Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren"

Transcriptie

1

2 Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren

3 RVT Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013 IrisZorg 1

4

5 Inhoudsopgave Pagina MAATSCHAPPELIJK VERSLAG Voorwoord Prestaties IrisZorg in 2012 in het kort 1. Profiel van de organisatie Missie en visie Organogram en toelichting inrichting organisatie Werkgebied Kerngegevens 6 2. IrisZorg en de omgeving Belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot cliënten Belangrijke ontwikkelingen in de regio s Nieuwe samenwerkingsinitiatieven met zorgaanbieders in Resultaten op het gebied van innovatie Resultaten op het gebied van onderzoek Bekendheid en toegankelijkheid Beleid en prestaties Meerjarenvisie en veranderprogramma Kwaliteit en veiligheid concernbreed Strategisch vastgoedbeleid Concernbreed financieel beleid Concernbreed personeelsbeleid Bestuur en Toezicht Raad van Bestuur Raad van Toezicht Participatie van cliënten en medewerkers Verslag Cliëntenraad Verslag Ondernemingsraad Identificatiegegevens 41 Lijst met afkortingen JAARREKENING Zie Inhoudsopgave 44 IrisZorg 2

6

7 Voorwoord Van zorgen voor, naar zorgen dat. is een uitspraak waarmee de algemene teneur op beleidsmatig niveau in de wereld van zorg en welzijn goed kan worden samengevat. De zorg moet krimpen, goedkoper en efficiënter. De zorgvraag daarentegen neemt met demografische ontwikkelingen (vergrijzing) en slechtere economische conjunctuur geenszins af. Zeker op het terrein van maatschappelijke opvang en verslavingszorg zien we eerder een toename dan een afname van problematiek. Voor zorginstellingen en dus ook voor IrisZorg een duidelijke opgave. Deze ontwikkelingen zijn niet nieuw. Ook in het vorige jaarverslag werd daar op gewezen en aandacht aan besteed. In 2012 heeft IrisZorg, rekening houdend met genoemde ontwikkelingen, een nieuwe inhoudelijke meerjarenbeleidkoers vastgesteld en een programma van organisatievernieuwing opgestart. Het bedrijfseconomisch resultaat over 2012 weerspiegelt de ontwikkelingen in de zorg. Na jaren van forse groei is de omzet min of meer gestabiliseerd. Gelukkig kon daarbij toch een positief financieel resultaat worden behaald en is de vermogenspositie licht verbeterd. Dit, samen met de ingezette inhoudelijke beleidskoers, maakt dat IrisZorg met vertrouwen kijkt naar de toekomst. In het kader van het verminderen van administratieve lasten is door het Ministerie van VWS de strakke regelgeving voor verslaglegging in de vorm van een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording eind 2012 afgeschaft. Dit Jaardocument is dan ook beknopter en heeft een enigszins vrijere vorm dan de Jaardocumenten van 2011 en eerder. Ook al is het niet meer verplicht, IrisZorg wil graag in de vorm van een jaardocument verslag blijven doen van haar activiteiten. Graag willen wij aan allerlei betrokkenen cliënten, financiers, overheden, samenwerkingspartners onze resultaten, inhoudelijk en financieel, laten zien. Resultaten waarop we trots zijn en waarvoor wij iedereen, binnen en buiten de organisatie, die daartoe heeft bijgedragen nadrukkelijk bedanken. Raad van Bestuur: drs. D.F.L. Olthof MHA voorzitter W.J. Foppen MSM IrisZorg 3

8

9 Prestaties IrisZorg in 2012 in het kort Inhoudelijke meerjarenbeleidkoers vastgesteld. Programmalijnen en projecten uitgewerkt en in gang gezet om inhoudelijke koers te realiseren cliënten in behandeling of zorg, daarbij 912 cliënten reclassering. Groei preventieve activiteiten. Exploitatieresultaat van positief fte personeel. 154 nieuwe medewerkers, 228 medewerkers vertrokken. Ziekteverzuimpercentage van 5,39%. Kwalitatief goede en veilige zorg geleverd, getuige positieve resultaten inspectiebezoeken op de landelijke thema s medicatieveiligheid, opiatenbehandeling en reclassering. Cliëntenparticipatie gerealiseerd in diverse projecten en bij beleidsontwikkeling. Doorstroomvoorziening op de Remisestraat in Arnhem in gebruik genomen. Crisisopvang voor gezinnen aan de Stationsstraat in Arnhem in gebruik genomen. Duurzame oplossing voor de opvang van zwerfjongeren in Nijmegen ingezet. Verbouwing (realisatie appartementen) Multifunctioneel Centrum in Nijmegen afgerond. Opvang voor zwerfjongeren in Apeldoorn op het Hoogeland georganiseerd. Methodiek Herstelwerk geïntroduceerd in de voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Binnen cluster Behandeling 36 bedden gereduceerd in de kliniek. Tegelijkertijd ambulante zorg evenredig opgebouwd. No show in de kliniek teruggebracht van 15 naar 7.5%. Drop out van 33 naar 20%. Kansrijke ontwikkeling van innovatieve projecten; Iris in de Buurt, Plan Morgen, Nieuwe Buren en programma Ziekenhuisopname na Alcoholintoxicatie voor jongeren onder de 16 jaar in samenwerking met de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk. Realisatie FACT-teams in samenwerking met andere zorginstellingen in Apeldoorn en Nijmegen. IrisZorg kwaliteitsnorm, een richtlijn voor eigen producten en kostprijzen voor producten, ontwikkeld. Imago onderzoek uitgevoerd. IrisZorg heeft een overwegend positief imago bij cliënten, financiers en verwijzers. In de prijzen voor: gebruik social media, arbeidsmarktcampagne. Nieuwe website gelanceerd. Publicatie Tendens: eigen onderzoek naar trend in de regio op het gebied van verslaving, werken en wonen. IrisZorg 4

10

11 1 Profiel IrisZorg 1.1 Missie en visie IrisZorg is ervan overtuigd dat mensen vanuit kracht kunnen leven. Mensen bepalen samen met hun omgeving hun welbevinden. Wanneer een beroep wordt gedaan op kracht, is er altijd een mogelijkheid tot (relatieve) zelfredzaamheid en de ervaring van een zinvol leven. Veel mensen kunnen hun leven zelf goed vormgeven. Soms zijn mensen zeer afhankelijk en lopen het risico om de grip kwijt te raken. De professionals van IrisZorg bieden mensen gereedschap om grip te behouden of te krijgen. IrisZorg is er voor hen die vraagstukken hebben op het gebied van wonen, werken en middelenafhankelijkheid. IrisZorg biedt mensen perspectief om vanuit kracht te leven. Om dit mogelijk te maken draagt IrisZorg bij aan inzicht en begrip, het voorkomen van afhankelijkheid van zorg en het minimaliseren van belemmerende factoren. Zo biedt IrisZorg mensen gereedschap om naar vermogen grip te houden of te krijgen op hun eigen leven. IrisZorg is herkenbaar aan de eigen stijl, deze is helder, betrokken, deskundig en altijd vanuit een positieve insteek. 1.2 Organogram en toelichting inrichting organisatie IrisZorg heeft er voor gekozen te werken in drie geografische clusters, Zuid, Midden en Noord en het cluster Behandeling en Reclassering. Elk cluster wordt aangestuurd door een directeur, deze legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De clusters worden gefaciliteerd door centrale ondersteunende diensten. IrisZorg 5

12 1.3 Werkgebied IrisZorg heeft 60 voorzieningen in Gelderland, een deel van Overijssel en Flevoland. Het werkgebied bestrijkt 66 gemeenten met een totaal van inwoners Kerngegevens IrisZorg levert zorg op het gebied van verslaving, wonen en werken. Hieronder volgt een overzicht van cliënten, productie en personeel. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de tabellen van voorgaande jaardocumenten aangehouden. IrisZorg 6

13 IrisZorg op concernniveau Hieronder staan de kerngegevens van IrisZorg op concernniveau. IrisZorg is sinds de oprichting in 2007 jaarlijks in omvang gegroeid. Beeld over de afgelopen drie jaar is dat in 2012 de groei in toestroom van cliënten niet doorzet, evenals de bedrijfsopbrengsten. Deze zijn met bijna 1,5 miljoen afgenomen. Het aantal FTE is wel toegenomen: 50 ten opzichte van IrisZorg Totaal Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten verslavingszorg in zorg/behandeling in het verslagjaar Aantal cliënten in opvang, wonen en werken over het gehele verslagjaar Aantal cliënten reclassering over het gehele verslagjaar Totaal Capaciteit Aantal beschikbare bedden behandeling per einde verslagjaar (ZVW) Capaciteit crisisopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit nachtopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit begeleid wonen in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit 24 uurs woonzorg (AWBZ) in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Totale capaciteit bedden (behandeling en verblijf) per einde Capaciteit dagopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Het gaat hier niet om unieke personen, maar om het aantal personen dat van de voorzieningen in opvang, wonen en werken gebruik heeft gemaakt. 2 Conform de in de statistiek Personeelssterkte (CBS) opgenomen aantallen personeelsleden en FTE personeelsleden in loondienst. IrisZorg 7

14 Gegevens cure De kerngegevens over behandeling binnen IrisZorg laten een dalende trend zien van het aantal cliënten dat klinisch is behandeld. De klinische bedden zijn per 1 juni 2012 afgebouwd met 36 bedden. Het aantal ambulante contacten is daarentegen met 49% substantieel toegenomen in Dit is te verklaren vanuit de bewust ingezette ambulantisering binnen behandeling. De totale opbrengsten zijn min of meer gelijk aan die in Er is 19 FTE meer personeel ingezet in dit behandeljaar dan in CURE Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden per einde verslagjaar, incl beschermd wonen Waarvan deeltijdplaatsen Waarvan beschermd wonen Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s (instellingsregistratie) Aantal in verslagjaar afgesloten DBC s (instellingsregistratie) Aantal verzorgingsdagen inclusief beschermd wonen excl BOPZ in verslagjaar Waarvan verzorgingsdagen beschermd wonen zie tabel care zie tabel care zie tabel care Aantal behandelingen in verslagjaar Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten IrisZorg 8

15 Gegevens care De gegevens over de care productie (wonen, opvang en werken) laten zien dat het aantal cliënten in 2012 lager ligt dan in Alleen het aantal cliënten in de 24-uurs woonzorg is toegenomen, omdat IrisZorg over meer plaatsen (37) beschikte. Het aantal beschikbare plaatsen voor wonen en opvang laat een dalende trend zien. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn meer fte ingezet en liggen de opbrengsten lager. CARE Kerngegevens Cliënten 3 Aantal cliënten crisisopvang in verslagjaar Aantal cliënten nachtopvang in verslagjaar Aantal cliënten dagopvang in verslagjaar Aantal cliënten begeleid wonen Aantal cliënten 24-uurs woonzorg in verslagjaar (AWBZ/ZZP) Aantal cliënten outreaching over het gehele verslagjaar Totaal aantal cliënten in verslagjaar Capaciteit Capaciteit crisisopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit nachtopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit dagopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit begeleid wonen Capaciteit 24-uurs woonzorg in beschikbare plaatsen (AWBZ/ZZP) Totale capaciteit begeleid wonen, woonzorg, crisis-, dag-, nachtopvang Productie Aantal uren dagactiviteiten Aantal uren activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging Aantal cliëntdagen crisisopvang, nachtopvang en woonzorg in het verslagjaar (verzorgingsdagen) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Het gaat hier om het aantal unieke cliënten per zorgfunctie. 4 Het gaat niet over unieke cliënten, maar om het totaal aantal cliënten dat in 2012 gebruik heeft gemaakt van de voorzieningen in de care. 5 Het aantal uren dagactiviteiten wordt vanaf 2011 anders geadministreerd. IrisZorg 9

16 Gegevens reclassering Het aantal opdrachten om reclasseringsadvies uit te brengen aan de rechterlijke macht en de Dienst Justitiële Inrichtingen laat een dalende trend zien. Daarentegen leiden adviesopdrachten weer vaker dan voorheen tot een reclasseringstoezicht. Dit is in lijn met het streven van het Ministerie om meer voorwaardelijke straffen op te leggen in plaats van korte gevangenisstraffen. Hierdoor is er, ondanks de daling in uitgebrachte adviesrapportages, toch een stijging van het aantal reclasseringstoezichten zichtbaar. Het beleid van het Ministerie van Justitie ten aanzien van werkstraffen is erop gericht recidivisten minder voor deze strafmodaliteit in aanmerking te laten komen. Het Ministerie heeft besloten dat vanaf 2014 de verslavingsreclassering geen werkstraffen meer zal uitvoeren. IrisZorg is per 1 januari 2013 gestopt met het in uitvoering nemen van nieuwe werkstraffen en zal alleen nog de reeds aan IrisZorg toegewezen werkstraffen afmaken. RECLASSERING Kerngegevens Advies Toezicht Gedragsinterventie Werkstraffen Justitieel casemanagement Aantal reclasseringscliënten in het verslagjaar Gegevens preventie De activiteiten van IrisZorg op het gebied van preventie nemen nog steeds toe. Dit past bij het landelijk beleid van wijkgericht werken en zorg dichterbij de burger brengen. PREVENTIE Product Eenmalige voorlichtingsbijeenkomsten Cursussen Advies en beleidsadvisering Netwerkbijeenkomsten Informatie verstrekken Totaal Spreekuur drugs-testservice Monitoring (onderzoek, presentatie, advies en publicaties) Uitgaven (Onder invloed onderweg Lesbrief, Iriscopie, Nieuwsbrief Infectieziekten) IrisZorg 10

17 Kerngegevens IrisZorg in beeld Hieronder zijn de gegevens over cliënten in beeld gebracht. Aantal cliënten in 2012 ( totaal ) 7% Verslavingszorg 41% 52% Maatschappelijke Opvang Reclassering Cliënten verslavingszorg naar primaire problematiek in 2012 (totaal 6823 cliënten) 3% 5% 19% 42% Alcohol Harddrugs Cannabis Gokken Anders 31% Cliënten maatschappelijke opvang naar type voorziening in 2012 (totaal 5466 cliënten) 11% 12% 12% 12% 16% 37% Dagopvang Nachtopvang Begeleid Wonen Crisisopvang Woonvoorzieningen Outreachende MO IrisZorg 11

18 2 IrisZorg en de omgeving IrisZorg bestond in 2012 vijf jaar. Uniek aan IrisZorg is het brede zorgaanbod van verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Resultaat van vijf jaar IrisZorg is een snel gegroeide professionele zorgorganisatie met een divers aanbod van diensten op veel verschillende locaties van goede kwaliteit. IrisZorg is een belangrijke partner in het zorglandschap in met name Gelderland. In vijf jaar tijd zijn IrisZorg en de omgeving behoorlijk veranderd. De economische crisis raakt alles en iedereen. Juist de doelgroepen waar IrisZorg zich sterk voor maakt, worden meer dan evenredig geraakt. Vergaande bezuinigingen op het terrein van welzijn, inkomensondersteuning, minimabeleid, huisvesting en arbeidsparticipatie worden doorgevoerd. Terwijl specifiek beleid om de kwetsbaren in de samenleving te ontzien tegelijkertijd wordt verminderd of afgeschaft. Niet alleen is er een economische crisis aan de gang, er vindt ook een fundamentele verandering plaats in het denken over de maatschappij en de zorgverlening. Niet alleen vanuit het idee van gebrek aan geld', maar ook vanuit beelden over een doorgeschoten verzorgingsstaat. Dit denken is samen te vatten in van zorgen voor, naar zorgen dat... Er komt meer nadruk te liggen op het bevorderen van zelfverantwoordelijkheid en op preventie. In het koersdocument heeft IrisZorg de visie op een betere en meer geïntegreerde hulpverlening aan de cliënten geformuleerd. Deze visie is natuurlijk beïnvloed door de maatschappelijke ontwikkelingen, maar komt ook voort uit onze veranderende opvattingen over zorgverlening. Voor een deel sluiten de visie van IrisZorg en de maatschappelijke ontwikkelingen op elkaar aan, zoals de ambulantisering binnen behandeling. Maar deze kunnen ook op gespannen voet staan. Zelfredzaamheid is voor sommige mensen maar zeer beperkt mogelijk. Voor hen blijft intensieve begeleiding noodzakelijk. 2.1 Belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot cliënten In 2012 heeft een aantal maatschappelijke verschuivingen plaatsgevonden die van invloed zijn op de (potentiële) cliënten van IrisZorg en op de dienstverlening aan deze cliënten. De maatschappelijke omstandigheden zijn verslechterd. De werkloosheid en armoede nemen toe; het aantal mensen dat afhankelijk is geworden van voedselbanken is gestegen. Het aantal huur- en hypotheekachterstanden stijgt en daarmee het risico op uitzettingen. Landelijk is in 30% van alle huishoudens sprake van betalingsachterstanden. In 2012 heeft dit nog niet geleid tot een opmerkelijke groei in cliëntenaantallen. Daarnaast staan de gemeentelijke financiën onder druk. De decentralisatie-uitkeringen uit het Rijk nemen wisselend per gemeente af. De grensstrookgelden, een onderdeel van de rijksuitkeringen, zijn verminderd met het doel deze volledig af te bouwen. Daarnaast ontstaan binnen gemeenten ook tekorten binnen andere programma s zoals bij de grondbedrijven en de regelingen voor sociale werkvoorzieningen. Een heroriëntatie van gemeenten op hun subsidieverstrekking is het gevolg, resulterend in strengere eisen en controlering. Enkele centrumgemeenten hebben voorbereidingen getroffen voor (wisselende vormen van) trajectfinanciering in navolgende jaren. Voor de maatschappelijke opvang in Arnhem is een forse korting op het budget in 2012 geëffectueerd. Binnen de WMO zijn verschillende gemeenten binnen het werkgebied overgegaan op regiobinding, waardoor opvang in die gemeenten alleen nog is toegestaan voor cliënten uit de eigen regio. Tot op heden worden individuele problemen in overleg met gemeenten opgelost. Binnen de budgetten voor AWBZ-zorg zijn vooralsnog geen grote kortingen toegepast, maar ook hier is te zien dat zorgkantoren strenger worden ten aanzien van toekenningen en criteria. Ook de landelijke overheid wordt strenger en hanteert in toenemende mate regels die een rem vormen op zorg of opvang. In 2012 is dit in verschillende vormen tot uiting gekomen. Denk aan de besluitvorming over de Zorgzwaartepakketten en de naderende eigen bijdrage WMO voor dak- en thuislozen. IrisZorg 12

19 Cliënten kregen in 2012 te maken met eigen bijdragen. GGZ-cliënten moesten in 2012 een eigen bijdrage voor behandeling betalen. Ook binnen de AWBZ is een nieuwe eigen bijdrage in rekening gebracht voor cliënten met extramurale begeleiding. Voor het jaar 2012 heeft IrisZorg besloten deze eigen bijdrage aan cliënten te vergoeden (in het cluster Midden is dit reeds gedaan, in de clusters Noord en Zuid geschiedt dit met terugwerkende kracht). IrisZorg heeft in 2012 nog niet kunnen constateren dat cliënten vanwege deze eigen bijdrage AWBZ zorg zijn gaan mijden. 2.2 Belangrijke ontwikkelingen in de regio s Alle gemeenten hebben te maken met bezuinigingen. Dit leidt tot diversiteit in wat van IrisZorg wordt gevraagd op het gebied van de care activiteiten. Soms gebeurt dit in een klant-leverancier relatie, maar soms treden IrisZorg en gemeenten op als partners in het vinden van oplossingen voor bepaalde doelgroepen. Ook zorgverzekeraars stellen andere eisen bij het maken van productieafspraken. Hieronder een aantal voorbeelden van ontwikkelingen in 2012: Arnhem In 2011 heeft de gemeente Arnhem een nieuwe koers uitgezet voor de maatschappelijke opvang én bezuinigingen doorgevoerd aan de hand van het masterplan Minder opvang, beter leven. In 2012 heeft dit geleid tot herinrichting van de voorzieningen van IrisZorg in Arnhem. Crisisopvang De crisisopvangfaciliteiten zijn afgeslankt. In een andere vorm en op een andere locatie is de crisisopvang opnieuw gerealiseerd. In zes appartementen aan de Stationsstraat kunnen zes gezinnen tijdelijk terecht voor crisisopvang. Deze Tijdelijke Opvang voor Gezinnen biedt onderdak, ondersteuning en begeleiding aan (één)ouder gezinnen die vanwege psychische of sociale problemen, noodsituaties of een combinatie van problemen plotseling hun huis moeten verlaten. Deze mensen kunnen niet bij familie, vrienden of andere hulpinstanties terecht. Individuele personen kunnen voor crisisopvang onder andere terecht bij IrisZorg in Wolfheze. Begin 2012 is tevens de 24-uursopvang aan de Remisestraat in Arnhem verbouwd. Terwijl het pand open was voor cliënten, werd het pand verbouwd tot de nieuwe Doorstroomvoorziening. Met het in gebruik nemen van de Doorstroomvoorziening per 1 juli 2012 kwam een eind aan de herstructurering van de Maatschappelijke Opvang in Arnhem. De Dagopvang aan de Eusebiusbuitensingel en de Nachtopvang aan de Rijnkade zijn per 1 juli gesloten en cliënten zijn doorverwezen naar de nieuwe Doorstroomvoorziening. Beschermd Wonen Arnhem Groningensingel In juli 2012 zijn in de Kliniek aan de Groningensingel in Arnhem als gevolg van ambulantisering 36 van de 70 klinische bedden gesloten, waardoor een gedeelte van het gebouw niet meer wordt gebruikt. Daarvoor is IrisZorg op zoek gegaan naar een nieuwe bestemming. Tegelijkertijd zijn met het zorgkantoor nieuwe afspraken gemaakt over extra plaatsen voor Beschermd Wonen. In Arnhem is er behoefte aan plaatsen voor cliënten die een (klinische) behandeling achter de rug hebben en niet meer willen gebruiken, of cliënten zonder verslavingsproblematiek, maar met voornamelijk psychiatrische problematiek. Deze groep cliënten sluit goed aan bij de cliënten die behandeld worden in de Kliniek. In de vrijgekomen ruimte in de Kliniek, worden daarom 30 appartementen voor Beschermd Wonen gerealiseerd. De verbouwing is inmiddels in gang gezet. De verwachting is dat de nieuwe appartementen in het voorjaar van 2013 opgeleverd worden. Verhuizing Reclassering Arnhem In november 2012 is het team van Reclassering Arnhem verhuisd van de Weerdjesstraat 10 Arnhem naar de overkant in het pand van Reclassering Nederland. In het nieuwe pand zit het team van IrisZorg gezamenlijk met Reclassering Nederland. Met name vanwege veiligheidsaspecten is de keuze gemaakt om dit pand te betrekken. Nijmegen Zwerfjongeren De gemeente Nijmegen, het zorgkantoor en cluster Zuid hebben in 2012 gezamenlijk een oplossing gevonden om de voorziening voor zwerfjongeren te behouden en duurzaam te financieren voor de toekomst. IrisZorg moest al jaren IrisZorg 13

20 geld toeleggen op deze jeugdvoorziening. Eind oktober werd bekend dat partijen overeenstemming hebben bereikt over een toekomstbestendig en financieel haalbaar plan voor de opvang van zwerfjongeren in Nijmegen. Voor de korte termijn dragen de drie partijen bij om het financiële tekort op te lossen. Voor de lange termijn komen er 10 plaatsen Nachtopvang. Dit is een verdubbeling van het huidige aantal. Daarnaast komen er 6 plaatsen Crisisopvang. Vanuit de Crisisopvang stromen jongeren door naar zorg (bijvoorbeeld Beschermd Wonen), een traject met ambulante begeleiding, terug naar huis of naar de voorziening voor wonen met begeleiding voor dag en nacht. De voorziening wonen met begeleiding voor dag en nacht lijkt op de huidige woonzorg bij Sancta Maria (SaM) in Nijmegen, maar zal elders gehuisvest worden. Het aantal plaatsen gaat terug van 27 naar 18. In totaal gaat de voorziening voor zwerfjongerenopvang van 32 naar 34 plaatsen, maar de verdeling is anders. Oog voor talent In juni verleende de gemeente Nijmegen subsidie aan IrisZorg voor de nieuwe werkcorporatie 'Oog voor Talent'. De afdeling Werk & Activiteiten regio Zuid heeft in 2012 veel energie gestoken in de ontwikkeling van deze werkcorporatie. De werkcorporatie is een vervolg op eerdere reintegratietrajecten (bijvoorbeeld banenpool, Melkert en wijkwerk) en heeft als doel inwoners van Nijmegen met een WWB-uitkering (Wet Werk en Bijstand) weer bij het arbeidsproces te betrekken. De deelnemers worden via de afdeling Werk & Activiteiten intern bij IrisZorg geplaatst om werkervaring op te doen. In deze tijd houden de deelnemers hun uitkering. Via algemene en vaktechnische trainingen werkt iedere deelnemer op zijn eigen niveau, gericht op een functie, aan zijn CV en eventuele certificaten. Vervolgens wordt hij of zij gecoacht tijdens een oriëntatiebaan. Bij gebleken geschiktheid gaat deze over in een reguliere baan. Er zijn vier sectoren benoemd waarin IrisZorg werkervaring aanbiedt: productie, dienstverlening, transport en multimedia. Op deze gebieden ziet IrisZorg uitstroommogelijkheden. Verbouwing MFC Nijmegen De Dag- en Nachtopvang van IrisZorg in Nijmegen, ook wel het MultiFunctioneelCentrum (MFC) genoemd, is in 2012 flink verbouwd. Er zijn 37 individuele appartementen gerealiseerd, zodat cliënten die in de Dag- en Nachtopvang verblijven een individuele plaats kunnen krijgen. Dit als mogelijke eerste stap om ooit weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. In de zomer van 2012 zijn de eerste 22 appartementen opgeleverd. Eind december 2012 is de verbouwing voltooid. Apeldoorn Zwerfjongeren De gemeente Apeldoorn en cluster Noord hebben een aanbod voor opvang van zwerfjongeren ontwikkeld. Het aantal plaatsen op de Crisisopvang Jongeren in Apeldoorn is uitgebreid. De Crisisopvang voor jongeren bestond uit zes plaatsen en is in februari 2012 uitgebreid naar acht plaatsen. Deze uitbreiding heeft plaats gevonden binnen het bestaande gebouw aan de Calypsostraat in Apeldoorn, voorziening JIP. Ook op het Hoogeland zijn drie time-out plaatsen gecreëerd. Nieuwe locatie Filmschool IrisZorg in Harderwijk Door de toenemende vraag van cliënten naar leerwerktrajecten bij Filmschool IrisZorg is er in augustus een nieuwe locatie in Harderwijk bij gekomen. De afgelopen vier jaar hebben deelnemers van Filmschool IrisZorg in Nijmegen tientallen filmproducties gerealiseerd. Meedraaien in deze producties is voor hen een belangrijke stap geweest naar een gezonde levensstijl. Naast een zinvolle dagbesteding, kunnen deelnemers via de filmschool doorstromen naar regulier onderwijs of wordt er in samenwerking met reintegratiepartners een traject naar de reguliere arbeidsmarkt uitgezet. Lelystad Voorbereiden nieuwe woonvoorziening In april 2012 werd bekend dat IrisZorg in overleg met de gemeente Lelystad aan de Gondel in Lelystad haar bestaande lokale zorgactiviteiten onder wil brengen. Het gaat om de voorzieningen Crisisopvang, Beschermd Wonen en Begeleid Wonen. Na verbouwing van het pand zijn er 45 appartementen: 24 voor Beschermd Wonen, 12 voor Begeleid Wonen en 9 voor Crisisopvang. IrisZorg is in samenwerking met de gemeente en de buurt in 2012 bezig geweest de aankoop voor te bereiden. IrisZorg 14

21 Er is een buurtbeheergroep opgericht die regelmatig bijeen komt en er is een ontwerp gemaakt voor de verbouwing van het pand. Ook is er een aanvraag voor het wijzigen van het bestemmingsplan ingediend. In december heeft de gemeenteraad van Lelystad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. De nieuwe omgevingsvergunning ligt tot half februari 2013 ter inzage. Mocht alles volgens planning verlopen dan zal de woonzorgvoorziening medio 2014 in gebruik genomen worden. Doetinchem Beschermd wonen In 2011 heeft IrisZorg de monumentale villa aan de Terborgseweg 63 in Doetinchem gekocht. Na het besluit van het College van B&W om de Dag- en Nachtvoorziening niet te verhuizen naar de Terborgseweg, is in 2012 gewerkt aan de voorbereidingen om de Terborgseweg 63 gereed te maken voor een voorziening voor Beschermd Wonen. De Beschermd Woonvoorziening wordt gebouwd op het perceel achter het bestaande pand. Gemeente en IrisZorg werken nauw samen om de nieuwbouw zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij het pand en de overige woningen aan de Emmastraat. In het pand zelf is in 2012 achterstallig onderhoud uitgevoerd. Daarnaast zijn er enkele aanpassingen in het pand gedaan om het geschikt te maken voor kantoorruimte. De geplande oplevering van het pand is begin Ede Traject Financiering De gemeente Ede heeft met ondersteuning van adviesbureau BMC en met de uitvoerende zorgpartners, waaronder IrisZorg, gewerkt aan de beschrijving van de systematiek van trajectfinanciering. Met trajectfinanciering poogt de gemeente Ede meerdere doelen na te streven: integraliteit, transparantie van de geleverde diensten, consistentie van bijvoorbeeld screening van nieuwe cliënten, resultaatsturing en bevorderen van ondernemerschap. Uiteindelijk doel is de kosten te beheersen en de kwaliteit te borgen. De trajectfinanciering wordt per 1 januari 2013 ingevoerd. Behandeling Beddenreductie en ambulantisering Cluster Behandeling en Reclassering heeft als antwoord op de financiële eisen in het kader van de Zorgverzekeringswet van zorgverzekeraar Menzis in de eerste helft van 2012 een beddenreductie gerealiseerd van 40 bedden, dat wil zeggen 28% van het klinische aanbod. Tegelijkertijd met de beddenreductie is de ambulante behandeling sterk uitgebreid. IrisZorg heeft daarmee als een van de eersten in de GGZ/verslavingszorg de gewenste omslag gemaakt. De resultaten van deze omslag waren al meteen merkbaar in De behandelduur is verkort en meer patiënten maken hun behandeling af. Het aantal patiënten dat de behandeling niet afmaakt (drop-out) is gedaald van 33% naar 20% en het niet komen opdagen bij afspraken ambulant (no-show) gedaald van 15% naar 7,5%. Het gemiddeld aantal verblijfsdagen is afgenomen tot 60 dagen. Daarnaast is de gemiddelde behandeltijd afgenomen van gemiddeld 11 naar 6 maanden. 2.3 Nieuwe samenwerkingsinitiatieven met zorgaanbieders in 2012 De in het oog springende ontwikkeling op het gebied van samenwerking met zorgaanbieders is de realisatie van FACT-teams (Flexible Assertive Community Treatment) op verschillende plaatsen. Nieuwe FACT-teams zijn die in Apeldoorn en Nijmegen. FACT-team Apeldoorn In Apeldoorn is IrisZorg gestart met deelname aan FACT-teams van collega GGZ instelling GGNet. Medewerkers van IrisZorg brengen hun deskundigheid in, zowel op het gebied van verslavingsbehandeling als maatschappelijke begeleiding. De samenwerking van GGNet en IrisZorg concentreert zich vooralsnog op Apeldoorn en omgeving. IrisZorg 15

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat jaarbericht 2012-2013 Voorwoord 3 In dit Jaarbericht 2012-2013 kunt u een aantal portretten van cliënten lezen. Verhalen over hun leven en toekomst. Een rode draad in deze

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Stichting IrisZorg. Arnhem, december 2014. 15 december 2014

Jaardocument 2013. Stichting IrisZorg. Arnhem, december 2014. 15 december 2014 Jaardocument 2013 Stichting IrisZorg 15 december 2014 Arnhem, december 2014 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 15 december 2014 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 15 december 2014 IrisZorg 1 Jaardocument

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief Aan: De gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 9 december

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based Lars van Driel Projectleider IRIS in de Buurt WWW.IRISZORG.NL Centrale positie Vervolgdia, plaats hier je tekst 2 Algemeen Preventie heeft pas echt

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Professionals in jeugden opvoedhulp

Professionals in jeugden opvoedhulp Professionals in jeugden opvoedhulp Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Thuis, op school en in de buurt verzorgen we specialistische hulpverleningsprogramma s. Ook bieden we

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

EXPERIMENT nieuwe buren

EXPERIMENT nieuwe buren EXPERIMENT nieuwe buren Cliënten zijn het best af als zij zoveel mogelijk op eigen kracht in zo normaal mogelijke omstandigheden kunnen functioneren. Daar kan geen professional tegenop. Als we in staat

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie Evaluatie Housing First Titel van de presentatie Toelichting Housing First Uitgangspunt is: iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. HF biedt dak- en thuisloze mensen met meervoudige complexe

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Dialoog, co creatie en coalitievorming

Dialoog, co creatie en coalitievorming Dialoog, co creatie en coalitievorming Van het faciliteren van netwerken naar het regisseren van een integrale benadering en werkwijze. rik.gerritsen@vggm.nl egbert.van.der.meer@bmc.nl Workshop 6 Kaders

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

Zorgpad alcohol en ouderen t.b.v. Huisarts

Zorgpad alcohol en ouderen t.b.v. Huisarts Zorgpad alcohol en ouderen t.b.v. Huisarts 1. De rol van de huisarts De huisarts kijkt op basis van de anamnese m.b.v. de Audit C of ICD 10 de cliënt alcoholafhankelijk is en doorverwezen moet worden naar

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden Maatschappelijk aanbesteden in vogelvlucht Mark Waaijenberg B&A Groep Maatschappelijk aanbesteden IN PERSPECTIEF 2 Samenleving Terugtreden is vooruitzien Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Verstikkende

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Waar je ook gaat, daar ben je

Waar je ook gaat, daar ben je Verkort Jaarverslag 2014 Waar je ook gaat, daar ben je Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening / www.cvd.nl Schorem doet mee met CVD Makes My Day Ketenpartnerontbijt Sport en

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.07.06 B&W verg.. : 26 juni 2012 Commissie : commissie MO Onderwerp: Afweging hostel 3, 4 en 5 Cie_verg. : 29 augustus 2012 Raadsverg.. : 11 september 2012 1) Status

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland December 2013 Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland Inhoud Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland... 3 Financiën... 3 Omzetgroei... 3 Geldwerving*...

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak en leeswijzer 1 2 Doelen 2.1 Doelen van beleid 3 2.2 Doelen van sociale wijkteams Krimpenerwaard

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Actieplan Alcoholzorg. verslag activiteiten over het jaar 2003

Actieplan Alcoholzorg. verslag activiteiten over het jaar 2003 Actieplan Alcoholzorg verslag activiteiten over het jaar 2003 september 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN...4 3. RESULTATEN VAN HET TWEEDE JAAR ACTIEPLAN ALCOHOLZORG...5

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik Arbeidsrehabilitatie Traditionele aanpak: langdurige, stapsgewijze voorbereiding (SV) voorafgaand aan plaatsing in echte

Nadere informatie

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop Beschermd Wonen en Opvang

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop Beschermd Wonen en Opvang VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop Beschermd Wonen en Opvang De intentieovereenkomst ten behoeve van de dienstverlening voor Beschermd Wonen en Opvang kan leiden tot deelovereenkomsten rondom nieuwe producten,

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 111 Vragen van de leden

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis Beschermd wonen is per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar 43 centrumgemeenten. De centrumgemeenten hebben voor beschermd

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Afdeling Beleidsontwikkeling Innovatie atelier Beschermd Wonen en Opvang Bezoekadres Kreupelstraat 1 Openings t i j d e n Zie gemeente.groningen.nl De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 19 januari 2016 Ons kenmerk

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Openbaar Onderwerp Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen is centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Agenda Terugblik; arrangementen op basis van resultaatgebieden marktconsultaties Vooruitblik verlenging overeenkomst marktconsultaties

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

(Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA. Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016

(Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA. Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016 (Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016 Wat is een mbc? Een gestructureerde kosten-baten afweging van

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Visiedocument FACT GGZ Friesland

Visiedocument FACT GGZ Friesland Visiedocument FACT GGZ Friesland Soort document: Visiedocument Versie: 02 Visie Rehabilitatie begint bij de voordeur! Vanaf het eerste behandelcontact staat het individuele herstelproces van de patiënt

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil:

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Waarom dit project? Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Gebiedsgerichte Zorg Klaas de Jong & Trees Flapper Burgers meelaten denken in een pracht gebied met veel veranderingen (krimp, belangen e.d.) Hun

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld Programma Opening, voorstellen Introductie op de proeftuin Aanpak en resultaten Werkwijze Film aanpak Micro-analyses Praktijk voorbeeld Vragen en discussie Waarom? Wat is Proeftuin Ruwaard? Een vitale

Nadere informatie