/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl"

Transcriptie

1 OBS DE SCHALM

2 / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: Website: Locatiedirecteur : Hiske de Koning Meerscholendirecteur: René Veenman Bevoegd gezag: BOOR Datum vaststelling 2 juli 2012

3 / VOORWOORD Dit is het schoolplan van OBS de Schalm, een school gelegen in de wijk Katendrecht. De komende ren vinden er in de wijk de volgende ontwikkelingen plaats: verdere nieuwbouw en ontwikkeling van de wijk. wijkinitiatieven om de oude en nieuwe bewoners dichter bij elkaar te brengen. Motto van onze school is: Een goede school dichtbij voor iedereen!. In dit schoolplan beschrijven we ons beleid voor de komende vier ar. Het geeft informatie over hoe wij het onderwijs vorm gaan geven en hoe wij denken en werken. Het door de Stichting BOOR vastgestelde strategisch beleidsplan Het kind voorop, en het Rotterdams Onderwijsbeleid Programma Beter Presteren zijn richtinggevend en vormen het kader voor het beleid van onze school. Directie, Rene Veenman; meerscholen directeur Hiske de Koning; locatiedirecteur / 3

4 / INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 1. / Inleiding Context en aanleiding Doel en functie Bestuursbeleid Totstandkoming en tijdpad Vaststelling en instemming Positionering schoolplan Integraliteit en samenhang Verwijzing SCHOOLSPECIFIEK Identiteit & kernwaarden SCHOOLprofiel Typering school / team / leerlingenpopulatie De inrichting van ons onderwijs Zorg voor kwaliteit Onderwijs en leren Zorg en begeleiding Leiderschap en professionele cultuur Personeelsbeleid Sociale veiligheid / Kwaliteitsanalyse Terugblik schoolplan Zelfevaluatie & conclusies Beleidvoornemens periode Uitwerking beleidsvoornemens 28 / 4 4/ Meerrenplanning 41

5 5. / Verwijzingen en bijlagen Overzicht 42 / 5

6 1. / INLEIDING 1.1. Context en aanleiding Het door de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam vastgestelde strategisch beleidsplan Het kind voorop, en het Rotterdams onderwijsbeleidsplan Programma Beter Presteren vormen het uitgangspunt voor het specifieke beleid van de scholen Doel en functie Het schoolplan is een beleidsdocument voor de periode , waarin de school een omschrijving geeft van haar: Missie en Visie Ambitie Leiderschap en organisatie Identiteit en kernwaarden Kwaliteit Passend onderwijs Het schoolplan heeft twee functies: 1. Een interne ontwikkelfunctie. Het biedt het kader voor de interne dialoog over ons schoolbeleid. 2. Een verantwoordingsdocument in de richting van de overheid (rijksinspectie), het bevoegd gezag (Stichting BOOR), de leerkrachten en de ouders. Het schoolplan moet minimaal een keer per vier ar worden vastgesteld. De in de bijlage van het schoolplan ingevulde strategische planning wordt arlijks geëvalueerd. In het arplan worden de activiteiten per schoolar vastgesteld Bestuursbeleid IDENTITEIT & KERNWAARDEN BOOR vindt onderwijsprestaties belangrijk, maar richt zich liever op de kwaliteit van het onderwijs. Het streven naar maximale resultaten van de basisvaardigheden gaat samen met het aanleren van competenties als samenwerken en organiseren. Om dit onderwijs zijn ontwikkelingsgerichte professionals nodig. Zij leren zelf ook van en met elkaar: kennisdelen, intervisie en supervisie. Excellent leiderschap zorgt voor samenhang binnen het team waardoor individuele professionele kwaliteiten opbloeien. / 6 De identiteit van het Openbaar Onderwijs Rotterdam is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens en met name op het Verdrag betreffende de rechten van het kind. We maken ons sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook. Wij voeden onze leerlingen op tot een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat

7 waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen. De kernwaarden van het Openbaar Onderwijs Rotterdam zijn: 1. Maximale talentontplooiing; 2. Actieve pluriformiteit; 3. Naleving van kinderrechten; 4. Sterke binding met de samenleving; 5. Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht Kwaliteit Het kwaliteitsprofiel van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) is een instrument in ontwikkeling en maakt het mogelijk om periodiek en gestructureerd de dialoog te voeren over de kwaliteit van het onderwijs. Het kwaliteitsprofiel berust op Vensters voor Verantwoording. Dit landelijk instrument komt tegemoet aan de eisen van horizontale verantwoording. De basisset van Vensters voor Verantwoording bestaat uit vijf domeinen: algemeen, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. BOOR voegt hier een zesde domein aan toe. Hierin zijn BOOR-specifieke indicatoren als identiteit, rechten van het kind, taal- en rekenbeleid opgenomen. Het BOOR kwaliteitsprofiel heeft een effectieve verbinding met het Programma Beter Presteren van het Rotterdams Onderwijsbeleid en met het bestuurlijk akkoord tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VO-Raad en de PO-Raad over de opbrengsteisen die het ministerie aan het primair en voortgezet onderwijs stelt. De scholen gebruiken het BOOR Kwaliteitsprofiel voor het toetsen van de kwaliteit van hun onderwijs. Zij streven de indicatoren na, met inbegrip van de daarbij horende normen zoals die door elke sector zijn bepaald. Dat leidt tot beter onderwijs, waarbij opbrengstgericht werken, verhoging van onderwijsresultaten en het ontwikkelen van talenten van leerlingen voorop staan. Aan de hand van het BOOR Kwaliteitsprofiel, de ambities en de feitelijke scores voert het management een planning- en controlcyclus uit. / 7

8 PASSEND ONDERWIJS Schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen per 1 augustus 2013 een zorgplicht. Dit betekent dat een schoolbestuur wordt verplicht onderwijs aan te bieden dat zo goed mogelijk bij het kind past en aansluit bij zijn / haar mogelijkheden en talenten. Het budget voor zorgleerlingen gaat rechtstreeks naar de samenwerkende scholen. Hierdoor kunnen scholen meer maatwerk bieden aan leerlingen die vanwege hun beperking extra ondersteuning nodig hebben, maar ook aan leerlingen die ruim boven het gemiddelde intelligentieniveau uitsteken. Om te voldoen aan passend onderwijs is een basiszorgprofiel met 6 uitgangspunten opgesteld waar de BOOR-scholen voor basisonderwijs aan dienen te voldoen: 1. ADHD; 2. Dyslexie; 3. Leerproblemen; 4. Onrust en concentratieproblemen; 5. Meer- en hoogbegaafden; 6. Lichamelijke beperkingen. Het betreft hier in alle gevallen een enkelvoudige problematiek. Stichting BOOR neemt actief deel aan het nieuw te vormen samenwerkingsverband voor de hele gemeente Rotterdam: PPO (Passend Primair Onderwijs) i.s.m. de overige besturen in de gemeente en externe partners. Uitgangspunt is hierbij dat alle leerlingen een passend onderwijsprogramma krijgen. Leraren houden rekening met kennisniveau, leerstofachterstanden en gedragsaspecten. Zij gaan flexibel om met grootte en samenstelling van de groepen en beschikken over de benodigde pedagogische en didactische kennis en competenties. Niet elke school hoeft alle zorgleerlingen op te vangen. Scholen kunnen zich specialiseren in een bepaald onderwijsarrangement, ondersteund door speciaal (basis)onderwijs, jeugdzorg en welzijn. Afspraken hierover worden gemaakt in regionale samenwerkingsverbanden van regulier en speciaal onderwijs. Binnen eigen mogelijkheden streeft elke school naar de beste kwaliteit van begeleiding en (medische) zorg, in breedte en diepte. BOOR maakt hiervoor de nodige middelen vrij in de vorm van kennis en deskundigheid. / LEIDERSCHAP & ORGANISATIESTRUCTUUR De visie van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam is dat schooldirecteuren zich gaan richten op hun kerntaak, namelijk het zorgen voor kwaliteitsonderwijs. In het leidinggeven aan de schoolorganisatie staat daarom onderwijskundig en opbrengstgericht leiderschap centraal. Dit vereist een aanpassing van de organisatiestructuur. Stichting BOOR is voornemens te gaan werken met scholengroepen, bestaande uit meerdere scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, die geleid worden door een algemene directie. In de uitwerking van dit voornemen wordt gekeken naar de mogelijkheid van een bedrijfsmatig directielid, naast de algemeen directeur.

9 Deze aanpassing moet gepaard gaan met een professionaliseringsprogramma met als belangrijkste thema s dienend en inspirerend leiderschap, onderwijskundig- en opbrengstgericht leiderschap, lerend organiseren en innovatie. Stichting BOOR is voornemens in het nieuwe organisatiemodel sector overstijgende kenniskringen te organiseren. Tevens kunnen er adviesraden ingesteld worden van leerlingen, ouders en medewerkers. Hetzelfde geldt voor een adviesraad met vertegenwoordigers uit de maatschappelijke omgeving Totstandkoming en tijdpad Bij het opstellen van het schoolplan zijn naast de directie, staf en leerkrachten van de school, de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag betrokken. Tijdpad: opstellen van het schoolplan april, mei, juni Ontwikkelt: maart, april 2012 Voorgelegd MR: Ingediend bij bevoegd gezag: 1.5. Vaststelling en instemming De MR heeft instemmingsrecht of bevoegdheid op het "goedkeuren" van het schoolplan. Voor de meerrenplanning als bijlage van het schoolplan geldt een adviesbevoegdheid van de MR Positionering schoolplan Het schoolplan is bedoeld als een ontwikkelingsgericht document. Daarnaast is het schoolplan een integraal meerrenbeleidplan. Dit vraagt om concretisering in beleid voor de korte termijn. Om dit te realiseren wordt een arplan gemaakt. In het arplan worden SMART geformuleerde doelstellingen gebruikt. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam zal de schoolplannen volgens de methode van PDCA evalueren. / 9

10 1.7. Integraliteit en samenhang BETER PRESTEREN Het Rotterdams Onderwijsbeleid is een gezamenlijke krachtsinspanning van scholen en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, de universiteit en de gemeente. Samen doen zij wat nodig is om de onderwijsresultaten in Rotterdam te verhogen. Het Rotterdams Onderwijsbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. Goed onderwijs is cruciaal voor talentontwikkeling. 2. De school is de eenheid van verandering. 3. Het schoolbestuur en de school zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. 4. Het resultaat telt. 5. Het Rotterdamse Programma Beter Presteren werkt als een lerende organisatie. 6. Rijksbeleid en gemeentelijk beleid versterken elkaar. Thema s binnen het Programma Beter Presteren zijn: Focus op resultaat, meer leertijd, professionele school, ouderbetrokkenheid en schoolontwikkeling. Deze thema s zijn uitgewerkt in het hoofdstuk 3 van het Rotterdams Onderwijsbeleid Programma Beter Presteren : Actielijnen en aanpak BESTUURSAKKOORD PO Het bestuursakkoord heeft tot doel de komende periode de opbrengsten van het primair onderwijs over de hele linie te verhogen. Door prestatieafspraken voor gerichte acties en door alle geledingen in het onderwijs in de juiste positie te brengen, wil dit akkoord bijdragen aan een beter fundament voor alle leerlingen die het primair onderwijs verlaten. (Bron: : Bestuursakkoord primair onderwijs : Impuls opbrengstgericht werken en professionalisering / Basis voor presteren, Leraar 2020, In Tien Jaar naar de Top) 1.8. Verwijzing - Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam: Strategisch beleidsplan Het kind voorop. - Programma Beter Presteren: Rotterdams Onderwijsbeleid Bestuursakkoord primair onderwijs ( ): Impuls opbrengstgericht werken en professionalisering / Basis voor presteren, Leraar 2020, In Tien Jaar naar de Top. / 10

11 2. / SCHOOLSPECIFIEK 2.1. / IDENTITEIT & KERNWAARDEN Onze levensbeschouwelijke identiteit De identiteit van het onderwijs op OBS de Schalm is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens en vooral op het Verdrag betreffende de rechten van het kind. We maken ons sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook. Wij voeden onze leerlingen op tot een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen. Een samenvatting van artikel 29 vanuit het verdrag voor de rechten van het kind: ART. 29 Onderwijsdoelstellingen Het onderwijs dient te zijn gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, de talenten en de geestelijke en lichamelijke vermogens van elk kind. Onderwijs dient het kind voor te bereiden op een actief volwassen leven in een vrije samenleving en zal het kind respect bij brengen voor mensenrechten, voor zijn ouders, zijn culturele achtergrond, taal en waarden, en voor de culturele achtergrond van anderen / SCHOOLPROFIEL / Typering school / team / leerlingenpopulatie De School: De Schalm is een openbare basisschool gelegen op een prachtige, groene plek in het hart van het Rotterdamse havengebied; Katendrecht. De Schalm is een school die midden in de wijk staat en toegankelijk wil zijn voor iedereen. Al ren zet De Schalm zich in om, voor en met de wijk, naast kwaliteitsonderwijs, ook een breed aanbod aan sport- en culturele en creatieve activiteiten mogelijk te maken. De Schalm is een school met een volledig dag arrangement. Wij willen recht doen aan de school dichtbij gedachte, die ook de gemeente Rotterdam hoog in het vaandel heeft staan. Sinds enkele ren is De Schalm een van de zeven Rotterdamse Talentscholen, waarin extra aandacht is voor de ontwikkeling van de kinderen. Talent op velerlei terreinen, maar natuurlijk ook op het gebied van leren en ontwikkeling. De Schalm vindt het belangrijk om de driehoek Ouder-Kind-School sterk te maken en houden, zodat we samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Katendrecht is de afgelopen ren erg veranderd. Door veel nieuwbouw en renovatie is de populatie op Katendrecht veranderd. Het merendeel van de nieuwe bewoners zijn hoger opgeleide autochtonen of allochtonen. Katendrecht was van oudsher een probleemwijk met

12 een slechte score op de veiligheidsindex. De laatste meting laat zien dat de wijk op de veiligheidsindex een 9,0 scoort, een enorme verbetering dus! De Schalm staat aan de kant van de Rijnhaven. In dit gedeelte van Katendrecht wordt op dit moment volop gebouwd. Tegenover de school zijn de nieuwe woningen in juni 2011 opgeleverd. De school heeft te maken een terugloop in leerlingen. Doordat er veel leerlingen zijn verhuisd als gevolg van de sloop van vele huizen. De school profiteert nog niet van de komst van de nieuwe bewoners. Veel kinderen van de nieuwe bewoners gaan naar de andere school op Katendrecht: de Globetrotter. Op dit moment is er een ouderinitiatief op de Schalm gestart met als doel meer kinderen van de nieuwe bewoners naar de Schalm te krijgen. De directie werkt nauw samen met dit ouderinitiatief. Het doel van het ouderinitiatief is een gemengde school van de Schalm te maken. De Schalm vindt het belangrijk om een school te zijn voor de hele wijk. Aangezien de populatie van de wijk veranderd is, wil de school hierin mee veranderen. Hierbij komt het feit dat de school terugloopt in leerlingen en als doel heeft de komende ren te groeien. Dit is dan ook een geschikt moment om te groeien naar een gemengde school. Twee goede scholen op de Kaap, waardoor alle ouders vol vertrouwen hun kind op de Kaap naar school kunnen laten gaan. De leerling-prognose van de gemeente: Tabel 9: Prognose aantal leerlingen (per ) ar Schalm De leerling-prognose van de school: ar Schalm Het Team: Het team van de Schalm is een stabiel, multicultureel team. In het schoolar hebben we afscheid moeten nemen van een drietal leerkrachten door de terugloop in het aantal leerlingen. Het ziekteverzuim van dat ar lag hoog: rond de 7%. Vooral een langdurig zieke werknemer en een veelvuldig zieke werknemer waren hier debet aan. In het schoolar is het team stabiel gebleven. Het ziekteverzuim is dat schoolar gelukkig een stuk lager: <1,5%. Een enorme verbetering vergeleken met het schoolar ervoor Leerling-populatie: Het oude deel van de wijk wordt bewoond door overwegend laagopgeleide bewoners van veelal niet-westerse afkomst. Katendrecht herbergt van oudsher een grote groep Chinezen, maar ook Marokkanen, Turken, Antillianen en Kaapverdianen vormen substantiële groepen in de wijk. De school telt in totaal ongeveer 20 verschillende nationaliteiten onder de leerlingen Onze missie, ambities / 12 De Missie van de Schalm op basis van de onderstaande kernwaarde:

13 Ieder kind willen wij de mogelijkheid bieden zichzelf te ontdekken door in volkomen veiligheid en geborgenheid, samen met anderen, de eigen plaats in de wereld te ontdekken en met die kennis en de kennis over de ander te bouwen aan de eigen ontwikkeling met het oog op de wereld van morgen. Onze ambities sluiten aan bij de bovengenoemde missie en bij de kernwaarden. Kort samengevat is onze ambitie om de beste basisschool op Zuid te worden. Een basisschool met een goede naam en reputatie op basis van behaalde resultaten en het vertrouwen van de leerlingen, hun ouders en de bewoners uit de wijk om de kinderen als verantwoorde jonge burgers naar het voorgezet onderwijs te laten gaan Onze visie / onderwijsconcept / onze uitgangspunten (onze kernwaarden) Onze visie: Binnen ons onderwijs wordt adaptief gewerkt. In alle groepen worden de lessen op het gebied van taal en rekenen aangeboden op meerdere niveaus. In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt met aandacht voor Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). De leerling populatie van de Schalm is gevarieerd. Onze leerkrachten hebben kennis van de cultuur en de thuissituatie van de kinderen. We werken met algemeen geldende normen en waarden om onze kinderen voor te bereiden op de maatschappij. We maken afspraken over het omgaan met elkaar en het aanspreken van elkaar. De kinderen leren om samen te werken en vertrouwen te hebben in zichzelf en elkaar. Wij hanteren een pestprotocol. Zie de website voor het volledige protocol. De directie heeft zowel een belangrijke rol intern als extern. Intern uit die rol zich vooral in het continu stimuleren van een hoge kwaliteit van het onderwijs. Profilering van de school en contacten met belanghebbenden behoren onder andere tot de externe taak van de directie. Binnen het team wordt team-leren belangrijk gevonden. Het delen van kennis en ervaring is een must. De ontwikkeling van medewerkers wordt door middel van een uitgebreide gesprekkencyclus gevolgd. De deskundigheid van de teamleden wordt elk schoolar verder ontwikkeld door algemene studiedagen en door persoonlijke ontwikkelingstrajecten. De ouders zijn voor ons een belangrijke partner. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij activiteiten. Wij willen graag een ontmoetingsplaats bieden. Het podium, de mediatheek en de ouderkamer zijn hiervoor belangrijke plaatsen. / 13 Ons onderwijsconcept: Op de Schalm werken we adaptief, dat wil zeggen dat we binnen de groepen rekening houden met niveauverschillen van de kinderen. In de klas wordt het adaptieve onderwijs

14 vorm gegeven door GIP XL. GIP staat voor groeps- en individueel, pedagogisch en didactisch handelen. (zie bijlage GIP XL) Onze uitgangspunten (kernwaarden): Wij leggen op de Schalm de nadruk op de volgende waarden: Respect Ieder kind, iedere ouder, iedere werknemer moet zich gekend en gerespecteerd voelen op onze school. Respect is hierbij essentieel. Voor ons betekent respect: kennis van elkaar en elkaars achtergronden, om begrip te krijgen en te houden voor elkaars ideeën en overtuigingen. We zien diversiteit als een groot goed. In onderlinge relaties willen we dit tot uitdrukking brengen. Veiligheid Wanneer we elkaar respecteren en proberen te begrijpen draagt dat bij tot de veiligheid van een ieder die aan onze school verbonden is. Niet alleen moet de school zorgen voor fysieke veiligheid, maar ook voor psychische veiligheid. Door duidelijke afspraken te maken en elkaar daar op aan te spreken blijft onze school een veilige, geborgen plek die voor iedereen open staat. Verantwoordelijkheid Om werkelijk open voor elkaar te staan en het mogelijk te maken in volledige veiligheid met en naast elkaar te werken en te leren, is het van het grootste belang dat iedereen zijn eigen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid kent en neemt. Wij willen kinderen helpen om het verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen en onszelf en de ouders steeds in de spiegel laten kijken, om te zien of wij onze verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijk zijn en verantwoording krijgen is een belangrijk deel van ons onderwijs en onze organisatie. Samen werken, leren, spelen. De Schalm voelt zich sterk verbonden met de wijk. Van oudsher heeft onze school zich open weten te stellen naar de ons omringende gemeenschap. Dit betekent dat wij open staan voor een ieder ongeacht geloof, achtergrond of geaardheid. Open staan betekent welkom heten en dag in dag uit werken aan goed onderwijs en een goede maatschappij. Onze kinderen groeien op in een wereld van diversiteit en dit vraagt om een houding, waarin samen een belangrijk uitgangspunt is. Hier willen we onze leerlingen bewust van maken. Uitdaging Veiligheid enerzijds maakt ruimte voor het onbekende anderzijds. We stellen ons ten doel om vanuit de behoeftes van de leerlingen steeds te zoeken naar uitdagingen in het onderwijs, zodat we het mogelijk maken voor ieder kind eruit te halen wat er in zit. Naast de uitdagingen voor de kinderen is het ook van wezenlijk belang de uitdaging voor iedere werknemer te stimuleren, opdat ook deze zichzelf maximaal ontplooit. Door betrokken te zijn bij onze ouders en ook voor hen veel mogelijk te maken, kan in de driehoek kind-ouder-school iets moois bloeien. / Landelijke / lokale trends en ontwikkelingen Er is op dit moment vanuit de overheid een focus op taal en rekenen. Opbrengst- en handelingsgericht werken is de manier waarop elke basisschool dient te werken. Binnen Rotterdam is er het beleidsplan Beter Presteren, dat aansluit op de landelijke trend. Naast de focus op taal en rekenen is er binnen Rotterdam en binnen Boor de focus op burgerschap. De Schalm is vanaf schoolar doelgericht met opbrengst- en handelingsgericht werken aan de slag gegaan. De doelen die de school stelt aan de opbrengsten zijn gericht op het verbeteren van de resultaten van de leerlingen door gebruik te maken van opbrengst- en handelingsgericht werken. Door de leerlingen verantwoordelijkheid te leren en bewust te laten zijn van de omgeving waar ze in leven, werken we elke dag aan burgerschap.

15 2.3. / DE INRICHTING VAN ONS ONDERWIJS Stand van zaken op de Schalm: Alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 krijgen 930? uur per schoolar les. De schooltijden zijn als volgt: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur uur. Van uur tot en met uur blijven alle kinderen over Woensdag: 8.30 uur uur. Onderwijsinhoud In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de methoden en materialen waarvan per vakgebied gebruik wordt gemaakt. In de handleidingen van deze methoden is terug te vinden hoe zij bijdragen aan de realisatie van de kerndoelen. Vak Methode / materialen Groep Kerndoelen Lichamelijke opvoeding Bewegingsonderwijs 1-2 Ja Gymnastiek 1-8 Zwemmen 5-6 Taal/lezen/schrijven Beginnende geletterdheid Piramide 1-2 Beginnende gecijferdheid 1-2 Aanvankelijk lezen 1-2 Begrijpend lezen Veilig Leren Lezen (Nieuw) 3 Technisch lezen Tussen de regels 4-8 Taal Estafette 4-8 Spelling Zin in taal 4-8 Schrijven Zin in spelling 3-8 Pennenstreken 1-8 Rekenen / wiskunde Rekenen Piramide 1-2 Ja Wereld in getallen (start begin schoolar Ja / 15 Engels Real English, Let s Do It 7-8

16 Wereldoriëntatie Geschiedenis Wijzer door de tijd 6-8 Aardrijkskunde Wijzer door de wereld 5-8 Natuur Leefwereld 3-8 Schooltuin nee Sociale redzaamheid Sova Kinderen en hun sociale 1-8 Filosofie talenten 5-8 nee Expressievakken Handvaardigheid Aan de hand van thema s 1-2 Ja Handvaardigheid 3-8 Tekenen Aan de hand van thema s 1-8 Techniek Muziek Eigen materiaal (techniek torens) Moet je doen Drama Dans Eigen materiaal Eigen materiaal Eigen materiaal Zorg voor kwaliteit Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor, dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch op basis van de bevindingen. Zo verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook, dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar, dat onze medewerkers competenties ontwikkelen, die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. / 16 Onze doelen zijn: 1. We hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie 2. We beschikken over ambities bij de diverse beleidsterreinen (zie schoolplan) 3. We beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is, dat de verschillende ambities (zie dit schoolplan) minstens 1 x per vier ar beoordeeld worden 4. We laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren aan de hand van de tevredenheidpeilingen (iedere twee ar)

17 5. We werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, arplan en arverslag) 6. We evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn 7. We borgen onze kwaliteit 8. We rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) 9. We waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen We maken van de volgende instrumenten gebruik voor ons kwaliteitsbeleid: De toetskalender Oudertevredenheidpeilingen Leerlingtevredenheidpeilingen Personeeltevredenheidpeilingen LVS; Parnassys, evaluaties en prognoses Leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en diverse overleggen Dossiervorming leerling en leerkracht Gesprekkencyclus Plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het beleid aan de hand van de PDCA cirkel. Dashboard; hiermee volgen we per kwartaal onze voortgang De indicatoren voor de kwaliteitszorg en de 9 kwaliteitseisen die de onderwijsinspectie gebruikt en wat de indicatoren van de scholen vragen zijn te vinden op De Schalm voldoet aan deze indicatoren. (Bron: Toezichtkader Primair Onderwijs 2011) Onderwijs en leren Opbrengstgeïnformeerd werken. / 17 Het opbrengstgeïnformeerd werken wordt gekenmerkt door een sterke gerichtheid op de leerresultaten en het optimaliseren van de instructie. Opbrengstgeïnformeerd werken vraagt van de schoolleider en het team dat vanuit systematisch kwaliteitsonderzoek over het lesaanbod in relatie tot de opbrengsten de onderwijspraktijk wordt verbeterd. Schoolverbetering en groepsplanning gaan daarbij hand in hand. Het team en de directie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat in groep 8. Voor het opbrengstgericht werken is het belangrijk dat het team zich betrokken voelt bij de resultaten van de leerlingen van de gehele school. Dit maakt het nodig dat de school werkt met doorgaande leerlijnen en dat leerkrachten minimaal kennis hebben van het leerstofaanbod voorafgaand aan het leerar waarin zij lesgeven en het leerar er na. Op de in de PDCA cyclus vastgelegde momenten worden de leerresultaten in teamverband besproken. Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief zijn niet alleen de zorg van de groepsleerkracht, maar ook van de collega s. Om de instructie te optimaliseren geven we op de Schalm les vanuit het model directe instructie. Door dit model te passen in de methode Groeps- en individueel, didactisch en pedagogisch handelen (het GIP model), zorgen we ervoor dat de leerkracht onderwijstijd in

18 de klas wint. Hierdoor kan de leerkracht meer aandacht geven aan de individuele behoefte van de leerlingen. Onze groepsplannen zijn hierop aangepast. (zie zorgplan) De voortgang van de leerlingen en van de groep worden regelmatig in de bouwvergaderingen besproken. Hier vindt dan een stukje intervisie en teamteaching onder de leerkrachten plaats Zorg en begeleiding Zorg en begeleiding; Op de Schalm wordt er gestreefd naar een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Omdat iedere leerling anders is en andere behoeften heeft, wordt het onderwijsleerproces hier zoveel mogelijk op aangepast, waarbij clustering van leerlingen met dezelfde onderwijs- en zorgbehoeften als uitgangspunt wordt genomen. Er zijn twee intern begeleiders op school (1 voor de onderbouw en 1 voor de bovenbouw), die de zorg coördineren en hiervoor verantwoordelijk zijn. In het zorgplan staat uitgebreid beschreven hoe dit wordt vormgegeven. In het kort: Binnen de Schalm wordt het onderwijs en de zorg op drie niveaus gevolgd, nl: schoolniveau, groepsniveau en leerling-niveau. Er wordt gewerkt volgens een cyclisch model waarbij er uitgegaan wordt van signaleren, diagnosticeren, plannen, handelen en evalueren. Om de ontwikkeling van de leerlingen te kunnen volgen worden er toetsen afgenomen. Deze bestaan uit methodetoetsen en niet methodetoetsen (CITO) en wordt er gebruik gemaakt van een sociaal emotioneel volgsysteem (kleuterobservatielijst en SCOL). Voor het verwerken en interpreteren van de resultaten wordt er gebruikt gemaakt van Parnassys, een volledig administratie en leerlingvolgsysteem. N.a.v. de resultaten heeft de intern begeleider overleg met directie over de schoolresultaten en met de leerkrachten over de groeps- en individuele leerling-resultaten. Vanuit deze overleggen kunnen er acties volgen op school-, groeps- en leerling-niveau. Op schoolniveau valt er te denken aan bijv. aanschaf nieuwe methode, aanpassen werkwijze schoolbreed. Op groepsniveau: aanpak werkwijze groep, aanpassen leerstof of ondersteuning leerkracht (coachen, observaties). De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het maken van de daarbij horende groepsplannen. Op leerling-niveau: maken handelingsplannen, uitvoer ervan, inschakelen externe hulp van bijv. WSNS, SMW, CJG. Vooral op leerling-niveau staan de contacten met ouders op de voorgrond. / 18 Speerpunten van de zorg en begeleiding zijn: - het goed en vroegtijdig in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de (individuele) leerlingen

19 - het structureel volgen van de resultaten en de daaruit volgende onderwijsbehoeften van de leerlingen op school-, groeps- en individueel leerling-niveau, daarbij gebruik maken van CITO toetsen, sociaal emotioneel volgsysteem, verwerkt in Parnassys. - Vormgeven aan de onderwijsbehoeften op de drie niveaus - Het coördineren van hulp voor individuele leerlingen die meer hulp dan gemiddeld nodig hebben als gevolg van achterblijvende resultaten en/of sociaal-emotionele problemen. - Het ondersteunen van de leerkracht bij het vormgeven van de hulp op groepsindividuele leerling-niveau, middels het coachen op klassenmanagement, pedagogisch en didactisch handelen. - Het uitzetten van pedagogische en didactische aanpak binnen de school passend bij de onderwijsvisie van de Schalm - Een goed werkend leerlingvolgsysteem (Parnassys) Zie: het Zorgplan Leiderschap en professionele cultuur Kenmerkend voor het leiding geven aan de school is dat de schoolleiding de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stelt bij het inrichten van de organisatie. De organisatie is erop gericht om kinderen hun talenten te laten ontwikkelen. Dit is breder dan het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden alleen. De schoolleiding is in staat om leiding te geven aan opbrengst gericht werken. De schoolleider heeft kennis van de factoren die op het niveau van de school, de groep en de leraar de leerling resultaten positief beïnvloeden. Hij is op de hoogte van de kenmerken van de leerlingenpopulatie van de school en de kwaliteit van de leerkrachten en hun ontwikkelingsmogelijkheden. De schoolleiding organiseert, stimuleert en bewaakt een onderzoeksmatige, lerende cultuur in de school. Een dergelijke cultuur wordt gekenmerkt door het handelen op basis van het verzamelen en analyseren van data. Op basis daarvan worden interventies bepaald en beleid wordt vormgegeven. De schoolleider organiseert uitdagende activiteiten in het kader van het leren van elkaar in de school. Als onderwijskundig leider organiseert de schoolleiding hierover de communicatie in het team waarbij het leren van elkaar centraal staat. Op grond van het werk en het leerresultaat van kinderen wordt bekeken of het onderwijsaanbod in relatie tot het handelen van de leerkracht aangepast kan of moet worden. De schoolleiding organiseert activiteiten in de school gericht op het leren van elkaar waarbij gebruik wordt gemaakt van erkende ongelijkheid. De Schalm maakt hiervoor gebruik van maatjes zoals gebruikelijk in een school waar volgens de GIP methode wordt gewerkt. Elke leerkracht heeft per 1 september 2012 een maatje waar hij of zij regelmatig mee overlegt. Men bezoekt lessen van elkaar en reflecteert hierop. De terugkoppeling van de ervaringen vindt in de bouwvergaderingen plaats. Op deze manier is er sprake van teamteaching. Een keer per ar bezoekt de leerkracht een andere school om ideeën en ervaringen op te doen die waardevol kunnen zijn voor de school en voor zijn of haar eigen groep of eigen professioneel handelen. / 19

20 Personeelsbeleid Doelen van het personeelsbeleid 1. Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin het personeel tot zijn recht komt, zich gerespecteerd voelt en waar samenwerking bevorderd wordt. 2. Komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van onze school. 3. Het realiseren van een effectieve inzet van teamleden en het laten ontplooien van de talenten van de individuele teamleden ten behoeve van de doelstelling van de school. Een aantal elementen staat bij het personeelsbeleid centraal: - zorg voor elkaar; - erkenning van elkaars kwaliteiten en zwakheden (erkende ongelijkheid); - verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen en daarop aanspreekbaar zijn; - niet veroordelen, maar de ander (helpen) ontwikkelen. Deze opsomming heeft alles te maken met de grondhouding waarmee men de ander tegemoet treedt. Hij dient echter ook als vertrekpunt bij het nemen van acties in het kader van personeelsbeleid. Iedere leerkracht werkt aan zijn eigen ontwikkeling binnen de ontwikkeling van de school als geheel. Er is een integraal personeelsbeleid. Er is met ieder teamlid een drierige gesprekkencyclus. De competenties van de leerkrachten zijn in relatie met de Wet BIO en de visie van Boor opgesteld. Iedere leerkracht heeft een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin een ook plaats ingeruimd is voor nascholing. Iedere leerkracht doet aan collegiale consultatie. De onderwerpen betreffen de competenties uit de Wet BIO. De leerkrachten beschikken over een bekwaamheidsdossier en zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Gesprekkencyclus: Elk ar doorlopen de personeelsleden de volgende cyclus: Voortgangsgesprekken worden naar behoefte gevoerd en kunnen op elk moment in het ar plaats vinden. Functioneringsgesprekken vinden rond de maand maart april plaats. Voor een functioneringsgesprek hebben er een of twee klassenconsultaties door de locatiedirecteur plaatsgevonden. Beoordelingsgesprekken vinden 1 keer in de drie ar plaats rond de maand april Taakgesprekken vinden elk ar in de maand juni plaats. / 20 Taakbeleid: Elke ar worden de (niet) lesgebonden taken geëvalueerd en voor het nieuwe ar vastgesteld. Op basis van door de leerkrachten aangegeven voorkeuren wordt de taakverdeling gemaakt. Voor de registratie en evenwichtige verdeling over de teamleden wordt gebruik gemaakt van de software op

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Plan voor profilering, marketing en

Plan voor profilering, marketing en Plan voor profilering, marketing en communicatie Visie & aanpak 2011-2015 Versie 1.0 April 2011 Onderwerp / voorstel: Plan voor profilering, marketing en communicatie Status: Intern definitief Periode:

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie