Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?"

Transcriptie

1 Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

2 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen tot en met /2012 het gemiddelde over de jaren 2011 tot en met / 12 oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2011 en eindigend in / / 12 oogstjaar, boekjaar enz., 2009/ 10 tot en met 2011/ 12 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafimedia Omslag Teldesign, Rotterdam Inlichtingen Tel. (088) Fax (070) Via contactformulier: Bestellingen Fax (045) Internet ISSN: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld X-42

3 Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding Aanleiding en doel van het onderzoek Opzet van het onderzoek Indeling van het rapport Inhoud van de tabellenset 4 2. Wie zijn ESF-deelnemer? Deelnemers, project, acties en doelgroepen Totaalbeeld Actie A: Langdurig werklozen aan het werk Actie B: Gedetineerden en TBS-gestelden voorbereiden op werk Actie C: Leerlingen naar werk of vervolgopleiding Actie D: Scholing werknemers met een lage opleiding Actie J: Bestrijden en voorkomen jeugdwerkloosheid Beschrijving van het onderzoek Populatie Onderzoeksmethode Bronnen Operationalisaties Ophogen opleidingsniveaugegevens Kwaliteit van de uitkomsten Opmerkingen bij de tabellen Begrippen en afkortingen Begrippen Afkortingen 24 Tabellenset 25 Centrum voor Beleidsstatistiek 62 1

4 Samenvatting Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is opgericht om personen te helpen hun vooruitzichten op werk te verbeteren. In opdracht van het Agentschap SZW heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) gegevens samengesteld over kenmerken van de deelnemers aan de diverse ESF-projecten. Sinds 2007 nemen het aantal deelnemers en het aantal projecten ieder jaar toe. In 2011 namen 354 duizend personen deel aan een ESF-gesubsidieerd project, dit zijn ruim 4 keer zoveel deelnemers als in Ook het aantal projecten is in de afgelopen jaren flink gestegen. In 2011 namen ruim 40 duizend personen deel aan een project in actie A. Actie A heeft als doel om werklozen naar de arbeidsmarkt te begeleiden, waarbij drie doelgroepen worden onderscheiden: niet-uitkeringsontvangers, 55 plussers met een uitkering en gedeeltelijk arbeidsgeschikten met een uitkering. Het aantal deelnemers in deze actie is voor het eerst gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Er zaten 6 duizend personen in actie B, een lichte stijging ten opzichte van De doelstelling van actie B is om gedetineerden, TBS-gestelden en jongeren in een jeugdinstelling of -inrichting voor te bereiden op een startkwalificatie of op een baan na afloop van hun detentie. De deelnemers van actie B zijn vooral jonge, laagopgeleide mannen, net als voorgaande jaren. Na afloop van het project heeft 13 procent van de deelnemers een baan en 6 maanden na afloop van het project loopt dat percentage op naar 18 procent. Ruim 22 duizend leerlingen deden in 2011 mee aan een project in actie C. In de projecten in actie C worden leerlingen voorbereid op een functie op de arbeidsmarkt of naar een vervolgopleiding op MBO niveau. Het aantal deelnemers is met 6 duizend afgenomen ten opzichte van Desondanks telt actie C in 2011 bijna drie keer zoveel deelnemers als in De leerlingen in actie C nemen vaak meerdere schooljaren deel aan projecten. Hierdoor veranderen de kenmerken van de deelnemers aan deze actie bijna niet. Na afloop van een project stromen de meeste leerlingen door in het onderwijs of ze gaan aan het werk. Actie D biedt subsidie aan werkgevers om de arbeidsmarktpositie van hun werknemers te verbeteren met behulp van scholing. Dit is de grootste actie en sinds 2007 is het aantal deelnemers meer dan drie keer zo groot geworden. In 2011 namen ruim 229 duizend personen deel aan actie D. Dit zijn voor het grootste gedeelte werkzame, middelbaar opgeleide mannen. Vanwege de doelgroep van deze actie is het logisch dat het overgrote deel van de deelnemers een baan heeft bij start van het project en ook na afloop van het project. Het percentage ex-deelnemers met een baan is vanaf 2007 steeds hoger dan 90 procent. Actie J ten slotte is gericht op het bestrijden en voorkomen van jeugdwerkloosheid. 56 duizend, veelal laagopgeleide, jongeren namen deel aan een project in deze actie. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2010 toen deze actie voor het eerst meedeed. Zowel gemeenten als O&O-fondsen konden subsidies aanvragen voor projecten in actie J. In de projecten waarvoor gemeenten subsidie hebben aangevraagd, zitten veel jongeren zonder baan, terwijl in projecten waarvoor O&O-fondsen subsidie hebben gevraagd veel jongeren onderwijs volgen. Na afloop van een project is bijna tweederde van alle ex-deelnemers werkzaam. Het ESF programma loopt van 2007 tot en met Deze rapportage beschrijft de resultaten tot en met verslagjaar

5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek Wat houdt het Europees Sociaal Fonds (ESF) in? Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is opgericht om personen te helpen hun vooruitzichten op werk te verbeteren. Het ESF past hiermee in één van de doelstellingen van de Europese Unie (EU) die zich richt op het stimuleren en verbeteren van de werkgelegenheid in Europa. In overleg met de Europese lidstaten zijn zevenjarige programma s opgesteld, die geïmplementeerd worden via een groot aantal private en publieke organisaties. In 2007 is een nieuwe periode van zeven jaar ingegaan. Voor de periode heeft Nederland ervoor gekozen niet alleen te investeren in mensen die lastig zelfstandig een baan kunnen vinden (zoals ouderen, laagopgeleiden of gehandicapten), maar ook werkgevers via brancheorganisaties te laten investeren in laaggeschoolde werknemers waardoor zowel de werknemers als de werkgevers zich makkelijker kunnen aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt. In Nederland is er voor de huidige periode 830 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor de financiering van ESF-projecten. De uitvoering van het ESF in Nederland Het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert de subsidieregeling uit in Nederland. Zij is verantwoordelijk voor de beoordeling van subsidieaanvragen, het afgeven van beschikkingen, de controle van projecten en de betaling van het subsidiebedrag. De subsidies worden uitgekeerd aan projecten. Deze projecten zijn in te delen naar acties waarbij een actie een specifieke doelgroep vertegenwoordigt. Voorbeelden van deze doelgroepen zijn langdurig werklozen, lager opgeleide werknemers, gedetineerden en scholieren. De verschillende acties worden toegelicht in hoofdstuk twee. Het Agentschap SZW is ook verantwoordelijk voor de evaluatie, het advies en het verstrekken van informatie richting de Europese Commissie (EC) en het ministerie van SZW. Om het Agentschap SZW van gegevens te voorzien, stelt het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) sinds 2007 een jaarlijkse rapportage op over de kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten. Sinds vorig jaar worden er door CBS-CvB ook cijfers voor tussentijdse evaluaties samengesteld. Opdracht Het CBS-CvB stelt in opdracht van het Agentschap SZW gegevens samen over kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten. Het gaat om kenmerken als leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en -generatie, arbeidsmarktpositie en opleidingsniveau. In deze jaargang van het onderzoek heeft het CBS-CvB cijfers berekend over meerdere perioden, namelijk voorlopige cijfers over 2011, definitieve cijfers over 2008 en impactindicatoren over de periode De cijfers voor 2011 hebben een voorlopig karakter omdat ten tijde van het berekenen van de gegevens nog niet alle benodigde bronnen over heel 2011 beschikbaar waren. Dit gaat vooral om kenmerken die veel aan verandering onderhevig zijn, zoals de arbeidsmarktpositie. Ook zijn in het voorjaar van 2012 de eindcontroles door het Agentschap SZW over 2011 nog niet afgerond. De voorlopige uitkomsten voor 2011 zijn berekend met de meest recent beschikbare informatie. Op deze manier zijn in 2009 ook voorlopige cijfers berekend voor Die cijfers over 2008 zijn in het huidige onderzoek definitief gemaakt. De benodigde bronnen over 2008 zijn compleet en het Agentschap SZW heeft al haar einddeclaraties en controles uitgevoerd. Impactindicatoren kijken naar de invloed van de projecten. In dit onderzoek gaat het om de invloed van een project op de duurzaamheid van de arbeidsmarktpositie: hebben de deelnemers na afloop van een project een baan, hebben ze na zes respectievelijk twaalf maanden nog steeds een baan? 3

6 1.2 Opzet van het onderzoek Het onderzoek bestaat uit drie delen: 1. Het samenstellen van voorlopige uitkomsten over deelnemerskenmerken aan ESFprojecten in Het samenstellen van definitieve uitkomsten over deelnemerskenmerken aan ESFprojecten in Evaluatie van het ESF-programma. Hebben ESF-deelnemers na afloop van een project een duurzame arbeidsrelatie? Gekeken is naar de periode Per deelonderzoek heeft het CBS informatie over deelnemers en hun projecten ontvangen van het Agentschap SZW. Deze informatie wordt gecombineerd met bronnen die binnen het CBS beschikbaar zijn en eigenschappen over deze deelnemers bevatten. Vervolgens zijn per deelonderzoek tabellen samengesteld. Meer informatie over de opzet van het onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk Indeling van het rapport In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek beschreven. Per actie wordt beschreven wat het doel van de actie is, wie tot de doelgroep behoort, hoeveel deelnemers er in 2011 zijn, wat de kenmerken van deze deelnemers zijn, hoe de actie zich heeft ontwikkeld sinds 2007 en of deelnemers na afloop van een project een baan hebben. Vervolgens leggen we in hoofdstuk 3 uit hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke bestanden hiervoor gebruikt zijn. De variabelen worden uitgelegd in de paragraaf operationalisaties in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de gebruikte begrippen en afkortingen toegelicht. Aan het eind van het rapport is de volledige tabellenset opgenomen. 1.4 Inhoud van de tabellenset De tabellenset bestaat uit 30 tabellen. Per deelonderzoek staat hieronder weergegeven om welke tabellen het gaat. Deelnemerskenmerken 2011 voorlopig De tabellen 1 tot en met 6 geven een overzicht van de ESF-deelnemers in de verschillende acties en subacties, naar achtergrondkenmerken. Tabel 7 geeft een overzicht van de ESFdeelnemers in de verschillende acties en subacties naar landsdeel. Tabel 8 richt zich specifiek op de ESF-deelnemers in actie D en geeft de economische activiteit van projecten per landsdeel weer. De tabellen 9 tot en met 14 bevatten cijfers over de instroom, doorstroom en uitstroom van ESF-deelnemers in 2010 en 2011 per actie naar achtergrondkenmerken. Deelnemerskenmerken 2008 definitief De tabellen 15 tot en met 18 geven een overzicht van de ESF-deelnemers in de verschillende acties en subacties, naar achtergrondkenmerken. Tabel 19 geeft een overzicht van de ESF-deelnemers in de verschillende acties en subacties naar landsdeel. Tabel 20 richt zich specifiek op de ESF-deelnemers in actie D en geeft de economische activiteit van projecten per landsdeel weer. De tabellen 21 tot en met 24 bevatten cijfers over de instroom, doorstroom en uitstroom van ESF-deelnemers in 2007 en 2008 per actie naar achtergrondkenmerken. Evaluatie impactindicatoren De tabellen 25 tot en met 30 geven een overzicht van ESF-deelnemers in de verschillende acties en subacties. Deze tabellen zijn uitgesplitst naar de arbeidsmarktpositie van de deelnemers op de einddatum van het project in , alsook zes en twaalf maanden na de einddatum van het project. 4

7 2. Wie zijn ESF-deelnemer? 2.1 Deelnemers, projecten, acties en doelgroepen Als we over het ESF praten, gaat het over acties, projecten, doelgroepen en deelnemers. Een deelnemer is iemand die meedoet aan een ESF-project om zijn of haar positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit kan door bijvoorbeeld een opleiding of een training te volgen of door werkervaring op te doen. Een project is ingedeeld binnen een bepaalde actie. De indeling naar een actie is niet relevant voor de deelnemer zelf, maar is uitsluitend bedoeld voor het verdelen van de subsidies en de organisatie van de projecten. De verschillende acties zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen, zoals werklozen, gedetineerden of scholieren. Samengevat komt het op het volgende neer. Een deelnemer doet mee aan een ESFproject. Dit project behoort tot een specifieke actie en een actie richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden voor een specifieke doelgroep. In de volgende paragraaf geven we eerst een algemeen overzicht van de ESF-deel nemers over de jaren 2007 tot en met Vervolgens presenteren we de belangrijkste resultaten per actie. We beantwoorden vragen als: wat zijn de kenmerken van de deelnemers in 2011? Verschillen deze kenmerken in vergelijking met eerdere jaren (2007 tot en met 2010)? Hebben de deelnemers een baan na afloop van het project en zijn ze ook langere tijd na afloop van hun project nog werkzaam? 2.2 Totaalbeeld Actie A: begeleiden van werklozen naar de arbeidsmarkt. Actie B: voorbereiden van gedetineerden, TBS-gestelden en jongeren in een jeugdinstelling of jeugdinrichting op een startkwalificatie of op een baan na afloop van hun detentie. Actie C: biedt subsidie aan scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs om leerlingen voor te bereiden op een functie op de arbeidsmarkt of naar een vervolgopleiding op mbo niveau. Actie D: biedt subsidie aan werkgevers om de arbeidsmarktpositie van hun werknemers te verbeteren met behulp van scholing. Actie J: bestrijden en voorkomen van jeugdwerkloosheid. Steeds meer deelnemers Vanaf 2007 neemt zowel het aantal deelnemers als het aantal projecten toe. In 2007 is gestart met 269 projecten en 82 duizend deelnemers. Deze aantallen zijn in 2011 gestegen naar 895 projecten en 354 duizend deelnemers. De acties A tot en met D bestaan vanaf 2007 en in 2010 zijn actie J1 en J2 erbij gekomen (zie staat Staat ESF-deelnemers naar actie en projecten, Actie Projecten x x 1 Totaal Actie A Actie B Actie C Actie D Actie J Actie J

8 2.2.2 ESF-deelnemers naar actie, % Actie A Actie B Actie C Actie D Actie J1 Actie J Aantal ESF-deelnemers per landsdeel, naar actie, in 2011 Noord: deelnemers Oost: deelnemers Zuid: deelnemers West: deelnemers Actie A Actie B Actie C Actie D Actie J1 Actie J2 6

9 Actie A neemt na een piekjaar in 2010 weer af in 2011 en actie B verandert weinig in alle jaren. Hoe de verdeling van deelnemers is over de verschillende acties, is ook te zien in figuur Actie D is in alle jaren de actie met de meeste deelnemers. Vanaf 2010 zijn actie J1 en J2 toegevoegd en deze acties hebben in 2011 een aandeel van 16 procent. In de komende paragrafen beschrijven we de afzonderlijke acties in meer detail. Vooral veel deelnemers in West-Nederland De meeste deelnemers wonen in West-Nederland. Dit ligt wellicht voor de hand aangezien het aantal inwoners in West-Nederland ook het hoogst is. In Noord-Nederland wonen de minste deelnemers. De kaart van Nederland (figuur 2.2.3) laat zien waar de deelnemers aan de verschillende acties wonen. 2.3 Actie A: langdurig werklozen aan het werk Actie A heeft als doel het begeleiden van werklozen naar de arbeidsmarkt. In projecten wordt gewerkt aan het toerusten en het bemiddelen van mensen die een achterstand hebben op of tot de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld in een re-integratietraject waarbij scholing, training en begeleiding centraal staan. Binnen de actie wordt dit doel uitgewerkt in drie subacties die ieder een specifieke groep mensen willen bereiken, namelijk: Niet-uitkeringsontvangers (subactie A) 55 plussers met een uitkering (subactie B) Gedeeltelijk arbeidsgeschikten met een uitkering (subactie C). Subsidies kunnen worden aangevraagd door gemeenten, het UWV WERKbedrijf en door de minister als aanvrager van erkende opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&Ofondsen). In 2011 voor het eerst een daling van het aantal deelnemers in actie A In 2011 nemen ruim 40 duizend personen deel aan een project in actie A. Dit betekent dat het aantal deelnemers voor het eerst daalt ten opzichte van voorgaand jaar (zie figuur De daling geldt vooral voor subactie A en C. Subactie B, die zich richt op 55 plussers met een uitkering, blijft vrijwel op het niveau van voorgaand jaar ESF-deelnemers in actie A naar subactie, x Actie A Subactie A Subactie B Subactie C

10 De deelnemers in 2011 zijn voor ruim de helft nieuwe deelnemers. Deze nieuwe deelnemers volgden in 2010 nog geen project in actie A. Van de mensen die in 2010 deelnamen aan een project in actie A, volgt ongeveer veertig procent in 2011 nog steeds een project in deze actie. In de volgende subparagrafen beschrijven we de kenmerken van deelnemers apart voor elke subactie Subactie A: niet-uitkeringsontvangers Steeds minder vrouwen in subactie A Subactie A bestaat in 2011 uit bijna 14 duizend deelnemers. Hoewel ruim de helft van alle deelnemers in subactie A vrouw is, neemt het aandeel vrouwen wel af, van driekwart in 2007 naar ruim de helft in Ruim een derde van de deelnemers is in 2011 jonger dan 25 jaar. Figuur laat zien dat dit vergelijkbaar is met ESF-deelnemers in subactie A naar leeftijd, % Jonger dan 25 jaar jaar 55 jaar en ouder Bij de start van een project in subactie A zien we voornamelijk inactieve deelnemers. Inactief wil zeggen dat deelnemers geen baan en geen WW- of bijstandsuitkering hebben ESF-deelnemers in subactie A naar arbeidsmarktpositie bij start project, % Werknemer of zelfstandige Uitkeringsgerechtigd Niet- werkzoekend Inactief 8

11 In 2011 zijn er minder deelnemers met een baan bij de start van het project dan in voorgaande jaren. De groep en is bijna geheel verdwenen (zie figuur ). Meer mensen met een baan na afloop project Na afloop van het project in 2011 heeft 29 procent een baan. Mannen hebben vaker een baan bij het einde van het project dan vrouwen, ruim één op de drie mannen tegenover één op de vier vrouwen. Van de deelnemers in subactie A had 19 procent een baan bij de start van het project. Het aandeel deelnemers met een baan is na afloop van het project dus groter dan bij de start van het project. We kijken hier alleen naar de deelnemers aan een project dat uiterlijk juli 2011 is beëindigd, omdat recentere informatie over banen nu nog niet beschikbaar is Subactie B: 55 plussers met een uitkering Steeds meer mannen in subactie B In 2011 nemen bijna 12 duizend ouderen deel aan een project in subactie B. Dit is 15 keer zoveel als in 2007, toen subactie B achthonderd deelnemers telde. Het aandeel mannen is gegroeid, van 46 procent in 2007 naar 61 procent in Ook niet-uitkeringsontvangers In subactie B, met als doelgroep 55 plussers met een uitkering, hebben toch steeds meer deelnemers geen uitkering of zijn inactief. In 2007 en 2008 had nog vrijwel iedereen een WW- of bijstandsuitkering. In 2010 was het aandeel en 58 procent, in 2011 is dit nog maar 25 procent en is het aandeel inactieven opeens erg groot geworden. Dat komt onder meer doordat het vanaf 2010 mogelijk is om in één project de verschillende doelgroepen van actie A te bedienen. Zo is het mogelijk om in bijvoorbeeld een project in subactie B ook niet-uitkeringsontvangers of inactieven (de doelgroep van subactie A) te betrekken. Deze vermenging van subacties is duidelijk zichtbaar vanaf 2010 (zie figuur ESF-deelnemers in subactie B naar arbeidsmarktpositie bij start project, % Werknemer of zelfstandige Uitkeringsgerechtigd Niet- werkzoekend Inactief 9 procent heeft een baan direct na einde project Van de deelnemers in 2011 heeft 6 procent een baan bij de start van het project. Bij het einde van het project heeft slechts 9 procent een baan. De 55 plussers hebben dus iets vaker een baan direct na afloop van het project. 9

12 2.3.3 Subactie C: gedeeltelijk arbeidsgeschikten met een uitkering Minder vrouwen dan mannen in subactie C Subactie C bestaat in 2011 uit bijna 15 duizend deelnemers, dat zijn 6 duizend deelnemers minder dan in In eerdere jaren namen vooral vrouwen deel aan projecten in subactie C (55 procent in alle jaren), maar vanaf 2010 is het aandeel vrouwen gedaald naar 42 procent. Ruim een derde van de deelnemers is jonger dan 25 jaar. Dit is een enorme toename ten opzichte van eerdere jaren, toen hoogstens 4 procent van de deelnemers jonger was dan 25 jaar. Weinig deelnemers met een AO-uitkering In 2011 zien we weinig deelnemers (3 procent) met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarmee is het vergelijkbaar met de jaren Het jaar 2010 is een opvallende uitschieter: 41 procent van de deelnemers heeft dan een AO-uitkering. Veel deelnemers zijn inactief In 2011 heeft 3 procent van de deelnemers een baan bij de start van een project. Dit beeld zien we ook terug in de eerdere jaren tot 2010 (zie figuur In 2010 had ruim een derde van de deelnemers een baan bij de start van het project. In 2011 is 56 procent inactief bij de start van het project, tegenover 18 procent in Deze deelnemers hebben dus geen baan, WW- of bijstandsuitkering en staan niet als werkzoekend geregistreerd ESF-deelnemers in subactie C naar arbeidsmarktpositie bij start project, % Werknemer of zelfstandige Uitkeringsgerechtigd Niet- werkzoekend Inactief Meer werkenden na einde project De deelnemers van subactie C hebben vaker dan de deelnemers aan subactie B een baan na afloop van het project. In 2011 is 15 procent van de deelnemers aan subactie C werkzaam bij het einde van een project, mannen iets vaker dan vrouwen. Bij subactie B is 9 procent van de deelnemers werkzaam bij het einde van het project en bij subactie A is dat 29 procent. 2.4 Actie B: Gedetineerden en TBS-gestelden voorbereiden op werk De doelstelling van actie B is het voorbereiden van gedetineerden, TBS-gestelden en jongeren in een jeugdinstelling of jeugdinrichting op een startkwalificatie of op een baan na afloop van hun detentie. Alleen het ministerie van Veiligheid en Justitie (in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin) kan subsidie voor actie B aanvragen. 10

13 Deelnemers vooral mannen jonger dan 25 jaar In 2011 zijn er ruim 6 duizend deelnemers in deze actie. Dit zijn er iets meer dan in 2009 en De deelnemers zijn overwegend jonge mannen. Vier op de tien deelnemers is man én jonger dan 25 jaar. Ditzelfde beeld zagen we ook in de eerdere jaren. Opvallend is dat het bij de vrouwelijke deelnemers in negen van de tien gevallen gaat om jongeren onder de 25 jaar. Hoewel vrouwen dus beduidend minder vaak deelnemen, zijn het overwegend jonge vrouwen die we terugzien in actie B (zie figuur ESF-deelnemers in actie B naar geslacht en leeftijd, 2011 Vrouwen Mannen % Jonger dan 15 jaar jaar 25 jaar en ouder Deelnemers laag opgeleid Binnen actie B volgen jonge vrouwen onder de 25 jaar vaker onderwijs dan mannen in dezelfde leeftijdscategorie (68 procent versus 52 procent, zie figuur 2.4.2). Bij de 25 plussers zien we echter bijna geen verschil meer tussen het percentage mannen en vrouwen die onderwijs volgen. De overgrote meerderheid van de deelnemers (zowel mannen als vrouwen) heeft een laag opleidingsniveau. Dit is logisch aangezien een groot deel van de deelnemers uit jongeren bestaat en het daarnaast een belangrijke doelstelling van deze actie is om deelnemers te helpen aan een startkwalificatie ESF-deelnemers in actie B naar geslacht, leeftijd en al dan niet onderwijsvolgend, % jaar Mannen jaar jaar Vrouwen jaar Volg onderwijs Volgt geen onderwijs 11

14 Meer instroom nieuwe deelnemers ten opzichte van 2010 We zien in 2011 meer nieuwe deelnemers instromen dan in 2010 (55 procent in 2011 tegenover 49 procent in 2010). Tegelijkertijd zien we ook minder deelnemers uitstromen dan in 2010 (44 procent in 2011 tegenover 54 procent in 2010). Van alle deelnemers in 2011 is veertig procent doorgestroomd vanuit een eerder project in actie B in Klein aantal deelnemers werkzaam na afloop van het project Deelnemers in actie B behoren bij de start van het project bij de arbeidsmarktpositie inactieven, dit zijn personen zonder baan, zonder een WW- of bijstandsuitkering en zonder inschrijving bij het UWV WERKbedrijf. Het kan voorkomen dat deelnemers in actie B een baan hebben of een uitkering ontvangen bij de start van het project doordat zij bijvoorbeeld later in het project instromen, maar er is voor gekozen om alle deelnemers het label inactief te geven om de arbeidsmarktpositie zoveel mogelijk overeen te laten komen met de doelgroep van de actie. Na afloop van ieder project is opnieuw bekeken of deelnemers wel of niet werkzaam zijn. In 2011 zijn er nog geen projecten in actie B beëindigd, in 2010 wel. In 2010 zijn er ruim vijfduizend personen die hebben deelgenomen aan een eindigend project in actie B. Van deze personen heeft 13 procent een baan aan het einde van het project. Een half jaar na beëindiging van het project is dit opgelopen tot 18 procent. Vrouwen hebben iets vaker een baan dan mannen aan het einde van het project en zes maanden later. Hetzelfde beeld zien we ook in eerdere jaren. Over alle jaren zien we dat het aandeel inactieven hoog blijft (rond 85 procent). 2.5 Actie C: Leerlingen naar werk of vervolgopleiding Deze actie biedt subsidie aan scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. In projecten worden leerlingen voorbereid op een functie op de arbeidsmarkt of naar een vervolgopleiding op mbo-niveau. De doelgroep bestaat uit leerlingen met tekortkomingen in leervermogen en/of met een lichamelijke beperking. Deze leerlingen kwalificeren zich vaak niet voor een vervolgopleiding en halen vaak geen startkwalificatie. Een eenvoudige baan behoort wel tot de mogelijkheden. Het gaat om leerlingen van 15 jaar en ouder. Minder deelnemers, veelal bekende leerlingen Ruim 22 duizend leerlingen doen in 2011 mee aan een project in Actie C. Het aantal deelnemers is met 6 duizend deelnemers afgenomen ten opzichte van Desondanks zijn het bijna drie keer zoveel deelnemers als in 2007, toen er 8 duizend leerlingen deelnamen aan projecten in deze actie. De deelnemers zijn vooral laag opgeleide jongeren (tot 25 jaar) en bijna één op de drie van hen is vrouw. Deze verhouding is vanaf 2007 niet veranderd. In 2011 zien we dat bij de start van een project ruim 60 procent van de jongeren in actie C naar school gaat. Van de overige 40 procent is bijna de helft aan het werk. Deze verhoudingen zijn ook nauwelijks veranderd vanaf De kenmerken van de deelnemers veranderen nauwelijks. Dit komt doordat veel deelnemers doorstromen binnen de actie. Van de deelnemers in 2011 heeft bijna twee derde ook in 2010 een project in actie C gevolgd. Bijna een derde van de deelnemers in 2011 is nieuw. De rest stroomt door vanuit eerdere schooljaren. Ook in eerdere jaren zien we veel deelnemers doorstromen. Eén derde deel van de ex-deelnemers werkzaam Na afloop van een project stromen de meeste leerlingen door in het onderwijs of ze gaan aan het werk. Vanaf 2008 gaat jaarlijks ongeveer een derde na afloop van een project aan het werk. 12

15 2.6 Actie D: Scholing werknemers met een lage opleiding Actie D biedt subsidie aan werkgevers (via hun Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds)) om de arbeidsmarktpositie van hun werknemers te verbeteren met behulp van scholing. De doelgroep bestaat uit werknemers met maximaal een opleiding op mbo niveau 4. Deelnemers zijn vooral werkzame, middelbaar opgeleide mannen Actie D is de grootste actie en sinds 2007 is het aantal deelnemers meer dan drie keer zo groot geworden. In 2011 nemen ruim 229 duizend personen deel aan deze actie. Dit zijn voor het grootste gedeelte werkzame, middelbaar opgeleide mannen. Figuur laat zien dat sinds 2007 het aandeel mannen in actie D toeneemt en dat voor iedereen geldt dat het overgrote deel werkzaam is ESF-deelnemers in actie D naar geslacht en arbeidsmarktpositie, % M V M V M V M V M V Werkzaam Niet werkzaam Na afloop van het project nog steeds werkzaam Deelnemers in actie D hebben veelal een baan bij de start van een project. Dit is logisch, aangezien de aanvraag voor projecten in actie D via het O&O fonds van de werkgever verloopt. Ook na afloop van een project hebben ex-deelnemers veelal (nog steeds) een baan. We kunnen echter niet zien of na afloop van een project de arbeidsmarktpositie van deze personen verbeterd is. 2.7 Actie J: Bestrijden en voorkomen jeugdwerkloosheid Vaak worden jongeren in tijden van economische crisis als eerste ontslagen, of wordt hun contract niet verlengd. De verwachting bestond dat de jeugdwerkloosheid door de huidige crisis zou oplopen tot 150 duizend jongeren. Om dit te voorkomen heeft de overheid in 2009 het Actieplan Jeugdwerkloosheid geïntroduceerd en tal van andere maatregelen genomen. Onderdeel van dit Actieplan Jeugdwerkloosheid is dat er ESFsubsidie is vrijgemaakt voor projecten die gericht zijn op het bestrijden en voorkomen van jeugdwerkloosheid. In dit kader zijn de acties J(eugd)1 en J2 in het leven geroepen. In dit verband gaat het om een opleiding op maximaal mbo niveau 4. Dit wil zeggen een middenkaderfunctionaris of een gespecialiseerde beroepsbeoefenaar. Dit niveau geeft toegang tot het hbo. 13

16 Het verschil tussen J1 en J2 is de organisatie die de subsidie mag aanvragen. Voor J1 kunnen dertig coördinerende gemeenten subsidie aanvragen en voor J2 zijn dit O&Ofondsen. O&O-fondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in een bepaalde branche. Werkgevers kunnen gebruik maken van de middelen en diensten van een O&O-fonds. In 2011 nemen bijna 56 duizend jongeren deel aan een project in actie J. Meer dan 70 procent van de jongeren doet dit in één van de 47 projecten waarvoor door een gemeente subsidie is aangevraagd (actie J. De rest van de jongeren neemt deel aan één van de 21 projecten binnen een project waarvoor door een O&O-fonds subsidie is aangevraagd (actie J2). Hoewel beide acties gericht zijn op jongeren, zien we naast het verschil in aantal deelnemers eveneens een aantal verschillen in deelnemerskenmerken tussen beide acties. In actie J2 meer mannen dan in actie J1 De deelnemers binnen actie J2 bestaan voor 86 procent uit jongere mannen. Jongere vrouwen maken slechts 5 procent uit van de deelnemers binnen deze actie. Een kleine groep deelnemers (8 procent) is 25 jaar of ouder. Hoewel aan projecten in actie J1 ook meer mannen dan vrouwen deelnemen, is het aandeel vrouwen in actie J1 beduidend groter dan in actie J2. Bovendien zien we dat 17 procent van de deelnemers 25 jaar of ouder is (zie figuur ESF-deelnemers in actie J1 en J2 naar geslacht en leeftijd, 2011 Actie J2 Actie J % Mannen jonger dan 25 jaar Vrouwen jonger dan 25 jaar Mannen 25 jaar en ouder Vrouwen 25 jaar en ouder In actie J1 meer niet-westerse allochtone deelnemers dan in actie J2 In actie J1 zijn er meer deelnemers met een niet-westerse allochtone achtergrond dan in J2 (27 versus 9 procent). Binnen de niet-westerse allochtone deelnemers is het aandeel mannen in actie J1 lager dan in actie J2 (59 versus 79 procent). Deelnemers actie J1 vaker niet werkzaam of inactief Jongeren in actie J1 en J2 zijn ongeveer even vaak werkzaam (zie figuur 2.7.2). De groep niet- werkzame deelnemers en en niet-e werkzoekenden is in actie J1 echter veel groter dan in actie J2. Deze verschillen hangen samen met wie de aanvrager van de subsidie is. In actie J2 vragen de O&O-fondsen subsidie aan (net als bij actie D), in actie J1 gebeurt dit via de gemeente. 14

17 2.7.2 ESF-deelnemers in actie J1 en J2 naar arbeidsmarktpositie, 2011 Actie J2 Actie J % Werkzaam Niet werkzaam Inactief O&O-fondsen zijn brancheorganisaties en alleen deelnemers met een baan kunnen via hun werkgever meedoen aan een project. Van de inactieve jongeren in actie J1 volgen bijna vier op de tien onderwijs. In actie J2 daarentegen volgt 90 procent van de inactieven onderwijs op de peildatum. 15

18 3. Beschrijving van het onderzoek 3.1 Populatie Het onderzoek is uitgevoerd in drie delen, met steeds een andere populatie. Ten eerste zijn definitieve cijfers berekend voor deelnemers aan ESF-projecten die starten of lopend zijn in Daarnaast zijn voor 2011 de voorlopige cijfers berekend voor deelnemers aan ESF-projecten die starten of lopend zijn in Tot slot hebben we met impactindicatoren een evaluatie van het ESF-programma uitgevoerd. De populatie van dit laatste deelproject bestaat uit deelnemers van wie in de periode een project is beëindigd hebben we dit jaar voor de impactindicatoren niet meegenomen omdat projecten pas in 2007 gestart zijn en minimaal 12 maanden duren. Zodoende zijn er geen afgeronde projecten in Deelnemerskenmerken Deelnemerskenmerken 2008 definitief De onderzoekspopulatie bestaat uit alle personen die in 2008 deelnemen aan ESF-projecten, dit zijn ruim 144 duizend personen. Deelnemerskenmerken 2011 voorlopig De onderzoekspopulatie bestaat uit alle personen die in 2011 deelnemen aan ESF-projecten, dit zijn ruim 354 duizend personen. Evaluatie impactindicatoren De onderzoekspopulatie bestaat uit deelnemers die in 2008, 2009, 2010 of 2011 een ESF-project hebben beëindigd, dit zijn in totaal 715 duizend personen. De einddata over de deelnemers in 2011 zijn bekend tot en met 29 november Onderzoeksmethode Deelnemerskenmerken 2011 voorlopig en 2008 definitief Voor het vaststellen van de voorlopige deelnemerskenmerken 2011 en de definitieve deelnemerskenmerken 2008 heeft het Agentschap SZW bestanden aangeleverd waarmee deelnemers in projecten herkenbaar zijn. Deze bestanden bevatten de volgende informatie over deelnemers en projecten: 1. De deelnemers aan een ESF-project in 2011 en Per deelnemer is het burgerservicenummer en een projectnummer bekend. 2. De projecten die in 2011 dan wel 2008 starten of lopen. Per project weten we het projectnummer, de start- en einddatum van het project, de actie, de subactie en het aantal deelnemers. 3. Projecten in actie D met per project het projectnummer, de start- en einddatum van het project, het aantal deelnemers en de economische activiteit. De economische activiteit wordt door het Agentschap SZW aangeleverd en is gebaseerd op de verordening van de Europese Commissie. 4. Het opleidingsniveau van deelnemers in actie B. Het CBS-CvB heeft de door het Agentschap SZW aangeleverde bestanden verrijkt met diverse kenmerken, afgeleid uit verschillende bronnen. Zo komen de demografische achtergrondkenmerken uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), informatie over banen komt uit de Polisadministratie en uitkeringsgegevens komen uit de uitkerings-

19 registraties van het UWV WERKbedrijf. Voor het opleidingsniveau gebruiken we het opleidingsniveaubestand. Met het bestand Gebieden in Nederland (GIN) is bepaald in welk landsdeel een deelnemer woont. Aan alle CBS-bestanden over personen is een niet-identificeerbaar nummer, het zogenaamde RIN-nummer, toegevoegd dat het identificeerbare burgerservicenummer (BSN) vervangt. Elke deelnemer aan een ESF-project heeft een RIN-nummer. De verschillende bronnen kunnen worden gecombineerd met behulp van dit RIN-nummer (zie figuur Het resultaat is een onderzoeksbestand per deelproject. Met deze onderzoeksbestanden stellen we de tabellen op en worden kenmerken als bijvoorbeeld arbeidsmarktpositie berekend Koppeling onderzoeksbestand Deelnemersbestand Deelnemer 1 2 Rinnummer B D Projectnummer X Z Actie A C GBA SSB Rinnummer A B C D Geslacht Man Vrouw Vrouw Man Rinnummer A B D G Baan Nee Nee Ja Ja Uiteindelijk onderzoeksbestand Deelnemer 1 2 Rinnummer B D Projectnummer X Z Actie A C Geslacht Vrouw Man Baan Nee Ja De kenmerken van een deelnemer zijn vastgesteld op de begindatum van het eerste startende project per actie. Als een deelnemer aan meerdere projecten deelneemt binnen één actie en deze projecten beginnen op verschillende momenten, dan nemen we van deze deelnemer alleen het project mee dat als eerste start. Mocht een deelnemer aan meerdere projecten meedoen in verschillende acties dan is dit geen probleem, een deelnemer komt dan ook meerdere keren voor in de tabellen. Evaluatie impactindicatoren Ook voor het samenstellen van de impactindicatoren heeft het Agentschap SZW bestanden aangeleverd: 1. Einddeclaraties van projecten uit de periode Dit bestand bevat de projectnummers van alle eindigende projecten in , de actie en de einddatum. 2. Deelnemers aan projecten uit de periode Dit bestand bevat het projectnummer van alle projecten lopend in , de acties en de burgerservicenummers van alle deelnemers aan deze projecten. Door het bestand met de einddeclaraties via het projectnummer te koppelen met het deelnemersbestand, is bepaald welke mensen hebben deelgenomen aan deze beëindigde projecten. Het zo verkregen onderzoeksbestand hebben we verrijkt met informatie over geslacht en banen. Als een deelnemer aan meerdere projecten deelneemt binnen een actie of subactie, dan zijn de baangegevens bepaald bij het einde van het meest recent beëindigde project. Van deelnemers die een project beëindigen gaan we na of zij na afloop van het project een baan hebben en of ze zes en twaalf maanden na afloop van het project ook nog werkzaam zijn. Van de deelnemers die in 2011 een project beëindigen, kunnen we echter nog niet twaalf maanden verder kijken. Deze baangegevens ontbreken op dit moment nog. Voor de deel- 17

20 nemers die in 2011 een project beëindigen, is alleen de baansituatie bepaald na afloop van het project. Een baan betekent in dit geval een baan in loondienst. We kunnen niet bepalen wie werkzaam was als zelfstandige, omdat we van zelfstandigen uitsluitend kunnen zien óf iemand in een bepaald jaar aangifte heeft gedaan als zelfstandige. Het is niet mogelijk om op maandniveau vast te stellen of een deelnemer op een bepaald moment, bijvoorbeeld zes maanden na beëindiging van een project, werkt als zelfstandige. Nu volgt eerst een beschrijving van de afzonderlijke bronnen en vervolgens worden de gebruikte begrippen geoperationaliseerd. 3.3 Bronnen Bronbestanden Agentschap SZW 1. Deelnemerskenmerken 2011 voorlopig en Deelnemerskenmerken 2008 definitief Deze bestanden bevatten per project het projectnummer, de bijbehorende start- en einddatum en de burgerservicenummers van alle deelnemers aan het project. Voor projecten in actie B die starten of lopen is ook het hoogst behaalde opleidingsniveau toegevoegd. Voor projecten in actie D is per project de economische activiteit opgenomen. 2. Einddeclaraties ESF-projecten Dit bestand bevat het projectnummer, de actie waaronder het project valt en de einddatum van het project. Hiermee wordt bepaald welke projecten in actie A, B, C, D of J zijn beëindigd in Bronbestanden CBS 1. Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) De GBA is een geautomatiseerd persoonsregistratiesysteem van de gemeenten en in werking sinds 1 oktober In principe staan alle inwoners van een gemeente in de basisadministratie ingeschreven. Gegevens als geboortedatum, geslacht, herkomst, woonplaats, maar ook huishoudenssamenstelling en immigratie/emigratie worden in de GBA geregistreerd. We gebruiken voor dit onderzoek de stand van 1 december Sociaal Statistisch Bestand (SSB) Het SSB is een stelsel van registers en enquêtes, die op persoonsniveau aan elkaar zijn gekoppeld. Per jaargang worden meer dan 50 registers gebruikt. Deze registers hebben betrekking op verschillende sociaaleconomische onderwerpen, zoals banen, uitkeringen, woningen en onderwijs. Het SSB bevat voorlopige en definitieve gegevens. Bij definitieve gegevens zijn registers en enquêtes onderling op elkaar afgestemd en consistent gemaakt. De doelpopulatie van het SSB bestaat uit alle personen die in Nederland wonen, en personen die niet in Nederland wonen maar in Nederland werken of een uitkering dan wel pensioen vanuit Nederland ontvangen. Voor dit onderzoek gebruiken we SSB-informatie over uitkeringen, banen, zelfstandigen, inschrijvingen bij het UWV WERKbedrijf, opleidingen en het opleidingsniveau. Deze informatie is afkomstig uit de volgende registraties: Uitkeringen: bijstandsuitkeringen, WW- en AO-uitkeringen. Deze gegevens zijn gebaseerd op bronbestanden afkomstig van het UWV WERKbedrijf en gemeenten. Gegevens zijn beschikbaar tot juli Banen: gegevens zijn beschikbaar tot De gegevens over banen vanaf 2009 zijn voorlopig, wat betekent dat ze nog niet consistent zijn gemaakt met andere gegevens in het SSB. Voor eerdere jaren is dit wel gedaan. Gegevens zijn beschikbaar tot juli Zelfstandigen: informatie over zelfstandigen is afkomstig van de Belastingdienst. Ongeveer tweederde van dit register is gebaseerd op het aangiftebestand van het betreffende jaar. Ongeveer zes procent van de informatie wordt per verslagjaar bijgeschat. Gegevens zijn beschikbaar tot Inschrijvingen bij het UWV WERKbedrijf: deze gegevens komen uit bestanden over de geregistreerde werkloosheid en worden aan het CBS verstrekt door het UWV WERKbedrijf. Deze informatie is bekend tot juli

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 11 Martine de Mooij Vinodh Lalta Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Wie worden bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie worden bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie worden bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers in Nederland, 2013 Wie worden bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers in Nederland, 2013 Verklaring

Nadere informatie

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek December 2012 Inhoud Stroomschema 1. Vluchtelingen

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Vijfmeting, fase 3 29-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Inhoud Inleiding 5 1. Beschrijving van het onderzoek 6 1.1 Populatie 6 1.2 Onderzoeksmethode 7 1.3 Bronnen

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk 07 Aan het werk 0r met re-integratie Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk Wilco de Jong, Henk van Maanen, Frank van der Linden en Alderina Dill-Fokkema Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsverleden

Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsverleden Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsverleden 109 Mathilda Copinga Tirza König Nicol SLuiter Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer **

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratie ondersteuning

Aan het werk met re-integratie ondersteuning 12 1 Aan het werk met re-integratie ondersteuning Viermeting uitstroom naar werk, definitieve cijfers Esther Vieveen Miriam de Roos Nicol Sluiter Jamie Graham Marion Sterk Vinodh Lalta Elisabeth Eenkhoorn

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2010 Nicol Sluiter en Anouk de Rijk CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Mei 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Redenen van in- en uitstroom WWB

Redenen van in- en uitstroom WWB Rapport Redenen van in- en uitstroom WWB Mirthe Bronsveld-de Groot Lisanne van Koperen Annemieke Redeman 11 december 2015 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen

Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen 09 Participatiepotentieel in 2006 en 2007 Daniëlle ter Haar Mariëtte Goedhuys Luuk Schreven Esther Vieveen Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring

Nadere informatie

Ouderen zonder baan, één jaar later

Ouderen zonder baan, één jaar later Ouderen zonder baan, één jaar later Arbeidsmarktkansen van werkloze ouderen van 45 tot 65 jaar, 2008 en inkomstenbronnen van alle ouderen van 45 tot 65 jaar in 2006 2008 11 Tirza König, Pascal van den

Nadere informatie

Werkt begeleiding naar werk?

Werkt begeleiding naar werk? 08 07 Werkt begeleiding naar werk? Derde vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Mariëtte Goedhuys, Kathleen Geertjes, Martine de Mooij, Linda Muller, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek (rapport

Nadere informatie

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Met re-integratieondersteuning 0g op weg naar werk

Met re-integratieondersteuning 0g op weg naar werk 07 t07 Met re-integratieondersteuning 0g eondersteuning op weg naar werk Nulmeting doelstelling elling uitstroom naar werk Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar, Marleen Geerdinck, Maaike Hersevoort

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld 2013

Jongeren buiten beeld 2013 Paper Jongeren buiten beeld 2013 November 2015 CBS Centrum voor Beleidsstatistiek 2014 1 Inhoud 1. Aanleiding en afbakening 3 2. Omvang van de groep jongeren buiten beeld 4 3. Jongeren buiten beeld verder

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Uitkomsten en toelichting Centrum voor Beleidsstatistiek Maartje Rienstra en Osman Baydar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring

Nadere informatie

Dynamiek in de WW. Uitkomsten en toelichting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill

Dynamiek in de WW. Uitkomsten en toelichting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill Dynamiek in de WW Uitkomsten en toelichting 09 Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

binnen Rotterdam

binnen Rotterdam 07 Inkomens en 0n verhuizingen binnen Rotterdam 1999 2005 Karin Hagoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08012) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning Definitieve cijfers, 2008 en 2009 109 Lotte Oostrom Marion Sterk Martine de Mooij Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Einde in zicht voor de VUT

Einde in zicht voor de VUT Einde in zicht voor de VUT 11 0 Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 1 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** =

Nadere informatie

Labour Market Policy database

Labour Market Policy database 098 Labour Market Policy database Definitieve cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008 Luuk Schreven Pascal van den Berg Ineke Bottelberghs Wilco de Jong Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar, Karin Hagoort en Mariëtte Goedhuys Centraal Bureau

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Na de WW duurzaam aan het werk?

Na de WW duurzaam aan het werk? Na de WW duurzaam aan het werk? Kathleen Geertjes en Tirza König Na het beëindigen van de werkloosheidsuitkering vindt minder dan de helft van de mensen een baan voor langere tijd. Vooral ouderen, mensen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Banen en zelfstandigen

Banen en zelfstandigen 07 Banen en zelfstandigen Maatwerktabellen E,til0n E,til Anouk de Rijk en Harold Kroeze Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts m0 Verschillen in cijfers over huisartscontacten tussen 0u sen POLS-Gezondheid en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts Publicatiedatum CBS-website: november 2009 Den Haag/Heerlen

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Emancipatiebenchmark voor gemeenten en werkgevers

Emancipatiebenchmark voor gemeenten en werkgevers Emancipatiebenchmark voor gemeenten en werkgevers Martine de Mooij Jamie Graham Marion Sterk Carlijn Verkleij Caroline van Weert CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Maart 2012 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

De vergrijzing komt, de VUT gaat

De vergrijzing komt, de VUT gaat 0n08 08 De vergrijzing komt, de VUT gaat John Gebraad en Feny Pfaff Publicatiedatum CBS-website 28 augustus 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Afbouw gesubsidieerde arbeid

Afbouw gesubsidieerde arbeid 0u07 07 Afbouw gesubsidieerde arbeid Maartje Rienstra, Ineke Bottelberghs en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08008) Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Achterblijvers in de bijstand

Achterblijvers in de bijstand Achterblijvers in de Paula van der Brug, Mathilda Copinga en Maartje Rienstra Van de mensen die in 2001 in de kwamen, was 37 procent eind 2003 nog steeds afhankelijk van een suitkering. De helft van deze

Nadere informatie

Flexibele schil rondom de WW

Flexibele schil rondom de WW Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Postbus 24500 2490 HA Den Haag cvb@cbs.nl www.cbs.nl/cvb Flexibele schil rondom de WW Mathilda Copinga, Linda Muller, Nicol Sluiter Samenvatting

Nadere informatie

Arbeidspotentieel zonder inkomsten in 2005

Arbeidspotentieel zonder inkomsten in 2005 Arbeidspotentieel zonder inkomsten in 2005 09 Maaike Hersevoort Martine de Mooij Anouk de Rijk Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio,

Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, 2007 2010 Katja Chkalova en Gerda Gringhuis In dit artikel worden de transities van en naar een baan als werknemer op provincieniveau in beeld gebracht.

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan?

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Sociaaleconomische trends 2014 Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Miriam de Roos Maarten Bloem Oktober 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, oktober 2014, 02 1 Het aantal leerlingen op

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Driemeting uitstroom naar werk, beschrijving belangrijkste uitkomsten 11 Lotte Oostrom Sander Dalm Kathleen Geertjes Jamie Graham Martine de Mooij Nicol Sluiter

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff 109 VUT wordt vervangen door langer werken Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 5 augustus 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor 1/1010. Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt

Landelijke Jeugdmonitor 1/1010. Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt Landelijke Jeugdmonitor 1/1010 Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 1e kwartaal 2010 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen,

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Langdurig met een uitkering

Langdurig met een uitkering Langdurig met een uitkering Harry Bierings en John Michiels In september 5 waren er 1,5 miljoen personen die een arbeidsongeschiktheids-, bijstands- en/of werkloosheidsuitkering ontvingen. Van hen zat

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40

Nadere informatie

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t 07 Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t Publicatiedatum CBS-website: 24 november 2008 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Vertrokken onbekend waarheen Demografische en sociaal-economische kenmerken van personen die bij de gemeente geen aangifte doen van vertrek

Vertrokken onbekend waarheen Demografische en sociaal-economische kenmerken van personen die bij de gemeente geen aangifte doen van vertrek Vertrokken onbekend waarheen Demografische en sociaal-economische kenmerken van personen die bij de gemeente geen aangifte doen van vertrek 11 Harold Kroeze Frank van der Linden Lotte Oostrom Nicol Sluiter

Nadere informatie

Welke bijstandsontvangers willen aan het werk?

Welke bijstandsontvangers willen aan het werk? Welke bijstandsontvangers willen aan het werk? Maaike Hersevoort en Mariëtte Goedhuys Van alle bijstandsontvangers van 15 tot en met 64 jaar is het grootste deel alleenstaand. Het gaat daarbij voor een

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Derde vervolgmeting 25%-doelstelling

Derde vervolgmeting 25%-doelstelling Derde vervolgmeting 25%-doelstelling Voorlopige uitkomsten gemeentedomein0 07 n07 eting elling ling voor het n Mariëtte Goedhuys, Karin Hagoort, Luuk Schreven, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Definitie: Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie

Nadere informatie

Inkomsten uit werk en toch een. langdurig laag inkomen : kenmerken en verklaringen. Conclusie

Inkomsten uit werk en toch een. langdurig laag inkomen : kenmerken en verklaringen. Conclusie Opdrachtgever SZW Inkomsten uit werk en toch een langdurig laag inkomen : kenmerken en verklaringen Opdrachtnemer CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek / L. Muller, C. van Weert, J. van den Tillaart, M.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie