INTRODUCTIEMAP VOOR NIEUWE PERSONEELSLEDEN DEEL A ALGEMEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTRODUCTIEMAP VOOR NIEUWE PERSONEELSLEDEN DEEL A ALGEMEEN"

Transcriptie

1 INTRODUCTIEMAP VOOR NIEUWE PERSONEELSLEDEN DEEL A ALGEMEEN september

2 Inhoudstafel Inhoudstafel Doelstellingen van de vakgroep Huishoudelijk reglement Structuur en organogram Uitvoerende organen Vakgroepraad Vast bureau van het UCT Plenaire vergadering van het UCT Financiële middelen Bevoegdheden Overzicht personeel en contactinformatie Taken lesgevers Curriculaire vakken Permanenties, vakantieregeling, vervangingen : praktische schikkingen Leskalender academiejaar Specifieke leskalender UCT Vakantieverlofdagen Aanwezigheid Vervangingen wegens ziekte

3 1. Doelstellingen van de vakgroep 1.1. De vakgroep Taal & Communicatie stelt zich als hoofddoel het medium natuurlijke taal vanuit zijn instrumentele functie te benaderen en benadrukt taalgebruik in zijn maatschappelijke en institutionele context, zoals ondernemingen, recht, e.a. bij zijn pedagogische en wetenschappelijke activiteiten. Deze stellingname geldt voor de drie functies, onderzoek, onderwijs en dienstverlening, eigen aan een universitaire vakgroep Het academisch onderwijs van de vakgroep spitst zich toe op talen voor specifieke doeleinden waarbij communicatie- en argumentatiestrategieën een belangrijk aspect vormen. Het richt zich hoofdzakelijk tot universiteitsstudenten die geen taalkundige vorming voor ogen hebben, op alle niveaus van het universitair onderwijs met inbegrip van de derde cyclus. Voor deze studenten is talenkennis een essentiële factor in hun professionele ontplooiing. Deze doelstelling impliceert dat de vakgroep zich toelegt op deze talen die een belangrijke socio-economische functie vervullen en/of beantwoorden aan een socio-economische behoefte in een bepaalde context. Het zijn bij voorkeur curriculumvakken (verplicht, optie- of keuzevak) Het wetenschappelijk onderzoek heeft bij voorkeur betrekking op taal en communicatie in professionele en maatschappelijke contexten. Daarom komen volgende actiedomeinen aan bod: (a) de studie van talige interactie (pragmatiek, communicatiestrategieën, argumentatie steeds met betrekking tot natuurlijke talen met speciale aandacht voor bedrijf en economie) ; (b) de problematiek van de (vreemde) taalverwerving meer bepaald LSP (handboeken, naslagwerken, woordenboeken, enz.) ; (c) de talen die in de LSP-onderwijsopdracht van de vakgroep aan bod komen (op dit ogenblik Engels, Frans, Spaans en Duits) ; (d) de NT2-problematiek in het licht van de rol die taalverwerving Nederlands speelt in de dienstverleningscomponent van de vakgroep. (e) Pragmatiek en communicatiestrategieën dienen in brede zin geïnterpreteerd te worden. Pragmatiek kan dus zowel betrekking hebben op taalacten als op discourse analysis en tekstlinguïstische structuren en verschijnselen. Communicatiestrategieën kunnen zowel betrekking hebben op communicatiedragers als op inhouden en genres. 3

4 1.4. Mede door de eigenheid van zijn activiteiten heeft de vakgroep een belangrijke dienstverleningsopdracht. Deze omvat (a) gespecialiseerde taalcursussen; (b) communicatiecursussen die wetenschappers ondersteunen bij hun wetenschappelijke activiteiten; (c) algemeen en op specifieke doelgroepen gericht (tailor made) praktisch talenonderwijs in vreemde talen voor personeel, studenten en derden, waarbij de vakgroep bij voorkeur zijn expertise binnen het universitair curriculumonderwijs aanwendt om kwalitatief hoogstaande cursussen aan te bieden; (d) taalonderwijs Nederlands voor hooggeschoolde anderstaligen die hetzij zich verder bekwamen in het academisch milieu van onze universiteit en van de ermee geassocieerde hogescholen, hetzij beroepshalve in Vlaanderen zijn; (e) taaladvies, zoals bijvoorbeeld taaltesten, tot taaltesten voorbereidende cursussen, proofreading van wetenschappelijke en professionele teksten. Vertalingen behoren niet tot de kernactiviteiten van de vakgroep, noch van de dienstverlenende cel, het UCT. 4

5 2. Huishoudelijk reglement 2.0. Het huishoudelijk reglement van de vakgroep Taal & Communicatie vervolledigt het algemene reglement op instellingsniveau met betrekking tot de werking van de vakgroepen, de gecoördineerde tekst i.v.m. de voornaamste beslissingen inzake vakgroepen, vakgroepvoorzitters, vakgroepraden, enz Structuur en organogram De vakgroep Taal en Communicatie is verantwoordelijk voor het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening in het brede domein van talen voor specifieke doeleinden. Op het vlak van onderwijs zijn er twee verschillende opdrachten : (a) het curriculaire talenonderwijs (talen voor specifieke doeleinden) buiten de faculteit Letteren en binnen de Ma Meertalige Bedrijfscommunicatie (MTB) die onder de faculteit L&W ressorteert, (b) extra-curriculaire taalcursussen (service-talenonderwijs verstrekt buiten het studiecurriculum, wat zowel Nederlands voor anderstaligen NVA als vreemde talenonderwijs VTO en specifieke cursussen over communicatievaardigheden omvat). Om de uitgebreide activiteit vermeld onder (b) te ondersteunen werd binnen de vakgroep een dienstverlenende entiteit opgericht, het UCT (Universitair Centrum voor Talenonderwijs) als dusdanig erkend door de Raad van Bestuur van de universiteit. Aldus is de vakgroep administratief opgesplitst in twee delen zoals blijkt uit het organogram op p.12. Beide onderdelen beschikken over eigen administratief personeel Uitvoerende organen Vakgroepraad 1. De vakgroepraad is het hoogste bestuursorgaan van de vakgroep en bepaalt binnen de centraal vastgelegde algemene beleidslijnen en de decretale regels het beleid van de vakgroep op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Deze wordt voorgezeten door een vakgroepvoorzitter en brengt advies uit aan de faculteitsraad telkens deze laatste daarom verzoekt. De vakgroepraad neemt ook kennis van de niet-statutaire personeelsdossiers en geeft hierover advies. 5

6 2. De vakgroepvoorzitter leidt de vakgroep, is bovendien eindverantwoordelijke voor de opleiding MTB, leidt het UCT als dienstverlenende entiteit binnen de vakgroep en is bijgevolg verantwoordelijke kashouder voor het UCT. Hierdoor draagt hij verantwoordelijkheid over de aanwerving en de evaluatie van personeel op de kas van het UCT. Bij verdere uitbreiding van de activiteiten van de vakgroep, is het mogelijk dat de verantwoordelijkheden van de vakgroepvoorzitter opnieuw dienen omschreven te worden. 3. De vakgroepraad omvat de volgende leden: alle effectieve (inclusief gastprofessoren) en geassocieerde ZAP-leden; alle AAP-leden van de vakgroep, zowel (doctor)assistenten als praktijkassistenten; secretaris van de vakgroep; coördinator van MTB; de logistieke coördinator, de lescoördinatoren en de teamverantwoordelijken van het UCT; een verkozen afgevaardigde van elk van de volgende geledingen binnen de vakgroep: de taalinstructeurs Germaanse talen, de taalinstructeurs Romaanse talen, het administratief personeel van het UCT. Voor deze geledingen wordt ook een vervanger aangeduid. een studentenvertegenwoordiger per faculteit waarin de vakgroep verplichte curriculaire vakken verstrekt. 4. De leden vermeld onder hebben stemrecht, met uitzondering van de geassocieerde leden en de studenten, die een adviserende rol vervullen. 5. Een lid van de vakgroepraad mag niet aanwezig zijn bij een bespreking of deelnemen aan de stemming over dossiers waarbij hij een persoonlijk belang heeft. 6. De vakgroepvoorzitter wordt om de vier jaar verkozen door de stemgerechtigde leden van de vakgroepraad. Dit gebeurt bij voorkeur met algemene consensus. Zoniet is een gewone meerderheid van stemmen vereist. 7. De vakgroepraad vergadert ten minste driemaal per jaar. 8. Elk lid van de vakgroepraad kan onderwerpen op de agenda van de raad laten plaatsen Vast bureau van het UCT Voor het UCT als dienstverlenende cel binnen de vakgroep wordt een vast bureau opgericht dat de dagelijkse werking van het UCT opvolgt. Dit bureau bestaat uit de lescoördinatoren, de teamverantwoordelijken en de logistieke coördinator en wordt geleid door de vakgroepvoorzitter. Het vast bureau kan uitgebreid worden met vakgroepleden op wie het UCT een beroep doet omwille van hun expertise in de te behandelen onderwerpen of omdat 6

7 dossiers aan bod komen waarover bepaalde leden van de vakgroep medeverantwoordelijkheid dragen of waarbij ze ambtshalve betrokken zijn. Meer bepaald gaat het om aanstellingen, benoemingen, verlengingen van personeelsleden, inhouden van taalcursussen en andere UCTdossiers die een incidentie kunnen hebben op de rest van de vakgroep (zoals de inhoud van de website en interne en externe communicatie-instrumenten) Plenaire vergadering van het UCT De plenaire vergadering is een informatieve vergadering die minstens éénmaal per jaar plaats heeft. Ze heeft tot doel met alle personeelsleden van het UCT de beleidsbeslissingen in het UCT te bespreken en eventueel bij te sturen. Op deze vergadering worden alle personeelsleden van het UCT uitgenodigd Financiële middelen Beide onderdelen van de vakgroep beschikken over eigen financiële middelen. Aan de vakgroep wordt een werkingskrediet toegekend door de faculteit op basis van de facultaire verdeelsleutel. Dit werkingskrediet wordt aangewend voor (a) de vakgroepbibliotheek, (b) de kosten gegenereerd door de curriculaire vakken die onder de bevoegdheid van het effectieve ZAP van de vakgroep ressorteren en door de lesgevers van deze vakken (inclusief wetenschappelijke en pedagogische zendingen), (c) de uitgaven voor infrastructuur ten behoeve van de personeelsleden en hun taken en (d) de algemene kosten van het vakgroepsecretariaat. Elk effectief ZAP-lid kan voorstellen tot aankopen of uitgaven doen aan het vakgroepsecretariaat. Een AAP-lid coördineert de bestellingen en de inhoudelijke uitbouw van de vakgroepbibliotheek Reis- en verblijfskosten voor wetenschappelijke bijeenkomsten van het academisch personeel worden in eerste instantie extern aangevraagd. Slechts indien de externe aanvraag niet wordt gehonoreerd komt de vakgroep tussenbeide De financiële middelen gegenereerd door projecten en andere activiteiten binnen de Ma MTB zijn exclusief bestemd voor deze opleiding. Ze worden echter ook aangewend voor de uitbouw van de vakgroepbibliotheek Het UCT, waarvan het personeel voor een beperkt deel door de universiteit gedragen wordt, genereert ten dele eigen inkomsten, waarmee een belangrijk deel van het personeel, 7

8 vooral taalinstructeurs en de kosten gegenereerd door het service-onderwijs worden betaald. De kas van het UCT staat echter niet in voor de uitbouw van de vakgroepbibliotheek Bevoegdheden 1. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen personeel voor (a) curriculaire vakken (APmandaten) en (b) vakken in dienstverleningsverband (contractuelen met ATP-statuut). Dit onderscheid stemt overeen met de indeling van de vakgroep, en is louter administratief. 2. De curriculaire vakken eigen aan het vakgebied staan onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de officiële titularis ZAP. De titularis is bij voorkeur een effectief lid van de vakgroep. Het effectieve ZAP-lid staat in voor de evaluatie van het AAP dat verbonden is aan de vakgroep voor die talen of vakgebieden waarvoor hij bevoegd is. Bij de openverklaring van een nieuw AAP-mandaat, stelt het effectieve ZAPlid dat bevoegd is voor de betrokken taal of talen opgenomen in de vacature, het profiel van de kandidaat op in overleg met de vakgroepraad. Hij doet een voorstel van selectie aan de vakgroepraad, die (bij voorkeur) met consensus een advies (met rangorde indien meerdere kandidaten) uitbrengt aan de faculteitsraad. Bij ontstentenis van een competent lid binnen de vakgroep wordt een beroep gedaan op een geassocieerd lid zoals bepaald in het organogram van de vakgroep. Het voorstel van selectie of van evaluatie gebeurt in ieder geval in overleg met het bij de kandidaat of het personeelslid meest betrokken effectief ZAP-lid van de vakgroep 3. Voor de Ma MTB gebeurt de toekenning van de opdracht in overleg met de vakgroepvoorzitter verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het programma. 4. Binnen het UCT (extracurriculaire vakken) zijn AP-eindverantwoordelijken per taal, twee lescoördinatoren, twee inhoudelijke teamverantwoordelijken en een logistiek coördinator aangesteld. 5. De AP-leden zijn bij voorkeur effectief lid van de vakgroep Taal & Communicatie en bezitten de nodige expertise over de onderwezen talen. Slechts wanneer deze taalexpertise binnen de vakgroep onvoldoende aanwezig is of het effectieve ZAP-lid van oordeel is dat zijn expertise niet volstaat, wordt een beroep gedaan op een ZAP-lid van een andere vakgroep, al dan niet geassocieerd met de vakgroep Taal & Communicatie. De AP-leden dragen de eindverantwoordelijkheid over de kwaliteit van de docenten (taalinstructeurs) en de gedoceerde vakken in het UCT. Dit gebeurt echter in overleg met de lescoördinatoren en teamverantwoordelijken die mede verantwoordelijkheid dragen over 8

9 (a) de inhoud van de vakken, (b) de aanwerving van nieuwe lesgevers en het opstellen van de vacatures, (c) de beoordeling van de taalinstructeurs. 6. De lescoördinatoren zorgen voor de taakverdeling en cursustoewijzing van de taalinstructeurs binnen resp. het team Germaanse en het team Romaanse talen. 7. De teamverantwoordelijken zijn meer bepaald verantwoordelijk voor de inhoud van de vakken. Ze zorgen ervoor dat nieuwe cursusinhouden worden ontwikkeld en dat bestaande vakken zo nodig worden geactualiseerd. 8. Bij de aanwerving van contractuelen, heeft de vakgroepvoorzitter eindverantwoordelijkheid als houder van de kas van het UCT. De vakgroepraad moet hierin strikt genomen niet gehoord worden, maar kan wel ingeschakeld worden, b.v. in geval van betwisting. De selectie van kandidaten voor contracten in het UCT gebeurt bijgevolg in overleg door de inhoudelijke teamverantwoordelijken, het bevoegde ZAP-lid en de vakgroepvoorzitter die de eindverantwoordelijkheid draagt. 9. In het UCT is bovendien een logistiek coördinator aangesteld. Deze is verantwoordelijk voor het personeel met administratieve taken: hij/zij evalueert deze personeelsleden en bepaalt het profiel en de selectie van nieuwe kandidaten. Ook hier heeft de vakgroepvoorzitter de eindverantwoordelijkheid. 10. Documenten voor externe communicatie worden gecoördineerd door de logistieke verantwoordelijke, die met zijn/haar team de eindredactie van deze documenten verzorgt na overleg met de (inhoudelijke) teamverantwoordelijken over de inhoud van deze documenten. Marktonderzoek en werving van mogelijke klanten gebeurt hoofdzakelijk door één personeelslid, met name één van de twee inhoudelijke coördinatoren, tenzij het om een specifieke opdracht gaat. Deze is bovendien verantwoordelijk voor de interne communicatie naar de taalinstructeurs. 11. De logistieke coördinator is contactpersoon van het UCT voor eerste contactname. Hij/zij verwijst naar de betrokken inhoudelijke coördinator. 12. De selectieprocedure van de lesgevers (curriculaire vakken en UCT opdrachten) verloopt op basis van dossier en interview (in het laatste geval met ten minste twee evaluatoren), desgevallend (indien dossier en onderhoud onvoldoende duidelijkheid opleveren over de keuze van de kandidaat) aangevuld met een proefles of een visie op onderwijs/onderzoek, naargelang de opdracht waarvoor gekandideerd wordt. 13. De toekenning van de opdracht van de lesgevers (zowel aanwezige als nieuw aangeworven lesgevers) in het UCT gebeurt door de UCT-teamverantwoordelijke in 9

10 overleg met de vakgroepvoorzitter. De teamverantwoordelijke kan desgevallend ook overleg plegen met het deskundige ZAP-lid, b.v. voor het bepalen van cursusniveau op basis van inhoudelijke competenties van de lesgever. 14. Evaluatie lesgevers De lesgevers van de curriculaire vakken worden geëvalueerd door de ZAP-titularis. De taalinstructeurs worden geëvalueerd door de UCT-teamverantwoordelijken, hierin eventueel bijgestaan door het voor de betrokken taal bevoegde ZAP-lid van de vakgroep. De procedure gebeurt op basis van het dossier (CV), de lesobservatie, de kwaliteiten van cursusontwikkeling en de integratie in de organisatie en het team. Ook wordt rekening gehouden met de evaluatie door de cursisten. 15. Cursusontwikkeling, -verdeling en kwaliteitsbewaking Bij curriculaire vakken gebeurt de cursusontwikkeling en kwaliteitsbewaking door de ZAP-titularis in nauwe samenwerking met de (effectieve) lesgevers AP of contractuelen (WP of niet-wp). De ZAP-titularis bepaalt de taakverdeling. Bij UCT-cursussen gebeurt de cursusontwikkeling onder leiding van de inhoudelijke teamverantwoordelijken samen met de betrokken teams in een collegiale werkverdeling. De inhoudelijke teamverantwoordelijken staan in voor de eindredactie en kunnen desgevallend overleg plegen met de AP-taalexperten van de vakgroep. 16. Het voorliggende huishoudelijk reglement is onmiddellijk van kracht vanaf de datum van goedkeuring door de vakgroepraad. De tekst van het reglement is onderhevig aan wijzigingen in de organisatie en expertises van vakgroep en UCT en bijgevolg te allen tijde aanpasbaar, na goedkeuring door de vakgroepraad. 10

11 11

12 3. Overzicht personeel en contactinformatie Vakgroep Taal & Communicatie Blandijnberg 2 Universitair Centrum voor Talenonderwijs Sint-Pietersnieuwstraat 136 VAKGROEPVOORZITTER Prof. Dr. Eugeen Roegiest Blandijnberg 2, kamer 263 tel VAKGROEPSECRETARIAAT Martine Haerens Blandijnberg 2, kamer 260 tel fax COÖRDINATOR MTB Luc De Bie Blandijnberg 2, kamer 262 tel GSM LESCOÖRDINATOR GERMAANSE TALEN UCT Els Verschuere Sint-Pietersnieuwstraat 136 tel LESCOÖRDINATOR ROMAANSE TALEN UCT Elke Weylandt Sint-Pietersnieuwstraat 136 tel

13 TEAMVERANTWOORDELIJKE GERMAANSE TALEN UCT Catherine Verguts Sint-Pietersnieuwstraat 136 tel TEAMVERANTWOORDELIJKE ROMAANSE TALEN UCT Elke Weylandt Sint-Pietersnieuwstraat 136 tel LOGISTIEK COÖRDINATOR UCT Marijke Lenaerts Sint-Pietersnieuwstraat 136 tel INSCHRIJVINGSSECRETARIAAT UCT Sint-Pietersnieuwstraat 136, gelijkvloers tel fax ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS UCT Inschrijvingen Marleen Celis Gwendoline Vanderdonck tel. 09/ tel Financiën Lucia Vlaemynck tel. 09/ Technicus Dirk Pille tel Cursusorganisatie Webdesign Stefan Meeus Johan Dugardin tel. 09/ tel

14 ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL Geert Jacobs Docent toegepaste taalkunde Engels (toepassingsgebied : talen voor specifieke doeleinden) Hoveniersberg 24, kamer GENT tel Eugeen Roegiest Gewoon Hoogleraar Spaanse en Algemeen Romaanse taalkunde Frans en Spaans voor specifieke doeleinden Blandijnberg 2, kamer 263 Antoine Vermeire Gastprofessor Economisch en zakelijk Engels tel DOCTOR-ASSISTENT Ellen Van Praet tel Sint-Pietersnieuwstraat 130 An Vande Casteele tel Blandijnberg 2, kamer 262 ASSISTENTEN Sara Rymenams Tel Blandijnberg 2 kamer 261 PRAKTIJKASSISTENTEN ROMAANSE TALEN : Nina Christiaen (FEB en UCT) Kimberly Merckx (FEB en UCT) Nele Noë (FEB en UCT) Liesbeth Vandenbulcke (FEB, MTB en UCT) Elke Weylandt (FEB, FRG en UCT) GERMAANSE TALEN : Adriaan D Haens (FEB) Olaf Du Pont (FEB, FW, MTB en UCT) Mieke Rosselle (FEB) Astrid Vandendaele (FEB, MTB en UCT) Kristin Van den Eede (FEB, FRG, MTB en UCT) 14

15 TAALINSTRUCTEURS ROMAANSE TALEN : Kristien Ackaert (UCT) Silvia Alonso Morillo (UCT) Nina Christiaen (UCT) Britt Dams (UCT) Joke De Geyter (UCT) Marjolein De Waele (UCT) Heleen De Wanckele (UCT) Lydia Fernández Pereda (UCT) Kimberly Merckx (FEB en UCT) Nele Noë (UCT) Liesbeth Vandenbulcke (FEB, MTB en UCT) Delphine Van de Vyver (UCT) Eva Van de Wiele (UCT) Susan Verhulst (UCT) Elke Weylandt (FEB, FRG en UCT) Sandy Wijshoff (UCT) Kim Wylin (UCT) GERMAANSE TALEN : Silvia Alonso Morillo (UCT) Annelies Couvreur (UCT) Leen De Boom (UCT) Caroline D hoore (UCT) Olaf Du Pont (FEB, FW en UCT) Marilyn Michels (UCT) Dominique Neyts (UCT) Sofie Steen (UCT) Carola Strobl (FEB en UCT) Ines Suttels (UCT) Ann Van de Wiele (UCT) Peter Vandenbruaene (UCT) Astrid Vandendaele (UCT) Kristin Van den Eede (FEB, FRG en UCT) Sien Vande Ryse (UCT) Eva Van de Wiele (UCT) Veerle Van Eetvelde (UCT) Catherine Verguts (UCT) Griet Vermeulen (UCT) Els Verschuere (UCT) WETENSCHAPPELIJKE MEDEWERKERS Machteld Meulleman (F/S) Sarah Vaes (E/N) Clara Vanderschueren (F/S/P) José Silveira (lector Portugees) 4. Taken lesgevers Ter herinnering (zie ook huishoudelijk reglement): Naast het doceren van praktisch taalonderricht (wat in een academische context als oefeningen en practicum wordt gedefinieerd), omvat de opdracht van elke lesgever (assistent of taalinstructeur) ook het ontwikkelen en actualiseren van lesmateriaal. Dit kan zowel klassiek als online materiaal betreffen. De lesgever stelt ook de testen en examens op en neemt deze af. 15

16 Materiaalontwikkeling en opstellen van testen en examens gebeuren in samenwerking of in overleg met de verantwoordelijke titularis van de curriculaire vakken. Voor de cursussen in het UCT is een verantwoordelijke ZAP aangesteld (zie organigram p.12). In de praktijk gebeurt de materiaalontwikkeling onder begeleiding van de teamverantwoordelijken, Catherine Verguts en Elke Weylandt. De ZAP-verantwoordelijke evalueert ook de kwaliteit van het doceren. Voor de UCTcursussen gebeurt dit bovendien in de eerste plaats door de teamverantwoordelijken Catherine Verguts en Elke Weylandt. 16

17 5. Curriculaire vakken Faculteit Economie en Bedrijfskunde Jaar Vak Vak Status Aantl groepen Uur/jaar semester Ba 1 Economisch Frans I Economisch Engels I verplicht Ba 1 Economisch NVA I Keuzevak buitenlandse studenten Ba 2 Economisch Frans II Economisch Engels II verplicht Ba 2 Economisch NVA II Keuzevak buitenlandse studenten Ba 3 Economisch Frans III keuzevak Economisch Engels III keuzevak Economisch Duits I keuzevak Economisch Spaans I keuzevak

18 Faculteit Rechtsgeleerdheid Criminologische wetenschappen Frans voor criminologen : keuzevak in Ba 2 en Ba 3 Engels voor criminologen : keuzevak in Ba 2 en Ba 3 Faculteit Diergeneeskunde Wetenschappelijk Engels : keuzevak derde proef diergeneeskunde Faculteit wetenschappen Scientific communication in English : keuzevak Ba 3 Faculteit geneeskunde Patiëntenzorg in het Frans : keuzevak Ma Faculteit Letteren Master Meertalige Bedrijfscommunicatie minor niveau Taalverwerving Frans 30 u. / jaar Taalverwerving Engels 30 u. / jaar Inleiding bedrijfscommunicatie in het Engels 30 u. / jaar Inleiding bedrijfscommunicatie in het Engels 30 u. / jaar maior niveau Bedrijfscommunicatie in het Frans 60 u. / jaar Bedrijfscommunicatie in het Engels 60 u. / jaar Franse economische teksten I 30 u. / jaar Engelse economische teksten 30 u. / jaar 18

19 Franse economische teksten II 30 u. / jaar keuzevakken Economisch Spaans I 30 u. / jaar Economisch Duits 30 u. / jaar Bedrijfscommunicatie in het Spaans 30 u. / jaar Bedrijfscommunicatie in het Duits 30 u. / jaar Nota : voor de cursussen van het UCT verwijzen we naar de UCT-brochure 19

20 6. Permanenties, vakantieregeling, vervangingen : praktische schikkingen 6.1. Leskalender academiejaar Cf Specifieke leskalender UCT In de mate van het mogelijke volgt het UCT de leskalender van het academiejaar. Een belangrijk deel van het doelpubliek van het UCT bestaat immers uit studenten en personeel van de UGent. Concreet betekent dit dat een deel van de avondcursussen het semestersysteem volgt: hetzij 1 maal per week (2,5 uur per sessie): cyclus 1 : oktober december cyclus 2 : februari - mei hetzij 2 maal per week (2 uur per sessie): cyclus 1 : oktober december cyclus 2 : februari/maart - mei Toch zijn er enkele uitzonderingen (omdat ook niet-studenten van de UGent cursussen volgen aan het UCT) : a. Een aantal avondcursussen volgen het semestersysteem niet (1 x per week 2 uur per sessie): cyclus 1 : oktober februari cyclus 2 : februari juni b. De (dag)cursussen Nederlands voor Anderstaligen (NVA) zijn intensief en starten elke maand. c. In juli, augustus en september biedt het UCT overdag zomercursussen aan. 20

21 Het UCT voorziet dus in principe geen lesactiviteiten tijdens de volgende periodes (meestal in overeenstemming met de kalender van de studenten) : 1 en 2 november, 11 november, 15 november, de kerstvakantie, de intersemestriële vakantie, maandag en dinsdag van carnaval, Dies Natalis, de paasvakantie, 1 juli tot en met de laatste volle week van juli. Hiervan kan evenwel afgeweken worden. Voor de activiteiten vermeld onder (a en b) worden er ook geen lessen gegeven tijdens de traditionele schoolvakanties (m.n. herfstvakantie en krokusvakantie). 6.3 Vakantieverlofdagen Aantal Als je voltijds werkt heb je recht op 35 dagen vakantie. Van deze 35 dagen worden er een aantal vast opgelegd door de universiteit : de werkdagen die tijdens de Gentse Feesten vallen de brugdag na O.H. Hemelvaart 2 dagen die de universiteit ieder jaar bepaalt De overige dagen kan je vrij nemen, voor zover de activiteiten van het UCT en je eigen opdracht dat toelaten (cf. ook 3.2.). Assistenten zijn gebonden aan de les- en examenregeling van de curriculaire vakken. Hiernaast zijn er natuurlijk nog de wettelijke feestdagen en 11 juli, 2 en 15 november en 26 december. Je mag maximaal 5 dagen vakantie overdragen naar het volgende jaar Opnemen van vrije vakantiedagen (a) In principe kan je vrij over het jaar vakantie opnemen, voor zover de activiteiten van de vakgroep en je eigen opdracht dat toelaten. Dit gebeurt telkens in overleg met je verantwoordelijken en met de leden van je team. (b) Je vraagt vooraf je vakantie aan bij je verantwoordelijken via de vakantiefiche. Op die manier ben je tijdens je goedgekeurde vakantieperiode niet oproepbaar. 21

22 6.4 Aanwezigheid Administratief personeel Het personeel met administratieve taken is aanwezig volgens een vast patroon van werkuren in overeenstemming met de vereisten van de functie Taalinstructeurs in het UCT Voor de taalinstructeurs in het UCT is aanwezigheid buiten de lesuren en de vergaderingen niet noodzakelijk Assistenten vakgroep (stricto sensu) Assistenten en praktijkassistenten in voltijds verband hebben in principe een permanentie van 4 dagen per week (dagen van lesactiviteiten inbegrepen). Zij moeten ter beschikking kunnen staan van studenten en collega s (cf. spreekuren). De permanentiegraad is afhankelijk van de opdrachtbreuk (b.v. 50% betekent 2 dagen permanentie). De gekozen dagen worden aan het secretariaat van de vakgroep meegedeeld. Ieder ZAP-lid kan aan zijn medewerkers in uitzonderlijke omstandigheden (b.v. examendruk, colloquia, lokaalproblemen, enz.) afwijkingen toestaan op deze algemene regeling. Deze regeling is niet van toepassing op wetenschappelijke medewerkers op onderzoeksprojecten. Van hen wordt één dag aanwezigheid per week verondersteld Vervangingen wegens ziekte Om de continuïteit en bijgevolg de pedagogische kwaliteit van de cursus te verzekeren, wordt een cursus bij voorkeur volledig door dezelfde lesgever gedoceerd. Dit houdt de volgende regeling in bij ziekte of een andere geldige reden voor vervanging: (1) een niet gegeven les wordt bij voorkeur door dezelfde docent later ingehaald (2) indien dit technisch niet haalbaar is wordt een reserve-docent aangeduid. Voor NVA gelden bovendien volgende regels : 22

23 (3) Er wordt een beurtrol opgesteld van stand-by taalinstructeurs voor eventuele vervanging. (4) De volgorde van de beurtrol wordt bepaald (a) door de omvang van de opdracht van de lesgever, (b) alfabetisch bij gelijke opdracht. (5) Is de eerst geplaatste op de lijst niet beschikbaar, dan wordt de volgende aangesproken, maar blijft de eerst geplaatste uiteraard vooraan staan. (6) Wanneer een reserve-docent het in (7) bepaalde minimum aan vervangingslesuren heeft gerealiseerd, komt hij onderaan de beurtrol. (7) Volgens de omvang van de opdracht worden twee categorieën reserve-docenten onderscheiden. Wie een opdracht heeft van % vervangt minimum 2 x 3 uur. Wie een opdracht heeft van % vervangt minimum 1 x 3 uur. (8) Wie meer dan de minimum opgelegde vervangingsuren opneemt en dus onderaan komt, zal lager op de beurtrol eindigen dan wie slechts het minimum aan vervangingsuren opneemt. B.v. de eerst geplaatste op de beurtrol neemt 3 x 3 uur op, daarna neemt de tweede geplaatste 2 x 3 uur op, dan zal de tweede geplaatste niet op de laatste, maar op de voorlaatste plaats van de beurtrol terecht komen. (9) Deze regeling omvat ook de UGent test. 23

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Departement

Huishoudelijk Reglement Departement Gewoon reglement betreffende de structuur van de universiteit (GRS) Goedgekeurd door de Raad van bestuur K.U.Leuven d.d. 21 februari 2006 en gewijzigd op 27 november 2007 en op 27 mei 2008 Versie van toepassing

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 10.04.2001 Aangepast door de Raad van Bestuur op: 05.07.2011 (zie

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK Oorspronkelijke versie goedgekeurd op de FR-LK van 10/03/98 Aanpassingen goedgekeurd op de FR-LK van

Nadere informatie

Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN

Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN Hoger Onderwijs - Taaltesten taalvakdocenten

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS ICT - dienst informatica m/v SELECTIEPROCEDURE AANWERVING EN BEVORDERING VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR

Nadere informatie

Het taalbeleid aan de Universiteit Gent 2009-2011: resultaten en bevindingen

Het taalbeleid aan de Universiteit Gent 2009-2011: resultaten en bevindingen . Taalbeleid hoger onderwijs Ronde 8 Sibo Kanobana Universiteit Gent Contact: sibo.kanobana@ugent.be Het taalbeleid aan de Universiteit Gent 2009-2011: resultaten en bevindingen 1. Inleiding In deze bijdrage

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent SENIORENRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 14 december 2011. Definities: Commissie: officiële door de Algemene

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2003 Gewijzigd door de Faculteitsraad

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 8 oktober 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Het

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

INTEGRATIEKADER. Benoeming, bevordering, rangschikking, evaluatie, salarisvaststelling, loopbaan en vakantieregeling

INTEGRATIEKADER. Benoeming, bevordering, rangschikking, evaluatie, salarisvaststelling, loopbaan en vakantieregeling INTEGRATIEKADER Benoeming, bevordering, rangschikking, evaluatie, salarisvaststelling, loopbaan en vakantieregeling Reglement van de Universiteit Gent houdende diverse bepalingen inzake de benoeming, de

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking

Nadere informatie

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD PREAMBULE Elk lid van de universitaire gemeenschap heeft de morele plicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Conform artikel 9, 3 van het

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN 145/10/10 nr. 2 TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 14.12.2010 (doc. 101/10/07) Aanpassing ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de UHasselt

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Integratie academische opleidingen (AO) van Hogescholen in Universiteiten op 1 oktober Tekst op basis integratiedecreet (13/07/2012)

Integratie academische opleidingen (AO) van Hogescholen in Universiteiten op 1 oktober Tekst op basis integratiedecreet (13/07/2012) Integratie academische opleidingen (AO) van Hogescholen in Universiteiten op 1 oktober 2013 Tekst op basis integratiedecreet (13/07/2012) Wie? Statutairen OP AO belast met onderwijs/onderzoek OP AO belast

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.2.2011 COM(2011) 42 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut NL NL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

Kiesreglement verkiezingen

Kiesreglement verkiezingen Kiesreglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Participatiedecreet Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.48 tot II.52 en van artikel II.66, 3 van het participatiedecreet. (Het decreet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Afdeling EGEA Leuven van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). EGEA Leuven is de Leuvense entiteit van de European GEography Association for students and young

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

Interuniversitaire Raad. Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. VLIR Vlaamse. telling 1 februari 2014

Interuniversitaire Raad. Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. VLIR Vlaamse. telling 1 februari 2014 Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten telling 1 februari 2014 www.vlir.be december 2014 Voorwoord Hierbij vindt u de jaarlijkse VLIR publicatie Statistische gegevens

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 mei 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE RUITERSPORTFEDERATIE

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR JE FUNCTIE: Plaats in het organogram Staat

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Praktijkassistenten aan de UGent: de nieuwe regels vanaf 1 oktober 2014

Praktijkassistenten aan de UGent: de nieuwe regels vanaf 1 oktober 2014 Praktijkassistenten aan de UGent: de nieuwe regels vanaf 1 oktober 2014 Vanaf 1 oktober 2014 is er een nieuw reglementair kader voor de functies van praktijkassistent. Deze functies kunnen worden ingevuld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

STANDPUNT. 1 Algemene principes en concepten. Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart Principes. 1.

STANDPUNT. 1 Algemene principes en concepten. Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart Principes. 1. STANDPUNT Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart 2009. 1 Algemene principes en concepten 1.1 Principes De universiteit als eindverantwoordelijke voor een goede integratie. Deze

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

KU Leuven - onderwijs

KU Leuven - onderwijs WELKOM! KU Leuven - onderwijs Kwalitatief hoger onderwijs meer dan 55.000 studenten Nederlandstalig onderwijsaanbod o 55 bacheloropleidingen o 133 initiële masteropleidingen o 48 master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST Uiterste kandideringsdatum: 9 juli 2010. 1. Halftijdse

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad Afdeling Scientica Kringraad van de vzw Scientica Leuven 1. Doel 1.1. (Kadering) Scientica Kringraad (vervolgens vermeld als Kringraad) is de afdeling van

Nadere informatie

Participatiereglement verkiezingen

Participatiereglement verkiezingen Participatiereglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en de bijlagen

Nadere informatie

betreffende het onderwijs XXIV

betreffende het onderwijs XXIV stuk ingediend op 2422 (2013-2014) Nr. 5 18 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV Amendementen Stukken in het dossier: 2422 (2013-2014) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden

Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden Schola Europaea Bureau van de secretaris-generaal Afdeling pedagogie Ref. : 2009-D-225-nl-5 Orig. : FR Versie : NL Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden Goedgekeurd door de Raad van Bestuur tijdens

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

ACE-GROEP T TALEN07/08

ACE-GROEP T TALEN07/08 ACE-GROE T TALEN07/08 ANTICIATIVE CONTINUING EDUCATION taalcursussen WWW.GROET.BE ACE Groep t. spreek snel een taal! ACE-Groep T organiseert taalcursussen waarin mondelinge communicatie centraal staat.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN

Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN Hoger Onderwijs - Taaltesten taalvakdocenten

Nadere informatie

WANNEER GAAN WE ZWEMMEN?

WANNEER GAAN WE ZWEMMEN? Je wil met je collega gaan zwemmen in het zwembad van de universiteit. Je neemt je agenda en spreekt een dag af. Wat moet je doen? 1. Lees de vragen op blad 2. Zoek de antwoorden in de teksten op blad

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren en Laurence Libert en de heren Ludo Sannen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren en Laurence Libert en de heren Ludo Sannen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke Zit ting 2007-2008 11 juni 2008 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren en Laurence Libert en de heren Ludo Sannen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke houdende het statuut van de Universiteit Hasselt

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht *** STATUTEN *** Nummer van de vereniging : 135072002 Nr BTW of ondernemingsnr.: 477-981-455 Tussen : 1. DE MEY Sven, Werchtersesteenweg

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw.

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw. Speelplein Bokal vereniging zonder winstoogmerk Bulstraat 18a 9270 Laarne Ondernemingsnummer : 0478.253.550 TITEL I. - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam

Nadere informatie

Bruggestraat 12 8820 Torhout Tel. 0485 98 03 28 karlien.declerck@sint-rembert.be. www.sint-rembert.be/vorming-tic

Bruggestraat 12 8820 Torhout Tel. 0485 98 03 28 karlien.declerck@sint-rembert.be. www.sint-rembert.be/vorming-tic Avondcursussen Cursusjaar 2014-2015 Taalcursussen Alle cursussen gaan door in de lokalen van de Scholengroep Sint-Rembert. Niveau 1: beginners, 2: opfrissen en uitbreiden, 3: gevorderden, 4: vervolmaking

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 Het gemeentebestuur van Ichtegem gaat over tot de aanwerving van een bibliotheekassistent - graad C1-C3 deeltijdse (19/38) contractuele functie van bepaalde

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN. Stuk 502 ( ) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN. Stuk 502 ( ) - Nr. Stuk 502 (1990-1991) - Nr. 5 VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 16 MEI 1991 ONTWERP VAN DECREET betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN Artikel 62 1. AMENDEMENT voorgesteld door

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medische en EHBO Stam

Huishoudelijk reglement. Medische en EHBO Stam Medische en EHBO Stam Akker 50 7671 NH Vriezenveen Huishoudelijk reglement Medische en EHBO Stam In afkortingen en spraakgebruik: MES E-mail info@mes.scouting.nl Internet http://mes.scouting.nl Doel en

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. adviesraad: de Adviesraad van de Honours Academy zoals nader

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie