Communica)estrategie Regio Hart van Brabant Versie 23 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communica)estrategie 2015-2016. Regio Hart van Brabant Versie 23 maart 2015"

Transcriptie

1 Communica)estrategie Regio Hart van Brabant Versie 23 maart 2015

2 Kader: regionale agenda Con&nuïteit in de uitvoeringsprocessen van de HvB- gemeenten De regionale uitvoeringsprocessen verlopen soepel en efficiënt. Omissies worden adequaat opgelost. De bedrijfsvoering heej zich gezet in werkwijze en omvang. De betrokkenen bij het klantproces krijgen passende informa)e. Er vindt kwaliteitsborging plaats door kennisdeling en con)nue procesverbetering. 2 Inkoop en ontwikkeling: beschikbaarheid van passend aanbod Er is een aanbod van jeugdhulp beschikbaar in de regio dat tussen)jds wordt onderhouden. Het rela&ebeheer met aanbieders is hierop ingericht. Waar nodig komt innova)ef aanbod beschikbaar op basis van externe behoeje. De systema)ek van inkoop en bekos)ging is hierop aangepast. 3 Grip op de uitvoering: regionale planning en control op orde De regionale beleids- en begro)ngscyclus is ingericht en uitgevoerd. Er wordt periodiek verantwoord naar alle betrokkenen. Risico s worden con)nu geïnventariseerd, geëvalueerd en van passende maatregelen voorzien. 4 Benodigde informa&e beschikbaar: robuuste ICT- systemen Betrokkenen beschikken over de benodigde informa)e voor de regionale uitvoering van de jeugdhulp. Informa)ebehoeJen rond het klantproces, inkoopproces en planning en control zijn bekend. Informa)e is beschikbaar en wordt periodiek geëvalueerd. Informa)e- en communica)esystemen zijn hierop ingericht en worden waar nodig geherstructureerd. 5 Beleidsini&a&e en - monitoring rond gemeenschappelijke onderwerpen Er wordt toezicht gehouden op de implementa)e van het beleid. Enkele reeds bekende onderwerpen zijn pleegzorg, passend onderwijs en cliëntpar)cipa)e. Nieuwe onderwerpen worden gesignaleerd door in- en externe ontwikkelingen te volgen. Beleidsonderwerpen worden uitgewerkt en voorbereid voor implementa)e. 6 Zorg en veiligheid: transi&e gedwongen kader Er is con)nuïteit van de func)es van het Bureau Jeugdzorg (BJZ) en de overige veiligheid gerelateerde hulp. De taken van het gedwongen kader zijn geïncorporeerd binnen het vernieuwde jeugdstelsel. 7 Governance regionale jeugdhulp: naar duurzaam samenspel De construc)eve en evenwich)ge samenwerking in de regio is geborgd. De regionale besturing is ingevuld, zowel poli)ek als ambtelijk. Organisa)e en processen zijn ingericht. Er is een Sociaal Calamiteiten Protocol opgesteld door de gemeente Tilburg dat ter beschikking is gesteld aan de andere gemeenten in de regio die dit als basis kunnen gebruiken voor lokale invulling. De voortgangsinforma)e is beschikbaar. 8 Regionale communica&e rond de jeugdhulp De regionale communica)ebehoeje is geïnventariseerd. Er is een communica)eplan en organisa)e beschikbaar en in uitvoering, waardoor de verschillende in- en externe doelgroepen adequaat geïnformeerd zijn.

3 Communicatiestrategie Samen voor de jeugd is een coproductie In de maand februari hebben we diverse gesprekken gevoerd met cliëntvertegenwoordigers (Zorgbelang, Platform Belangenbehartiging clienten jeugdzorg Midden-Brabant), aanbieders van jeugdhulp (Kompaan en De Bocht, GGZ Breburg, het Zorgcollectief, Amarant/Idris, SJS, JuniorCare) en de regio Hart van Brabant (interviews gemeenten Waalwijk, Tilburg, Dongen en projectmanager Hart van Brabant).

4 Terugblik 2013 en 2014 (1) Communica)eplan jeugdhulp regio Hart van Brabant was ook al een coproduc)e, en resulteerde in een netwerkaanpak voor communica)e: 1. Basis gelegd met heldere uitgangspunten, afspraken over gezamenlijke en gescheiden taken en verantwoordelijkheden 2. Hebben nu een breed communica)enetwerk met communica)eadviseurs cliëntvertegenwoordigers, aanbieders en gemeenten, vier keer per jaar: ontmoeten, aanpak en ervaringen delen, samen uitwerken publiekscommunica)e (brief cliënten), pre- testen aanbiederscommunica)e, etc. 3. Daarnaast hebben we het gemeentelijke communica)enetwerk : elke zes weken spreken communica)eadviseurs gemeenten elkaar, delen info en maken afspraken. Conclusie: netwerkaanpak in communica)e werkt, er is sprake van sterke gezamenlijkheid in de regio, zowel in verantwoordelijkheid ervaren in communica)e als in meedenken en uitvoeren. Samen voor de jeugd werd een label, een vlag voor bijeenkomsten en middelen, zoals: Nieuwsbrief Samen voor de jeugd (van het netwerk, helj kopij niet van gemeenten) Netwerkbijeenkomsten Samen voor de jeugd (van het netwerk, beide bijeenkomsten gezamenlijk georganiseerd) Website zorginregiohartvanbrabant.nl voor inkooptraject jeugd (en Wmo), doelgroep aanbieders, met hen ontwikkeld Website Wegwijzer (jeugdhulphvb.nl) voor verwijzers, met SJS ontwikkeld en aanbieders plaatsen informa)e Website regio- hartvanbrabant.nl/jeugdhulp voor netwerkpartners, met uitsluitend basisinfo, beleidsuitgangspunten e.d. Andere aanbiederscommunica)e, zoals mails en diverse bijeenkomsten inkooptraject Digitale boekje Negen keer toegang in de gemeenten Hart van Brabant (doelgroep aanbieders en netwerkpartners) Tweets Samen voor de jeugd (summier)

5 Terugblik 2013 en 2014 (2) Niet gezamenlijk opgepakt, maar elke gemeenten afzonderlijk: Communica)e met college, gemeenteraad, sociale raden, beleidsmedewerkers, dienstverleners (van en namens gemeenten, zoals in Toegang), stafafdelingen en ondernemingsraden Communica)e met inwoners (wel overlap samen ontwikkeld en voorbeelden gedeeld, bijv 3D en toegang) en vrijwilligers Communica)e met lokale netwerkpartners (zoals maatschappelijk werk en onderwijs) en lokale aanbieders Pgb- communica)e Crisiscommunica)e (wel afstemming) In overleg: woordvoering (slechts enkele persvragen ontvangen) 2013 en 2014 stonden in het teken van de transi)e, 2015 staat in het teken van het huis op orde brengen en parallel transforma)e door innova)e op gang brengen

6 Uitgangspunten 2015 en 2016 Uit strategie en nog steeds van toepassing: 1. We communiceren ook in deze fase zoveel mogelijk persoonlijk, ondersteund door digitale communica)e. 2. Persoonlijke communica)e in overlegvormen en dialoogbijeenkomsten is overzichtelijk (voor zover dat op dat moment mogelijk is) en doelen zijn helder. 3. Innova)e is een uitgangspunt voor de transforma)e, maar is geen doel op zich. Innova)ef zijn we in de dialoog en op digitale communica)ekanalen en - middelen, mits het efficiënter is (o.a. ontslui)ng informa)e nu en in toekomst). 4. We werken als een communica)ewerk: we doen niet alles zelf, benuden het netwerk en regiogemeenten, leggen verbindingen, wetende dat we niet alles (willen en kunnen) weten en niet alle communica)e (willen en kunnen) sturen. 5. Het gedachtengoed komt terug in de wijze en toon van communica)e: we luisteren en faciliteren (mensen moeten het zelf doen), naast het zenden. 6. We wachten niet al)jd met communiceren tot de inhoud 100% helder is, we delen bijvoorbeeld ook procesinforma)e (bijvoorbeeld voor doelgroep aanbieders relevant). We doseren en stroomlijnen communica)e zoveel als mogelijk rond vooraf bepaalde mijlpalen. 7. Direct betrokkenen tonen voorbeeldgedrag in het uitdragen van het gedachtengoed (handelen naar eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van zichzelf en omgeving: dus ook professionals en ambtenaren). 8. De negen bestuurders communiceren eenduidig en vormen samen nadrukkelijk één gezicht, spreken met één mond.

7 Uitgangspunten 2015 en 2016 Aangepaste en nieuwe uitgangspunten: Centraal uitgangspunt: We communiceren gezamenlijk en regionaal. Lokaal communiceren we, als het moet of waar dat beter kan. 1. Communica)e met cliënten jeugdhulp is verantwoordelijkheid aanbieder, maar we maken hier scherpe en eenduidige afspraken over, ook in de contracten. We bereiden communica)e samen voor, bijvoorbeeld over afloop hulp en over 18 jaar worden. 2. Communica)e is evenwich)g (eerlijk, we maken het niet mooier) en inhoudelijk juist. 3. Gemeentelijke websites zijn actueel en volledig met informa)e voor inwoners en lokale netwerkpartners over de lokale toegang en over pgb. 4. Alle netwerkpartners spannen zich in om ac)viteiten bedoeld voor inwoners en professionals onder de aandacht te brengen, zoals informa)eavonden over au)sme, zonder elkaars verantwoordelijkheden over te nemen en zonder verantwoordelijkheid voor de kwaliteit (we geven bijvoorbeeld aan als we als regio niet betrokken zijn bij totstandkoming van een ac)viteit, maar delen de kalender, promoten die). 5. We spreken over inwoners en niet over burgers. 6. We werken met verhalen. 7. Communica)e met cliënten en inwoners vanuit gemeenten wordt ook gedeeld met aanbieders en verwijzers. 8. We benuden het HvB- plakorm voor netwerken. 9. We benaderen raadsleden ook namens de regio, organiseren periodiek thema)sche bijeenkomsten en maken gezamenlijke raadsinforma)ebrieven.

8 Doelgroepen 2015 en 2016 Doelgroepen Samen voor de jeugd- communica)e (regio HvB en gastheer Tilburg): Clientvertegenwoordigers die niet specifiek voor een bepaalde gemeente werken: Zorgbelang, MEE, Plakorm belangenbehar)ging cliënten jeugdzorg Midden- Brabant Aanbieders regionaal en lokaal gecontracteerd. Lokaal, zover relevant vanuit regio en uit eenduidigheid voor aanbieders. Nieuwe aanbieders Onderwijs, met name de samenwerkingsverbanden en het VO, MBO, HBO en WO Verwijzers jeugdhulp: huisartsen (LHV), jeugdartsen, kinderartsen Netwerkpartners veiligheid: Veilig Thuis, ZVH, Raad voor de Kinderbescherming, GI BJZ/WSG Doelgroep regionale pers en vakpers NB voor alle doelgroepen geldt dat ook organisa)es/medewerkers die voor Wmo en Par)cipa)ewet werken, communica)edoelgroep zijn. Bijvoorbeeld voor rela)es in overgang van 18- naar 18+ en met oog op perspec)ef voor jongeren op werk of dagbesteding Doelgroepen lokale gemeentecommunica)e: Colleges van B&W, gemeenteraden, sociale raden, beleidsmedewerkers, dienstverleners (van en namens gemeenten, zoals in Toegang), stafafdelingen en ondernemingsraden. NB raadsleden benaderen we ook namens de regio HvB, met bijvoorbeeld regionale themabijeenkomsten en burgemeesters en gemeentesecretarissen benaderen we ook via HvB. NB ook lokale bestuurders en medewerkers Wmo en Par)cipa)ewet zijn communica)edoelgroep Inwoners en vrijwilligers Inwoners met Pgb Lokale netwerkpartners (zoals maatschappelijk werk en onderwijs) en lokale aanbieders (wanneer het uitsluitend lokale informa)e betrej) Lokale veiligheidspartners Lokale pers

9 Thema s 2015 en 2016 Thema s regionale communica)e (als Samen voor de jeugd- netwerk of als regio Hart van Brabant) Specialis)sche jeugdhulp, aanbod en bereikbaarheid (o.a. exper)seteam), specialis)sche jeugdhulp, inkoop 2016 en voortgang jeugdhulp (bijvoorbeeld wachtlijsten, budgeden) Crisisdiensten, Veilig Thuis, calamiteitenprocedures (taakverdeling) Issues, die we inventariseren, en waar relevant proac)ef communica)e voorbereiden Jeugdbescherming en reclassering, vorming GI Medische verwijzing, vervoer, wachtlijsten, eigen bijdrage ouders 18 jaar worden en de veranderingen Het innova)enetwerk Vertrouwenswerk en klachtenregelingen aanbieders Jongerenpar)cipa)e, met ervaringsdeskundige clienten en ouders als primaire doelgroep: proces en resultaten Beleidsmonitoring klandevredenheid Governance- afspraken 3D- raakvlakken (waar relevant) Overige thema s Uitvoeringsplan 2015 en regionaal op te pakken (beleids)thema s Thema s lokale gemeentecommunica)e: 3D- aanpak, werkwijze, met o.a. lokale toegang Pgb Lokale inkoop Privacy Andere thema s die puur lokaal aan de orde zijn

10 Communicatiemiddelen Samen voor de jeugd/hvb (1) Nieuwsbrief Samen voor de jeugd Frequen)e eens per twee maanden Kopij vanuit netwerk te verzamelen Ervaringen uit de prak)jk (vaste rubriek) Kalender ac)viteiten jeugd (vaste rubriek) Vaste plek voor communica)e over innova)e In elk nummer stelt een bestuurder jeugd zich voor Netwerkbijeenkomsten Samen voor de jeugd Label Thema Netwerkpartners en/of regio ini)ëren, dan label Samen voor de jeugd Thema. Criteria: rela)e jeugdhulp, jongeren en/ of ouders bij betrokken, mogelijkheid tot netwerken, organisa)e in handen van diverse netwerkpartners Themabijeenkomsten 2015: Veilig Thuis (te organiseren door Veilig Thuis), Cliëntenpar)cipa)e (te organiseren door Plakorm belangenbehar)ging cliënten jeugdzorg Midden- Brabant), Inkoop 2016 (te organiseren door regio HvB), Innova)e (meerdere malen, te organiseren door regio HvB), Toegang, verwijzing en jeugdhulpaanbod (te organiseren door aanbieders), Passend en Speciaal Onderwijs (te organiseren door de Samenwerkingsverbanden) BehoeJe peilen aan thema s: Scheiden (te organiseren door aanbieders), Pleegzorg (te organiseren door Kompaan en De Bocht),Par)cipa)ewet, asielzoekerskinderen, transgender problema)ek Ontmoe)ngen jongeren en ouders onder noemer cliënten- en jongerenpar)cipa)e, zie apart plan. Onder meer: structurele bezoeken Jongerenraden, omgekeerde ontbijdoer, ZOOMlive on tour, Themagesprekken ouders (bijvoorbeeld bij start ontwerpen inkooptraject 2016)

11 Communicatiemiddelen Samen voor de jeugd/hvb (2) Websites zorginregiohartvanbrabant.nl voor inkooptraject jeugd (en Wmo): Recent herzien, doelgroep aanbieders. Nu uitbouwen met Wmo- info. Wordt DE vindplaats van informa)e voor aanbieders. Wegwijzer specialis)sche jeugdhulp (jeugdhulphvb.nl): doorontwikkelen, samen met gebruikersgroep (verwijzers en aanbieders) regio- hartvanbrabant.nl/jeugdhulp voor netwerkpartners, met uitsluitend basisinfo, beleidsuitgangspunten e.d. Andere aanbiederscommunica)e, zoals mails en diverse bijeenkomsten inkooptraject 2016: stroomlijnen, met oog op eenduidigheid en vereenvoudiging voor aanbieders. Tweets Samen voor de jeugd (frequenter) Negen keer toegang digitale boekje: doorlopend actualiseren en daarnaast infoblad van maken waarmee aanbieders clienten kunnen informeren: maken Monitoring We volgen social media ac)ef, m.b.v. Webcare (Tilburg) We an)ciperen op gevoeligheden (risicomanagement, issues) en kansen, brengen die )jdig in kaart, proac)ef. We monitoren zogenoemde tweede orde effecten.

12 Vervolgstappen Uitwerking met het Communica)enetwerk Actualisa)e ac)elijst Verdeling taken: Tilburg en regio HvB Lokaal Begro)ng Koppelen aan plan voor cliëntenpar)cipa)e Aan de slag blijven: kansen benuden en in gesprek blijven met de doelgroepen!

Samen voor de jeugd Regionaal Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2015

Samen voor de jeugd Regionaal Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2015 Regionaal splan Jeugdhulp 2015 Op 11 december 2014 vastgesteld door de Bestuurscommissie op uitnodiging van de burgemeesters Hart van Brabant-gemeenten Hoofdstuk 1 Positionering uitvoeringsplan Met de

Nadere informatie

Actieplan. Jongerenparticipatie jeugdhulp Hart van Brabant. Samen voor de jeugd. Praat met ons, niet over ons!

Actieplan. Jongerenparticipatie jeugdhulp Hart van Brabant. Samen voor de jeugd. Praat met ons, niet over ons! Actieplan Jongerenparticipatie jeugdhulp Hart van Brabant Jongerenparticipatie in onze regio, wat bedoelen we? Nu we als gemeenten verantwoordelijk zijn voor hulp, willen we dat goed doen en goed blijven

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 20 januari 2015 Stand van zaken transities ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 20 januari 2015 Stand van zaken transities ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 20 januari 2015 Onderwerp: Stand van zaken transities Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen) Aard

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Intern B&W Professionals Cliëntenraad Gemeenteraad Inwoners Cliënten Media. Uitnodiging via secretariaat wmo adviesraad

Intern B&W Professionals Cliëntenraad Gemeenteraad Inwoners Cliënten Media. Uitnodiging via secretariaat wmo adviesraad Bijlage II - Communicatiekalender In onderstaande kalender is op grond van nu bekende mijlpalen en bijzondere gebeurtenissen per maand ingevuld welke communicatieacties moeten of kunnen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Communicatie aanpak Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Van visie naar opgave - beleidsdoel Vanuit de visie op 3D Meedoen en meetellen : transitie 3D = transformatie = cultuuromslag De visie Meedoen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Informa(ebijeenkomst Jeugd GGZ 24 april 2014 vrijgeves(gden

Informa(ebijeenkomst Jeugd GGZ 24 april 2014 vrijgeves(gden Informa(ebijeenkomst Jeugd GGZ 24 april 2014 vrijgeves(gden Programma Informa(ebijeenkomst Jeugd GGZ inkoopvoorbereiding kader en uitgangspunten planning 2014 Regio Regio: 16 gemeenten, 5 subregio s:

Nadere informatie

Maatschappelijke SteunSystemen en de Wmo. Op weg naar meer participatie van psychisch kwetsbare burgers

Maatschappelijke SteunSystemen en de Wmo. Op weg naar meer participatie van psychisch kwetsbare burgers Maatschappelijke SteunSystemen en de Wmo Op weg naar meer participatie van psychisch kwetsbare burgers Indeling presentatie Voorstellen Korte wervende inleiding op de presentatie: waarom moet u met ons

Nadere informatie

Nieuws briefnummer 2. Samen voor de jeugd. Inhoudsopgave. mei 2014

Nieuws briefnummer 2. Samen voor de jeugd. Inhoudsopgave. mei 2014 Nummer 2 mei 2014 Samen voor de jeugd De negen gemeenten in de regio Hart van Brabant en de organisaties die zijn betrokken bij de zorg voor jeugd, werken samen hard aan een adequater jeugdstelsel. Ze

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Raadsvoorstel raadsvergadering 11-3-2014 agendapunt nummer 14int00269 onderwerp Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel In de notitie "Samenwerken

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

Communicatieplan Vernieuwing Sociaal Domein Gemeente Tynaarlo. Opdrachtgever Gemeente Tynaarlo

Communicatieplan Vernieuwing Sociaal Domein Gemeente Tynaarlo. Opdrachtgever Gemeente Tynaarlo Communicatieplan Vernieuwing Sociaal Domein Gemeente Tynaarlo Opdrachtgever Gemeente Tynaarlo Juli 2014 Inleiding Voor iedereen verandert er iets, nu of in de toekomst! Onder deze noemer zijn we vorig

Nadere informatie

Nieuws briefnummer 1. Samen voor de jeugd. Inhoudsopgave. maart 2014

Nieuws briefnummer 1. Samen voor de jeugd. Inhoudsopgave. maart 2014 Nummer 1 maart 2014 Samen voor de jeugd De nieuwe Jeugdwet is een feit. Vanaf januari 2015 gaat er veel veranderen voor jongeren en hun ouders, en ook voor de jeugdzorginstellingen en onderwijs. De negen

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties

Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties November 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Nieuwe taken gemeente...3 1.2 Doelstellingen...3 1.3 Projectdoelstellingen...3 2. Doelgroepen...4

Nadere informatie

J42- netwerkbijeenkomst. Vragen? Mail naar otd@vng.nl Vrijdag 5 juni 2015

J42- netwerkbijeenkomst. Vragen? Mail naar otd@vng.nl Vrijdag 5 juni 2015 J42- netwerkbijeenkomst Vragen? Mail naar otd@vng.nl Vrijdag 5 juni 2015 Programma Opening & mededelingen Recente ontwikkelingen: o Stand van zaken ruimte voor jeugdhulp o Meicirculaire/ objec9ef verdeelmodel

Nadere informatie

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding 6 02 03 03 05 07 08 09 10 17 Inhoud Inleiding Werkgroep Toegang Werkgroep Uitvoering Werkgroep Beheer Werkgroep Inkoop

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Inkoop Sociaal Domein 2017 e.v. Gemeenteraden. 2 juni 2016, Viola Zevenhuizen, projectleider

Inkoop Sociaal Domein 2017 e.v. Gemeenteraden. 2 juni 2016, Viola Zevenhuizen, projectleider Inkoop Sociaal Domein 2017 e.v. Gemeenteraden 2 juni, Viola Zevenhuizen, projectleider Doel huisstijl Toelichting inkoopproces en Werking interactief aankoopsysteem 2 Sociaal Domein huisstijl Bovenregionaal

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen

Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Hulp of ondersteuning nodig? 4 Waarvoor kunt u bij t Loket terecht? 5 Wie werken er bij t Loket? 5 Hoe werken we? 5 2. Ik

Nadere informatie

Gratis advies van jongeren aan gemeenten

Gratis advies van jongeren aan gemeenten Gratis advies van jongeren aan gemeenten 1 Voorwoord In november 2013 vond de achtste Week van de Jeugdzorg plaats, waarin het hele Utrechtse Jeugdzorgveld elkaar weer ontmoette. De week stond in het teken

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Steunpunt Au)sme Arnhem in de prak)jk. Inspira(edag SWV V(S)O 25.06 Passend onderwijs: dat doen wij zó! 5 maart 2015

Steunpunt Au)sme Arnhem in de prak)jk. Inspira(edag SWV V(S)O 25.06 Passend onderwijs: dat doen wij zó! 5 maart 2015 Steunpunt Au)sme Arnhem in de prak)jk Inspira(edag SWV V(S)O 25.06 Passend onderwijs: dat doen wij zó! 5 maart 2015 Gezichten van het Steunpunt Au)sme Arnhem Tom van Duuren SteunpunIunc(onaris au(sme Docent

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Actualiteiten decentralisaties in het sociaal domein

Actualiteiten decentralisaties in het sociaal domein Actualiteiten decentralisaties in het sociaal domein Raad op zaterdag s Hertogenbosch, 22 november 2014 Hugo ter Steege Programmamanager Jeugd en Wmo gemeente s Hertogenbosch Dorrit de Jong VNG en plv

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-Mail Leidse regio Breestraat Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165192 r.kater@leiden.nl Datum 28 mei Contactpersoon

Nadere informatie

1. Omschrijving vraagstuk

1. Omschrijving vraagstuk 0 Inhoudsopgave 1. Omschrijving vraagstuk... 2 2. Gekozen aanpak: communicatie in co-creatie... 3 2.1 Communicatieteam voor koppeling beleid en communicatie... 3 2.2 Informatiebijeenkomst... 3 2.3 Co-creatie

Nadere informatie

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 Inhoud Jeugd proces en berichtenverkeer: Start Structureel vanaf uiterlijk 1 juli 2015 Gegevensoverdracht

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366 RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366 Van Datum 16 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam Portefeuille(s) Contactpersoon : Welzijn : R. de Jongh Tel.nr. : 06-20094767

Nadere informatie

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB)

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Ontwerpfase Erik-Jan Broeken Lex Bubbers Inhoud Voorstelronde Resultaten vorige workshop Inventarisa?e van informa?e processen en producten:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 Aan : Bestuurders Zorg en Zekerheid en Holland Rijnland (HR) CC : Beleidsambtenaren en inkopers gemeenten HR Door : Fred Kok (Gemeente Noordwijk)

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein Programma 19.30 uur opening door beide wethouders 19.40 stand van zaken invoering

Nadere informatie

Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo

Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo 19 november 2014 Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo Marjanneke Wiegerinck Afdelingshoofd Inkoop en Contractmanagement Fokke en sukke 2 Terugblik sinds 11 juni 2014 Grote veranderingen voor klanten,

Nadere informatie

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente «Naam_» «Adres_Compleet» «PC_Woonplaats» Datum 02 december 2014 Onderwerp Aantal bijlagen Nieuwe Jeugdwet 1 Beste ouder(s), cliënt(en), Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. 17 april 2014

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. 17 april 2014 Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel 17 april 2014 Agenda van de workshop 1. Informeren: Nieuw model voor beleidsinformatie jeugd De datasets Implementatie van het model 2. Dialoog Aandacht Faciliteren

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

Notulen Open Jeugdtafel 26 juni 2014

Notulen Open Jeugdtafel 26 juni 2014 Notulen Open Jeugdtafel 26 juni 2014 Op 26 juni kwamen ongeveer 40 professionals die met de decentralisatie jeugdhulp te maken hebben, naar Gorinchem om hun vragen te stellen over de decentralisatie Jeugdhulp.

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele Jaarplan / Vastgesteld op 12 juni 1. ORGANISATIE Doel: Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het SWV Helmond-Peelland VO. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele De personeelsdossiers

Nadere informatie

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Friese gemeenten 16 december 2014 Maxim ter Hedde Kwartiermaker inrichting beheertaken Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Het door VWS gesubsidieerde project Herstel en burgerschap is gestopt. De visie en ambities uit het gelijknamige visiedocument blijven echter actueel. Daarom

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus. Welkom. Jeugdzorg@breda.nl

Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus. Welkom. Jeugdzorg@breda.nl Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus Welkom Jeugdzorg@breda.nl Programma - dagvoorzitter Simone Mante 17:00 uur Opening door wethouder van Lunteren 17:15 uur Toegang tot

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

VERTREKPUNT AAN DE SLAG PLANNING OVER 2 JAAR

VERTREKPUNT AAN DE SLAG PLANNING OVER 2 JAAR Mee DENK WERK SCHRIJF LEEF MEE MET DOE SPEEL KIJK CHAT PRAAT LEIDEN met Leiden Plan van aanpak publieksparticipatie 2013-2015 AANLEIDING VISIE UITGANGSPUNTEN PLAN VAN AANPAK AANLEIDING De gemeente Leiden

Nadere informatie

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 1 2 MARKETING TRENDS Bron: Adobe 2013 3 WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE DIGITALE ACTIVITEITEN? Bron: Dave Chaffey 2013 4 SOCIAL MEDIA MEER EN MEER DEEL VAN ZAKELIJK LEVEN Hoe lang

Nadere informatie

Programma Praat met de Raad

Programma Praat met de Raad Programma Praat met de Raad 19.00 u inloop 19.10 u opening door burgemeester H. ter Heegde en raadslid J. Does 19.30 u huidige stand van zaken AWBZ en vooruitblik naar de toekomst door M. Comajta: beleidsmedewerker

Nadere informatie

Cer$ficering voor HR professionals

Cer$ficering voor HR professionals Cer$ficering voor HR professionals Is uw HRM al gecer$ficeerd? Sander Nieuwenhuizen 30 oktober 2014 Grote trends Steeds snellere verandering Komplexiteit Cultuur Business Model Exper;se Grote trends Steeds

Nadere informatie

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng. Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratiejeugd Inrichting van de boodschappenlijst Doel Structureren van de aanpak

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie i.o. Actieplan 2010 Bureau Regionale Veiligheidsstrategie

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie i.o. Actieplan 2010 Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Bureau Regionale Veiligheidsstrategie i.o. Actieplan 2010 Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Status: definitief Versie: 0.4 26 oktober 2009 1 Documentinformatie Betrokkenen Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Contractering jeugdhulp 2016 in Holland Rijnland. Terugblikken en vooruitzien!

Contractering jeugdhulp 2016 in Holland Rijnland. Terugblikken en vooruitzien! Contractering jeugdhulp 2016 in Holland Rijnland Terugblikken en vooruitzien! 1 Welke hulp wordt gecontracteerd? Vrijwillig kader Jeugd en opvoedhulp: bv pleegzorg, ambulante/residentiele hulp, crisishulp

Nadere informatie

OR BREED onderweg naar 2015. Joop Mars, Jan Kuiper - OR Breed 3 april 2014, Zwolle

OR BREED onderweg naar 2015. Joop Mars, Jan Kuiper - OR Breed 3 april 2014, Zwolle OR BREED onderweg naar 2015 Joop Mars, Jan Kuiper - OR Breed 3 april 2014, Zwolle Wat is Breed? Gemeenschappelijke Regeling in het Rijk van Nijmegen Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen, Nijmegen,

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Programma 17.00 Opening Door Gijs Weenink, gespreksleider 17.10 Toelichting inkoopproces Door Pieterjan van Delden, AEF 17.45 Mogelijkheid

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

SAMENWERKING BEDRIJFSVOERING IN DE REGIO TWENTE

SAMENWERKING BEDRIJFSVOERING IN DE REGIO TWENTE SAMENWERKING BEDRIJFSVOERING IN DE REGIO TWENTE WERKCONFERENTIE MODERNISERING BEDRIJFSVOERING GERT JAN EIKENAAR, PROGRAMMAMANAGER 7 NOVEMBER 2012 ALMERE SAMENWERKING OP TWENTSE SCHAAL EN IN VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland van Ervaren via Verbeteren naar Innoveren Houthem St. Gerlach 7 mei 2015 Koers Bouwen aan Limburgse vitaliteit (Verkenners Provincie Limburg)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Evaluatie Inkoop

NIEUWSBRIEF Evaluatie Inkoop NIEUWSBRIEF Evaluatie Inkoop 30 juni 2015 COLOFON uitgave OZJT/Samen14 datum 30 juni 2015 Reageren infosamen14@regiotwente.nl Meer informatie www.samen14.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF: * Korte samenvatting van

Nadere informatie