Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013"

Transcriptie

1 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013

2 Inhoudsopgave Inleiding Profiel Algemene identificatiegegevens Structuur van Alifa Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Kerngegevens Werkgebied Belanghebbenden Presentaties aan stakeholders Bestuur en Toezicht Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) Raad van Bestuur Raad van Toezicht Medezeggenschap medewerkers Strategische Ontwikkelingen Welzijn Ontwikkelingen Alifa Ontwikkelingen en resultaten Welzijn Vervallen subsidie peuterspeelzalen Verandering organisatiestructuur Ontwikkelingen bedrijfsvoering Bezuinigingen Organisatie en financiën Kwaliteit Kwaliteitsproject HKZ Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Arbo BHV/EHBO Plan van Aanpak Veiligheid en Gezondheid Klachtafhandeling FOBO Tevredenheidsonderzoeken Personeelsbeleid Personeelsformatie Deskundigheidsbevordering Verzuimbeleid Vertrouwenspersonen PR en Communicatie Doelen voor Bereikte targets in Doel 2 Interne communicatie Andere belangrijke gebeurtenissen in 2013 met betrekking tot communicatie Personeelsvereniging Resultaten bedrijfsvoering Bijlage A. Overzicht convenanten Bijlage B. Organogram Alifa Bijlage D. Jaarverslag vertrouwenspersonen Bestuurlijk jaarverslag Alifa

3 Inleiding Voor u ligt het bestuurlijk jaarverslag 2013 van Alifa. Een jaar waarin we verder gebouwd hebben aan resultaatsturing, kwaliteit, en professionaliteit. Er hebben eveneens wezenlijke veranderingen plaatsgevonden binnen Alifa. In het kader van de ontwikkeling van het Integrale Kindcentrum binnen de gemeente Enschede zijn de peuterspeelzalen sinds augustus 2013 geïntegreerd binnen de kinderopvangorganisaties. De gemeente Enschede is een van de koploper gemeenten die het peuterspeelzaalwerk wil harmoniseren met de kinderopvang. In het beleidskader is vastgelegd dat per 1 augustus 2013 alle peuterspeelzalen onder de wet Kinderopvang dienen te vallen. Vanaf deze datum kunnen alleen kinderopvangorganisaties subsidie ontvangen voor peuterarrangementen. Hierdoor is per 1 augustus 2013 de subsidie Peuterspeelzalen voor Alifa komen te vervallen. Een andere belangrijke ombuiging binnen Alifa is de gewijzigde organisatiestructuur. De aanvankelijke organisatie kende een gelaagdheid bestaande uit directie, managers, teamleiders en uitvoerend medewerkers. De aansturing per stadsdeel werd vormgegeven door een teammanager en teamleider. In 2013 is overgegaan naar een organisatiestructuur waarin de lagen van teamleiders en gebiedsmanagers in elkaar geschoven werden. Daarnaast is Alifa eind 2013 gestart met het doorvoeren van een reorganisatie als gevolg van bezuinigingen in Als gevolg hiervan komen een tweetalfunctiegroepen te vervallen, te weten de functiegroep beheer en de functiegroep Sociaal Cultureel Werker 2. Er zijn dit jaar inhoudelijke resultaten bereikt waar we trots op zijn, in de reguliere dienstverlening als ook in de vernieuwende projecten. De bedrijfsvoering is verder geprofessionaliseerd en is het jaar afgesloten met een positief financieel resultaat. Graag bedanken wij ook vanaf deze plek iedereen voor zijn of haar inzet in het afgelopen jaar! Mei 2014 Mohamed El Hamdaoui Patrick Varenbrink Directeur/bestuurder Bestuurlijk jaarverslag Alifa

4 1. Profiel 1.1. Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende persoon Stichting Alifa Adres Pathmossingel 200 Postcode 7513 CM Plaats Enschede Telefoonnummer Identificatienummer kamer van koophandel adres Internetpagina Structuur van Alifa Juridische structuur Alifa is een stichting, gevestigd in Enschede, opgericht op 21 juni Het wettelijk bestuur wordt ingevuld door de directie, ook Raad van Bestuur genoemd. Binnen Alifa is de term directeur/bestuurder gangbaar. Organisatiestructuur De organisatiestructuur van Alifa is weergegeven in een organogram. Dit treft u aan in bijlage B. Besturingsmodel Alifa hanteert integraal management als besturingsfilosofie. De organisatie- en structuurontwikkeling zijn gebaseerd op het concept van integraal management. Uitgangspunt is dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Medezeggenschapsstructuur De medewerkers worden vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad, conform de wet op de ondernemingsraden. In dit jaarverslag staat een overzicht van de bij de raad ingediende instemmings- en adviesaanvragen Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Missie Wij gaan voor een krachtige samenleving Alifa biedt maatschappelijke ondersteuning. Wij activeren, stimuleren en ondersteunen mensen om op eigen kracht mee te doen aan de samenleving. We leggen daarbij de focus op optimale kansen voor kinderen en jongeren. Visie Preventief, verankerd in de wijk, het onderwijs, de (sport-)vereniging. Professionals en vrijwilligers zijn gelijkwaardig, ieder in hun eigen rol en ieder met hun eigen verantwoordelijkheid. Kernactiviteiten Kerntaak van Alifa is het ontwikkelen, het adviseren over en uitvoeren van activerende en educatieve arrangementen. Dit doet Alifa in en vanuit peuterspeelzalen, opvoedingsondersteuning, kinderwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, ouderenwerk en migrantenwerk. Alifa bundelt de kennis, ervaring en betrokkenheid van bijna 100 professionele en enthousiaste medewerkers en bijna 900 vrijwilligers en stagiaires. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

5 Kerngegevens 2013 Aantal/bedrag Productie Uren RGA Uren Projecten Bezetting psz Personeel 1 Aantal personen in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte per einde verslagjaar Aantal detacheringen aan Alifa (vanuit DCW) Aantal detacheringen vanuit Alifa Instroom 2013 Uitstroom uren uren 100% 93 73,8 fte 3 medewerkers, 2,7 fte geen 5 medewerkers (3,3 fte) 160 medewerkers (84,2 fte) Stagiaires en vrijwilligers 2 Aantal stagiaires Aantal vrijwilligers Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (euro s) in verslagjaar Werkgebied De gemeente Enschede is het werkgebied van Alifa Belanghebbenden Het overzicht bevat partijen met wie Alifa op organisatieniveau een specifieke relatie is aangegaan, al dan niet in de vorm van een (samenwerkings)overeenkomst. Belanghebbende Samenwerkings- en ketenpartners Relatie tot Alifa Volks Universiteit Enschede (VUE) SIVE Ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, Projecten Taal in Actie, Routeplan, uitvoering cursussen & trainingen Projecten taal in Actie Samenwerking in netwerk ketenzorg Care (keten dementie, keten CVA en keten PTZ), zie overzicht 1 Voor een uitgebreid overzicht zie bijlage C. 2 Voor een uitgebreid overzicht zie bijlage C. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

6 GGZ, Cure, revalidatie, mantelzorg convenanten in bijlage A. Ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, MEE, regionale welzijnsorganisaties, maatschappelijke opvang Regionale welzijnsorganisaties Humanitas SMD Stichting vitale sportvereniging Vluchtelingenwerk Overijssel De Posten SES stichting Enschedese speeltuinen Jarabee Mediant Het Bouwhuis Tactus SKE DE Woonplaats Klanten/deelnemers Wijkraden Enschede Overheid Gemeente Enschede Provincie Overijssel Ministerie SZW Ministerie VWS Overheid algemeen Inspectie GGD Onderwijsinspectie Convenant Wonen, welzijn & zorg Samenwerking in WMO werkplaats Twente Project REIS Project Thuisadministratie Diverse projecten Project vitale sportvereniging Samenwerking maatschappelijke begeleiding Samenwerking project Wijkdiensten Zuid Samenwerkingsovereenkomst gebruik speeltuinen Samenwerking project Toekomst jonge moeders Samenwerking in Alzheimer café Gezamenlijke realisatie van de ponyboerderij Samenwerking jongerenwerk Samenwerking in de brede scholen Project Herstructurering Boswinkel Ondersteuning, aanvraag en verantwoording projecten (1) subsidierelatie resultaat gestuurde financiering, (2) subsidierelatie separate projecten op het gebied van welzijn, zorg, integratie, jeugd & onderwijs, werk & inkomen, (3) opdrachten stadsdeelmanagement, (4) convenantpartner diverse stedelijke projecten), (5) vergunningen en handhaving (accommodatiebeheer), (6) subsidierelatie I&D medewerkers en reintegratietrajecten, (7) ps doen, (8) project verbindingsmanagers, (9) Project Power Noord, (10) Project Perspectief Opdrachtgever/subsidieverstrekker diverse projecten Subsidieverstrekker project pilots harmonisatie peuterspeelzaalwerk Opdrachtgever diverse landelijke projecten waar Alifa in participeert: WMO werkplaats, REIS Vergunningen, uitvaardiging wetten en regels, van invloed op het personeelsbeleid van Alifa Toezicht peuterspeelzaalwerk en gesprekspartner bijzondere kwesties Bestandsopname VVE (peuterspeelzaalwerk, doorgaande lijn naar onderwijs) Bestuurlijk jaarverslag Alifa

7 UWV Politie Koepelorganisaties MO Groep Vakbonden (zorg)verzekeraars, banken Menzis Verzekeraars/banken Rabobank Diversen Provinciale klachtencommissie Welzijn Woningbouwcorporaties Stichting 13 mei Fondsen: Oranjefonds, Jantje Beton, e.a. Onderwijs Basisscholen Enschede (Consent, KOE, VCO) Speciaal onderwijs Saxion Scholingsboulevard Enschede Uitvoeringsinstelling sociale verzekeringen, beoordeelt ontslagaanvragen, beoordeelt in- en uitstroom WIA Samenwerking jongerenwerk, convenant zorg & veiligheid Branche organisatie Overleg via MO Groep over o.a. CAO en rechtstreeks met Alifa over Sociaal Plan Convenant wonen, welzijn & zorg Ketens CVA, Dementie en Palliatief Terminale Zorg Collectieve contracten ten behoeve van personeel Financiële dienstverlening Uitspraken aan directeur/bestuurder betreffende klachten medewerkers Dienstverlening vertrouwenspersonen Convenant wonen, welzijn & zorg, convenant zorg& veiligheid, opdrachten in het kader van wijkgericht werken (processen herstructurering, activering), sponsoring. Overeenkomst m.b.t. jongerenwerk Chill Out Financiële ondersteuning diverse projecten (1) Samenwerkingsrelatie ten aanzien van het aanbod van peuterspeelzaalwerk, brede scholen, opvoedingsondersteuning, kinderwerk, jongerenwerk. (2) (gedeeltelijk) Huisvesting peuterspeelzaalwerk (3) Overleg Spreidingsbeleid Enschede Inhoudelijke samenwerking jongerenwerk Alifa met t Schip, gezamenlijke huisvesting in de Mast. Organisatie brede training oplossingsgericht samenwerken, Procesbegeleiding de Mast, penvoerder WMO Werkplaats, bron voor instroom nieuwe medewerkers, toeleiding stagiaires (BOL), uitvoering methodiekbeschrijvingen. Bron voor instroom nieuwe medewerkers, toeleiding stagiaires (BOL), opdracht jongerenwerk in de Scholingsboulevard Bestuurlijk jaarverslag Alifa

8 Presentaties aan stakeholders Naast deelname aan diverse stuurgroepen, werkgroepen, projectgroepen, netwerkovereenkomsten, waarin Alifa haar externe partners en stakeholders ontmoet, heeft in 2013 ook een aantal presentaties van Alifa plaatsgevonden. Deze staan weergegeven onder het paragraaf bereikte targets in Bestuur en Toezicht 2.1. Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) In 2008 is de governance code W&MD vastgesteld door de leden van de MOgroep. De code bevat de basiseisen voor good governance, dat wil zeggen: goed besturen van een W&MD-onderneming, goed toezicht houden op het besturen en een adequate verantwoording afleggen over het besturen en toezicht houden. In het najaar van 2009 is Alifa gestart met de toepassing van de governance code. In januari 2010 is dit traject afgerond. Voorliggend jaarverslag voldoet aan de eisen uit de code W&MD Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Per Geb.datum Relevante nevenfuncties Dhr. M.L. (Mohamed) El Hamdaoui Voorzitter Lid 4 en 5 mei comité Voorzitter interne tuchtcommissie Victoria 28 Dhr. P.R.D. (Patrick) Varenbrink Voorzitter Bestuurslid MBS Haaksbergen Binnen Alifa wordt voor de voorzitter raad van bestuur de term directeur/bestuurder (gezamenlijk bevoegd) gehanteerd. De functie van directeur/bestuurder is een fulltime functie en wordt gehonoreerd conform de adviesregeling CAO W&MD Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht 31 december 2013 Naam Aandachtsgebied Toegetreden Geb.datum Hoofdfunctie Dhr. C. (Cees) Anker Voorzitter tot Relevante nevenfuncties DGA Anker Advies en Management BV (interimmanagement en consultancy) Commissaris Voith Railservices BV Commissaris Holland Golf Resorts BV Lid College van Arbiters KNVB Bestuurslid MBS Haaksbergen Dhr. A.H. (Ton) Beune Voorzitter Directeur/eigenaar Anthebe AM BV Programmadirecteur TechniekPact Twente Voorzitter RvT Stichting Kennispark Twente Mw. H.G.M (Riny) Vice-voorzitter/ Directeur gemeente Hengelo Coenders HRM Dhr. B.M.J. (Ben) Eshuis Lid/bedrijfsvoering Wethouder gemeente Hof van Twente Penningmeester CDA Overijssel Penningmeester stichting HET (Hengeveldse Evenementen Tent) Bestuurlijk jaarverslag Alifa

9 Dhr. R.S. (René) Mosman Lid/huisvesting, vastgoed Bestuurslid CDA/CDU Euregioverband Makelaar Onroerend Goed Toezicht De raad van toezicht heeft in 2013 toezicht uitgeoefend op en goedkeuring verleend aan: Begroting 2014 Bestuurlijk jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Verantwoording over KPI s 2013 Offerteronde accountants Contouren organisatieverandering Alifa Welzijn Waarneming Raad van Bestuur Alifa Invulling directiefunctie Governance inrichting en juridische structuur: o Kandidaten Raad van Toezicht o Vergoeding Raad van Toezicht en gewijzigde wetgeving Werkgeverschap De jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de bestuurders heeft plaatsgevonden. Klankbord Periodiek fungeert een delegatie van de (voorzitter en vicevoorzitter van de) Raad van Toezicht als klankbord voor de bestuurder. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere: strategievorming, financiën, reorganisatie, organisatie- en beleidsontwikkeling, professionalisering. De Raad van Toezicht heeft vanuit haar klankbordfunctie in 2013 de volgende onderwerpen met de bestuurder besproken: Inkooptraject RGA 2014 Subsidierelatie gemeente Enschede en bezuinigingsvoorstellen gemeente Enschede Sociale wijkteams Ontwikkelstructuur organisatie en tijdelijke organisatiestructuur Huisvesting Voortgang en afwikkeling kindcentra en migratie Reorganisatienota en sociaal plan HKZ en klanttevredenheidsonderzoeken Strategie en strategische samenwerkingspartners Stichting Horeca Initiatieven Multicar Overig De Raad van Toezicht heeft in 2013 zeven maal vergaderd. Contact met de organisatie: OR-MT Op 27 mei heeft de RvT een evaluatie gehouden separaat met het Managementteam en de Ondernemingsraad waarin de evaluatie van de waarneming directeur/ bestuurder is besproken. Daarnaast is gesproken over de toekomstige rol van Alifa en de algemene gang van zaken. Overleg met de externe accountant De accountant is jaarlijks aanwezig in de RvT vergadering tijdens de goedkeuring van de jaarrekening. Vergoeding leden RvT De leden van de RvT ontvangen elk een vaste vergoeding van per jaar. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

10 3. Medezeggenschap medewerkers Samenstelling Ondernemingsraad 31 december 2013 mevrouw Dimie Blanken, secretaris mevrouw Mieke ten Damme, tot 4 juli 2013 mevrouw Ilse van Heerwaarden, voorzitter de heer Jos Pinna de heer Michiel Spierings Overleg met bestuurder De volgende bespreekpunten zijn door de directeur/bestuurder in 2013 ter advisering aan de OR voorgelegd en afgerond: Lid Raad van Toezicht Ontwikkelen organisatiemodel Organisatieverandering Alifa Voorgenomen overdracht van het peuterspeelzaalwerk aan diverse kinderopvangorganisaties, de reorganisatie van Alifa en sociaal plan Voorgenomen reorganisatie SCW 2/beheer en sociaal plan De Ondernemingsraad heeft over bovenstaande onderwerpen positief advies uitgebracht. De volgende bespreekpunten zijn door de directeur/bestuurder ter instemming aan de OR voorgelegd en afgerond: Verlenging Arbodienst Dugardijn Overzicht wijzigingen documenten Personeel op Werkwijzer Verzuimbeleid Nieuw format arbeidsovereenkomst Voorstel nieuwe beloningscyclus Werving & Selectiebeleid Herplaatsingsprotocol Introductiebeleid Verlofbeleid De Ondernemingsraad heeft ingestemd met bovenstaande voorstellen. De volgende bespreekpunten zijn in de Ondernemingsraad behandeld: a. Strategische & Organisatorische zaken: Strategische samenwerkingspartners Presentatie Welzijn nieuwe stijl Ontwikkeling sociale wijkteams Migratie peuterspeelzaalwerk Overdracht Kinderdomein Tussenrapportage huisvesting Huisvesting De Mast Strategische heroriëntatie en koers (Tijdpad van zorgen voor naar zorgen dat) Tijdelijke organisatiewijziging Rapport organisatiestructuur Welzijn Bezuinigingen gemeente Enschede Inkoop RGA 2013 Voortgang RGA 2014 Klanttevredenheidsonderzoek HKZ Stichting Horeca Initiatieven Ronde langs de teams Planning & Control cyclus Communicatie Stand van zaken meldcode Stand van zaken methodiekbeschrijvingen Stand van zaken en toekomst Shared ServiceCenter Bestuurlijk jaarverslag Alifa

11 b. P&O zaken/hrm: Verlenging Arbodienst Dugardijn Proces rondom nieuwe arbodienst en offertetraject Overzicht wijzigingen documenten Personeel op Werkwijzer Verzuimbeleid Ziekteverzuim Nieuw format arbeidsovereenkomst Voorstel nieuwe beloningscyclus Werving & Selectiebeleid Herplaatsingsprotocol Introductiebeleid Verlofbeleid Vrijwilligersbeleid Brede school regisseurs Kerstpakket Medewerkerstevredenheidsonderzoek Reorganisatie Sociaal plan Stand van zaken tijdelijke contracten Competentiemanagement en sollicitatieprocedure teamleiders Directiefunctie na 2013 / contact OR-RvT c. Financiële zaken: Jaarrekening 2012, bestuurlijk jaarverslag met accountantsverklaring Financiële kwartaal- en halfjaarcijfers Voortgang bezuinigingen Offerteronde accountants Offerteronde verzekeringen d. OR zaken: Verkiezingen Ondernemingsraad Ambtelijk secretaris De Ondernemingsraad heeft in 2013 tien maal overlegd met de directeur/bestuurders in een formele overlegvergadering. Overig overleg Bijeenkomst OR, RvT d.d. 27 mei 2013 Tijdens deze bijeenkomst is de evaluatie van de waarneming directeur/bestuurder, de toekomstige rol van Alifa en de algemene gang van zaken besproken. 4. Strategische Ontwikkelingen 4.1. Welzijn Landelijke ontwikkelingen De sector Welzijn is momenteel volop in beweging om het hoofd te kunnen bieden aan belangrijke transities die op gemeenten afkomen. Het gaat om de volgende ontwikkelingen: Invoering participatiewet Transitie Jeugdzorg Transitie AWBZ Passend Onderwijs Er moet meer gebeuren met minder geld. Diensten dienen effectiever, efficiënter en doeltreffender te worden georganiseerd, zodat de dienstverlening toch kwalitatief hoogwaardig blijft. De meerwaarde ontstaat door hierbij vooral de samenhang tussen de transities scherp in de gaten te houden. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

12 Lokale ontwikkelingen Naast landelijke ontwikkelingen, speelt ook lokaal een aantal zaken. Binnen de gemeente Enschede zullen de komende jaren vooral de volgende maatschappelijke vraagstukken spelen: Toename aantal ouderen Toenemend beroep op zorg en hoe kun je dat anders organiseren Krapte arbeidsmarkt Noodzaak tot bezuinigingen bij gemeente Definitief vormgeven aan de Wijkteams nieuwe Stijl Op 26 september 2011 is de Kadernota (Wijk)welzijn vastgesteld in de raad. In deze nota geeft de gemeente aan Alifa opdracht zich te concentreren op de kwetsbare inwoners van Enschede en de landelijke kaders voor Welzijn Nieuwe Stijl vertaald voor Enschede. Doel en aspiraties van Alifa Alifa heeft de keuze gemaakt om: Een organisatie te zijn voor maatschappelijke ondersteuning. Hierbij concentreert zij zich volledig op mensen die ondersteuning nodig hebben en/of niet zelfredzaam zijn. De focus op Enschede te houden. Integrale aanpak op de benoemde doelstellingen en doelgroepen. Een positie in te nemen met het oog op grote transities/transformaties in het veld van de AWBZ, Jeugdzorg, lokaal de schil vormen rond de wijkcoaches. Alifa neemt deel aan de werkgroepen inhoud en bemensing ter voorbereiding op de te ontwikkelen Wijkteams Nieuwe stijl in Enschede. De ondersteuning van kwetsbare burgers dient tijdelijk te zijn, met zo min mogelijk professionele ondersteuning, met een zo groot mogelijke inzet van de burgerkracht (vrijwilligers). Daartoe intensieve samenwerkingen aangaan met (delen van ) andere organisaties. In 2013 zijn we verder gaan werken aan de inhoudelijke samenwerking met onder andere de SMD. Dit in het kader van de ontwikkelingen van de Wijkteams Nieuwe Stijl, maar ook vanwege het verwerken van de consequenties van de bezuinigingen. De ingezette koers van de organisatie door de introductie van Welzijn Nieuwe Stijl gaat onverminderd door. De nieuwe manier van werken betekent vooral dat er in integrale teams samengewerkt wordt aan het oppakken van maatschappelijke vraagstukken. Als gevolg van deze ingeslagen weg en de door de gemeente opgelegde bezuinigingen voor 2014, is de zware beslissing genomen niet langer verder te gaan met de functie SCW2 en de functiegroep beheer. Alifa gaat onverminderd door op deze om de kwaliteitsslag verder door te voeren. Hierbij is in de uitvoering aandacht voor: Continuïteit en aanwezigheid in de wijken. Verwevenheid met de stad (burgers, instellingen en wijkcoaches). Vertrouwen, geworteld in de samenleving, laagdrempelig en zichtbaar in de buurt. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid staan voorop Ondersteuning wordt eerst gezocht in het eigen netwerk Bij gevaar of (ernstige) bedreiging van ontwikkeling snel ingrijpen Waar nodig gebied gebonden en vindplaatsgericht Met verschillende instellingen op het terrein van zorg, sport en onderwijs hebben we het afgelopen jaar de banden aangehaald. Komend jaar willen we door ontwikkelen wat we het afgelopen jaar hebben opgebouwd, zowel intern binnen de integrale teams als extern in de samenwerking met partners. Een grote verandering in 2013 was ook het afbouwen van het peuterspeelzaalwerk. Na 30 jaar peuterspeelzaalwerk is deze taak nu opgegaan in de Integrale Kind Centra. Perspectief Alifa De organisatie zal zich moeten richten naast haar bestaande taken op het binnen halen van nieuw werk, het aanbieden en ontwikkelen van nieuwe producten, aangaan van intensieve samenwerking met partners, uitbouwen van een sterk imago en het lean en mean maken van de organisatie. De organisatie kenmerkt zich door professionaliteit en verantwoordelijkheid bij de uitvoerende medewerkers in het primaire proces die worden ondersteund door een professionele en efficiënte staf. Het primaire proces van welzijn dient zo efficiënt en effectief mogelijk te worden ingericht zodat de kosten die hiermee gemoeid zijn zo laag mogelijk zijn. Dit leidt tot veel minder administratieve Bestuurlijk jaarverslag Alifa

13 handelingen en betere monitoring van het primaire proces. Vooral de eenvoudige administratieve handelingen komen hiermee te vervallen door enerzijds de inhoudelijke kanteling en anderzijds de optimalisatie van de bestaande processen. Wie zijn onze belangrijkste samenwerkingspartners? In het bedrijfsplan worden de volgende partners genoemd: Gemeente Enschede SMD Woningcorporaties Zorginstellingen Scholen MEE SIZT Vitale sportverenigingen Jarabee Het gaat bij bovenstaande organisaties om instellingen waar samen aanvullend nieuwe diensten ontwikkeld kunnen worden met efficiencyvoordeel. Aan bovenstaand rijtje zouden andere organisaties kunnen worden toegevoegd, bijv.: Politie Integrale Kind Centra Tactus Humanitas CJG Ondernemers Burgerinitiatieven Speeltuinen Huisartsen 4.2. Ontwikkelingen Alifa Uitdagingen zoals de op handen zijnde transities en de bezuinigingen op welzijn hebben ertoe geleid de organisatie verder te professionaliseren. Onderstaand treft u de meest relevante resultaten en ontwikkelingen aan. Hierin staan de volgende onderwerpen centraal: Ontwikkelingen en resultaten Welzijn Vervallen subsidie peuterspeelzalen Verandering organisatiestructuur Ontwikkelingen bedrijfsvoering Bezuinigingen Ontwikkelingen en resultaten Welzijn Inkooptraject 2013 Huidige inkoop Alifa werkt vanuit verschillende beleidsterreinen. De inkoop, organisatie en uitvoering van diensten/inspanningen vindt zowel per stadsdeel of stedelijk plaats. In tabel 1 is de stand van zaken ten aanzien van de inkoop in 2013 op beleidsterreinen uiteengezet. Beleidsterreinen 1. Peuterspeelzaalwerk t/m augustus Opvoedondersteuning 3. Wijkwerk (ook Kinderwerk) 4. Jongerenwerk 5. Ouderenwerk 6. Vluchtelingenwerk 7. Vrijwilligerswerk (in 2013 afscheid van genomen) Bestuurlijk jaarverslag Alifa

14 Tabel 1: Beleidsterreinen Alifa, 2013 Het inkooptraject 2013 is begin 2013 afgerond. De inkoop is geheel gebaseerd op de systematiek van resultaatgerichte afspraken (conform de Kadernota (wijk)welzijn ). De algemene doelen zijn herleid uit de maatschappelijke ontwikkelingen en de keuzes die het College van B&W heeft gemaakt voor de stad Enschede de komende jaren tot en met Belangrijke doelen voor Enschede zijn: inwoners hoger opgeleid/betere startkwalificaties meer mensen aan het werk minder mensen afhankelijk van zorg versterken stadsdeelgewijs werken en burgerparticipatie In de Kadernota geeft het College voorts aan dat op het terrein van Innovatie specifieke aandacht uitgaat naar de thema s: Veiligheid; focus ligt op (camera)toezicht en crowd management Duurzaamheid; focus ligt op klimaat- en energiebeleid Zorg; focus ligt op het versterken van de zelfredzaamheid van burgers Inhoudelijke resultaten Doorontwikkeling Resultaat gerichte afspraken In 2013 zijn wederom Resultaatgerichte afspraken met de gemeente overeengekomen. In 2012 werden de afspraken geformuleerd onder een van de 6 algemeen geformuleerde doelen: 1. Iedereen doet mee (meer participatie en sociale samenhang) 2. Stijging op de participatieladder (meer mensen zijn actief) 3. Meer veiligheid (meer sociale veiligheid) 4. Eigen kracht (vergroten zelfredzaamheid en talentontwikkeling) 5. Minder zorg (door meer inzet op preventie) 6. Meer kansen (voor jeugd) In 2013 is er voor gekozen om het aantal algemene doelen in te dikken en ruimte te bieden voor het maken van concrete afspraken onder een aantal doelen in plaats van alle. In elk stadsdeel zijn op basis van de belangrijkste vraagstukken die er spelen concrete resultaten geformuleerd onder een aantal algemene doelen. De belangrijkste algemene doelen waaronder concrete afspraken werden gemaakt zijn; 1. Iedereen doet mee 2. Meer veiligheid 3. Eigen kracht 4. Minder zorg Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar in grote lijnen weergegeven. In de stadsdelen is geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de RGA-afspraken, verdere professionalisering door deskundigheidsbevordering en de (door)ontwikkeling van methodieken. Hieronder staan deze ontwikkelingen kort beschreven. Daarna volgt een uiteenzetting van de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de stedelijke inzet. Resultaten afspraken: algemeen Bij elke uitvoeringsovereenkomst is een uitvoeringsplan uitgewerkt. In dit laatste document staan concrete inspanningen vermeld om de afgesproken concrete resultaten te behalen. Voor beide documenten verwijzen wij naar de RGA s en de uitvoeringsplannen van de afzonderlijke stadsdelen/stedelijk. Voor de behaalde resultaten per stadsdeel/stedelijk verwijzen wij naar de Jaarrapportage RGA Geconcludeerd kan worden dat voor nagenoeg alle stadsdelen de meeste resultaten zijn bereikt en/of tijdig zijn bijgesteld. Daar waar resultaten niet konden worden behaald is dit tijdig gecommuniceerd met Stadsdeelmanagement en/of de gemeente. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

15 Stedelijk jongerenwerk In 2009 is een strategisch plan opgesteld waarin staat geformuleerd dat het Stedelijk jongerenwerk van Alifa en V.S.O. Het Schip een gezamenlijk methodiek zullen ontwikkelen dat uiterlijk in 2012 wordt geïmplementeerd. In de afgelopen jaren heeft samenwerking plaatsgevonden tussen beide organisaties maar dit had nog niet tot een gezamenlijke aanpak geleid. Het afgelopen jaar is geprobeerd om via een projectgroep bestaande uit medewerkers van Het Schip en Alifa als nog een methodiekhandboek voor de Mast te ontwerpen, met daarin een actieplan en concrete activiteiten. In de methodiekhandboek zou de verbinding tussen het speciaal onderwijs en het jongerenwerk worden beschreven. Aan dit project is echter voortijdig een einde gekomen. Bezuinigingen op het stedelijk jongerenwerk en nieuwe inzichten positioneren het stedelijk jongerenwerk op de Mast anders. Meer en meer komen de problemen rond jongeren in instellingen en/of organisaties m.b.t. ondersteuning en hulpverlening te liggen bij de nieuwe wijkteams. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers zijn van het allergrootste belang voor Alifa; zeker in het licht van de transities. De rol van de agoog schuift op, steeds meer directe taken worden uitgevoerd door de burger zelf en vrijwilliger waarbij de agoog coördineert en processen bewaakt. Het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers zorgt ervoor dat mensen actief meedoen en hun bijdrage leveren aan de samenleving en kan bovendien uiteindelijk het gebruik van professionele zorg- en dienstverleners zoveel mogelijk voorkomen. Alifa is daarmee een organisatie die actief burgerschap activeert. In 2013 waren er bij Alifa meer dan 750 vrijwilligers actief bij o.a. ontmoetingsactiviteiten, dienst/hulpverlening en ondersteuning en werkten ze met diverse doelgroepen zoals jongeren, allochtonen, ouderen, wijkbewoners, peuters of kinderen. Alifa heeft vrijwilligers van verschillende achtergronden, leefstijlen en leeftijden. Het vrijwilligersbeleid is in 2013 op een aantal punten aangepast en geïmplementeerd in de teams. Daarnaast zijn de voorbereidingen begonnen van een nieuw (digitaal) vrijwilligersregistratiesysteem. Tot 1 juli exploiteerde Alifa het Servicepunt Vrijwilligerswerk. Het Servicepunt Vrijwilligerswerk was er voor heel Enschede en gaf informatie en advies aan (vrijwilligers)organisaties en bemiddelde in vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk. Door het wegvallen van de subsidie van de Gemeente Enschede is deze activiteit per 1 juli gestopt. Migrantenwerk Het Loodsenproject Afgelopen jaar werd het tweede Loodsenproject afgesloten met 150 trajecten. De doelgroep bestond naast nieuwkomers ook nu weer uit oudkomers. De gemeente Enschede verstrekte voor dit project de subsidie. Na 1 juni startte het derde Loodsenproject met financiering achteraf door het COA. Hoe meer trajecten, hoe meer geld. De trajecten van 20 afspraken bestonden uit maatschappelijke begeleiding, activering en uit taallessen, zowel individueel als groepsgewijs. De doelgroep van project 3 bestaat alleen nog uit vluchtelingen met een verblijfstitel na 1 januari De maatschappelijke begeleiding bestond uit de ondersteuning van de uit een AZC afkomstige deelnemer bij de vestiging in Enschede. Op het moment dat een deelnemer binnenkwam bij Alifa werd de huisvesting veelal geregeld. Bij de maatschappelijke ondersteuning moet gedacht worden aan het regelen van de uitkering, de belastingen, de toeslagen voor huur en zorg, het kiezen van een energieleverancier, een internetprovider, de inrichtingskosten van het huis en de toeleiding naar de inburgeringscursus. De meeste vluchtelingen zijn afkomstig uit Syrië, Irak, Afghanistan, Iran en in mindere mate uit de Afrikaanse landen. Wat opviel is de sterke motivatie bij de deelnemers om er in Nederland iets goeds van te maken met in zich de traumatische oorlogservaringen, verdriet, heimwee en gemis van en zorg om familie in het thuisland. Om de kwantiteit en de kwaliteit van de uit te voeren trajecten te garanderen was er naast de coördinator en de projectmedewerker een groep kantoorstagiaires en kantoorvrijwilligers werkzaam. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

16 Op het hoogtepunt bestond het team uit maar liefst 20 medewerkers. Zonder deze aanvullende inzet zou het project niet mogelijk zijn geweest. Dit team was werkzaam naast de ca. 50 veldwerkers, vrijwilligers, die deelnemers thuis begeleidden. Dit vroeg een intensieve ondersteuning wat betreft de begeleiding van beide groepen (stagiaires en vrijwilligers). En de samenstelling van een dergelijk team is op z n minst uniek te noemen. Er zijn in het derde project in een half jaar tijd ruim 100 trajecten gerealiseerd. Vluchtelingenwerk Alifa vluchtelingenwerk werkt met een wekelijks spreekuur als onderdeel van het Front-Office. Op dat spreekuur kwamen in 2013 ruim 300 mensen met een vraag over hun verblijfsvergunning of en dat in toenemende mate met een vraag over de mogelijkheid om een verblijfsvergunning te verkrijgen voor familie. Dat waren met name Syrische mensen met een vraag over gevluchte familieleden, die zich bevinden in de landen rondom Syrië. Rondom die vragen wordt een dossier gemaakt met de gegevens van de mensen in Enschede en de Syrische vluchtelingen in de landen rondom Syrië. Dat dossier gaat naar de Nederlandse vertegenwoordiger van de VN vluchtelingenorganisatie in Nederland (UNHCR). Het front-office verwijst de andere cliënten naar de geëigende instellingen in Enschede, die de begeleiding en hulpverlening kunnen verzorgen. Naast het wekelijks inloopspreekuur wordt er gewerkt met (vervolg)afspraken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verwijzingen naar de gemeente en de stadsbank voor de financiële zaken, naar het loodsenproject voor de maatschappelijke begeleiding. Indien er (grote) problemen ontstaan bij het realiseren van gezinshereniging (vorming), wordt de gespecialiseerde advocatuur ingezet. Verwezen wordt naar Mediant of andere (medische) hulpverleners als er sprake is van PTSS. De hulp van gespecialiseerde advocatuur wordt ingezet voor zaken van asielzoekers, die verband houden met het verkrijgen (cq. verliezen) van de verblijfstitel. Verwezen wordt naar de maatschappelijke opvang als het gaat over huisvesting. Indien de asielzoeker terug wil keren naar het land van herkomst (of een land dat hem toelaat), wordt verwezen naar IOM of de dienst terugkeer en vertrek (DT & V) van de overheid. Op bovenstaande punten wordt advies gegeven aan de cliënten als het een simpele vraag of uitleg betreft en ondersteuning verleend, waar het nodig is. Asielzoekers worden ondersteund bij hun asiel- of andere aanvraag, statushouders met een vergunning bepaalde tijd worden ondersteund bij de omzetting naar onbepaalde tijd. Mensen met een vergunning op de d-grond worden ondersteund bij het verkrijgen van een permanente status en mensen met een B9 vergunning worden geholpen bij het verkrijgen van voortgezet verblijf. Het betreft ook ondersteuning in de dagelijkse behoeften, indien dit niet geregeld kan worden via het loodsenproject. Het werk voor de migranten en vluchtelingen/asielzoekers wordt geëvalueerd, waarbij de vrijwilligers nadrukkelijk worden betrokken. Het aantal cliënten is ongeveer 80 (buiten de 26 deelnemers aan het project Perspectief). Deze mensen worden begeleid bij de jaren durende asielprocedures en procedures tegen de intrekking van de verblijfsvergunning. Daarnaast worden mensen geholpen bij het invullen van de juiste formulieren voor het verlengen van de verblijfsvergunningen en het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Dat is aan de orde bij de mensen, die vijf jaar geleden een verblijfsvergunning hebben gehad en nu in aanmerking komen voor het Nederlanderschap. Begin 2013 konden mensen zich aanmelden voor het kinderpardon. Dit kinderpardon maakt deel uit van de afspraken in 2012 bij het tot stand komen van het kabinet VVD-PvdA. In november 2013 werd het eerder genoemde project perspectief beëindigd. Maar niet alle (voormalige) deelnemers konden het traject afsluiten met een verblijfsvergunning. De mensen, die dat niet hebben kunnen gebruik maken van het front-office en worden verwezen naar het wekelijkse spreekuur. In 2013 werd structureel deelgenomen aan het LTO (Lokaal Terugkeer Overleg), waarin DT&V, IND, Vreemdelingenpolitie, menthol-carinth en gemeente overleggen over problematische situaties rond verblijfsvergunningen van vreemdelingen in Enschede. Alifa maakte onderdeel uit van de gemeentelijke afvaardiging. In 2013 werd er maandelijks vergaderd in diverse plaatsen in het land. Elke vergadering werd in Enschede voorbereid en vanuit Alifa Vluchtelingenwerk werden case Bestuurlijk jaarverslag Alifa

17 beschrijvingen gemaakt. Tot november 2013 werden met name de zaken van het project Perspectief behandeld en in mindere mate andere zaken. Vanaf november 2013 werd het LTO voortgezet voor uitsluitend de niet AMA zaken. Ondersteuning allochtone zelforganisaties De Afghaanse gemeenschap werd geadviseerd bij de opzet van een eigen organisatie in Enschede. De Sierraleoonse vereniging is ondersteund bij het opzetten van een culturele manifestatie op 1 juni jl was het tweede jaar dat deze spectaculaire activiteit werd georganiseerd in de Enschedese wijk stadsveld. Het betrof o.a. aanvraag subsidie en de benodigde vergunningen en aandacht in de pers. Door de deelname van enige honderden mensen kan worden gesproken van een groot succes. Met de Assyrische vereniging werd gekeken naar mogelijkheden om overlast van jongeren uit de gemeenschap op te lossen. Met de vereniging van jongeren uit west Afrika in Enschede (Jonewa) is gekeken naar ruimtes, waar men bij elkaar kan komen en is begonnen met de organisatie van een internationale voetbalmanifestatie in Ouderenwerk Het afgelopen jaar is ingezet op het ontwikkelen van de samenwerking met huisartsen in het kader van het concept Welzijn op recept. Eind 2013 is dit concept verder ingevuld. Het doel is dat Alifa vanaf 2014 met patiënten die door de huisarts zijn doorverwezen vanwege hun klachten, na gaat welke (welzijns-)voorzieningen in de directe omgeving van de patiënt diens klachten kunnen doen afnemen. Met andere gezondheidscentra zijn contacten gelegd m.b.t. de functie die Alifa Welzijn ouderen kan vervullen voor oudere patiënten. Er is een start gemaakt met het onderzoeken in hoeverre het project Samen Oud in Enschede gestart kan worden. Vanuit het project wordt een ouderenadviseur ingezet door de gemeente in samenwerking met de zorgverzekeraar om een betere afstemming te verwezenlijken tussen de vraag op het gebied van wonen, welzijn en financiën. De ouderenadviseur onderhoudt contacten met de huisarts en de wijkverpleegkundige/praktijkondersteuner. Daarnaast is gekeken naar het project Coach 4 you (een Gildeproject) dat is gebaseerd op het adviseren van jongeren door ouderen. Er is nagegaan in hoeverre dit principe in Enschede nader uit te werken is. Hierover volgt meer in De verkenningen van vorig jaar op het gebied van betaalbare domotica heeft in 2013 geleid tot het opzetten van het project Thuistechnologie. Hierin wordt samengewerkt met de Stichting Vitaliteit+Veiligheid voor Senioren. Deze organisatie voert woningscans uit bij ouderen thuis. Aan de hand van deze scans kan nagegaan worden in hoeverre thuistechnologie een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid van ouderen. Aan bewoners wordt gevraagd of ze op de hoogte zijn van de diensten van Alifa Welzijn Ouderen. Er is een projectplan opgesteld en momenteel wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn m.b.t. fonds- en sponsorwerving. OVOS Eigen kracht, Minder zorg, en Meer kansen, dat waren in 2013 de drie hoofddoelen waaraan Alifa met opvoedingsondersteuning aan ouders en kinderen werkte. Aandacht voor risico- en stressfactoren én voor protectieve, compenserende factoren is daarbij het uitgangspunt. De kernstrategie van Alifa op het gebied van opvoedingsondersteuning is preventief, effectief en gericht op empowerment, met evidence based methodieken werken aan: Ontwikkelingsstimulering van kinderen: ouders leren hoe zij de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren met gesprekjes, voorlezen en spelletjes, bijvoorbeeld met Spel aan huis; de betrokkenheid van ouders bij school bevorderen, bijvoorbeeld door thema-avonden en ontmoetingsgroepen in de school en activiteiten voor vaders in samenwerking met school; Opvoedingsondersteuning: de competenties en vaardigheden van de ouders vergroten om zelf opvoedproblemen op te lossen en te voorkomen, bijvoorbeeld met themabijeenkomsten, oudercursussen en Triple P; Bestuurlijk jaarverslag Alifa

18 Beïnvloeden van omgevingsfactoren: de sociale verbanden en contacten tussen gezinnen versterken, maatschappelijke participatie vervorderen en een ondersteunend netwerk rond gezinnen te ondersteunen en creëren, bijvoorbeeld door de huisbezoeken en ontmoetingsgroepen. We hebben hierbij speciaal aandacht voor die ouders die niet of nauwelijks bereikt worden door andere organisaties, kwetsbare gezinnen (VVE indicaties, opvoedingsvragen, alleenstaande moeders, isolement, cumulatie van risicofactoren) die we opzoeken in de wijk en bij hen thuis. Door nauwe samenwerking in CJG verband, waaronder Loes, wijkteams en wijkcoaches en overige netwerkpartners vormt Alifa een schakel in het aanbod van laagdrempelige opvoedingsondersteuning in Enschede. De in de RGA geformuleerde doelen zijn behaald, in de eindrapportage wordt hiervan verslag gedaan. Projecten Welzijn op recept Alifa is met 3 huisartsen het project Welzijn op Recept begonnen. Daar waar mensen geen recept nodig hebben maar bijv. aandacht en ontspanning neemt Alifa het stokje van de huisarts over. We hanteren 1 contactpersoon voor Alifa die contact opneemt met de patiënten die door de huisarts doorverwezen worden naar Alifa. Alifa kijkt wat de vraag achter de vraag is en maakt van de patiënt een krachtige burger, die mee wil doen. Zakgeldproject Oost Jongeren zetten zich in voor de buurt. In ruil hiervoor krijgen zij een kleine vergoeding, kunnen sparen voor een gezamenlijke wens. Met name het in willen zetten voor de buurt maakt jongeren meer betrokken en geeft hen een gezicht voor de buurt. Het contact tussen jongeren en ouderen wordt gelegd en dit vergemakkelijkt het naar elkaar toekomen. Angst maakt plaats voor begrip. Multicar We komen achter de voordeur. Willen van en in de straat zijn. Dit doen we middels de werkwijze van de multicar. In afstemming met het wijkfunctionarissenoverleg wordt er bepaald welke straat er meer aandacht verdient naar aanleiding van een niet pluis gevoel. Hier gaat Alifa langs de deur. Er wordt aan de hand van een quick-scan een eerste indruk verkregen. Naar aanleiding hiervan krijgt dit bezoek wel of geen vervolg. Het is een intensieve, snelle manier van inventariseren. Hier leveren we direct de meerwaarde voor de Wijkteams Nieuwe Stijl als het gaat om lichte problematiek op te merken en te voorkomen dat het afglijdt. Maar ook nog niet bekende ernstigere signalen kunnen direct verder geleid worden. Alifa gaat niet probleemgericht, zonder dwang of drang bij mensen op bezoek. Op naar de Top Alifa en Ucar & Enklaar BV hebben vorig jaar met het project Op naar de Top, hun krachten gebundeld om het succes op school en op de arbeidsmarkt van allochtone jongeren te vergroten. Gaat een allochtone jongere naar het vmbo of naar het gymnasium. Het verschil kan gemaakt worden met het project; Op naar de Top. Allochtone jongeren van de tweede en derde generatie doen het op school en daarna op de arbeidsmarkt nog steeds minder goed dan hun autochtone leeftijdgenoten. Ondanks hun intelligentie en inzet bereiken ze lang niet altijd wat ze zouden kunnen. Wat ze vaak missen vanuit thuis is: de aanmoediging om te studeren adequate kennis over beroepen en de leerweg daar naartoe een netwerk van Nederlandse personen die hen verder kunnen helpen op arbeidsmarkt vaardigheden om te netwerken een echt grondige beheersing van het Nederlands kennis van Nederlandse cultuur en gedrag en weten hoe je daar mee om moet gaan of hoe je die kan inzetten Dat komt omdat allochtone kinderen steeds meer gesegregeerd opgroeien en daardoor niet of nauwelijks voeling krijgen met de hoofdstroom van de Nederlandse maatschappij. Het project Op Bestuurlijk jaarverslag Alifa

19 naar de Top! wil de segregatie doorbreken en talentvolle allochtone kinderen van de basisschool in contact brengen met autochtone gezinnen die in ruime mate beschikken over het culturele en sociale kapitaal dat deze jongeren van huis uit missen. Gastkinderen: De gastkinderen zitten in groep 7 van de basisschool in Enschede waar merendeels kinderen van immigranten naartoe gaan. Twee scholen doen mee: het gaat om De Toermalijn in Noord en De Windroos in Zuid. Het motiveren van de kinderen om deel te nemen verliep bij De Toermalijn moeizaam en bij De Windroos zonder problemen. De kinderen in Noord hebben zijn veelal migranten en de kinderen uit Zuid hebben in de meeste gevallen een achtergrond als vluchteling. Gastouders: Er zijn 10 gastgezinnen gevonden rond De Toermalijn in Roombeek en de Bolhaar. En in Zuid rond De Windroos in de Wesselerbrink en de Helmerhoek. De voorkeur ging uit naar gastgezinnen op een korte afstand van de school of het woonadres van het kind. Het vinden van gastgezinnen bleek een lastige opdracht. Koppelingen: Er werden 10 kinderen gekoppeld, 3 in Noord en 7 in Zuid. In Noord betreft het kinderen met een Turkse achtergrond. In Zuid is de achtergrond divers, te weten, Syrisch, Iraans, Vietnamees, Afghaans, Irakees, Georgisch en Koerdisch. Alle kinderen zijn thuis bezocht, net als de gastouders. Beide groepen (Noord en Zuid) hebben de start gemaakt in het Muziekcentrum met het bijwonen van een theatervoorstelling, gecombineerd met een workshop. Nu het project eenmaal draait, hopen we op nog eens 10 aanmeldingen. Het project wil in totaal 20 kinderen dit traject aanbieden. Voetbal, Veiligheid en Vorming Project gericht op alle voetbalverenigingen in Enschede. Doel: tegengaan en voorkomen van geweld en bevorderen van sportiviteit op en rondom de voetbalvelden om vervolgens te komen tot en veilig en sportief sportklimaat. Dit project is in het kader van sportbuurtcombinatiefuncties voor 3 jaar toegekend aan Alifa. Het werkgebied zijn de 26 voetbalverenigingen in Enschede. Onderzoek naar Ouder-kindhuis regio Enschede in opdracht van Estinea In 2013 is onderzoek uitgevoerd in opdracht van Estinea. Het betrof een vervolgonderzoek naar de vraag of er in de regio Enschede voldoende vraag is naar een ouder-kindhuis voor lvb-ouders (licht verstandelijk beperkt). Vanuit Estinea leeft de wens om een eigen ouder-kind huis in de regio Twente, meer specifiek, Enschede, op te zetten. De afgelopen jaren heeft de organisatie te maken gekregen met een aantal cliënten, dat zwanger raakte en/of een duidelijke kinderwens heeft geuit. Op dit moment bestaat binnen Estinea geen aanbod voor lvb-cliënten die een kind verwachten; zowel wat betreft de opvang in de bestaande locaties als wat betreft de begeleiding van de moeder, de eventuele partner en het pasgeboren kind. Cliënten moeten daardoor noodgedwongen verhuizen naar andere instellingen in of buiten de regio Twente die wel over een aanbod beschikken. Naar aanleiding van het onderzoek kon de conclusie worden getrokken dat de vraag naar een ouder-kind huis in de regio Enschede duidelijk aanwezig is. Het opzetten van een ouder-kindhuis zal financieel echter niet ondersteund worden door Menzis Zorgkantoor. Power Noord Alifa Alifa heeft het concept POWER onder haar eigen vlag opgepakt. In stadsdeel Noord is dit verder doorontwikkeld en kent een groot succes. Het aantal buurtbewoners dat mee wil doen groeit nog steeds. Er worden nieuwe initiatieven ontwikkeld door deelnemers die bij binnenkomst niet wisten dat zij over competenties beschikken waarvan zij het bestaan niet kenden. Het is een participatie-project waar Alifa heel actief zoveel mogelijk uit de burger zelf haalt. Zo zelfstandig mogelijk functioneren, laten zien het heft in eigen handen te kunnen nemen. Doel is dit gedurende 2014 verder door te ontwikkelen, misschien zelfs richting een zelfstandige organisatie, door buurtbewoners gerund. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

20 Project Wijkteams Wijkteams: Wijkteams nieuwe stijl Naast samenwerking met partijen die deel gaan nemen aan de wijkteams nieuwe stijl is Alifa de partij die zich onlosmakelijk gaat verbinden aan het wijkteam. Alifa legt in het licht van de aanpak jongerenproblematiek in stadsdeel Zuid de verbinding tussen het voorliggende veld en de Wijkteams Nieuwe Stijl. De Wijkteams Nieuwe Stijl gaan zich naast de Multiproblematiek ook richten op de aanpak van lichte problematiek. Hoe voorkomen we samen dat het erger wordt. Hier zal Alifa een belangrijke rol gaan spelen in het leveren van signalen. Signalen die Alifa opmerkt vanuit haar directe contacten met de buurtbewoners. Heel gericht signaleren. Alifa kan aangeven hoe zelfredzaam de burger is, waar een signaal direct opgepakt moet worden door het wijkteam, of dat de aanpak (nog) binnen het bereik ligt van het preventieve veld. Deze samenwerking gaan we nog steviger aantonen. In de intensivering van de contacten zullen we hier stevig op in gaan zetten. Hier is in 2013 al een begin mee gemaakt. Sponsor- en fondsenwerving Ambities 2013: Het komende jaar zal vooral bij het aanvragen van nieuwe projecten bij fondsen de rol van de aanvrager belangrijker worden. De organisatie van sponsor en fondswerving zal zo ingericht worden dat de aanvrager ook een rol gaat spelen naar de fondsverstrekker. De verwachting is dat er zo meer nieuwe fondsen bereikt worden en de Alifa medewerker deskundiger wordt op het gebied van fondswerving. Dit past bij de geformuleerde strategie, de projecten staan centraal en er is intern draagvlak en inzet. Zo zorgt een ondernemende medewerker voor financiële inkomsten. Hoofdlijnen strategie: Het versterken van de reputatie en presentatie van Alifa, lokaal en regionaal; De projecten staan centraal; Intern draagvlak/inzet creëren; Een ondernemende organisatiecultuur en efficiënte bedrijfsvoering op het gebied van sponsoring en fondsenwerving; Het veiligstellen en verbeteren van financiële inkomsten. Tot stand gekomen in 2013: Het afgelopen jaar zijn meer ideeën opgepakt t.a.v. fondswerving dan het afgelopen jaar. De eerste slag is gemaakt dat er meer aanvragen uit de wijken komen. Daarnaast is door een andere manier van verslaglegging meer inzicht in fondswerving gekomen. Door het instellen van een trechteroverleg waar teammanager en stafleden elkaar informeren over nieuwe ideeën voor fondsaanvragen is de route meer inzichtelijk geworden en wat er met de ideeën gebeurd is. Een stand van zaken: Extra geld van de gemeente Enschede: Zakgeldproject Velve Jongeren aanpak West Ondersteuning Brede School Vereniging West Verlenging administratieproject Seniorenbeurs Taalles door vrijwilligers Participatie Loes Team CJG Kinderuniversiteit Glanerbrug Power Twekkelerveld Brede school regisseurs Consultatiefunctie ouderen Toekomstgroep Jonge Moeders Participatie in LOES team CJG Project Vluchtelingenwerk 2013 Loes aan Huis Juridische ondersteuning t.b.v. het project Perspectief Maatschappelijke begeleiding Vluchtelingen Loodsenproject 2013 Bestuurlijk jaarverslag Alifa

21 Coördinatie Naschoolse activiteiten Brede School Stroinkslanden Coördinatie Naschoolse activiteiten Brede School Wesselerbrink Extra kosten voor ondersteuning buurtbewoners in het kader van Jij maakt de buurt Extra bijdrage voor opbouwwerk Zuid in het kader van de nieuwe wijkraad Wesselerbrink Bijdragen van fondsen en andere organisaties: Rabobank, Woonplaats, Ons Huis Zakgeldproject Velve jongeren 13 Mei Fonds, bijdrage Chill Out Estinea, Onderzoeksaanpak Ouder-kind huis in regio Enschede ViVa vakantieactiviteiten, diverse wijken in Enschede Ministerie VWS, Saxion Hogeschool, WMO werkplaatsen Stichting Lezen & Schrijven, Taal voor het leven Ministerie VWS Voetbal&Veiligheid&Vorming Woonplaats Herstructurering Boswinkel Woonplaats Zakgeldproject Prismare Woonplaats Buurtbemiddeling Oost Onderwijs begeleiding Oost Nederland ondersteuning Huiswerkbegeleiding Ministerie VWS (Spekmangelden) Administratieproject voor ouderen Ministerie VWS bijdrage vluchtelingenwerk 2013 Geen geld voor het idee, wel doorgeschoven naar de RGA 2013: ReSet (Loes light) aanbod OVOS Fietswerkplaats Stroinksfabriek aanbod Jongerenwerk Zuid Vakantiebaantjes jongeren door Visserdijk aanbod Jongerenwerk West Praathuis, oefenen taal aanbod wijkwerk Noord Vakmanschap zoekt Talent aanbod Welzijn Ouderen/Stedelijk Jongerenwerk Jonge vaders project aanbod Stedelijk Jongerenwerk Jongerenaanpak Centrum aanbod Jongerenwerk Centrum Power Twekkelerveld - wijkwerk Noord Geen geld voor het idee en in oriënteringsfase blijven steken: Welzijn dagbesteding met Interact Contour Kinderuitvoering van Resto van Harte PGB ook een taak voor Alifa Samenwerking met de Uitdaging) (nieuwe vrijwilligerspunt gemeente Enschede) Nieuwe opzet fietslessen Extra activiteiten in Oost voor de functie ogen en oren van de aandachtwijk zijn Projecten zijn klaar maar (nog) geen geld, daarom in de koelkast: Power jongeren met Trimbos instituut Stadsdeel Zuid Project maatschappelijke participatie ROC en Zorg en Welzijnspartners Enschede Methodiek beschrijving Jonge Moeders, ZonMW Stedelijk Jongerenwerk De zachte landing, dagbesteding verstandelijk gehandicapten Staf Alifa Huiskamer met beginnend dementerenden Geen geld, wel een wederdienst voor inspanning: Communicatiecursus VUE voor deelnemers Jonge Moeders Project aanvragen die nog in voorbereiding zijn voor 2014 en in 2013 zijn begonnen: Sponsering MultiCar/Springplank Deskundigheidbevordering Jongerenwerkers Alifa ABC Participatief jongerenwerk Combifunctionarissen bij Alifa Inkr8, anders met elkaar omgaan Stadsdeel Zuid Armoedebestrijding Oranjefonds Lopen met ontmoetingsgroepen met Pro-F Sportimpuls 2014 Bestuurlijk jaarverslag Alifa

22 Afgewezen aanvragen: Sportimpuls, Body Mind Fit met Aikido voor 55+ Sportimpuls, Kinderen op gezond gewicht Sportimpuls, Big to Fit + samen met st. Maatschappij en vechtsport en Peter Aerts dojo Oranjefonds, Armoedebestrijding - Pensioen in zicht Nieuw was ook de bijvangst van het trechteroverleg waardoor er binnen de staf ook meer aandacht voor fondswerving is. Onderwerpen als subsidie in andere steden / subsidiemogelijkheden provincie / ontwikkelen expertise bank Alifa zijn en worden opgepakt. Het komende jaar zal de tweede stap gemaakt worden om de Alifa medewerker meer in te zetten op fondswerving. Het nieuwe automatiseringsprogramma Synergy speelt daarbij een centrale rol. Medewerkers geven ideeën aan en kunnen ook zelf het project verder ontwikkelen tot een aanvraag. Competenties en werkwijze Binnen de sector Zorg en Welzijn heeft Welzijn Nieuwe Stijl zijn intrede gedaan. Dit betekent dat de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van burgers centraal staat. De social professional werkt hierbij volgens de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl. Het is helder over welke competenties medewerkers moeten beschikken om kwalitatief goed werk te kunnen afleveren als organisatie. Er zijn piketpaaltjes uitgezet en hiernaar wordt steeds gerichter gehandeld. Afscheid nemend van de functiegroep SCW2 is hier ook een onderdeel van. In navolging daarop volgt er voor de blijvende professionals een kwaliteitsslag om de uitgangspunten Welzijn Nieuwe Stijl verder onder de loep te nemen en hier in het licht van de veranderingen van deze tijd verder op in te spelen. Dat betekent: Werken met vrijwilligers, methodieken als uitgangspunt nemen voor het werk en eigenaarschap. Ieder neemt en pakt zijn verantwoordelijkheid voor de gezamenlijk te bereiken resultaten. Ontwikkeling Profiel sociaal werker/ social coach anno 2013 De toekomstig medewerker ondersteunt mensen die bivakkeren tussen wel of niet meedoen. De professional heeft een achtergrond in de zorg, welzijn of cliënt ondersteuning. Ondersteunt bij sociaal functioneren van burgers en de onderlinge verhoudingen en persoonlijk gedrag. Belang van de gebruiker (cliënt, klant, burger) als uitgangspunt nemen en aansluiten bij de vraag. Zet outreachende mediation in op zaken op te lossen en onderling te regelen. Weet de omgeving van de klant vanuit eigen kracht te mobiliseren en te ondersteunen. Bied ondersteuning aan vrijwilligers om hun werk te professionaliseren. Werkt SMART en opbrengstgericht vanuit PDCA aan heldere doelstellingen. Werkt vanuit beproefde of effectief bewezen aanpak. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

23 Is een generalist die overzicht heeft en huisbezoek pleegt en een beroep doet op de expertise van de tweede lijn. Heeft een visie op maatschappelijke vraagstukken. Heeft en neemt mandaat om beslissingen te kunnen nemen. Kan flexibel schakelen tussen, belang, kennis en kunde van de overheid en communiceren met uitvoerders en burgers, met andere sectoren, beleidsmakers en MT. Medewerker die de merkidentiteit van de organisatie vertegenwoordigt. Deskundigheidsbevordering In 2013 zijn de Vakgroepen vervangen door zogenaamde Kenniskringen. Kenniskringen zijn bijeenkomsten waar inhoudelijke vakkennis en ervaring gedeeld en overgedragen worden door en tussen sociale professionals. Het doel van de kenniskringen is het verbeteren van de beroepspraktijk. De Kenniskringen hebben een tijdelijk karakter en zijn georganiseerd rondom een thema. In 2013 zijn de volgende Kenniskringen vastgesteld: Kenniskring Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, Kenniskring Versterken kwaliteit Jongerenwerk en Kenniskring Welzijn Nieuwe Stijl. In 2014 zijn de kringen daadwerkelijk gestart. Per juli 2013 is de Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling ingegaan. Deze wet verplicht o.a. welzijnswerkers om melding te doen van vermoedens van mishandeling. Er heeft een eerste training plaatsgevonden en in de Kenniskring wordt verder gemonitord hoe de inbedding verloopt en of aanvullende trainingen voor werkers nodig zijn. Daarnaast neemt Alifa deel aan de 2 e ronde van de WMO werkplaats Twente. Alifa is aangesloten bij de werkplaatsen Signalering en identificatie van sociaal isolement en Maatschappelijk rendement. Binnen eerstgenoemde werkplaats is gewerkt aan de ontwikkeling van een instrument waarmee sociaal isolement geïdentificeerd en geobjectiveerd kan worden door professionals uit de beroepspraktijk en studenten in het HBO-onderwijs. In de werkplaats Maatschappelijk rendement is een begin gemaakt met drie onderzoeken naar de kwalitatieve outcome (criteria) van de projecten. Alifa heeft het Thuisadministratieproject voorgedragen voor onderzoek. Hier hebben een tweetal studenten onderzoek gedaan naar de kwalitatieve outcome van het project. Methodiekbeschrijving Alifa heeft naast competenties van medewerkers ook geïnvesteerd in een kwalitatief goed aanbod van diensten. Doen wij de juiste dingen? In het kader van professionalisering is in 2012 een eerste aanzet gegeven aan het beschrijven van onze inspanningen. In 2013 heeft dit geresulteerd in een aantal brochures waarin (practice) evidence based methodieken zijn weergegeven voor het Wijkwerk (met daarin Kinderwerk) & stedelijk werk (ouderen en nieuwkomers), Jeugd- en jongerenwerk en Opvoedondersteuning. De brochures worden in 2014 gedrukt. We kennen de volgende methodieken die Alifa als uitgangspunt hanteert in haar werk; Opvoedingsondersteuning, Jongerenwerk (incl. Stedelijk Jongerenwerk), Wijkwerk (kinderwerk, Opbouwwerk) Een apart onderdeel van het wijkwerk is: Stedelijk ouderenwerk, Vluchtelingenwerk (migrantenwerk). In 2013 hebben we de volgende diensten verder ontwikkeld. Welzijn op recept (o.a. samenwerking met huisartsen) Taal op recept Producten van ouderenwerk (o.a. valpreventie ouderen) Werkwijze er op af met de Multicar (achter de voordeur) Evidence based werken betekent werken met beproefde methodieken. Binnen PSZ en OVOS wordt alleen maar met evidence based methodieken gewerkt. Het voordeel hiervan is dat men er vanuit mag gaan dat inzet tot gewenste resultaten leidt, mits er competente professionals op worden gezet. Naar de opdrachtgever toe zorgt dit voor vertrouwen in onze professionaliteit en kunde. Ervaring wijst dat uit. Dit doen we goed en dit zouden we ook moeten toepassen op andere werkterreinen. Sinds 2013 wordt er naar gestreefd zo veel mogelijk met beproefde methodieken te werken zoals in het wijkwerk en jongerenwerk. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

24 Vervallen subsidie peuterspeelzalen Aanleiding De gemeente Enschede is een van de koploper gemeenten die het peuterspeelzaalwerk wil harmoniseren met de kinderopvang. Op 28 januari 2013 heeft de Gemeenteraad van Enschede daarom ingestemd met het nieuwe beleidskader Samen op weg naar Kindcentra In dit beleidskader is vastgelegd dat per 1 augustus 2013 alle peuterspeelzalen onder de wet Kinderopvang dienen te vallen. Vanaf deze datum kunnen alleen kinderopvangorganisaties subsidie ontvangen voor peuterarrangementen. Hierdoor is per 1 augustus 2013 de subsidie Peuterspeelzalen voor Alifa komen te vervallen. Overdrachtsproces Om het Integraal Kindcentrum en de totstandkoming er van handen en voeten te geven is de zogenaamde Houtskoolschets opgesteld door de stuurgroep Integrale Kindcentra. Deze stuurgroep werd gevormd door de betrokken kinderopvangorganisaties, de schoolbesturen van het primair onderwijs, de gemeente Enschede en Alifa. In deze Houtskoolschets wordt beschreven dat de overdracht van een afzonderlijke peuterspeelzaal tot stand komt op basis van partnerkeuze. Deze partnerkeuze geschiedt door de schoolbesturen van het primair onderwijs op basis van een presentatie door een kinderopvangorganisatie. In dit kader zijn er 39 kavels vastgesteld waarbij deze partnerkeuze van toepassing is. Voor Alifa betekent dit dat deze 39 peuterspeelzalen aan diverse (verschillende) kinderopvangorganisaties overgedragen dienen te worden. Juridisch kader overdracht Op 31 januari 2013 is een overeenkomst ondertekend door de leden van de Stuurgroep IKC. Hierin is vastgelegd op welke wijze de overdracht per 1 augustus 2013 van de peuterspeelzaal van Alifa naar de diverse kinderopvangorganisaties tot stand komt De belangrijkste uitgangspunten die aan deze overeenkomst ten grondslag liggen zijn: Bij een overdracht van een peuterspeelzaal, zullen ook de daarin werkzame peuterspeelzaalleidsters in dienst treden bij de overnemende kinderopvangorganisatie; ook zal bezien worden of er nog andere werknemers van Alifa in dienst kunnen treden bij een overnemende kinderopvangorganisatie, bv. een teamleidster. De desintegratiekosten van Alifa worden conform een overeengekomen principe/berekeningsgrondslag in beginsel in rekening gebracht bij de kinderopvangorganisaties doordat de gemeente een bepaalde korting toepast op de subsidie peuterspeelzaalwerk en VVE gedurende 41 maanden vanaf 1 augustus Deze kosten, en dus de korting, worden minder als de kinderopvangorganisaties medewerkers in dienst laten treden. Ingeval een zaal niet wordt overgenomen, zullen de kindplaatsen en peuterspeelzaalleidsters zoveel mogelijk worden ondergebracht bij andere zalen c.q. een betrokken kinderopvangorganisatie. Personele gevolgen overdracht Door de uitfasering van de peuterspeelzalen zijn diverse arbeidsplaatsen binnen Alifa, in totaal 69 FTE komen te vervallen. De bij Alifa vervallen arbeidsplaatsen zijn in een drietal categorieën te plaatsen: 1. Medewerkers die alleen werkzaamheden verrichten in een afzonderlijke peuterspeelzaal; 2. Medewerkers die in aansturing en ondersteuning volledig werkzaam zijn voor de peuterspeelzalen als geheel (dus niet uitsluitend voor een); 3. Medewerkers van wie de arbeidsplaats komt te vervallen door de omzetvermindering, het verminderde werkaanbod en de herstructurering van de achterblijvende organisatie (die zich alleen nog zal gaan bezighouden met Welzijn). Bestuurlijk jaarverslag Alifa

25 1. Medewerkers die alleen werkzaamheden verrichten in een afzonderlijke peuterspeelzaal (peuterspeelzaalleidsters): Peuterspeelzaalleidster 1 Peuterspeelzaalleidster 2 Eindtotaal 32,69 fte 20,36 fte 53,05 fte 2. Medewerkers die in aansturing en ondersteuning volledig werkzaam zijn voor de peuterspeelzalen als geheel (directe overhead): Administratief medewerker 2 Administratief medewerker 3 Staf/beleidsmedewerker 3 Stafmedewerker doelgroep Teamleider psz Eindtotaal 2,06 fte 1,00 fte 1,00 fte 0,29 fte 3,94 fte 8,29 fte 3. Medewerkers van wie de arbeidsplaats komt te vervallen door de omzetvermindering, het verminderde werkaanbod en de herstructurering van de achterblijvende organisatie (die zich alleen nog zal gaan bezighouden met Welzijn) (indirecte overhead): Administratief medewerker 2 Systeembeheerder 1 Teamleider Facilitair Telefoniste/receptioniste Eindtotaal 3,95 fte 0,89 fte 1,00 fte 1,08 fte 6,92 fte Gevolgen voor de afzonderlijke categorieën Gevolgen voor peuterspeelzaalleidsters De peuterspeelzaalleidsters zijn in dienst gekomen bij een kinderopvangorganisatie. De peuterspeelzaalleidsters hebben allen hun baan behouden. Zij zijn in dienst getreden met het aantal uren waarop zij op 31 juli 2013 in dienst waren bij Alifa bij de betrokken kinderopvangorganisatie. Het landelijk sociaal plan (onderdeel van de CAO W&MD, bijlage 14) is hierbij gevolgd. Gevolgen voor directe overhead De medewerkers uit deze categorie zijn de teamleiders peuterspeelzalen, medewerkers backoffice peuterspeelzaalwerk (administratief medewerkers 2 en 3), P&O stafmedewerker en een inhoudelijke stafmedewerker. Voor deze categorie is zoveel mogelijk getracht ook een van werk-naar-werk situatie te realiseren naar de betrokken kinderopvangorganisaties. De teamleiders peuterspeelzalen, één stafmedewerker en één backoffice medewerker van het peuterspeelzaalwerk zijn aangesteld bij een separate stichting die wordt bekostigd door de gemeente Enschede. Deze stichting heeft als doel om het integraal Kindcentrum te ondersteunen voor het realiseren van de inhoudelijke doelstellingen. Eén staflid is in dienst getreden bij een kinderopvangorganisatie. De overige medewerkers hebben een beroep gedaan op het Sociaal plan. Gevolgen voor indirecte overhead Het takenpakket voor de ondersteunende diensten is aanzienlijk afgenomen met de overdracht van het peuterspeelzaalwerk. Van een groot aantal medewerkers van de ondersteunende diensten is dan ook afscheid genomen, waarbij tevens het sociaal plan van Alifa toegepast is. Het uitgangspunt bij deze reorganisatie was dat er na de reorganisatie een organisatie over dient te blijven die in de periode na 1 augustus 2013 de nieuwe organisatiedoelstellingen vanaf 1 januari 2014 kan realiseren. In paragraaf 2 wordt hier verder op ingegaan. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

26 Migratiekosten afstoten Peuterspeelzaalwerk per 1 augustus 2013 Als onderdeel van de Overeenkomst getekend d.d. 31 januari 2013 is opgenomen dat de Kinderopvangcentra de door Alifa gemaakte kosten als gevolg van de overdracht betalen. Alifa heeft hiertoe een opstelling gemaakt van deze migratiekosten. In opdracht van de gemeente Enschede is deze opstelling geanalyseerd en beoordeeld door een extern accountantskantoor E & Y. De totale migratiekosten zijn in een beschikking toegekend door de gemeente Enschede aan Alifa voor een bedrag van De gemeente Enschede verhaalt deze kosten op de Kinderopvangcentra door een korting toe te passen op de subsidie voor de peuter- en VVE-arrangementen voor de periode van 1 augustus 2013 tot en met 31 december Voor Alifa zijn daarmee de Peuterspeelzalen kosten neutraal overgedragen. Project Opbrengstgericht werken (voorheen Taalverbeterplan) Vanaf 1 november 2012 tot 1 augustus 2013 werd het project Opbrengst gericht Werken (OGW) uitgevoerd, om het in gang gezette proces (taalverbeterplan) voort te zetten en te borgen en het opbrengstgericht werken met deze doelgroep over te kunnen dragen in de IKC s. De doelstelling van het project was het verder ontwikkelen en borgen van het opbrengstgericht werken in peuterspeelzalen met de zwaarste doelgroep en de in de organisatie en in de individuen geboekte leerwinst vast te houden en uit te bouwen binnen het Convenant VVE. Het ging daarbij om coaching van de leidsters door de teamleiders en om extra inzet van leidsters op het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. Het project werd uitgevoerd conform het projectplan en inhoudelijk en financieel verantwoord bij de subsidiegever. Onderdelen en resultaten van het project waren samengevat: 1. Ouderparticipatie Samengevat laten de resultaten op de vier onderdelen zien: Er is actief ingezet op het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van de kinderen, door steeds met ouders te bespreken wat het kind al kan en weet en wat het nog moet leren, en wat de ouders daar thuis aan kunnen bijdragen. Door deze gesprekjes, door het meedraaien op de peuterspeelzaal en diverse andere ondersteuningsmomenten en manieren, werden de ouders zich meer bewust van hun rol in de ontwikkeling van hun kinderen, ook op het gebied van de Nederlandse taal. 2. Coaching Pedagogisch Medewerkers De begeleidings- en aansturingscyclus is uitgevoerd conform plan, geconcludeerd werd dat 80% van de leidsters goed functioneerde op expert niveau. Uit de toetsresultaten van de kinderen bleek dat de scores van de 3-jarigen (3 jaar en 0 maanden), laag was. Dat betekent dat er taalachterstand, of een kleine Nederlandse woordenschat, is bij een groot aantal kinderen. Zo n 54 % scoorde in de laagste categorie, tegenover 20 % van de normgroep van Cito. Te zien is dat de achterblijvende score langzaam werd ingelopen tussen het 3 e en 4 e jaar, nadat de kinderen zo n anderhalf tot 2 jaar VVE gevolgd hadden. Met 3 jaar en 11 maanden scoorde in 2012: 28 % en in 2013: 17 % een V, de laagste categorie, tegenover 20 % van de normgroep. Niet alleen verminderde het aantal kinderen met de laagste score drastisch: de verdeling over de verschillende score niveaus was toen de kinderen bijna 4 jaar waren veel normaler geworden en zelfs boven de normgroep uitgestegen! 2013: 17 % scoort V (laagste score) normgroep: 20 % en 38 % scoort I (hoogste score), normgroep 20 %. 3. Projectleiding Dit betrof taken als: Coördineren implementatie en borging opbrengstgericht werken op probleemcumulatie zalen Begeleiden teamleiders Monitoring van resultaten/opbrengsten uit de peuterspeelzalen Initiëren en implementeren van (nieuw) beleid Zorg dragen voor een juiste inventarisatie van stand van zaken binnen de peuterspeelzalen zodat bij de overgang naar de Kinderopvang per 1 augustus 2013 inzichtelijk is waar de zalen inhoudelijk staan. Deze taken zijn uitgevoerd en hebben tot de gevraagde resultaten geleid. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

27 4. Deelname aan en beleidsinput leveren aan werkgroepen VVE Convenant De staf (beleidsmedewerkers) hebben deelgenomen aan, en vanuit hun expertise input geleverd aan: De regiegroep IKC en VVE De werkgroep Doorgaande lijn De werkgroep 3 F toets De werkgroep hbo coaches en hbo-ers op de werkvloer Daarmee werd gezorgd voor continuïteit en borging van het opbrengstgericht werken in de IKC s Verandering organisatiestructuur Alifa heeft in 2013 verder gewerkt aan de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur. In de omgeving van de organisatie spelen allerlei ontwikkelingen, die het noodzakelijk maakten om over de inrichting van de organisatie en de ontwikkeling van medewerkers na te denken. In 2013 is het nieuwe besturingsmodel geïmplementeerd. Dit model kenmerkt zich door integraal leiderschap van teammanagers en eigenaarschap binnen de gehele organisatie met een ondersteuning van een kleine groep van professionals in de ondersteunende diensten. Alifa wil meer eigenaarschap in alle lagen binnen de organisatie. Dat is nodig om op stadsdeelniveau voldoende slagkracht te genereren, en de organisatie effectief en efficiënt te besturen. De teammanagers en medewerkers komen meer in de lead. Door het eigenaarschap lager te leggen wordt de organisatie ook flexibeler. Teammanagers en uitvoerenden kunnen dan van gebied of onderwerp wijzigen, met behoud van hun daadkracht en verantwoordelijkheidsbesef. Als gevolg daarvan zijn vele bestaande beleidsdocumenten herijkt en in het perspectief van eigenaarschap geplaatst (o.a. verzuimbeleid, competentiemanagement, vrijwilligersbeleid.) Daarnaast kende de organisatie een hiërarchische gelaagdheid op stadsdeelniveau van 2 lagen (gebiedsmanager en teamleider), dat bleek (te) veel en (te) omslachtig. In de nieuwe organisatiestructuur is overgegaan naar een situatie waarin de lagen van teamleiders en gebiedsmanagers in elkaar geschoven zijn. Dat houdt in dat er per stadsdeel een teammanager aangesteld is. Afhankelijk van de omvang het gebied, het budget en de complexiteit van het gebied wordt de formatie ingevuld. Dat houdt niet in dat het uitgangspunt is om per gebied 1 fte voor de functie van teammanager beschikbaar te stellen. Qua formatie zijn de kosten veel geringer dan in voorgaande jaren. Een overzicht van de ontwikkeling van de overheadkosten: % overhead vd RGA subsidie 23% 17% 15% 12% Ontwikkelingen bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Ontwikkelingen Nauwe samenwerking tussen organisaties in het sociale domein en de druk op de overheid om te bezuinigen biedt kansen. Gemeenten staan voor de opgave een nieuw stelsel van maatschappelijke ondersteuning te bouwen. De Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe WMO geven gemeenten meer verantwoordelijkheden en minder financiële middelen. Dat noodzaakt tot een ander stelsel. Onder andere meer regionale samenwerking, integrale dienstverlening aan burgers, wijkgericht werken en fundamentele aanpassing van werkprocessen en informatisering, bekostigingssystemen en bovenal een andere manier van denken en handelen, zijn nodig. De laatste jaren heeft Alifa te maken gehad met forse bezuinigingen op de structurele subsidie. Daarnaast werd Alifa door gemeentelijke beleidskeuzes genoodzaakt het peuterspeelzaalwerk af te stoten. Dit alles heeft geleid dat Alifa strategische keuzes heeft gemaakt. Namelijk focus op welzijn met het oog op de transities resulterend in een belangrijke speler in het sociale domein met een gezonde bedrijfsvoering. Dit heeft geresulteerd in het formuleren van een aantal speerpunten. Een van deze speerpunten is het lean en mean maken van de organisatie. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

28 Het lean en mean maken van de organisatie is tevens als uitgangspunt genomen bij de reorganisatie van de ondersteunende diensten naar aanleiding van het vervallen van het Peuterspeelzaalwerk. Uitgangspunt bij deze reorganisatie was, en is ook als zodanig uitgevoerd, dat er na de reorganisatie een organisatie over dient te blijven die in de periode na 1 augustus 2013 de nieuwe organisatiedoelstellingen vanaf 1 januari 2014 kan realiseren. Personeel Het afstoten van de functiegroep administratief medewerker 2 heeft tot gevolg gehad dat een aantal processen geautomatiseerd moesten worden. Door het verdwijnen van de werksoort Peuterspeelzaalwerk konden tevens de financiële en salarisadministratie eenvoudiger en tegen minder kosten aan elkaar gekoppeld worden. Het peuterspeelzaalwerk had namelijk een eigen operationeel systeem en tevens andersoortige werkprocessen dan Welzijn. Binnen de ondersteunende diensten is aldus sterk ingekrompen. De ondersteunende dienst bestaat op hoofdlijnen uit P&O (0,78 fte), Hoofd Administratie/controller ( 0,9 fte), helpdeskmedewerker ICT (1 fte), PR functionaris (0,5 FTE) de loonadministrateur ( 0,7 fte) en secretariaat ( 1 fte). Het onderdeel facilitaire zaken wordt opgeheven wanneer het beheer van gebouwen wordt afgestoten in Automatisering Eind 2012 is een begin gemaakt met de automatisering van de projectadministratie. Doel van deze geautomatiseerde projectadministratie is dat de gehele workflow van projecten van aanvraag tot en met afrekening geautomatiseerd is. De workflow is leidend en de financiële- en salaris- en urenadministratie zijn hierbij dan ook geïntegreerd. De eindgebruiker werkt vanuit één systeem voor registratie van financiële gegevens, urenregistratie, inhoudelijke en financiële rapportages maar ook personeelsaangelegenheden. Het management heeft de beschikking over een dashboard met realtime informatie over de kritische prestatie-indicatoren in haar/zijn werkgebied. In het tweede kwartaal van 2014 is het automatiseringsproject volledig afgerond. Alifa heeft daarmee de beschikking over een volledig geïntegreerd systeem Kansen Door de strategische keuze, focus op Welzijn, en het doorontwikkelen van de bedrijfsvoering kan Alifa tevens een belangrijke rol spelen als aanbieder van ondersteunende diensten aan organisaties in het sociaal en cultureel domein. Met de inrichting van een volledig geautomatiseerd systeem, ingericht op de typologie van een non profitorganisatie in het sociaal en cultureel domein, heeft Alifa een platform gecreëerd waar organisaties in deze domeinen in de nabije toekomst gebruik van kunnen maken. Bezuinigingen en het tegengaan van versplintering van subsidies in deze domeinen worden organisaties er toe gedwongen om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Eind 2013 heeft onder andere de Stichting Maatschappelijke Dienst Enschede-Haaksbergen een dienstverleningsovereenkomst met Alifa getekend voor het verzorgen van de salarisadministratie. Deze overeenkomst wordt per 1 juni uitgebreid met de inrichting van HRM-systeem. Ook andere organisaties hebben interesse in de geautomatiseerde projectenadministratie van Alifa. Huisvesting Beëindiging van exploitatie wijkcentra en beheertaken De directe aanleiding van de reorganisatie beheer wijkcentra wordt gevormd door de bezuinigingen, de doorontwikkeling van Welzijn Nieuwe Stijl en de relatief hoge exploitatietekorten die het beheer van de wijkcentra met zich brengt. Alifa wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente voor de welzijnstaken zoals deze zijn vastgelegd in de Kaderstelling (wijk)welzijn Het exploiteren c.q. beheren van wijkcentra is hierin niet opgenomen. Alifa streeft op termijn (2015) naar een vastgoedloze organisatie voor haar inhoudelijke activiteiten, dat wil zeggen geen (langjarige) huurcontracten meer. Er wordt dan alleen betaald bij daadwerkelijk Bestuurlijk jaarverslag Alifa

29 gebruik, door middel van flexibele gebruiksovereenkomsten. Medewerkers werken outreachend en vindplaatsgericht en gaan mee met de klant, conform de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl. De medewerker lift qua werkplek mee met de klant (bv. een school of zorginstelling) en het gebruik van wijkcentra komt hiermee te vervallen. In het verleden waren de rechtsvoorgangers van Alifa zelf eigenaar van wijkcentra of hoofdhuurder. Mede door de hoge exploitatielasten van wijkcentra heeft de gemeente Enschede in 2009 in haar steunmaatregelen aan Alifa opgenomen dat 10 wijkcentra, waarvan de gemeente Enschede de verhuurder was, worden overgedragen aan een beheerbedrijf van de gemeente Enschede. Van de resterende drie wijkcentra bleef Alifa hoofdhuurder. Thans is Alifa inderdaad hoofdhuurder van een drietal wijkcentra en daarnaast nog van een drietal jongerencentra. Voor de exploitatie van de drie wijkcentra en één jongerencentrum worden beheerders ingezet. Bij de overige jongerencentra zijn de activiteiten van die omvang dat inzet van beheer niet noodzakelijk is. De afgelopen vier jaar heeft Alifa reeds inhoudelijke keuzes gemaakt waardoor het aanbieden van activiteiten in de wijkcentra reeds aanzienlijk is verminderd. Hierdoor werd de al bestaande mismatch tussen inkomsten uit de vraag (activiteiten Alifa en derden) en de exploitatiekosten van de wijkcentra alleen maar groter. De exploitatie c.q. het beheer van de wijkcentra dient voor Alifa in ieder geval kostendekkend te zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Daarvan is geen sprake. Door het vervallen van het peuterspeelzaalwerk per 1 augustus 2013, en daarmee een substantiële bijdrage in het totale resultaat, en de bezuinigingen (zie volgende paragraaf) vanuit de gemeente drukken de exploitatietekorten van de wijkcentra onevenredig op het resultaat van Alifa. Locaties Alifa is hoofdhuurder van de volgende locaties: Locatie Adres Einde Accommodatie huurcontract Algemeen Bedrijfsbureau Pathmossingel Wilfar Jongerenwerk Hut De, Jongerenhonk Glanerbrug Schipholtstraat Gemeente Chill Out, Jongerencentrum Bosuilstraat 5a 2014 Woonplaats Mast De Diekman 2013 Gemeente Wijkwerk Polaroid Hoge Bothofstraat 2016 Hoge Bothof Ni-je Terphoes 't, Wijkcentrum Noord Hollandstraat Woonplaats Pastoor Geertmanstraat Roef De, Wijkcentrum Cuweb Kei De, Buurthuis Slankweg Ons Huis De Hut Voor het jongerencentrum De Hut komt in het eerste kwartaal 2014 nieuwbouw in de plaats. Hier zal door Alifa naar behoefte activiteitenruimtes worden afgenomen. Het beheer van deze locatie komt in handen van de gemeente Enschede. Chill Out Het gebruik van dit Jongerencentrum wordt voortgezet tot einde contract, 1 januari In dit centrum voert Alifa geen beheertaken uit. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

30 De Mast Het huurcontract van De Mast zal worden ontbonden per januari De inzet van beheer op deze locatie eindigt per die datum. t Ni-je Terphoes Dit wijkcentrum zal tot het einde van het contract, oktober 2015, door Alifa worden gebruikt voor werkplekken. Beheertaken worden per 1 mei 2014 beëindigd. De Roef Het huurcontract van dit wijkcentrum loopt af per 1 januari De werkplekken worden tot die datum aangehouden. Beheertaken worden per 1 mei 2014 beëindigd. De Kei Dit wijkcentrum heeft een lage bezettingsgraad. Oorzaak hiervan is dat de locatie een geïsoleerde ligging heeft. Bij het aangaan van de huurverplichting van dit gebouw bij woningcorporatie Ons Huis waren er plannen voor een uitbreiding van het woningcontingent met woningen. Door de huidige marktontwikkelingen is hier door de gemeente Enschede van afgezien. De gemeente heeft aangegeven dat herbestemming van deze locatie en het omliggende gebied tot de mogelijkheden behoort. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat het wijkcentrum mogelijkerwijs een andere bestemming krijgt en daardoor het huurcontract met Alifa zal worden ontbonden. Beheertaken zullen in ieder geval zo spoedig mogelijk beëindigd worden. Door de hiervoor geschetste ontwikkelingen met betrekking tot de wijkcentra is de beheertaak als gezegd komen te vervallen en zijn er voor de beheermedewerkers geen taken meer weggelegd. Mede daarom kiest Alifa ervoor om een deel van de benodigde kostenreductie te realiseren door het laten vervallen van de functies van de werknemers, werkzaam in het beheer van de wijkcentra Bezuinigingen De aanleiding voor de reorganisatie is tweeledig. Enerzijds ziet Alifa zich genoodzaakt haar kosten te reduceren, gelet op de subsidiebezuinigingen per 1 januari 2014 en de kosten die Alifa op zich af heeft zien komen. Anderzijds noodzaakt het werken volgens Welzijn Nieuwe Stijl een verdere aanpassing van de manier van werken en de koers van de organisatie. Deze aanpassingen heeft Alifa de afgelopen tijd al (voorzichtig) ingezet. Alifa heeft reeds in de afgelopen jaren een aantal stappen gezet in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl: werken in integrale teams, evidence based werken en het verder doorvoeren van outreachend werken waarbij de focus op de meest kwetsbare groepen in de samenleving is gericht. Enkele concrete voorbeelden: Alifa heeft in 2012 een intensief scholingstraject ingezet voor alle werknemers, het zogenaamde Lysias traject. Alifa heeft in het kader van de gemeentelijke opdracht de omslag gemaakt van beleidsgestuurde naar resultaatgestuurde financiering. Alifa is in 2012 gestart met het werken in integrale teams op wijkniveau. Alifa heeft in 2011 afscheid genomen van medewerkers op SCW 1 niveau. Alifa heeft naast bovengenoemde stappen in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl, de professionalisering van de organisatie en het lean en mean maken van de organisatie eveneens het sturingsmodel van de organisatie gewijzigd De genomen maatregelen Gelet op het voorgaande (bezuinigingen en ontwikkelingen Welzijn Nieuwe Stijl) heeft Alifa besloten de volgende maatregelen door te voeren: 1. het staken van de exploitatie van wijkcentra (waardoor de beheertaken komen te vervallen); 2. het organisatiebreed laten vervallen van de functie van Sociaal Cultureel Werker 2. Beëindiging van exploitatie wijkcentra en beheertaken De directe aanleiding van de reorganisatie beheer wijkcentra wordt gevormd door de bezuinigingen, de doorontwikkeling van Welzijn Nieuwe Stijl en de relatief hoge exploitatietekorten die het beheer van de wijkcentra met zich brengt. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

31 Zoals reeds gemeld wordt Alifa gesubsidieerd vanuit de gemeente voor de welzijnstaken zoals deze zijn vastgelegd in de Kaderstelling (wijk)welzijn Het exploiteren c.q. beheren van wijkcentra is hierin niet opgenomen. De exploitatie c.q. het beheer van de wijkcentra dient voor Alifa in ieder geval kostendekkend te zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Daarvan is geen sprake. Door het vervallen van het peuterspeelzaalwerk per 1 augustus 2013 (en daarmee een substantiële bijdrage in het totale resultaat), de bezuinigingen vanuit de gemeente drukken de exploitatietekorten van de wijkcentra onevenredig op het resultaat van Alifa. Uitstroom medewerkers Beheer wijkcentra: 7,2223 fte (gelijk aan 8 werknemers) Verval van de functie van Sociaal Cultureel Werker 2 Alifa kiest conform de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl en de geschetste ontwikkelingen voor het inzetten van generalisten al dan niet met een specialisme. Dit zijn zelfstandige professionals, met hbo werk- en denkniveau. De eisen aan de toekomstbestendige zelfstandige en professionele welzijnswerker en de bezuinigingen brengen met zich dat Alifa kritisch beoordeelt of de huidige functieprofielen (nog) passend zijn. Alifa heeft bepaald dat de SCW 2 functie niet meer past bij het bovengenoemde profiel van de toekomstbestendige professional. SCW 2 is een functie op MBO werk- en denkniveau. De taken en werkzaamheden van deze functiegroep sluiten niet aan bij de vraag en doorontwikkeling naar een meer coachende en activerende rol. De kern van de functie van SCW 2 is een uitvoerende functie: het organiseren en uitvoeren van concrete activiteiten. De toekomstbestendige professional kent echter een grote mate van zelfstandigheid. Het profiel van een SCW 2 functie richt zich op de directe ondersteuning van de doelgroep en voert in het kader daarvan activiteiten uit. De toekomstbestendige professional coacht en stimuleert burgers, gericht op het vergroten en versterken van de eigen kracht van burgers, zo mogelijk met de inzet van vrijwilligers. De SCW 2 functionaris signaleert en voert activiteiten uit. Uitstroom medewerkers Sociaal Cultureel Werker 2: 13,1389 fte (gelijk aan 21 werknemers) 5. Organisatie en financiën 5.1. Kwaliteit Kwaliteitsproject HKZ Alifa heeft in 2013 een externe controle-audit gehad waarin de dienstverlening en de beschrijving van alle (werk)processen getoetst zijn. Dit jaar bleek dat Alifa niet voldoet aan alle gestelde kwaliteitsrichtlijnen en -eisen en is Alifa vooralsnog niet HKZ gecertificeerd. Er loopt een bezwaarprocedure die in 2014 in behandeling is genomen met als uitkomst dat Alifa HKZ gecertificeerd is. Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Alifa kent de volgende doelstellingen: Een transparante organisatie voor de medewerkers: heldere werkprocessen en een duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; Een effectief kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de kwaliteitseisen HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening/Welzijn ouderen (2009) en deelschema Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk (2009); Handhaven van de HKZ certificatie. In 2013 zijn alle grote processen met bijbehorende protocollen, richtlijnen en formulieren getoetst middels de interne audits. De primaire werkprocessen en de ondersteunende werkprocessen zijn gedurende het jaar geaudit. Alle uitkomsten zijn in het Totaaloverzicht Bijsturende en preventieve Bestuurlijk jaarverslag Alifa

32 maatregelen opgenomen en conform bijbehorende proces besproken in het MT-overleg en gebruikt als input voor de managementrapportage. Alle werkprocessen liggen vast in het kwaliteitshandboek, binnen de Alifa Werkwijzer. In 2013 is de werkwijzer opnieuw ingedeeld. De werkwijzer sluit nu aan bij de werkprocessen vanuit de RGA Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) In 2012 zijn er RI&E s uitgevoerd op locatie de Kei, de Roef, t Ni-je Terphoes, de Polaroid en het bedrijfsbureau. Deze zijn eind 2012 in een overzicht gezet en in 2013 is er gewerkt aan de (knel)punten die voortkomen uit de RI&E Arbo 2013 In 2013 hebben er geen bijzonderheden plaatsgevonden in het kader van Arbo. Het Arbobeleidsplan liep af in Er wordt gewerkt aan een nieuw meerjarenplan BHV/EHBO De BHV- herhalingen voor het beheer, opbouw- en jongerenwerk hebben in het najaar plaatsgevonden. In totaal hebben 34 collega s in één dag hun BHV en Brandveiligheid certificaat met goed gevolg behaald. Zij zijn hierdoor voor een jaar gekwalificeerd als BHV-er. Vaste vrijwilligers kunnen nu ook hun BHV certificaat halen bij Alifa. In 2013 zijn er twee vrijwilligers die de BHV cursus hebben voortgezet. Voor 2014 staan er ook vier op de lijst van nieuwe aanmeldingen Plan van Aanpak Veiligheid en Gezondheid In het dynamisch archief van Alifa zijn alle PVA s vanuit de RIE Veiligheid en Gezondheid van de peuterspeelzalen opgenomen. Alle afwijkingen en tekortkomingen zijn opgenomen in deze plannen en opgelost/verholpen. Ook zijn een aantal documenten en werkprocessen ontwikkeld en bestaande aangepast waardoor geconstateerde afwijkingen verholpen zijn. Daarbij gaat het o.a. om het Pedagogisch Beleidsplan, het Pedagogisch werkplan per locatie, de Oudermap en de Meldcode Kindermishandeling. Vanuit de RIE s Veiligheid en Gezondheid zijn er geen overgebleven punten die in het Arbo Werkplan van 2013 terug te vinden zijn, behalve de bestendiging van de reeds gemaakte afspraken uit de PVA s. Door het werken met die PVA s, ze actueel houden, was tevens essentieel voor een correcte overdracht van de peuterspeelzalen aan de kinderopvangorganisaties per 1 augustus Klachtafhandeling Externe Klachtencommissie Alifa is aangesloten bij de Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang voor Gelderland en Overijssel. De Klachtencommissie heeft in 2013 een jaarverslag uitgebracht waaruit bleek dat er geen klachten van klanten over Alifa zijn ontvangen. Interne Klachtafhandeling Van klanten zijn er 7 klachten kenbaar gemaakt bij de directie. Alle klachten zijn afgehandeld FOBO In 2013 is er 1 FOBO geregistreerd. Deze vond plaats in Wijkcentrum De Kei. De afhandeling vindt decentraal plaats Tevredenheidsonderzoeken In 2013 is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

33 Dit zijn de organisatieresultaten van 2010 en de resultaten van 2013 Jongerenwerk: Bereikbaarheid 7,9 8,2 Kwaliteit werkers 8,6 8,9 Locatie/faciliteiten 8,4 8,5 Maatschappelijk rendement 8,3 8,0 Organisatie activiteiten 8,3 8,6 Kinderactiviteiten: Kwaliteit werkers 8,8 8,2 Locatie/Faciliteit 8,1 7,4 Maatschappelijk rendement 7,8 7,2 Ontwikkeling kind 8,3 7,6 Organisatie activiteiten 8,8 7,9 Veiligheid 9,0 8,2 Opvoedingsondersteuning: Bereikbaarheid 9,5 8,8 de bijeenkomsten 8,7 8,9 Kwaliteit begeleiders 9,2 9,2 Locatie/faciliteit 8,3 8,1 Maatschappelijk rendement 8,1 8,2 Peuterspeelzalen: Faciliteiten 8,3 8,2 Flexibiliteit 8,1 8,2 Groepsleiding 8,9 9,0 Informatieverstrekking 7,9 8,2 Pedagogisch beleid 8,5 8,6 Pedagogische vaardigheden 8,5 8,5 Opbouwwerk: Aanbod 7,6 7,7 Betrokkenheid 7,4 8,1 Bereikbaarheid 7,6 8,3 Communicatie 7,2 8,2 Kwaliteit medewerkers 8,1 8,9 Locatie/faciliteiten 6,9 6,6 Maatschappelijk rendement 7,9 8,2 Ondersteuning 7,1 8, Personeelsbeleid In 2013 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden ten aanzien van het personeelsbeleid Personeelsformatie Op 31 december 2013: Heeft Alifa 93 medewerkers in dienst, die samen 73,8 formatieplaatsen invullen. Zijn 3 medewerkers gedetacheerd aan Alifa vanuit de DCW, tezamen 2,7 formatieplaatsen. Er zijn geen medewerkers gedetacheerd vanuit Alifa aan derden. Instroom/uitstroom In het jaar 2013 is de instroom 3,3 fte (5 medewerkers) tegenover een uitstroom van 84,2 fte, zijnde 160 medewerkers. Vast/flexibel Van de 248 medewerker hebben 35 medewerkers een dienstverband voor bepaalde tijd. Dit lage aantal is te wijten aan het feit dat de CAO Welzijn in het verleden na 1 jaar verplicht overging tot een contract voor onbepaalde tijd. Sinds 1 januari 2005 volgt de CAO W&MD de Flexwet en is het Bestuurlijk jaarverslag Alifa

34 aanbieden van 3 jaarcontracten in werking getreden. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren is de flexibele schil verder afgenomen Deskundigheidsbevordering In totaal is in 2013 door Alifa besteed aan deskundigheidsbevordering. Dit is exclusief de tijdsinvestering (uren en verletkosten) Verzuimbeleid Alifa streeft naar een verzuimpercentage conform de branchegegevens van minder dan 4% in Eind 2011 is daarom gestart met aanpassing van het verzuimbeleid op basis van een nieuwe, gedragsmatige, visie op verzuim. Dit is in de eerste helft van 2012 geïmplementeerd. Dit heeft in 2012 geleid tot een aanzienlijke daling in het ziekteverzuim. Het verzuimpercentage is gedaald van 6,8% (2011) naar 5,2% (2012). In 2013 is het ziektepercentage op 5,1 % uitgekomen. Met name door de onzekerheid bij peuterspeelzaalleidsters in het eerste kwartaal van 2013 rondom de overdracht van de peuterspeelzalen naar de kinderopvangorganisaties heeft geleid tot een hoger ziekteverzuim dan normaal bij deze functiegroep. Hierdoor is de dalende trend van het ziekteverzuim in 2013 niet doorgezet Vertrouwenspersonen Voor Alifa zijn twee vertrouwenspersonen beschikbaar. De vertrouwenspersoon is in 2013 tweemaal benaderd voor ondersteuning. De klachten hadden te maken met bejegening PR en Communicatie Doelen voor 2013 Doel 1 Verstevigen en bekrachtigen positief extern imago lokaal/regionaal/landelijk 1. Presentaties in bijeenkomsten/congressen 2. Publicaties via hogescholen en universiteiten 3. Positieve berichtgeving in media De targets hierbij waren: Aanvulling website Minimaal vijf presentaties bovenlokaal Minimaal vijf vermeldingen in publicaties Persaandacht zowel lokaal/regionaal als landelijk Doel 2 Interne communicatie 1. Implementeren en borgen interne communicatie procedures en formats. Een target hierbij was: Zeven-wekelijks infobulletin Personeelsmededeling directie Bereikte targets in 2013 Doel 1 Verstevigen en bekrachtigen positief extern imago lokaal/regionaal/landelijk. Aanvulling op de website In november 2011 is de nieuwe website van Alifa online gezet. Alle doelgroepen zijn vertegenwoordigd op een deel-site. De URL van de site is veranderd van naar Ook het mailadres is veranderd In 2012 is een koppeling op de website voor wat betreft filmpjes gemaakt naar het Alifa YouTubekanaal. In 2013 is aandacht besteed aan het opschonen van de website en het regelmatig plaatsen van nieuwsberichten. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

35 Minimaal vijf presentaties bovenlokaal Seniorenbeurs Eens in de twee jaar organiseert Alifa in samen werking met Gemeente Enschede en het Plaatselijk Overleg Ouderen bonden de Seniorenbeurs. De Seniorenbeurs voorziet duidelijk in een behoefte en werd op 25 april 2013 wederom georganiseerd. Ruim 65 organisaties, instellingen en bedrijven op het gebied van wonen, zorg, vrije tijd, mobiliteit en verkeersveiligheid presenteerden zich op deze Seniorenbeurs. Alifa Welzijn Ouderen wil met deze beurs ouderen breed informeren over de mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn. Ook konden bezoekers kennis nemen van de vele vrijwilligersdiensten en/of zelf actief worden als vrijwilliger. Beursvloer Enschede op 1 februari 2013 Ambitie van de Beursvloer Enschede 2013 was om zo veel mogelijk kwalitatief hoogwaardige matches tot stand brengen om de maatschappelijke betrokkenheid in Enschede te vergroten. Deelname aan de Beursvloer levert nieuwe vrijwilligers, een nieuw netwerk, een positief imago, toegang tot nieuwe markten en vooral veel plezier en voldoening. MaS Markt Alifa was deelnemer op de Maatschappelijke Stage markt op 26 september 2013 in Cinestar, waar de markt gehouden werd. Alifa wierf hier scholieren die een maatschappelijke stage gaan volgen voor hun opleiding. Voortgang RGA (Resultaatgerichte afspraken die overeengekomen zijn met de gemeente Enschede In 2013 zijn door Alifa diverse presentaties gegeven over de voortgang van de RGA in de stadsdelen, de stadsdeelcommissies en/of de stadsdeelteams. Minimaal vijf vermeldingen in publicaties Werkbezoek Politieke Partijen Presentaties voor de stadsdeelcommissies Artikel over Alifa in een speciale bijlage van Huis aan Huis ter gelegenheid van de opening van het Stroinkshuis Alifa en Jarabee plantten samen een boom op 20 november 2013 in het Abraham Ledeboerpark in Enschede. Daarmee markeerden ze hun 10 jaar lange samenwerking binnen het Project Jonge Moeders in Enschede. Artikel over Opvoeden en Opgroeien in de Loeskrant 2013 Persaandacht zowel lokaal/regionaal als landelijk Alifa heeft vele keren de pers gehaald. Vaak was dit een bericht in de regionale krant waarin Alifa met naam werd genoemd. Een overzicht Alifa in de pers is beschikbaar. Persaandacht lokaal Alifa heeft maandelijks een advertentie verzorgd in het plaatselijke blad Huis aan Huis dat gratis wekelijks in heel Enschede wordt verspreid. Per maand werd een specifiek onderdeel van de werksoorten van Alifa voor het voetlicht gebracht Doel 2 Interne communicatie Nieuwe communicatiestrategie Eind 2013 is contact gelegd met Saxion Hogeschool Enschede en is een afstudeeropdracht geformuleerd voor een HBO-student. In 2014 wordt hieraan een vervolg gegeven. Hierin zal het gebruik van Social Media worden opgenomen. Social Media In 2013 is een bijeenkomst georganiseerd voor het personeel van Alifa naar aanleiding van een match op de Beursvloer Enschede Daaruit bleek dat het een te grote tijdsinvestering zou vergen om in 2013 het gebruik van Social Media veilig en gestructureerd in te bedden in de organisatie. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

36 Andere belangrijke gebeurtenissen in 2013 met betrekking tot communicatie Bijeenkomst voor alle vrijwilligers Welzijn Ouderen in La Roche Op 11 december 2013 is de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst gehouden voor alle vrijwilligers van Alifa Welzijn Ouderen. De bijeenkomst bestaat naast een gezamenlijke lunch uit speeches die zijn verzorgd door Mohamed El Hamdaoui en Patrick Varenbrink Personeelsvereniging De personeelsvereniging heeft tot 1 augustus 2013 ultimo 62 leden. In verband met de overname van de peuterspeelzalen aan de Kinderopvangorganisaties zijn er na 1 augustus 2013 nog ultimo 33 leden. Daarnaast waren het hele jaar 2 gepensioneerden lid van de PV van Alifa. Gedurende het hele jaar heeft de activiteitencommissie van de PV verschillende activiteiten voor haar leden georganiseerd, waarbij bij een aantal activiteiten ook niet-leden uitgenodigd waren om tegen een kleine vergoeding mee te doen. De activiteiten van de PV worden gefinancierd vanuit de contributie. Aangezien de PV onderlinge contacten stimuleert en daarmee bijdraagt aan een hechte organisatie zet Alifa de verdubbelaar in: in de begroting wordt een bedrag voor de PV opgenomen gelijk aan wat er vanuit contributie wordt verkregen Resultaten bedrijfsvoering Resultatenrekening over het jaar 2013 Realisatie Begroting Realisatie BATEN: Subsidies BGF gemeente Subsidies projecten gemeente Projecten derden Deelnemersbijdragen Omzet keuken en bar Overige opbrengsten TOTAAL BATEN LASTEN: Personeelskosten Loongerelateerde baten Netto Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Kosten keuken en bar Kantoorkosten Organisatiekosten Afschrijvingskosten Overige baten en lasten TOTAAL LASTEN BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT Bestuurlijk jaarverslag Alifa

37 Bijlage A. Overzicht convenanten Convenant Gemeente Enschede voor Coördinatie Veiligheid Zorg en Opvang Partners: vaste deelnemers wijkzorgteams en partners die op basis van specifieke problemen aan wijkzorgteams deelnemen Protocol Normoverschrijdend gedrag en strafbare feiten Partners: Gemeente, Justitie, Politie Overeenkomst stichting 13 mei Partners: Gemeente (SDM Noord), stichting 13 mei Samenwerkingsovereenkomst Platform Brede School Wesselerbrink Partners: Consent, KOE, VCO, SKE Intentieovereenkomst Brede School Stroinkslanden-Zuid Partners: Gemeente, Consent, KOE Overeenkomst t.b.v. netwerk ketenzorg Care voor specifieke doelgroepen dementie Partners: Bruggerbosch, MST, SIZT, Huisartsen vereniging, De Posten, Zorggroep Manna, Zorgfederatie Oldenzaal, Thuiszorg Rondom, Mediant, Livio, AriënsZorgpalet Overeenkomst t.b.v. netwerk ketenzorg Care voor specifieke doelgroepen Cerebro-vasculair Accident (CVA) Partners: Het Roessingh, Livio, AriënsZorgpalet, MST, SIZT Overeenkomst t.b.v. netwerk ketenzorg Care voor specifieke doelgroepen Palliatief terminale zorg Partners: Livio, Zorggroep Manna, Bruggerbosch, AriënsZorgpalet, Het Roessingh, De Posten, Zorgfederatie Oldenzaal, stg. Zorggroep Sint Maarten, Mediant, MST, Carint Reggeland Groep, J. de Heer, Hospice Enschede, stg. samenwerkende organisaties Vrijwillige Thuiszorg Twente, Vrijwillige palliatieve terminale zorg Leendert Vriel Twente, Leendert Vriel Enschede, Leendert Vriel Noordoost Twente Intentieovereenkomst Woonzorgzone Pathmos Partners: Gemeente, Aveleijn, De Woonplaats, Livio Actieplan Velve-Lindenhof Van Aandachtswijk naar Krachtwijk Partners: Gemeente Enschede, De Woonplaats, Domijn, Ons Huis, CWI, UWV, Alifa, SMD, GGD, Livio, SKE, Kidsstop, Jarabee, Consent, KOE, FC Twente, Politie, Wijkraad, Saxion Hogescholen Convenant Wonen Welzijn Zorg Intentieovereenkomst Hart van Velve-Lindenhof Partners: Alifa, Bonhoeffer College, De Kubus, De Lipper, De Woonplaats, Gemeente Enschede, Jarabee, Kidsstop, Livio, Stedelijk Lyceum, SKE, SMD Lidmaatschapsovereenkomst Provinciale Klachtencommissie Welzijn Addendum bij het convenant Zorg en Veiligheid voor het project Wijkcoaches Partners: Alifa, Bureau Jeugdzorg, Regio Twente (GGD), Regiopolitie Twente, SMD, Woningcorporatie De Woonplaats, Woningstichting Domijn, Woningstichting Ons Huis, Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Almelo, Tactus, Raad voor de Kinderbescherming, Mediant, Jarabee Jeugdzorg in Twente, Livio, MEE Twente, Regionaal Samenwerkingsverband VO Twente, Samenwerkingsverband WSNS 0806, Samenwerkingsverband WSNS 0804, Leger des Heils afd. Jeugdzorg en Reclassering, Reclassering Nederland, Humanitas Onder Dak Twente, RIBW Twente, Vrouwenopvang Overijssel, Stadsbank Oost Nederland, Gemeente Enschede Addendum bij het privacyreglement voor Coördinatie van Zorg en Veiligheid voor het project Wijkcoaches Partners: Alifa, Bureau Jeugdzorg, Regio Twente (GGD), Regiopolitie Twente, SMD, Woningcorporatie De Woonplaats, Woningstichting Domijn, Woningstichting Ons Huis, Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Almelo, Tactus, Raad voor de Kinderbescherming, Mediant, Jarabee Jeugdzorg in Twente, Livio, MEE Twente, Regionaal Samenwerkingsverband VO Twente, Samenwerkingsverband WSNS 0806, Samenwerkingsverband WSNS 0804, Leger des Heils afd. Jeugdzorg en Reclassering, Reclassering Nederland, Humanitas Onder Dak Twente, RIBW Twente, Vrouwenopvang Overijssel, Stadsbank Oost Nederland, Gemeente Enschede Samenwerkingsovereenkomst project Ponyboerderij Partners: Alifa, stichting De Twentse Zorgcentra, DCW-Bedrijven Overeenkomst Kwaliteitssysteemcertificatie Partners: Alifa, Keurmerkinstituut B.V. Contract Onderzoek naar het effect van Taallijn op de taalontwikkeling van peuters en kleuters Bestuurlijk jaarverslag Alifa

38 Partners: Alifa, Expertisecentrum Nederlands Uitvoeringsovereenkomst compensatie ouderbijdrage VVE-geïndiceerde kinderen in Peuterspeelzaal Partners: Alifa, gemeente Enschede Samenwerkingsovereenkomst Vluchtelingenwerk en welzijnsinstelling Partners: Alifa, stichting VluchtelingenWerk Overijssel Samenwerkingsovereenkomst Saxion en samenwerkende partners WMO Werkplaats Twente Partners: Alifa, Carint Reggeland Groep, t Iemenschoer, Scala Welzijnswerk, MEE Twente, Zorgfederatie Oldenzaal, SROI Netwerk Nederland/Vlaanderen, Regio Twente, Gemeente Hengelo, Gemeente Oldenzaal, stichting Saxion Samenwerkingsovereenkomsten diverse brede scholen in Enschede Samenwerkingsovereenkomst Rutgers WPF voor Experimentele groepen effectmeting Girls Talk in het project aanpassing Girls Talk Partners: Gemeente Enschede, Stg. Jarabee, Jeugdzorg in Twente en Stg. Alifa Samenwerkingsovereenkomst Alifa en Ucar & Enklaar BV voor project Op naar de Top! Integrale aanpak rondom ondersteuning aan Jonge moeders in Enschede Partners: Jarabee en Alifa Samenwerkingsovereenkomst Alifa en CVV Sparta Enschede voor Brede Impuls Combinatiefuncties Enschede Bestuurlijk jaarverslag Alifa

39 Bijlage B. Organogram Alifa

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2014 2

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2014 2 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Profiel... 4 1.1. Algemene identificatiegegevens... 4 1.2. Structuur van Alifa... 4 1.3. Kerngegevens... 4 1.3.1. Kernactiviteiten en

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2012

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2012 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Profiel... 5 1.1. Algemene identificatiegegevens... 5 1.2. Structuur van Alifa... 5 1.3. Kerngegevens... 5 1.3.1. Kernactiviteiten en

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Opzet Business Case depressiepreventie (BC dp) Waarom Hoe Veerkracht initiatieven Hoe nu verder in ZHN? GGD NL,

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Openbaar Onderwerp Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer BW-01501 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september Y.M.F. Noordman - te Pas

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september Y.M.F. Noordman - te Pas POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september 2017 1700098005 Y.M.F. Noordman - te Pas UW BRIEF

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Bijlage 5 Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Uitvoering Participatieverklaring

Uitvoering Participatieverklaring Openbaar Onderwerp Uitvoering Participatieverklaring Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Aan gemeenten is gevraagd om voor 1 september 2016 een Plan van Aanpak/Brief

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Integratievraagstuk is een actueel onderwerp

Integratievraagstuk is een actueel onderwerp POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Korte Hengelosestraat 1 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 21 december 2015 I. Stegeman UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Stadsdeel West December 2014 RGA 2015

Stadsdeel West December 2014 RGA 2015 Stadsdeel West December 2014 RGA 2015 Inleiding De RGA 2015 is, net zoals de voorafgaande jaren, tot stand gekomen in nauw overleg met het stadsdeelmanagement West. De RGA West maakt onderdeel uit van

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

contourdetwern lilllllllllllllllllllllll GEMEENTE LOON OP ZAND Afdeling: mv OVB: Ja/zNe.

contourdetwern lilllllllllllllllllllllll GEMEENTE LOON OP ZAND Afdeling: mv OVB: Ja/zNe. contourdetwern INGEKOW-N OurcB. 23IJ Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Loon op Zand Afdeling Maatschappij en Veiligheid T.a.v. de heer Lam Postbus 7 5170 AA KAATSHEUVEL GEMEENTE

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële cliëntenraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Inhoudsopgave 1. Profiel... 5 1.2. Structuur van Alifa... 5 1.3. Kerngegevens... 5 1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering... 5 1.3.2. Kerngegevens 2011... 6 1.3.3.

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. Leidinggevende aan Vrijwilligers (LaV) m/v

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. Leidinggevende aan Vrijwilligers (LaV) m/v Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de gemeenten binnen de provincies Gelderland en Overijssel

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Budgetsubsidie 2014 Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Budgetsubsidie 2014 Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/402 afdeling: Welzijn Onderwerp: Budgetsubsidie

Nadere informatie