM van mei 2013 deed ik een warme oproep om onze school een bezoekje te

Nadere informatie

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren?

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg. www.allezkidz.be.be info@allezkidz.be

Nadere informatie

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis.

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. Voorwoord Beste leerkracht, Vanuit het stadsbestuur vinden wij het belangrijk om onze

Nadere informatie

DE NEKKER. maandblad Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw. Aisling O Kane. "Common Sense" in Laken. Buren van de Koning. Eddy en Greet Van Nieuwenhuyzen

DE NEKKER. maandblad Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw. Aisling O Kane. Common Sense in Laken. Buren van de Koning. Eddy en Greet Van Nieuwenhuyzen De Nekker mei 2004 28-04-2004 13:12 Pagina 1 België - Belgique P.B. 1000 Brussel 1 1/1450 DE NEKKER maandblad Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw Aisling O Kane. "Common Sense" in Laken. Buren van de Koning.

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Museum in Berlage-kerk

Museum in Berlage-kerk Een échte Haagse krant Vrijdag 10 januari 2014 jaargang 8 nummer 348 }

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Anzegem Avelgem Deerlijk Harelbeke Kortrijk Kuurne Lendelede Menen Spiere-Helkijn Waregem Wervik Wevelgem Zwevegem

Anzegem Avelgem Deerlijk Harelbeke Kortrijk Kuurne Lendelede Menen Spiere-Helkijn Waregem Wervik Wevelgem Zwevegem zoeklicht onafhankelijk vrijzinnig tijdschrift mei - juni 2013 tweemaandelijks tijdschrift jaargang 38 nr.3 Anzegem Avelgem Deerlijk Harelbeke Kortrijk Kuurne Lendelede Menen Spiere-Helkijn Waregem Wervik

Nadere informatie

40 jaar Destelheide. feestnummer. DH-infoblad. Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21. Belgie- Belgique

40 jaar Destelheide. feestnummer. DH-infoblad. Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21. Belgie- Belgique Belgie- Belgique P.B- P.P, 1650 Beersel BC 1646 P 209319 Afgiftekantoor Beersel DH-infoblad Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21 feestnummer 40 jaar Destelheide V.U. Guy Uyttebroeck,

Nadere informatie