Frequently Asked Questions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Frequently Asked Questions"

Transcriptie

1 Frequently Asked Questions 1. Wat zijn de veranderingen in het meetprogramma 2016 t.o.v. voorgaande jaren? De grootste verandering in het meetprogramma is het feit dat Miletus in principe zelf geen dataverzameling in de metingen meer zal uitvoeren. De zorgaanbieders zullen zelf worden gestimuleerd de dataverzameling van deze landelijk gestandaardiseerde, tri partite gedragen metingen uit te gaan voeren en de data aan te leveren voor de gezamenlijke benchmark Tweede verandering is dat er geen nieuwe aandoeningsspecifieke CQI s meer zullen worden ontwikkeld door Miletus maar overgegaan wordt naar meer compacte zogenaamde PREMs (Patiënt Reported Experience Measures) die voor meerdere aandoeningen/sectoren geschikt zijn. Het programma 2016 weerspiegelt deze transitieperiode. Er wordt voornamelijk ingezet op stimuleringsmetingen, die nog geen landelijk verplichtend karakter hebben. In deze transitieperiode wordt gewerkt aan het maken van gezamenlijke afspraken met de stakeholders koepelorganisaties over de inhoud van de vragenlijsten, de implementatie van het meten door de aanbieders, de dataprotocollen m.b.t. het delen van de resultaten. Intentie is dat dit moet leiden tot zo n minimaal mogelijke belasting voor patiënten en zorgaanbieders. 2. Waarom deze veranderingen? Zorgverzekeraars Nederland en Miletus hebben een nieuwe visie ontwikkeld op patiëntervaringsmetingen in de zorg ten behoeve van zorginkoop: Meer zorg in beeld. Afgelopen jaren werd vooral gemeten met wetenschappelijke, goed onderbouwde, maar tegelijkertijd vrij lange aandoenings- of sectorspecifieke CQI-vragenlijsten die naar concrete ervaringen in het zorgproces vroegen. Met de introductie van de PROMs-metingen en de Review & Ratingvragenlijsten, waarbij de één vraagt naar ervaren effect van de behandeling en de ander naar een korte beoordeling over de ontvangen zorg/behandeling, werd behoefte gevoeld om meer lijn aan te brengen in de vragenlijsten. Simpelweg al om te voorkomen dat er teveel overlappende lijsten ontstaan. Tevens wordt een grote behoefte gevoeld bij zorgverzekeraars om effectiever en efficiënter méér zorgprocessen in beeld te brengen. Dit heeft ertoe geleid dat zorgverzekeraars de intentie hebben uitgesproken om geen nieuwe aandoeningsspecifieke CQI s meer te ontwikkelen, maar over te gaan op de ontwikkeling van generieke PREM vragenlijsten. In PREM wordt de charme van de Review & Rating lijsten gecombineerd met de robuustheid van CQI. 3. Wat betekent de nieuwe visie concreet? Hoofdlijnen uit de ZN/Miletus-visie Meer zorg in beeld zijn: Er wordt ingezet op continue metingen in het zorgproces bij de zorgaanbieders Er zijn vijf generieke PREMs-lijsten met maximaal 10 tot 15 ervaringsvragen die het gehele zorgpalet afdekken (kernsets); Dit zijn losse, positieve vragen inclusief de Netto Promotor Score, een open vraag vragen naar verbeterpunten en complimenten, en de zogenaamde ankervraag, die vraagt naar het resultaat van de behandeling; Een tripartite gedragen kernset, indien zorgaanbieders langere lijst wensen is dat mogelijk; In principe (continue) meten van de kernset van zorgverzekeraars via zorgaanbieders in het zorgproces met geaccrediteerde meetorganisaties en meetsystemen; Minimum casemix behouden (minimale N in werkinstructie); Gecasemixte, aandoeningsspecifieke benchmark wordt conform aanleverspecificaties opgenomen in zorgprisma.nl. Initiatief voor de PROMS ligt bij de zorgaanbieders, ontwikkeling conform Leidraad van het Kwaliteitsinstituut en afspraken met partijen in het kader van de klinische registraties. 1

2 Zorgverzekeraars stellen met deze visie gezamenlijk hun input vast voor de landelijke patiëntervaringsmetingen in de zorg. Deze visie, de randvoorwaarden en de transitiefase worden momenteel besproken met koepelorganisaties van aanbieders en van patiënten. Doelstelling is om deze lijsten voor te dragen bij het Kwaliteitsinstituut. 4. Waarom vanaf 2016 patiëntervaringen meten door zorgaanbieders zelf? In de afgelopen periode heeft stichting Miletus patiëntervaringsmetingen uitgevoerd met zogenaamde CQI en Prom vragenlijstenlijsten ten behoeve van het genereren van zorginkoop informatie en keuze informatie voor de verzekerden. Deze informatie werd altijd gedeeld met de zorgaanbieders en patiëntenorganisaties. Deze metingen kenden een aantal nadelen. Daarom is ook altijd het streven geweest dat zorgaanbieders zelf de metingen zouden gaan uitvoeren en de resultaten zouden gaan delen met de patiëntenorganisaties en de zorgverzekeraars voor keuze informatie en zorginkoopinformatie. De tijd is rijp om deze nieuwe fase in te gaan, de afgelopen jaren is al veel ervaring opgedaan met meten in het zorgproces zelf; tal van zorgaanbieders hebben zelf metingen gestandaardiseerd uitgevoerd en aangeleverd. 5. Wat is de meerwaarde van dataverzameling door de zorgaanbieders zelf? De voordelen van het zelf meten door zorgaanbieders zijn o.a. dat de data veel actueler zijn, dat continue gemeten kan gaan worden in plaats van de bestaande puntmetingen en door kort cyclische feedback eerder bij de zorgaanbieder beschikbaar zijn. De PROMS (Patiënt Reported Outcome Measures) vragenlijsten kunnen alleen maar in het zorgproces worden uitgevraagd, anders is het niet goed mogelijk om de zogenaamde pre-prom (de vragenlijst naar klachten vóór de behandeling) te meten en te bespreken met de patiënt. Het verdient de voorkeur om de patiëntervaringen vanuit één herkenbaar systeem te meten zodat de patiënt niet vanuit allerlei kanten belaagd wordt met diverse vragenlijsten. Dus daar waar registraties (bijvoorbeeld van DICA) zijn, kunnen de PREMS daarin op te nemen Dit komt ook de responsen goede. Bovendien kunnen de patiënten nauwkeuriger worden geselecteerd en op het juiste moment in het zorgproces worden bevraagd. Relevante respondentkenmerken kunnen direct uit de bronsystemen worden verkregen. Dit betekent minder belasting voor de patiënt. 6. Geaccrediteerde meetorganisaties Alle partijen hechten aan het gestandaardiseerd en vergelijkbaar meten voor de benchmark. Bij de CQI metingen werd dit proces geborgd door het inhuren van geaccrediteerde meetorganisaties. Ook in 2016 zal dit het geval zijn bij de PREMS. Wel zal in 2016 gestart worden met te onderzoeken of ook de systemen van de zorgaanbieders zelf (bijvoorbeeld het meten vanuit het EPD) geaccrediteerd kunnen worden. Beide mogelijkheden zullen dan naast elkaar blijven bestaan. De laatste optie kan meer efficiency en effectiviteit voor de aanbieders bieden. 7. Wat is het verschil tussen de aandoeningsspecifieke CQI en de generieke PREM vragenlijst? De CQI vragenlijsten zijn maatwerk per aandoening en/of sector waarbij vaak het zorgproces per stap en vaak per zorgverlener werd uitgevraagd. De vragen zijn geclusterd in thema s. Veel voorkomende thema s zijn bejegening, informatie, communicatie etc. De antwoord categorieën bestaan uit een 4-puntschaal. Voordeel is het tri partite draagvlak en de wetenschappelijke onderbouwing. De belangrijkste nadelen hiervan zijn de relatief lange lijsten en vaak moeilijk interpreteerbare antwoord categorieën. Waar staat PREMs voor? Patient reported experience measures oftewel de PREM is een combinatie van de charme van de R&R (Review & Ratings) metingen - kort en eenvoudig - met de gedegenheid van de CQI-vragenlijst - voldoende betrouwbaar en valide. Daarbij worden afspraken gemaakt over de aandoeningsspecifieke benchmarks die met deze generieke lijsten kunnen worden opgeleverd. In de nieuwe PREM-sets zien we de clustering van vragen in thema s uit de CQI niet meer terug. Vanuit het streven van 2

3 compactheid wordt er alleen met losse vragen gewerkt. Wel zal een totaalscore worden berekend. Naast het tri partite draagvlak bij de selectie van de belangrijkste kwaliteitsaspecten die in de lijst worden uitgevraagd, wordt veel aandacht besteed om de vraagstelling zo relevant en eenvoudig mogelijk te maken voor de patiënt. Op deze wijze komen nieuwe aspecten aan bod zoals: shared decision making, samenwerking tussen de zorgverleners onderling en het feit of de behandeling / zorg past bij de persoonlijke situatie van de patiënt. Wat betekent generieke lijst? Concreet houdt dit in dat er in plaats van een aparte vragenlijst voor elke aandoening of elk specialisme, vijf generieke sets PREM ontwikkeld worden, namelijk voor de ziekenhuiszorg, eerstelijnszorg, chronische zorg, oncologie en integrale geboortezorg. Deze bestrijken de gehele zorg. Ze worden wel aandoeningsspecifieke /sector specifiek gebenchmarkt om geen appels met peren te vergelijken. Ook om continu te kunnen meten zijn de korte PREM-lijsten noodzakelijk. De kwaliteit van deze vragenlijsten staat vanzelfsprekend voorop. Alleen met betrouwbare en gestandaardiseerde metingen, blijven goede, landelijke, vergelijkingen mogelijk. Vanzelfsprekend hebben zorgaanbieders de mogelijkheid om vragen aan deze korte lijsten toe te voegen. Zo komt er bijvoorbeeld in plaats van een aparte lijst voor de poli en de opname lijst in de ziekenhuizen, één generieke PREM voor alle aandoeningen in het ziekenhuis. Uiteraard kunnen daar voor bepaalde aandoeningen of voor kwaliteitsverbetering binnen ziekenhuizen vragen aan worden toegevoegd. Net als in het geval van andere vragenlijsten van stichting Miletus, is dit proces een tripartite ontwikkeling. 8. Hoe verloopt de afstemming met andere partijen? Zorgverzekeraars hebben de voorkeur om de generieke sets PREM net als de Proms, tripartite in te dienen bij het register van het ZINL (Kwaliteitsinstituut). Hiermee worden strenge eisen gesteld aan het draagvlak van alle veldpartijen en worden de resultaten transparant. Zorgverzekeraars gaan dit vervolgens in de zorgcontractering meenemen. Hiervoor wordt een transitiepad afgesproken 9. Hoe is gewaarborgd dat andere partijen zoals inspectie en beroepsverenigingen tevreden zijn met de opbrengsten van de PREMs, zodat we niet voor iedere partij een andere, verdiepende vragenlijst nodig hebben? Indien de lijsten naar het register van het Kwaliteitsinstituut worden gebracht, is tripartite instemming noodzakelijk. Zorgverzekeraars willen in principe alleen zicht op het generieke deel. Er is overleg met IGZ over welke vragen zij bruikbaar vinden. Zorgaanbieders worden door Stichting Miletus uitgebreid geconsulteerd over de voorgenomen koersverandering. Maar ook patiëntenorganisaties als NPCF, SamenLevenmetKanker, etc. zijn partner in dit proces. Aan het ontwikkelen van de generieke PREMs-vragenlijsten ligt natuurlijk een behoefte- en belanginventarisatie onder patiënten ten grondslag. Met de PREMs meten we de ervaringen van patiënten op punten die ze zelf hebben aangegeven als zijnde belangrijk in zorg en behandeling. Daarom neemt NPCF en/of haar lid organisatie deel in de prioriteringsronden en belangenscores. Zij zijn als tripartite partij onderdeel van de ontwikkeling van de PREMs en nauw betrokken bij het proces. Voor deze doelgroep is van belang dat er daarnaast altijd aandoeningsspecifiek gebenchmarkt kan worden. 10. Wat houdt fasegewijze en trapsgewijze invoering bij het Kwaliteitsinstituut in (transitiepad)? De PREMS zullen naar verwachting fasegewijs, in eerste instantie per aandoening/sector aan het Kwaliteitsinstituut worden voorgedragen. Naar verwachting zal de generieke Prem Oncologie eind dit jaar voor darmkanker en borstkanker worden aangeboden. Er zal rekening worden gehouden met de transitie periode die nodig is om het meten te implementeren (trapsgewijze transparantie); eerst zal bekend worden gemaakt bij hoeveel patiënten lijsten zijn afgenomen en het volgend jaar zal een benchmark worden opgesteld ter validatie (zogenaamde benchmark met disclaimer of 3

4 ontwikkelingsbenchmark). Hierbij worden de resultaten wel gedeeld tussen de partijen maar niet openbaar gemaakt of voor de zorginkoop gebruikt. Wel worden ze besproken tussen partijen. 11. Wat gaat er in de toekomst nog meer veranderen? Naast alle voordelen die dit systeem biedt, zijn er natuurlijk ook aandachtspunten. Zo moeten we o.a. kritisch naar de PROMS- en PREMs-vragenlijsten blijven kijken. Welke vragen( lijsten) doen er werkelijk toe én bij welke aandoeningen heeft het benchmarken van patiëntervaringen werkelijk toegevoegde waarde. Op welke wijze kunnen we de meetsystemen zo gebruiksvriendelijk-, maar toch zo gestandaardiseerd mogelijk inrichten? De nieuwe visie op patiëntervaringsmetingen vanuit de zorgverzekeraars geeft hier in elk geval alle ruimte voor. 4

5 Toelichting Jaarkalender 1. Waarom wilt u zelf data aanleveren? U wilt zelf data aanleveren voor de benchmark in 2016 omdat: - U al langer deelneemt aan de metingen door de zorgaanbieders zelf. - U graag zichzelf wil vergelijken met collega zorgaanbieders - U transparant wilt zijn over de kwaliteit van zorg vanuit het patiënten perspectief - U zo vroeg mogelijk wilt weten wat uw resultaten zijn om u goed te kunnen voorbereiden op het moment dat de resultaten van de metingen daadwerkelijk openbaar worden gemaakt en/of voor de zorginkoop worden gebruikt, - U wilt meedenken bij de doorontwikkeling en evaluatie van de eerste PREM metingen - U heeft afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar over aanlevering voor de benchmarkrapportages van Miletus of DICA. 2. Wat moet u doen om deel te nemen aan de metingen op de jaarkalender? - U reserveert budget en selecteert een geaccrediteerde meetorganisaties ( zie de site van CIIO: ciio ) - De ziekenhuizen melden zichzelf aan op de site bij de zorgaanbieders in de eerste lijn gebeurd dit middels de meetorganisaties. - In oktober komen vervolgens de te gebruiken vragenlijst en bijbehorende meetinstructie en planning op de website. Indien de nieuwe Prem nog niet gereed is dan zal met de oude CQI lijst worden gemeten. Dit staat dan ook vermeldt op de website. - U levert via uw meetorganisatie de data aan bij het door Miletus (DICA/ ZINL) aangegeven onderzoeksbureau conform het aangeleverde format. - Bij Miletus duurt het ca. 10 weken tot de benchmark is opgesteld. De gecorrigeerde benchmark wordt ter beschikking gesteld via de monitor van Miletus en/of uw meetorganisatie. - De door u aangeleverde data mogen alleen gebruikt worden voor de omschreven doelstellingen in de overeenkomst. Bij de door Miletus gecoördineerde metingen sluit u deze overeenkomst met Miletus namens de aangesloten zorgverzekeraars of via de zorginkoopafspraken. Bij verzoeken van derden voor data kunt u per verzoek akkoord geven. Bijgaande per meting een korte toelichting: 3. Generieke PREM ziekenhuismetingen: Heup/knie, cataract en rughernia Om de PREM lijsten verder te valideren zullen voor de bovengenoemde 3 aandoeningen ziekenhuizen gevraagd worden de Prem lijsten uit te zetten voor deze 3 specifieke doelgroepen. Vooralsnog zal dit plaatshebben in de vorm van een puntmeting. Bij het opstellen van de benchmark zullen de resultaten gevalideerd worden en de lijst geëvalueerd. Indien dit tri partite geaccordeerd is, zal gekeken worden of het mogelijk is de Premlijst op te nemen in de registraties van het Kwaliteitsinstituut (LROI,DSCA en Cataract registratie). Streven is om in 2017 dan landelijk met deze Prems te meten voor de betreffende aandoeningen zodat er in 2018 een benchmark voor openbaarmaking en de zorginkoop kan worden opgesteld. Daarnaast zal in 2016 worden bepaald voor welke andere aandoeningen de generieke PREM ziekenhuislijst in 2017 wordt ingezet. 4. Generieke PREM Oncologie a. Darmkanker (NDCA) Streven is om de PREM Oncologie voor darmkanker eind dit jaar aan te bieden voor het register van het Kwaliteitsinstituut en tijdens de indicatorendagen van DICA in oktober op te nemen als procesindicator in de klinische registratie (NDCA) voor 2016 samen met de PROM Darmkanker. In 2016 kan dan met de nieuwe PREM Oncologie gemeten gaan worden. Als eerste stap zal dan het 5

6 proces van meten gemonitord worden zodat via de indicatoren duidelijk wordt hoeveel patiënten de PROM en PREM hebben gekregen en wat de respons (N) is. In de jaren daarna zullen dan trapsgewijs verdere afspraken worden gemaakt over het opleveren van de benchmark met disclaimer en tenslotte de benchmark voor openbaarmaking als uitkomstmaat. b. Borstkanker (NBCA) Streven is om de PREM Oncologie voor Borstkanker eind dit jaar aan te bieden voor het register van het Kwaliteitsinstituut en tijdens de indicatorendagen van DICA in oktober op te nemen als procesindicator in de klinische registratie (NBCA) voor 2016 samen met de PROM Borstkanker. De bestaande CQI wordt z.s.m. vervangen door de PREM Oncologie met een specifieke module met vragen uit de huidige CQI waarvan tripartite wordt vastgesteld dat ze nodig zijn voor verbeter-, keuze- of inkoop informatie (onder andere voor het lintje van BVN). Het blijft mogelijk om via een meetorganisatie aan te leveren, maar het is ook mogelijk de PREM op te nemen in de continue meting met de post-prom die opgenomen wordt in de registratie van DICA. 5. Generieke PREM Eerste lijn a. Farmacie Conform voorgaande jaren wordt in 2016 wederom door de apotheken met de CQI Farmacie gemeten en wordt door Miletus een benchmark opgesteld voor de zorginkoop, keuze informatie en kwaliteitsverbetering. Volgend jaar zullen gesprekken met de KNMP en de NPCF gestart worden over mogelijke omzetting van de lijst naar de generieke PREM-lijst b. Audiciens Streven is om in 2016 met een nieuwe PREM lijst te meten (eerstelijn of chronisch) aangevuld met een module Hoorzorg en de PROM. Er wordt begin 2016 een benchmark opgesteld met de verzamelde data tot dusver, ten behoeve van de zorginkoop en keuze informatie. In 2016 wordt vervolgens met de nieuwe lijst gemeten. Met deze data wordt begin 2017 een benchmark met disclaimer ter validatie opgesteld. Indien er geen tijdige tripartite overeenstemming is wordt de bestaande CQI Audiciens gebruikt (3 ketens meten hier momenteel mee). c. Fysiotherapie Conform voorgaande jaren wordt in 2016 wederom door de fysiotherapeuten met de CQI Fysiotherapie gemeten en wordt door Miletus een benchmark opgesteld voor de zorginkoop, keuze informatie en kwaliteitsverbetering. Inmiddels zijn de gesprekken met de KNGF en NPCF gestart over de omzetting van de CQI-lijst naar een compacte generieke PREM 1 ste lijn voor de Paramedie waarbij ook de ontwikkeling van de Nelson Beattie van de KNGF meegenomen wordt. In 2016 vindt een validatiemeting plaats met deze tri partite gedragen generieke PREM eerstelijn. Streven is om per 1 januari 2017 op deze nieuwe lijst over te gaan. Doelstelling is de lijst voor te dragen aan het register van het kwaliteitsinstituut. d. Eerste lijns Centra Indien er in de 2 de helft van 2015 definitieve overeenstemming tussen partijen wordt bereikt over de 1 ste lijns PREM lijst kunnen 1 ste lijns centra van deze lijst gebruik gaan maken. Bij voldoende aanmeldingen kan Miletus hier een benchmark voor opstellen. e. Huisartsen Indien er in de 2 de helft van 2015 definitieve overeenstemming tussen partijen wordt bereikt over de 1 ste lijns PREM lijst kunnen huisartsen van deze lijst gebruik gaan maken o.a. ten behoeve van hun accreditatie (via NPA). De resultaten van deze metingen kunnen gebruikt worden om de lijst te psychometrisch te valideren. 6

7 6. Generieke PREM chronische zorg Astma/COPD. Diabetes en CVRM In 2015 is samen met Ineen, NHG, NPCF en de betreffende patiëntorganisaties en zorgverzekeraars gewerkt aan een PREM chronische zorg. In de 2 de helft van 2015 gaan we deze lijst uittesten in verschillende praktijken. Ineen heeft aangegeven dat zorggroepen vanaf 1 januari 2016, indien de lijst gereed is, met deze lijst kunnen gaan meten voor de bovengenoemde 4 aandoeningen. Aan het eind van 2016 zal ter validatie en evaluatie een benchmark worden opgesteld. Indien dit tri partite geaccordeerd is, zal gekeken worden of het mogelijk is deze Premlijst Chronische zorg op te nemen in de registraties van het Kwaliteitsinstituut. Streven is om in 2017 dan landelijk met deze Prems te meten voor de betreffende aandoeningen zodat er in 2018 mogelijk een benchmark voor openbaarmaking en de zorginkoop kan worden opgesteld. Daarnaast zal in 2016 worden bepaald voor welke andere aandoeningen de generieke PREM Chronische zorg in 2017 wordt ingezet. 7. Integrale CQI geboortezorg In de afgelopen periode is een vragenlijst ontwikkeld voor de integrale geboortezorg: de ReproQ. Deze lijst is inmiddels gevalideerd en onlangs hebben ook de partijen die deelnemen aan het College voor Perinatale Zorg deze lijst geaccordeerd. Dit betekent dat de vragenlijst nu gereed is voor afname door de VSV s. In 2016 worden de VSV s uitgenodigd worden deze lijst te gaan gebruiken. Qua efficiëntie is het aan te bevelen deze lijst uit te zetten via de kraamzorgorganisaties. Zij beschikken immers over adressen waardoor de dataverzameling gestandaardiseerd en met relatief lage kosten kan verlopen. Voor de Kraamzorg wordt de 2 de helft van 2015 gestart met de ontwikkeling van een Prom (empowerment). Voor deze lijst zal in 2016 een validatiemeting plaatshebben. 8. Overige aandoeningen a. Parkinson Sinds 2015 wordt gemeten met de bestaande CQI en PROM, DICA maakt hiervan jaarlijks de gecorrigeerde BM. Overgang naar PREM chronische zorg moet nog besproken worden. b. Audiologische centra In 2015 is gemeten met de bestaande CQI, indien de N het toelaat kan een BM opgesteld worden. In het najaar 2016 wordt besproken of aansluiting bij de PREM Ziekenhuizen een optie is. c. GGZ De CQI Ambulant is onderdeel van de ROM, deze wordt gerapporteerd in BRAM (van SBGGZ) en de indicatoren worden opgeleverd aan ZINL. Het blijft mogelijk om via een meetorganisatie aan te leveren voor de benchmark, maar het is aan te bevelen de CQI GGZ op te nemen in de continue meting met de ROM die opgenomen wordt in BRAM. Dit jaar wordt ook de CQI langdurige zorg ingekort door SBGGZ. 9. Ter info: Proms Voor de compleetheid zijn in dit overzicht ook de PROMS afspraken uit de klinische registraties kort samengevat toegevoegd. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij naar de indicatorensets van DICA/ZINL. De indicatorensets worden pas in oktober vastgesteld. De informatie genoemd in het de meetkalender is dus indicatief. Bij de meeste registraties blijkt het implementeren van structurele patiëntenuitvraag niet mee te vallen. Er wordt veelal gestart met een procesindicator: Lukt het om voldoende patiënten te benaderen met een vragenlijst en zo ja wat is vervolgens de response ( N )? Bij de voorlopers als NOV en Darmkanker is het, bij voldoende N wellicht mogelijk om een eerste benchmark met disclaimer op te stellen. 7

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions 1. Wat zijn de veranderingen in het meetprogramma 2016 t.o.v. voorgaande jaren? De grootste verandering in het meetprogramma is het feit dat Miletus in principe zelf geen dataverzameling

Nadere informatie

Frequently Asked Questions Patiëntervaringsmetingen 2016

Frequently Asked Questions Patiëntervaringsmetingen 2016 Frequently Asked Questions Patiëntervaringsmetingen 2016 Algemeen 1. Wat zijn de veranderingen in het meetprogramma 2016 t.o.v. voorgaande jaren? De grootste verandering in het meetprogramma is het feit

Nadere informatie

BIJEENKOMST VOOR MEETBUREAUS

BIJEENKOMST VOOR MEETBUREAUS BIJEENKOMST VOOR MEETBUREAUS Afstemming Miletus Meetbureaus Caroline van Weert Suzanne van der Meulen Aanleiding en doel bijeenkomst Meetbureaus informeren over de patiëntervaringsmetingen PREM en PROM

Nadere informatie

Meeting Patiëntervaringsmetingen Prem & Prom Ziekenhuizen

Meeting Patiëntervaringsmetingen Prem & Prom Ziekenhuizen Meeting Patiëntervaringsmetingen Prem & Prom Ziekenhuizen Welkom 25 november 2015 Delen van patiëntenervaringen verbetert de zorg Aanleiding en doel bijeenkomst Ziekenhuizen en ZBC s informeren over de

Nadere informatie

Bijeenkomst ziekenhuizen en ZBC s 27 januari 2017

Bijeenkomst ziekenhuizen en ZBC s 27 januari 2017 Bijeenkomst ziekenhuizen en ZBC s 27 januari 2017 Programma 09.30 uur Inloop 10.00 uur Welkom, Sytske de Vries, Programmamanager Kwaliteit 10.15 uur Introductie Meer zorg in beeld 10.30 uur Jaarkalender

Nadere informatie

Steeds meer ziekenhuizen meten zelf patiëntenervaringen

Steeds meer ziekenhuizen meten zelf patiëntenervaringen Steeds meer ziekenhuizen meten zelf patiëntenervaringen Caroline van Weert Miletus Voorlichtingsdag zelfmetende ziekenhuizen en ZBC s 7 november 2013 Programma Inleiding Meetprogramma 2014/2015 Kosten

Nadere informatie

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus WORKSHOP PROMS 24 juni, Utrecht ISOQOL Barbara Vriens Stichting Miletus 2 Agenda 1. Visie en doelstellingen Miletus 2. PROMs metingen Miletus tot nu toe 3. PROMs en PREMs in de kwaliteitsregistratie (NBCA)

Nadere informatie

Symposium Miletus. Delen van patientervaringen verbetert de zorg

Symposium Miletus. Delen van patientervaringen verbetert de zorg Symposium Miletus Delen van patientervaringen verbetert de zorg Welkom allemaal! Wie zitten er in de zaal: 26 Zorgverzekeraars 21 Zorgaanbieders 26 Meetorganisatie/ onderzoeksbureaus 4 Patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Miletus Doelstelling Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie

Nadere informatie

Meten met CQI-ziekenhuizen leidt tot transparantie in patiëntervaringen en geeft concrete stuurinformatie voor ziekenhuizen

Meten met CQI-ziekenhuizen leidt tot transparantie in patiëntervaringen en geeft concrete stuurinformatie voor ziekenhuizen Meten met CQI-ziekenhuizen leidt tot transparantie in patiëntervaringen en geeft concrete stuurinformatie voor ziekenhuizen Carolien Braam, namens Santeon Caroline van Weert, Stichting Miletus Bespreekpunten

Nadere informatie

De zorgverzekeraar als innovator

De zorgverzekeraar als innovator De zorgverzekeraar als innovator maken vanuit het patiëntenperspectief Caroline van Weert Doelstelling Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie genereert over patiëntervaringen in de zorg

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Miletus 2014. Periode van transitie

Jaarverslag Stichting Miletus 2014. Periode van transitie Jaarverslag Stichting Miletus 2014 Periode van transitie Inhoudsopgave Samenvatting Doelstelling & Opdracht Stichting Miletus Bestuur en bureauorganisatie Inleiding Aandachtspunten, Metingen & Activiteiten

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting CQI Oncologie Generiek 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 18 juni

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus,

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus, Aanmelden voor metingen van jaarprogramma Miletus Om opgenomen te worden in de betreffende benchmarks, is het noodzakelijk dat alle ziekenhuizen en ZBC s zich voor deze metingen aanmelden. Hieronder volgt

Nadere informatie

PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties

PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties C.Fransman Patient audit manager Inhoud 1. DICA 2. Methodiek 3. PROMs 4. Showcase darmkanker Auditing Inzicht in kwaliteit Feedback voor zorgverleners

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier Mammacarcinoom

Aanbiedingsformulier Mammacarcinoom Aanbiedingsformulier Mammacarcinoom Algemene informatie 1. Naam van het meetinstrument: Kwaliteitsindicatorenset Borstkanker 2014 2. Partijen betrokken bij het ontwikkelen of onderhouden van dit meetinstrument:

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg Naam: Sandra van Beek / Corina Munts Organisatie: ActiZ / BTN Email: s.van.beek@actiz.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers 18 februari 2015 Welkom! Welkom en voorstelronde Agenda Korte introductie door bestuur KNGF Informeren herijking en Masterplan MKiB Tijdsplanning Wederzijdse

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ)

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) Naam: Monique Strijdonck Organisatie: GGZ Nederland Email: MStrijdonck@ggznederland.nl

Nadere informatie

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Bijlage G Werkinstructie PREM Fysiotherapie Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Wat is de PREM Fysiotherapie? Deze vragenlijst gaat over patiëntervaringen met fysiotherapie en is een

Nadere informatie

Datum: 01-07-2014 Meting: Ontwikkeling PROM PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) Wie: Zelfmetende ziekenhuizen. Inleiding

Datum: 01-07-2014 Meting: Ontwikkeling PROM PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) Wie: Zelfmetende ziekenhuizen. Inleiding Datum: 01-07-2014 Meting: Ontwikkeling PROM PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) Wie: Zelfmetende ziekenhuizen Inleiding De gezamenlijke deelnemende zorgverzekeraars (Achmea en CZ) en Stichting Miletus

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg van het perspectief van de patiënt/ cliënt. Diana Delnoij 7 oktober 2013

Kwaliteit van zorg van het perspectief van de patiënt/ cliënt. Diana Delnoij 7 oktober 2013 Kwaliteit van zorg van het perspectief van de patiënt/ cliënt Diana Delnoij 7 oktober 2013 Wat is kwaliteit? Agency for Healthcare Research and Quality: Doing the right thing, at the right time, for the

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan

Communicatiebeleidsplan Communicatiebeleidsplan Highlights De stad Miletus was de bakermat van onze huidige wetenschappelijke denkwijze en de eerste stad waar het volk werd gehoord. Miletus staat daarom symbool voor het belang

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor te meten vanuit het perspectief van

Nadere informatie

Stichting Miletus Jaarverslag 2015 Meer zorg in beeld

Stichting Miletus Jaarverslag 2015 Meer zorg in beeld Stichting Miletus Jaarverslag 2015 Meer zorg in beeld 2 "Inzicht in het patiëntperspectief bij kwaliteit van de zorg is onontbeerlijk." Voorwoord In 2015 is Stichting Miletus gestart met de introductie

Nadere informatie

Patient-reported outcome measures. Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut

Patient-reported outcome measures. Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut Patient-reported outcome measures Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut datum Waarom PROMs Van complicaties naar toegevoegde waarde Gebruik PROMs: Wetenschappelijk, t.b.v. Klinische trials;

Nadere informatie

10 jaar Stichting Miletus #Durf te vragen, het delen van patientervaringen in de zorg

10 jaar Stichting Miletus #Durf te vragen, het delen van patientervaringen in de zorg 1 10 jaar Stichting Miletus #Durf te vragen, het delen van patientervaringen in de zorg Het is donderdag 21 januari 2016, 13.00 uur, wanneer Wouter van Soest, voorzitter van Stichting Miletus, alle aanwezigen

Nadere informatie

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz. CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Waarom een nieuwe CQi...3

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Rapportage patiëntervaringen E. Til MSc Dr. C.P. van Linschoten december 2016 Gezondheidscentrum Drie Meren,

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

Betalen voor gezondheidsuitkomsten. dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur ZN

Betalen voor gezondheidsuitkomsten. dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur ZN Betalen voor gezondheidsuitkomsten dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur ZN Schaf de bekostiging af! Huidige bekostiging: - leidt tot verkeerde productieprikkels - focust op kosten, niet resultaat In de

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

PROMs in de orthopedie

PROMs in de orthopedie PROMs in de orthopedie Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI NFU symposium 7 november 2014 LROI Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten 2007: Start registratie van heup- en knieimplantaten 2013:

Nadere informatie

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee Bijlage 2. Producten en activiteiten in het jaar van de transparantie, gesorteerd ar nieuw, versneld en al eerder overeengekomen. Nieuwe activiteiten het Jaar van de transparantie. 1. Van 150 richtlijnen

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Afspraken ketenzorgindicatoren in S3

Afspraken ketenzorgindicatoren in S3 Afspraken ketenzorgindicatoren in S3 De nieuwe bekostiging voor huisartsen- en multidisciplinaire zorg voorziet in honorering via drie segmenten (S1, S2 en S3). Segment 3 biedt de mogelijkheid voor het

Nadere informatie

Transparantie in de zorg

Transparantie in de zorg Transparantie in de zorg Beschikbaarheid en gebruik van kwaliteitsinformatie Jozé Braspenning Inhoud Transparantie in de zorg: doel en mechanismen Inhoud kwaliteitsinformatie Huidige beschikbaarheid en

Nadere informatie

Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL. Nierpatiënten Vereniging Nederland

Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL. Nierpatiënten Vereniging Nederland Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL 1 Gebruik van PROM s in de zorg PROM s vanuit patiëntenperspectief 31 maart 2017 Hans Bart Directeur NVN 2 Gebruik van PROM s in de zorg Prom s ontwikkeling

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier toetst Zorginstituut Nederland of het kwaliteitsproduct voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële rol

Nadere informatie

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016 Inleiding meting klantervaringen (CQI) wil dat iedere verzekerde kan vertrouwen op de beste zorg. Om deze reden stimuleren wij zorgaanbieders om de geleverde zorg en dienstverlening continu te verbeteren.

Nadere informatie

AANBIEDINGSFORMULIER MEETINSTRUMENTEN

AANBIEDINGSFORMULIER MEETINSTRUMENTEN AANBIEDINGSFORMULIER MEETINSTRUMENTEN Om te beoordelen of een kwaliteitsstandaard of meetinstrument aan de criteria uit het Toetsingskader voldoet, heeft het Zorginstituut een vragenlijst opgesteld, in

Nadere informatie

Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van?

Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van? Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van? Anemone Bögels ZorgNL2014 3 november 2014 NL concurreert met kwaliteit NL in vergelijking Grootste haven van Europa Beste orkest van de wereld Gelukkigste

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de behandeling van spierziekten in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum te meten vanuit

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Veelgestelde vragen CQI-Ziekenhuizen

Veelgestelde vragen CQI-Ziekenhuizen Veelgestelde vragen CQI-Ziekenhuizen 1. Waarom wil een ziekenhuis werken met de CQI-Ziekenhuizen? Het zelf (laten) afnemen van de CQI (CQI-Z) heeft als voordeel ten opzichte van de CQI, zoals deze door

Nadere informatie

Publicatie protocol: Protocol openbaarmaking en ter beschikking stellen van patiëntervarings -gegevens aan derden

Publicatie protocol: Protocol openbaarmaking en ter beschikking stellen van patiëntervarings -gegevens aan derden Publicatie protocol: Protocol openbaarmaking en ter beschikking stellen van patiëntervarings -gegevens aan derden Versie april 2015 (besluit bestuur 3 feb 2011) 1 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Het besluit

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Kankerzorg transparant

Kankerzorg transparant Kankerzorg transparant Gezamenlijke toekomstvisie versie 0.10-24 april 2014 Transparantie van de kankerzorg, onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 2013, Verkennende gesprekken NFK en DICA, met o.a. KWF,

Nadere informatie

Inleiding. Methode. Inclusiecriteria CQI-spataderen

Inleiding. Methode. Inclusiecriteria CQI-spataderen Inleiding Vanwege de hoge prevalentie van spataderen, talloze keuzemogelijkheden en vrij onderhandelbare tarieven voor spataderzorg was deze medisch-specialistische zorg bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling

Nadere informatie

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register?

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register? 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids Maligne lymfoom Aanbiedingsbrief indicatorensets medische specialistische zorg Naam: Mevrouw (Marilou)

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

Scholing 3 Het Rug netwerk Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland. Programma. De resultaten op een rijtje. Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland

Scholing 3 Het Rug netwerk Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland. Programma. De resultaten op een rijtje. Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland Scholing 3 Het Rug netwerk Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland Ria Nijhuis Guus Meerhoff Simone van Dulmen Philip van der Wees Marjo Maas Juliette Cruijsberg Annick Bakker-Jacobs Programma Opening (

Nadere informatie

Protocol Ter beschikking stellen van patiëntervarings - gegevens. Versie maart 2013

Protocol Ter beschikking stellen van patiëntervarings - gegevens. Versie maart 2013 Protocol Ter beschikking stellen van patiëntervarings - gegevens Versie maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Het besluit en de besluitvormingsprocedure... 3 1.1. Het besluit... 3 1.2. Besluitvormingsprocedure...

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut. Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014

'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut. Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014 'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014 Agenda Over Qualizorg Sectoren en opdrachtgevers Procesomschrijving Wat gaat goed

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

QDNA PREM FYSIOTHERAPIE. Sturen op kwaliteit. Interview: Marije de Leur, Keurmerk Fysiotherapie

QDNA PREM FYSIOTHERAPIE. Sturen op kwaliteit. Interview: Marije de Leur, Keurmerk Fysiotherapie QDNA PREM FYSIOTHERAPIE Interview: Marije de Leur, Keurmerk Fysiotherapie Sturen op kwaliteit HET NIEUWE METEN FYSIOTHERAPEUTEN GAAN STUREN OP KWALITEIT. Er waait een frisse wind door het zorglandschap

Nadere informatie

Marloes zuidgeest 2 juni 2010

Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Op weg naar verantwoorde zorg Opzet onderzoek Resultaten Reflectie Conclusie Aanbevelingen NormenvoorVerantwoordeZorg Indicatoren: Zorginhoudelijke(zelf meten) zelfevaluatie

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie Deelname CQ-Index Fysiotherapie De CQ-Index Fysiotherapie: wat is het? De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

PROMs Outcome Measures. Wat zijn PROMs De toepassing van PROMs De toegevoegde waarde van PROMs Onze visie op PROMs

PROMs Outcome Measures. Wat zijn PROMs De toepassing van PROMs De toegevoegde waarde van PROMs Onze visie op PROMs PROMs Outcome Measures Wat zijn PROMs De toepassing van PROMs De toegevoegde waarde van PROMs Onze visie op PROMs Wat zijn PROMs? PROMs, wat zijn het? Definitie: Patient Reported Outcome Measures (PROMs)

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Doel: In het verleden zijn er te weinig concrete afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de aan NCDR deelnemende centra hun data aanleveren en op welke

Nadere informatie

ROUTINE OUTCOME MONITORING: BEHANDELINHOUD EN ORGANISATIE KOMEN SAMEN!

ROUTINE OUTCOME MONITORING: BEHANDELINHOUD EN ORGANISATIE KOMEN SAMEN! ROUTINE OUTCOME MONITORING: BEHANDELINHOUD EN ORGANISATIE KOMEN SAMEN! INLEIDING Dit artikel gaat in op Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM betekent kort gezegd: het periodiek verzamelen van gegevens

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Kwaliteit in Beweging & Landelijke Database Fysiotherapie

Kwaliteit in Beweging & Landelijke Database Fysiotherapie Kwaliteit in Beweging & Landelijke Database Fysiotherapie EPD-leveranciers bijeenkomst 1 juli 2014, Amersfoort Programmateam KiB/LDF Inhoudsopgave 1. Doel bijeenkomst (KNGF) 2. Huidige status (KNGF) 3.

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Planning - Copy

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Planning - Copy Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier toetst Zorginstituut Nederland of het kwaliteitsproduct voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële rol

Nadere informatie

Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg

Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg The long and winding road Wilco Graafmans Nico Rozing Opbouw Het KI in 1 minuut De bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie Het duurzame bouwwerk

Nadere informatie

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Petra Beusmans, Pauline de Heer Het Zorginstituut draagt onder andere zorg voor het beschikbaar maken van informatie over de

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR LANDELIJKE AANLEVERING KWALITEITSGEGEVENS VIA GEGEVENSMAKELAARS

LEIDRAAD VOOR LANDELIJKE AANLEVERING KWALITEITSGEGEVENS VIA GEGEVENSMAKELAARS LEIDRAAD VOOR LANDELIJKE AANLEVERING KWALITEITSGEGEVENS VIA GEGEVENSMAKELAARS Suzanne van der Meulen Suzan Orlebeke 15 december 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kwaliteitsborging van gegevens 3. Overzicht

Nadere informatie

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin

Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin Onderzoeksverantwoording onderzoek 2016 Uitgevoerd door: Hardegarijp, oktober 2016 Inhoudsopgave Inleiding...3 Samenvatting...3 Opzet cliënttevredenheidsonderzoek...5

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

CQI GGZ & VZ Werkinstructie voor de verkorte CQI ambulant en klinisch

CQI GGZ & VZ Werkinstructie voor de verkorte CQI ambulant en klinisch CQI GGZ & VZ Werkinstructie voor de verkorte CQI ambulant en klinisch Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1

Nadere informatie

Financiering integrale geboortezorg

Financiering integrale geboortezorg Financiering integrale geboortezorg Training Jan van Es Instituut Marja Appelman Agenda Integrale geboortezorg 1. Wat is het? Omschrijving Oorsprong / ervaringen Verschillende uitwerkingen mogelijk 2.

Nadere informatie

Samenwerking DICA-IKNL

Samenwerking DICA-IKNL Samenwerking DICA-IKNL Waarom, wat en hoe DICA-congres 24 juni 2013 Marlies Jansen-Landheer Waarom? Zelfde doel voor ogen: optimale kwaliteit van zorg voor de patient Centrale rol voor de professionals

Nadere informatie

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea)

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) Zinnig gebruik van ROM data NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) 2 Agenda I Context van de pilot II Pilot III Resultaten IV ROM bij Mentaal Beter V Toekomst

Nadere informatie

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016 Memo Aan Meetbureaus die willen gaan meten met de CQI Farmacie voor de landelijke benchmark 2016 Afzender dr. ir. M.H. (Maarten) Batterink Datum Barneveld, 11 november 2015 Significant Thorbeckelaan 91

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Samenwerkingsafspraken en aanlevering indicatoren Aanlevering indicatoren zonder kwaliteitsregistratie Indicatorsets zonder kwaliteitsregistratie

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie Kwaliteitsindicatoren & Transparantie - Een OECD blik - Resultaten van een studie over kwaliteitsregistraties voor NFU en ZiN - Niek Klazinga 15/11/16 Public report of the Quality Assessment Result of

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Meten van patiënttevredenheid in de tandartspraktijk

Meten van patiënttevredenheid in de tandartspraktijk Meten van patiënttevredenheid in de tandartspraktijk Josef Bruers Praktijkorganisatie Anno Nu 12 december 2015 Programma Waarom patiënttevredenheid meten? Veel gebruikt middel: de patiëntenenquête Meer

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond staaroperaties te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg en in de spreekkamer

Ervaringsdeskundigheid in de zorg en in de spreekkamer Ervaringsdeskundigheid in de zorg en in de spreekkamer 15 april 2016 Anouk Knops Projectleider Samen Beslissen Patiëntenfederatie NPCF Wie zijn wij? Koepel van patiënten- en consumenten-organisaties Het

Nadere informatie

PROMs in de orthopedie. Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017

PROMs in de orthopedie. Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017 PROMs in de orthopedie Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017 Inhoud Introductie LROI PROMs meten in de orthopedie Implementatie van PROMs Eerste resultaten PROMs Inhoud Introductie LROI

Nadere informatie

Ontwikkeling van de PREM Fysiotherapie Een vragenlijst over de ervaren kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg

Ontwikkeling van de PREM Fysiotherapie Een vragenlijst over de ervaren kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg Ontwikkeling van de PREM Fysiotherapie Een vragenlijst over de ervaren kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg Julie Heeren Mattanja Triemstra Dolf de Boer ISBN 978 94 6122 425 5 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

PROM-toolbox. Wat weten we uit de literatuur over de toepassing van PROMs?

PROM-toolbox. Wat weten we uit de literatuur over de toepassing van PROMs? https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/paginas/prom-toolbox.aspx PROM-toolbox Tools voor de selectie en toepassing van PROMs in de gezondheidszorg Wat weten we uit de literatuur over de toepassing van PROMs?

Nadere informatie