ontwerp Nota Evenementen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ontwerp Nota Evenementen"

Transcriptie

1 ontwerp Nota Evenementen Stadsdeel Nieuw-West 2013 ontwerp Nota Evenementen Stadsdeel Nieuw-West 2013 Stadsdeel Nieuw-West directie Werk, Onderwijs, Welzijn, afdeling Beleid

2 Inhoud 1 Inleiding Kaders voor evenementenbeleid stadsdeel Nieuw-West Nadereafwegingen Een hoog ambitieniveau Doelstellingen van het evenementenbeleid Leeswijzer 7 2 Juridisch- & beleidskader Landelijke wetgeving en ontwikkelingen Stedelijke kaders, bevoegdheden en ontwikkelingen Stadsdeelkaders 9 3 Locaties Inleiding Overig 13 4 Bijlagen 4.1 Locatieprofielen Uitvoeringsparagraaf Beslisboom aanvraag evenementen met straatverkoop 22 1

3

4 1 Inleiding 1.1 Kaders voor evenementenbeleid stadsdeel Nieuw- West In Nieuw-West worden diverse evenementen georganiseerd van een gevarieerd karakter. Evenementen dragen bij aan een afwisselend cultureel aanbod en kunnen de sociale cohesie versterken. Daarnaast zijn evenementen goed voor de lokale economie en genereren zij positieve media-aandacht. Omdat het dagelijks bestuur van oordeel is dat het stadsdeel meer mogelijkheden biedt voor het organiseren van evenementen dan op dit moment worden benut, streeft het naar een substantiële uitbreiding van het aantal (middel)grote evenementen en evenementen-locaties. Het streven naar meer evenementen in het stadsdeel is ook in lijn met de Structuurvisie waar deze aangeeft dat het Vondelpark dient te worden ontlast en andere stadsparken meer bezoekers moeten trekken. Om de mogelijkheden die het stadsdeel biedt beter onder de aandacht brengen zijn evenementen-locatieprofielen van de daarvoor op dit moment meest geschikt geachte locaties opgesteld, waarin onder meer wordt aangegeven voor hoeveel en wat voor evenementen deze geschikt worden geacht. In artikel 2.41 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is bepaald dat voor kleine evenementen (tot 100 bezoekers) die worden gehouden tussen 9.00 en uur, geen vergunning vereist is indien de organisator het evenement tenminste twee weken van te voren heeft gemeld en het aan de overige in dit artikel genoemde voorwaarden voldoet (geen bedrijfsmatige alcoholverkoop, niet op de rijbaan, etc. etc.). Deze nota heeft geen betrekking op die evenementen. De locatieprofielen zijn globaal en indicatief en bedoeld als handvat: Zij bieden de organisatoren van evenementen inzicht in de afwegingen die het stadsdeel bij de beoordeling van vergunningsaanvragen zal maken. Een evenement dat past bij het locatieprofiel zal in beginsel voor een vergunning in aanmerking komen. Het vergunnen van een evenement blijft echter altijd maatwerk en is afhankelijk van vele, veelal wisselende, omstandigheden. Het beleidskader/het locatieprofiel is dus een hulpmiddel voor het aanvragen van evenementen. Het is niet bedoeld als belemmering voor evenementen die niet passen binnen de profielen. Het stadsdeel staat open voor initiatieven en goede ideeën, ook als die afwijken van de in deze nota aangegeven kaders. 3

5 1.2 Nadere afwegingen Evenementen hebben vele positieve kanten, maar soms ook een keerzijde. Soms is enige overlast voor omwonenden onvermijdelijk. De vorm en mate van overlast is afhankelijk van het type evenement, het aantal bezoekers en het al dan niet voortbrengen van muziek, vooral in de avonduren. Naast geluidsoverlast kunnen ook een beperking in de bereikbaarheid van woning of bedrijf, het tijdelijk verdwijnen van parkeerplaatsen, parkeeroverlast, de vervuiling van de openbare ruimte en de schade aan bestrating en openbaar groen overlast geven. Bij het in goede banen leiden van (met name) grote evenementen heeft het stadsdeel, samen met gemeentelijke diensten en politie en brandweer een kaderstellende en controlerende taak. Waar door evenementen de druk op de openbare ruimte toeneemt moet het stadsdeel soms extra inspanningen leveren. Deze nota gaat in op de mogelijkheden en toegevoegde waarde van evenementen voor het stadsdeel en bevat locatieprofielen. Ook geeft de nota inzicht in de regelgeving en het beleid dat door de centrale stad is opgesteld. 1.3 Een hoog ambitieniveau Evenementen in een gastvrij stadsdeel Nieuw-West heeft letterlijk de ruimte. De fraaie Sloterplas en haar oevers vormen het hart van het stadsdeel. De parken en de Sloterplas bieden volop de gelegenheid voor inspanning en ontspanning. Ook bieden ze ruimte aan aansprekende activiteiten en evenementen waar bewoners en bezoekers van het stadsdeel op af komen en van genieten. De laatste tijd wordt de pioniersgeest van Nieuw-West steeds vaker genoemd en geroemd. Het stadsdeel ontvangt graag mensen die hier hun originele plannen en gedurfde dromen waarmaken. Een goed voorbeeld daarvan in Nieuw-West is het zelfbouwprogramma. Aangetrokken door de mogelijkheid een eigen huis op een eigen kavel te bouwen, komen vrije geesten naar het nieuwe Westen. En wij zeggen: Wees welkom! Het stadsdeel verwelkomt ook creatieve ondernemers en biedt werkruimte aan kunstenaars, bijvoorbeeld in één van de vele broedplaatsen. Daarnaast is er plaats voor herkenbare evenementen. Aansprekende voorbeelden zijn het Loveland Festival, de Food Night, de Nieuw-West Triathlon en het West Beach Film Festival. De oevers van de Sloterplas zijn daarvoor een gewilde locatie, waar men vaak als eerste het oog op laat vallen. Maar ook een gebied als Nieuwe Meer trekt bezoekers, onder meer door het kleinere Eco-Festival Landen dat daar jaarlijks in oktober plaatsvindt. Met het faciliteren en realiseren van dergelijke evenementen dragen we bij aan de identiteit van het stadsdeel. De net genoemde pioniersgeest is één van de pijlers van onze identiteit, zoals ook de ruimte, het groen en de culturele diversiteit van 4

6 onze bewoners dat zijn. Een ruim palet van goed georganiseerde en ingepaste evenementen heeft het in zich om net zo n belangrijke pijler te worden. Om het belang en de waarde van evenementen voor Nieuw West te onderstrepen, willen we voor organisatoren en organisaties nog uitnodigender worden. Daarbij zien we verschillende kansen, waaronder een uitbreiding van het aantal evenementen. Het ambitieniveau reikt daarbij verder dan de grenzen van het stadsdeel. De combinatie van ruimte, groen en stedelijkheid biedt ook goede mogelijkheden voor evenementen met een grootstedelijke, regionale, landelijke of zelfs internationale allure. Evenementen van dat kaliber zijn dermate uitzonderlijk dat zij niet in de algemene termen van het evenementenbeleid zijn te vangen. Dit neemt niet weg dat goede initiatieven op een welwillend oor van het stadsdeelbestuur kunnen rekenen. Kansrijke combinaties Bij evenementen die vooral buurt- of wijkgebonden zijn qua omvang en karakter, ligt het voor de hand om originele combinaties te maken. In het samenvoegen van kleinere evenementen zou wat ons betreft meer gepionierd kunnen worden. Kleinere evenementen staan dan niet langer op zichzelf en dat biedt weer kansen voor bredere promotie en marketing. Uitbouwen, koppelen en verbinden zijn hierbij de sleutelbegrippen. Voorbeelden hiervan zijn combinaties tussen sport en natuur. Of tussen food, cultuur en muziek. Maar ook andere koppelingen zijn natuurlijk mogelijk. Het buiten zijn en het bewegen en recreëren staan daarbij centraal. Lokale horeca krijgt de kans een ondersteunende rol te spelen. Zorgvuldig met ruimte en groen Grotere evenementen hebben een dergelijke combinatie niet direct nodig. Hierbij is van belang dat het gezicht c.q. de originele signatuur van een evenement herkenbaar is en blijft. Ook over de geboden kwaliteit moet geen misverstand ontstaan bij een bezoeker. En dan maakt het ook niet uit of deze bezoeker een bewoner is of dat deze van buiten het stadsdeel komt en dus eigenlijk dubbel op bezoek is bij ons. De grotere evenementen, waar in de regel meer dan 2000 bezoekers op af komen maken op gepaste wijze gebruik van de fraaie locaties en onderstrepen daarmee de kwaliteit van het groen en de openbare ruimte. Op diverse locaties, en dan met name het Sloterpark, het Rembrandtpark maar ook sportterreinen, moet per evenement beoordeeld worden of het noodzakelijk is om maatregelen te treffen om het groen te beschermen of te versterken. Door de kwaliteit van de openbare ruimte en de fraaie omgeving kunnen evenementen worden aangetrokken die de bekendheid van Nieuw-West als gastvrij gebied in positieve zin verhogen. Evenementen worden een belangrijk onderdeel van public relations en communicatie. Het gehele stadsdeel kan van deze ontsluiting profiteren. 5

7 Door evenementen leren bezoekers het stadsdeel in positieve zin kennen; zij raken geïnteresseerd in het stadsdeel als potentiële woonomgeving en weten beter hun weg te vinden naar de locale voorzieningen. Denk daarbij aan het winkelcentrum Osdorp, het watersportcentrum aan de Sloterplas, theater De Meervaart of onze nieuwe natuurspeeltuin De Natureluur in het Sloterpark. Coördineren en stroomlijnen Om een verbindende, drempelverlagende en uitnodigende rol te kunnen spelen op het gebied van evenementen is coördinatie essentieel. Een coördinator legt en onderhoudt contacten met organisatoren, met de verschillende afdelingen binnen het stadsdeel en met stedelijke partners en betrekt de locale en stadsbrede evenementenagenda daarbij. Mogelijk kan hij evenementen acquireren. Kansen ten aanzien van promotie en communicatie worden dan steeds beter benut. En op afstemming, planning en samenwerking kan dan ook beter gestuurd worden. Ook het proces van vergunningverlening zou gebaat kunnen zijn bij een coördinerende vergunningencoach. De sinds kort gestarte initiatievenbox kan hierin behulpzaam zijn. Het is mogelijk dat aanvragen voor evenementen via deze box ingediend worden, waarna diverse interne afdelingen er integraal naar zullen kijken. Het stadsdeel kan dan via directe lijnen contact onderhouden met een aanvragende partij. Het stadsdeel zet bij het realiseren van het evenementenbeleid in op deze coördinatie (zie ook uitvoeringsparagraaf). 1.4 Doelstellingen van het evenementenbeleid Stadsdeel Nieuw-West streeft naar een breed en aantrekkelijk evenementenaanbod voor alle inwoners, van jong tot oud. Onder de noemer evenement kunnen zeer uiteenlopende activiteiten worden geschaard die raakpunten hebben met verschillende (beleids)terreinen, zoals: Culturele festivals; Sporttoernooien, wandeltochten (sport) Braderieën, bedrijven-openingen (economie) Aan enkele evenementen draagt de gemeente in financiële of in personele zin bij vanwege de verbondenheid met een specifiek beleidsdoel/beleidsveld. Het bestuur staat bijzonder positief tegenover evenementen waarbij het publiek breed is betrokken en wil organisatoren faciliteren met goede informatie en helderheid over procedures en verantwoordelijkheden. Zulke evenementen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de versterking en verbetering van het woon-, leef-, verblijfs- en werkklimaat in Nieuw-West en op die wijze bijdragen aan de sociale cohesie. Evenementen versterken het imago van het stadsdeel. Voor het groeiend aantal jongeren in de stad biedt een divers aanbod van evenementen recreatieve, sociale en culturele mogelijkheden. Daarnaast is de spin-off van evenementen groot. Niet alleen de 6

8 lokale horeca, ook hotels, lokale toeleveranciers van middelen en diensten, detailhandel en de lokale overheid kunnen in financiële zin veel profijt hebben van evenementen. In het evenementenbeleid staan de volgende doelstellingen centraal: Het stadsdeel streeft naar een breed en evenwichtig pakket van evenementen; Evenementen vinden plaats op locaties die daar qua aard/karakter en uitstraling goed bij passen; Aantal en grootte van de evenementen passen bij het karakter van de (omgeving van de) betreffende locatie. De openbare orde en veiligheid is daarbij altijd gewaarborgd, en de overlast voor omwonenden en andere belanghebbenden blijft zo laag mogelijk en altijd binnen aanvaardbare grenzen. Besluitvormingsproces Het generieke evenementenbeleid, dat voor alle stadsdelen geldt, is neergelegd in het Draaiboek Evenementen van de gemeente Amsterdam (2005). De onderhavige nota geeft in aanvulling daarop de beleidsvisie van het stadsdeelbestuur weer en is in die zin van belang voor de beoordeling van aanvragen om een evenementenvergunning. Dit evenementenbeleid wordt na goedkeuring door de stadsdeelraad ter vaststelling voorgelegd aan de burgemeester van Amsterdam. (De bevoegdheid tot het vaststellen van (stadsdeel)beleid en beleidsregels berust bij de burgemeester.) Deze Kadernota Evenementen stadsdeel Nieuw West zal na drie jaar integraal worden geëvalueerd. Tussentijds zal, indien ervaringen met evenementen daarvoor aanleiding geven, (de uitvoering van) het beleid worden aangepast. Met het beleid wordt beoogd de evenementenagenda te verruimen en de vergunningverlening te faciliteren. 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de kaders en bevoegdheden op landelijk-, stedelijk- en stadsdeelniveau die van toepassing zijn op evenementen. Hoofdstuk 3 bevat de actuele inzichten betreffende het houden van evenementen op een aantal specifieke locaties in het stadsdeel. Dit is uitgewerkt in zogenaamde locatieprofielen. 7

9 2 Juridisch- & beleidskader Voor (de organisatie van) evenementen gelden verschillende wet- en regelgevingen en bevoegdheden op landelijk, centraal-stedelijk en stadsdeelniveau. In dit hoofdstuk worden de verschillende kaders en bevoegdheden beschreven. 2.1 Landelijke wetgeving en ontwikkelingen De belangrijkste landelijke wet- en regelgeving van toepassing bij het reguleren van evenementen is: Wet Milieubeheer/Wabo: in tegenstelling tot buitenevenementen is voor de meeste binnenevenementen de Wet Milieubeheer van toepassing, in het bijzonder het Activiteitenbesluit (onder andere geluidsvoorschriften). Drank en Horecawet: voor het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens een evenement is een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet vereist. Warenwet de Keuringsdienst van Waren van de Voedsel en Waren Autoriteit controleert tijdens evenementen of professionele en particuliere aanbieders van bederfelijke eet- en drinkwaren zich houden aan de regels van de Warenwet. Ook moet worden voldaan aan vereisten op basis van overige regelgeving, zoals de Wegenverkeerswet, de Luchtvaartwet, de Flora- en Faunawet (indien er (mogelijk) beschermde planten en/of dieren voorkomen), de Bouwverordening, de Verordening op de Straathandel en de Zondagswet. Deze laatste wet verbiedt het houden van openbare vermakelijkheden op zondag vóór uur. De stadsdeelvoorzitter kan namens de burgemeester hiervan ontheffing verlenen (op grond van artikel 4 lid 3 Zondagswet), in de regel alleen bij geringe overlast. Onder voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) wordt gewerkt aan een Handreiking Evenementenbeleid. Doelstelling van deze handreiking is advisering en voorbereiding van evenementen voor de vier kolommen (politie, brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio en gemeente). In de handreiking zullen ook best practices en bestaande modellen opgenomen worden. 2.2 Stedelijke kaders, bevoegdheden en ontwikkelingen De burgemeester heeft de bevoegdheid regels en beleid op te stellen op het gebied van evenementen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn regels vastgesteld voor het houden van evenementen in Amsterdam. 8

10 Op stedelijk niveau heeft het Evenementenbureau de taak het uitvoeringsproces rondom evenementen te verbeteren en in lijn te brengen met de onderkenning dat evenementen belangrijk zijn voor de stad. De missie van het evenementenbureau is één loket met een proactieve en klantvriendelijke dienstverlening aan organisatoren van evenementen die in Amsterdam plaatsvinden. In het kader van het Stedelijk programma Regelgeving en Handhaving (SPRH) is in de vorige bestuursperiode gewerkt aan het uniformeren van vergunningverleningprocedures. In het najaar 2009 is de Procesbeschrijving Evenementenvergunning Gemeente Amsterdam bestuurlijk vastgesteld (centrale stad). Doel hiervan is om de processen op stadsdeelniveau op hoofdlijnen zo gelijk mogelijk in te richten zodat de Amsterdamse evenementenvergunningen eenduidig, efficiënt en zo klantvriendelijk mogelijk aan de aanvrager kunnen worden uitgegeven. De stadsdeelvoorzitter heeft de bevoegdheid tot toezicht (met in begrip van de vergunningverlening) op evenementen (met uitzondering van stadsdeelgrensoverschrijdende en risico-evenementen) gemandateerd gekregen van de burgemeester. Draaiboek Evenementen In het Draaiboek evenementen van de Gemeente Amsterdam (opgesteld door de Directie Openbare Orde en Veiligheid van de centrale stad in 2005) wordt aangegeven onder welke voorschriften een evenement in Amsterdam kan plaatsvinden. In het draaiboek komen de verschillende aspecten van de vergunningverlening aan bod. Daarnaast bevat het draaiboek voorschriften, eisen en aandachtspunten voor ondermeer openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, gezondheid en hygiëne, geluid en leefbaarheid, etc. Het draaiboek is bestuurlijk vastgesteld en wordt binnen heel Amsterdam gehanteerd. De stadsdelen hebben niet de bevoegdheid om van deze centrale beleidsregels afwijkende beleidsregels te maken. 2.3 Stadsdeelkaders Op stadsdeelniveau zijn er verschillende beleidskaders waarin het belang van evenementen wordt genoemd: Economische visie Evenementen dienen voor Nieuw-West een belangrijk doel. In de eerste plaats vanwege de invloed op het woon- en leefklimaat voor bewoners. Aantrekkelijke evenementen beïnvloeden de beleving van het woon- en leefklimaat sterk positief. In de tweede plaats geven evenementen impulsen aan de ontwikkeling van horeca- en vrijetijdsvoorzieningen in Nieuw-West. Voor beide terreinen is er de ambitie om het functioneren te versterken. Tenslotte kunnen evenementen bijdragen aan een positief imago en daarmee het woon-, leef-, investerings- en vestigingsklimaat in een gunstig daglicht stellen. Imago speelt een belangrijke rol in de economische visie van het stadsdeel. Met name grotere evenementen kunnen het beeld van Nieuw-West in en buiten het stadsdeel en Amsterdam in positieve zin bijstellen. Uitgangspunten bij stimuleren van evenementen in Nieuw-West zijn: 9

11 1. Evenementen zijn belangrijk voor het verbeteren van het imago van Nieuw-West als woon-, leef- en vestigingsgebied; 2. Benutten en uitbouwen van de potenties van sportlocaties (o.a. sportevenementen); 3. Benutten van groen en watergebieden voor vrijetijdsfuncties; 4. Osdorpplein is het centrumgebied van Nieuw-West; aanhaken van activiteiten bij de centrumfunctie; 5. Aansluiting bij het demografische karakter van het stadsdeel: multi-cultureel en veel jeugd; Nota Kunst & Cultuur Het uitgangspunt voor het kunst- en cultuurbeleid van het stadsdeel is de rijke mix aan culturen in Nieuw-West, vanwege de aanwezigheid van culturele instellingen, diverse kunstenaars en een groeiende creatieve sector. In november 2011 heeft de deelraad van Nieuw-West het beleidsplan Versterken door Verbinden vastgesteld. In dit plan is het beleid voor de periode beschreven. Het dagelijks bestuur streeft ernaar om inwoners meer te betrekken bij kunst en cultuur en bij het erfgoed van Nieuw-West. Hiervoor is het belangrijk dat kunst en cultuur op een laagdrempelige wijze en in de wijken worden aangeboden, zoals tijdelijke tentoonstellingen (kunnen overal plaatsvinden) en locaties waar een podium kan staan. Festivals zijn bij uitstek geschikt om het aanwezige talent te tonen, creativiteit en originaliteit te stimuleren en een podium te bieden aan cultureel Nieuw- West. Hier ligt de verbinding met evenementen. Voor stadsdeel Nieuw-West is belangrijk dat het laagdrempelige podia zijn die gemakkelijk door bewoners bezocht kunnen worden. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar diverse mooie locaties, zodat deze bekend worden bij bewoners en bezoekers uit de rest van de stad. Bij gebrek in Nieuw-West aan een conventionele en traditionele culturele infrastructuur van concertzalen, poppodia en dergelijke zijn alternatieve locaties noodzakelijk om cultuur zichtbaar te maken en op allerlei plekken in Nieuw-West naar bewoners toe te brengen. Het stadsdeel hecht aan festivals die van toegevoegde waarde zijn in Nieuw-West; die diversiteit (qua inhoud, locatie en doelgroep) en lokaal talent tonen. Gastvrij Nieuw-West Het stadsdeel Nieuw West heeft in 2011 en 2012 met incidentele middelen het programma Gastvrij Nieuw-West uitgevoerd. Het Stadsdeel streeft in het kader van dit programma om drempels te verlagen en het publieksbereik te vergroten voor zowel eigen bewoners als bezoekers van buiten. Daarbij kan het bijvoorbeeld ook gaan om het begeleiden van evenementen, het wegwijs maken van creatieve ondernemers en het promoten van aantrekkelijke locaties. Gastvrij Nieuw-West richt zich op drie pijlers: bedrijvigheid (economie), reuring (evenementen, cultuurbeleid, sport en groen) en ontmoeting (horeca). De aanpak en de beperkte financiële mogelijkheden vragen om nieuwe coalities met het bedrijfsleven waarmee initiatieven kunnen worden ontplooid die de aantrekkelijkheid van Nieuw-West vergroten. 10

12 Nota sport In het Sportplan van de gemeente Amsterdam en in de in mei 2012 door de deelraad aangenomen visie op sportstimulering wordt o.a. benoemd dat het bevorderen van sportevenementen van belang is: voor het stimuleren van sportdeelname door inwoners (breedtesport); voor het bevorderen van talentontwikkeling op sportgebied; voor citymarketingdoeleinden; voor de economische ontwikkeling van Amsterdam als sportstad. Sportevenementen en topsportevenementen in het stadsdeel zijn daarmee een nadrukkelijke wens/ambitie. Sportevenementen dragen bij aan het sportieve karakter van stadsdeel Nieuw-West. Daarom zet het stadsdeel in op het (blijven) organiseren van (top)sportevenementen. De evenementen worden meer in verband gebracht met sportstimulering: de toegevoegde waarde van evenementen binnen sportstimulering wordt meer benadrukt dan voorheen. Dit maakt de evenementen duurzaam, doordat het niet alleen een eenmalig gebeuren is, maar ook kinderen uit het stadsdeel kennis kunnen maken met de tak van sport. Dit geldt met name voor de focussporten (sport waar het stadsdeel zich met name op gaat richten): hardlopen, fietsen, zwemmen, hockey en voetbal. Een bijzondere positie nemen de evenementen in de Nieuw-West Topsport Series in. Deze topsportevenementen hebben een belangrijke rol binnen de promotie van het stadsdeel. Daarom wordt meer ingezet op een samenwerking tussen deze evenementen onderling en op de samenhang met programma s op scholen. Nieuw-West beschikt over een aantal topsportaccommodaties waar (top)sportevenementen kunnen worden georganiseerd: Sportcentrum Ookmeer, Sloterparkbad en Velodrome. Daarnaast zijn er maar liefst zes sportparken, waarvan drie (de Eendracht, Ookmeer en Sloten) zich uitstekend lenen voor het organiseren van evenementen. 11

13 3 Locaties 3.1 Inleiding Het toetsen van aanvragen gebeurt altijd (ook op andere plekken dan de locatieprofielen aangeven) op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het Draaiboek Evenementen. In bijlage 4.1 van deze Kadernota Evenementen Stadsdeel Nieuw West zijn locatieprofielen opgenomen. Deze geven inzicht in de mogelijkheden voor evenementen op de meest daarvoor in aanmerking komende en aansprekende locaties in het stadsdeel. Sfeer, uitstraling, omgeving en situering zijn uiteraard van invloed op de aard en de omvang van evenementen die op een locatie plaats kunnen vinden. De belastbaarheid van de omgeving kan per locatie verschillen, net als eisen op gebied van veiligheid en bereikbaarheid. Locatieprofielen zijn indicatief: zij zijn bedoeld als handreiking voor organisator en vergunningverlening. De locatieprofielen zullen in die zin doorwerken in de besluitvorming terzake aanvragen om evenementenvergunning. De locatieprofielen zijn voor 3 partijen interessant: Het stadsdeel zal zich bij de behandeling van aanvragen om een evenementenvergunning en het verlenen van faciliteiten ter ondersteuning door het stadsdeel mede baseren op de inzichten die tot de locatieprofielen hebben geleid; Het locatieprofiel geeft de organisator van een evenement inzicht in de locatiespecifieke afwegingen die het stadsdeel maakt bij het beoordelen van de aanvraag om evenementenvergunning; Voor bewoners en ondernemers wordt het standpunt van het stadsdeel terzake de mogelijkheid van evenementenvergunningverlening op de geprofileerde locaties (meer) zichtbaar. Zij zijn ook middels de inspraak op de kadernota bij de beleidsvorming betrokken geweest. De locatieprofielen geven geen limitatieve opsomming van evenementenlocaties. Dat er voor een locatie geen profiel is opgesteld, wil niet zeggen dat daar geen evenementen kunnen plaatsvinden. Het stadsdeel streeft ernaar een evenement te laten plaatsvinden op de plaats die daarvoor het meest geschikt is. De locatieprofielen geven daarvan een indicatie. Het Dagelijks Bestuur houdt nadrukkelijk de mogelijkheid open dat in de toekomst andere en aanvullende locatieprofielen worden toegevoegd, waarvoor bijvoorbeeld het Riekerbusinesspark en Lutkemeer in aanmerking kunnen komen. 12

14 3.2 Overig Geluid Ieder evenement brengt geluid voort door bezoekers, versterkte muziek en apparaten en machines. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, zolang dit binnen bepaalde grenzen blijft. Een hoge geluidsbelasting kan tot ergernis en klachten leiden. Op grond van artikel 2.21 tweede lid van het Activiteitenbesluit kunnen aan de evenementenvergunning voorschriften worden verbonden ter voorkoming of beperking van geluidhinder. In de volgende tabel staan de maximaal toelaatbare geluidsnormen die de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) hanteert. Deze geluidsnormen gelden voor evenementen in de gehele stad, zowel voor de dag- als voor de avondperiode. De geluidsbelasting op de gevels van woningen mag nooit hoger zijn dan 85 db(a). De maximale geluidsbelasting wordt bij de beoordeling van een aanvraag vastgesteld en in de evenementenvergunning opgenomen. Geluidsnormen DMB: Locatie Laeq db(a) Soort en duur evenement Straten, grachten 85 db(a) op gevel Kortdurend (1-2 dagen) Mechanisch versterkte (live) muziek Grote pleinen/parken 90 db(a) op 25 meter Kortdurend (1-2 dagen) van bron en 85 db(a) Mechanisch versterkte muziek op de gevel van woningen Live (pop) concert Grote pleinen/parken 100 db(a) op 25 meter van Kortdurend (1-2 dagen) Bron en 85 db(a) op de gevel Mechanisch versterkte muziek van woningen Grootschalig pop-/dance jazzfestival Braderieën en markten Speciale aandacht gaat uit naar de overgang van een braderie naar een markt en andersom. Braderieën zijn met vaststelling van de Verordening op de straathandel 2008 overgeheveld naar de APV. Dit omdat het bij deze activiteit niet zozeer gaat om de reguliere uitoefening van straathandel, maar om voor het publiek toegankelijke gebeurtenissen, waarbij winkeliers waren uit hun winkelassortiment op straat verkopen. Per geval dient beoordeeld te worden of een gebeurtenis als markt of als braderie (evenement) moet worden beschouwd. Ter bevordering van de consistentie hierin is er een beslisboom opgesteld door het Ambtelijk overleg warenmarkten. De beslisboom is als bijlage opgenomen bij deze nota. Uitgangspunt is dat bij de beoordeling of een gebeurtenis moet worden aangemerkt als braderie deze beslisboom wordt gebruikt. Markten vallen buiten het kader van het evenementenbeleid en zijn niet opgenomen in de locatieprofielen. 13

15 Andere locaties Voor andere locaties (dus zonder locatieprofiel) binnen Nieuw-West waar men evenementen of festiviteiten wil houden, wordt per aanvraag bekeken of hiervoor een vergunning kan worden verleend. Voor evenementen van het kaliber uitmarkt kan in beginsel een groot deel van het grondgebied van het stadsdeel worden ingezet; dit vereist een maatwerkaanpak. Mogelijke goede locaties voor evenementen die (nog) niet in de locatieprofielen zijn opgenomen zijn: Het Rijk van de Keizer, braakliggende terreinen en grasvelden, sportparken, etc.. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard van de activiteit en de te verwachten belasting voor de directe omgeving. 14

Locatieprofielen middelgrote en grote evenementen Nieuw-West 2013

Locatieprofielen middelgrote en grote evenementen Nieuw-West 2013 2013 Locatieprofielen middelgrote en grote evenementen Nieuw-West 2013 Locaties In onderstaande tabel zijn de locaties in het stadsdeel genoemd die bij uitstek geschikt zijn voor middelgrote en/of grote

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering Datum:

Voordracht voor de raadsvergadering Datum: Nummer Afdeling BD2011-004305 Voordracht voor de raadsvergadering Datum: 21-12-2011 Publicatiedatum Programma 4 Werk, Inkomen en Economie Agendapunt

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Veiligheid & Bestuur Cluster Evenementen December 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum December 2013 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Locatieprofiel De Loper

Locatieprofiel De Loper Locatieprofiel De Loper Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Evenementen in Waalwijk

Evenementen in Waalwijk Evenementen in Waalwijk (31 oktober 2013) Waarom notitie evenementen? - Formuleren van de gemeentelijke uitgangspunten - Vaak ad hoc besluiten - Integrale benadering: vergunningen, veiligheid, handhaving

Nadere informatie

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Stadsdeel Zuid Dagelijks bestuur Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Inspraakreactie voorgesteld evenementenbeleid

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN Artikel 11:1 Begripsomschrijvingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. De aanvrager: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon

Nadere informatie

Evenementenbeleid stadsdeel Zuid 2011

Evenementenbeleid stadsdeel Zuid 2011 Evenementenbeleid stadsdeel Zuid 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Waarom evenementenbeleid voor stadsdeel Zuid?... 5 1.2 Belang van evenementen... 5 1.3 Aandachtspunten evenementen...

Nadere informatie

PRESENTATIE. Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen COMMISSIE EFB

PRESENTATIE. Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen COMMISSIE EFB PRESENTATIE Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen COMMISSIE EFB 22 juni 2017 1. Waarom dit onderzoek? 2. Doel en centrale vraagstelling 3. Belangrijkste conclusies en aanbevelingen 4. Aanpak

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN Artikel 11:1 Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. De aanvrager: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Beleidskader evenementen. 1. Inleiding

Beleidskader evenementen. 1. Inleiding Beleidskader evenementen 1. Inleiding Evenementen zorgen voor levendigheid binnen onze gemeente. Ze vergroten het woonplezier en de economische bedrijvigheid. Ze bevorderen onderlinge contacten tussen

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Adviescommissie 12 oktober 2010 Dagelijks bestuur 21 oktober 2010 Algemeen bestuur 11 november 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Onderwerp Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland Het algemeen

Nadere informatie

NOTA VAN ANTWOORD. Op de ingediende zienswijzen op de conceptnota Evenementenbeleid. van de gemeente Amstelveen

NOTA VAN ANTWOORD. Op de ingediende zienswijzen op de conceptnota Evenementenbeleid. van de gemeente Amstelveen NOTA VAN ANTWOORD Op de ingediende zienswijzen op de conceptnota Evenementenbeleid van de gemeente Amstelveen Bij collegebesluit van 15 september 2015 is ingestemd met het concept-evenementenbeleid van

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Locatieprofielen voor evenementen: balans tussen levendigheid en leefbaarheid

Locatieprofielen voor evenementen: balans tussen levendigheid en leefbaarheid Locatieprofielen voor evenementen: balans tussen levendigheid en leefbaarheid Een samenvatting van de nota Geluid en de locatieprofielen 28 september 2016 Aanleiding Het evenementenbeleid is aangenomen

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 1 STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID WESTVOORNE Inleiding In de gemeente Westvoorne worden veel leuke evenementen georganiseerd. Veel van deze evenementen zijn jaarlijks terugkerend,

Nadere informatie

UPDATE EVENEMENTENBELEID

UPDATE EVENEMENTENBELEID UPDATE EVENEMENTENBELEID Beste organisator, Achter de schermen wordt op dit moment invulling gegeven aan de invulling van het nieuwe evenementenbeleid dat eind november 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG Telefoonnummer: (020) 407 90 00 Faxnummer: (020) 407 90 90 1. Gegevens

Nadere informatie

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel Locatieprofiel Markt Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur

Publicaties Stadsdeelbestuur Publicaties Stadsdeelbestuur Raadsvoordracht over Aan Aanvullend beleid voor losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte bij evenementen De stadsdeelraad Wij stellen u voor om het volgende besluit

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Genneper Parken VB - februari 2014 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, Veiligheid cluster Evenementen Datum februari 2014 gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder Toezichtplan Geluid Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Toezicht geluidsnormen... 4 2.1 Aanleiding geluidsmetingen... 4 2.2 Uitvoering geluidsmetingen... 4 2.2.1 Meetmethode... 4 2.2.2 Meetapparatuur...

Nadere informatie

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester,

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Bijlage 34 blz. 1 VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Aanleiding In het kader van deregulering van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenementen Gemeente Almere Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenemententerrein Almeerderstrand Definitie evenement APV Artikel 2:9 Begripsbepaling evenement 1.In deze afdeling wordt

Nadere informatie

Locatieprofiel Veerplein

Locatieprofiel Veerplein Locatieprofiel Veerplein Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie

Nadere informatie

Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen.

Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen. Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen. Afdeling 7 Evenementen Artikel 2:24 Begripsbepaling (evenement)

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekpolder

Locatieprofiel Broekpolder Locatieprofiel Broekpolder Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie

Nadere informatie

Nadere regels subsidiëring publieksevenementen gemeente Arnhem 2005

Nadere regels subsidiëring publieksevenementen gemeente Arnhem 2005 Nadere regels subsidiëring publieksevenementen gemeente Arnhem 2005 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, overwegende, dat de raad van de gemeente Arnhem op 15 december 2003

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFING AVONDWINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN

BELEIDSREGELS ONTHEFFING AVONDWINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN BELEIDSREGELS ONTHEFFING AVONDWINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN Inleiding Met de vaststelling van een nieuwe verordening inzake de winkeltijden ontstaat de noodzaak tot het vaststellen van beleidsregels ten

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

ONTWERP Locatievisie terrassen binnenstad Gemeente Weesp 2017

ONTWERP Locatievisie terrassen binnenstad Gemeente Weesp 2017 ONTWERP Locatievisie terrassen binnenstad Gemeente Weesp 2017 Ontwerp Locatievisie terrassen binnenstad Z.61961/D.32939 1 van 7 Inleiding Terrassen zijn een belangrijk onderdeel van de horeca. Ze zorgen

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Datum: 6-01-2011 Naam: Evenementenvergunning versie 1 revisie 3 Status: definitief Inhoudsopgave 1. Evenementenvergunning... 3 1.1. Ontvangst aanvraag... 5 1.2. Versturen ontvangst-bevestiging...

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Belangenvereniging Het Rond Mevrouw M. Mol Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van

Nadere informatie

(Ruimtelijk)wettelijk kader. menselijk stemgeluid. Nico Haselager. 21 december 2016

(Ruimtelijk)wettelijk kader. menselijk stemgeluid. Nico Haselager. 21 december 2016 (Ruimtelijk)wettelijk kader en menselijk stemgeluid Nico Haselager 21 december 2016 Indeling Intro Activiteitenbesluit Algemene Plaatselijke Verordening o Voorkomen van geluidhinder (Exploitatievergunning

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Om de aanvraag voor een evenement en alle

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Dit formulier + ingetekende plattegrond met alle objecten als podia, attracties, standplaatsen, tenten, looppaden, etc.

Dit formulier + ingetekende plattegrond met alle objecten als podia, attracties, standplaatsen, tenten, looppaden, etc. AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT (categorie B) (Eén formulier per evenement per locatie) Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen Dit formulier + ingetekende plattegrond

Nadere informatie

Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3. 1.1 De definitie... 3. 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen... 3 1.2.2 Meldingsplichtige evenementen...

Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3. 1.1 De definitie... 3. 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen... 3 1.2.2 Meldingsplichtige evenementen... 2013 Evenementenbeleid Vastgesteld op: 12 november 2012 Inwerkingtreding: 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3 1.1 De definitie... 3 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen...

Nadere informatie

Trainee Stadstoezicht

Trainee Stadstoezicht Trainee Stadstoezicht Omschrijving afdeling trainee opdracht Stadstoezicht is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Stadstoezicht is een kleine

Nadere informatie

: kaderstellende notitie voor het opstellen van een integraal horecabeleid

: kaderstellende notitie voor het opstellen van een integraal horecabeleid Raad : 10 februari 2004 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200316470 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : kaderstellende notitie voor het opstellen van een integraal horecabeleid Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 3 Zienswijzennota

Bijlage 3 Zienswijzennota Bijlage 3 Zienswijzennota Inleiding De concept evenementenverordening heeft ter inzage gelegen van 20 maart 2014 tot en met 1 mei 2014. Tijdens deze inzageperiode zijn verschillende zienswijzen ontvangen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Burgemeester en Wethouders van Schiedam; Overwegende dat het gewenst is activiteiten, die bijdragen aan een sterker imago van

Nadere informatie

Beleidsregel Evenementenmarkten: Braderieën, Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam 2016

Beleidsregel Evenementenmarkten: Braderieën, Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 16689 29 november 2016 Beleidsregel Evenementenmarkten: Braderieën, Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam 2016 Het college van burgemeester

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 19 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van 23 maart 2001, nummer WEB-390, directie Welzijn, Economie en Bestuur, afdeling Welzijn, tot afkondiging van het besluit van Provinciale Staten

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

OMGEVINGSWET en regulering van evenementen: kansen en valkuilen. Laura van der Meulen en Daan Corver

OMGEVINGSWET en regulering van evenementen: kansen en valkuilen. Laura van der Meulen en Daan Corver OMGEVINGSWET en regulering van evenementen: kansen en valkuilen Laura van der Meulen en Daan Corver 2 november 2017 Agenda Introductie en casus Hoe is het NU geregeld? Hoe kan het STRAKS geregeld worden?

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:..

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:.. 1. Gegevens aanvrager: Aanvraag evenementenvergunning Organisatie: Naam en voorletters aanvrager: de heer / mevrouw: (doorhalen wat nvt is) Straatnaam: Postcode: Woonplaats: Tel. nummer: Fax. nummer: E-mail:

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Nota Evenementenbeleid

Nota Evenementenbeleid Nota Evenementenbeleid Management Ondersteuning Datum: 26-04-11 Nota Evenementenbeleid Het doel van dit evenementenbeleid is dat we komen tot betere afstemming. Zodat iedereen samenleving, bezoekers én

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2013

Publicaties Stadsdeelbestuur 2013 Publicaties Stadsdeelbestuur 2013 Stadsdeelraad Vergaderstukken/Voordrachten 23 april 2013-4 Raadsvoordracht over Van Aan Aanvullend beleid voor losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte bij

Nadere informatie

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Door de vaststelling van het beleid van de veiligheidsregio Fryslân (2012) waarin de aanpak voor grootschalige evenementen op regionaal niveau is geregeld is

Nadere informatie

MELD UW (IDEE VOOR EEN) EVENEMENT

MELD UW (IDEE VOOR EEN) EVENEMENT MELD UW (IDEE VOOR EEN) EVENEMENT DEZE OPROEP IS BESTEMD VOOR ALLE ORGANISATOREN DIE IN 2015 EEN PUBLIEKS- EVENEMENT WILLEN ORGANISEREN. IN DEZE OPROEP VINDT U BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET EVENEMENTENPROGRAMMA,

Nadere informatie

Directie Wijk & Stad Ingekomen stuk D10 (PA 23 februari 2011) Strategie & Programmeren. Datum uw brief

Directie Wijk & Stad Ingekomen stuk D10 (PA 23 februari 2011) Strategie & Programmeren. Datum uw brief Directie Wijk & Stad Ingekomen stuk D10 (PA 23 februari 2011) Strategie & Programmeren Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 96 10 E-mail

Nadere informatie

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg December 2009 2 INHOUDSOPGAVE 1 Evenementen in Someren 4 2 Wel of geen vergunning nodig? 5 3 Geen vergunning nodig 6 3.1 Besloten feest 6 3.2 In horeca-inrichting

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Terrasvlonders

Terrasvlonders Terrasvlonders 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Voortzetten van terrasvlonders 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2016 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening 6 Toezicht en

Nadere informatie

Gemeente Zwolle, bekendmaking beleidsregel braderieën en themamarkten gemeente Zwolle 2015

Gemeente Zwolle, bekendmaking beleidsregel braderieën en themamarkten gemeente Zwolle 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwolle. Nr. 18661 4 maart 2015 Gemeente Zwolle, bekendmaking beleidsregel braderieën en themamarkten gemeente Zwolle 2015 De burgemeester heeft op 2 februari

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Peter Sep CC: Geachte leden van de raad,

Peter Sep CC: Geachte leden van de raad, pagina 1 van 1 Peter Sep Van: Verzonden: zaterdag 26 oktober 2013 11:43 Aan: CC: Raad nderwerp: Negeren zienswijze ntwerpbestemmingsplan Brettenzone Geachte leden van de raad, Uheeft 25 september 2013

Nadere informatie

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid TOELICHTING Stadsdeel Zuid wil zoals verwoord in de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur de relatie met de gevestigde culturele

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen

Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen Let op: Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement (bij

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

1. Soort evenement en datum evenement

1. Soort evenement en datum evenement AANVRAAGFORMULIER EVENEMENENVERGUNNING Aan : Burgemeester van Beemster tav afd. VTH Adres : p/a Postbus 15 PC+woonplaats : 1440 AA Purmerend Uw contactpersoon bij de gemeente is: KlantContactCentrum Tel.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

kernwaardeanalyse het park 1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 2. Profiel vanuit de kracht van de plek IDENTITEIT IDENTITEITSDRAGER

kernwaardeanalyse het park 1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 2. Profiel vanuit de kracht van de plek IDENTITEIT IDENTITEITSDRAGER Voor de meest gebruikte evenementenlocaties in het centrum van Rotterdam zijn locatieprofielen beschreven. De profielen zijn opgesteld door Dienst Veiligheid en Bureau Binnenstad van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Evenementennota Uitvoeringskader 2009-2013

Evenementennota Uitvoeringskader 2009-2013 Evenementennota Uitvoeringskader 2009-2013 INHOUDSOPGAVE Samenvatting Inleiding Pagina Hoofdstuk 1: Algemeen beleidskader en uitgangspunten 8 1.1. Algemene Uitgangspunten 8 1.2. Wat is een evenement? 9

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE EVENEMENTEN OP DE NDSM WERF (BUITENTERREIN)

WERKINSTRUCTIE EVENEMENTEN OP DE NDSM WERF (BUITENTERREIN) WERKINSTRUCTIE EVENEMENTEN OP DE NDSM WERF (BUITENTERREIN) Inleiding Sinds de jaren tachtig worden op de NDSM werf buitenterrein, (zie bijlage 1), evenementen georganiseerd. De laatste jaren is het terrein

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Gemeenteraad Raadsvergadering van 9-2-2017. Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Samenvatting: Uw raad heeft in 2008 een geurgebiedsvisie en geurverordening

Nadere informatie

Locatieprofiel evenementen Leienplein

Locatieprofiel evenementen Leienplein Locatieprofiel evenementen Leienplein Kleinschalige evenementen die bijdragen aan verlevendiging van de stad/doelstellingen van de stad Eigenaar: Gemeente Apeldoorn Beheerder: Gemeente Apeldoorn Contact:

Nadere informatie

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Algemeen Op grond van de Apv Moerdijk (hierna: Apv) is het niet toegestaan om een evenement te organiseren zonder vergunning van de burgemeester. De weigeringsgronden,

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente Gouda dienst Recht en Veiligheid afdeling Veiligheid en Handhaving steller Caroline Groothuis onderwerp Winkeltijdenverordening Gouda 2011 telefoon

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 41574 24 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING GEMEENSCHAPSHUIZEN EN FEDERATIE GEMEENSCHAPSHUIZEN

Nadere informatie

Inleiding Definitie van de term festival Doel van het festivalbeleid

Inleiding Definitie van de term festival Doel van het festivalbeleid Nota Festivals 2 Inleiding In stadsdeel Oost vindt jaarlijks een groot aantal festivals plaats. Dit zijn zowel commerciële festivals, zoals het Amsterdam Dance Event op de Kop van Java, als niet-commerciële

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Behoort bij punt 17 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2008

Behoort bij punt 17 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2008 Behoort bij punt 17 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2008 onderwerp: Uitgangspunten voor evenementen in Cuijk afdeling: Algemene Zaken portefeuillehouder: L.M. Schoots Samenvatting voorstel

Nadere informatie