INTRODUCTIEMAP VOOR NIEUWE PERSONEELSLEDEN DEEL A ALGEMEEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTRODUCTIEMAP VOOR NIEUWE PERSONEELSLEDEN DEEL A ALGEMEEN"

Transcriptie

1 INTRODUCTIEMAP VOOR NIEUWE PERSONEELSLEDEN DEEL A ALGEMEEN september

2 Inhoudstafel Inhoudstafel Doelstellingen van de vakgroep Huishoudelijk reglement Structuur en organogram Uitvoerende organen Vakgroepraad Vast bureau van het UCT Plenaire vergadering van het UCT Financiële middelen Bevoegdheden Overzicht personeel en contactinformatie Taken lesgevers Curriculaire vakken Permanenties, vakantieregeling, vervangingen : praktische schikkingen Leskalender academiejaar Specifieke leskalender UCT Vakantieverlofdagen Aanwezigheid Vervangingen wegens ziekte

3 1. Doelstellingen van de vakgroep 1.1. De vakgroep Taal & Communicatie stelt zich als hoofddoel het medium natuurlijke taal vanuit zijn instrumentele functie te benaderen en benadrukt taalgebruik in zijn maatschappelijke en institutionele context, zoals ondernemingen, recht, e.a. bij zijn pedagogische en wetenschappelijke activiteiten. Deze stellingname geldt voor de drie functies, onderzoek, onderwijs en dienstverlening, eigen aan een universitaire vakgroep Het academisch onderwijs van de vakgroep spitst zich toe op talen voor specifieke doeleinden waarbij communicatie- en argumentatiestrategieën een belangrijk aspect vormen. Het richt zich hoofdzakelijk tot universiteitsstudenten die geen taalkundige vorming voor ogen hebben, op alle niveaus van het universitair onderwijs met inbegrip van de derde cyclus. Voor deze studenten is talenkennis een essentiële factor in hun professionele ontplooiing. Deze doelstelling impliceert dat de vakgroep zich toelegt op deze talen die een belangrijke socio-economische functie vervullen en/of beantwoorden aan een socio-economische behoefte in een bepaalde context. Het zijn bij voorkeur curriculumvakken (verplicht, optie- of keuzevak) Het wetenschappelijk onderzoek heeft bij voorkeur betrekking op taal en communicatie in professionele en maatschappelijke contexten. Daarom komen volgende actiedomeinen aan bod: (a) de studie van talige interactie (pragmatiek, communicatiestrategieën, argumentatie steeds met betrekking tot natuurlijke talen met speciale aandacht voor bedrijf en economie) ; (b) de problematiek van de (vreemde) taalverwerving meer bepaald LSP (handboeken, naslagwerken, woordenboeken, enz.) ; (c) de talen die in de LSP-onderwijsopdracht van de vakgroep aan bod komen (op dit ogenblik Engels, Frans, Spaans en Duits) ; (d) de NT2-problematiek in het licht van de rol die taalverwerving Nederlands speelt in de dienstverleningscomponent van de vakgroep. (e) Pragmatiek en communicatiestrategieën dienen in brede zin geïnterpreteerd te worden. Pragmatiek kan dus zowel betrekking hebben op taalacten als op discourse analysis en tekstlinguïstische structuren en verschijnselen. Communicatiestrategieën kunnen zowel betrekking hebben op communicatiedragers als op inhouden en genres. 3

4 1.4. Mede door de eigenheid van zijn activiteiten heeft de vakgroep een belangrijke dienstverleningsopdracht. Deze omvat (a) gespecialiseerde taalcursussen; (b) communicatiecursussen die wetenschappers ondersteunen bij hun wetenschappelijke activiteiten; (c) algemeen en op specifieke doelgroepen gericht (tailor made) praktisch talenonderwijs in vreemde talen voor personeel, studenten en derden, waarbij de vakgroep bij voorkeur zijn expertise binnen het universitair curriculumonderwijs aanwendt om kwalitatief hoogstaande cursussen aan te bieden; (d) taalonderwijs Nederlands voor hooggeschoolde anderstaligen die hetzij zich verder bekwamen in het academisch milieu van onze universiteit en van de ermee geassocieerde hogescholen, hetzij beroepshalve in Vlaanderen zijn; (e) taaladvies, zoals bijvoorbeeld taaltesten, tot taaltesten voorbereidende cursussen, proofreading van wetenschappelijke en professionele teksten. Vertalingen behoren niet tot de kernactiviteiten van de vakgroep, noch van de dienstverlenende cel, het UCT. 4

5 2. Huishoudelijk reglement 2.0. Het huishoudelijk reglement van de vakgroep Taal & Communicatie vervolledigt het algemene reglement op instellingsniveau met betrekking tot de werking van de vakgroepen, de gecoördineerde tekst i.v.m. de voornaamste beslissingen inzake vakgroepen, vakgroepvoorzitters, vakgroepraden, enz Structuur en organogram De vakgroep Taal en Communicatie is verantwoordelijk voor het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening in het brede domein van talen voor specifieke doeleinden. Op het vlak van onderwijs zijn er twee verschillende opdrachten : (a) het curriculaire talenonderwijs (talen voor specifieke doeleinden) buiten de faculteit Letteren en binnen de Ma Meertalige Bedrijfscommunicatie (MTB) die onder de faculteit L&W ressorteert, (b) extra-curriculaire taalcursussen (service-talenonderwijs verstrekt buiten het studiecurriculum, wat zowel Nederlands voor anderstaligen NVA als vreemde talenonderwijs VTO en specifieke cursussen over communicatievaardigheden omvat). Om de uitgebreide activiteit vermeld onder (b) te ondersteunen werd binnen de vakgroep een dienstverlenende entiteit opgericht, het UCT (Universitair Centrum voor Talenonderwijs) als dusdanig erkend door de Raad van Bestuur van de universiteit. Aldus is de vakgroep administratief opgesplitst in twee delen zoals blijkt uit het organogram op p.12. Beide onderdelen beschikken over eigen administratief personeel Uitvoerende organen Vakgroepraad 1. De vakgroepraad is het hoogste bestuursorgaan van de vakgroep en bepaalt binnen de centraal vastgelegde algemene beleidslijnen en de decretale regels het beleid van de vakgroep op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Deze wordt voorgezeten door een vakgroepvoorzitter en brengt advies uit aan de faculteitsraad telkens deze laatste daarom verzoekt. De vakgroepraad neemt ook kennis van de niet-statutaire personeelsdossiers en geeft hierover advies. 5

6 2. De vakgroepvoorzitter leidt de vakgroep, is bovendien eindverantwoordelijke voor de opleiding MTB, leidt het UCT als dienstverlenende entiteit binnen de vakgroep en is bijgevolg verantwoordelijke kashouder voor het UCT. Hierdoor draagt hij verantwoordelijkheid over de aanwerving en de evaluatie van personeel op de kas van het UCT. Bij verdere uitbreiding van de activiteiten van de vakgroep, is het mogelijk dat de verantwoordelijkheden van de vakgroepvoorzitter opnieuw dienen omschreven te worden. 3. De vakgroepraad omvat de volgende leden: alle effectieve (inclusief gastprofessoren) en geassocieerde ZAP-leden; alle AAP-leden van de vakgroep, zowel (doctor)assistenten als praktijkassistenten; secretaris van de vakgroep; coördinator van MTB; de logistieke coördinator, de lescoördinatoren en de teamverantwoordelijken van het UCT; een verkozen afgevaardigde van elk van de volgende geledingen binnen de vakgroep: de taalinstructeurs Germaanse talen, de taalinstructeurs Romaanse talen, het administratief personeel van het UCT. Voor deze geledingen wordt ook een vervanger aangeduid. een studentenvertegenwoordiger per faculteit waarin de vakgroep verplichte curriculaire vakken verstrekt. 4. De leden vermeld onder hebben stemrecht, met uitzondering van de geassocieerde leden en de studenten, die een adviserende rol vervullen. 5. Een lid van de vakgroepraad mag niet aanwezig zijn bij een bespreking of deelnemen aan de stemming over dossiers waarbij hij een persoonlijk belang heeft. 6. De vakgroepvoorzitter wordt om de vier jaar verkozen door de stemgerechtigde leden van de vakgroepraad. Dit gebeurt bij voorkeur met algemene consensus. Zoniet is een gewone meerderheid van stemmen vereist. 7. De vakgroepraad vergadert ten minste driemaal per jaar. 8. Elk lid van de vakgroepraad kan onderwerpen op de agenda van de raad laten plaatsen Vast bureau van het UCT Voor het UCT als dienstverlenende cel binnen de vakgroep wordt een vast bureau opgericht dat de dagelijkse werking van het UCT opvolgt. Dit bureau bestaat uit de lescoördinatoren, de teamverantwoordelijken en de logistieke coördinator en wordt geleid door de vakgroepvoorzitter. Het vast bureau kan uitgebreid worden met vakgroepleden op wie het UCT een beroep doet omwille van hun expertise in de te behandelen onderwerpen of omdat 6

7 dossiers aan bod komen waarover bepaalde leden van de vakgroep medeverantwoordelijkheid dragen of waarbij ze ambtshalve betrokken zijn. Meer bepaald gaat het om aanstellingen, benoemingen, verlengingen van personeelsleden, inhouden van taalcursussen en andere UCTdossiers die een incidentie kunnen hebben op de rest van de vakgroep (zoals de inhoud van de website en interne en externe communicatie-instrumenten) Plenaire vergadering van het UCT De plenaire vergadering is een informatieve vergadering die minstens éénmaal per jaar plaats heeft. Ze heeft tot doel met alle personeelsleden van het UCT de beleidsbeslissingen in het UCT te bespreken en eventueel bij te sturen. Op deze vergadering worden alle personeelsleden van het UCT uitgenodigd Financiële middelen Beide onderdelen van de vakgroep beschikken over eigen financiële middelen. Aan de vakgroep wordt een werkingskrediet toegekend door de faculteit op basis van de facultaire verdeelsleutel. Dit werkingskrediet wordt aangewend voor (a) de vakgroepbibliotheek, (b) de kosten gegenereerd door de curriculaire vakken die onder de bevoegdheid van het effectieve ZAP van de vakgroep ressorteren en door de lesgevers van deze vakken (inclusief wetenschappelijke en pedagogische zendingen), (c) de uitgaven voor infrastructuur ten behoeve van de personeelsleden en hun taken en (d) de algemene kosten van het vakgroepsecretariaat. Elk effectief ZAP-lid kan voorstellen tot aankopen of uitgaven doen aan het vakgroepsecretariaat. Een AAP-lid coördineert de bestellingen en de inhoudelijke uitbouw van de vakgroepbibliotheek Reis- en verblijfskosten voor wetenschappelijke bijeenkomsten van het academisch personeel worden in eerste instantie extern aangevraagd. Slechts indien de externe aanvraag niet wordt gehonoreerd komt de vakgroep tussenbeide De financiële middelen gegenereerd door projecten en andere activiteiten binnen de Ma MTB zijn exclusief bestemd voor deze opleiding. Ze worden echter ook aangewend voor de uitbouw van de vakgroepbibliotheek Het UCT, waarvan het personeel voor een beperkt deel door de universiteit gedragen wordt, genereert ten dele eigen inkomsten, waarmee een belangrijk deel van het personeel, 7

8 vooral taalinstructeurs en de kosten gegenereerd door het service-onderwijs worden betaald. De kas van het UCT staat echter niet in voor de uitbouw van de vakgroepbibliotheek Bevoegdheden 1. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen personeel voor (a) curriculaire vakken (APmandaten) en (b) vakken in dienstverleningsverband (contractuelen met ATP-statuut). Dit onderscheid stemt overeen met de indeling van de vakgroep, en is louter administratief. 2. De curriculaire vakken eigen aan het vakgebied staan onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de officiële titularis ZAP. De titularis is bij voorkeur een effectief lid van de vakgroep. Het effectieve ZAP-lid staat in voor de evaluatie van het AAP dat verbonden is aan de vakgroep voor die talen of vakgebieden waarvoor hij bevoegd is. Bij de openverklaring van een nieuw AAP-mandaat, stelt het effectieve ZAPlid dat bevoegd is voor de betrokken taal of talen opgenomen in de vacature, het profiel van de kandidaat op in overleg met de vakgroepraad. Hij doet een voorstel van selectie aan de vakgroepraad, die (bij voorkeur) met consensus een advies (met rangorde indien meerdere kandidaten) uitbrengt aan de faculteitsraad. Bij ontstentenis van een competent lid binnen de vakgroep wordt een beroep gedaan op een geassocieerd lid zoals bepaald in het organogram van de vakgroep. Het voorstel van selectie of van evaluatie gebeurt in ieder geval in overleg met het bij de kandidaat of het personeelslid meest betrokken effectief ZAP-lid van de vakgroep 3. Voor de Ma MTB gebeurt de toekenning van de opdracht in overleg met de vakgroepvoorzitter verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het programma. 4. Binnen het UCT (extracurriculaire vakken) zijn AP-eindverantwoordelijken per taal, twee lescoördinatoren, twee inhoudelijke teamverantwoordelijken en een logistiek coördinator aangesteld. 5. De AP-leden zijn bij voorkeur effectief lid van de vakgroep Taal & Communicatie en bezitten de nodige expertise over de onderwezen talen. Slechts wanneer deze taalexpertise binnen de vakgroep onvoldoende aanwezig is of het effectieve ZAP-lid van oordeel is dat zijn expertise niet volstaat, wordt een beroep gedaan op een ZAP-lid van een andere vakgroep, al dan niet geassocieerd met de vakgroep Taal & Communicatie. De AP-leden dragen de eindverantwoordelijkheid over de kwaliteit van de docenten (taalinstructeurs) en de gedoceerde vakken in het UCT. Dit gebeurt echter in overleg met de lescoördinatoren en teamverantwoordelijken die mede verantwoordelijkheid dragen over 8

9 (a) de inhoud van de vakken, (b) de aanwerving van nieuwe lesgevers en het opstellen van de vacatures, (c) de beoordeling van de taalinstructeurs. 6. De lescoördinatoren zorgen voor de taakverdeling en cursustoewijzing van de taalinstructeurs binnen resp. het team Germaanse en het team Romaanse talen. 7. De teamverantwoordelijken zijn meer bepaald verantwoordelijk voor de inhoud van de vakken. Ze zorgen ervoor dat nieuwe cursusinhouden worden ontwikkeld en dat bestaande vakken zo nodig worden geactualiseerd. 8. Bij de aanwerving van contractuelen, heeft de vakgroepvoorzitter eindverantwoordelijkheid als houder van de kas van het UCT. De vakgroepraad moet hierin strikt genomen niet gehoord worden, maar kan wel ingeschakeld worden, b.v. in geval van betwisting. De selectie van kandidaten voor contracten in het UCT gebeurt bijgevolg in overleg door de inhoudelijke teamverantwoordelijken, het bevoegde ZAP-lid en de vakgroepvoorzitter die de eindverantwoordelijkheid draagt. 9. In het UCT is bovendien een logistiek coördinator aangesteld. Deze is verantwoordelijk voor het personeel met administratieve taken: hij/zij evalueert deze personeelsleden en bepaalt het profiel en de selectie van nieuwe kandidaten. Ook hier heeft de vakgroepvoorzitter de eindverantwoordelijkheid. 10. Documenten voor externe communicatie worden gecoördineerd door de logistieke verantwoordelijke, die met zijn/haar team de eindredactie van deze documenten verzorgt na overleg met de (inhoudelijke) teamverantwoordelijken over de inhoud van deze documenten. Marktonderzoek en werving van mogelijke klanten gebeurt hoofdzakelijk door één personeelslid, met name één van de twee inhoudelijke coördinatoren, tenzij het om een specifieke opdracht gaat. Deze is bovendien verantwoordelijk voor de interne communicatie naar de taalinstructeurs. 11. De logistieke coördinator is contactpersoon van het UCT voor eerste contactname. Hij/zij verwijst naar de betrokken inhoudelijke coördinator. 12. De selectieprocedure van de lesgevers (curriculaire vakken en UCT opdrachten) verloopt op basis van dossier en interview (in het laatste geval met ten minste twee evaluatoren), desgevallend (indien dossier en onderhoud onvoldoende duidelijkheid opleveren over de keuze van de kandidaat) aangevuld met een proefles of een visie op onderwijs/onderzoek, naargelang de opdracht waarvoor gekandideerd wordt. 13. De toekenning van de opdracht van de lesgevers (zowel aanwezige als nieuw aangeworven lesgevers) in het UCT gebeurt door de UCT-teamverantwoordelijke in 9

10 overleg met de vakgroepvoorzitter. De teamverantwoordelijke kan desgevallend ook overleg plegen met het deskundige ZAP-lid, b.v. voor het bepalen van cursusniveau op basis van inhoudelijke competenties van de lesgever. 14. Evaluatie lesgevers De lesgevers van de curriculaire vakken worden geëvalueerd door de ZAP-titularis. De taalinstructeurs worden geëvalueerd door de UCT-teamverantwoordelijken, hierin eventueel bijgestaan door het voor de betrokken taal bevoegde ZAP-lid van de vakgroep. De procedure gebeurt op basis van het dossier (CV), de lesobservatie, de kwaliteiten van cursusontwikkeling en de integratie in de organisatie en het team. Ook wordt rekening gehouden met de evaluatie door de cursisten. 15. Cursusontwikkeling, -verdeling en kwaliteitsbewaking Bij curriculaire vakken gebeurt de cursusontwikkeling en kwaliteitsbewaking door de ZAP-titularis in nauwe samenwerking met de (effectieve) lesgevers AP of contractuelen (WP of niet-wp). De ZAP-titularis bepaalt de taakverdeling. Bij UCT-cursussen gebeurt de cursusontwikkeling onder leiding van de inhoudelijke teamverantwoordelijken samen met de betrokken teams in een collegiale werkverdeling. De inhoudelijke teamverantwoordelijken staan in voor de eindredactie en kunnen desgevallend overleg plegen met de AP-taalexperten van de vakgroep. 16. Het voorliggende huishoudelijk reglement is onmiddellijk van kracht vanaf de datum van goedkeuring door de vakgroepraad. De tekst van het reglement is onderhevig aan wijzigingen in de organisatie en expertises van vakgroep en UCT en bijgevolg te allen tijde aanpasbaar, na goedkeuring door de vakgroepraad. 10

11 11

12 3. Overzicht personeel en contactinformatie Vakgroep Taal & Communicatie Blandijnberg 2 Universitair Centrum voor Talenonderwijs Sint-Pietersnieuwstraat 136 VAKGROEPVOORZITTER Prof. Dr. Eugeen Roegiest Blandijnberg 2, kamer 263 tel VAKGROEPSECRETARIAAT Martine Haerens Blandijnberg 2, kamer 260 tel fax COÖRDINATOR MTB Luc De Bie Blandijnberg 2, kamer 262 tel GSM LESCOÖRDINATOR GERMAANSE TALEN UCT Els Verschuere Sint-Pietersnieuwstraat 136 tel LESCOÖRDINATOR ROMAANSE TALEN UCT Elke Weylandt Sint-Pietersnieuwstraat 136 tel

13 TEAMVERANTWOORDELIJKE GERMAANSE TALEN UCT Catherine Verguts Sint-Pietersnieuwstraat 136 tel TEAMVERANTWOORDELIJKE ROMAANSE TALEN UCT Elke Weylandt Sint-Pietersnieuwstraat 136 tel LOGISTIEK COÖRDINATOR UCT Marijke Lenaerts Sint-Pietersnieuwstraat 136 tel INSCHRIJVINGSSECRETARIAAT UCT Sint-Pietersnieuwstraat 136, gelijkvloers tel fax ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS UCT Inschrijvingen Marleen Celis Gwendoline Vanderdonck tel. 09/ tel Financiën Lucia Vlaemynck tel. 09/ Technicus Dirk Pille tel Cursusorganisatie Webdesign Stefan Meeus Johan Dugardin tel. 09/ tel

14 ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL Geert Jacobs Docent toegepaste taalkunde Engels (toepassingsgebied : talen voor specifieke doeleinden) Hoveniersberg 24, kamer GENT tel Eugeen Roegiest Gewoon Hoogleraar Spaanse en Algemeen Romaanse taalkunde Frans en Spaans voor specifieke doeleinden Blandijnberg 2, kamer 263 Antoine Vermeire Gastprofessor Economisch en zakelijk Engels tel DOCTOR-ASSISTENT Ellen Van Praet tel Sint-Pietersnieuwstraat 130 An Vande Casteele tel Blandijnberg 2, kamer 262 ASSISTENTEN Sara Rymenams Tel Blandijnberg 2 kamer 261 PRAKTIJKASSISTENTEN ROMAANSE TALEN : Nina Christiaen (FEB en UCT) Kimberly Merckx (FEB en UCT) Nele Noë (FEB en UCT) Liesbeth Vandenbulcke (FEB, MTB en UCT) Elke Weylandt (FEB, FRG en UCT) GERMAANSE TALEN : Adriaan D Haens (FEB) Olaf Du Pont (FEB, FW, MTB en UCT) Mieke Rosselle (FEB) Astrid Vandendaele (FEB, MTB en UCT) Kristin Van den Eede (FEB, FRG, MTB en UCT) 14

15 TAALINSTRUCTEURS ROMAANSE TALEN : Kristien Ackaert (UCT) Silvia Alonso Morillo (UCT) Nina Christiaen (UCT) Britt Dams (UCT) Joke De Geyter (UCT) Marjolein De Waele (UCT) Heleen De Wanckele (UCT) Lydia Fernández Pereda (UCT) Kimberly Merckx (FEB en UCT) Nele Noë (UCT) Liesbeth Vandenbulcke (FEB, MTB en UCT) Delphine Van de Vyver (UCT) Eva Van de Wiele (UCT) Susan Verhulst (UCT) Elke Weylandt (FEB, FRG en UCT) Sandy Wijshoff (UCT) Kim Wylin (UCT) GERMAANSE TALEN : Silvia Alonso Morillo (UCT) Annelies Couvreur (UCT) Leen De Boom (UCT) Caroline D hoore (UCT) Olaf Du Pont (FEB, FW en UCT) Marilyn Michels (UCT) Dominique Neyts (UCT) Sofie Steen (UCT) Carola Strobl (FEB en UCT) Ines Suttels (UCT) Ann Van de Wiele (UCT) Peter Vandenbruaene (UCT) Astrid Vandendaele (UCT) Kristin Van den Eede (FEB, FRG en UCT) Sien Vande Ryse (UCT) Eva Van de Wiele (UCT) Veerle Van Eetvelde (UCT) Catherine Verguts (UCT) Griet Vermeulen (UCT) Els Verschuere (UCT) WETENSCHAPPELIJKE MEDEWERKERS Machteld Meulleman (F/S) Sarah Vaes (E/N) Clara Vanderschueren (F/S/P) José Silveira (lector Portugees) 4. Taken lesgevers Ter herinnering (zie ook huishoudelijk reglement): Naast het doceren van praktisch taalonderricht (wat in een academische context als oefeningen en practicum wordt gedefinieerd), omvat de opdracht van elke lesgever (assistent of taalinstructeur) ook het ontwikkelen en actualiseren van lesmateriaal. Dit kan zowel klassiek als online materiaal betreffen. De lesgever stelt ook de testen en examens op en neemt deze af. 15

16 Materiaalontwikkeling en opstellen van testen en examens gebeuren in samenwerking of in overleg met de verantwoordelijke titularis van de curriculaire vakken. Voor de cursussen in het UCT is een verantwoordelijke ZAP aangesteld (zie organigram p.12). In de praktijk gebeurt de materiaalontwikkeling onder begeleiding van de teamverantwoordelijken, Catherine Verguts en Elke Weylandt. De ZAP-verantwoordelijke evalueert ook de kwaliteit van het doceren. Voor de UCTcursussen gebeurt dit bovendien in de eerste plaats door de teamverantwoordelijken Catherine Verguts en Elke Weylandt. 16

17 5. Curriculaire vakken Faculteit Economie en Bedrijfskunde Jaar Vak Vak Status Aantl groepen Uur/jaar semester Ba 1 Economisch Frans I Economisch Engels I verplicht Ba 1 Economisch NVA I Keuzevak buitenlandse studenten Ba 2 Economisch Frans II Economisch Engels II verplicht Ba 2 Economisch NVA II Keuzevak buitenlandse studenten Ba 3 Economisch Frans III keuzevak Economisch Engels III keuzevak Economisch Duits I keuzevak Economisch Spaans I keuzevak

18 Faculteit Rechtsgeleerdheid Criminologische wetenschappen Frans voor criminologen : keuzevak in Ba 2 en Ba 3 Engels voor criminologen : keuzevak in Ba 2 en Ba 3 Faculteit Diergeneeskunde Wetenschappelijk Engels : keuzevak derde proef diergeneeskunde Faculteit wetenschappen Scientific communication in English : keuzevak Ba 3 Faculteit geneeskunde Patiëntenzorg in het Frans : keuzevak Ma Faculteit Letteren Master Meertalige Bedrijfscommunicatie minor niveau Taalverwerving Frans 30 u. / jaar Taalverwerving Engels 30 u. / jaar Inleiding bedrijfscommunicatie in het Engels 30 u. / jaar Inleiding bedrijfscommunicatie in het Engels 30 u. / jaar maior niveau Bedrijfscommunicatie in het Frans 60 u. / jaar Bedrijfscommunicatie in het Engels 60 u. / jaar Franse economische teksten I 30 u. / jaar Engelse economische teksten 30 u. / jaar 18

19 Franse economische teksten II 30 u. / jaar keuzevakken Economisch Spaans I 30 u. / jaar Economisch Duits 30 u. / jaar Bedrijfscommunicatie in het Spaans 30 u. / jaar Bedrijfscommunicatie in het Duits 30 u. / jaar Nota : voor de cursussen van het UCT verwijzen we naar de UCT-brochure 19

20 6. Permanenties, vakantieregeling, vervangingen : praktische schikkingen 6.1. Leskalender academiejaar Cf Specifieke leskalender UCT In de mate van het mogelijke volgt het UCT de leskalender van het academiejaar. Een belangrijk deel van het doelpubliek van het UCT bestaat immers uit studenten en personeel van de UGent. Concreet betekent dit dat een deel van de avondcursussen het semestersysteem volgt: hetzij 1 maal per week (2,5 uur per sessie): cyclus 1 : oktober december cyclus 2 : februari - mei hetzij 2 maal per week (2 uur per sessie): cyclus 1 : oktober december cyclus 2 : februari/maart - mei Toch zijn er enkele uitzonderingen (omdat ook niet-studenten van de UGent cursussen volgen aan het UCT) : a. Een aantal avondcursussen volgen het semestersysteem niet (1 x per week 2 uur per sessie): cyclus 1 : oktober februari cyclus 2 : februari juni b. De (dag)cursussen Nederlands voor Anderstaligen (NVA) zijn intensief en starten elke maand. c. In juli, augustus en september biedt het UCT overdag zomercursussen aan. 20

21 Het UCT voorziet dus in principe geen lesactiviteiten tijdens de volgende periodes (meestal in overeenstemming met de kalender van de studenten) : 1 en 2 november, 11 november, 15 november, de kerstvakantie, de intersemestriële vakantie, maandag en dinsdag van carnaval, Dies Natalis, de paasvakantie, 1 juli tot en met de laatste volle week van juli. Hiervan kan evenwel afgeweken worden. Voor de activiteiten vermeld onder (a en b) worden er ook geen lessen gegeven tijdens de traditionele schoolvakanties (m.n. herfstvakantie en krokusvakantie). 6.3 Vakantieverlofdagen Aantal Als je voltijds werkt heb je recht op 35 dagen vakantie. Van deze 35 dagen worden er een aantal vast opgelegd door de universiteit : de werkdagen die tijdens de Gentse Feesten vallen de brugdag na O.H. Hemelvaart 2 dagen die de universiteit ieder jaar bepaalt De overige dagen kan je vrij nemen, voor zover de activiteiten van het UCT en je eigen opdracht dat toelaten (cf. ook 3.2.). Assistenten zijn gebonden aan de les- en examenregeling van de curriculaire vakken. Hiernaast zijn er natuurlijk nog de wettelijke feestdagen en 11 juli, 2 en 15 november en 26 december. Je mag maximaal 5 dagen vakantie overdragen naar het volgende jaar Opnemen van vrije vakantiedagen (a) In principe kan je vrij over het jaar vakantie opnemen, voor zover de activiteiten van de vakgroep en je eigen opdracht dat toelaten. Dit gebeurt telkens in overleg met je verantwoordelijken en met de leden van je team. (b) Je vraagt vooraf je vakantie aan bij je verantwoordelijken via de vakantiefiche. Op die manier ben je tijdens je goedgekeurde vakantieperiode niet oproepbaar. 21

22 6.4 Aanwezigheid Administratief personeel Het personeel met administratieve taken is aanwezig volgens een vast patroon van werkuren in overeenstemming met de vereisten van de functie Taalinstructeurs in het UCT Voor de taalinstructeurs in het UCT is aanwezigheid buiten de lesuren en de vergaderingen niet noodzakelijk Assistenten vakgroep (stricto sensu) Assistenten en praktijkassistenten in voltijds verband hebben in principe een permanentie van 4 dagen per week (dagen van lesactiviteiten inbegrepen). Zij moeten ter beschikking kunnen staan van studenten en collega s (cf. spreekuren). De permanentiegraad is afhankelijk van de opdrachtbreuk (b.v. 50% betekent 2 dagen permanentie). De gekozen dagen worden aan het secretariaat van de vakgroep meegedeeld. Ieder ZAP-lid kan aan zijn medewerkers in uitzonderlijke omstandigheden (b.v. examendruk, colloquia, lokaalproblemen, enz.) afwijkingen toestaan op deze algemene regeling. Deze regeling is niet van toepassing op wetenschappelijke medewerkers op onderzoeksprojecten. Van hen wordt één dag aanwezigheid per week verondersteld Vervangingen wegens ziekte Om de continuïteit en bijgevolg de pedagogische kwaliteit van de cursus te verzekeren, wordt een cursus bij voorkeur volledig door dezelfde lesgever gedoceerd. Dit houdt de volgende regeling in bij ziekte of een andere geldige reden voor vervanging: (1) een niet gegeven les wordt bij voorkeur door dezelfde docent later ingehaald (2) indien dit technisch niet haalbaar is wordt een reserve-docent aangeduid. Voor NVA gelden bovendien volgende regels : 22

23 (3) Er wordt een beurtrol opgesteld van stand-by taalinstructeurs voor eventuele vervanging. (4) De volgorde van de beurtrol wordt bepaald (a) door de omvang van de opdracht van de lesgever, (b) alfabetisch bij gelijke opdracht. (5) Is de eerst geplaatste op de lijst niet beschikbaar, dan wordt de volgende aangesproken, maar blijft de eerst geplaatste uiteraard vooraan staan. (6) Wanneer een reserve-docent het in (7) bepaalde minimum aan vervangingslesuren heeft gerealiseerd, komt hij onderaan de beurtrol. (7) Volgens de omvang van de opdracht worden twee categorieën reserve-docenten onderscheiden. Wie een opdracht heeft van % vervangt minimum 2 x 3 uur. Wie een opdracht heeft van % vervangt minimum 1 x 3 uur. (8) Wie meer dan de minimum opgelegde vervangingsuren opneemt en dus onderaan komt, zal lager op de beurtrol eindigen dan wie slechts het minimum aan vervangingsuren opneemt. B.v. de eerst geplaatste op de beurtrol neemt 3 x 3 uur op, daarna neemt de tweede geplaatste 2 x 3 uur op, dan zal de tweede geplaatste niet op de laatste, maar op de voorlaatste plaats van de beurtrol terecht komen. (9) Deze regeling omvat ook de UGent test. 23

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 You can leave your hat on Baby take off your coat Real slow And take off your shoes I'll take off your shoes Baby take off your dress Yes yes yes Ach, die studentenraad,

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Corporate Governance Charter 2014 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER update 25 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Raad van bestuur... 3 3. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen... 13 4.

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

STATUTEN ACW GENT-EEKLO

STATUTEN ACW GENT-EEKLO STATUTEN ACW GENT-EEKLO Goedgekeurd op de verbondelijke ACW-Raad van 5 oktober 2007 1 2 Met de fusie van de twee ACW-verbonden Gent en Eeklo werden in 1998 nieuwe verbondelijke ACW-statuten opgesteld.

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring

Corporate Governance Verklaring Corporate Governance Verklaring 2014 Corporate Governance Verklaring 4 Care Property Invest NV Corporate Governance Verklaring Corporate Governance Verklaring 1. Inleiding In overeenstemming met artikel

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013 JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013 ALGEMENE VERGADERING 11 april 2014 In de Hogeschool Universiteit Brussel staan studenten centraal. Zij richt zich op de ontwikkeling van hun talenten, hun persoonlijke groei

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 1.1. Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR 5 2.1. Artikel 2:

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie