cl, Verzonden, 3 0 JUNI 2D13 provinsje fryslân provincie fryslân Provinsjale Steaten Leeuwarden, 29 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cl, Verzonden, 3 0 JUNI 2D13 provinsje fryslân provincie fryslân Provinsjale Steaten Leeuwarden, 29 juni 2015"

Transcriptie

1 provinsje fryslân provincie fryslân t 1 postbus hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) telefax: (058) Provinsjale Steaten F. cl, Leeuwarden, 29 juni 2015 Verzonden, 3 0 JUNI 2D13 Ons kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk Bijlage(n) Onderwerp Programma Leeuwarden-Fryslân 2018 E.C.R. Hamelink! (058) of Voortgangsrapportage 1 e kwartaal 2015 stichting Kulturele Haadstêd 2018 Voortgangsrapportage le kwartaal 2015 stichting Kulturele Haadstêd 2018 Geachte Statenleden, Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportage van het eerste kwartaal 2015 van stichting Kultu rele Haadstôd Wij hebben de voortgangsrapportage in de GS vergadering van 23 juni 2015 ter kennisneming aangenomen. Stichting Kulturele Haadstêd 2018 informeert ons vier keer per jaar door middel van een tus sentijds inhoudelijk en financieel voortgangsverslag. U ontvangt deze rapportages ook, zo dat u goed op de hoogte blijft. Daarnaast organiseren wij na de zomer in overleg met uw griffie een gezamenlijke bijeen komst met de raadsleden van de gemeente Leeuwarden over de voortgang van Kulturele Haadstêd. De uitnodiging hiervoor ontvangt u na de zomer. WJj_\La trouwen/erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. GedepeedStaten van Fryslân 1/2- Ons kenmerk:

2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 bij het projectplan Leeuwarden-Fryslân 2018 Vastgesteld in het MT van 1 mei 2015

3 Inhoudsopgave 1. Organisatie Voortgang geplande activiteiten Toelichting op afwijkingen en risico's in dit kwartaal Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen Verwachte afwijkingen en risico's in de komende kwartalen Participatie Voortgang geplande activiteiten Toelichting op afwijkingen en risico's in dit kwartaal Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen Verwachte afwijkingen en risico's in de komende kwartalen Events Voortgang geplande activiteiten Toelichting op afwijkingen en risico's in dit kwartaal Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen Verwachte afwijkingen en risico's in de komende kwartalen Communicatie Voortgang geplande activiteiten Toelichting op afwijkingen en risico's in dit kwartaal Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen Verwachte afwijkingen en risico's in de komende kwartalen Evaluatie en monitoring Voortgang geplande activiteiten Toelichting op afwijkingen en risico's in dit kwartaal Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen Verwachte afwijkingen en risico's in de komende kwartalen Financien Voortgang geplande activiteiten Toelichting op afwijkingen en risico's in dit kwartaal Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen Verwachte afwijkingen en risico's in de komende kwartalen Begroting 2015 en realisatie

4 1. Organisatie 1.1 Voortgang geplande activiteiten ORGANISATIE Q Q Q Q werving en benoeming vijf programmaleiders voor de regie op de thema's opzetten programma- en projectmanagement systeem verstrekken opdrachten aan projectleiders voor opstellen businessplan ontvangst businessplannen projecten/events opstellen eerste integraal en logisch samenhangend programma 2018 review op de businessplannen, gericht op wat-vraag en begroting totaal evaluatie op de doelstellingen van het bidbook terugkoppeling naar projectleiders indienen aangepaste businessplannen, incl. review businessplan uitwerken in implementatieplan (hoe-vraag) review op de businessplannen, gericht op hoe-vraag implementatie terugkoppeling naar projectleiders indienen aangepaste businessplannen, incl. review contracteren 35 %van de events contracteren 50 % van de events contracteren 90 % van de events contracteren 100 % van de events tussentijdse voortgangsrapportages events beoordelen projecten voor open programma's per kwartaal eindrapportage project/event indienen periodiek input leveren aan werkgroepen facilitair programma bestuurlijk overleg gemeente-provincie-stichting ambtelijk opdrachtgeversoverleg gemeente-provincie-stichting verbindingsoverleg gemeente-provincie-stichting gereed onder handen nog niet gestart gepland 1.2 Toelichting op afwijkingen en risico s in dit kwartaal Werving programma leiders Ontvangst businessplannen Periodiek input leveren aan facilitair programma 4 van de 5 functies zijn ingevuld, invulling programma leider Community and Diversity wordt binnenkort opgesteld Nog te ontvangen plannen die deadline in Q1 hadden: Romantic painters, Sailing on the grass, Strangers on stage, Escher en Mata Hari Gewijzigde opzet en aansturing door provincie/gemeente is gestart. Nu de (concept) 2, wordt tijdelijk waargenomen door director Network en Legacy

5 businessplannen gereed zijn, kan dit verder ingevuld worden vanuit de inhoudelijke lijn en de 5 E s. In Q2 zal dit nader worden ingevuld, bijvoorbeeld middels een bijeenkomst tussen themaproducenten en de E-teams 1.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen nieuwe activiteit/mijlpaal Q Q Q Verwachte afwijkingen en risico s in de komende kwartalen Ontvangst businessplannen is een proces dat doorloopt t/m Q3 en zal daarna een iteratief proces zijn van fine tuning is een proces dat doorloopt t/m derde kwartaal van 2015 en zal daarna een iteratief proces zijn van fine tuning 3

6 2. Participatie 2.1 Voortgang geplande activiteiten PARTICIPATIE Q Q Q Q educatieprogramma ontwikkelen basisschoolkinderen gezamenlijke aftrap voor ontwikkelen educatieprogramma voortgezet onderwijs uitwerken afspraken met MBO en HBO instellingen uitwerking samenwerking met Alliade en Talant en andere zorgpartijen voortzetten project De Reis Watercampus verbreden en ontwikkelen project De Reis doorontwikkelen informatiekantoor opening nieuw informatiekantoor De Smederij in de Blokhuispoort 1000 ideeen ontvangen voor open programma's gereed onder handen nog niet gestart gepland 2.2 Toelichting op afwijkingen en risico s in dit kwartaal Afwijking verklaring/toelichting risico s Gezamenlijke aftrap voor het ontwikkelen van het educatieprogramma Heeft niet in Q1 plaatsgevonden, is inmiddels gepland in Q2 2.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen nieuwe activiteit/mijlpaal Q Q Q themaproducers en facilitaire werkgroep Empowerment weten hoe de afstemming loopt qua proces en inhoud. De producers van Events zoeken mogelijkheden om bijzondere doelgroepen te laten participeren. 2.4 Verwachte afwijkingen en risico s in de komende kwartalen 4

7 3.Events 3.1 Voortgang geplande activiteiten EVENTS Q Q Q Q ontvangst businessplannen 41 events beoordelen ingediende projecten/events voor de open programma's opstellen eerste integraal en logisch samenhangend programma 2018 vaststellen voorlopig programma 2018 presentatie voorlopig programma op Uitmarkt contracteren 35 % van de events doorontwikkelen projecten/events tussentijdse voortgangsrapportages events presentatie hoofdlijnen programma aan jury contracteren 50% van de events presentatie programma aan jury 90 % van de events gecontracteerd 100% van de events gecontracteerd openingsevent uitvoeren programma 2018 sluitingsevent gereed onder handen nog niet gestart gepland 3.2 Toelichting op afwijkingen en risico s in dit kwartaal Ontvangst businessplannen Nog te ontvangen plannen die deadline in Q1 hadden: Romantic painters, Sailing on the grass, Strangers on stage, Escher en Mata Hari. Inmiddels is gestart met beoordelen van de businessplannen die wel gereed zijn. 3.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen nieuwe activiteit/mijlpaal Q Q Q Verwachte afwijkingen en risico s in de komende kwartalen Ontvangst businessplannen is een proces dat doorloopt t/m Q3 en daarna een iteratief proces is voor de projecten die niet gecontracteerd worden in Q3. 5

8 4. Communicatie 4.1 Voortgang geplande activiteiten COMMUNICATIE Q Q Q Q huisstijl en logo ontwikkelen nieuwe website online doorontwikkeling informatiecentrum ontwikkelen presentatiemateriaal 2018 opzetten beeldbank 2018 restylen social media mediasamenwerking regionale media opzetten uitbrengen nieuwsbrieven organiseren publieksbijeenkomsten zichtbaarheid 2018 realiseren in Leeuwarden en Fryslân ambassadeurs programma opzetten doelgroep gericht materiaal ontwikkelen guerillamarketing jaarplan communicatie meten resultaten communicatie in relatie tot doelstellingen uit bidbook gereed onder handen nog niet gestart gepland 4.2 Toelichting op afwijkingen en risico s in dit kwartaal Nieuwe website online Doorontwikkeling informatiecentrum presentatiemateriaal Beeldbank Restylen social media Website is gereed inclusief Friese versie vertaling, Duitse en Engelse versie gereed in Q2 Plan is gereed inclusief afstemming met provincie, uitvoering onderhanden Animatie in 3 talen gereed, film Liverpool voor sponsoring gereed. Powerpoint template gereed. Standaardpresentatie afronding in Q2 Onderhanden, vooral gericht op ontsluiting en beeldredactie, afronding in Q2, daarna zal deze bijgehouden worden (regulier beeldredactie) Restylen gereed inclusief beheer. Strategie en webcare nog niet 6 Risico, invulling middels stagiaire is

9 mediasamenwerking Uitbrengen nieuwsbrieven Publieksbijeenkomsten Zichtbaarheid (city-/provincie dressing) ingevuld in q1, verwachting Q2 Samenwerking lokale media is ingevuld (huis-aan-huis). Samenwerking LC, FD en Omrop Fryslan is onderhanden, gesprekken worden gevoerd, afronding verwacht in Q2 Opzet gereed, eerste nieuwsbrief in Q2 1 e bijeenkomst was in 28 januari, 2 e bijeenkomst op 30 augustus Onderhanden voor de stad Leeuwarden, provincie in Q2 kwetsbaar Ambassadeursprogramma Uitwerken in Q2 Doelgroepgericht materiaal ontwikkelen Guerrilla marketing Gedaan tav publiek (krant) en club2018. Onderwijs nog onderhanden (lespakket PO via kunstkade) In Q2 wordt algemene brochure in 4 talen uitgebracht. Nog activiteiten gepland, nader geprioriteerd Jaarplan Is gereed. N.v.t Meten resultaten 3 systemen getest, 1 geselecteerd, moet nog opdracht krijgen. N.v.t 4.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen nieuwe activiteit/mijlpaal Q Q Q Webshop 2018.nl / merchandising gereed Maandelijks kernteam communicatie met gemeenten en provincie. Driewekelijks overleg met Merk Fryslân. Producenten bijeenkomsten Club2018 is opgezet en bemenst en wordt uitgevoerd tot en met

10 Opzetten ticketing 2018.nl. Doel om in Q3 een pilot te draaien t.b.v. dataverzameling Voeren van gesprekken met mediapartners t.b.v. strategische samenwerking (NBTC, KLM, NPO, NS/Arriva) 4.4 Verwachte afwijkingen en risico s in de komende kwartalen Driewekelijks overleg met Merk Fryslân. Sprake van een interim- situatie bij Merk Fryslân Op dit moment niet mogelijk om lange termijn afspraken te maken 8

11 5. Evaluatie en monitoring 5.1 Voortgang geplande activiteiten EVALUATIE EN MONITORING Q Q Q Q analyseren doelstellingen bidbook die onder verantwoordelijkheid van de stichting vallen evaluatie van doelstellingen die onder verantwoordelijkheid stichting vallen input leveren aan de onafhankelijke monitoring en evaluatie participeren in onafhankelijke monitoring en evaluatie risico management systematiek uitgewerkt eerste meting/inventarisatie van de risico's actualisatie van de risicoinventarisatie beknopte voortgangsrapportage t.b.v. RvT en colleges van B&W en GS gereed onder handen nog niet gestart gepland 5.2 Toelichting op afwijkingen en risico s in dit kwartaal Eerste meting Is vooral gericht op risico s in financiering en organisatie. Projecten zijn nog niet betrokken in inventarisatie., nog (meerjarige) contracten afgesloten en/of besluiten genomen over de projecten 5.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen nieuwe activiteit/mijlpaal Q Q Q Kennis nemen van uitkomsten nulmeting zoals uitgevoerd door de onafhankelijke monitoring en evaluatie door provincie en gemeente. 5.4 Verwachte afwijkingen en risico s in de komende kwartalen 9

12 6.Financiën 6.1 Voortgang geplande activiteiten FINANCIEN Q Q Q Q start taskforce financiering tweemaandelijkse interne financiële voortgangsrapportage 60 % van de financiering beschikbaar 75 % van de financiering beschikbaar 90 % van de financiering beschikbaar onafhankelijke midtermreview financiering i.o.v. R.v.T. 100 % van de financiering beschikbaar opstellen en vaststellen jaarrekening door R.v.T. actualiseren (meerjaren)begroting actualiseren formatiebegroting vaststellen (meerjaren)begroting door R.v. T. opstellen bestedingsplan communicatie en marketing opstellen bestedingsplan events/projecten gereed onder handen nog niet gestart gepland 6.2 Toelichting op afwijkingen en risico s in dit kwartaal Interne doelstelling 60% financiering niet gerealiseerd Opstellen en vaststellen jaarrekening Circa 50% van de financiering is op dit moment gerealiseerd. Activiteiten van boekjaar 2014 hebben onder verantwoordelijkheid van de gemeente Leeuwarden plaatsgevonden. Aldaar is ook overzicht opgesteld. Controle door de accountant is onderhanden. Afronding in Q Daarnaast zal de stichting op basis van de statuten toch nog een jaarrekening 2014 moeten opstellen ondanks dat daar nauwelijks activiteiten hebben plaatsgevonden. Onvoldoende financiering om ambities bidbook te realiseren 6.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen nieuwe activiteit/mijlpaal Q Q Q

13 6.4 Verwachte afwijkingen en risico s in de komende kwartalen 11

14 7. Begroting 2015 en realisatie. Hierboven is de begroting en realisatie tot en met maart 2015 weergegeven. De kolom verplichting geeft de reeds aangegane verplichtingen op basis van contracten, (arbeids-)overeenkomsten en opdrachtbevestigingen weer. De post onvoorzien is conform bidbook en meerjarenbegroting en is ten behoeve van de opbouw van een minimaal noodzakelijk weerstandsvermogen in het jaar 2018 van 2,5 mln. De opbrengsten zoals deze op dit moment zeker zijn bedragen ca. 3,5 mln. en een bijdrage uit het evenementenfonds. Daarnaast is in-directe funding publieke sector zeker gesteld. Bij de overheden is een opdracht neergelegd om de in-kind bijdragen verder te hogen naar het niveau zoals opgenomen in het bidbook. Wanneer andere opbrengsten zeker zijn gesteld kunnen middels een besluit door de directie van de Stichting meer middelen beschikbaar worden gesteld. De formatie-/personeelsbegroting wordt maandelijks geactualiseerd en gebruikt voor de optimale invulling van de prioriteiten in 2015, te weten het realiseren van de financiering van LWD2018 tot en met De formatieve ruimte bedraagt op dit moment (eind maart 2015) euro. Er wordt gestuurd op invulling van vacatures gedekt via de in-kind bijdragen waardoor de budgettaire ruimte voor events vergroot wordt. 12

15 Events Aangezien het beschikbare budget 2015 voor events circa 3 maal overtekend was, is in intensief overleg met projectleiders van de events en de stichting (de director netwerk en legacy, de businessdirector en de themaproductenten) gevoerd over een sluitend bestedingsplan voor de events in Dit bestedingsplan is gebaseerd op enerzijds inhoudelijke gronden (welke projecten moeten starten gegeven hun lange looptijd (dit betreft slechts enkele geselecteerde projecten), welke projecten hebben middelen nodig voor visieontwikkeling en businessplannen inclusief funding en welke pilots en experimenten willen we reeds doen en anderzijds het beschikbare budget. Eind maart heeft de directie van de stichting het sluitende bestedingsplan vastgesteld en zijn beschikkingen verstrekt dan wel onderhanden. De formatie en loonkosten van de thema producenten is nader verfijnd en sluit aan met onderliggende overeenkomsten. Alleen de themaproducer Community and Diversity dient nog geworven te worden Organisatie Uitgaven voor bureaukosten zijn nog beperkt. Verplichtingen betreffen de kosten voor accountantscontrole, advisering inzake statuten (notaris) en fiscaliteiten, nagekomen kosten uit 2014 en wervingskosten voor RvT leden in Budget voor reiskosten nationaal lijkt toereikend, budget voor verzekeringen en huisvesting is te laag door hoge verzekeringskosten (met name ziektekosten) en aangekondigde huurverhogingen in de blokhuispoort. Participatie Het onderdeel participatie, legacy en exchange betreft onder andere de internationale reis- en verblijfkosten. Uitgaven dienen goed gemonitord c.q. gepland te worden in het najaar van 2015 om binnen het budget te blijven. Marketing en communicatie Het marketing en communicatiebudget dient nog nader gedetailleerd te worden en wordt strikt gemonitord. De opgenomen detaillering is derhalve indicatief. Verplichtingen betreffen de bijdragen aan Uitmarkt en Oerol. Evaluatie en monitoring Gebleken is dat het budget van de RvT te laag was begroot. Er was in 2014 uitgegaan van 1 voorzitter en 3 leden. In 2015 zal na het aftreden van een lid en het benoemen van 2 nieuwe leden de basisbezetting uit 4 leden en 1 voorzitter bestaan. 13

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

Jaarplan 2008 projectbureau NHW

Jaarplan 2008 projectbureau NHW Jaarplan 2008 projectbureau NHW Hoofdlijn... 2 Uitwerkingen per dossier... 5 1 - Kwaliteit... 5 2 - Marketing, Communicatie & pr... 6 3 - Liniebrede projecten... 8 4 - Internationale samenwerking... 10

Nadere informatie

Begroting 2015 September 2014

Begroting 2015 September 2014 Begroting 2015 September 2014 INHOUDSOPGAVE BEGROTING Samenstelling bestuur 4 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting 9 2.1 Thema s 10 2.1.1 Culturele hoofdstad 10 2.1.2 Transformatie

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer?

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer? Technische vragen 2 e bestuursrapportage 2013 VVD Blz. 6: Grondexploitaties. Er wordt nu een waarschuwing gegeven dat er een verhoging van de verliesvoorziening dient plaats te vinden. 1. Is daar het scenario

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen Omslag_Jaarstukken_2011.qxp:439x297 30-03-2012 11:06 Pagina 1 Jierstikken 2011 Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach Jierstikken 2011 Fryslân: iepen en eigen Fryslân: iepen en eigen Jierstikken

Nadere informatie

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT Stichting COMMIT Versie 1.0 Maart 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 3. Planning en begroting... 7 4. Financiële verantwoording...

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad,

Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad, Begroting 2014 Vastgesteld door de Raad van Toezicht en het bestuur d.d. 12-12-2013, met een positief advies van de Versie 2.0 medezeggenschapsraad d.d. 03-12-2013. 18-11-2013 2 Hoogezand, 18 november

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie