Communica)estrategie Regio Hart van Brabant Versie 23 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communica)estrategie 2015-2016. Regio Hart van Brabant Versie 23 maart 2015"

Transcriptie

1 Communica)estrategie Regio Hart van Brabant Versie 23 maart 2015

2 Kader: regionale agenda Con&nuïteit in de uitvoeringsprocessen van de HvB- gemeenten De regionale uitvoeringsprocessen verlopen soepel en efficiënt. Omissies worden adequaat opgelost. De bedrijfsvoering heej zich gezet in werkwijze en omvang. De betrokkenen bij het klantproces krijgen passende informa)e. Er vindt kwaliteitsborging plaats door kennisdeling en con)nue procesverbetering. 2 Inkoop en ontwikkeling: beschikbaarheid van passend aanbod Er is een aanbod van jeugdhulp beschikbaar in de regio dat tussen)jds wordt onderhouden. Het rela&ebeheer met aanbieders is hierop ingericht. Waar nodig komt innova)ef aanbod beschikbaar op basis van externe behoeje. De systema)ek van inkoop en bekos)ging is hierop aangepast. 3 Grip op de uitvoering: regionale planning en control op orde De regionale beleids- en begro)ngscyclus is ingericht en uitgevoerd. Er wordt periodiek verantwoord naar alle betrokkenen. Risico s worden con)nu geïnventariseerd, geëvalueerd en van passende maatregelen voorzien. 4 Benodigde informa&e beschikbaar: robuuste ICT- systemen Betrokkenen beschikken over de benodigde informa)e voor de regionale uitvoering van de jeugdhulp. Informa)ebehoeJen rond het klantproces, inkoopproces en planning en control zijn bekend. Informa)e is beschikbaar en wordt periodiek geëvalueerd. Informa)e- en communica)esystemen zijn hierop ingericht en worden waar nodig geherstructureerd. 5 Beleidsini&a&e en - monitoring rond gemeenschappelijke onderwerpen Er wordt toezicht gehouden op de implementa)e van het beleid. Enkele reeds bekende onderwerpen zijn pleegzorg, passend onderwijs en cliëntpar)cipa)e. Nieuwe onderwerpen worden gesignaleerd door in- en externe ontwikkelingen te volgen. Beleidsonderwerpen worden uitgewerkt en voorbereid voor implementa)e. 6 Zorg en veiligheid: transi&e gedwongen kader Er is con)nuïteit van de func)es van het Bureau Jeugdzorg (BJZ) en de overige veiligheid gerelateerde hulp. De taken van het gedwongen kader zijn geïncorporeerd binnen het vernieuwde jeugdstelsel. 7 Governance regionale jeugdhulp: naar duurzaam samenspel De construc)eve en evenwich)ge samenwerking in de regio is geborgd. De regionale besturing is ingevuld, zowel poli)ek als ambtelijk. Organisa)e en processen zijn ingericht. Er is een Sociaal Calamiteiten Protocol opgesteld door de gemeente Tilburg dat ter beschikking is gesteld aan de andere gemeenten in de regio die dit als basis kunnen gebruiken voor lokale invulling. De voortgangsinforma)e is beschikbaar. 8 Regionale communica&e rond de jeugdhulp De regionale communica)ebehoeje is geïnventariseerd. Er is een communica)eplan en organisa)e beschikbaar en in uitvoering, waardoor de verschillende in- en externe doelgroepen adequaat geïnformeerd zijn.

3 Communicatiestrategie Samen voor de jeugd is een coproductie In de maand februari hebben we diverse gesprekken gevoerd met cliëntvertegenwoordigers (Zorgbelang, Platform Belangenbehartiging clienten jeugdzorg Midden-Brabant), aanbieders van jeugdhulp (Kompaan en De Bocht, GGZ Breburg, het Zorgcollectief, Amarant/Idris, SJS, JuniorCare) en de regio Hart van Brabant (interviews gemeenten Waalwijk, Tilburg, Dongen en projectmanager Hart van Brabant).

4 Terugblik 2013 en 2014 (1) Communica)eplan jeugdhulp regio Hart van Brabant was ook al een coproduc)e, en resulteerde in een netwerkaanpak voor communica)e: 1. Basis gelegd met heldere uitgangspunten, afspraken over gezamenlijke en gescheiden taken en verantwoordelijkheden 2. Hebben nu een breed communica)enetwerk met communica)eadviseurs cliëntvertegenwoordigers, aanbieders en gemeenten, vier keer per jaar: ontmoeten, aanpak en ervaringen delen, samen uitwerken publiekscommunica)e (brief cliënten), pre- testen aanbiederscommunica)e, etc. 3. Daarnaast hebben we het gemeentelijke communica)enetwerk : elke zes weken spreken communica)eadviseurs gemeenten elkaar, delen info en maken afspraken. Conclusie: netwerkaanpak in communica)e werkt, er is sprake van sterke gezamenlijkheid in de regio, zowel in verantwoordelijkheid ervaren in communica)e als in meedenken en uitvoeren. Samen voor de jeugd werd een label, een vlag voor bijeenkomsten en middelen, zoals: Nieuwsbrief Samen voor de jeugd (van het netwerk, helj kopij niet van gemeenten) Netwerkbijeenkomsten Samen voor de jeugd (van het netwerk, beide bijeenkomsten gezamenlijk georganiseerd) Website zorginregiohartvanbrabant.nl voor inkooptraject jeugd (en Wmo), doelgroep aanbieders, met hen ontwikkeld Website Wegwijzer (jeugdhulphvb.nl) voor verwijzers, met SJS ontwikkeld en aanbieders plaatsen informa)e Website regio- hartvanbrabant.nl/jeugdhulp voor netwerkpartners, met uitsluitend basisinfo, beleidsuitgangspunten e.d. Andere aanbiederscommunica)e, zoals mails en diverse bijeenkomsten inkooptraject Digitale boekje Negen keer toegang in de gemeenten Hart van Brabant (doelgroep aanbieders en netwerkpartners) Tweets Samen voor de jeugd (summier)

5 Terugblik 2013 en 2014 (2) Niet gezamenlijk opgepakt, maar elke gemeenten afzonderlijk: Communica)e met college, gemeenteraad, sociale raden, beleidsmedewerkers, dienstverleners (van en namens gemeenten, zoals in Toegang), stafafdelingen en ondernemingsraden Communica)e met inwoners (wel overlap samen ontwikkeld en voorbeelden gedeeld, bijv 3D en toegang) en vrijwilligers Communica)e met lokale netwerkpartners (zoals maatschappelijk werk en onderwijs) en lokale aanbieders Pgb- communica)e Crisiscommunica)e (wel afstemming) In overleg: woordvoering (slechts enkele persvragen ontvangen) 2013 en 2014 stonden in het teken van de transi)e, 2015 staat in het teken van het huis op orde brengen en parallel transforma)e door innova)e op gang brengen

6 Uitgangspunten 2015 en 2016 Uit strategie en nog steeds van toepassing: 1. We communiceren ook in deze fase zoveel mogelijk persoonlijk, ondersteund door digitale communica)e. 2. Persoonlijke communica)e in overlegvormen en dialoogbijeenkomsten is overzichtelijk (voor zover dat op dat moment mogelijk is) en doelen zijn helder. 3. Innova)e is een uitgangspunt voor de transforma)e, maar is geen doel op zich. Innova)ef zijn we in de dialoog en op digitale communica)ekanalen en - middelen, mits het efficiënter is (o.a. ontslui)ng informa)e nu en in toekomst). 4. We werken als een communica)ewerk: we doen niet alles zelf, benuden het netwerk en regiogemeenten, leggen verbindingen, wetende dat we niet alles (willen en kunnen) weten en niet alle communica)e (willen en kunnen) sturen. 5. Het gedachtengoed komt terug in de wijze en toon van communica)e: we luisteren en faciliteren (mensen moeten het zelf doen), naast het zenden. 6. We wachten niet al)jd met communiceren tot de inhoud 100% helder is, we delen bijvoorbeeld ook procesinforma)e (bijvoorbeeld voor doelgroep aanbieders relevant). We doseren en stroomlijnen communica)e zoveel als mogelijk rond vooraf bepaalde mijlpalen. 7. Direct betrokkenen tonen voorbeeldgedrag in het uitdragen van het gedachtengoed (handelen naar eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van zichzelf en omgeving: dus ook professionals en ambtenaren). 8. De negen bestuurders communiceren eenduidig en vormen samen nadrukkelijk één gezicht, spreken met één mond.

7 Uitgangspunten 2015 en 2016 Aangepaste en nieuwe uitgangspunten: Centraal uitgangspunt: We communiceren gezamenlijk en regionaal. Lokaal communiceren we, als het moet of waar dat beter kan. 1. Communica)e met cliënten jeugdhulp is verantwoordelijkheid aanbieder, maar we maken hier scherpe en eenduidige afspraken over, ook in de contracten. We bereiden communica)e samen voor, bijvoorbeeld over afloop hulp en over 18 jaar worden. 2. Communica)e is evenwich)g (eerlijk, we maken het niet mooier) en inhoudelijk juist. 3. Gemeentelijke websites zijn actueel en volledig met informa)e voor inwoners en lokale netwerkpartners over de lokale toegang en over pgb. 4. Alle netwerkpartners spannen zich in om ac)viteiten bedoeld voor inwoners en professionals onder de aandacht te brengen, zoals informa)eavonden over au)sme, zonder elkaars verantwoordelijkheden over te nemen en zonder verantwoordelijkheid voor de kwaliteit (we geven bijvoorbeeld aan als we als regio niet betrokken zijn bij totstandkoming van een ac)viteit, maar delen de kalender, promoten die). 5. We spreken over inwoners en niet over burgers. 6. We werken met verhalen. 7. Communica)e met cliënten en inwoners vanuit gemeenten wordt ook gedeeld met aanbieders en verwijzers. 8. We benuden het HvB- plakorm voor netwerken. 9. We benaderen raadsleden ook namens de regio, organiseren periodiek thema)sche bijeenkomsten en maken gezamenlijke raadsinforma)ebrieven.

8 Doelgroepen 2015 en 2016 Doelgroepen Samen voor de jeugd- communica)e (regio HvB en gastheer Tilburg): Clientvertegenwoordigers die niet specifiek voor een bepaalde gemeente werken: Zorgbelang, MEE, Plakorm belangenbehar)ging cliënten jeugdzorg Midden- Brabant Aanbieders regionaal en lokaal gecontracteerd. Lokaal, zover relevant vanuit regio en uit eenduidigheid voor aanbieders. Nieuwe aanbieders Onderwijs, met name de samenwerkingsverbanden en het VO, MBO, HBO en WO Verwijzers jeugdhulp: huisartsen (LHV), jeugdartsen, kinderartsen Netwerkpartners veiligheid: Veilig Thuis, ZVH, Raad voor de Kinderbescherming, GI BJZ/WSG Doelgroep regionale pers en vakpers NB voor alle doelgroepen geldt dat ook organisa)es/medewerkers die voor Wmo en Par)cipa)ewet werken, communica)edoelgroep zijn. Bijvoorbeeld voor rela)es in overgang van 18- naar 18+ en met oog op perspec)ef voor jongeren op werk of dagbesteding Doelgroepen lokale gemeentecommunica)e: Colleges van B&W, gemeenteraden, sociale raden, beleidsmedewerkers, dienstverleners (van en namens gemeenten, zoals in Toegang), stafafdelingen en ondernemingsraden. NB raadsleden benaderen we ook namens de regio HvB, met bijvoorbeeld regionale themabijeenkomsten en burgemeesters en gemeentesecretarissen benaderen we ook via HvB. NB ook lokale bestuurders en medewerkers Wmo en Par)cipa)ewet zijn communica)edoelgroep Inwoners en vrijwilligers Inwoners met Pgb Lokale netwerkpartners (zoals maatschappelijk werk en onderwijs) en lokale aanbieders (wanneer het uitsluitend lokale informa)e betrej) Lokale veiligheidspartners Lokale pers

9 Thema s 2015 en 2016 Thema s regionale communica)e (als Samen voor de jeugd- netwerk of als regio Hart van Brabant) Specialis)sche jeugdhulp, aanbod en bereikbaarheid (o.a. exper)seteam), specialis)sche jeugdhulp, inkoop 2016 en voortgang jeugdhulp (bijvoorbeeld wachtlijsten, budgeden) Crisisdiensten, Veilig Thuis, calamiteitenprocedures (taakverdeling) Issues, die we inventariseren, en waar relevant proac)ef communica)e voorbereiden Jeugdbescherming en reclassering, vorming GI Medische verwijzing, vervoer, wachtlijsten, eigen bijdrage ouders 18 jaar worden en de veranderingen Het innova)enetwerk Vertrouwenswerk en klachtenregelingen aanbieders Jongerenpar)cipa)e, met ervaringsdeskundige clienten en ouders als primaire doelgroep: proces en resultaten Beleidsmonitoring klandevredenheid Governance- afspraken 3D- raakvlakken (waar relevant) Overige thema s Uitvoeringsplan 2015 en regionaal op te pakken (beleids)thema s Thema s lokale gemeentecommunica)e: 3D- aanpak, werkwijze, met o.a. lokale toegang Pgb Lokale inkoop Privacy Andere thema s die puur lokaal aan de orde zijn

10 Communicatiemiddelen Samen voor de jeugd/hvb (1) Nieuwsbrief Samen voor de jeugd Frequen)e eens per twee maanden Kopij vanuit netwerk te verzamelen Ervaringen uit de prak)jk (vaste rubriek) Kalender ac)viteiten jeugd (vaste rubriek) Vaste plek voor communica)e over innova)e In elk nummer stelt een bestuurder jeugd zich voor Netwerkbijeenkomsten Samen voor de jeugd Label Thema Netwerkpartners en/of regio ini)ëren, dan label Samen voor de jeugd Thema. Criteria: rela)e jeugdhulp, jongeren en/ of ouders bij betrokken, mogelijkheid tot netwerken, organisa)e in handen van diverse netwerkpartners Themabijeenkomsten 2015: Veilig Thuis (te organiseren door Veilig Thuis), Cliëntenpar)cipa)e (te organiseren door Plakorm belangenbehar)ging cliënten jeugdzorg Midden- Brabant), Inkoop 2016 (te organiseren door regio HvB), Innova)e (meerdere malen, te organiseren door regio HvB), Toegang, verwijzing en jeugdhulpaanbod (te organiseren door aanbieders), Passend en Speciaal Onderwijs (te organiseren door de Samenwerkingsverbanden) BehoeJe peilen aan thema s: Scheiden (te organiseren door aanbieders), Pleegzorg (te organiseren door Kompaan en De Bocht),Par)cipa)ewet, asielzoekerskinderen, transgender problema)ek Ontmoe)ngen jongeren en ouders onder noemer cliënten- en jongerenpar)cipa)e, zie apart plan. Onder meer: structurele bezoeken Jongerenraden, omgekeerde ontbijdoer, ZOOMlive on tour, Themagesprekken ouders (bijvoorbeeld bij start ontwerpen inkooptraject 2016)

11 Communicatiemiddelen Samen voor de jeugd/hvb (2) Websites zorginregiohartvanbrabant.nl voor inkooptraject jeugd (en Wmo): Recent herzien, doelgroep aanbieders. Nu uitbouwen met Wmo- info. Wordt DE vindplaats van informa)e voor aanbieders. Wegwijzer specialis)sche jeugdhulp (jeugdhulphvb.nl): doorontwikkelen, samen met gebruikersgroep (verwijzers en aanbieders) regio- hartvanbrabant.nl/jeugdhulp voor netwerkpartners, met uitsluitend basisinfo, beleidsuitgangspunten e.d. Andere aanbiederscommunica)e, zoals mails en diverse bijeenkomsten inkooptraject 2016: stroomlijnen, met oog op eenduidigheid en vereenvoudiging voor aanbieders. Tweets Samen voor de jeugd (frequenter) Negen keer toegang digitale boekje: doorlopend actualiseren en daarnaast infoblad van maken waarmee aanbieders clienten kunnen informeren: maken Monitoring We volgen social media ac)ef, m.b.v. Webcare (Tilburg) We an)ciperen op gevoeligheden (risicomanagement, issues) en kansen, brengen die )jdig in kaart, proac)ef. We monitoren zogenoemde tweede orde effecten.

12 Vervolgstappen Uitwerking met het Communica)enetwerk Actualisa)e ac)elijst Verdeling taken: Tilburg en regio HvB Lokaal Begro)ng Koppelen aan plan voor cliëntenpar)cipa)e Aan de slag blijven: kansen benuden en in gesprek blijven met de doelgroepen!

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel, uitgangspunten en proces 3. Hoe realiseren wij continuïteit van zorg? 4. Hoe realiseren en bekostigen wij de benodigde

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN

Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN Colofon De handreiking Veilig Thuis communicatie voor gemeenten is ontwikkeld door het ondersteuningsprogramma Veilig Thuis van de VNG Lay-out Chris

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder,

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Werken aan drie decentralisaties

Werken aan drie decentralisaties Werken aan drie decentralisaties Nummer 4, maart 2014 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het hele sociale domein. Het gaat om de volledige jeugdzorg, uitbreiding van de Wmo met onderdelen

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie