1. Enkele algemene gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Enkele algemene gegevens"

Transcriptie

1 Totaal aantal Ontvangen enquêtes = 25 stuks. Datum: 18 maart Enkele algemene gegevens Gemiddelde Leeftijd = 52 jr Gemiddelde omvang dienstverband: wtf 0,910 (bijpassend aantal scholingsuren is 150) Gemiddeld jaren als adjunct : niet te geven het gaat om 4 pers van 25, 15 (2x) en 0,5 jaar. Gemiddeld aantal jaren als directeur: 12,7 17 mannen en 8 vrouwen 21 keer directeur van een grote school en 4 keer van een kleine school. Geschat aantal scholingsuren: gemiddeld 220 (geteld van 19 personen waarvan er 1 zegt meer dan 1000 uur hier aan te besteden) Als ik die persoon niet mee tel, wordt het gemiddeld aantal uren 177 uur. Conclusie: Er wordt voldoende tijd aan scholing besteed. 2. Op welk gebieden zou je je deskundigheid als (adjunct) directeur willen vergroten? Als mogelijk handvat kan het NSA competentieprofiel gebruikt worden, hetgeen als bijlage is toegevoegd. Primair proces -Balans leerstof/kindgerichtheid in kader grenzen passend onderwijs/(3x)/ kan de mate waarin onderwijs tegemoet komt aan verschillen bewaken -Omgaan met verschillen (4x ) (1 keer ook voor bovenkant) -Klassenkonsultatie uitvoeren: hoe maak ik ze gerichter en effectiever? (4x) -Bewaken pedagogisch klimaat, -Bewaken van het pedagogisch klimaat, MN het uitsluiten van pest gedrag dat een terugkerend probleem is, -Uitdagende leeromgeving organiseren. Evenwicht tussen de verschillende invloeden, niet te druk, wel stimulerend, Niet enkel cognitieve noch enkel creatieve uitingen aan de wand enz. -Tijdsbewaking/prioriteiten stellen/onderwijsinhoudelijke kennis vergroten

2 (nieuwe ontwikkelingen volgen) -Ik denk erover in Nijmegen een studie te volgen gericht op hoogbegaafdheid -Kan achterhaalde concepten, praktijken en leermiddelen uitbannen en nieuwe introduceren en borgen: innovatie Organisatie ontwikkeling -Het gaat om ontwikkelingsgericht leiderschap, visieontwikkeling en draagvlakontwikkeling (in verschillende bewoordingen wordt dit door de meeste respondenten wel genoemd) Aanvullende opmerkingen: -Gestructureerd verbeteren kwaliteit basisvaardigheden -Beter teambreed goed analyseren evalueren/reflecteren/scholen -Leidend of volgend zodra/zolang bestuur /ministerie ook stuurt -Procesvaardigheden besluitvaardigheid Organisatie ontwikkeling: het maken van een jaarplan (Inhoudelijk) Het bewaken ervan controle op afspraken, ook het besluitvaardig optreden is een punt van aandacht. -Organisatiebeleid: hoe kan ik visie koppelen aan praktijk, gerichte doelen stellen, plannen en bewaken. -Visie ontwikkeling als dynamisch proces visie op onderwijs leren en opvoeding ontwikkelen en levend houden -Op basis van visie organisatieveranderingen vormgeven Organisatiebeleid en beheer Financieel management; begroting (2x)- taakstellend budgetteren en beheren (6X) -Kan kwaliteitskaders opstellen/beheren -Organisatiebeleid/beheer: opzet management informatiesysteem voor ons (directeuren) zelf /+ schoolniveau -Verantwoording en verslaglegging -Hulpbronnen en middelen organiseren (zoals vergoedingen, fondsen, vermogen, subsidies) -Organisatie management Omgeving/ondernemerschap -De pr van je school, algemene kennis rondom effectief ondernemen Brede school: maak er een onderneming van ten behoeve van maatschappelijke

3 behoeften -Samenwerking zoeken/vinden binnen diverse geledingen in en rondom de school; ontwikkelen toekomstvisie van de school; ik wil een visie ontwikkelen betrekking tot de school in Woudsend, dit geldt zowel voor de onderwijsinhoudelijke richting, de katholieke identiteit en het gebouw. Hoe dit vorm te geven? enz. -Ambities versus team; financiën. Zelfsturing/intrapersoonlijke competenties -Kan anderen (mede) verantwoordelijk voor oplossingen maken -De grondslag van kath. Onderwijs bewaken of uitbouwen of vergeten -Feedback op eigen functioneren, organiseren, mbt personal coach competenties beheren en vaststellen wat beter kan/uitgebouwd kan worden. Dit loopt. -Algemene Aansturen van professionals -Aanspreken op en grenzen/eisen stellen (7x) (maar ook waarderen en bemoedigen/motiveren (balans zoeken) -Resultaat gericht werken van de medewerkers. (3x) (opm. Wat is dan het resultaat? De testuitslag of de sfeer in de groep? Wat de inspectie vindt of wat de ouders vinden? -Vlgd jaar beoordelinggesprekken (2x) wellicht goed om daar samen naar te kijken -Gesprekkencyclus aansturen, hoe de leerkracht optimaal bewust laten worden in de stand van zaken van hun competenties, -Ben ik wel hard genoeg? maar wel meedenkend, geïnteresseerd ed. Interpersoonlijke competenties -Confrontatie (2x(/bemiddelen/feedback) -Inter-persoonlijke: gesprekstechnieken -Effectief en efficiënt vergaderen -Communicatiecursus -Effectief communiceren en belangstelling tonen Overige -Op zoek naar nieuwe uitdagingen kansen, -Coaching, balans werkzaamheden/prive, scholing oa. Media/interimwerk -Afronden schoolleiders cursus -Zes denkhoeden van de Bono (3x waarvan 2x dezelfde school)) -Kennis :ziekteverzuim

4 -Kennis: onderwijsinhoudelijk bv Engels invoeren voor 4-8 (2x; wel dezelfde school) -Kennis IB ELB Conclusie: De behoefte op het gebied van deskundigheidsbevordering richt zich nadrukkelijk op het gebied van: A> Organisatieontwikkeling -visie-ontwikkeling en draagvlakontwikkeling. B> Primair proces: -Balans leerstof/kindgerichtheid in kader grenzen passend onderwijs -Omgaan met verschillen -Klassenkonsultatie uitvoeren C. Financieel management. -begroting/taakstellend budgetteren en beheren D. Aansturen van professionals -Aanspreken op en grenzen/eisen stellen (maar ook waarderen en bemoedigen/motiveren (balans zoeken) -Resultaat gericht werken van de medewerkers. 3. Welke werkvormen spreken je het meest aan om je eigen deskundigheid als (adjunct) directeur te vergroten? Werkvorm: Korte externe individuele cursussen 20 (max. 5 bijeenkomsten) Netwerkbijeenkomsten 12 Congressen/seminars 11 Bestudering van vakliteratuur 12 Studiereizen 11 Onderlinge consultatie op een andere school 8 Langer durende externe individuele 9 cursussen (tussen 5 en 10 bijeenkomsten) Maatjesleren 8 Coaching 7 Masters/wo opleiding 5 Kruis de vijf werkvormen aan die je het meest aanspreken.

5 Onderlinge consultatie (op school zelf) 5 Post hbo opleidingen 4 Teamscholingen op school 7 Supervisie 3 Digitale cursussen (via afstandsonderwijs) 4 Action Learning 1 Video Interactie begeleiding 1 Praktijkonderzoek 4 Begeleiding door een mentor 1 anders, namelijk Intervisie met collega direct 4. Belemmeringen. Welke belemmeringen ben je in de afgelopen jaren tegengekomen bij het vergroten van je deskundigheid als (adjunct) directeur? Geef dmv een cijfer aan in welke mate de belemmering voor jou van toepassing is. 1= vormt geen belemmering 5= vormt een grote belemmering. Tijdgebrek/werkdruk (indien mogelijk graag nader toelichten) Gemiddelde score = 3,7 -Complexiteit van je rol als schoolleider geeft vaak werkdruk. Parttime werken betekent veel doen in weinig tijd. Weinig energie over voor andere zaken Hoewel scholing ook weer nieuwe energie geeft. Toch kun je niet altijd weg zijn van je school -Je kan ook zeggen leren prioriteiten te stellen -Met name door de toename van het aantal activiteiten die ontstaan door de ontwikkeling naar een brede school en het onderwerp zorg op maat -Geen adjunct, dus werkzaamheden blijven liggen. Sinds 1 dec,. Administr medew dus meer lucht gekregen. -Afgelopen twee jaar slokt de nieuwbouw van de school erg veel tijd op momenteel nog ong 2 dg pw. -Al werkende kom je met zeer veel externe organisaties in aanraking. De dag is dermate vol gepland dat er verder geen tijd overblijft. -Uitstellen naar later tijdstip om ergens mee te starten -Er is zoveel leeswerk, verplicht en of interessant dat er te weinig tijd is. -De tijd die ik voor directie werk heb gaat voor een groot deel op aan de organisatorische zaken zoals post, mail,. Voorbereiden van vergaderingen, schrijven van allerlei stukken enz,. Tijd om een onderwerp dat van belang is voor de voortgang van de school goed uit te

6 Reisafstand Gem score 1.9 Werkdruk Gem score 3.6 Geen vervanging mogelijk Gem score 1.4 Combinatie werk/gezin laat het niet toe Gem score 1.9 Gezondheid Gem score 1.7 Startend directeur/ben nog aan het inwerken diepen vind ik bijna niet, leven met de hectiek van de dag, nog niet alles onder de knie hebben -Ameland vaste wal, boottijden -Ik merk wel dat Harlingen overal erg ver vandaan ligt -Interessante kortdurende conferenties vaak in het midden van het land -Blijft ander werk liggen -Liefst een beetje centraal tov de deelnemers -Soms ook inspelen op dagelijkse voorvallen (prioriteit) -Dit is meer samenhangend met tijd. Ik perk mijn privé tijd redelijk af. De overige werktijd kan maar 1 keer besteed worden Veel dingen voor de eerste keer doen, alle groepsbezoeken en functioneringsgesprekken tweede helft schooljaar ivm net nieuwe functie. -Vervanging binnen mijn lesgevende taak is vrijwel altijd te regelen. Als de scholing valt binnen de directietijd kom ik mezelf daar wel tegen. Dan is het vaak een race tegen de klok in zo n week. -wil niet meer de klas uit -Gelukkig krijg ik alle medewerking binnen mijn gezin. Zij vangen het tijdsprobleem al zoveel op. -Leeftijd begint een rol te spelen. Energie heeft zijn grenzen, geeft lichaam aan, -Gelukkig nog geen probleem Gem score 1.,7 Ongunstige tijden/dagen Gem score 2.07 Kwaliteit scholing niet voldoende Gem score 2.2 Er is geen passend aanbod voor mij. Gem score is 1.75 Er is geen geld. Gem score is 1 -Dit kan wel voorkomen. Dagen van de teamvergadering, andere cursus, Bapo of ADV verlofdagen, zo zijn er toch zaken die je voor moet laten gaan. -Liefst geen herhaling van zetten, -Het beroerde is dat je dat vaak pas tijdens de cursus merkt. Het werkelijke belang voel je pas als je het al dan niet inpast in je handelen. -Dat zou wat arrogant zijn, Natuurlijk is er genoeg interessant aanbod. -Ons budget voor nascholing is de laatste jaren niet volledig opgemaakt, mede doordat sommige cursussen anders gefinancierd werden. -Wel bang voor scheve verdeling van geld tussen directie en teamleden.

7 Anders, namelijk.. -Andere al geplande scholing -Soms in teamverband, binnen de WSNS samenwerking, binnen de daltonkring enz al afspraken gemaakt voor een bepaalde scholing in een bepaald tijdvak. Om er dan in dezelfde tijdspanne een tweede cursus naast te neme is niet verstandig. Conclusie: tijdgebrek -werkdruk vormt de grootste belemmering 5. Verwachtingen van de Bisschop Möllerstichting. Kun je aangeven wat je op het gebied van de deskundigheidsbevordering van (adjunct) directeuren van de Bisschop MöllerStichting verwacht? Facilitering -Onvoorwaardelijke steun -Ondersteuning in de zin van zorgen voor een aanbod en facilitering, -Een goede facilitering, een passende ondersteuning (via schoolbezoeken) bij elkaar brengen van mensen die dezelfde scholingswens hebben.) -Meer netwerktijd voor elkaar als directeuren creëren. -Meer interesse in de startende directeur: Kom eens langs. -Ruime tijd om hier mee bezig te zijn, maar ook ondersteuning naderhand. Aanbod/organisatie -Kwalitatief hoogstaande scholing (post HBO) aanbieden of organiseren zowel op individueel als stichtingsniveau -Stichtingsbreed meer aanbieden. Dit niet laten regelen door individuele initiatieven. Veel directeuren willen wel mits het op tijd gemeld wordt en er niet veel voorwerk aan vast zit. Dus binnen de stichting iemand verantwoordelijk maken en faciliteren om goede workshops/korte cursussen/studiedagen te regelen. Niet alleen voor directies maar ook voor leerkrachten. -Het zou goed zijn als we voor directeuren een pakket zouden samenstellen en deze konden aanbieden voor directeuren. Het AVS doet dit maar we zouden dat heel goed zelf binnen kunnen halen. Zo zijn er prijzige studies via het AVS voor Ervaren directeuren, die we zelf op op delen zouden kunnen aanbieden en volgens mij goedkoper. -Deskundg bev. Op bestuursniveau kan oa. worden georganiseerd door het organiseren van collegiale consultatie, maatjeswerken, collegiale audits etc. De ervaring en studie van directeuren is dermate verschillende dat op bestuursniveau maatwerk mag worden gevraagd. Het bestuur moet ook helder aangeven welke koers ze gaat varen en welke deskundigheid ze nodig heeft. Als directeur kun je met je scholingsbehoefte daar op inspelen. Het volgen van scholing is vooral interessant als je er ook wat mee kunt doen. -Zet deskundigheid ook bovenschools in. bv. heb nu een studie interim, project en verandermanagement afgerond. In

8 hoeverre gaat de stichting gebruik maken van mijn expertise? -Ik verwacht een scholingsaanbod op het gebied van financieel management toegesneden op de wijze waarop we dit binnen de stichting vorm willen geven. -Elkaar op de hoogte houden van evt startende scholing; zodat je wellicht mee kan doen. Zo leer met elkaar. -Organisatie van studie post HBO of Master voor directeuren (op het gebied van ontwikkelingsgericht leiderschap/visie-ontwikkeling/draagvlakontwikkeling) -Net zulke goede cursus opzetten als bij ziekteverzuim. -Sturing in keuzes en aanbod schoolleidercursus. Ook duidelijkheid bieden wat betreft kosten. MBT Visie -Duidelijke visie. Wat samen kan en/of niet gezamenlijk inkopen, opstarten en uitvoeren. -Keuze menu BMS of orthopedagogisch centrum waar visie van de stichting mee onderbouwt wordt en die vd scholen/directeuren. -(staat ook bij organisatie) Het bestuur moet ook helder aangeven welke koers ze gaat varen en welke deskundigheid ze nodig heeft. Als directeur kun je met je scholingsbehoefte daar op inspelen. Het volgen van scholing is vooral interessant als je er ook wat mee kunt doen. Koers Overige Kansen en keuzes genoeg; jammer dat de doorgroeimogelijkheden na de studie/opleidingen etc binnen de BMS beperkt zijn. -Het bouwen v an een stichting met voldoende deskundigheid in huis om huidige en toekomstige kansen en bedreigingen op een juiste manier het hoofd te bieden (Om te gaan met) waarbij niet alle deskundigheid in alle medewerkers verenigt hoeft te zijn. -Ik zou graag willen weten wat precies de taken van een adjunct-directeur zijn. Ik doe nu wat ik denk dat moet. -Scholing op maat : op de praktijk van jouw school gericht. Heel erg bedankt voor het invullen.

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Voorwaarden voor scholing van docenten mbo, volgens docenten en hun leidinggevenden

Voorwaarden voor scholing van docenten mbo, volgens docenten en hun leidinggevenden SCO-KOHNSTAMM INSTITUUT Voorwaarden voor scholing van docenten mbo, volgens docenten en hun leidinggevenden Verkennende casestudies Voorwaarden voor scholing van docenten mbo, volgens docenten en hun

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

% nwa leerlingen/ studenten

% nwa leerlingen/ studenten Multicultureel leiderschap in het primair onderwijs. Trudy Moerkamp Oktober 2007 1. Inleiding Het percentage docenten met een niet-westerse achtergrond is in het onderwijs nog laag. Gemiddeld over Nederland

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs SBO, november 2009 Schoolleiders in het primair onderwijs de cijfers... 2 Convenant professionalisering: Professionalisering directeuren basisonderwijs...

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

PROFESSIONEEL LEIDERSCHAP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

PROFESSIONEEL LEIDERSCHAP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers PROFESSIONEEL LEIDERSCHAP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Een onderzoek naar professionalisering van schoolleiders en schoolbestuurders in het primair

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Maart 2010 - Juli 2010 Expertisecentrum LEEFtijd Mieke Verbaarschot, Miranda van Zijl 7 juli 2010 1 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Rijk 1.2 Uitvoering cursussen 1.3 Deelnemers

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS Onderzoek naar stand van zaken en goede praktijken Rapportage, oktober 2012 Regionale intervisiegroepen

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie