STUDIE 123 BEROEPSPROFIEL. Pers en Voorlichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 123 BEROEPSPROFIEL. Pers en Voorlichting"

Transcriptie

1 STUDIE 123 BEROEPSPROFIEL Pers en Voorlichting

2 BEROEPSPROFIEL Pers en Voorlichting sector : handel - administratie beroep : cluster communicatiebeheer studiegebied : handelswetenschappen en bedrijfskunde opleiding : communicatiebeheer optie : pers en voorlichting Werkgroep beroepsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1999/6356/13 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING I N H O U D 1 INLEIDING 1 2 BEROEPSPROFIEL 3 Socio-economische ontwikkelingen in de sector 3 3 VASTLEGGEN VAN DE BEROEPENSTRUCTUUR EN 5 DE BEROEPENCLUSTERS 3.1 Beroepenlijst Clusters Niveaus 16 4 SPECIFIEKE BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten op het vlak van voorlichting Beroepsprofiel niveau Beroepsprofiel niveau Beroepsprofiel niveau Beroepsprofiel niveau Beroepsprofiel niveau Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten op het vlak van journalistiek 35 5 BESLUITEN 42 6 BIBLIOGRAFIE 44 7 LIJST VAN DE MEDEWERKERS 46

4 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING 1 1 INLEIDING Tussen december 1995 en september 1996 werd door afgevaardigden van de zes betrokken hogescholen nagedacht, vergaderd en geschreven over deze beroepsprofielen. Het contact tussen de hogescholen was prettig en constructief. Al dient gezegd dat er algemene misnoegdheid was dat de redactie van nieuwe beroepsprofielen uitgerekend diende te gebeuren in een academiejaar van bewogen hogeschoolfusies. Bovendien werd het doorkruist door het papierwerk, horende bij de eerste fasen van de doorlichting van de opleidingen Communicatiebeheer door de Onderwijsinspectie. Vele honderden uren werden aan de redactie van deze beroepsprofielen besteed. Ondanks de context waarbinnen de profielen opgemaakt werden, zijn die uren per definitie zinvol besteed omdat ze aanzetten tot reflectie over het wezen en de werkwijze van de opleiding Communicatiebeheer. Heel wat minder zinvol vinden we de ons opgelegde procedure vanwege de Vlor. De handleiding voor de ontwikkeling van Beroepsprofielen, uitgegeven door de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO), bleek een draak van een document. Nogal wat elementen daarin zijn niet te enten op de communicatiesector. Het is onmogelijk om via een statische vragenlijst een dynamische sector in te kapselen. Zo zijn er nauwelijks eenduidige beroepsnamen in de sector. Het was een gigantisch werk om te komen tot een eigenlijke beroepenlijst, waarbij de invulling van die respectievelijke beroepsnamen enorm variabel is van bedrijf tot bedrijf. De wijze waarop de DVO-handleiding werkt met deelfuncties, typefuncties, e.d. bleek hoogst artificieel. Bij de totstandkoming van deze beroepsprofielen werd geprobeerd om zoveel als mogelijk te schipperen tussen het stramien van de DVO-handleiding en de realiteit. Die realiteit is zoals Chris Aertsen van het Marketing & Communicatiebureau See You Soon ons omschreef: 'Een opsomming van beroepen als deze is vrij banaal, weinigzeggend en per definitie onvolledig. Waarom? Omdat elkeen die in de communicatiesector werkt een andere job description zal geven aan de opgesomde functies.' Een en ander werd getoetst aan de suggesties en opmerkingen van een representatieve groep van een twintigtal vertegenwoordigers uit het brede werkveld van de communicatiesector. Zij bevestigden ons vermoeden van zinloosheid van de vraag tot het indelen in beroepshokjes, zoals voorzien in de DVO-handleiding. Maar vooral gaven ze een heleboel nuttige informatie over de taken en de invulling daarvan in de domeinen van public relations, commerciële communicatie, pers en voorlichting. We opteerden ervoor om de vertegenwoordigers uit de beroepswereld niet te betrekken bij al onze vergaderingen, aangezien die doorgaans eerder praktisch van aard waren. Voor de inhoudelijke inbreng werden ze wel uitgenodigd voor een vergadering, interview of schriftelijke bijdrage, met een concrete vragenlijst als leidraad. Aangezien er noch voor de brede communicatiesector, noch voor de deeldomeinen hierin, beroepsverenigingen bestaan die als volkomen representatief kunnen worden beschouwd, werd hier met de grootst mogelijke omzichtigheid te werk gegaan.

5 2 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING Reeds bij de eerste werkvergaderingen bleek dat geen enkele betrokken hogeschool gelukkig was met de opsplitsing van de opleiding Communicatiebeheer in de opties 'Bedrijfscommunicatie', 'Public Relations', 'Pers en Voorlichting'. De opdeling van de communicatiesector - voor zover daar noodzaak toe is - gebeurt bij voorkeur op een meer doordachte wijze. Dit wordt bijgevolg een van onze voornaamste gespreksonderwerpen op het ogenblik dat we de opleidingsprofielen uitwerken. Overigens was er bij aanvang consensus over dat we de term 'Bedrijfscommunicatie' wensen te vervangen door de voor de sector meer profilerende naam 'Commerciële communicatie'. 'Bedrijfscommunicatie' is een in de sector weinig gebruikte naam, waarbij men public relations de ene keer weer bekijkt als een synoniem van bedrijfscommunicatie, de andere keer als louter een onderdeel ervan. We verkiezen de term 'Commerciële communicatie' omdat deze beter de grenzen afbakent met de twee andere opties. Al zal blijken dat die opties altijd wel een stukje overlappend zullen blijven. Alle betrokken hogescholen spreken de hoop uit dat deze beroepsprofielen op generlei manier door minister, kabinet en ministerie van Onderwijs, Vlor of SERV verkeerd geïnterpreteerd worden. Mogen we hen uitdrukkelijk vragen om elk onderdeel van bijgaande beroepsprofielen te bekijken vanuit de brede context van het communicatiewerkveld. Dat niemand zich blind moge staren op de indeling in beroeps-, taken- en functiehokjes (cfr. de hier eerder aangehaalde opmerking van Chris Aertsen). Bovendien wensen we samen met de beroepsmensen - die wij bij deze danken voor hun sterk gewaardeerde inhoudelijke bijdrage- bij elke mogelijke aanzet tot herstructurering van de opleiding betrokken te worden, zodanig dat onze opleiding blijvend bij de beroepspraktijk aansluiten kan. september 1996

6 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING 3 2 BEROEPSPROFIEL Socio-economische ontwikkelingen in de communicatiesector De communicatiesector is onwaarschijnlijk breed. Het kan niet de bedoeling zijn om in deze beroepsprofielen een grondige wetenschappelijke analyse van de socio-economische ontwikkelingen in de verschillende communicatiesectoren te maken. Wel is het zinvol om voor een beperkte maar representatieve staalkaart van communicatiebranches de voornaamste trends aan te geven. Dat staat toe om de verderop in deze bundel beschreven beroepsprofielen te kaderen binnen de huidige conjunctuur. Audiovisuele sector Het doorbreken van het monopolie van de openbare televisieomroep door nieuwe landelijke zenders enerzijds, en de opkomst van regionale televisies anderzijds, zorgde enkele jaren geleden voor een explosieve groei van deze sector. Niet in het minst door de vele ontstane productiehuizen, satellieten van de nieuwe zenders. Die plotse groei is ondertussen alweer achter de rug. Nu is er eerder sprake van een zekere verzadiging in de sector. Al zoekt men ook hier een nieuwe adem in alles wat naar multimedia ruikt. Op radiovlak blijft de openbare omroep met zijn verschillende doelgroepgerichte zenders het goed doen. De opbloei van de lokale radio s in de loop der jaren tachtig heeft zijn beste tijd gehad. Al veroverden ze een positie als vaste waarde in het medialandschap, met beperkte bijhorende tewerkstelling. Geschreven pers Het betreft een sector die sinds de oorlog maar blijft evolueren in de richting van concentraties, en regelmatig terugkerende berichten over noodlijdende kranten die bij collegauitgeverijen hun heil gaan zoeken. Het betekent evenwel niet dat de hele perssector zich in een fase van achteruitgang bevindt. Al dan niet geslaagde gerichtheid op doelpublieken met bijhorende inhouden en vormen bepalen sterk de schommelingen in de kranten- en tijdschriftenmarkt. Bovendien zit de sector in een hoogtechnologische stroomversnelling. Er wordt volop geexperimenteerd met de aanmaak en de commercialisering van digitale media. Elke grote uitgeverij heeft zijn multimedia-afdeling. In de States komt één afstuderende journalist op twee terecht bij een 'digitaal medium'. Daarnaast bestaat tevens een groeiende bedrijfspers, met periodieken voor interne en/of externe doeleinden. Reclamesector Volgens het Marketing Book 1996 was in 1994 promotie goed voor 43,36 % van het totale bedrag dat door Belgische bedrijven werd geïnvesteerd in marketing, wat een bedrag van om en bij de 59 miljard voorstelt. Aan marktonderzoek wordt volgens de zelfde bron naar schatting zo n 3,3 miljard besteed. De investeringen in advertenties en reclamespots lopen in België op tot zo n slordige 45 miljard. De multinationale groepen hebben daarin een dominerende positie.

7 4 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING Direct Marketing is goed voor zo n 3,7 miljard. Maar de in Direct Marketing geïnvesteerde bedragen blijven alsmaar stijgen in vergelijking met de andere reclamekanalen. De globale reclame-investeringen blijven overigens alsmaar groeien: jaarlijks 6 tot 11%, tussen 1990 en Public Relations In de Gouden Gids staan een 160-tal ondernemingen die zichzelf PR-specialist noemen. Onderling hebben ze flink wat verschillen. Sommigen bieden een globaal dienstenpakket aan, anderen specialiseren zich in persrelaties, nog anderen werken op het vlak van eventgerichte communicatie en sponsoring. Uit de vakliteratuur bleek het niet mogelijk om hier betrouwbare totaalcijfers te weerhouden van door Belgische bedrijven gehanteerde PRbudgetten. Nochtans beschikken veel Belgische bedrijven over een PR-dienst en PRverantwoordelijken. Vaak verzorgen deze tevens de interne communicatie. Voorlichting Vlaanderen (België) heeft nog een hele weg af te leggen eer overheids- en andere vormen van voorlichting het niveau halen van wat in Nederland gebeurt. Maar de voorlichtingsactiviteiten groeien gestaag. Beleidsmensen ontwikkelen hoe langer hoe meer een besef dat publieksvoorlichting een absolute must is in een open en democratische samenleving. Getuige daarvan de exponentiële groei van het aantal voorlichtingsambtenaren bij steden, gemeenten, intercommunales en heel wat andere non-profitorganisaties. Het is een sector die haar hoogtepunt nog lang niet heeft bereikt. Nieuwe media We haalden die nieuwe media reeds eerder aan binnen dit hoofdstuk. Ze leiden hoe langer hoe meer hun eigen leven, daarin begeleid door groepen mensen die ze technisch en/of inhoudelijk leven inblazen. Er ontstaan nieuwe beroepen zoals 'webmasters' en 'infografici'. Internet had in miljoen abonnees. Voor de eeuwwisseling worden 500 miljoen aansluitingen voorspeld. Vandaar de toenemende belangstelling voor 'cybermarketing'. Ook CD-ROM- en CD-I-producties worden bedacht en begeleid door professionals met een communicatieachtergrond. Alsdusdanig bieden de nieuwe media nieuwe perspectieven voor zowat alles dat met communicatie, al dan niet commercieel, te maken heeft. De voorspellingen van tewerkstelling in deze sector liggen hoog. Samengevat kunnen we zonder meer optimistisch zijn over de toekomst van de communicatiesector en de tewerkstelling daarin. Al is het duidelijk dat de gehanteerde methoden en technologieën er bliksemsnel evolueren.

8 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING 5 3 VASTLEGGEN VAN DE BEROEPENSTRUCTUUR EN DE BEROEPENCLUSTERS 3.1 Beroepenlijst Journalistiek Om het met de woorden van Marc Platel te zeggen wensen we ons niet te bezondigen aan een 'obsessie van het opdelen'. In principe kunnen we overigens alle onderstaande beroepsnamen binnen de noemer 'journalist' onderbrengen. Het beroep 'hoofdredacteur' is niet voorzien: daartoe word je namelijk niet door een hogeschool opgeleid, dit wordt je door ervaring. Redacteur medewerker bij een gedrukt of audiovisueel medium, die instaat voor het verzamelen, selecteren, analyseren, synthetiseren en publieksgericht vertalen van informatie in tekst en/of beeld. Eindredacteur maakt i.s.m. de hoofdredacteur planmatig het journalistieke programma op organiseert, begeleidt, selecteert en herwerkt het door redacteurs, freelance journalisten, fotografen en illustrators aangebrachte materiaal tot opnameklare teksten met bijhorend beeldmateriaal heeft een taakverdelende en inspirerende functie staat in voor de aanmaak van titels. Journalist verzamelt, selecteert, analyseert, synthetiseert en vertaalt op publieksgerichte wijze informatie in tekst en/of beeld. Redactiesecretaris staat in voor de administratieve opvolging van het redactionele werk (verslaggeving redactievergaderingen, betalingen freelancers, archivering...). Researchmedewerker zoekt nuttige informatie voor redactioneel gebruik hij onderhoudt daartoe contacten met en maakt gebruik van aanbod en diensten van bibliotheken, documentatiecentra, uitgeverijen, aanbieders van digitale informatie, doorverwijzers, enz Voorlichting volgens beroepsnaam Hoofd Voorlichting leidt de afdeling, en draagt zorg voor de beleidsvoorlichting: adviseert bestuur en medewerkers in voorlichtingsaangelegenheden zoals de contacten met de

9 6 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING media, initiatieven m.b.t. promotie van het beleid, het voorbereiden en/of houden van lezingen, voordrachten e.d. en redigeert het jaarverslag coördineert tevens de interne voorlichting ontwikkelt het voorlichtingsbeleid en coördineert de uitvoering ervan eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de afdeling. Communicatieambtenaar Communicatiemanager Hoofd afdeling Voorlichting en PR Informatieambtenaar Overheidsvoorlichter Senior (beleids)voorlichter Voorlichter Voorlichtingsambtenaar Voorlichtingsverantwoordelijke informeert het publiek over het gevoerde beleid en de diensten vanuit het beleid aangeboden bepaalt het algemene communicatiebeleid. zorgt voor geïntegreerde communicatie door middel van een centraal communicatieplan bepaalt en organiseert vanuit de instelling gehanteerde media zet informatiecampagnes op rond algemene of specifieke thema's onderhoudt de contacten met geschreven en audiovisuele media adviseert, informeert en ondersteunt het beleid en de diensten op het terrein van voorlichting en interne communicatie, verzorgt de mediacontacten en de publieksvoorlichting, organiseert en begeleidt de inspraak voor de burger treedt op als woordvoerder verzorgt de interne communicatie. Communicatiemedewerker Communicatieassistent Voorlichtingsmedewerker werkt als uitvoerder onder de communicatieambtenaar / communicatiemanager tussenpersoon bij de communicatie tussen bestuur, stafdiensten en medewerkers en bij de communicatie met externen (drukkerij, lay-out e.a.) ziet toe op een correcte naleving van de directieven van de communicatieambtenaar staat in voor het zelfstandig beheer van kleinschalige projecten concipieert mee de pers- en publieksvoorlichting: ontwerpen, schrijven en vormgeven van voorlichtings- en informatiemateriaal voert de vastgestelde voorlichtingsnota uit, in het bijzonder met de redactioneel getinte onderdelen. beheert het folder- en documentatiemateriaal. Manager pers & voorlichting Hoofd persrelaties en voorlichting staat de communicatiemanager bij geeft leiding aan een afdeling en verzorgt de coördinatie van alle perstaken hij is medewoordvoerder namens de organisatie voor het totale organisatiebeleid, beantwoordt vragen van de pers en adviseert het management inzake perscontacten en extern optreden.

10 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING 7 Medewerker perszaken en voorlichting Redacteur-voorlichter staat het hoofd persrelaties en voorlichting / voorlichtingsambtenaar / manager bij op het vlak van praktische uitvoering van het beleid terzake onderhoudt de betrekkingen met de binnenlandse en buitenlandse pers, verzorgt de redactie en de productie van voorlichtingsmiddelen contactpersoon naar de drukker, selecteert grafische vormgevers en geeft opdrachten, adviseert met betrekking tot de leesbaarheid en vormgeving van de jaarverslagen. tevens voert hij interne communicatieactiviteiten uit. Persvoorlichter Mediavoorlichter Medewerker Pers- of Mediavoorlichting werkt rechtstreeks onder de voorlichtingsverantwoordelijke e.d. formuleert het pers / publiciteitsbeleid en adviseert het management inzake perscontacten en de presentatie van het voorgenomen beleid initieert, organiseert en begeleidt persexcursies beantwoordt vragen van de schrijvende en audiovisuele pers, leidt persconferenties, redigeert persberichten ook is hij woordvoerder, hij schrijft toespraken voor het management of zorgt dat deze geschreven worden en redigeert ze medewerker persvoorlichting: in nauw overleg met collega's, maar met grote mate van zelfstandigheid voert hij mee alle activiteiten uit op het gebied van persvoorlichting. Publieksvoorlichter Medewerker Publieksvoorlichting informeert het publiek over het gevoerde beleid: rechtstreeks, o.m. in het informatiecentrum en onrechtstreeks, aan de hand van schriftelijk en audiovisueel voorlichtingsmateriaal zet informatiecampagnes op rond algemene of specifieke thema's. Woordvoerder treedt op als tussenpersoon tussen beleidsmensen en media brengt mondeling, schriftelijk en via audiovisuele weg, mediainhouden aan voor verschillende doelpublieken en media. Medewerker beleidspresentatie adviseert over inhoud en redactie van toespraken, voert de eindredactie of schrijft zelf speechen van beleidsvoerders en ambtelijke top coördineert schriftelijke voorlichting over de beleidsterreinen levert bijdragen aan het voorlichtingsbeleid, vooral op het terrein van de schriftelijke beleidspresentatie en informatievoorziening. Communicatieadviseur Communicatieconsulent adviseert het bestuur en de ambtenaren over beleids- en uitvoeringsaspecten van de communicatie: adviseert over opzet van onderzoek, formuleert onderzoeksopdrachten, is verantwoordelijk voor dit onderzoek en interpreteert onderzoeksgegevens

11 8 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING Communicatie-onderzoeker werkt nauw samen met de voorlichtingsverantwoordelijke staat in voor de uitwerking van onderzoeksopdrachten en van de evaluatie van voorlichtingscampagnes bepaalt het onderzoeksbudget en bewaakt dit budget. selecteert bureaus en is contactpersoon naar de bureaus toe voert onderzoek uit, begeleidt onderzoek en analyseert onderzoeksresultaten. Inspraakbegeleider Inspraakorganisator zal in samenwerking met het bestuur de inspraakmogelijkheden voorbereiden, uitwerken, begeleiden en het procesverloop ervan opvolgen begeleiding: administratief, organisatorisch, inhoudelijk statuut: in overheidsdienst of in opdracht van de overheid, als non-profit. Ombudsfunctionaris onafhankelijk ambtenaar. werkt zelfstandig fungeert als draaischijf tussen bevolking(sgroepen) en beleidsmensen, evenals tussen werkgever en werknemers. ontvangt en synthetiseert klachten en opmerkingen en communiceert deze door aan de beleidsmensen treedt op als neutrale bemiddelaar. Bedrijfsvoorlichter werkt rechtstreeks onder de communicatieverantwoordelijke zorgt binnen het bedrijf voor de voorlichting van personeelsgroepen over verschillende thema's (veiligheid, personeelsbeleid,...) verzorgt externe voorlichting aan media en publiek over het bedrijfsbeleid en de bedrijfsactiviteiten. Bedrijfsjournalist staat in voor de geschreven interne en/of externe voorlichting (schrijven van artikelen en bedrijfsreportages, bijdragen voor het bedrijfsblad, het onderhouden van contact tussen redactie, vormgever en drukkerij) bepaalt en schrijft mee inhouden in samenspraak met de beleidsmensen. Verantwoordelijke interne communicatie werkt direct onder de communicatieverantwoordelijke contactpersoon tussen de communicatieverantwoordelijke en de interne doelgroepen en assisteert bij het kiezen van de communicatiestrategie en -modaliteit naar de interne doelgroepen schrijft, c.q. voert de redactie over, informatiebulletins, brochures, folders en ander voorlichtingsmateriaal. Verantwoordelijke externe communicatie werkt direct onder de communicatieverantwoordelijke communicatiepersoon tussen de communicatieverantwoordelijke en de externe publieksgroepen bepaalt mede de communicatiestrategieën naar de externe doelgroepen en stelt allerlei schriftelijk voorlichtingsmateriaal op treedt op als woordvoerder voor het bestuur.

12 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING 9 Leider/medewerker informatiecentrum vertaalt wat de organisatie wil vertellen naar een breed en divers publiek maar vertaalt ook de informatiebehoefte van de individuele informatiezoeker onder supervisie van de voorlichtings- of communicatieambtenaar. Organisator organiseert bijeenkomsten, evenementen, representatieve en promotionele acties: ontvangsten, bijeenkomsten, rondleidingen, openhuisdagen werkt met grote zelfstandigheid samen met de voorlichtingsmedewerker. Projectbegeleider stelt budgetten voor projecten op, bewaakt de budgetten en controleert de kwaliteit van de diensten. werkt (preventie)campagnes en projecten uit en voert thematische acties. Drukwerkbegeleider volgt de productie op van drukwerken voor doeleinden op het vlak van marketingcommunicatie, public relations of voorlichting onderhoudt contacten met alle leveranciers en staat in voor kwaliteitscontrole staat rechtstreeks onder de communicatiemanager of voorlichtingsverantwoordelijke. Productieleider doet voorstellen over producties en organiseert de verschillende fasen in het totstandkomingsproces van AV-producties onderhoudt de contacten met beleidsmensen en opdrachtgevers. Productieassistent staat de productieleider bij in de organisatie van de verschillende fasen in het totstandkomingsproces van AV-producties. Projectleider Multimedia organiseert inhoudelijk, praktisch en financieel de verschillende fasen in het totstandkomingsproces van multimediale producties staat in voor kwaliteitscontrole onderhoudt de contacten met opdrachtgevers en leveranciers. Projectassistent Multimedia staat de projectleider multimedia bij in de organisatie van de verschillende totstandkomingsfasen van multimediale producties. Medewerker campagnebureau op basis van overleg, binnen en buiten de dienst, initiëren, coördineren, realiseren en evalueren van voorlichtingscampagnes ter ondersteuning van een beleid ontwikkelen en uitvoeren van campagnestrategieën.

13 10 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING Voorlichting volgens voorlichtingsterreinen Vaak krijgt het beroep van voorlichter een heel specifieke invulling, aansluitend op welbepaalde werkterreinen en/of gericht op welbepaalde doelpublieken. Onderstaande lijst geeft hiervan de meest gebruikelijke in Vlaanderen en Nederland. Deze lijst is evenwel helemaal niet limitatief. Wetenschapsvoorlichter voorlichting over wetenschapsbeoefening kneedt wetenschappelijke, beleidsmatige en/of technische informatie tot verstaanbare teksten voor allerlei publieksgroepen en media bijdrage aan de beeldvorming van de organisatie terreinen: ziekenhuis, onderwijs, bedrijf, overheid. Verkeersvoorlichter probeert de verkeersveiligheid te bevorderen door mensen te informeren over bestaande en nieuwe verkeerssituaties en -reglementering, en hen te motiveren tot een voorzichtige en veilige opstelling in het verkeer. Gezondheidsvoorlichter GVO (gezondheidsvoorlichting en -opvoeding) probeert de gezondheid van mensen te bevorderen door hen te motiveren tot ander - gezonder - gedrag of tot handhaven van gezond gedrag. Migrantenvoorlichter houdt zich specifiek bezig met voorlichtingsactiviteiten naar de verschillende migrantendoelgroepen zorgt voor de 'vertaling' (in alle betekenissen van dit woord) van algemene of specifieke op migranten gerichte publieksinformatie. Milieuvoorlichter bevordert het milieubesef en een milieuvriendelijk gedragspatroon van de doelgroep (consument, producent, belangengroeperingen, overheid). Energievoorlichter staat in voor de voorlichting over het zuinig, veilig en milieubewust omgaan met energie en energiebronnen. Jongerenvoorlichter initieert en begeleidt voorlichtingsprojecten voor kinderen en jongeren: ontwerpt en voert het jongerenjaarplan uit, stimuleert de interesse van jongeren voor bepaalde thema's, onderhoudt contacten met jongerengroepen en - organisaties, begeleidt en initieert activiteiten met jongeren en jongerenmedia, ontwikkelt voorlichtingsmaterialen voor en over jongeren. Politievoorlichter geeft interne voorlichting: naar de medewerkers en externe voorlichting: naar het publiek (voorkoming van misdrijven) en de pers; tevens woordvoerder. Patiëntenvoorlichter Stafmedewerker, gespecialiseerd in GVO: ontwikkelt en implementeert een patiëntenvoorlichtingsbeleid,

14 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING 11 advisering daarover aan en ondersteuning van het beleid en het personeel, stelt procedures en richtlijnen op voor voorlichtingsmateriaal, schrijft en redigeert dit. 3.2 Clusters Een cluster is een groep van samenhangende activiteiten. Een functie of een beroep bestaat uit een combinatie van diverse delen van clusters, waarbij het accent op twee of drie clusters ligt Cluster 1 Communicatiemanagement Adviseren van het bestuur over het communicatiebeleid. Formuleren van het communicatiebeleid. Formuleren van de identiteit van de organisatie en hierover advies uitbrengen bij het bestuur. Jaarverslagen produceren, de inhoud helpen meebepalen en de vormgeving bewaken. informatieambtenaar communicatieambtenaar hoofd voorlichting voorlichter senior (beleids)voorlichter communicatiemanager overheidsvoorlichter voorlichtingsambtenaar voorlichtingsverantwoordelijke hoofd afdeling voorlichting en PR communicatieadviseur communicatieconsulent ombudsfunctionaris manager pers & voorlichting hoofd persrelaties en voorlichting verantwoordelijke interne communicatie verantwoordelijke externe communicatie persvoorlichter / mediavoorlichter publieksvoorlichter bedrijfsvoorlichter bedrijfsjournalist / voorlichter interne voorlichter Cluster 2 Voorlichting Bepalen van het algemene communicatiebeleid. Opzetten van informatiecampagnes. Informeren van het publiek over het gevoerde beleid. Bepalen en organiseren van de vanuit de instelling gehanteerde media. Onderhouden van contacten met massamedia, beleidsmensen en leveranciers. Kanaliseren van informatie van de basis naar de beleidsmensen. informatieambtenaar communicatieambtenaar hoofd voorlichting voorlichter senior (beleids)voorlichter communicatiemanager overheidsvoorlichter communicatiemedewerker

15 12 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING voorlichtingsambtenaar voorlichtingsverantwoordelijke hoofd afdeling voorlichting en PR communicatieadviseur communicatieconsulent ombudsfunctionaris manager pers & voorlichting hoofd persrelaties en voorlichting verantwoordelijke interne communicatie verantwoordelijke externe communicatie persvoorlichter/ mediavoorlichter publieksvoorlichter bedrijfsvoorlichter bedrijfsjournalist / voorlichter interne voorlichter medewerker informatiecentrum Cluster 3 Onderzoek Opstellen van een onderzoeksbeleid. Vaststellen van het budget, adviseren van het bestuur over het onderzoek. Formuleren van een onderzoeksopdracht, onderzoeksbureaus inschakelen voor uitvoering en selectie. Onderzoek laten uitvoeren en onderzoeksresultaten analyseren. communicatieonderzoeker researchmedewerker informatieambtenaar communicatieambtenaar hoofd voorlichting voorlichter senior (beleids)voorlichter communicatiemanager overheidsvoorlichter voorlichtingsambtenaar voorlichtingsverantwoordelijke hoofd afdeling voorlichting en PR communicatieadviseur communicatieconsulent Cluster 4 Kwaliteitsbewaking en klachtenbehandeling Het opstellen van richtlijnen voor klachtenbehandeling, het verzorgen van klachtenbehandeling en mensen te woord staan. Kwaliteitsprocedures formuleren en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten controleren. voorlichter hoofd pers & voorlichting inspraakbegeleider inspraakorganisator ombudsfunctionaris verantwoordelijke interne communicatie verantwoordelijke externe communicatie.

16 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING Cluster 5 Afdelings-/projectmanagement Budget opstellen voor de afdeling of voor een project, een financieel verslag maken en een evaluatierapport maken. Nieuwe mensen selecteren, de werkzaamheden van de medewerkers beoordelen en functioneringsgesprekken voeren. hoofd voorlichting voorlichter senior (beleids)voorlichter communicatiemanager overheidsvoorlichter voorlichtingsambtenaar voorlichtingsverantwoordelijke hoofd afdeling voorlichting en PR communicatieadviseur manager pers & voorlichting hoofd persrelaties en voorlichting hoofd voorlichting project(bege)leider productieleider Cluster 6 Interne communicatie Voorstellen maken voor een optimale interne communicatie en activiteiten uitvoeren, interne communicatiestructuren onderzoeken, het intern communicatiebeleid formuleren en activiteiten uitvoeren. informatieambtenaar communicatieambtenaar hoofd voorlichting voorlichter senior (beleids)voorlichter communicatiemanager overheidsvoorlichter voorlichtingsambtenaar voorlichtingsverantwoordelijke hoofd afdeling voorlichting en PR ombudsfunctionaris verantwoordelijke interne communicatie bedrijfsvoorlichter bedrijfsjournalist / voorlichter interne voorlichter Cluster 7 Perscontacten Als officieel woordvoerder optreden en vragen van de pers beantwoorden. Het management adviseren en trainen. Persberichten redigeren en schrijven. Persconferenties organiseren en verzorgen. informatieambtenaar communicatieambtenaar hoofd voorlichting voorlichter senior (beleids)voorlichter overheidsvoorlichter

17 14 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING voorlichtingsambtenaar voorlichtingsverantwoordelijke hoofd afdeling voorlichting en PR manager pers & voorlichting hoofd persrelaties en voorlichting verantwoordelijke externe communicatie hoofd afdeling voorlichting en PR persvoorlichter / mediavoorlichter woordvoerder Cluster 8 Lobbying De overheid, politiek en belangrijke sleutelgroepen in de maatschappij van informatie voorzien over de doelstellingen van de non-profitorganisatie. De besluitvorming van de overheid, de politiek en de sleutelgroepen in de maatschappij beinvloeden. communicatiemanager communicatieadviseur communicatieconsulent verantwoordelijke externe communicatie hoofd afdeling voorlichting en PR persvoorlichter / mediavoorlichter publieksvoorlichter inspraakbegeleider inspraakorganisator Cluster 9 Huisstijl Huisstijl initiëren, voorstellen selecteren en opdrachten aan bureaus verstrekken. informatieambtenaar communicatieambtenaar hoofd voorlichting senior (beleids)voorlichter communicatiemanager voorlichtingsverantwoordelijke hoofd afdeling voorlichting en PR communicatieadviseur communicatieconsulent interne communicatie verantwoordelijke externe communicatie Cluster 10 Mediaselectie De mediaplanner informeren of zelf een adequate voorlichtingsgerichte mediamix samenstellen. Het mediaplan beoordelen op grond van vooraf opgestelde criteria en evalueren. Het bestuur adviseren bij het maken van het mediaplan en bij het vastleggen van de mediastrategie. informatieambtenaar communicatieambtenaar hoofd voorlichting voorlichter

18 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING 15 senior (beleids)voorlichter communicatiemanager overheidsvoorlichter voorlichtingsambtenaar voorlichtingsverantwoordelijke hoofd afdeling voorlichting en PR communicatieadviseur communicatieconsulent verantwoordelijke externe communicatie persvoorlichter / mediavoorlichter publieksvoorlichter Cluster 11 Begeleiding Print-AV-Multimediaproducties Inhoudelijk, praktisch, technisch en financieel organiseren van de verschillende fasen in de totstandkoming van Print-AV-Multimediaproducties. Beleid formuleren, het budget voor producties opstellen en het management hierover adviseren. Opdrachten voor grafici, drukkers audiovisuele en multimediale productiehuizen vastleggen, prototypes & druk- en AV-proeven beoordelen en de planning bewaken. Contacten onderhouden met vormgevers en drukkers. AV-middelen selecteren en anderen hierover adviseren. Gedeeltelijk zelf uitvoeren van productieonderdelen. informatieambtenaar communicatieambtenaar hoofd voorlichting voorlichter senior (beleids)voorlichter communicatiemanager overheidsvoorlichter voorlichtingsambtenaar voorlichtingsverantwoordelijke hoofd afdeling voorlichting en PR verantwoordelijke externe communicatie publieksvoorlichter projectbegeleider drukwerkbegeleider productieleider productieassistent medewerker campagnebureau Cluster 12 Journalistiek Topics uitkiezen, informatie verzamelen, selecteren, analyseren en synthetiseren. Teksten publieksgericht uitschrijven en inspreken. eindredacteur journalist redacteur bedrijfsjournalist Cluster 13 Journalistieke organisatie Organisatie van research, bronnenmateriaal, redactionele activiteiten, fotografen, illustratoren. Planning van redactionele bijdragen. Contacten met interne commer-

19 16 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING ciële diensten over reclamevolumes en -plaatsen. Beheren van redactionele budgetten. redactiesecretaris eindredacteur journalist redacteur bedrijfsjournalist informatieambtenaar voorlichtingsverantwoordelijke Cluster 14 Journalistieke research Organisatie en beheer van documentatie. Contact opnemen en werken met aanbod & diensten van bibliotheken, documentatiecentra, uitgeverijen, aanbieders van digitale informatie, enzovoort. Organisatie & uitvoeren van voorinterviews. Opzetten en onderhouden van een netwerk van informanten. researchmedewerker journalist redacteur bedrijfsjournalist bedrijfsvoorlichter informatieambtenaar ombudsman persvoorlichter productieassistent projectassistent multimedia publieksvoorlichter wetenschapsvoorlichter voorlichtingsverantwoordelijke public affairs & lobbyingverantwoordelijke documentalist archivaris. 3.3 Niveaus Enkele opmerkingen: in de non-profitsector wordt communicatie / voorlichting steeds vaker een kader- of staffunctie, de organisatie overleeft immers voornamelijk dank zij excellente interne en externe communicatieactiviteiten; opvallend is de snel toenemende professionalisering op het vlak van de voorlichtingsactiviteiten, evengoed in de non-profitsector, als bij de overheid en in het bedrijfsleven; door de recente wetgeving op de openbaarheid van bestuur zijn de overheden op alle niveaus verplicht werk te maken van hun actieve en passieve openbaarheid; daardoor is de communicatieambtenaar / voorlichter / enz. een spilfiguur geworden aan wie een staffunctie toekomt; in kleine gemeenten / organisaties is de voorlichter een doe-het-al met administratieve en technische hulp, in de grotere gemeenten / organisaties en in grote instellingen staat hij aan het hoofd van een dienst met uitvoerende medewerkers;

20 BEROEPSPROFIEL PERS EN VOORLICHTING 17 de beoefenaars van voorlichtingsactiviteiten vinden wij terug op verschillende niveaus: topmanagement, staffuncties, middle-managementfuncties, uitvoerende functies. Niveau 1 Een kwalificatie die vrij snel kan worden verworven en die betrekkelijk eenvoudig werk omvat. Medewerker op algemeen ondersteunend niveau. Assistentie en uitvoering. Beroepen: onthaalmedewerker informatiecentrum communicatieassistent... Niveau 2 Een kwalificatie die vooral praktisch werk omvat, dat zelfstandig kan worden uitgevoerd binnen de grenzen van de aangeleerde technieken. Medewerker die uitvoerend en praktisch werkt. Beroepen: medewerker informatiecentrum medewerker campagnebureau Niveau 3 Een kwalificatie die vooral praktisch werk omvat, dat zelfstandig kan worden uitgevoerd of ook andere verantwoordelijkheid omvat, zoals leiding en coördinatie Medewerker die uitvoerend, praktisch en ook reeds voor een stuk intermediair werkt. Beroepen: communicatiemedewerker communicatieonderzoeker medewerker beleidspresentatie medewerker perszaken en voorlichting medewerker pers-, media- of publieksvoorlichting voorlichter / PR-functionaris organisator (van bijeenkomsten, tentoonstellingen, evenementen, representatieve en promotionele acties) drukwerkbegeleider productieassistent redacteur journalist redactiesecretaris researchmedewerker (deze laatste vier kunnen zich evengoed op niveau 4 bevinden). Niveau 4 Een kwalificatie die het mogelijk maakt op autonome of onafhankelijke manier verantwoordelijkheid op te nemen voor planning en/of leiding en/of beheer. Specialist die vooral beleidsstrategisch werkt. Advies, projectleiding en specialistische staftaken. Beroepen: woordvoerder

STUDIE 125 BEROEPSPROFIEL. Public Relations

STUDIE 125 BEROEPSPROFIEL. Public Relations STUDIE 125 BEROEPSPROFIEL Public Relations BEROEPSPROFIEL Public Relations sector : handel en administratie beroep : cluster communicatiebeheer studiegebied : handelswetenschappen en bedrijfskunde opleiding

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

STUDIE 124 OPLEIDINGSPROFIEL. Pers & Voorlichting

STUDIE 124 OPLEIDINGSPROFIEL. Pers & Voorlichting STUDIE 124 OPLEIDINGSPROFIEL Pers & Voorlichting OPLEIDINGSPROFIEL Pers & Voorlichting studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : pers & voorlichting

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. PR en Sponsoring Public Relations en Sponsoring zijn instrumenten die als hoofddoelstelling hebben: het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de doelgroepen. De beide instrumenten zijn dus

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

VACATURE. Aantal jobs: 1. Plaats tewerkstelling: JEUGDZORG Weefstraat EKE. Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Aangeboden functie

VACATURE. Aantal jobs: 1. Plaats tewerkstelling: JEUGDZORG Weefstraat EKE. Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Aangeboden functie VACATURE Aangeboden functie Functienaam: INTEGRAAL BEGELEIDER Functieomschrijving: Je inzet is er enerzijds op gericht de toegewezen jongeren te ondersteunen in het alleen wonen en voor te bereiden op

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

Communicatieadviseur. Context. Doel

Communicatieadviseur. Context. Doel Communicatieadviseur Doel Medevormgeven van het communicatiebeleid van de instelling of faculteit(en) en doen realiseren van de uitvoering daarvan, binnen de beleids- en besluitvormingskaders, gericht

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Assistent communicatiemedewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

STUDIE 126 OPLEIDINGSPROFIEL. Public Relations

STUDIE 126 OPLEIDINGSPROFIEL. Public Relations STUDIE 126 OPLEIDINGSPROFIEL Public Relations OPLEIDINGSPROFIEL Public Relations studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : public relations : handel

Nadere informatie

SAL/TM/001 - SALES COMMUNICATION ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

SAL/TM/001 - SALES COMMUNICATION ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : SAL/TM/001 - Sales Communication Adviser FUNCTIEFAMILIE : Retail AFDELING : Retail Job architecture VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Kwaliteit

Nadere informatie

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :...

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Bibliotheekassistent dienstleider Deskundige B B1-B3 AFDELING : DIENST : Bibliotheek Bibliotheek Kennisname : Datum : Functionaris :...

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker

Assistent communicatiemedewerker Assistent communicatiemedewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 1 Inleiding 1.1 DE PSYCHOLOOG is het tijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging

Nadere informatie

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v)

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Tijdelijk contract tot 1 april 2013 met mogelijkheid tot verlenging 32u/week (24u voor Beyond Borders en 8u voor Maatwerk

Nadere informatie

OCMW Boortmeerbeek. Functiebeschrijving. Dienst: Secretariaat. Functiebenaming: Secretaris. Naam en handtekening functiehouder:

OCMW Boortmeerbeek. Functiebeschrijving. Dienst: Secretariaat. Functiebenaming: Secretaris. Naam en handtekening functiehouder: OCMW Boortmeerbeek Functiebeschrijving Dienst: Secretariaat Functiebenaming: Secretaris Naam en handtekening functiehouder: Naam en handtekening verantwoordelijke: Datum: Graad Niveau/weddeschaal Secretaris

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Medewerker Marketing en Communicatie kwalificatie: Marketing medewerker Niveau: 4 Crebonummer: 90532 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT

NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT Functienaam: Afdeling: Team: Hoofd Management Team Organisatieschema DIRECTIE COLLECTIE PRESENTATIE FACILITAIRE ZAKEN EXTERNE ZAKEN FINANCIËN en P&O HOOFD Secretaresse

Nadere informatie

Marketing medewerker

Marketing medewerker Marketing medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

DESKUNDIGE EVENEMENTEN EN PLECHTIGHEDEN

DESKUNDIGE EVENEMENTEN EN PLECHTIGHEDEN FUNCTIEKAART DESKUNDIGE EVENEMENTEN EN PLECHTIGHEDEN 1. Organisatiegegevens FUNCTIENIVEAU: B1-B2-B3 FUNCTIEFAMILIE: experten 2 CLUSTER: cultuur en vrije tijd AFDELING: vrije tijd DIENST: evenementen, jeugd

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

GEWICHTSCONSULENTE - ERKEND BGN

GEWICHTSCONSULENTE - ERKEND BGN GEWICHTSCONSULENTE ERKEND BGN Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Het adviseren, begeleiden en motiveren van mensen met gewichts en/of voedingsvraagstukken. Complexiteit: De gewichtsconsulent begeleidt

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid.

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIAAT COMMUNICATIEDIENST communicatiemedewerk(st)er 1. Plaats in de organisatie De communicatiemedewerk(st)er werkt onder

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Resultaatsgebied 1: Communicatiebeleid Mede vormgeven van het communicatiebeleid van de organisatie.

FUNCTIEPROFIEL. Resultaatsgebied 1: Communicatiebeleid Mede vormgeven van het communicatiebeleid van de organisatie. FUNCTIEPROFIEL Functie: Coördinator communicatie en positionering A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bent verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle interne en externe communicatie en voor

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken. Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Burgerzaken Dienst: Burgerzaken Subdienst: Doel van de entiteit De dienst

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Communicatiewetenschap (en Informatie wetenschap) Bruto startsalaris: 2.448

Communicatiewetenschap (en Informatie wetenschap) Bruto startsalaris: 2.448 Communicatiewetenschap (en Informatie wetenschap) Bruto startsalaris: 2.448 Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Percentage werkend 87% Percentage studerend 9% Percentage baan op niveau 47% Percentage tevreden

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon Hulpmiddel 6 Functieomschrijving vertrouwenspersoon Arbocatalogus Particuliere Beveiliging 1-4-2012 Inhoudsopgave Functie omschrijving vertrouwenspersoon... 3 Taken vertrouwenspersoon... 3 Kwalificatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

Medewerker Studium Generale/ Cultuur

Medewerker Studium Generale/ Cultuur Medewerker Studium Generale/ Cultuur Doel Ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren van (interdisciplinaire) op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en/of levensbeschouwing, in lijn met

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur bedrijfsvoering Afdelingshoofd

Redacteur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur bedrijfsvoering Afdelingshoofd Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria:

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Regie Documentaire Weet in een door de student zelf gemaakte film al basaal te boeien

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

4.8. Aanvullende communicatiediensten

4.8. Aanvullende communicatiediensten 4.8. Aanvullende communicatiediensten De afdeling Communicatie acteert als een full service communicatiebureau voor strategie en creatie zowel offline als online. Door de jarenlange ervaring van onze professionals

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Administratief medewerker afdeling vrije tijd

Administratief medewerker afdeling vrije tijd Administratief medewerker afdeling vrije tijd Doel van de functie Plaats in de organisatie Graad Niveau Resultaatsgebieden Zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren binnen het domein van de afdeling. Afdeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving secretaresse

Functiebeschrijving secretaresse Functiebeschrijving secretaresse 1. Doel van de functie De secretaresse verricht managementondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende van het desbetreffende

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker)

Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker) Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker) Klas: 3 de graad basisonderwijs Leervak: WO technologie maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de Grafische sector

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

Werken als videoproducent

Werken als videoproducent 1 2 3 4 5 Werken als videoproducent AV Productie Video Editor Wat laat je zien? Je toont passie en inzet Je zet ideeën om in beelden Je zet je talenten in en kent je belemmeringen Je werkt resultaatgericht

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Roel Kuilder Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2151959 7 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Wouter Laumans 6 Stageperiode:

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Saskia Geurds Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2143427 7 Docentbegeleider: Marieke van Willigen Praktijkbegeleider: Renee Brouwer Cijfer praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

Medewerker audiovisuele technieken (regie)

Medewerker audiovisuele technieken (regie) technieken (regie) Doel (Regisseren van het) vervaardigen van (audio)visuele en/of multimedia producties, alsmede terzake adviseren van opdrachtgevers en begeleiden van externe uitvoerders, teneinde een

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie