/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl"

Transcriptie

1 OBS DE SCHALM

2 / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: Website: Locatiedirecteur : Hiske de Koning Meerscholendirecteur: René Veenman Bevoegd gezag: BOOR Datum vaststelling 2 juli 2012

3 / VOORWOORD Dit is het schoolplan van OBS de Schalm, een school gelegen in de wijk Katendrecht. De komende ren vinden er in de wijk de volgende ontwikkelingen plaats: verdere nieuwbouw en ontwikkeling van de wijk. wijkinitiatieven om de oude en nieuwe bewoners dichter bij elkaar te brengen. Motto van onze school is: Een goede school dichtbij voor iedereen!. In dit schoolplan beschrijven we ons beleid voor de komende vier ar. Het geeft informatie over hoe wij het onderwijs vorm gaan geven en hoe wij denken en werken. Het door de Stichting BOOR vastgestelde strategisch beleidsplan Het kind voorop, en het Rotterdams Onderwijsbeleid Programma Beter Presteren zijn richtinggevend en vormen het kader voor het beleid van onze school. Directie, Rene Veenman; meerscholen directeur Hiske de Koning; locatiedirecteur / 3

4 / INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 1. / Inleiding Context en aanleiding Doel en functie Bestuursbeleid Totstandkoming en tijdpad Vaststelling en instemming Positionering schoolplan Integraliteit en samenhang Verwijzing SCHOOLSPECIFIEK Identiteit & kernwaarden SCHOOLprofiel Typering school / team / leerlingenpopulatie De inrichting van ons onderwijs Zorg voor kwaliteit Onderwijs en leren Zorg en begeleiding Leiderschap en professionele cultuur Personeelsbeleid Sociale veiligheid / Kwaliteitsanalyse Terugblik schoolplan Zelfevaluatie & conclusies Beleidvoornemens periode Uitwerking beleidsvoornemens 28 / 4 4/ Meerrenplanning 41

5 5. / Verwijzingen en bijlagen Overzicht 42 / 5

6 1. / INLEIDING 1.1. Context en aanleiding Het door de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam vastgestelde strategisch beleidsplan Het kind voorop, en het Rotterdams onderwijsbeleidsplan Programma Beter Presteren vormen het uitgangspunt voor het specifieke beleid van de scholen Doel en functie Het schoolplan is een beleidsdocument voor de periode , waarin de school een omschrijving geeft van haar: Missie en Visie Ambitie Leiderschap en organisatie Identiteit en kernwaarden Kwaliteit Passend onderwijs Het schoolplan heeft twee functies: 1. Een interne ontwikkelfunctie. Het biedt het kader voor de interne dialoog over ons schoolbeleid. 2. Een verantwoordingsdocument in de richting van de overheid (rijksinspectie), het bevoegd gezag (Stichting BOOR), de leerkrachten en de ouders. Het schoolplan moet minimaal een keer per vier ar worden vastgesteld. De in de bijlage van het schoolplan ingevulde strategische planning wordt arlijks geëvalueerd. In het arplan worden de activiteiten per schoolar vastgesteld Bestuursbeleid IDENTITEIT & KERNWAARDEN BOOR vindt onderwijsprestaties belangrijk, maar richt zich liever op de kwaliteit van het onderwijs. Het streven naar maximale resultaten van de basisvaardigheden gaat samen met het aanleren van competenties als samenwerken en organiseren. Om dit onderwijs zijn ontwikkelingsgerichte professionals nodig. Zij leren zelf ook van en met elkaar: kennisdelen, intervisie en supervisie. Excellent leiderschap zorgt voor samenhang binnen het team waardoor individuele professionele kwaliteiten opbloeien. / 6 De identiteit van het Openbaar Onderwijs Rotterdam is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens en met name op het Verdrag betreffende de rechten van het kind. We maken ons sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook. Wij voeden onze leerlingen op tot een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat

7 waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen. De kernwaarden van het Openbaar Onderwijs Rotterdam zijn: 1. Maximale talentontplooiing; 2. Actieve pluriformiteit; 3. Naleving van kinderrechten; 4. Sterke binding met de samenleving; 5. Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht Kwaliteit Het kwaliteitsprofiel van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) is een instrument in ontwikkeling en maakt het mogelijk om periodiek en gestructureerd de dialoog te voeren over de kwaliteit van het onderwijs. Het kwaliteitsprofiel berust op Vensters voor Verantwoording. Dit landelijk instrument komt tegemoet aan de eisen van horizontale verantwoording. De basisset van Vensters voor Verantwoording bestaat uit vijf domeinen: algemeen, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. BOOR voegt hier een zesde domein aan toe. Hierin zijn BOOR-specifieke indicatoren als identiteit, rechten van het kind, taal- en rekenbeleid opgenomen. Het BOOR kwaliteitsprofiel heeft een effectieve verbinding met het Programma Beter Presteren van het Rotterdams Onderwijsbeleid en met het bestuurlijk akkoord tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VO-Raad en de PO-Raad over de opbrengsteisen die het ministerie aan het primair en voortgezet onderwijs stelt. De scholen gebruiken het BOOR Kwaliteitsprofiel voor het toetsen van de kwaliteit van hun onderwijs. Zij streven de indicatoren na, met inbegrip van de daarbij horende normen zoals die door elke sector zijn bepaald. Dat leidt tot beter onderwijs, waarbij opbrengstgericht werken, verhoging van onderwijsresultaten en het ontwikkelen van talenten van leerlingen voorop staan. Aan de hand van het BOOR Kwaliteitsprofiel, de ambities en de feitelijke scores voert het management een planning- en controlcyclus uit. / 7

8 PASSEND ONDERWIJS Schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen per 1 augustus 2013 een zorgplicht. Dit betekent dat een schoolbestuur wordt verplicht onderwijs aan te bieden dat zo goed mogelijk bij het kind past en aansluit bij zijn / haar mogelijkheden en talenten. Het budget voor zorgleerlingen gaat rechtstreeks naar de samenwerkende scholen. Hierdoor kunnen scholen meer maatwerk bieden aan leerlingen die vanwege hun beperking extra ondersteuning nodig hebben, maar ook aan leerlingen die ruim boven het gemiddelde intelligentieniveau uitsteken. Om te voldoen aan passend onderwijs is een basiszorgprofiel met 6 uitgangspunten opgesteld waar de BOOR-scholen voor basisonderwijs aan dienen te voldoen: 1. ADHD; 2. Dyslexie; 3. Leerproblemen; 4. Onrust en concentratieproblemen; 5. Meer- en hoogbegaafden; 6. Lichamelijke beperkingen. Het betreft hier in alle gevallen een enkelvoudige problematiek. Stichting BOOR neemt actief deel aan het nieuw te vormen samenwerkingsverband voor de hele gemeente Rotterdam: PPO (Passend Primair Onderwijs) i.s.m. de overige besturen in de gemeente en externe partners. Uitgangspunt is hierbij dat alle leerlingen een passend onderwijsprogramma krijgen. Leraren houden rekening met kennisniveau, leerstofachterstanden en gedragsaspecten. Zij gaan flexibel om met grootte en samenstelling van de groepen en beschikken over de benodigde pedagogische en didactische kennis en competenties. Niet elke school hoeft alle zorgleerlingen op te vangen. Scholen kunnen zich specialiseren in een bepaald onderwijsarrangement, ondersteund door speciaal (basis)onderwijs, jeugdzorg en welzijn. Afspraken hierover worden gemaakt in regionale samenwerkingsverbanden van regulier en speciaal onderwijs. Binnen eigen mogelijkheden streeft elke school naar de beste kwaliteit van begeleiding en (medische) zorg, in breedte en diepte. BOOR maakt hiervoor de nodige middelen vrij in de vorm van kennis en deskundigheid. / LEIDERSCHAP & ORGANISATIESTRUCTUUR De visie van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam is dat schooldirecteuren zich gaan richten op hun kerntaak, namelijk het zorgen voor kwaliteitsonderwijs. In het leidinggeven aan de schoolorganisatie staat daarom onderwijskundig en opbrengstgericht leiderschap centraal. Dit vereist een aanpassing van de organisatiestructuur. Stichting BOOR is voornemens te gaan werken met scholengroepen, bestaande uit meerdere scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, die geleid worden door een algemene directie. In de uitwerking van dit voornemen wordt gekeken naar de mogelijkheid van een bedrijfsmatig directielid, naast de algemeen directeur.

9 Deze aanpassing moet gepaard gaan met een professionaliseringsprogramma met als belangrijkste thema s dienend en inspirerend leiderschap, onderwijskundig- en opbrengstgericht leiderschap, lerend organiseren en innovatie. Stichting BOOR is voornemens in het nieuwe organisatiemodel sector overstijgende kenniskringen te organiseren. Tevens kunnen er adviesraden ingesteld worden van leerlingen, ouders en medewerkers. Hetzelfde geldt voor een adviesraad met vertegenwoordigers uit de maatschappelijke omgeving Totstandkoming en tijdpad Bij het opstellen van het schoolplan zijn naast de directie, staf en leerkrachten van de school, de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag betrokken. Tijdpad: opstellen van het schoolplan april, mei, juni Ontwikkelt: maart, april 2012 Voorgelegd MR: Ingediend bij bevoegd gezag: 1.5. Vaststelling en instemming De MR heeft instemmingsrecht of bevoegdheid op het "goedkeuren" van het schoolplan. Voor de meerrenplanning als bijlage van het schoolplan geldt een adviesbevoegdheid van de MR Positionering schoolplan Het schoolplan is bedoeld als een ontwikkelingsgericht document. Daarnaast is het schoolplan een integraal meerrenbeleidplan. Dit vraagt om concretisering in beleid voor de korte termijn. Om dit te realiseren wordt een arplan gemaakt. In het arplan worden SMART geformuleerde doelstellingen gebruikt. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam zal de schoolplannen volgens de methode van PDCA evalueren. / 9

10 1.7. Integraliteit en samenhang BETER PRESTEREN Het Rotterdams Onderwijsbeleid is een gezamenlijke krachtsinspanning van scholen en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, de universiteit en de gemeente. Samen doen zij wat nodig is om de onderwijsresultaten in Rotterdam te verhogen. Het Rotterdams Onderwijsbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. Goed onderwijs is cruciaal voor talentontwikkeling. 2. De school is de eenheid van verandering. 3. Het schoolbestuur en de school zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. 4. Het resultaat telt. 5. Het Rotterdamse Programma Beter Presteren werkt als een lerende organisatie. 6. Rijksbeleid en gemeentelijk beleid versterken elkaar. Thema s binnen het Programma Beter Presteren zijn: Focus op resultaat, meer leertijd, professionele school, ouderbetrokkenheid en schoolontwikkeling. Deze thema s zijn uitgewerkt in het hoofdstuk 3 van het Rotterdams Onderwijsbeleid Programma Beter Presteren : Actielijnen en aanpak BESTUURSAKKOORD PO Het bestuursakkoord heeft tot doel de komende periode de opbrengsten van het primair onderwijs over de hele linie te verhogen. Door prestatieafspraken voor gerichte acties en door alle geledingen in het onderwijs in de juiste positie te brengen, wil dit akkoord bijdragen aan een beter fundament voor alle leerlingen die het primair onderwijs verlaten. (Bron: : Bestuursakkoord primair onderwijs : Impuls opbrengstgericht werken en professionalisering / Basis voor presteren, Leraar 2020, In Tien Jaar naar de Top) 1.8. Verwijzing - Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam: Strategisch beleidsplan Het kind voorop. - Programma Beter Presteren: Rotterdams Onderwijsbeleid Bestuursakkoord primair onderwijs ( ): Impuls opbrengstgericht werken en professionalisering / Basis voor presteren, Leraar 2020, In Tien Jaar naar de Top. / 10

11 2. / SCHOOLSPECIFIEK 2.1. / IDENTITEIT & KERNWAARDEN Onze levensbeschouwelijke identiteit De identiteit van het onderwijs op OBS de Schalm is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens en vooral op het Verdrag betreffende de rechten van het kind. We maken ons sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook. Wij voeden onze leerlingen op tot een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen. Een samenvatting van artikel 29 vanuit het verdrag voor de rechten van het kind: ART. 29 Onderwijsdoelstellingen Het onderwijs dient te zijn gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, de talenten en de geestelijke en lichamelijke vermogens van elk kind. Onderwijs dient het kind voor te bereiden op een actief volwassen leven in een vrije samenleving en zal het kind respect bij brengen voor mensenrechten, voor zijn ouders, zijn culturele achtergrond, taal en waarden, en voor de culturele achtergrond van anderen / SCHOOLPROFIEL / Typering school / team / leerlingenpopulatie De School: De Schalm is een openbare basisschool gelegen op een prachtige, groene plek in het hart van het Rotterdamse havengebied; Katendrecht. De Schalm is een school die midden in de wijk staat en toegankelijk wil zijn voor iedereen. Al ren zet De Schalm zich in om, voor en met de wijk, naast kwaliteitsonderwijs, ook een breed aanbod aan sport- en culturele en creatieve activiteiten mogelijk te maken. De Schalm is een school met een volledig dag arrangement. Wij willen recht doen aan de school dichtbij gedachte, die ook de gemeente Rotterdam hoog in het vaandel heeft staan. Sinds enkele ren is De Schalm een van de zeven Rotterdamse Talentscholen, waarin extra aandacht is voor de ontwikkeling van de kinderen. Talent op velerlei terreinen, maar natuurlijk ook op het gebied van leren en ontwikkeling. De Schalm vindt het belangrijk om de driehoek Ouder-Kind-School sterk te maken en houden, zodat we samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Katendrecht is de afgelopen ren erg veranderd. Door veel nieuwbouw en renovatie is de populatie op Katendrecht veranderd. Het merendeel van de nieuwe bewoners zijn hoger opgeleide autochtonen of allochtonen. Katendrecht was van oudsher een probleemwijk met

12 een slechte score op de veiligheidsindex. De laatste meting laat zien dat de wijk op de veiligheidsindex een 9,0 scoort, een enorme verbetering dus! De Schalm staat aan de kant van de Rijnhaven. In dit gedeelte van Katendrecht wordt op dit moment volop gebouwd. Tegenover de school zijn de nieuwe woningen in juni 2011 opgeleverd. De school heeft te maken een terugloop in leerlingen. Doordat er veel leerlingen zijn verhuisd als gevolg van de sloop van vele huizen. De school profiteert nog niet van de komst van de nieuwe bewoners. Veel kinderen van de nieuwe bewoners gaan naar de andere school op Katendrecht: de Globetrotter. Op dit moment is er een ouderinitiatief op de Schalm gestart met als doel meer kinderen van de nieuwe bewoners naar de Schalm te krijgen. De directie werkt nauw samen met dit ouderinitiatief. Het doel van het ouderinitiatief is een gemengde school van de Schalm te maken. De Schalm vindt het belangrijk om een school te zijn voor de hele wijk. Aangezien de populatie van de wijk veranderd is, wil de school hierin mee veranderen. Hierbij komt het feit dat de school terugloopt in leerlingen en als doel heeft de komende ren te groeien. Dit is dan ook een geschikt moment om te groeien naar een gemengde school. Twee goede scholen op de Kaap, waardoor alle ouders vol vertrouwen hun kind op de Kaap naar school kunnen laten gaan. De leerling-prognose van de gemeente: Tabel 9: Prognose aantal leerlingen (per ) ar Schalm De leerling-prognose van de school: ar Schalm Het Team: Het team van de Schalm is een stabiel, multicultureel team. In het schoolar hebben we afscheid moeten nemen van een drietal leerkrachten door de terugloop in het aantal leerlingen. Het ziekteverzuim van dat ar lag hoog: rond de 7%. Vooral een langdurig zieke werknemer en een veelvuldig zieke werknemer waren hier debet aan. In het schoolar is het team stabiel gebleven. Het ziekteverzuim is dat schoolar gelukkig een stuk lager: <1,5%. Een enorme verbetering vergeleken met het schoolar ervoor Leerling-populatie: Het oude deel van de wijk wordt bewoond door overwegend laagopgeleide bewoners van veelal niet-westerse afkomst. Katendrecht herbergt van oudsher een grote groep Chinezen, maar ook Marokkanen, Turken, Antillianen en Kaapverdianen vormen substantiële groepen in de wijk. De school telt in totaal ongeveer 20 verschillende nationaliteiten onder de leerlingen Onze missie, ambities / 12 De Missie van de Schalm op basis van de onderstaande kernwaarde:

13 Ieder kind willen wij de mogelijkheid bieden zichzelf te ontdekken door in volkomen veiligheid en geborgenheid, samen met anderen, de eigen plaats in de wereld te ontdekken en met die kennis en de kennis over de ander te bouwen aan de eigen ontwikkeling met het oog op de wereld van morgen. Onze ambities sluiten aan bij de bovengenoemde missie en bij de kernwaarden. Kort samengevat is onze ambitie om de beste basisschool op Zuid te worden. Een basisschool met een goede naam en reputatie op basis van behaalde resultaten en het vertrouwen van de leerlingen, hun ouders en de bewoners uit de wijk om de kinderen als verantwoorde jonge burgers naar het voorgezet onderwijs te laten gaan Onze visie / onderwijsconcept / onze uitgangspunten (onze kernwaarden) Onze visie: Binnen ons onderwijs wordt adaptief gewerkt. In alle groepen worden de lessen op het gebied van taal en rekenen aangeboden op meerdere niveaus. In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt met aandacht voor Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). De leerling populatie van de Schalm is gevarieerd. Onze leerkrachten hebben kennis van de cultuur en de thuissituatie van de kinderen. We werken met algemeen geldende normen en waarden om onze kinderen voor te bereiden op de maatschappij. We maken afspraken over het omgaan met elkaar en het aanspreken van elkaar. De kinderen leren om samen te werken en vertrouwen te hebben in zichzelf en elkaar. Wij hanteren een pestprotocol. Zie de website voor het volledige protocol. De directie heeft zowel een belangrijke rol intern als extern. Intern uit die rol zich vooral in het continu stimuleren van een hoge kwaliteit van het onderwijs. Profilering van de school en contacten met belanghebbenden behoren onder andere tot de externe taak van de directie. Binnen het team wordt team-leren belangrijk gevonden. Het delen van kennis en ervaring is een must. De ontwikkeling van medewerkers wordt door middel van een uitgebreide gesprekkencyclus gevolgd. De deskundigheid van de teamleden wordt elk schoolar verder ontwikkeld door algemene studiedagen en door persoonlijke ontwikkelingstrajecten. De ouders zijn voor ons een belangrijke partner. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij activiteiten. Wij willen graag een ontmoetingsplaats bieden. Het podium, de mediatheek en de ouderkamer zijn hiervoor belangrijke plaatsen. / 13 Ons onderwijsconcept: Op de Schalm werken we adaptief, dat wil zeggen dat we binnen de groepen rekening houden met niveauverschillen van de kinderen. In de klas wordt het adaptieve onderwijs

14 vorm gegeven door GIP XL. GIP staat voor groeps- en individueel, pedagogisch en didactisch handelen. (zie bijlage GIP XL) Onze uitgangspunten (kernwaarden): Wij leggen op de Schalm de nadruk op de volgende waarden: Respect Ieder kind, iedere ouder, iedere werknemer moet zich gekend en gerespecteerd voelen op onze school. Respect is hierbij essentieel. Voor ons betekent respect: kennis van elkaar en elkaars achtergronden, om begrip te krijgen en te houden voor elkaars ideeën en overtuigingen. We zien diversiteit als een groot goed. In onderlinge relaties willen we dit tot uitdrukking brengen. Veiligheid Wanneer we elkaar respecteren en proberen te begrijpen draagt dat bij tot de veiligheid van een ieder die aan onze school verbonden is. Niet alleen moet de school zorgen voor fysieke veiligheid, maar ook voor psychische veiligheid. Door duidelijke afspraken te maken en elkaar daar op aan te spreken blijft onze school een veilige, geborgen plek die voor iedereen open staat. Verantwoordelijkheid Om werkelijk open voor elkaar te staan en het mogelijk te maken in volledige veiligheid met en naast elkaar te werken en te leren, is het van het grootste belang dat iedereen zijn eigen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid kent en neemt. Wij willen kinderen helpen om het verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen en onszelf en de ouders steeds in de spiegel laten kijken, om te zien of wij onze verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijk zijn en verantwoording krijgen is een belangrijk deel van ons onderwijs en onze organisatie. Samen werken, leren, spelen. De Schalm voelt zich sterk verbonden met de wijk. Van oudsher heeft onze school zich open weten te stellen naar de ons omringende gemeenschap. Dit betekent dat wij open staan voor een ieder ongeacht geloof, achtergrond of geaardheid. Open staan betekent welkom heten en dag in dag uit werken aan goed onderwijs en een goede maatschappij. Onze kinderen groeien op in een wereld van diversiteit en dit vraagt om een houding, waarin samen een belangrijk uitgangspunt is. Hier willen we onze leerlingen bewust van maken. Uitdaging Veiligheid enerzijds maakt ruimte voor het onbekende anderzijds. We stellen ons ten doel om vanuit de behoeftes van de leerlingen steeds te zoeken naar uitdagingen in het onderwijs, zodat we het mogelijk maken voor ieder kind eruit te halen wat er in zit. Naast de uitdagingen voor de kinderen is het ook van wezenlijk belang de uitdaging voor iedere werknemer te stimuleren, opdat ook deze zichzelf maximaal ontplooit. Door betrokken te zijn bij onze ouders en ook voor hen veel mogelijk te maken, kan in de driehoek kind-ouder-school iets moois bloeien. / Landelijke / lokale trends en ontwikkelingen Er is op dit moment vanuit de overheid een focus op taal en rekenen. Opbrengst- en handelingsgericht werken is de manier waarop elke basisschool dient te werken. Binnen Rotterdam is er het beleidsplan Beter Presteren, dat aansluit op de landelijke trend. Naast de focus op taal en rekenen is er binnen Rotterdam en binnen Boor de focus op burgerschap. De Schalm is vanaf schoolar doelgericht met opbrengst- en handelingsgericht werken aan de slag gegaan. De doelen die de school stelt aan de opbrengsten zijn gericht op het verbeteren van de resultaten van de leerlingen door gebruik te maken van opbrengst- en handelingsgericht werken. Door de leerlingen verantwoordelijkheid te leren en bewust te laten zijn van de omgeving waar ze in leven, werken we elke dag aan burgerschap.

15 2.3. / DE INRICHTING VAN ONS ONDERWIJS Stand van zaken op de Schalm: Alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 krijgen 930? uur per schoolar les. De schooltijden zijn als volgt: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur uur. Van uur tot en met uur blijven alle kinderen over Woensdag: 8.30 uur uur. Onderwijsinhoud In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de methoden en materialen waarvan per vakgebied gebruik wordt gemaakt. In de handleidingen van deze methoden is terug te vinden hoe zij bijdragen aan de realisatie van de kerndoelen. Vak Methode / materialen Groep Kerndoelen Lichamelijke opvoeding Bewegingsonderwijs 1-2 Ja Gymnastiek 1-8 Zwemmen 5-6 Taal/lezen/schrijven Beginnende geletterdheid Piramide 1-2 Beginnende gecijferdheid 1-2 Aanvankelijk lezen 1-2 Begrijpend lezen Veilig Leren Lezen (Nieuw) 3 Technisch lezen Tussen de regels 4-8 Taal Estafette 4-8 Spelling Zin in taal 4-8 Schrijven Zin in spelling 3-8 Pennenstreken 1-8 Rekenen / wiskunde Rekenen Piramide 1-2 Ja Wereld in getallen (start begin schoolar Ja / 15 Engels Real English, Let s Do It 7-8

16 Wereldoriëntatie Geschiedenis Wijzer door de tijd 6-8 Aardrijkskunde Wijzer door de wereld 5-8 Natuur Leefwereld 3-8 Schooltuin nee Sociale redzaamheid Sova Kinderen en hun sociale 1-8 Filosofie talenten 5-8 nee Expressievakken Handvaardigheid Aan de hand van thema s 1-2 Ja Handvaardigheid 3-8 Tekenen Aan de hand van thema s 1-8 Techniek Muziek Eigen materiaal (techniek torens) Moet je doen Drama Dans Eigen materiaal Eigen materiaal Eigen materiaal Zorg voor kwaliteit Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor, dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch op basis van de bevindingen. Zo verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook, dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar, dat onze medewerkers competenties ontwikkelen, die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. / 16 Onze doelen zijn: 1. We hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie 2. We beschikken over ambities bij de diverse beleidsterreinen (zie schoolplan) 3. We beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is, dat de verschillende ambities (zie dit schoolplan) minstens 1 x per vier ar beoordeeld worden 4. We laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren aan de hand van de tevredenheidpeilingen (iedere twee ar)

17 5. We werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, arplan en arverslag) 6. We evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn 7. We borgen onze kwaliteit 8. We rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) 9. We waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen We maken van de volgende instrumenten gebruik voor ons kwaliteitsbeleid: De toetskalender Oudertevredenheidpeilingen Leerlingtevredenheidpeilingen Personeeltevredenheidpeilingen LVS; Parnassys, evaluaties en prognoses Leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en diverse overleggen Dossiervorming leerling en leerkracht Gesprekkencyclus Plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het beleid aan de hand van de PDCA cirkel. Dashboard; hiermee volgen we per kwartaal onze voortgang De indicatoren voor de kwaliteitszorg en de 9 kwaliteitseisen die de onderwijsinspectie gebruikt en wat de indicatoren van de scholen vragen zijn te vinden op De Schalm voldoet aan deze indicatoren. (Bron: Toezichtkader Primair Onderwijs 2011) Onderwijs en leren Opbrengstgeïnformeerd werken. / 17 Het opbrengstgeïnformeerd werken wordt gekenmerkt door een sterke gerichtheid op de leerresultaten en het optimaliseren van de instructie. Opbrengstgeïnformeerd werken vraagt van de schoolleider en het team dat vanuit systematisch kwaliteitsonderzoek over het lesaanbod in relatie tot de opbrengsten de onderwijspraktijk wordt verbeterd. Schoolverbetering en groepsplanning gaan daarbij hand in hand. Het team en de directie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat in groep 8. Voor het opbrengstgericht werken is het belangrijk dat het team zich betrokken voelt bij de resultaten van de leerlingen van de gehele school. Dit maakt het nodig dat de school werkt met doorgaande leerlijnen en dat leerkrachten minimaal kennis hebben van het leerstofaanbod voorafgaand aan het leerar waarin zij lesgeven en het leerar er na. Op de in de PDCA cyclus vastgelegde momenten worden de leerresultaten in teamverband besproken. Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief zijn niet alleen de zorg van de groepsleerkracht, maar ook van de collega s. Om de instructie te optimaliseren geven we op de Schalm les vanuit het model directe instructie. Door dit model te passen in de methode Groeps- en individueel, didactisch en pedagogisch handelen (het GIP model), zorgen we ervoor dat de leerkracht onderwijstijd in

18 de klas wint. Hierdoor kan de leerkracht meer aandacht geven aan de individuele behoefte van de leerlingen. Onze groepsplannen zijn hierop aangepast. (zie zorgplan) De voortgang van de leerlingen en van de groep worden regelmatig in de bouwvergaderingen besproken. Hier vindt dan een stukje intervisie en teamteaching onder de leerkrachten plaats Zorg en begeleiding Zorg en begeleiding; Op de Schalm wordt er gestreefd naar een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Omdat iedere leerling anders is en andere behoeften heeft, wordt het onderwijsleerproces hier zoveel mogelijk op aangepast, waarbij clustering van leerlingen met dezelfde onderwijs- en zorgbehoeften als uitgangspunt wordt genomen. Er zijn twee intern begeleiders op school (1 voor de onderbouw en 1 voor de bovenbouw), die de zorg coördineren en hiervoor verantwoordelijk zijn. In het zorgplan staat uitgebreid beschreven hoe dit wordt vormgegeven. In het kort: Binnen de Schalm wordt het onderwijs en de zorg op drie niveaus gevolgd, nl: schoolniveau, groepsniveau en leerling-niveau. Er wordt gewerkt volgens een cyclisch model waarbij er uitgegaan wordt van signaleren, diagnosticeren, plannen, handelen en evalueren. Om de ontwikkeling van de leerlingen te kunnen volgen worden er toetsen afgenomen. Deze bestaan uit methodetoetsen en niet methodetoetsen (CITO) en wordt er gebruik gemaakt van een sociaal emotioneel volgsysteem (kleuterobservatielijst en SCOL). Voor het verwerken en interpreteren van de resultaten wordt er gebruikt gemaakt van Parnassys, een volledig administratie en leerlingvolgsysteem. N.a.v. de resultaten heeft de intern begeleider overleg met directie over de schoolresultaten en met de leerkrachten over de groeps- en individuele leerling-resultaten. Vanuit deze overleggen kunnen er acties volgen op school-, groeps- en leerling-niveau. Op schoolniveau valt er te denken aan bijv. aanschaf nieuwe methode, aanpassen werkwijze schoolbreed. Op groepsniveau: aanpak werkwijze groep, aanpassen leerstof of ondersteuning leerkracht (coachen, observaties). De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het maken van de daarbij horende groepsplannen. Op leerling-niveau: maken handelingsplannen, uitvoer ervan, inschakelen externe hulp van bijv. WSNS, SMW, CJG. Vooral op leerling-niveau staan de contacten met ouders op de voorgrond. / 18 Speerpunten van de zorg en begeleiding zijn: - het goed en vroegtijdig in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de (individuele) leerlingen

19 - het structureel volgen van de resultaten en de daaruit volgende onderwijsbehoeften van de leerlingen op school-, groeps- en individueel leerling-niveau, daarbij gebruik maken van CITO toetsen, sociaal emotioneel volgsysteem, verwerkt in Parnassys. - Vormgeven aan de onderwijsbehoeften op de drie niveaus - Het coördineren van hulp voor individuele leerlingen die meer hulp dan gemiddeld nodig hebben als gevolg van achterblijvende resultaten en/of sociaal-emotionele problemen. - Het ondersteunen van de leerkracht bij het vormgeven van de hulp op groepsindividuele leerling-niveau, middels het coachen op klassenmanagement, pedagogisch en didactisch handelen. - Het uitzetten van pedagogische en didactische aanpak binnen de school passend bij de onderwijsvisie van de Schalm - Een goed werkend leerlingvolgsysteem (Parnassys) Zie: het Zorgplan Leiderschap en professionele cultuur Kenmerkend voor het leiding geven aan de school is dat de schoolleiding de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stelt bij het inrichten van de organisatie. De organisatie is erop gericht om kinderen hun talenten te laten ontwikkelen. Dit is breder dan het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden alleen. De schoolleiding is in staat om leiding te geven aan opbrengst gericht werken. De schoolleider heeft kennis van de factoren die op het niveau van de school, de groep en de leraar de leerling resultaten positief beïnvloeden. Hij is op de hoogte van de kenmerken van de leerlingenpopulatie van de school en de kwaliteit van de leerkrachten en hun ontwikkelingsmogelijkheden. De schoolleiding organiseert, stimuleert en bewaakt een onderzoeksmatige, lerende cultuur in de school. Een dergelijke cultuur wordt gekenmerkt door het handelen op basis van het verzamelen en analyseren van data. Op basis daarvan worden interventies bepaald en beleid wordt vormgegeven. De schoolleider organiseert uitdagende activiteiten in het kader van het leren van elkaar in de school. Als onderwijskundig leider organiseert de schoolleiding hierover de communicatie in het team waarbij het leren van elkaar centraal staat. Op grond van het werk en het leerresultaat van kinderen wordt bekeken of het onderwijsaanbod in relatie tot het handelen van de leerkracht aangepast kan of moet worden. De schoolleiding organiseert activiteiten in de school gericht op het leren van elkaar waarbij gebruik wordt gemaakt van erkende ongelijkheid. De Schalm maakt hiervoor gebruik van maatjes zoals gebruikelijk in een school waar volgens de GIP methode wordt gewerkt. Elke leerkracht heeft per 1 september 2012 een maatje waar hij of zij regelmatig mee overlegt. Men bezoekt lessen van elkaar en reflecteert hierop. De terugkoppeling van de ervaringen vindt in de bouwvergaderingen plaats. Op deze manier is er sprake van teamteaching. Een keer per ar bezoekt de leerkracht een andere school om ideeën en ervaringen op te doen die waardevol kunnen zijn voor de school en voor zijn of haar eigen groep of eigen professioneel handelen. / 19

20 Personeelsbeleid Doelen van het personeelsbeleid 1. Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin het personeel tot zijn recht komt, zich gerespecteerd voelt en waar samenwerking bevorderd wordt. 2. Komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van onze school. 3. Het realiseren van een effectieve inzet van teamleden en het laten ontplooien van de talenten van de individuele teamleden ten behoeve van de doelstelling van de school. Een aantal elementen staat bij het personeelsbeleid centraal: - zorg voor elkaar; - erkenning van elkaars kwaliteiten en zwakheden (erkende ongelijkheid); - verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen en daarop aanspreekbaar zijn; - niet veroordelen, maar de ander (helpen) ontwikkelen. Deze opsomming heeft alles te maken met de grondhouding waarmee men de ander tegemoet treedt. Hij dient echter ook als vertrekpunt bij het nemen van acties in het kader van personeelsbeleid. Iedere leerkracht werkt aan zijn eigen ontwikkeling binnen de ontwikkeling van de school als geheel. Er is een integraal personeelsbeleid. Er is met ieder teamlid een drierige gesprekkencyclus. De competenties van de leerkrachten zijn in relatie met de Wet BIO en de visie van Boor opgesteld. Iedere leerkracht heeft een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin een ook plaats ingeruimd is voor nascholing. Iedere leerkracht doet aan collegiale consultatie. De onderwerpen betreffen de competenties uit de Wet BIO. De leerkrachten beschikken over een bekwaamheidsdossier en zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Gesprekkencyclus: Elk ar doorlopen de personeelsleden de volgende cyclus: Voortgangsgesprekken worden naar behoefte gevoerd en kunnen op elk moment in het ar plaats vinden. Functioneringsgesprekken vinden rond de maand maart april plaats. Voor een functioneringsgesprek hebben er een of twee klassenconsultaties door de locatiedirecteur plaatsgevonden. Beoordelingsgesprekken vinden 1 keer in de drie ar plaats rond de maand april Taakgesprekken vinden elk ar in de maand juni plaats. / 20 Taakbeleid: Elke ar worden de (niet) lesgebonden taken geëvalueerd en voor het nieuwe ar vastgesteld. Op basis van door de leerkrachten aangegeven voorkeuren wordt de taakverdeling gemaakt. Voor de registratie en evenwichtige verdeling over de teamleden wordt gebruik gemaakt van de software op

Bevoegd gezag Stichting BOOR Datum vaststelling In september 2012 in de medezeggenschapsraad Datum wordt nog doorgegeven

Bevoegd gezag Stichting BOOR Datum vaststelling In september 2012 in de medezeggenschapsraad Datum wordt nog doorgegeven OBS DE TUIMELAAR Naam school obs de Tuimelaar Brinnummer 19ds Adres Lengweg 146 Postcode 3192BM Hoogvliet Telefoon 010-4165392 E-mail bsdetuimelaar@hotmail.com Website www.bsdetuimelaar.nl Directeur H.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ It Skriuwboerd Plaats: Surhuisterveen BRIN-nummer: 12RC Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 28 mei Conceptrapport verzonden op: 17 juni Rapport

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST School : Openbare Montessorischool Zeist Plaats : Zeist BRIN-nummer : 12IW Onderzoeksnummer : 92056 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS Om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen worden basisscholen bezocht met periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO). Vóór 2003 werden basisscholen bezocht

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK School : Dr. Herderscheeschool voor so/vso-zmlk Plaats : Almelo BRIN-nummer : 19QO Onderzoeksnummer : 92020 Datum schoolbezoek : 16 januari

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS. Onderzoeksnummer : 113141

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS. Onderzoeksnummer : 113141 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS School : Emmaus Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 17ZI Onderzoeksnummer : 113141 Datum schoolbezoek : 26 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL FLORENCIUS

KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL FLORENCIUS DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BASISSCHOOL FLORENCIUS School/vestiging: Basisschool Florencius Plaats: Naarden Brin: 29ZZ Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Sint Maarten Plaats : Limmen BRIN-nummer : 08NP Onderzoeksnummer : 125062 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET School : Basisschool 't Palet Plaats : Vlijmen BRIN-nummer : 09NW Onderzoeksnummer : 88750 Datum schoolbezoek : 18 januari 2007 Datum vaststelling : 9 maart

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 10OW Onderzoeksnummer : 126401 Datum schoolbezoek : 31 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool 't Schrijverke

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool 't Schrijverke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool 't Schrijverke Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AZ C1 Onderzoeksnummer : 276613 Datum onderzoek : 11 september 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Tevredenheids peilingen. Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen.

Tevredenheids peilingen. Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen. Tevredenheids peilingen Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen. Ouders 10 positieve punten 1.Uiterlijk van het gebouw 96%84% 2.Sfeer en inrichting schoolgebouw 94%89% 3.Hygiëne en netheid binnen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs De Baskuul Plaats : Lutjebroek BRIN nummer : 11VV C1 Onderzoeksnummer : 247045 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 6 november 2013

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie