Schoolgids De Ortolaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids De Ortolaan 2013-2014"

Transcriptie

1 Schoolgids De Ortolaan

2

3 Schoolgids De Ortolaan

4 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36 7 Ouderparticipatie 46 8 Schooltijden en vakanties 54 9 Schoolontwikkeling Uitstroom en opbrengsten Schorsing/ verwijdering/ ongevallen Overzicht medewerkers de Ortolaan 75

5

6 1

7 LOCATIES 5

8 2

9 ::: 2 Voorwoord Beste ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Een nieuw jaar waarin een groot aantal bekende leerlingen ons gebouw weer zullen betreden, maar waarin wij ook een lichting nieuwe leerlingen verwelkomen. Voor elke leerling, maar ook elke medewerker, weer een grote uitdaging. Daar hoort in ieder geval een nieuwe schoolgids bij. De schoolgids heeft een belangrijke functie: allereerst is het ons visitekaartje en dus een belangrijk instrument in de communicatie met onze omgeving- maar ook als naslagwerk en bron van nuttige informatie. In onze schoolgids vinden jullie schooljaarspecifieke informatie zoals informatie over de organisatie en het onderwijs, teamsamenstelling, vakanties en vrije dagen, ouderparticipatie, schoolontwikkeling, uitstroomgegevens en speciale activiteiten. De schoolgids wordt jaarlijks digitaal aangereikt aan alle ouders van leerlingen die onze school bezoeken. Jullie kunnen de schoolgids inzien via de website van de school. Een papieren versie is op te vragen bij de receptie op bovenstaand adres. In tegenstelling tot de meeste scholen waar de leerlingen vaak vier tot zes jaren verblijven, volgen de leerlingen van onze school gemiddeld twee tot drie jaar onderwijs op De Ortolaan. Dit grote verschil maakt het nodig om sommige zaken anders te regelen. Het vraagt ook om een snellere, korte communicatie. Zo moet ook de informatie bij de start duidelijk en compleet zijn. Deze is vervat in de schoolgids, een informatiebron waarin wij alle onderwerpen beschrijven die voor een goed afgestemde samenwerking nodig zijn. VOORWOORD 7

10 In het kader van brede zorg en verantwoordelijkheid is ook informatie opgenomen over de Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg. Onze schoolgids wordt jaarlijks aangepast en na instemming van de MR verstrekt. In de loop van het schooljaar zullen wijzigingen en aanvullingen bekend gemaakt worden via de nieuwsbrief die maandelijks verschijnt en via de website van de school. Het moge duidelijk zijn dat wij het op prijs stellen om van jullie te vernemen wat jullie missen in de gids. Hiervoor kunnen jullie gebruik maken van het adres Wij hopen dat jullie met genoegen de schoolgids zullen lezen. Rita Peeren, locatiedirecteur De Ortolaan Heythuysen 8 VOORWOORD

11 3

12 ::: 3 Missie en Visie Algemene uitgangspunten Onze school is onderdeel van de Aloysius Stichting. Het unieke kind en zijn talenten staan centraal bij de Aloysius Stichting. "Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht. Iedere leerling krijgt op basis van zijn ontwikkelingsperspectief een bijpassend onderwijsaanbod. We investeren in positieve ervaringen voor jongeren en houden in ons onderwijs rekening met hun achtergrond, leefwereld en toekomstverwachtingen. Wij vinden dat leren inspirerend, uitdagend en eigentijds moet zijn. Het doel is uiteindelijk dat onze leerlingen zichzelf ontplooien en dat zij kunnen meedoen in onze samenleving. We trekken samen op met ouders en (jeugdzorg)instellingen en andere samenwerkingspartners, zodat we een goed antwoord kunnen bieden op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit vertalen we in onderwijszorgarrangementen. Om daar goed op aan te kunnen sluiten, zorgen we dat we leeropbrengsten in kaart hebben. Onze circa 900 medewerkers zijn professionals die zich steeds blijven ontwikkelen. Zij werken vanuit de kernwaarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie en laten die elke dag zien in de onderwijspraktijk. De Aloysius Stichting biedt onderwijs en begeleiding aan kinderen van 4 tot 20 jaar die ernstige gedrag- en/ of psychiatrische problemen ervaren en/of laten zien. De Aloysius Stichting heeft in Nederland 21 scholen, verdeeld over zestig locaties in 26 gemeenten. In totaal biedt de Aloysius Stichting onderwijs aan zo n 3500 leerlingen. Zij biedt speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen. Ook hebben zij een aantal scholen voor speciaal basisonderwijs voor kinderen met minder ernstige beperkingen, die wel extra zorg en aandacht nodig hebben. Meer over de missie, visie en koers van de Aloysius Stichting is te vinden op Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra 10 MISSIE EN VISIE

13 ondersteuning nodig hebben. Het team van De Ortolaan Heythuysen staat gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Het nieuwe stelsel "passend onderwijs" helpt ons daarbij en betekent een aanscherping van deze verantwoordelijkheid in onderwijsland. Wij willen dit waarmaken door intensief en constructief overleg met ouders/verzorgers en ketenpartners. De kinderen en jongeren die het iets moeilijker hebben dan anderen, verdienen bij uitstek een passende onderwijsplek. Onze toekomstvisie tot 2016 is vooral geïnspireerd op de uitgebreide gesprekken en interviews met medewerkers, relaties en externe experts. Op basis van de rode draden uit al die gesprekken tekenen zich de volgende (strategische) reiscoördinaten af: vernieuwen, verbinden, profileren en resultaatgericht werken. Inderdaad: het zijn werkwoorden! Vernieuwen Stilstand is geen optie in een samenleving waarin (technologische) veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Daarom moeten we ons richten op innovatie en willen we experimenten stimuleren. Denk aan vernieuwende, passende onderwijstrajecten voor onze leerlingen. Ook op ondersteunende beleidsterreinen zoals Human Resource Management en bedrijfsvoering kunnen we het ons niet veroorloven om niet bij te blijven. We dienen juist vooruitstrevend te zijn. Dit vraagt om een ondernemende houding van alle medewerkers. We vernieuwen overigens niet om het vernieuwen, maar doen dit resultaatgericht én evidence-based, gericht op optimale leerkansen voor onze leerlingen in een zo rijk mogelijke omgeving. Verbinden De blik moet meer naar buiten! Maar ook intern is het zaak om de samenwerking tussen medewerkers in scholen en tussen scholen en sectoren verder te versterken. Meer één taal spreken, eenduidiger processen, werken vanuit onze kernwaarden en kerncompetenties en onze gezamenlijke visie op onderwijs: daar draait het om. We nemen onze ouders en netwerkpartners serieus en betrekken ze bij ons onderwijs en onze organisatie. Profileren Ouders en netwerkpartners moeten weten waar wij voor staan, waar wij goed in zijn en hoe wij werken. We profileren ons als specialist voor MISSIE EN VISIE 11

14 leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook als (toekomstig) werkgever profileren we ons sterk: we bieden een inspirerende werkomgeving en dagen medewerkers uit om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Met natuurlijk als focus: ontwikkelingsgericht onderwijs voor onze leerlingen, met oog voor hun toekomst. Resultaatgericht werken We sturen sterker op resultaat. Wat we doen, doen we dus resultaatgericht. We zetten in op de ontwikkeling van (meer) zelfsturend vermogen van medewerkers en de doelgerichte inzet daarvan. Bij alles wat we doen vragen we ons af: Komt dit ten goede van het onderwijs aan onze leerlingen? Hoe zorgen we voor een manier om leerlinen eigenaar te maken van hun ontwikkeling en om de betrokkenheid te vergroten, om zo een optimaal leerrendement te behalen. Onze missie VSO De Ortolaan in Heythuysen is een cluster 4-school voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Leerlingen in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar wordt onderwijs op maat geboden, rekening houdend met hun capaciteiten, mogelijkheden en beperkingen. Wij bereiden jongeren voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving. Geprobeerd wordt tegemoet te komen aan de specifieke hulpvragen die de leerling stelt, met als doel de leerling een nieuw perspectief te bieden. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, wordt steeds gezocht naar nauwe samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s), het regulier onderwijs, de jeugdhulpverlening, arbeidsinstellingen en het bedrijfsleven. Kernwaarden en kerncompetenties De oude kernpunten van de Aloysius Stichting zijn in 2010 herijkt en vervangen door kernwaarden. Kernwaarden zijn de waarden waar het bestuur en alle medewerkers voor staan; het zijn de gedeelde waarden van waaruit we met z n allen ons werk doen. Wij delen drie kernwaarden binnen de Aloysius Stichting: Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie. Kracht is waarmee wij dagelijks ons werk doen. Beelden en omschrijvingen die hier voor ons bij 12 MISSIE EN VISIE

15 horen zijn: leerlingen en medewerkers in hun kracht zetten, eigen kracht ontwikkelen, leerlingen krachtige persoonlijkheden laten worden, stevig in je schoenen staan en een krachtige leeromgeving. Wij zijn er onvoorwaardelijk voor onze leerlingen. Beelden en omschrijvingen die hier voor ons bij horen zijn: doorgaan waar anderen stoppen, loslaten als het goed gaat, blijven zoeken naar mogelijkheden, in goede en slechte tijden, elkaar nemen zoals iedereen is, onbaatzuchtigheid en mag het een onsje meer zijn? Wij doen ons werk met passie. Beelden en omschrijvingen die hier voor ons bij horen zijn: met je hart, energiek, plezier, gedrevenheid, samen met anderen en ons werk is de moeite waard, verschil willen maken. MISSIE EN VISIE 13

16

17 Pedagogische visie ( zo zien wij onze leerlingen ) Een ordelijke en veilige leeromgeving is de basis voor het zichtbaar kunnen maken en krijgen van eigenheid van de leerling. De eigenheid van de leerling is middel om tot ontwikkeling te komen waarbij eenieder medeverantwoordelijk is voor het proces gericht op de toekomst. In een continu pedagogische omgangssfeer, wordt de leerling voorbereid op de toekomst waarbij hij/zij voortschrijdend het juiste perspectief krijgt op zijn/haar sociale integratie en actief burgerschap. De leerkracht heeft hierin een centrale rol, handelt in het verlengde van de visie, heeft kennis van verschillende rollen en weet deze in wisselende situaties juist toe te passen. Ons streven is het optimaliseren van zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid om zo te komen tot een zinvol en gelukkig bestaan. Didactische visie ( zo doen wij dat/hoe ) Voor iedere leerling worden op alle zorgniveaus kansen en leermogelijkheden gecreëerd, afgestemd op individuele leerbehoeften en leerstijl op basis van een objectieve didactische beginsituatie. Door in te zetten op de sterke kanten en talenten van de leerling worden haar/zijn ontwikkelpunten geprikkeld en gestimuleerd. Dit in een uitdagende, boeiende en motiverende leeromgeving en brede inzet van onderwijsstrategieën die aansluiten bij de actuele belevingswereld van onze leerlingen. Het plannen van het onderwijsaanbod van elke leerling vloeit voort uit de systematisch verkregen resultaten van genormeerde toetsen. Hierbij volgen we zoveel mogelijk het tempo en eindtermen van regulier onderwijs. Voor het VSO geldt een afstemming op een van de uitstroomprofielen Onderwijs, Arbeid en Dagbesteding. Doel van ons onderwijs Onderwijs heeft drie belangrijke functies. Het helpt kinderen zich persoonlijk te ontwikkelen, het draagt maatschappelijke en culturele waarden over en het zorgt ervoor dat kinderen zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen deelnemen in aan de samenleving. De overheid stelt kerndoelen vast waarin de belangrijkste aspecten staan die kinderen moeten leren. Ze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat kinderen zich in hun schoolperiode blijven MISSIE EN VISIE 15

18 ontwikkelen. Ook garanderen ze een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Daarnaast dienen de kerndoelen als kader voor (publieke) verantwoording (er is beter vast te stellen of doelen worden bereikt). De kerndoelen zijn streefdoelen. Ze beschrijven wat de school leerlingen dient bij te brengen om zich verder te ontwikkelen in het vervolgonderwijs en om te kunnen functioneren in de maatschappij. De school kan zelf bepalen hoe ze aan de kerndoelen werkt. De kerndoelen speciaal onderwijs beschrijven wat de overheid vindt dat leerlingen minimaal dienen te kennen en te kunnen. Er is een onderscheid in leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke kerndoelen. Leergebiedspecifieke doelen In het kader van het Concept-wetsvoorstel Kwaliteit (V)SO zijn op verzoek van het ministerie van OCW kerndoelvoorstellen voor het VSO ontwikkeld. De concept voorstellen van de kerndoelen zijn in december 2010 aan het ministerie van OCW voorgelegd en zullen in 2013 opgenomen worden in het wettelijk kader. De concept kerndoelvoorstellen bevatten uitwerkingen voor de drie uitstroomprofielen: 1. kerndoelen voor uitstroomprofiel "vervolgonderwijs" 2. kerndoelen voor uitstroomprofiel "arbeid" 3. kerndoelen voor uitstroomprofiel "dagbesteding" De kerndoelen zijn globaal geformuleerd. Zij bieden scholen ruimte om in te spelen op individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Het gaat daarbij met name om drie typen aanpassingen: aanpassingen in niveau en tempo, afstemming van de didactiek en ondersteuning, aanpassingen in het gebruik van leermiddelen, informatiebronnen en ondersteunende materialen. Leergebiedoverstijgende doelen Voor alle uitstroomprofielen gelden gedurende de gehele VSO-periode leergebiedoverstijgende kerndoelen. Deze doelen zijn geformuleerd opdat specifiek aandacht besteed wordt aan die domeinen waarbinnen jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs in meer of minder sterke mate geconfronteerd worden 16 MISSIE EN VISIE

19 met hun beperking. Het gaat om de volgende 4 domeinen: - leren leren - leren een taak uitvoeren - leren functioneren in verschillende sociale situaties - ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief. Op de Ortolaan gebruiken we methodes die voldoen aan de kerndoelen. Ook gaan we met ingang van dit schooljaar werken met het digitale volgsysteem MLS waar de leerlijnen - die voldoen aan de kerndoelen - ingebracht zijn. Het werken met deze leerlijnen is een vak op zich en onze collega s worden hierin het komende schooljaar bijgeschoold. MISSIE EN VISIE 17

20

21 Schoolplannen De school heeft te maken met wettelijke kader, wensen van ouders en leerlingen, de vragen van het samenwerkingsverband, het bestuur én de eigen ambitie. Zij vertaalt dit naar beleidsvoornemens voor de komende jaren. Deze beleidsvoornemens worden neergelegd in plannen voor de lange en korte termijn. De plannen geven richting en sturing voor de komende jaren én maken transparant waar school mee bezig is of welke doelstelling dat zij wil realiseren. Samen met ouders/verzorgers, leerlingen, team en externe partijen gaan we op weg. Schoolplan Het schoolplan is een beleidsdocument dat eenmaal per vier jaar wordt vastgesteld. In samenhang met het jaarplan en de schoolgids geeft het een omschrijving van het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, de opbrengsten en de inrichting van de kwaliteitszorg. Ons schoolplan wordt gebruikt voor planmatige schoolontwikkeling over meerdere schooljaren. Het is gebaseerd op de dialoog tussen teamleden, MR, directie en bestuur. Jaarplan 2013 In het jaarplan wordt omschreven welke doelen onze school zich voor het komende schooljaar stelt. Uiteraard worden de doelen van het vorig schooljaar geëvalueerd. Het jaarplan is onze concretisering het schoolplan VSO De Ortolaan Dit integrale jaarplan gaat in op alle beleidsonderdelen die de Aloysius Stichting onderscheidt: Onderwijs en Leerlingen - Personeel en Organisatie - Bedrijfsvoering (waaronder materiële zaken, huisvesting en financiën). De reden, de doelen en de resultaten worden genoemd. Ook ons jaarplan is gebaseerd op de dialoog tussen ouders, leerlingen, teamleden, MR, directie en bestuur. De personeelsgeleding als ook de oudergeleding van de medezeggenschapsraad verlenen jaarlijks MISSIE EN VISIE 19

22 instemming aan het jaarplan. Op onze website kunt u het schoolplan en het jaarplan vinden. 20 MISSIE EN VISIE

23 MISSIE EN VISIE 21

24 4

25 ::: 4 Geschiedenis/ schoolprofielen De geschiedenis van onze school is tweeledig. De geschiedenis gaat terug tot In dat jaar kwamen enkele broeders uit Amsterdam naar het landgoed Heibloem om er te starten met het ontginnen van peelwoestenij en heidevelden. Gelijktijdig namen zij de taak op zich om te zorgen voor de opvoeding van weeskinderen en anderszins verwaarloosde kinderen en jongeren. Zij stichtten op het landgoed een basis school om onderwijs te geven aan deze kinderen. Kinderen van 12 jaar en ouder hadden echter ook nog behoefte aan gespecialiseerde opvang en scholing. Zij konden in het regulier onderwijs niet de hulp krijgen die ze eigenlijk nodig hadden. In samenwerking met het voortgezet onderwijs in Heythuysen en internaat De Widdonck in Heibloem opende op 1 november 1988 de eerste directeur Huub Graus samen met een aantal pioniers de deuren van het schoolgebouw aan de Graaf van Loonlaan in Heythuysen, een voormalige huishoudschool. De school kreeg de naam van een klein, zeldzaam vogeltje: De Ortolaan. Met weinig middelen, maar veel enthousiasme werd met twaalf leerlingen gestart. Niemand kon destijds vermoeden dat dit initiatief voorzag in een enorm grote behoefte. De school groeide explosief, het aantal leerlingen en personeelsleden verdubbelde en verdrievoudigde zich. Er werden noodgebouwen geplaatst, maar toch kon de groei niet opgevangen worden. In 2003 werd een nevenvestiging in Roermond geopend en in 2009 een in Weert. GESCHIEDENIS/ SCHOOLPROFIELEN 23

26 Momenteel zijn dit drie zelfstandig opererende scholen: De Widdonckschool te Weert, De Ortolaan in Roermond en De Ortolaan in Heythuysen. Momenteel verzorgen wij met veel plezier met 35 personeelsleden onderwijs aan 135 leerlingen. De Ortolaan in Heythuysen is weliswaar een zelfstandige locatie, maar wij blijven in verbinding met de twee andere VSO-scholen in Weert en Roermond. Zo stemmen wij bijvoorbeeld uitstroomprofielen en zorgplan met elkaar af. 24 GESCHIEDENIS/ SCHOOLPROFIELEN

27 GESCHIEDENIS/ SCHOOLPROFIELEN 25

28 5

29 ::: 5 Organisatie De Ortolaan kent drie uitstroomprofielen: - Vervolgonderwijs - Arbeid - Dagbesteding. Er wordt onderwijs geboden op MLK. Vmbo- bk en Vmbo- kgt niveau. De basis van de diverse leerwegen is altijd 'passend onderwijs' waarbij steeds gekeken wordt naar de (Ieer)behoefte van de leerling zelf. Binnen alle profielen wordt verder gedifferentieerd naar didactisch niveau en problematiek/stoornis. De teamleden van de diverse locaties werken daarbij intensief samen om de doorgaande leerlijnen voor de leerlingen te realiseren en het leren van en met elkaar mogelijk te maken. De Commissie van Begeleiding (CvB) heeft hierin een heel belangrijke rol. Na de aanmelding en het intakegesprek wordt - op basis van de hieruit verkregen informatie en de informatie uit aangeleverde dossiergegevens - een beslissing genomen over de plaatsing van een leerling in een Ortolaangroep. Hierbij wordt rekening gehouden met de woonplaats, problematiek en/of stoornis, het didactisch niveau, de wensen en verwachtingen van de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers en de combinatie met de andere leerlingen in die groep. Op elke locatie worden in principe alle leerwegen aangeboden. Diverse locaties De Ortolaan heeft sinds het schooljaar een forse groei doorgemaakt. In het schooljaar zullen ongeveer 140 leerlingen de school bezoeken. De Ortolaan Heythuysen heeft circa 30 medewerkers, die op verschillende vakgebieden en met verschillende werktijdfactoren actief zijn. De werktijdfactor varieert van één dag per week tot een fulltime betrekking. Naast de locatie in Heythuysen heeft De Ortolaan een klein leerwerkbedrijf: De Luifel in Heythuysen. De Ortolaan blijft zoeken naar samenwerking met bedrijven en instellingen om samen tot meer leerwerkbedrijven te komen voor onze leerlingen. ORGANISATIE 27

30 De Commissie van Begeleiding De Commissie van Begeleiding (CvB) bestaat uit de (ortho)pedagogen en de coördinator van de school, met als voorzitter de locatiedirecteur. Binnen de school wordt als ondersteuning ook nog een aantal collega's ingezet die zich verder gespecialiseerd hebben op stage en uitstroom naar de arbeidsmarkt. Daarnaast nodigt De Ortolaan medewerkers van de jeugdhulpverlening in deze bijeenkomsten uit om mee te denken. Tijdens de aanmeldprocedure maakt een van de (ortho)pedagogen van de locatie een basisdocument. Samen met de andere CvB-leden wordt het ontwikkelingsperspectief van de leerling bepaald. Dit ontwikkelingsperspectief bestaat uit het uitstroomprofiel en het verwachte leerrendement. De geldigheidsduur van een leerrendementsverwachting is een periode van een halfjaar. Dat betekent elk halfjaar een bijstelling van de leerrendementsverwachting. Het basisdocument wordt door de leerkracht samen met de ouders omgezet in een handelingsplan. Daarnaast begeleiden en ondersteunen de leden van de CvB de leraren en leerlingen. Hierbij gebruiken zij de zogenaamde individuele handelingsplannen en de groepsplannen. Deze handelingsplannen zullen op gezette tijden met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling besproken worden. Twee keer per jaar worden in de handelingsplanbesprekingen de vorderingen van elke leerling geëvalueerd. Hierbij worden doelen geformuleerd of bijgesteld. Deze doelen zijn van pedagogische en van didactische aard. Aan de handelingsplanbespreking wordt deelgenomen door diegenen die direct met de leerling werken. De bespreking kan aanleiding geven tot nader onderzoek of het testen van een leerling, zodat de school beter in staat is de problematiek te begrijpen en beter onderwijs en hulp kunnen bieden. Bui tenschoolse activiteiten Tijdens de activiteitendagen vinden buitenschoolse activiteiten plaats. Het betreft hier activiteiten zoals mountainbiken, zwemmen, kanoën, survivalachtige bezigheden, spelen en uitstapjes. Daarnaast ondernemen groepen activiteiten met hun leraren, gaan zij op excursie of nemen zij deel aan een toernooi. Een gedeelte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt hiervoor gebruikt. Binnen het uitstroomprofiel arbeid worden uitwisselingsprojecten georganiseerd waarbij leerlingen activiteiten 28 ORGANISATIE

31 uitvoeren op het gebied van werk, wonen en vrije tijd. ORGANISATIE 29

32

33 besprekingen plaats. Aan dit overleg neemt naast de leraar en de coördinator ook de (ortho)pedagoog en/of -psycholoog deel. Uitgangspunt daarbij vormen het bij de toelating geformuleerde of vervolgens bijgestelde ontwikkelingsperspectief. d) herindicatie Wanneer een leerling drie jaar met een 'rugzakje' speciaal onderwijs volgt, moet er een herindicatie aangevraagd worden. Het is de taak van de school om - in samenwerking met de ouders - aan te tonen dat de leerling nog is aangewezen op cluster 4-onderwijs. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de sectorgids. Coördinator: De coördinator draagt zorg voor uitbreiding en versterking van maatregelen en activiteiten voornamelijk op school- en groepsniveau - met als doel een zo intensief mogelijke zorg voor leerlingen van intake tot uitstroom. De coördinator heeft onder andere de volgende taken: - Het ondersteunen van de groepsleraar in zijn dagelijks handelen, waarbij School Video Interactie Begeleiding (SVIB) als hulpmiddel kan worden ingezet; - Het verrichten van didactische en diagnostische onderzoeken bij leerlingen; - Het coördineren en aansturen van het leerlingvolgsysteem; - Het voorbereiden en leiden van leerling-besprekingen met de groepsleraar en de voortgang van gezamenlijke ingezette veranderingen op het gebied van de leerlingenzorg bewaken (waaronder de handelingsplannen); - Het begeleiden en ondersteunen van leerlingen die extra zorg nodig hebben; - Begeleiden van de uitstroom. Leraar De leraar is de hele dag intensief bezig met de klas. Hij/zij verzorgt bijna alle lesactiviteiten, heeft ORGANISATIE 31

34 overleg met de collega's, coördinators, (ortho)pedagogen, leraarondersteuners en onderhoudt het contact met ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit de groep. De leraar heeft de mentortaak voor zijn of haar leerlingen en is voor leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s) het eerste aanspreekpunt. De leraar draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van de handelingsplannen. In de voortgangsgesprekken wordt het handelingsplan met leerling en ouder(s)/verzorger(s) besproken en ondertekend. Vakleraar gymnastiek De vakleraar gymnastiek verzorgt de gymnastiekles. Vakleraar verzorging De vakleraar verzorging verzorgt de lessen verzorging (koken) en zelfstandigheidtraining. In deze lessen wordt ook aandacht besteed aan gezond gedrag. Zo wordt verantwoord gekookt en is er ook aandacht voor lichaamsverzorging en hygiëne. Vakleraar handvaardigheid/tekenen De vakleraar handvaardigheid/tekenen verzorgt de lessen handvaardigheid. In deze lessen wordt aandacht gegeven aan creativiteit en fijn-motorische vaardigheden. Leraarondersteuner De leraarondersteuner wordt ingezet in de praktijklessen en in de uitstroomprofiel arbeid. De leraarondersteuner geeft lessen en voert taken uit onder de verantwoordelijkheid van een leraar, ondersteunt de onderwijsvoorbereiding en levert bijdragen aan de schoolorganisatie. 32 ORGANISATIE

35 Receptionist(e) Als u naar school belt, krijgt u eerst de receptionist(e) te spreken. Zij/hij verbindt u vervolgens door met de persoon voor wie u belt. Indien u de school in Heythuysen bezoekt, zal de receptionist(e) u te woord staan en u begeleiden binnen het gebouw. Administratief medewerker De administratief medewerker ondersteunt de directie bij de administratieve werkzaamheden. Zo verzorgt hij/zij bijvoorbeeld de leerlingenadministratie, ouderbijdrage, in- en uitgaande post en de financiële administratie. ORGANISATIE 33

36 Conciërge De conciërge zorgt voor het onderhoud van het gebouw. Hij/zij voert kleine klusjes of herstelwerkzaamheden uit, zowel binnen als buiten. Het koffiezetten, afwassen en de andere kleine huishoudelijke werkzaamheden wordt eventueel met leerlingen samen uitgevoerd. Verder begeleidt de conciërge leerlingen tijdens de interne stage. Stageleraar De stageleraar is een leraar die de leerlingen begeleidt bij het bereiken van hun doelen tijdens stages. De school telt meerdere stageleraren. De stageleraar bewaakt de algemene lijnen en onderhoudt de netwerken binnen de stagebedrijven. Jeugdarts Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord richt zich op alle 4 tot 19-jarigen en hun ouders én/of verzorgers. Zij bewaken, bevorderen en beschermen de gezonde groei en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, lichamelijk én geestelijk. De jeugdarts neemt op afroep deel aan de CvB. Gezondheidsonderzoek De jeugdarts onderzoekt iedere drie jaar de lichamelijke (ogen, gehoor, houding, bewegen) en geestelijke (zit het kind lekker in zijn vel) gezondheid van de jongere. Ook geeft hij/zij advies bij problemen of gezondheidsrisico's en kan de jongere vragen stellen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn bij dit onderzoek niet aanwezig maar kunnen altijd informeren naar de bevindingen. Extra zorg Uiteraard kunnen ouder(s)/verzorger(s) of kinderen zelf een (extra) onderzoek aanvragen. Er kunnen ook extra onderzoeken op verzoek van een leraar, de jeugdarts of jeugdverpleegkundige plaatsvinden. Dit gebeurt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. GGD Noord- en Midden-Limburg Oranjelaan BA Roermond Tel.: ORGANISATIE

37 Voor meer informatie: Vertrouwenspersoon/ contactpersoon In de algemene schoolgids van de sector Zuid staat vermeld hoe de school omgaat met klachten van ouder(s)/verzorger(s). De contactpersoon voor De Ortolaan is Monique Berghof telnr: De vertrouwenspersonen van de Aloysius Stichting Onderwijs en Jeugdzorg zijn: De heer C. van Meurs en mevrouw I. Wielinga. Zij zijn te bereiken via het bestuursbureau te Voorhout, tel ORGANISATIE 35

38 6

39

40 ::: 6 Onderwijsaanbod Verder heeft De Ortolaan een tweetal Syntheseklassen binnen Scholengemeenschap St.Ursula in Heythuysen (VMBO). Het betreft een eerstejaarsklas en een tweedejaarsklas. Leerlingen krijgen de kans om vanuit een vaste groep in een vast lokaal met een groepsmentor van De Ortolaan, binnen twee schooljaren gefaseerd in te stromen in een reguliere klas. Binnen Scholengemeenschap St.Ursula te Horn heeft De Ortolaan een soortgelijke tweedejaarsklas op HAVO-niveau. Interne stages, zelfredzaamheid en zelfstandigheidtraining Binnen alle leerwegen kan gewerkt worden met interne stages. Voor leerlingen bij wie dit in het handelingsplan past, wordt naar mogelijkheden binnen school gezocht, waarbij zij het onderwijsondersteunend personeel assisteren bij het uitvoeren van zeer uiteenlopende taken. In de regel betreft het hier het onderhoud van het gebouwen de directe omgeving. Maar het kan ook zijn dat de leerling een medewerker van school helpt bij taken buiten school. Dit alles als voorbereiding op een mogelijke stage buiten de school. Andere leerlingen hebben veel baat bij het uitvoeren van bepaalde taken binnen school, die niet de voorbereiding op een externe stage als doel hebben. Deze activiteiten staan veel meer in het kader van het vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheidtraining. Voor beide vormen van begeleiding geldt dat het aanbod beperkt is. Niet alle leerlingen kunnen hiervan gebruikmaken. De Commissie van Begeleiding en leraren bepalen welke leerlingen het meest gebaat zijn bij deze activiteiten. Praktische sectororiëntatie De leerlingen worden hier in staat gesteld ervaring op te doen op het gebied van instrumentele en sociale basisvaardigheden. Er wordt aandacht besteed 38 ONDERWIJSAANBOD

41 aan de werkhouding. Vervolgens komen ook praktische vaardigheden aan bod. De leerling kan hierdoor wennen aan het arbeidsritme en kan ervaring en kennis opdoen. Naarmate vast komt te staan dat de leerling het profiel arbeid gaat volgen, zal een brede oriëntatie plaatsvinden op de verschillende beroepssectoren met als doel een gegronde keuze voor een bepaalde sector. Uitstroomprofiel arbeid en dagbesteding Deze leerweg is binnen het cluster4 een vrij jonge leerweg, die ontstaan is uit de vraag om de leerlingen een kans te bieden een baan te vinden en te behouden. De doelstelling van deze leerweg is dan ook het realiseren van een geschikte en duurzame inpassing op de arbeidsmarkt, dan wel een beroepsopleiding. Geprobeerd wordt deze inpassing te realiseren door: - het aanleren van competenties binnen de school; - het trainen van specifieke beroepsgerichte competenties buiten de school; - het organiseren van nazorg na uitstroom uit school. Uitgangspunt binnen de leerweg is de (hulp )vraag van de leerling en ouder(s)/ verzorger(s). De leerling krijgt hier steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Een leraar van De Ortolaan begeleidt de leerling daarbij als coach. De nadruk ligt op de eerder verworven competenties (datgene wat de leerling kan), en niet zozeer op de beperkingen. Bij dit alles wordt aandacht besteed aan werken en leren, maar ook aan wonen en vrije tijd. De groepsleraar is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opleidingsactiviteiten volgens het handelingsplan. Dit in nauwe samenwerking met de leden van de Commissie van Begeleiding, leraarondersteuners, ouder(s)/verzorger(s), eventueel begeleidende instanties en natuurlijk de leerling zelf. Het succesvol doorlopen van deze leerweg is mede afhankelijk van de inzet en motivatie van de leerling, de mate waarin hij of zij in staat is om te gaan met zijn of haar problematiek, de samenwerking tussen de ouder(s)/verzorger(s) en school, evenals de arbeidsmarktsituatie in de regio en de subsidiemogelijkheden. De leraar is binnen het uitstroomprofiel arbeid niet zozeer de persoon die als leraar het aanbod van leerstof overdraagt aan de leerling, maar meer een coach die de leerling begeleidt ONDERWIJSAANBOD 39

Schoolgids De Ortolaan Heythuysen 2014-2015

Schoolgids De Ortolaan Heythuysen 2014-2015 Schoolgids De Ortolaan Heythuysen 2014-2015 Schoolgids De Ortolaan Heythuysen 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 26 5 Organisatie 30

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK. : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK. : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK School : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613 Datum schoolbezoek : 13 maart 2007 Datum

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN Plaats: Deventer BRIN-nummer: 01VJ-6 Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: dinsdag 27 oktober Conceptrapport verzonden op: 30

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Recht op onderwijs dat is gericht op: - de ontplooiing

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Leren en werken voor je toekomst

Leren en werken voor je toekomst 2017-2018 ALTRA COLLEGE ZUIDOOST/NOORD Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Kwaliteitseisen dagprogramma s met ZOAL (Zorg en Onderwijs op een andere Locatie) Kwaliteitseisen en dienstverlening voor ZOAL-aanbieders, versie 26 juli 2017 1 Inhoud

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA INHOUD 1 Uitkomst onderzoek Libertad te Breda 5 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 6 3 Samenvattend oordeel 13 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Bijlagen Bijlage 1 Een voorbeeld van een arrangementskaart Bijlage 2 Uitdagend onderwijs: wij maken er werk van!

Bijlagen Bijlage 1 Een voorbeeld van een arrangementskaart Bijlage 2 Uitdagend onderwijs: wij maken er werk van! Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding De doelen uit het groepsplan Oudergesprekken in een schooljaar Hieronder volgt een korte uitleg van de plannen voor leerlingen die we binnen De Ziep gebruiken. Handelingsplannen

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO Plaats : Zeist BRIN nummer : 26HY C1 BRIN nummer : 26HY 00 PRO Onderzoeksnummer : 254037 Datum onderzoek : 25

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar Juni 2013 Vooraf Dit protocol is belangrijk voor alle gescheiden ouders, opdat zij weten hoe school omgaat met de afspraken omtrent informatieverstrekking

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Leerlijn Leergebiedoverstijgend Drechtster College

Leerlijn Leergebiedoverstijgend Drechtster College Leerlijn Leergebiedoverstijgend Drechtster College Leergebiedoverstijgend op Drechtster College Versie: 0.1 Datum: 01-08-2013 Evaluatiedatum: 01-08-2014 Herzien op: Auteur: AGL-TEAM Het onderwijs op Drechtster

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 16SO OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 271893 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : 15 april 2014 Pagina

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 257281 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : 20 januari 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Datum vaststelling Attendiz: 24-06-2016 Datum instemming MR: 20-06-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Oudercontacten/Ouderavonden

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen. Notulen MR vergadering 2 november 2015 Aanwezig: Sanne, Michiel, Annet, Folkert en Marielle. Afwezig: Natascha en Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 15-11-2015 1. Welkom: Michiel heet

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

LOS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LOS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LOS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE DEURNE INHOUD Uitkomst onderzoek LOS te Deurne 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 11 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie