Onderwijsinstanties. Doveninstituten Geïntegreerd onderwijs G.ON Tolken in Onderwijs Pedagogische studiebegeleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsinstanties. Doveninstituten Geïntegreerd onderwijs G.ON Tolken in Onderwijs Pedagogische studiebegeleiding"

Transcriptie

1 12 Onderwijsinstanties Doveninstituten Geïntegreerd onderwijs G.ON Tolken in Onderwijs Pedagogische studiebegeleiding 95

2 Speciale Beroepsschool Emmaüs >>Contact Adres: Van Schoonbekestraat 131, 2018 Antwerpen Openingsuren: 8.15 tot uur Tel.: 03/ Website: >>Doelstellingen DOVENINSTITUTEN ANTWERPEN Gehoorgestoorde leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs via aangepast onderricht voorbereiden op een gewoon werkmilieu (OV3) en een beschermd leven (OV1). >>Activiteiten onderwijs met bos- en/of zeeklassen leefgroepwerking (MPI) vakantiekampen (MPI) >>Tijdschrift Signifikrant 96

3 Basisschool KIDS >>Contact Adres: Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt Directeur: Ivo Vandeput Adres: Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt Openingsuren: receptie van 8.00 tot uur Tel.: 011/ Fax: 011/ Website: >>Doelstellingen Buitengewoon kleuteronderwijs type 7 + Buitengewoon lager onderwijs type 7 en 8 gericht op volgende doelgroepen: kinderen met spraak- en/of taalstoornissen (met speciale dysfasieklasjes) kinderen met een gehoorstoornis (met speciale klassen voor kinderen met een meervoudige handicap en een gespecialiseerd team voor begeleiding van kinderen met een cochleaire implant) kinderen met een autismespectrumstoornis (en een normale begaafdheid) DOVENINSTITUTEN LIMBURG >>Activiteiten Onderwijs volgens de Reflecterende Moedertaal Methode van Van Uden, waarbij de nadruk ligt op communicatie. Vertrekkend vanuit belevingen en waarnemingen worden gesprekken opgebouwd, gebruikmakend van visuele ondersteuningen (tekeningen, foto s, schriftbeeld) De bedoeling is om zoveel mogelijk de eindtermen van het gewone onderwijs te bereiken (uitgezonderd kinderen met een meervoudige handicap), maar met speciale aandacht voor muziekbeleving (ook dovencultuur komt aan bod). >>Tijdschrift Kontact (maandelijks) 97

4 BuSO KIDS >>Contact Adres: Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt Directeur: Odiel De Raeve Adres: Borggravevijverstraat 9, 3500 Openingsuren: receptie van 8.00 tot uur Tel.: 011/ Fax: 011/ Website: DOVENINSTITUTEN LIMBURG >>Doelstellingen Buitengewoon Secundair Onderwijs : opleidingsvorm 1, 3 en 3+ (gewoon secundair onderwijs met examens voor de centrale examencommissie) ABO (Alternerende Beroepsopleiding) G.On (Geïntegreerd Onderwijs) Erkenning voor type 1, 3, 4, 6, 7 Opleidingsmogelijkheden: bakkersgast, slagersgast, schilder-decorateur, meubelstoffeerder, winkelhulp en magazijnmedewerker >>Activiteiten Naast het gewone BuSO leerplan wordt speciale aandacht gegeven aan dovencultuur. >>Tijdschrift Kontact (maandelijks) 98

5 MPI KIDS >>Contact Adres: Borggravevijverstraat 9, 3500 Openingsuren: receptie van 8.00 tot uur Tel.: 011/ Fax: 011/ Website: >>Doelstellingen internaat voor categorie 7 semi-internaat voor categorie 7 mogelijkheid tot voor categorie 7 een multidisciplinaire begeleiding bieden aan kind en ouders, waarbij de communicatietraining van primair belang is. De keuze van de communicatiecode (spreken-gebaren) is afhankelijk van de keuze van de ouders en/of de mogelijkheden van het kind. >>Activiteiten DOVENINSTITUTEN LIMBURG kinderen die op (semi-)internaat verblijven kunnen onderwijs volgen in het Buitengewoon- of in het Gewoon Onderwijs permanente opvang en begeleiding mogelijk (365 dagen/jaar), ook tijdens de vakantieperiodes tijdens de grote vakantie organiseert het MPI vakantiekampen in binnen- of buitenland >>Tijdschrift Kontakt (maandelijks) 99

6 K.O.C. St.-Gregorius - Onderwijs >>Contact Adres: Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge Tel.: 09/ Fax: 09/ >>Doelstellingen DOVENINSTITUTEN OOST-VLAANDEREN Buitengewoon Onderwijs type 7 OV2 Dit is een voorbereiding voor tewerkstelling in een beschutte werkplaats. Accenten: Er is een ruime en aangepaste accommodatie voorzien. Sint-Gregorius organiseert eveneens soepele stagemomenten, een week van zelfredzaamheid, Therapeutische ondersteuning is mogelijk. Buitengewoon Onderwijs type 7 OV3 Dit is een voorbereiding op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu. Er zijn volgende opleidingsmogelijkheden: bakkersgast tuinbouwarbeider werkplaatsschrijnwerker grootkeukenmedewerker magazijnmedewerker receptiemedewerker Accenten: In beide opleidingsvormen wordt er een lessenpakket gebarentaal, dovencultuur en doofbewustzijn aangeboden (1 uur per week door een dove leerkracht). De algemene vakken worden gegeven door leerkrachten met kennis van gebarentaal (enkelen met een tolkdiploma). Sint-Gregorius organiseert ook educatieve uitstappen en bezinningsmomenten, een uitdagingsweek (4de en 5de jaar) en stages (4de en 5de jaar). Therapeutische ondersteuning is mogelijk. 100

7 Alternerende beroepsopleiding (ABO) Na het 5de jaar in OV3 kan men ABO volgen. De leerling volgt dan twee dagen les op school (praktijk, wetgeving, hoe solliciteren, ) en loopt drie dagen stage. De bedoeling is dat de leerling uiteindelijk definitief tewerkgesteld wordt op de stageplaats. Geïntegreerd Onderwijs (G.On) Gehoorgestoorde jongeren die naar het gewoon onderwijs gaan, krijgen hierbij ondersteuning. DOVENINSTITUTEN OOST-VLAANDEREN 101

8 K.O.C. St.-Gregorius - MPI >>Contact Adres: Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge Tel.: 09/ Fax: 09/ >>Doelstellingen DOVENINSTITUTEN OOST-VLAANDEREN Leefgroepenwerking in internaat, semi-internaat of deeltijdse vormen (zeer flexibele inschrijvingsmogelijkheden) Vier leefgroepen verdeeld volgens leeftijd, maturiteit en/of zorgvraag Aanbod in de leefgroep: extra studieondersteuning (b.v. voor geïntegreerde leerlingen/ samenwerking met G.On) extra begeleiding voor geïntegreerde leerlingen op hun school (extra uren voor gebarenondersteuning in de klas/ tolken) ontspanning (sport, spel, uitstap, ) sociale vaardigheden bijbrengen doorheen het dagelijkse gebeuren (beleefdheid, respect, hoe contact nemen met anderen ) vorming aan de hand van een spel of een infonamiddag (vaak gegeven door volwassen doven) vakantiewerking: opvang voor kinderen van werkende ouders, twee kampen, themaweken (bvb. activiteiten met de ouders, sportweek, ) Therapieën: logopedie, ergotherapie, kinesitherapie audiologie: opvolging van het gehoor, afstellen van apparaten, opvolgen van Vlaams Fonds dossiers en hulpmiddelen Maatschappelijke dienst: hulp bij sociale administratie (kinderbijslag, Vlaams Fonds, ) Dove medewerkers: momenteel zijn er twee dove opvoed(st)ers in dienst en een dove maatschappelijk assistent. Alle andere opvoeders kennen vlot gebarentaal (verplicht 2 jaar tolkenschool bij indiensttreding) 102

9 >>Contact Sint-Lievenspoort B.K.L.O. Buitengewoon Kleuter en Lager en Geïntegreerd Onderwijs Type 7 Contactpersoon: Hans Verpoest Adres: Sint-Lievenspoortstraat 129, 9000 Gent Schooluren: van 9.00 tot uur en van tot uur (woensdagnamiddag geen les) Tel.: 09/ Fax: 09/ >>Doelstellingen De school is er voor kinderen met een lichte, matige, zware slechthorendheid of doofheid spraak- en taalontwikkelingsstoornissen een dysfasie en/of verbale dyspraxie een autismespectrumstoornis met (rand)normale begaafdheid Afhankelijk van de specifieke problematiek en noden (bvb. graad van gehoorverlies, taalontwikkeling, communicatiecode, intellectuele mogelijkheden, schoolvorderingen, ) worden de kinderen gegroepeerd in kleine pedagogische eenheden waarbinnen nog kan gedifferentieerd worden voor bepaalde vakken. krijgen zij een geïndividualiseerde aanpak met oog voor het totaal functioneren. DOVENINSTITUTEN OOST-VLAANDEREN Gespecialiseerd onderwijzend personeel en bijzondere leerkrachten voor individueel onderricht, lichamelijke opvoeding en creativiteit staan borg voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met M.P.I., revalidatiecentrum en CLB voor de individuele therapeutische begeleiding. Om de leerkrachten te bereiken, wordt gebruik gemaakt van specifieke onderwijsmethodes zoals bijvoorbeeld de reflecterende moedertaalmethode. In deze methode worden de communicatievaardigheden in de hand gewerkt door te vertrekken van de taal van het kind. Deze gesprekstaal wordt in schriftelijke vorm als leesstof vastgelegd om reflecterend meer en meer de taalregels te ontdekken en te leren toepassen. 103

10 Ouderparticipatie wordt mogelijk gemaakt door regelmatige oudercontacten, klasobservaties via video-opnames, ouderkerngroep, Er is aangepaste geluidsversterking in de leslokalen voorzien. Gratis leerlingenvervoer binnen de regio. Verdere begeleiding van de geïntegreerde leerlingen in het gewoon onderwijs. DOVENINSTITUTEN OOST-VLAANDEREN 104

11 Sint-Lievenspoort - MPI >>Contact Adres: Keizervest 18, 9000 Gent Openingsuren: 7.30 tot uur Tel.: 09/ Fax: 09/ Teksttel.: 09/ Info bij: Website: >>Doelstellingen Het MPI Sint-Lievenspoort is een orthopedagogisch en therapeutisch centrum voor kinderen en jongeren met communicatieve beperkingen ten gevolge van een gehoor-, een autismespectrum- of een ernstige spraak- en taalstoornis. Kinderen en hun familie kunnen hier terecht voor: Diagnostiek en observatie onderzoek van de auditieve functies psychodiagnostiek taal- en spraakonderzoek DOVENINSTITUTENOOST-VLAANDEREN onderzoek van de motoriek en psychomotoriek Bemiddeling, coördinatie en trajectbegeleiding Het remediëren en behandelen van stoornissen logopedie ergotherapie kinesitherapie psychotherapie farmacotherapie Verpleging 105

12 Technische hulpmiddelen Opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding Trainingen en cursussen voor ouders, brussen en familieleden Ondersteuning van en begeleiding bij lichamelijke activiteiten, huishoudelijke activiteiten en maatschappelijke participatie Ontwikkelingsbegeleiding en training Psychosociale begeleiding Ontspanning en vrijetijdsbesteding Crisisopvang Logeren en kortverblijf DOVENINSTITUTEN OOST-VLAANDEREN Nazorg en netwerkontwikkeling De opvang, behandeling en begeleiding kan zowel ambulant, semi-residentieel als residentieel geboden worden (zowel voltijds als deeltijds). 106

13 >>Contact Kasterlinden - Basisonderwijs en Secundair onderwijs voor kinderen met gehoor- of gezichtsproblemen Adres: Dilbeekstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem Openingsuren (school): 8.25 tot uur Tel.: 02/ Gsm basisschool: 0476/ Gsm secundair: 0476/ Fax: 02/ Website: >>Doelstellingen Doelgroep: kinderen vanaf 2,5 tot 21 jaar Buitengewoon Kleuter + Lager onderwijs Via klasdifferentiatie wordt tegemoet gekomen aan de capaciteiten van elk kind, ondermeer door het verschaffen van de basis- en aangepaste verdiepings- en verrijkingsleerstof om maximale ontwikkelingskansen te waarborgen. Type 7: bilinguaal/bicultureel onderwijs met wetenschappelijke begeleiding en inschakeling van dove klasmedewerkers taalstimuleringsklassen voor kinderen met een beperkte daling van het gehoor Voor elk kind wordt in multidisciplinair verband een individueel handelingsplan opgesteld. Wanneer kinderen op cognitief en emotioneel vlak in staat worden geacht het programma van het gewoon lager onderwijs te volgen, worden ze in samenspraak met de ouders georiënteerd naar het gewoon basisonderwijs met pedagogische of paramedische ondersteuning vanuit de school. Buitengewoon Secundair Onderwijs: Opleidingsvorm 2: Kinderen krijgen een algemene, sociale vorming en arbeidstraining om hun integratie in een beschermd leef- en arbeidsmilieu mogelijk te maken. De nadruk bij het vormingsproces ligt vooral op individualisatie, polyvalentie en attitudevorming. De lessen worden gegeven in een speciaal ingericht huis met ateliers. DOVENINSTITUTEN VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL 107

14 DOVENINSTITUTEN VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL Opleidingsvorm 3: Door het consequent toepassen van individuele handelingsplannen, het inschakelen van bijzondere leervakken (dovencultuur, gebarentaal, ) en dove klasmedewerkers, door gebruik te maken van moderne hulpapparatuur, deskundige begeleiding van medisch en paramedisch personeel en het creëren van een open sfeer, streeft Kasterlinden ernaar om de leerlingen niet alleen zelfstandiger te maken in hun sociale relaties maar hen tevens de mogelijkheid te bieden op de arbeidsmarkt te wedijveren met validen. De jongeren krijgen daarom naast een algemene vorming ook een doorgedreven beroepsopleiding om hen te kunnen inschakelen in het gewone arbeidscircuit. Stages in een bedrijf vormen tijdens de laatste 2 jaren een verplicht onderdeel van het studiepakket. Na het behalen van een kwalificatiegetuigschrift kunnen de jongeren in een Alternerende Beroepsopleiding stappen voor 1 jaar. Hierbij werken ze drie dagen per week in een bedrijf en komen ze nog twee dagen naar de school. Aangeboden opleidingen binnen Opleidingsvorm 3: Modulair Handel Grootkeukenmedewerker Metaalbewerker: hoeklasser >>Activiteiten Buitenschoolse activiteiten: zwemmen, paardrijden, skistage, fietsen Opleidingen en bijscholing: gebarencursus, communicatiecursus voor ouders van dove kinderen Begeleiding van ouders. 108

15 Koninklijk Instituut Woluwe >>Contact Adres: Georges Henrilaan 278, 1200 Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Contactpersonen: Schooldirectie: Greet Van Der Deelen tel. 0478/ , fax 02/ Maatschappelijk assistente: Josine Peeters tel. 02/ fax 02/ Orthopedagoge: Kris van Lent tel. 02/ fax 02/ >>Doelstellingen School Buitengewoon Basisonderwijs Type 7 Het kerndoel van het kleuter- en lager onderwijs is het op gang brengen en uitbouwen van de communicatie tussen het kind en zijn omgeving. Uitgaande van de individuele mogelijkheden, streeft men ernaar elk kind een opvoeding en onderwijs op maat te bieden. Buitengewoon Secundair Onderwijs Type 7, Opleidingsvorm 2 In deze onderwijsvorm krijgen de jongeren een algemene sociale vorming en een arbeidstraining om hun mogelijkheden tot integratie in een beschermd leef- en arbeidsmilieu te ontwikkelen. Geïntegreerd Onderwijs De school biedt ondersteuning aan slechthorende kleuters, kinderen en jongeren die onderwijs volgen in hun gewone buurtschool. DOVENINSTITUTEN VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL Internaat en semi-internaat Er is een internaats- en semi-internaatswerking voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar. In de leefgroepen kunnen de communicatieve, sociale en emotionele vaardigheden geoefend worden. Ook het verhogen van de zelfredzaamheid en het begeleiden bij sport, spel en expressie zijn belangrijke aandachtspunten. Tijdens schoolvakanties organiseert de school een vakantiewerking in semiinternaatsverband. Bovendien kunnen de kinderen binnen een bepaalde regio genieten van gratis busvervoer. Vanuit een multidisciplinaire teamwerking biedt men de kinderen en hun ouders een deskundige pedagogische, sociale, medische en 109

16 paramedische begeleiding. Samenwerkingsverbanden consultatie- en revalidatiecentrum (Centrum voor Sensoriële Gehandicapten CHS) vzw Thuisbegeleidingsdienst vzw Kinderdagverblijf Woluland Doelgroep slechthorende en dove kleuters en kinderen (2,5 tot 14 jaar) DOVENINSTITUTEN VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL slechthorende en dove kleuters, kinderen en jongeren met een bijkomende mentale en/of motorische handicap (2,5 tot 21 jaar) 110

17 Koninklijk Instituut Spermalie Basisschool >>Contact Adres: Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge Tel.: 050/ Fax: 050/ >>Doelstellingen Deze school omvat: een peutertuin voor dove, slechthorende en horende kinderen van 18 maanden tot 2,5 jaar kleuterklassen lagere school De inhoudelijke pijlers voor de werking zijn: het ontwikkelen van kennis, met speciale aandacht voor communicatie en taalontwikkeling aandacht voor de psychomotorische vaardigheden het bepalen van de individuele vraagstelling van elk kind. In overleg met de ouders en de medewerkers kiest men, op maat van de leerling, een traject uit de volgende mogelijkheden : G.On en/of een leergroep voor kinderen die normaal, moeilijk of sociaal leren, waarbij er keuze is tussen een oraal-aurale aanpak of Nederlands met Gebaren. Wanneer het kind ernstig meervoudig auditief gehandicapt is, wordt het in een geïntegreerd werkende groep geplaatst. DOVENINSTITUTEN WEST-VLAANDEREN 111

18 Koninklijk Instituut Spermalie Secundair Onderwijs BuSO >>Contact DOVENINSTITUTEN WEST-VLAANDEREN Secretariaat: Hubert Sanders Adres: Potterierei 46, 8000 Brugge Openingsuren: tijdens de schooluren Tel.: 050/ Fax: 050/ Website: >>Doelstellingen Doelgroep Jongeren van 12 tot 21 jaar Voor personen met een auditieve handicap zijn er binnen de secundaire school drie opleidingsvormen. Binnen elke opleidingsvorm zijn er programma s op verschillende niveaus. Opleidingsvorm 4 (OV4) Opleidingsvorm 4 betekent dat in het Buitengewoon Onderwijs integraal het programma van de gewone school gevolgd wordt en dat de school voor Buitengewoon Onderwijs - indien de leerling voldoende resultaten behaalt - hetzelfde attest of diploma als de gewone school aflevert. De bedoeling van opleidingsvorm 4 voor leerlingen met een auditieve handicap is een eerste graad secundair onderwijs uit te bouwen met een uitdagend programma dat doorstroming mogelijk maakt naar het gewoon onderwijs. Opleidingsvorm 3 (OV3) Buitengewoon beroepsonderwijs Het toekomstperspectief van leerlingen in opleidingsvorm 3 is een tewerkstelling in een gewoon arbeidsmilieu. Binnen opleidingsvorm 3 bestaan twee opleidingsprogramma s of trajecten: Het BSO-programma duurt in principe 6 schooljaren. Het legt grote nadruk op algemeen vormende vakken in combinatie met een gerichte beroepsopleiding. Leerlingen in het BSO-programma krijgen dezelfde leerstof als leerlingen in het gewoon beroepsonderwijs. Ze worden voorbereid op deelname aan de examens van de Centrale Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en kunnen langs deze weg een gelijkwaardig attest of diploma als in het gewoon beroepsonderwijs behalen. Daardoor kunnen ze een kwalificatiegetuigschrift 112

19 behalen. Uiteraard moeten de leerlingen over voldoende capaciteiten beschikken om dit programma te volgen. Het gewone OV3-programma duurt normaal 5 schooljaren. Het legt de nadruk op de beroepsopleiding van de leerling. In het 5de jaar kan de leerling een kwalificatiegetuigschrift van het buitengewoon beroepsonderwijs behalen. Na het behalen van een kwalificatiegetuigschrift kan de leerling met een éénjarige opleiding, deels op school, deels in een bedrijf, zijn tewerkstellingskansen verhogen (alternerende beroepsopleiding). Opleidingsvorm 2 (OV2) Opleiding tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking : Het toekomstperspectief van leerlingen in opleidingsvorm 2 is een beschermd werk- en leefmilieu. Deze afdeling omvat meerdere pedagogische eenheden met elk een eigen doelstelling, aanpak en programma. Binnen OV2 zijn er leerlingen die een beschermd arbeidsmilieu aankunnen. Deze leerlingen volgen in het programma prestatietraining. Daarnaast zijn er leerlingen die niet de mogelijkheid hebben tot productieve arbeid. Deze leerlingen krijgen een aangepast programma in de Geïntegreerd Werkende Groepen (GWG). Geïntegreerd Onderwijs De secundaire school biedt niet enkel onderwijs binnen de muren van Spermalie. Leerkrachten van de school begeleiden enkele auditief gehandicapte leerlingen die les volgen in het gewoon onderwijs (G.On). DOVENINSTITUTEN WEST-VLAANDEREN 113

20 Medisch Pedagogisch Instituut Spermalie MPI Spermalie >>Contact Adres: Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge Tel.: 050/ Fax: 050/ >>Doelstellingen Zorgvormen voor kinderen en jongeren met een auditieve handicap DOVENINSTITUTEN WEST-VLAANDEREN vroegtijdige thuisbegeleiding voor enkelvoudig en meervoudig auditief gehandicapte baby s, peuters, kleuters en hun gezinnen thuisbegeleidingsdienst voor schoolgaande auditief gehandicapte kinderen en jongeren (voltijds of deeltijds) internaat voor kinderen en jongeren (voltijds of deeltijds) semi-internaat voor kinderen en jongeren weekend en vakantieopvang voor schoolgaande kinderen en jongeren begeleide uitgroei geïntegreerde begeleiding (onderwijs en internaat of semi-internaat) voor kinderen en jongeren met een ernstige meervoudige handicap (doofblindheid, doofheid en autisme, doofheid en een mentale handicap, ) Zorgvormen voor volwassenen thuisbegeleidingsdienst voor auditief-visueel gehandicapte volwassenen bezigheidstehuis dagcentrum beschermd wonen begeleid wonen (in samenwerking met CADANS, dienst begeleid wonen Brugge) 114

21 115

22 Geïntegreerd Onderwijs (G.On) Het geïntegreerd onderwijs (basis, secundair, hoger) is een samenwerkingsverband tussen het Gewoon en het Buitengewoon Onderwijs. Het is bedoeld om leerlingen met een handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs, met hulp van een school voor buitengewoon onderwijs die daartoe aanvullende lestijden en/of aanvullende uren en - via het werkingsbudget - een integratietoelage of -krediet krijgt. De doelstelling van het G.On is deze leerlingen beter sociaal te integreren in de maatschappij en/of hen in het gewoon onderwijs diploma s te laten behalen die in het Buitengewoon Onderwijs niet mogelijk zijn. Er worden een aantal uren per week per geïntegreerde leerling voorzien. Toetreding tot het G.On is een beslissing die in consensus met vijf betrokken partijen genomen moet worden. Het is voldoende dat één van de partijen het niet eens is om een beroep te doen op het G.On om het niet te laten doorgaan. De vijf partijen zijn; de gastschool: d.w.z. de gewone school waarin de leerling deelneemt aan de activiteiten en de lessen de dienstverlenende school: d.w.z. de school BuO die bereid is om de G.Onbegeleiding op zich te nemen het CLB dat de begeleiding verzekert in de gastschool: d.w.z. het Centrum voor LeerlingenBegeleiding dat de desbetreffende gastschool begeleidt. het CLB dat de begeleiding verzekert in de dienstverlenende school: d.w.z. het Centrum voor LeerlingenBegeleiding dat de dienstverlenende school begeleidt. de ouders

23 12 Onderwijsinstanties Scholen voor auditief gehandicapte kinderen en adolescenten Geïntegreerd onderwijs G.ON Tolken in Onderwijs Pedagogische studiebegeleiding 117

24 G.On Coördinatieteams per Onderwijsnet >>Contact Gemeenschapsonderwijs Erik Zwaenepoel Burg. Nolfstraat Kortrijk Tel.: 056/ Fax: 056/ GEÏNTEGREERD ONDERWIJS - G.ON Gesubsidieerd Officieel Onderwijs (aangesloten bij het Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap) Min Panier Lange Gasthuisstraat Antwerpen Tel.: 03/ Fax: 03/ Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) Lode De Geyter Coupure Rechts Gent Tel.: 09/ Fax: 09/

25 12 Onderwijsinstanties Scholen voor auditief gehandicapte kinderen en adolescenten Geïntegreerd onderwijs G.ON Tolken in Onderwijs Pedagogische studiebegeleiding 119

26 Tolken in onderwijs Sedert enkele jaren kunnen dove leerlingen die nood hebben aan een tolk in het reguliere onderwijs tolkuren aanvragen bij het Departement Onderwijs. Dit bevordert de integratie van dove leerlingen in het gewone onderwijs. Momenteel is het mogelijk om voor één leerling/student maximum 12 uur per week een tolk gebarentaal en maximum 4 uur per week een schrijftolk aan te vragen. Tolkuren gebarentaal kunnen aangevraagd worden voor leerlingen vanaf de derde graad lager onderwijs, voor leerlingen in het secundair en voor studenten in het hoger onderwijs. Deze uren moeten uitgevoerd worden door een bij het Vlaams Fonds erkende tolk gebarentaal. Leerlingen in het secundair en studenten in het hoger onderwijs kunnen een schrijftolk aanvragen. Die uren moeten niet uitgevoerd worden door een erkende tolk voor doven. Dit kan gebeuren door een persoon met een ander diploma (minimaal hoger onderwijs van één cyclus).

27 Tolken in het Onderwijs >>Contact De vzw Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor Doven (CAB) is belast met de organisatie van tolken in onderwwijs. Adres: Dendermondsesteenweg Destelbergen Openingsuren: maandag tot vrijdag 9.00 tot uur en tot uur Tel.: 09/ Teksttel.: 09/ Fax: 09/ voor tolkaanvragen in de sociale en arbeidssector: voor tolkaanvragen in de onderwijssector: Website: Voor meer informatie en voor het indienen van aanvragen kan u terecht bij : Departement Onderwijs, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel Luc Van Beeumen Tel.: 02/ TOLKEN IN HET ONDERWIJS Ivan Boyen Tel.: 02/

28 Pedagogische studiebegeleiding Het Vlaams Fonds komt niet tussen in de terugbetaling van hulpmiddelen binnen het onderwijs. Wel kan het Fonds terugbetalingen doen voor materialen en bijstand die thuis gebruikt of benut worden. Personen met een auditieve of visuele handicap die hoger onderwijs volgen en pedagogische hulp wensen, kunnen daarvoor financiële ondersteuning krijgen. Om in dit kader een tussenkomst te krijgen moet men een aanvraag doen bij de provinciale afdeling van het Vlaams Fonds die de aanvraag op zijn beurt onderzoekt. Een psychologisch onderzoek evalueert de studieaanleg van de student en er wordt overleg gepleegd met de universiteit of de hogeschool die de begeleiding structureert en controleert. Het Fonds neemt de begeleiding ten laste die buiten de school of cursussen wordt gegeven. Die beperkt zich tot maximum 30 uur per week gedurende 30 weken per jaar en dit voor een maximumbedrag van ,21 euro.

29 12 Onderwijsinstanties Scholen voor auditief gehandicapte kinderen en adolescenten Geïntegreerd onderwijs G.ON Tolken in Onderwijs Pedagogische Studiebegeleiding 123

30 Pedagogische Studiebegeleiding >>Contact PEDAGOGISCHE STUDIEBEGELEIDING Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs Afdeling Informatie en Documentatie Onderwijs H. Consciencegebouw, 5de verdieping, Toren A Koning Albert II-laan Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ en Website: 124

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

Een brochure voor ouders Maart 2009

Een brochure voor ouders Maart 2009 Een brochure voor ouders Maart 2009 INLEIDING Kleine kinderen worden groot!! Zowel in het BuSO als thuis, merken we dit elke dag! En dan komt al snel de vraag: Wat nà het BuSo? Maar de vraag gaat eigenlijk

Nadere informatie

waar en hoe word ik een held?

waar en hoe word ik een held? waar en hoe word ik een held? 00 in het tweede deel van de brochure vind je een overzicht van alle Nederlandstalige scholen voor secundair onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest. je krijgt niet

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Eigen-Wijs. Wegwijs Voorwoord (p. 1) ( de volgende, opnieuw ) Wie, waar & hoe? (p.2) ( met een uitgebreide eindredactie )

Eigen-Wijs. Wegwijs Voorwoord (p. 1) ( de volgende, opnieuw ) Wie, waar & hoe? (p.2) ( met een uitgebreide eindredactie ) Eigen-Wijs Een trimestriële uitgave van VONAC, het nascholings- en pedagogisch begeleidingscentrum van VOOP Vlaams Onderwijs OverlegPlatform. Jaargang: 6 Nummer: 17, januari 2007. In dit nummer vind je:

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Proces- en Personeelsplanning. Ontwerp van Eindrapport: Hertekeningsfase Onderwijs in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand

Proces- en Personeelsplanning. Ontwerp van Eindrapport: Hertekeningsfase Onderwijs in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand Proces- en Personeelsplanning Ontwerp van Eindrapport: Hertekeningsfase Onderwijs in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand 11 december 2000 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 DEEL I : DIAGNOSE

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Inhoud 2 Inleiding...3 1 Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs...4

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Colofon. Beste ouder,

Colofon. Beste ouder, Woord vooraf Beste ouder, Colofon Uitgave: 2012 ISBN-nummer: 978-94-6190-739-4 Een initiatief van: Thuisbegeleidingsdiensten voor dove en slechthorende personen (VAPH, Vlaams Agentschap voor Personen met

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG 1 EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG INLEIDING De invoering van het M-decreet, de nieuwe inzichten in Handelingsgerichte diagnostiek en het toenemend

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Logeermogelijkheden in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Samenwerkende organisaties ASVZ NH

Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Logeermogelijkheden in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Samenwerkende organisaties ASVZ NH Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Samenwerkende organisaties ASVZ NH De Hartekamp Groep Heliomare Rozemarijn SIG: organisatie voor wonen en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap

Nadere informatie