Monitoring van het sociaal domein Grip op ontwikkelingen binnen Jeugd, Wmo en Participatie. Eersel, 3 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring van het sociaal domein Grip op ontwikkelingen binnen Jeugd, Wmo en Participatie. Eersel, 3 maart 2015"

Transcriptie

1 Monitoring van het sociaal domein Grip op ontwikkelingen binnen Jeugd, Wmo en Participatie Eersel, 3 maart 2015

2 Doel en verwachtingen Wat is het doel van deze avond en wat verwacht u van hiervan? Het doel van de avond: 1. U informeren over de monitoring van de bedrijfsvoering van het CJG+ 2. Op interactieve wijze met u nadenken over beleidsmonitoring van het sociaal domein 3. Aan de hand van een praktijkcasus verkrijgt u inzicht in de werking van het calamiteitenprotocol Wat verwacht u van deze avond? Verloop Resultaat Ten aanzien van vervolg? 1

3 Achtergrond Waar komen wij vandaan? Het sociaal domein in De Kempen: 1. Wmo 2. Jeugdhulp 3. Participatiewet De vier gemeenteraden van de Kempen hebben het beleidskader 3D samenhang sociaal domein vastgesteld (voorjaar 2014). 2

4 Agenda De komende twee uur staan in het teken van monitoring in het sociaal domein Achtergrond en principes monitoring sociaal domein Monitoring bedrijfsvoering (informerend) Monitor beleid sociaal domein (interactief) Calamiteiten (interactief) Afsluiting 10 min 10 min 45 min 45 min 10 min 3

5 Achtergrond Huidige activiteiten in relatie tot de monitoring Vanuit ISD de Kempen 1. Jaarlijkse P&C-cyclus met: Jaarlijks bedrijfsplan (voor aanvang kalenderjaar) Voor 1 maart jaarrekening + toelichting op de diverse beleidsterreinen Voor 15 april begroting, meerjarenraming + toelichting op de diverse beleidsterreinen (Per kwartaal) Managementrapportage (+ kernkaarten per gemeente) Vanuit ISD en/of de gemeente 1. Klanttevredenheidsonderzoeken Wmo in ISDverband 2. In de gemeente Eersel is op eigen initiatief in 2013 een klanttevredenheidsonderzoek Wmo uitgevoerd 3. Gemeentelijk onderzoek Waar staat je gemeente. In 2014 uitgevoerd met specifieke vragen rondom Wmo en Jeugd 4

6 Achtergrond Monitoring Wmo Welzijnskader (waaronder de Wmo) Eersel is in voorbereiding Overlegtafel (afvaardiging zorgaanbieders) in het kader van begeleiding die in 2015 wordt voortgezet. Activiteiten overlegtafel zijn met name gericht op monitoring begeleiding en ontwikkelagenda (transformatie) In jaarlijkse P&C-cyclus met bijbehorende documenten worden de nieuwe Wmo-taken opgenomen en gemonitord De vraag ligt voor of er begin 2016 een breed klanttevredenheidsonderzoek Wmo kan worden uitgevoerd (meten ervaringen over 2015) 5

7 Achtergrond Monitoring Participatiewet Binnenkort wordt de Visie op de Participatiewet door uw gemeenteraad behandeld (mei 2015). De doelstellingen binnen deze visie voor de vier Kempengemeenten zijn: 1. Maximale participatie en mate van zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoner zelf en zijn of haar sociale netwerk 2. Effectieve en efficiënte ondersteuning 3. Bij meervoudige problematiek wordt gewerkt met 1 integraal plan voor het hele huishouden en 1 regisseur 4. Minder gebruik van complexe zorg door eerdere en betere zorgverlening Na behandeling van de visie zullen de doelstellingen worden vertaald naar indicatoren, die worden meegenomen in de monitor. De wijze van monitoring in het kader van de Participatiewet (aanvullend op de huidige taken) maakt onderdeel uit van de besluitvorming omtrent de Verordening Participatie (die begin juli 2015 aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden). Met het voorleggen van de Verordening zal tevens een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd hoe de monitoring zal worden ingevuld (als aanvulling op bestaande taken). Aandacht voor onder meer: nieuwe instrumenten, cijfers en aantallen + toelichting en resultaten (waaronder ook ervaringen van klanten). 6

8 Achtergrond Monitoring Jeugd 1 januari 2015 zijn de Jeugdhulptaken grotendeel gedecentraliseerd naar het gemeentelijk niveau. Daarmee heeft een transitie plaatsgevonden van beleidsverantwoordelijkheden en -taken naar het gemeentelijk niveau. De hiervoor benodigde kaders zijn begin 2014 vastgelegd in het Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in De Kempen. Om de beleidsverantwoordelijkheden en -taken operationeel uit te voeren is in de loop van 2014 een organisatie opgezet, namelijk het CJG+. Deze organisatie is met de decentralisatie op 1 januari 2015 effectief gestart. Naast het CJG+ is er een rol weggelegd voor organisaties voor gespecialiseerde jeugdhulp, regionaal ingekocht via de gemeente Eindhoven. Om grip te krijgen op de bedrijfs- en de beleidskant, wordt momenteel gewerkt aan de monitoring van deze twee onderdelen. Er ligt een motie van de gemeenteraad Eersel met betrekking tot het inzichtelijk krijgen van prestaties en effecten. 7

9 Principes monitoring sociaal domein Het doel is het bereiken van maatschappelijke effecten 1 Maatschappelijk doel 3 2 Meetbare begrippen Maatschappelijke effecten Meetbare begrippen Maatschappelijke effecten Meetbare begrippen Meetbare begrippen Meetbare begrippen Maatschappelijke Maatschappelijke effecten Maatschappelijke effecten Maatschappelijke effecten effecten Effectindicatoren Acties Effectindicatoren Effectindicatoren Effectindicatoren Acties Acties Acties Acties Prestatieindicator Prestatieindicator Prestatieindicatoindicator Prestatieindicator 6 Prestatie- 7 Prioritering: Kaderstellend Uitvoerend

10 Principes monitoring sociaal domein Op basis van de doelenboom worden er een tweetal monitors ingericht Maatschappelijk doel Maatschappelijke effecten Meetbare begrippen n Meerjaren strategische visie 1. Monitor beleid Effectindicatoren Effectindicatoren Acties Acties Prestatieindicator Kaderstellend Uitvoerend Going concern 2. Monitor bedrijf 9

11 Agenda Het informerend onderdeel monitoring bedrijfsvoering Achtergrond en principes monitoring sociaal domein Monitoring bedrijfsvoering (informerend) Monitor beleid sociaal domein (interactief) Calamiteiten (interactief) Afsluiting 10 min 10 min 45 min 45 min 10 min 10

12 Monitoring bedrijfsvoering De principes van de bedrijfsvoering komen terug in de monitoring 11

13 Monitoring bedrijfsvoering Formuleren van indicatoren % -2% Data Informatie Kennis en inzichten 12

14 Monitoring bedrijfsvoering Kwantitatieve duiding en kwalitatieve duiding Rapportages met indicatoren en informatie Kwantitatieve duiding: 1. Indicatoren en beleidsinformatie 2. Vormt onderdeel van het instrumentarium 3. Voor constante sturing, beheersing en verbetering 4. Als integraal onderdeel van de P&C-cyclus Reflexieve monitoring Kwalitatieve duiding: 1. Professionals en betrokkenen benutten om de kennis en inzichten die zij hebben 2. Zodat er een proces gecreëerd kan worden van gerichtere, intelligentere en snellere verbetering 3. Extra raadssessies met professionals die het verhaal vertellen achter de cijfers 13

15 Monitoring bedrijfsvoering De P&C-cyclus en reflexieve monitoring 1 2 Verbeteringsgerichte duiding Warme overdracht Berap 2 3 Warme overdracht jaarrapportage

16 Kunt u zich vinden in de frequentie van twee keer per jaar rapporteren richting de raad A. Ja B. Nee 50% 50% 15 Ja Nee

17 Met wie wilt u periodiek in gesprek over de rapportages richting de raad A. In gesprek met het college B. In gesprek met het college en met verantwoordelijken van het CJG+ C. In gesprek met het college, verantwoordelijken van het CJG+ en maatschappelijke partners D. Slechts oplevering rapportage 16 In gesprek met het college 25% 25% 25% 25% In gesprek met het college en... In gesprek met het college, ve... Slechts oplevering rapportage

18 Stel dat u mondeling geïnformeerd wordt, hoe wilt u dan geïnformeerd worden? A. Algemene overdracht B. Focus op een themaof onderwerp (op verzoek van de raad) C. Combinatie van beiden D. Geen van beiden 17 Algemene overdracht 25% 25% 25% 25% Focus op een thema- of onder... Combinatie van beiden Geen van beiden

19 Agenda Het interactief onderdeel monitoring beleid Achtergrond en principes monitoring sociaal domein Monitoring bedrijfsvoering (informerend) Monitor beleid sociaal domein (interactief) Calamiteiten (interactief) Afsluiting 10 min 10 min 45 min 45 min 10 min 18

20 Monitoring beleid sociaal domein Nieuwe uitdagingen vragen een hogere mate van beleidssturing, welke monitoring van het sociaal domein kan leveren 19

21 Monitoring beleid sociaal domein Voor monitoring van het beleidsdomein is er een scala aan mogelijkheden beschikbaar. Dat vraagt van ons na te denken wat wij willen weten. 20

22 Monitoring beleid sociaal domein Doelen jeugdhulp op basis van het MJBK Dichtbij Bevorderen nabijheid Jeugdhulp Bevorderen toegankelijkheid Jeugdhulp Bevorderen veilige omgeving voor het kind In Samenhang Bevorderen eigen kracht Bevorderen sterke sociale samenleving Bevorderen activatie leefgebieden Effectief Bevorderen kwaliteit Jeugdhulp Bevorderen effectiviteit Jeugdhulp Bevorderen betaalbaarheid Jeugdhulp 21

23 Monitoring beleid sociaal domein met de focus op jeugd Opdracht: Uitwerking effectindicatoren Een vijftal groepen zijn geformeerd. Elk van deze groepen krijgt een vel papier waarop een doel is genoemd. Op het vel papier zijn passages uit het MJBK opgenomen die het doel onderbouwen. 1. Het is de bedoeling om op basis van de doelen het belangrijkste concrete maatschappelijk effect te benoemen. (10 min) 2. Op basis van dit maatschappelijk effect formuleren de groepen een effectindicatoren en doen suggesties hoe deze te meten is. (10 min) 3. Als laatste wordt er nagedacht over de verbinding van het geformuleerde effect met het gehele sociale domein (4 min) 4. En worden de belangrijkste acties benoemd die bijdragen aan het bereiken van het effect (1 min) Over 25 minuten komen we weer samen. En presenteert elk groepje de uitkomsten. Vervolgens wordt er plenair gestemd over de uitkomsten. 22

24 Dichtbij Doel: De Jeugdhulp is dichtbij georganiseerd Doelen benoemd in MJBK Bevorderen dat ondersteuning en zorg voor jeugd dichtbij het kind en de gezinnen wordt georganiseerd Bevorderen dat de nadruk komt te liggen op een laagdrempelig aanbod Bevorderen dat de nadruk komt te liggen op preventie (gebaseerd op vraag naar ondersteuning en goede verbinding met zwaardere vormen van ondersteuning) Bevorderen dat er een integrale en samenhangende aanpak mogelijk wordt gemaakt Hulp wordt ingeroepen in de natuurlijke leefomgeving, het kind wordt niet doorverwezen Basis van de ondersteuning vindt zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de jeugdigen en hun gezinnen plaats GROEP 1 Concreet maatschappelijk effect Uitwerking van de concrete maatschappelijke effecten met meetbare begrippen die het gevolg zijn van het behalen van het doel. Werk één effect uit of wijs het belangrijkste effect aan. Meting Geef suggesties of wensen hoe de indicator gemeten wordt. Effectindicatoren Maak het (belangrijkste) maatschappelijk effect meetbaar. Denk eraan dat het specifiek (wat willen we bereiken, doelgroep) en meetbaar (vergroten, verkleinen, en hoe substantieel?) is. Werk één indicator uit of wijs de belangrijkste indicator aan. Acties Sociaal Domein Geef aan hoe het gewenste effect zich verhoudt tot het gehele sociale domein. Som op welke acties (op operationeel niveau) gaan bijdragen aan het behalen van het genoemde belangrijkste effect. 23

25 Agenda Het interactief onderdeel calamiteiten Achtergrond en principes monitoring sociaal domein Monitoring bedrijfsvoering (informerend) Monitor beleid sociaal domein (interactief) Calamiteiten (interactief) Afsluiting 10 min 10 min 45 min 45 min 10 min 24

26 Introductiefilm Dick Berlijn (oud commandant der strijdkrachten) Consensus nodig over een goede keten van informatie tot acties 25

27 Goed voorbereid zijn op calamiteiten: Samen zorgen dat het past! Wanneer, wie, wat en hoe? WANNEER? Calamiteiten gaan in veel gevallen gepaard met intensieve maatschappelijke, politieke en media-aandacht. Een jongere recidiveert, ondanks toezicht; een kind wordt slachtoffer van geweld in een pleeggezin of vertrouwelijke cliëntinformatie wordt onbedoeld openbaar. Wanneer treedt het calamiteitenprotocol in werking? WIE? Wie wordt er in het geval van een protocol betrokken? Wie vervult welke rol? VOORBEREID ZIJN Iedere Kempengemeente moet voorbereid zijn op calamiteiten om bij incidenten maatschappelijke onrust te kunnen voorkomen/beperken. Wat verwachten we van elkaar, als college, wethouder en raad, als het gaat om informeren en verantwoorden bij calamiteiten in het sociaal domein? WAT? Wat zijn de taken en de verantwoordelijkheden van raad, college en medewerkers?. HOE? Hoe zorgen we dat we goed voorbereid zijn op calamiteiten? Hoe voorkomen we de risicoregelreflex? 26

28 Inhoud calamiteitenprotocol in de Kempen Basisafspraken Wat is een calamiteit? Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en ondersteuning en tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een inwoner van de gemeente heeft geleid. Definitie afgeleid van Jeugdwet, artikel Doelen calamiteitenprotocol: Bij een calamiteit de acute crisissituatie zo snel mogelijk beëindigen en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te beperken Het beperken van maatschappelijke onrust/escalatie ten gevolge van een calamiteit. Waar komt een melding binnen: Via de politie aan de burgemeester Via de betrokken hulpverlenende organisatie aan de afdeling Jeugdhulp (CJG+) Via het gezin of vanuit de samenleving bij het CJG+ Rechtstreeks bij één of meer van de leden van het college van B&W of komt via de media in de openbaarheid: dit is een onwenselijke situatie De gemeente die de melding ontvangt, heeft de verantwoordelijkheid om eventueel andere betrokken gemeenten te informeren en te zorgen voor onderlinge afstemming. Wenselijke situatie: De Kwartiermaker jeugd informeert de IVC-er en betreffende wethouder en de burgemeester. De wethouder is vanuit zijn of haar rol verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de burgemeester voor de openbare orde en veiligheid, en communicatie. 27

29 Rol van het Veiligheidshuis Veiligheidshuis Brabant Zuidoost Wat doet een Veiligheidshuis Veiligheidshuizen spelen een belangrijke rol bij de aanpak van criminaliteit en ernstige overlast. Hierbij is inzet van justitiepartners vaak niet voldoende. Een combinatie van straf en zorg heeft vaak meer effect. Voorbeelden Notoire veelplegers, die voor veel overlast en criminaliteit zorgen in een wijk of gemeente Multi-probleem overlastgevende gezinnen Samenwerking van belang In zulke gevallen is goede samenwerking nodig tussen partners afkomstig uit verschillende ketens. De Veiligheidshuizen geven deze ketenoverstijgende samenwerking succesvol vorm. Effecten Cliënten van het Veiligheidshuis komen relatief minder vaak in aanraking met de politie dan mensen van wie de zaak puur strafrechtelijk is afgedaan. Ex- Veiligheidshuisklanten laten een grotere afname zien in strafbare feiten. 28

30 Wie is vaak betrokken wanneer calamiteiten zich voordoen? Personen, politiek, pers en personeel Politiek De burgemeester: verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, coördinerende rol, communicatie naar buiten en rol van maatschappelijke betekenisgeving of burgervader of burgermoeder Personen Calamiteiten hebben gevolgen voor de slachtoffers en hun directe omgeving. De portefeuillehouder: inhoudelijk verantwoordelijk voor het systeem van jeugdhulp of ondersteuning in het kader van de Wmo 2015 en kijkt hierbij onder andere naar de gemaakte afspraken, in hoeverre deze afspraken zijn nagekomen, etc. De gemeenteraad: Na afloop van de calamiteit wordt de gemeenteraad geïnformeerd. Het zal hierbij gaan om informatie vanuit het gemeentelijk oogpunt. Wanneer het onderzoek van de inspectie is afgerond, wordt de gemeente hiervan op de hoogte gesteld. De gemeenteraad wordt hierover door het college geïnformeerd, waarbij aandacht is voor de openbaarheid van informatie van de inspectie en mogelijke privacygevoelige informatie. Pers De kans is aanwezig dat de pers aandacht aan de calamiteit geeft, hoe klein de calamiteit ook is. Personeel Personeel van het CJG+ en instellingen vanuit de uitoefening van hun taak (het werken met jeugdigen tot 18 jaar en hun naasten) betrokken bij een calamiteit. 29

31 Stappenplan na een melding van een calamiteit Opzet calamiteitenteam en bepalen operationele strategie Stap 1: Opzet calamiteitenteam door de Integraal Veiligheidscoördinator: De gemeente stelt ad hoc een calamiteitenteam samen om de zaak zover als mogelijk zelf actief op te lossen. Het calamiteitenteam bestaat in iedere geval uit: De gemeente: burgemeester (voorzitter), verantwoordelijk wethouder, kwartiermaker CJG+, beleidsmedewerker jeugd, coördinator CJG+, integraal veiligheidscoördinator, communicatiemedewerker, en secretaris. Politie Casusverantwoordelijke Notulist c.q. plotter met opnameapparatuur Het is van belang dat het team snel en flexibel optreedt en dat het een breed netwerk representeert. Incidenteel betrekt de Kwartiermaker CJG+ andere betrokken partijen, zoals het onderwijs of de GGZ. In de eerste vergadering van het calamiteitenteam wordt de frequentie van vergadering afgesproken. In afstemming met Spoedeisende Zorg (SEZ). Stap 2: Operationele strategie bepalen in calamiteitenteam: Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming Wat is er gebeurd? Welke gevolgen kan dit hebben voor de directe omgeving? Welke gevolgen kan dit hebben voor maatschappelijke (on)rust en sociale cohesie? Welke acties moeten worden ondernomen, door wie en wanneer? Communicatie richting media en publiek (publieksvoorlichting) Nazorg 30

32 Proces calamiteitenprotocol in de Kempen Hoe werkt het protocol in de praktijk? Casuïstiek De webmaster komt bij de wethouder welzijn en geeft aan dat er plotseling heel erg veel berichten zijn over Eersel op de sociale media. De berichten geven het volgende aan. Vanmorgen zijn 3 scholieren van het Rythoviuscollege in zorgwekkende toestand met de ambulance opgehaald vanaf het woonadres van een van de jongeren en overgebracht naar de IC van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Op Twitter en Facebook gaat rond dat deze leerlingen pillen hebben geprobeerd die ze naar aanleiding van een scheikunde les hebben gemaakt. Ze hebben hiervoor spullen van school mee naar huis genomen. Van twee van de scholieren is op de school algemeen bekend en ook bij CJG+, zo leert navraag, dat er problemen thuis waren. Uitwerking Toelichting door: - Michiel Oldenhof (IVC-er) - Ria van der Hamsvoord (wethouder) Een half uur later verneemt de wethouder dat één van de drie scholieren is overleden. Deze jongere is in beeld bij het Kempenteam voor Jeugdhulp. Er is een afscheidsbrief van de 3 jongeren gevonden. De toestand van de overige twee scholieren is onverminderd zorgwekkend. 31

33 Agenda Afsluiting Achtergrond en principes monitoring sociaal domein Monitoring bedrijfsvoering (informerend) Monitor beleid sociaal domein (interactief) Calamiteiten (interactief) Afsluiting 10 min 10 min 45 min 45 min 10 min 32

34 Afsluiting En hoe nu verder? Deze raadsessie vormt input voor het volgende: 1. Een korte samenvatting van de input die in deze sessie is gegeven 2. Notitie monitoring in het sociaal domein 3. Aanbevelingen voor het aanscherpen van het calamiteitenprotocol Omdat de laatste raadsessie in de Kempen eind april plaatsvindt, zal de oplevering van de notitie en de aanbevelingen in week 19 (4 mei) zijn. 33

35 Afsluiting Wat is het doel van deze avond en wat verwacht u van hiervan? Het doel van de avond was: 1. U informeren over de monitoring van de bedrijfsvoering van het CJG+ 2. Op een interactieve wijze nadenken over beleidsmonitoring van het sociaal domein 3. Aan de hand van een praktijkcasus inzicht krijgen in de werking van het calamiteitenprotocol Is de avond naar verwachting verlopen? Verloop Resultaat Vervolg? 34

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet 1 Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet Titel: Monitoring van het sociaal domein, grip op ontwikkelingen Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Goede raad voor een sterke raad

Goede raad voor een sterke raad Goede raad voor een sterke raad 10 tips voor gemeenteraden bij de transitie jeugdzorg Rob Gilsing Verwey-Jonker Instituut Josee Gehrke griffier gemeente De Wolden bestuurslid VNG December 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Drie transities, één perspectief

Drie transities, één perspectief Drie transities, één perspectief 2 3 Drie transities, één perspectief 4 5 Hoe kunnen gemeenten de invoering van de Participatie wet, de verbreding van de Wmo op het gebied van onder steuning, begeleiding

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder,

Nadere informatie

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein Beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in het sociale domein 2.1 Wijknetwerk en wijkteams 2.2 Werk en Inkomen 3. Uitgangspunten voor beleid

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie