Schoolgids De Ortolaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids De Ortolaan 2013-2014"

Transcriptie

1 Schoolgids De Ortolaan

2

3 Schoolgids De Ortolaan

4 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36 7 Ouderparticipatie 46 8 Schooltijden en vakanties 54 9 Schoolontwikkeling Uitstroom en opbrengsten Schorsing/ verwijdering/ ongevallen Overzicht medewerkers de Ortolaan 75

5

6 1

7 LOCATIES 5

8 2

9 ::: 2 Voorwoord Beste ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Een nieuw jaar waarin een groot aantal bekende leerlingen ons gebouw weer zullen betreden, maar waarin wij ook een lichting nieuwe leerlingen verwelkomen. Voor elke leerling, maar ook elke medewerker, weer een grote uitdaging. Daar hoort in ieder geval een nieuwe schoolgids bij. De schoolgids heeft een belangrijke functie: allereerst is het ons visitekaartje en dus een belangrijk instrument in de communicatie met onze omgeving- maar ook als naslagwerk en bron van nuttige informatie. In onze schoolgids vinden jullie schooljaarspecifieke informatie zoals informatie over de organisatie en het onderwijs, teamsamenstelling, vakanties en vrije dagen, ouderparticipatie, schoolontwikkeling, uitstroomgegevens en speciale activiteiten. De schoolgids wordt jaarlijks digitaal aangereikt aan alle ouders van leerlingen die onze school bezoeken. Jullie kunnen de schoolgids inzien via de website van de school. Een papieren versie is op te vragen bij de receptie op bovenstaand adres. In tegenstelling tot de meeste scholen waar de leerlingen vaak vier tot zes jaren verblijven, volgen de leerlingen van onze school gemiddeld twee tot drie jaar onderwijs op De Ortolaan. Dit grote verschil maakt het nodig om sommige zaken anders te regelen. Het vraagt ook om een snellere, korte communicatie. Zo moet ook de informatie bij de start duidelijk en compleet zijn. Deze is vervat in de schoolgids, een informatiebron waarin wij alle onderwerpen beschrijven die voor een goed afgestemde samenwerking nodig zijn. VOORWOORD 7

10 In het kader van brede zorg en verantwoordelijkheid is ook informatie opgenomen over de Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg. Onze schoolgids wordt jaarlijks aangepast en na instemming van de MR verstrekt. In de loop van het schooljaar zullen wijzigingen en aanvullingen bekend gemaakt worden via de nieuwsbrief die maandelijks verschijnt en via de website van de school. Het moge duidelijk zijn dat wij het op prijs stellen om van jullie te vernemen wat jullie missen in de gids. Hiervoor kunnen jullie gebruik maken van het adres Wij hopen dat jullie met genoegen de schoolgids zullen lezen. Rita Peeren, locatiedirecteur De Ortolaan Heythuysen 8 VOORWOORD

11 3

12 ::: 3 Missie en Visie Algemene uitgangspunten Onze school is onderdeel van de Aloysius Stichting. Het unieke kind en zijn talenten staan centraal bij de Aloysius Stichting. "Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht. Iedere leerling krijgt op basis van zijn ontwikkelingsperspectief een bijpassend onderwijsaanbod. We investeren in positieve ervaringen voor jongeren en houden in ons onderwijs rekening met hun achtergrond, leefwereld en toekomstverwachtingen. Wij vinden dat leren inspirerend, uitdagend en eigentijds moet zijn. Het doel is uiteindelijk dat onze leerlingen zichzelf ontplooien en dat zij kunnen meedoen in onze samenleving. We trekken samen op met ouders en (jeugdzorg)instellingen en andere samenwerkingspartners, zodat we een goed antwoord kunnen bieden op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit vertalen we in onderwijszorgarrangementen. Om daar goed op aan te kunnen sluiten, zorgen we dat we leeropbrengsten in kaart hebben. Onze circa 900 medewerkers zijn professionals die zich steeds blijven ontwikkelen. Zij werken vanuit de kernwaarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie en laten die elke dag zien in de onderwijspraktijk. De Aloysius Stichting biedt onderwijs en begeleiding aan kinderen van 4 tot 20 jaar die ernstige gedrag- en/ of psychiatrische problemen ervaren en/of laten zien. De Aloysius Stichting heeft in Nederland 21 scholen, verdeeld over zestig locaties in 26 gemeenten. In totaal biedt de Aloysius Stichting onderwijs aan zo n 3500 leerlingen. Zij biedt speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen. Ook hebben zij een aantal scholen voor speciaal basisonderwijs voor kinderen met minder ernstige beperkingen, die wel extra zorg en aandacht nodig hebben. Meer over de missie, visie en koers van de Aloysius Stichting is te vinden op Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra 10 MISSIE EN VISIE

13 ondersteuning nodig hebben. Het team van De Ortolaan Heythuysen staat gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Het nieuwe stelsel "passend onderwijs" helpt ons daarbij en betekent een aanscherping van deze verantwoordelijkheid in onderwijsland. Wij willen dit waarmaken door intensief en constructief overleg met ouders/verzorgers en ketenpartners. De kinderen en jongeren die het iets moeilijker hebben dan anderen, verdienen bij uitstek een passende onderwijsplek. Onze toekomstvisie tot 2016 is vooral geïnspireerd op de uitgebreide gesprekken en interviews met medewerkers, relaties en externe experts. Op basis van de rode draden uit al die gesprekken tekenen zich de volgende (strategische) reiscoördinaten af: vernieuwen, verbinden, profileren en resultaatgericht werken. Inderdaad: het zijn werkwoorden! Vernieuwen Stilstand is geen optie in een samenleving waarin (technologische) veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Daarom moeten we ons richten op innovatie en willen we experimenten stimuleren. Denk aan vernieuwende, passende onderwijstrajecten voor onze leerlingen. Ook op ondersteunende beleidsterreinen zoals Human Resource Management en bedrijfsvoering kunnen we het ons niet veroorloven om niet bij te blijven. We dienen juist vooruitstrevend te zijn. Dit vraagt om een ondernemende houding van alle medewerkers. We vernieuwen overigens niet om het vernieuwen, maar doen dit resultaatgericht én evidence-based, gericht op optimale leerkansen voor onze leerlingen in een zo rijk mogelijke omgeving. Verbinden De blik moet meer naar buiten! Maar ook intern is het zaak om de samenwerking tussen medewerkers in scholen en tussen scholen en sectoren verder te versterken. Meer één taal spreken, eenduidiger processen, werken vanuit onze kernwaarden en kerncompetenties en onze gezamenlijke visie op onderwijs: daar draait het om. We nemen onze ouders en netwerkpartners serieus en betrekken ze bij ons onderwijs en onze organisatie. Profileren Ouders en netwerkpartners moeten weten waar wij voor staan, waar wij goed in zijn en hoe wij werken. We profileren ons als specialist voor MISSIE EN VISIE 11

14 leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook als (toekomstig) werkgever profileren we ons sterk: we bieden een inspirerende werkomgeving en dagen medewerkers uit om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Met natuurlijk als focus: ontwikkelingsgericht onderwijs voor onze leerlingen, met oog voor hun toekomst. Resultaatgericht werken We sturen sterker op resultaat. Wat we doen, doen we dus resultaatgericht. We zetten in op de ontwikkeling van (meer) zelfsturend vermogen van medewerkers en de doelgerichte inzet daarvan. Bij alles wat we doen vragen we ons af: Komt dit ten goede van het onderwijs aan onze leerlingen? Hoe zorgen we voor een manier om leerlinen eigenaar te maken van hun ontwikkeling en om de betrokkenheid te vergroten, om zo een optimaal leerrendement te behalen. Onze missie VSO De Ortolaan in Heythuysen is een cluster 4-school voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Leerlingen in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar wordt onderwijs op maat geboden, rekening houdend met hun capaciteiten, mogelijkheden en beperkingen. Wij bereiden jongeren voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving. Geprobeerd wordt tegemoet te komen aan de specifieke hulpvragen die de leerling stelt, met als doel de leerling een nieuw perspectief te bieden. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, wordt steeds gezocht naar nauwe samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s), het regulier onderwijs, de jeugdhulpverlening, arbeidsinstellingen en het bedrijfsleven. Kernwaarden en kerncompetenties De oude kernpunten van de Aloysius Stichting zijn in 2010 herijkt en vervangen door kernwaarden. Kernwaarden zijn de waarden waar het bestuur en alle medewerkers voor staan; het zijn de gedeelde waarden van waaruit we met z n allen ons werk doen. Wij delen drie kernwaarden binnen de Aloysius Stichting: Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie. Kracht is waarmee wij dagelijks ons werk doen. Beelden en omschrijvingen die hier voor ons bij 12 MISSIE EN VISIE

15 horen zijn: leerlingen en medewerkers in hun kracht zetten, eigen kracht ontwikkelen, leerlingen krachtige persoonlijkheden laten worden, stevig in je schoenen staan en een krachtige leeromgeving. Wij zijn er onvoorwaardelijk voor onze leerlingen. Beelden en omschrijvingen die hier voor ons bij horen zijn: doorgaan waar anderen stoppen, loslaten als het goed gaat, blijven zoeken naar mogelijkheden, in goede en slechte tijden, elkaar nemen zoals iedereen is, onbaatzuchtigheid en mag het een onsje meer zijn? Wij doen ons werk met passie. Beelden en omschrijvingen die hier voor ons bij horen zijn: met je hart, energiek, plezier, gedrevenheid, samen met anderen en ons werk is de moeite waard, verschil willen maken. MISSIE EN VISIE 13

16

17 Pedagogische visie ( zo zien wij onze leerlingen ) Een ordelijke en veilige leeromgeving is de basis voor het zichtbaar kunnen maken en krijgen van eigenheid van de leerling. De eigenheid van de leerling is middel om tot ontwikkeling te komen waarbij eenieder medeverantwoordelijk is voor het proces gericht op de toekomst. In een continu pedagogische omgangssfeer, wordt de leerling voorbereid op de toekomst waarbij hij/zij voortschrijdend het juiste perspectief krijgt op zijn/haar sociale integratie en actief burgerschap. De leerkracht heeft hierin een centrale rol, handelt in het verlengde van de visie, heeft kennis van verschillende rollen en weet deze in wisselende situaties juist toe te passen. Ons streven is het optimaliseren van zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid om zo te komen tot een zinvol en gelukkig bestaan. Didactische visie ( zo doen wij dat/hoe ) Voor iedere leerling worden op alle zorgniveaus kansen en leermogelijkheden gecreëerd, afgestemd op individuele leerbehoeften en leerstijl op basis van een objectieve didactische beginsituatie. Door in te zetten op de sterke kanten en talenten van de leerling worden haar/zijn ontwikkelpunten geprikkeld en gestimuleerd. Dit in een uitdagende, boeiende en motiverende leeromgeving en brede inzet van onderwijsstrategieën die aansluiten bij de actuele belevingswereld van onze leerlingen. Het plannen van het onderwijsaanbod van elke leerling vloeit voort uit de systematisch verkregen resultaten van genormeerde toetsen. Hierbij volgen we zoveel mogelijk het tempo en eindtermen van regulier onderwijs. Voor het VSO geldt een afstemming op een van de uitstroomprofielen Onderwijs, Arbeid en Dagbesteding. Doel van ons onderwijs Onderwijs heeft drie belangrijke functies. Het helpt kinderen zich persoonlijk te ontwikkelen, het draagt maatschappelijke en culturele waarden over en het zorgt ervoor dat kinderen zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen deelnemen in aan de samenleving. De overheid stelt kerndoelen vast waarin de belangrijkste aspecten staan die kinderen moeten leren. Ze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat kinderen zich in hun schoolperiode blijven MISSIE EN VISIE 15

18 ontwikkelen. Ook garanderen ze een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Daarnaast dienen de kerndoelen als kader voor (publieke) verantwoording (er is beter vast te stellen of doelen worden bereikt). De kerndoelen zijn streefdoelen. Ze beschrijven wat de school leerlingen dient bij te brengen om zich verder te ontwikkelen in het vervolgonderwijs en om te kunnen functioneren in de maatschappij. De school kan zelf bepalen hoe ze aan de kerndoelen werkt. De kerndoelen speciaal onderwijs beschrijven wat de overheid vindt dat leerlingen minimaal dienen te kennen en te kunnen. Er is een onderscheid in leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke kerndoelen. Leergebiedspecifieke doelen In het kader van het Concept-wetsvoorstel Kwaliteit (V)SO zijn op verzoek van het ministerie van OCW kerndoelvoorstellen voor het VSO ontwikkeld. De concept voorstellen van de kerndoelen zijn in december 2010 aan het ministerie van OCW voorgelegd en zullen in 2013 opgenomen worden in het wettelijk kader. De concept kerndoelvoorstellen bevatten uitwerkingen voor de drie uitstroomprofielen: 1. kerndoelen voor uitstroomprofiel "vervolgonderwijs" 2. kerndoelen voor uitstroomprofiel "arbeid" 3. kerndoelen voor uitstroomprofiel "dagbesteding" De kerndoelen zijn globaal geformuleerd. Zij bieden scholen ruimte om in te spelen op individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Het gaat daarbij met name om drie typen aanpassingen: aanpassingen in niveau en tempo, afstemming van de didactiek en ondersteuning, aanpassingen in het gebruik van leermiddelen, informatiebronnen en ondersteunende materialen. Leergebiedoverstijgende doelen Voor alle uitstroomprofielen gelden gedurende de gehele VSO-periode leergebiedoverstijgende kerndoelen. Deze doelen zijn geformuleerd opdat specifiek aandacht besteed wordt aan die domeinen waarbinnen jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs in meer of minder sterke mate geconfronteerd worden 16 MISSIE EN VISIE

19 met hun beperking. Het gaat om de volgende 4 domeinen: - leren leren - leren een taak uitvoeren - leren functioneren in verschillende sociale situaties - ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief. Op de Ortolaan gebruiken we methodes die voldoen aan de kerndoelen. Ook gaan we met ingang van dit schooljaar werken met het digitale volgsysteem MLS waar de leerlijnen - die voldoen aan de kerndoelen - ingebracht zijn. Het werken met deze leerlijnen is een vak op zich en onze collega s worden hierin het komende schooljaar bijgeschoold. MISSIE EN VISIE 17

20

21 Schoolplannen De school heeft te maken met wettelijke kader, wensen van ouders en leerlingen, de vragen van het samenwerkingsverband, het bestuur én de eigen ambitie. Zij vertaalt dit naar beleidsvoornemens voor de komende jaren. Deze beleidsvoornemens worden neergelegd in plannen voor de lange en korte termijn. De plannen geven richting en sturing voor de komende jaren én maken transparant waar school mee bezig is of welke doelstelling dat zij wil realiseren. Samen met ouders/verzorgers, leerlingen, team en externe partijen gaan we op weg. Schoolplan Het schoolplan is een beleidsdocument dat eenmaal per vier jaar wordt vastgesteld. In samenhang met het jaarplan en de schoolgids geeft het een omschrijving van het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, de opbrengsten en de inrichting van de kwaliteitszorg. Ons schoolplan wordt gebruikt voor planmatige schoolontwikkeling over meerdere schooljaren. Het is gebaseerd op de dialoog tussen teamleden, MR, directie en bestuur. Jaarplan 2013 In het jaarplan wordt omschreven welke doelen onze school zich voor het komende schooljaar stelt. Uiteraard worden de doelen van het vorig schooljaar geëvalueerd. Het jaarplan is onze concretisering het schoolplan VSO De Ortolaan Dit integrale jaarplan gaat in op alle beleidsonderdelen die de Aloysius Stichting onderscheidt: Onderwijs en Leerlingen - Personeel en Organisatie - Bedrijfsvoering (waaronder materiële zaken, huisvesting en financiën). De reden, de doelen en de resultaten worden genoemd. Ook ons jaarplan is gebaseerd op de dialoog tussen ouders, leerlingen, teamleden, MR, directie en bestuur. De personeelsgeleding als ook de oudergeleding van de medezeggenschapsraad verlenen jaarlijks MISSIE EN VISIE 19

22 instemming aan het jaarplan. Op onze website kunt u het schoolplan en het jaarplan vinden. 20 MISSIE EN VISIE

23 MISSIE EN VISIE 21

24 4

25 ::: 4 Geschiedenis/ schoolprofielen De geschiedenis van onze school is tweeledig. De geschiedenis gaat terug tot In dat jaar kwamen enkele broeders uit Amsterdam naar het landgoed Heibloem om er te starten met het ontginnen van peelwoestenij en heidevelden. Gelijktijdig namen zij de taak op zich om te zorgen voor de opvoeding van weeskinderen en anderszins verwaarloosde kinderen en jongeren. Zij stichtten op het landgoed een basis school om onderwijs te geven aan deze kinderen. Kinderen van 12 jaar en ouder hadden echter ook nog behoefte aan gespecialiseerde opvang en scholing. Zij konden in het regulier onderwijs niet de hulp krijgen die ze eigenlijk nodig hadden. In samenwerking met het voortgezet onderwijs in Heythuysen en internaat De Widdonck in Heibloem opende op 1 november 1988 de eerste directeur Huub Graus samen met een aantal pioniers de deuren van het schoolgebouw aan de Graaf van Loonlaan in Heythuysen, een voormalige huishoudschool. De school kreeg de naam van een klein, zeldzaam vogeltje: De Ortolaan. Met weinig middelen, maar veel enthousiasme werd met twaalf leerlingen gestart. Niemand kon destijds vermoeden dat dit initiatief voorzag in een enorm grote behoefte. De school groeide explosief, het aantal leerlingen en personeelsleden verdubbelde en verdrievoudigde zich. Er werden noodgebouwen geplaatst, maar toch kon de groei niet opgevangen worden. In 2003 werd een nevenvestiging in Roermond geopend en in 2009 een in Weert. GESCHIEDENIS/ SCHOOLPROFIELEN 23

26 Momenteel zijn dit drie zelfstandig opererende scholen: De Widdonckschool te Weert, De Ortolaan in Roermond en De Ortolaan in Heythuysen. Momenteel verzorgen wij met veel plezier met 35 personeelsleden onderwijs aan 135 leerlingen. De Ortolaan in Heythuysen is weliswaar een zelfstandige locatie, maar wij blijven in verbinding met de twee andere VSO-scholen in Weert en Roermond. Zo stemmen wij bijvoorbeeld uitstroomprofielen en zorgplan met elkaar af. 24 GESCHIEDENIS/ SCHOOLPROFIELEN

27 GESCHIEDENIS/ SCHOOLPROFIELEN 25

28 5

29 ::: 5 Organisatie De Ortolaan kent drie uitstroomprofielen: - Vervolgonderwijs - Arbeid - Dagbesteding. Er wordt onderwijs geboden op MLK. Vmbo- bk en Vmbo- kgt niveau. De basis van de diverse leerwegen is altijd 'passend onderwijs' waarbij steeds gekeken wordt naar de (Ieer)behoefte van de leerling zelf. Binnen alle profielen wordt verder gedifferentieerd naar didactisch niveau en problematiek/stoornis. De teamleden van de diverse locaties werken daarbij intensief samen om de doorgaande leerlijnen voor de leerlingen te realiseren en het leren van en met elkaar mogelijk te maken. De Commissie van Begeleiding (CvB) heeft hierin een heel belangrijke rol. Na de aanmelding en het intakegesprek wordt - op basis van de hieruit verkregen informatie en de informatie uit aangeleverde dossiergegevens - een beslissing genomen over de plaatsing van een leerling in een Ortolaangroep. Hierbij wordt rekening gehouden met de woonplaats, problematiek en/of stoornis, het didactisch niveau, de wensen en verwachtingen van de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers en de combinatie met de andere leerlingen in die groep. Op elke locatie worden in principe alle leerwegen aangeboden. Diverse locaties De Ortolaan heeft sinds het schooljaar een forse groei doorgemaakt. In het schooljaar zullen ongeveer 140 leerlingen de school bezoeken. De Ortolaan Heythuysen heeft circa 30 medewerkers, die op verschillende vakgebieden en met verschillende werktijdfactoren actief zijn. De werktijdfactor varieert van één dag per week tot een fulltime betrekking. Naast de locatie in Heythuysen heeft De Ortolaan een klein leerwerkbedrijf: De Luifel in Heythuysen. De Ortolaan blijft zoeken naar samenwerking met bedrijven en instellingen om samen tot meer leerwerkbedrijven te komen voor onze leerlingen. ORGANISATIE 27

30 De Commissie van Begeleiding De Commissie van Begeleiding (CvB) bestaat uit de (ortho)pedagogen en de coördinator van de school, met als voorzitter de locatiedirecteur. Binnen de school wordt als ondersteuning ook nog een aantal collega's ingezet die zich verder gespecialiseerd hebben op stage en uitstroom naar de arbeidsmarkt. Daarnaast nodigt De Ortolaan medewerkers van de jeugdhulpverlening in deze bijeenkomsten uit om mee te denken. Tijdens de aanmeldprocedure maakt een van de (ortho)pedagogen van de locatie een basisdocument. Samen met de andere CvB-leden wordt het ontwikkelingsperspectief van de leerling bepaald. Dit ontwikkelingsperspectief bestaat uit het uitstroomprofiel en het verwachte leerrendement. De geldigheidsduur van een leerrendementsverwachting is een periode van een halfjaar. Dat betekent elk halfjaar een bijstelling van de leerrendementsverwachting. Het basisdocument wordt door de leerkracht samen met de ouders omgezet in een handelingsplan. Daarnaast begeleiden en ondersteunen de leden van de CvB de leraren en leerlingen. Hierbij gebruiken zij de zogenaamde individuele handelingsplannen en de groepsplannen. Deze handelingsplannen zullen op gezette tijden met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling besproken worden. Twee keer per jaar worden in de handelingsplanbesprekingen de vorderingen van elke leerling geëvalueerd. Hierbij worden doelen geformuleerd of bijgesteld. Deze doelen zijn van pedagogische en van didactische aard. Aan de handelingsplanbespreking wordt deelgenomen door diegenen die direct met de leerling werken. De bespreking kan aanleiding geven tot nader onderzoek of het testen van een leerling, zodat de school beter in staat is de problematiek te begrijpen en beter onderwijs en hulp kunnen bieden. Bui tenschoolse activiteiten Tijdens de activiteitendagen vinden buitenschoolse activiteiten plaats. Het betreft hier activiteiten zoals mountainbiken, zwemmen, kanoën, survivalachtige bezigheden, spelen en uitstapjes. Daarnaast ondernemen groepen activiteiten met hun leraren, gaan zij op excursie of nemen zij deel aan een toernooi. Een gedeelte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt hiervoor gebruikt. Binnen het uitstroomprofiel arbeid worden uitwisselingsprojecten georganiseerd waarbij leerlingen activiteiten 28 ORGANISATIE

31 uitvoeren op het gebied van werk, wonen en vrije tijd. ORGANISATIE 29

32

33 besprekingen plaats. Aan dit overleg neemt naast de leraar en de coördinator ook de (ortho)pedagoog en/of -psycholoog deel. Uitgangspunt daarbij vormen het bij de toelating geformuleerde of vervolgens bijgestelde ontwikkelingsperspectief. d) herindicatie Wanneer een leerling drie jaar met een 'rugzakje' speciaal onderwijs volgt, moet er een herindicatie aangevraagd worden. Het is de taak van de school om - in samenwerking met de ouders - aan te tonen dat de leerling nog is aangewezen op cluster 4-onderwijs. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de sectorgids. Coördinator: De coördinator draagt zorg voor uitbreiding en versterking van maatregelen en activiteiten voornamelijk op school- en groepsniveau - met als doel een zo intensief mogelijke zorg voor leerlingen van intake tot uitstroom. De coördinator heeft onder andere de volgende taken: - Het ondersteunen van de groepsleraar in zijn dagelijks handelen, waarbij School Video Interactie Begeleiding (SVIB) als hulpmiddel kan worden ingezet; - Het verrichten van didactische en diagnostische onderzoeken bij leerlingen; - Het coördineren en aansturen van het leerlingvolgsysteem; - Het voorbereiden en leiden van leerling-besprekingen met de groepsleraar en de voortgang van gezamenlijke ingezette veranderingen op het gebied van de leerlingenzorg bewaken (waaronder de handelingsplannen); - Het begeleiden en ondersteunen van leerlingen die extra zorg nodig hebben; - Begeleiden van de uitstroom. Leraar De leraar is de hele dag intensief bezig met de klas. Hij/zij verzorgt bijna alle lesactiviteiten, heeft ORGANISATIE 31

34 overleg met de collega's, coördinators, (ortho)pedagogen, leraarondersteuners en onderhoudt het contact met ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit de groep. De leraar heeft de mentortaak voor zijn of haar leerlingen en is voor leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s) het eerste aanspreekpunt. De leraar draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van de handelingsplannen. In de voortgangsgesprekken wordt het handelingsplan met leerling en ouder(s)/verzorger(s) besproken en ondertekend. Vakleraar gymnastiek De vakleraar gymnastiek verzorgt de gymnastiekles. Vakleraar verzorging De vakleraar verzorging verzorgt de lessen verzorging (koken) en zelfstandigheidtraining. In deze lessen wordt ook aandacht besteed aan gezond gedrag. Zo wordt verantwoord gekookt en is er ook aandacht voor lichaamsverzorging en hygiëne. Vakleraar handvaardigheid/tekenen De vakleraar handvaardigheid/tekenen verzorgt de lessen handvaardigheid. In deze lessen wordt aandacht gegeven aan creativiteit en fijn-motorische vaardigheden. Leraarondersteuner De leraarondersteuner wordt ingezet in de praktijklessen en in de uitstroomprofiel arbeid. De leraarondersteuner geeft lessen en voert taken uit onder de verantwoordelijkheid van een leraar, ondersteunt de onderwijsvoorbereiding en levert bijdragen aan de schoolorganisatie. 32 ORGANISATIE

35 Receptionist(e) Als u naar school belt, krijgt u eerst de receptionist(e) te spreken. Zij/hij verbindt u vervolgens door met de persoon voor wie u belt. Indien u de school in Heythuysen bezoekt, zal de receptionist(e) u te woord staan en u begeleiden binnen het gebouw. Administratief medewerker De administratief medewerker ondersteunt de directie bij de administratieve werkzaamheden. Zo verzorgt hij/zij bijvoorbeeld de leerlingenadministratie, ouderbijdrage, in- en uitgaande post en de financiële administratie. ORGANISATIE 33

36 Conciërge De conciërge zorgt voor het onderhoud van het gebouw. Hij/zij voert kleine klusjes of herstelwerkzaamheden uit, zowel binnen als buiten. Het koffiezetten, afwassen en de andere kleine huishoudelijke werkzaamheden wordt eventueel met leerlingen samen uitgevoerd. Verder begeleidt de conciërge leerlingen tijdens de interne stage. Stageleraar De stageleraar is een leraar die de leerlingen begeleidt bij het bereiken van hun doelen tijdens stages. De school telt meerdere stageleraren. De stageleraar bewaakt de algemene lijnen en onderhoudt de netwerken binnen de stagebedrijven. Jeugdarts Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord richt zich op alle 4 tot 19-jarigen en hun ouders én/of verzorgers. Zij bewaken, bevorderen en beschermen de gezonde groei en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, lichamelijk én geestelijk. De jeugdarts neemt op afroep deel aan de CvB. Gezondheidsonderzoek De jeugdarts onderzoekt iedere drie jaar de lichamelijke (ogen, gehoor, houding, bewegen) en geestelijke (zit het kind lekker in zijn vel) gezondheid van de jongere. Ook geeft hij/zij advies bij problemen of gezondheidsrisico's en kan de jongere vragen stellen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn bij dit onderzoek niet aanwezig maar kunnen altijd informeren naar de bevindingen. Extra zorg Uiteraard kunnen ouder(s)/verzorger(s) of kinderen zelf een (extra) onderzoek aanvragen. Er kunnen ook extra onderzoeken op verzoek van een leraar, de jeugdarts of jeugdverpleegkundige plaatsvinden. Dit gebeurt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. GGD Noord- en Midden-Limburg Oranjelaan BA Roermond Tel.: ORGANISATIE

37 Voor meer informatie: Vertrouwenspersoon/ contactpersoon In de algemene schoolgids van de sector Zuid staat vermeld hoe de school omgaat met klachten van ouder(s)/verzorger(s). De contactpersoon voor De Ortolaan is Monique Berghof telnr: De vertrouwenspersonen van de Aloysius Stichting Onderwijs en Jeugdzorg zijn: De heer C. van Meurs en mevrouw I. Wielinga. Zij zijn te bereiken via het bestuursbureau te Voorhout, tel ORGANISATIE 35

38 6

39

40 ::: 6 Onderwijsaanbod Verder heeft De Ortolaan een tweetal Syntheseklassen binnen Scholengemeenschap St.Ursula in Heythuysen (VMBO). Het betreft een eerstejaarsklas en een tweedejaarsklas. Leerlingen krijgen de kans om vanuit een vaste groep in een vast lokaal met een groepsmentor van De Ortolaan, binnen twee schooljaren gefaseerd in te stromen in een reguliere klas. Binnen Scholengemeenschap St.Ursula te Horn heeft De Ortolaan een soortgelijke tweedejaarsklas op HAVO-niveau. Interne stages, zelfredzaamheid en zelfstandigheidtraining Binnen alle leerwegen kan gewerkt worden met interne stages. Voor leerlingen bij wie dit in het handelingsplan past, wordt naar mogelijkheden binnen school gezocht, waarbij zij het onderwijsondersteunend personeel assisteren bij het uitvoeren van zeer uiteenlopende taken. In de regel betreft het hier het onderhoud van het gebouwen de directe omgeving. Maar het kan ook zijn dat de leerling een medewerker van school helpt bij taken buiten school. Dit alles als voorbereiding op een mogelijke stage buiten de school. Andere leerlingen hebben veel baat bij het uitvoeren van bepaalde taken binnen school, die niet de voorbereiding op een externe stage als doel hebben. Deze activiteiten staan veel meer in het kader van het vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheidtraining. Voor beide vormen van begeleiding geldt dat het aanbod beperkt is. Niet alle leerlingen kunnen hiervan gebruikmaken. De Commissie van Begeleiding en leraren bepalen welke leerlingen het meest gebaat zijn bij deze activiteiten. Praktische sectororiëntatie De leerlingen worden hier in staat gesteld ervaring op te doen op het gebied van instrumentele en sociale basisvaardigheden. Er wordt aandacht besteed 38 ONDERWIJSAANBOD

41 aan de werkhouding. Vervolgens komen ook praktische vaardigheden aan bod. De leerling kan hierdoor wennen aan het arbeidsritme en kan ervaring en kennis opdoen. Naarmate vast komt te staan dat de leerling het profiel arbeid gaat volgen, zal een brede oriëntatie plaatsvinden op de verschillende beroepssectoren met als doel een gegronde keuze voor een bepaalde sector. Uitstroomprofiel arbeid en dagbesteding Deze leerweg is binnen het cluster4 een vrij jonge leerweg, die ontstaan is uit de vraag om de leerlingen een kans te bieden een baan te vinden en te behouden. De doelstelling van deze leerweg is dan ook het realiseren van een geschikte en duurzame inpassing op de arbeidsmarkt, dan wel een beroepsopleiding. Geprobeerd wordt deze inpassing te realiseren door: - het aanleren van competenties binnen de school; - het trainen van specifieke beroepsgerichte competenties buiten de school; - het organiseren van nazorg na uitstroom uit school. Uitgangspunt binnen de leerweg is de (hulp )vraag van de leerling en ouder(s)/ verzorger(s). De leerling krijgt hier steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Een leraar van De Ortolaan begeleidt de leerling daarbij als coach. De nadruk ligt op de eerder verworven competenties (datgene wat de leerling kan), en niet zozeer op de beperkingen. Bij dit alles wordt aandacht besteed aan werken en leren, maar ook aan wonen en vrije tijd. De groepsleraar is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opleidingsactiviteiten volgens het handelingsplan. Dit in nauwe samenwerking met de leden van de Commissie van Begeleiding, leraarondersteuners, ouder(s)/verzorger(s), eventueel begeleidende instanties en natuurlijk de leerling zelf. Het succesvol doorlopen van deze leerweg is mede afhankelijk van de inzet en motivatie van de leerling, de mate waarin hij of zij in staat is om te gaan met zijn of haar problematiek, de samenwerking tussen de ouder(s)/verzorger(s) en school, evenals de arbeidsmarktsituatie in de regio en de subsidiemogelijkheden. De leraar is binnen het uitstroomprofiel arbeid niet zozeer de persoon die als leraar het aanbod van leerstof overdraagt aan de leerling, maar meer een coach die de leerling begeleidt ONDERWIJSAANBOD 39

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie