Monitoring van het sociaal domein Grip op ontwikkelingen binnen Jeugd, Wmo en Participatie. Eersel, 3 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring van het sociaal domein Grip op ontwikkelingen binnen Jeugd, Wmo en Participatie. Eersel, 3 maart 2015"

Transcriptie

1 Monitoring van het sociaal domein Grip op ontwikkelingen binnen Jeugd, Wmo en Participatie Eersel, 3 maart 2015

2 Doel en verwachtingen Wat is het doel van deze avond en wat verwacht u van hiervan? Het doel van de avond: 1. U informeren over de monitoring van de bedrijfsvoering van het CJG+ 2. Op interactieve wijze met u nadenken over beleidsmonitoring van het sociaal domein 3. Aan de hand van een praktijkcasus verkrijgt u inzicht in de werking van het calamiteitenprotocol Wat verwacht u van deze avond? Verloop Resultaat Ten aanzien van vervolg? 1

3 Achtergrond Waar komen wij vandaan? Het sociaal domein in De Kempen: 1. Wmo 2. Jeugdhulp 3. Participatiewet De vier gemeenteraden van de Kempen hebben het beleidskader 3D samenhang sociaal domein vastgesteld (voorjaar 2014). 2

4 Agenda De komende twee uur staan in het teken van monitoring in het sociaal domein Achtergrond en principes monitoring sociaal domein Monitoring bedrijfsvoering (informerend) Monitor beleid sociaal domein (interactief) Calamiteiten (interactief) Afsluiting 10 min 10 min 45 min 45 min 10 min 3

5 Achtergrond Huidige activiteiten in relatie tot de monitoring Vanuit ISD de Kempen 1. Jaarlijkse P&C-cyclus met: Jaarlijks bedrijfsplan (voor aanvang kalenderjaar) Voor 1 maart jaarrekening + toelichting op de diverse beleidsterreinen Voor 15 april begroting, meerjarenraming + toelichting op de diverse beleidsterreinen (Per kwartaal) Managementrapportage (+ kernkaarten per gemeente) Vanuit ISD en/of de gemeente 1. Klanttevredenheidsonderzoeken Wmo in ISDverband 2. In de gemeente Eersel is op eigen initiatief in 2013 een klanttevredenheidsonderzoek Wmo uitgevoerd 3. Gemeentelijk onderzoek Waar staat je gemeente. In 2014 uitgevoerd met specifieke vragen rondom Wmo en Jeugd 4

6 Achtergrond Monitoring Wmo Welzijnskader (waaronder de Wmo) Eersel is in voorbereiding Overlegtafel (afvaardiging zorgaanbieders) in het kader van begeleiding die in 2015 wordt voortgezet. Activiteiten overlegtafel zijn met name gericht op monitoring begeleiding en ontwikkelagenda (transformatie) In jaarlijkse P&C-cyclus met bijbehorende documenten worden de nieuwe Wmo-taken opgenomen en gemonitord De vraag ligt voor of er begin 2016 een breed klanttevredenheidsonderzoek Wmo kan worden uitgevoerd (meten ervaringen over 2015) 5

7 Achtergrond Monitoring Participatiewet Binnenkort wordt de Visie op de Participatiewet door uw gemeenteraad behandeld (mei 2015). De doelstellingen binnen deze visie voor de vier Kempengemeenten zijn: 1. Maximale participatie en mate van zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoner zelf en zijn of haar sociale netwerk 2. Effectieve en efficiënte ondersteuning 3. Bij meervoudige problematiek wordt gewerkt met 1 integraal plan voor het hele huishouden en 1 regisseur 4. Minder gebruik van complexe zorg door eerdere en betere zorgverlening Na behandeling van de visie zullen de doelstellingen worden vertaald naar indicatoren, die worden meegenomen in de monitor. De wijze van monitoring in het kader van de Participatiewet (aanvullend op de huidige taken) maakt onderdeel uit van de besluitvorming omtrent de Verordening Participatie (die begin juli 2015 aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden). Met het voorleggen van de Verordening zal tevens een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd hoe de monitoring zal worden ingevuld (als aanvulling op bestaande taken). Aandacht voor onder meer: nieuwe instrumenten, cijfers en aantallen + toelichting en resultaten (waaronder ook ervaringen van klanten). 6

8 Achtergrond Monitoring Jeugd 1 januari 2015 zijn de Jeugdhulptaken grotendeel gedecentraliseerd naar het gemeentelijk niveau. Daarmee heeft een transitie plaatsgevonden van beleidsverantwoordelijkheden en -taken naar het gemeentelijk niveau. De hiervoor benodigde kaders zijn begin 2014 vastgelegd in het Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in De Kempen. Om de beleidsverantwoordelijkheden en -taken operationeel uit te voeren is in de loop van 2014 een organisatie opgezet, namelijk het CJG+. Deze organisatie is met de decentralisatie op 1 januari 2015 effectief gestart. Naast het CJG+ is er een rol weggelegd voor organisaties voor gespecialiseerde jeugdhulp, regionaal ingekocht via de gemeente Eindhoven. Om grip te krijgen op de bedrijfs- en de beleidskant, wordt momenteel gewerkt aan de monitoring van deze twee onderdelen. Er ligt een motie van de gemeenteraad Eersel met betrekking tot het inzichtelijk krijgen van prestaties en effecten. 7

9 Principes monitoring sociaal domein Het doel is het bereiken van maatschappelijke effecten 1 Maatschappelijk doel 3 2 Meetbare begrippen Maatschappelijke effecten Meetbare begrippen Maatschappelijke effecten Meetbare begrippen Meetbare begrippen Meetbare begrippen Maatschappelijke Maatschappelijke effecten Maatschappelijke effecten Maatschappelijke effecten effecten Effectindicatoren Acties Effectindicatoren Effectindicatoren Effectindicatoren Acties Acties Acties Acties Prestatieindicator Prestatieindicator Prestatieindicatoindicator Prestatieindicator 6 Prestatie- 7 Prioritering: Kaderstellend Uitvoerend

10 Principes monitoring sociaal domein Op basis van de doelenboom worden er een tweetal monitors ingericht Maatschappelijk doel Maatschappelijke effecten Meetbare begrippen n Meerjaren strategische visie 1. Monitor beleid Effectindicatoren Effectindicatoren Acties Acties Prestatieindicator Kaderstellend Uitvoerend Going concern 2. Monitor bedrijf 9

11 Agenda Het informerend onderdeel monitoring bedrijfsvoering Achtergrond en principes monitoring sociaal domein Monitoring bedrijfsvoering (informerend) Monitor beleid sociaal domein (interactief) Calamiteiten (interactief) Afsluiting 10 min 10 min 45 min 45 min 10 min 10

12 Monitoring bedrijfsvoering De principes van de bedrijfsvoering komen terug in de monitoring 11

13 Monitoring bedrijfsvoering Formuleren van indicatoren % -2% Data Informatie Kennis en inzichten 12

14 Monitoring bedrijfsvoering Kwantitatieve duiding en kwalitatieve duiding Rapportages met indicatoren en informatie Kwantitatieve duiding: 1. Indicatoren en beleidsinformatie 2. Vormt onderdeel van het instrumentarium 3. Voor constante sturing, beheersing en verbetering 4. Als integraal onderdeel van de P&C-cyclus Reflexieve monitoring Kwalitatieve duiding: 1. Professionals en betrokkenen benutten om de kennis en inzichten die zij hebben 2. Zodat er een proces gecreëerd kan worden van gerichtere, intelligentere en snellere verbetering 3. Extra raadssessies met professionals die het verhaal vertellen achter de cijfers 13

15 Monitoring bedrijfsvoering De P&C-cyclus en reflexieve monitoring 1 2 Verbeteringsgerichte duiding Warme overdracht Berap 2 3 Warme overdracht jaarrapportage

16 Kunt u zich vinden in de frequentie van twee keer per jaar rapporteren richting de raad A. Ja B. Nee 50% 50% 15 Ja Nee

17 Met wie wilt u periodiek in gesprek over de rapportages richting de raad A. In gesprek met het college B. In gesprek met het college en met verantwoordelijken van het CJG+ C. In gesprek met het college, verantwoordelijken van het CJG+ en maatschappelijke partners D. Slechts oplevering rapportage 16 In gesprek met het college 25% 25% 25% 25% In gesprek met het college en... In gesprek met het college, ve... Slechts oplevering rapportage

18 Stel dat u mondeling geïnformeerd wordt, hoe wilt u dan geïnformeerd worden? A. Algemene overdracht B. Focus op een themaof onderwerp (op verzoek van de raad) C. Combinatie van beiden D. Geen van beiden 17 Algemene overdracht 25% 25% 25% 25% Focus op een thema- of onder... Combinatie van beiden Geen van beiden

19 Agenda Het interactief onderdeel monitoring beleid Achtergrond en principes monitoring sociaal domein Monitoring bedrijfsvoering (informerend) Monitor beleid sociaal domein (interactief) Calamiteiten (interactief) Afsluiting 10 min 10 min 45 min 45 min 10 min 18

20 Monitoring beleid sociaal domein Nieuwe uitdagingen vragen een hogere mate van beleidssturing, welke monitoring van het sociaal domein kan leveren 19

21 Monitoring beleid sociaal domein Voor monitoring van het beleidsdomein is er een scala aan mogelijkheden beschikbaar. Dat vraagt van ons na te denken wat wij willen weten. 20

22 Monitoring beleid sociaal domein Doelen jeugdhulp op basis van het MJBK Dichtbij Bevorderen nabijheid Jeugdhulp Bevorderen toegankelijkheid Jeugdhulp Bevorderen veilige omgeving voor het kind In Samenhang Bevorderen eigen kracht Bevorderen sterke sociale samenleving Bevorderen activatie leefgebieden Effectief Bevorderen kwaliteit Jeugdhulp Bevorderen effectiviteit Jeugdhulp Bevorderen betaalbaarheid Jeugdhulp 21

23 Monitoring beleid sociaal domein met de focus op jeugd Opdracht: Uitwerking effectindicatoren Een vijftal groepen zijn geformeerd. Elk van deze groepen krijgt een vel papier waarop een doel is genoemd. Op het vel papier zijn passages uit het MJBK opgenomen die het doel onderbouwen. 1. Het is de bedoeling om op basis van de doelen het belangrijkste concrete maatschappelijk effect te benoemen. (10 min) 2. Op basis van dit maatschappelijk effect formuleren de groepen een effectindicatoren en doen suggesties hoe deze te meten is. (10 min) 3. Als laatste wordt er nagedacht over de verbinding van het geformuleerde effect met het gehele sociale domein (4 min) 4. En worden de belangrijkste acties benoemd die bijdragen aan het bereiken van het effect (1 min) Over 25 minuten komen we weer samen. En presenteert elk groepje de uitkomsten. Vervolgens wordt er plenair gestemd over de uitkomsten. 22

24 Dichtbij Doel: De Jeugdhulp is dichtbij georganiseerd Doelen benoemd in MJBK Bevorderen dat ondersteuning en zorg voor jeugd dichtbij het kind en de gezinnen wordt georganiseerd Bevorderen dat de nadruk komt te liggen op een laagdrempelig aanbod Bevorderen dat de nadruk komt te liggen op preventie (gebaseerd op vraag naar ondersteuning en goede verbinding met zwaardere vormen van ondersteuning) Bevorderen dat er een integrale en samenhangende aanpak mogelijk wordt gemaakt Hulp wordt ingeroepen in de natuurlijke leefomgeving, het kind wordt niet doorverwezen Basis van de ondersteuning vindt zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de jeugdigen en hun gezinnen plaats GROEP 1 Concreet maatschappelijk effect Uitwerking van de concrete maatschappelijke effecten met meetbare begrippen die het gevolg zijn van het behalen van het doel. Werk één effect uit of wijs het belangrijkste effect aan. Meting Geef suggesties of wensen hoe de indicator gemeten wordt. Effectindicatoren Maak het (belangrijkste) maatschappelijk effect meetbaar. Denk eraan dat het specifiek (wat willen we bereiken, doelgroep) en meetbaar (vergroten, verkleinen, en hoe substantieel?) is. Werk één indicator uit of wijs de belangrijkste indicator aan. Acties Sociaal Domein Geef aan hoe het gewenste effect zich verhoudt tot het gehele sociale domein. Som op welke acties (op operationeel niveau) gaan bijdragen aan het behalen van het genoemde belangrijkste effect. 23

25 Agenda Het interactief onderdeel calamiteiten Achtergrond en principes monitoring sociaal domein Monitoring bedrijfsvoering (informerend) Monitor beleid sociaal domein (interactief) Calamiteiten (interactief) Afsluiting 10 min 10 min 45 min 45 min 10 min 24

26 Introductiefilm Dick Berlijn (oud commandant der strijdkrachten) Consensus nodig over een goede keten van informatie tot acties 25

27 Goed voorbereid zijn op calamiteiten: Samen zorgen dat het past! Wanneer, wie, wat en hoe? WANNEER? Calamiteiten gaan in veel gevallen gepaard met intensieve maatschappelijke, politieke en media-aandacht. Een jongere recidiveert, ondanks toezicht; een kind wordt slachtoffer van geweld in een pleeggezin of vertrouwelijke cliëntinformatie wordt onbedoeld openbaar. Wanneer treedt het calamiteitenprotocol in werking? WIE? Wie wordt er in het geval van een protocol betrokken? Wie vervult welke rol? VOORBEREID ZIJN Iedere Kempengemeente moet voorbereid zijn op calamiteiten om bij incidenten maatschappelijke onrust te kunnen voorkomen/beperken. Wat verwachten we van elkaar, als college, wethouder en raad, als het gaat om informeren en verantwoorden bij calamiteiten in het sociaal domein? WAT? Wat zijn de taken en de verantwoordelijkheden van raad, college en medewerkers?. HOE? Hoe zorgen we dat we goed voorbereid zijn op calamiteiten? Hoe voorkomen we de risicoregelreflex? 26

28 Inhoud calamiteitenprotocol in de Kempen Basisafspraken Wat is een calamiteit? Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en ondersteuning en tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een inwoner van de gemeente heeft geleid. Definitie afgeleid van Jeugdwet, artikel Doelen calamiteitenprotocol: Bij een calamiteit de acute crisissituatie zo snel mogelijk beëindigen en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te beperken Het beperken van maatschappelijke onrust/escalatie ten gevolge van een calamiteit. Waar komt een melding binnen: Via de politie aan de burgemeester Via de betrokken hulpverlenende organisatie aan de afdeling Jeugdhulp (CJG+) Via het gezin of vanuit de samenleving bij het CJG+ Rechtstreeks bij één of meer van de leden van het college van B&W of komt via de media in de openbaarheid: dit is een onwenselijke situatie De gemeente die de melding ontvangt, heeft de verantwoordelijkheid om eventueel andere betrokken gemeenten te informeren en te zorgen voor onderlinge afstemming. Wenselijke situatie: De Kwartiermaker jeugd informeert de IVC-er en betreffende wethouder en de burgemeester. De wethouder is vanuit zijn of haar rol verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de burgemeester voor de openbare orde en veiligheid, en communicatie. 27

29 Rol van het Veiligheidshuis Veiligheidshuis Brabant Zuidoost Wat doet een Veiligheidshuis Veiligheidshuizen spelen een belangrijke rol bij de aanpak van criminaliteit en ernstige overlast. Hierbij is inzet van justitiepartners vaak niet voldoende. Een combinatie van straf en zorg heeft vaak meer effect. Voorbeelden Notoire veelplegers, die voor veel overlast en criminaliteit zorgen in een wijk of gemeente Multi-probleem overlastgevende gezinnen Samenwerking van belang In zulke gevallen is goede samenwerking nodig tussen partners afkomstig uit verschillende ketens. De Veiligheidshuizen geven deze ketenoverstijgende samenwerking succesvol vorm. Effecten Cliënten van het Veiligheidshuis komen relatief minder vaak in aanraking met de politie dan mensen van wie de zaak puur strafrechtelijk is afgedaan. Ex- Veiligheidshuisklanten laten een grotere afname zien in strafbare feiten. 28

30 Wie is vaak betrokken wanneer calamiteiten zich voordoen? Personen, politiek, pers en personeel Politiek De burgemeester: verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, coördinerende rol, communicatie naar buiten en rol van maatschappelijke betekenisgeving of burgervader of burgermoeder Personen Calamiteiten hebben gevolgen voor de slachtoffers en hun directe omgeving. De portefeuillehouder: inhoudelijk verantwoordelijk voor het systeem van jeugdhulp of ondersteuning in het kader van de Wmo 2015 en kijkt hierbij onder andere naar de gemaakte afspraken, in hoeverre deze afspraken zijn nagekomen, etc. De gemeenteraad: Na afloop van de calamiteit wordt de gemeenteraad geïnformeerd. Het zal hierbij gaan om informatie vanuit het gemeentelijk oogpunt. Wanneer het onderzoek van de inspectie is afgerond, wordt de gemeente hiervan op de hoogte gesteld. De gemeenteraad wordt hierover door het college geïnformeerd, waarbij aandacht is voor de openbaarheid van informatie van de inspectie en mogelijke privacygevoelige informatie. Pers De kans is aanwezig dat de pers aandacht aan de calamiteit geeft, hoe klein de calamiteit ook is. Personeel Personeel van het CJG+ en instellingen vanuit de uitoefening van hun taak (het werken met jeugdigen tot 18 jaar en hun naasten) betrokken bij een calamiteit. 29

31 Stappenplan na een melding van een calamiteit Opzet calamiteitenteam en bepalen operationele strategie Stap 1: Opzet calamiteitenteam door de Integraal Veiligheidscoördinator: De gemeente stelt ad hoc een calamiteitenteam samen om de zaak zover als mogelijk zelf actief op te lossen. Het calamiteitenteam bestaat in iedere geval uit: De gemeente: burgemeester (voorzitter), verantwoordelijk wethouder, kwartiermaker CJG+, beleidsmedewerker jeugd, coördinator CJG+, integraal veiligheidscoördinator, communicatiemedewerker, en secretaris. Politie Casusverantwoordelijke Notulist c.q. plotter met opnameapparatuur Het is van belang dat het team snel en flexibel optreedt en dat het een breed netwerk representeert. Incidenteel betrekt de Kwartiermaker CJG+ andere betrokken partijen, zoals het onderwijs of de GGZ. In de eerste vergadering van het calamiteitenteam wordt de frequentie van vergadering afgesproken. In afstemming met Spoedeisende Zorg (SEZ). Stap 2: Operationele strategie bepalen in calamiteitenteam: Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming Wat is er gebeurd? Welke gevolgen kan dit hebben voor de directe omgeving? Welke gevolgen kan dit hebben voor maatschappelijke (on)rust en sociale cohesie? Welke acties moeten worden ondernomen, door wie en wanneer? Communicatie richting media en publiek (publieksvoorlichting) Nazorg 30

32 Proces calamiteitenprotocol in de Kempen Hoe werkt het protocol in de praktijk? Casuïstiek De webmaster komt bij de wethouder welzijn en geeft aan dat er plotseling heel erg veel berichten zijn over Eersel op de sociale media. De berichten geven het volgende aan. Vanmorgen zijn 3 scholieren van het Rythoviuscollege in zorgwekkende toestand met de ambulance opgehaald vanaf het woonadres van een van de jongeren en overgebracht naar de IC van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Op Twitter en Facebook gaat rond dat deze leerlingen pillen hebben geprobeerd die ze naar aanleiding van een scheikunde les hebben gemaakt. Ze hebben hiervoor spullen van school mee naar huis genomen. Van twee van de scholieren is op de school algemeen bekend en ook bij CJG+, zo leert navraag, dat er problemen thuis waren. Uitwerking Toelichting door: - Michiel Oldenhof (IVC-er) - Ria van der Hamsvoord (wethouder) Een half uur later verneemt de wethouder dat één van de drie scholieren is overleden. Deze jongere is in beeld bij het Kempenteam voor Jeugdhulp. Er is een afscheidsbrief van de 3 jongeren gevonden. De toestand van de overige twee scholieren is onverminderd zorgwekkend. 31

33 Agenda Afsluiting Achtergrond en principes monitoring sociaal domein Monitoring bedrijfsvoering (informerend) Monitor beleid sociaal domein (interactief) Calamiteiten (interactief) Afsluiting 10 min 10 min 45 min 45 min 10 min 32

34 Afsluiting En hoe nu verder? Deze raadsessie vormt input voor het volgende: 1. Een korte samenvatting van de input die in deze sessie is gegeven 2. Notitie monitoring in het sociaal domein 3. Aanbevelingen voor het aanscherpen van het calamiteitenprotocol Omdat de laatste raadsessie in de Kempen eind april plaatsvindt, zal de oplevering van de notitie en de aanbevelingen in week 19 (4 mei) zijn. 33

35 Afsluiting Wat is het doel van deze avond en wat verwacht u van hiervan? Het doel van de avond was: 1. U informeren over de monitoring van de bedrijfsvoering van het CJG+ 2. Op een interactieve wijze nadenken over beleidsmonitoring van het sociaal domein 3. Aan de hand van een praktijkcasus inzicht krijgen in de werking van het calamiteitenprotocol Is de avond naar verwachting verlopen? Verloop Resultaat Vervolg? 34

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden versie 2 dd. 12/12/2014 1. Inleiding Met de transitie jeugdzorg komen calamiteiten rond de hulp en zorg voor de jeugd veel nadrukkelijker op de lokale (politiek

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken Monitor Sociaal Domein Steller S. Sadler De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 06-16955391 Bijlage(n) -- Ons kenmerk 6481021 Datum Uw brief van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Plan van Aanpak monitor sociaal domein

Plan van Aanpak monitor sociaal domein Plan van Aanpak monitor sociaal domein januari, 2015 Versie: 1 Status: concept Auteur: Suzanne van de Gein Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Team Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel; Gelet op artikel 3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 4.1.8 van de Jeugdwet, Besluit vast te stellen het volgende: Calamiteitenprotocol

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Protocol calamiteitenonderzoek Wmo Dienst Noardwest Fryslân Versie 1.0. Protocol Wmo Calamiteitenonderzoek

Protocol calamiteitenonderzoek Wmo Dienst Noardwest Fryslân Versie 1.0. Protocol Wmo Calamiteitenonderzoek Protocol Wmo Calamiteitenonderzoek 1 Inhoud Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Calamiteit: definitie en afbakening 4 2.1 Wet- en regelgeving bij calamiteiten Wmo 4 2.2 Verplichting tot melden 4 3. Het proces na

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van maart 2016 Besluit nummer: 2016_Raad_00018 Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Bij het behandelen van de begroting

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) : P.J.M. Fens, K. van Waaijen Afdelingshoofd : Paraaf : Paraaf

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Aanpak: Sociale wijkteams Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een gezin met chronische

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking. Handvatten voor gemeenten. Communicatie en afstemming bij een calamiteit

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking. Handvatten voor gemeenten. Communicatie en afstemming bij een calamiteit Stelselwijziging Jeugd Handreiking Handvatten voor gemeenten Communicatie en afstemming bij een calamiteit 1 Inleiding en achtergrond Dit document heeft als doel gemeenten een handvat te bieden voor het

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015

Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 Openbaar Onderwerp Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de inspectie

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Beleidsplan integrale aanpak sociaal domein Raadsvoorstelnummer: 69 PROGRAMMA 5. Burgers en Dienstverlening Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar.

Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar. Gelet op artikel 3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar. Dit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11 Raadsvoorstel Agenda nr. 11 Onderwerp: Vaststellen van het beleidsplan 'Regiovisie aanpak huiselijke kring en kindermishandeling 2015-2018' en kennis nemen van de genomen besluiten door de gemeenten Helmond

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

6. Naar een levensbrede, integrale toegang en dienstverlening in het sociaal domein

6. Naar een levensbrede, integrale toegang en dienstverlening in het sociaal domein Memo Aan Onderwerp Van Datum leden gemeenteraad Voortgangsinformatie sociaal domein februari 2017 College van BenW 14 februari 2017 Memo Hierbij ontvangt u een memo met de voortgangsinformatie van februari

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Grip op Decentralisaties. Neerijnen 28 oktober 2014

Grip op Decentralisaties. Neerijnen 28 oktober 2014 Grip op Decentralisaties Neerijnen 28 oktober 2014 Even voorstellen Mirjam Kersbergen Programma manager Sociaal Domein adviseur, gespreksleider bij OTD / VNG Oud raadslid Leidschendam-Voorburg Decentralisaties

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Transitie en Transformatie Jeugd. 9 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Transitie en Transformatie Jeugd. 9 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Transitie en Transformatie Jeugd 9 oktober 2013 Welkom Aanvullende vragen kunnen worden gesteld via: transitie@reuseldemierden.nl Programma Welkom Stand van zaken Jeugdwet Plan van

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

BOT Integraal beleidsplan sociaal domein Doelenboom en indicatoren

BOT Integraal beleidsplan sociaal domein Doelenboom en indicatoren BOT 20-1-2015 Integraal beleidsplan sociaal domein Doelenboom en indicatoren Opbouw 1. Opening en inleiding 2. Casuïstiek / werk in uitvoering 3. Indicatoren 4. Integraal beleidsplan sociaal domein 5.

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Inleiding Calamiteiten in de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zullen zich blijven voordoen. De ene

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld Stappenplan VeiligHeidsHuizen Triage-instrument voor professionals in het veld Inhoud 1 : Inleiding 4 Aanleiding 4 Instrument versus intuïtie 5 Wat u in hoofdstukken 2 en 3 vindt 5 2 : Instrument 6 Aannames

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

aanbesteding en inkoop 3D

aanbesteding en inkoop 3D aanbesteding en inkoop 3D 9 juli 2015 1 inleiding In het onderzoeksprogramma dat de Rekenkamer Lansingerland op 20 februari 2015 aan de raad heeft gestuurd, is een onderzoek aangekondigd naar de aanbesteding

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Raadsvoorstel: 2016-1545 Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Datum: 1 maart 2016 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst: 17 maart 2016 Raadsvergadering: 7 april 2016

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

WMO-raad Utrechtse Heuvelrug

WMO-raad Utrechtse Heuvelrug WMO-raad Utrechtse Heuvelrug 1. naam nota/ beleidsstuk: Advies WMO-raad inzake Beleidsregels Jeugd 2. vraagstelling door gemeente (bij gevraagd advies): De Wmo-raad is gevraagd te adviseren ten aanzien

Nadere informatie

Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland

Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland Informatiebijeenkomst Agenda: 1. Opening en welkom 2. Inkoop 2018-2020 3. Administratieve afstemming regio Midden Holland 4. Handboek inzet ondersteuning

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol jeugd Noord-Limburg

Calamiteitenprotocol jeugd Noord-Limburg Calamiteitenprotocol jeugd Noord-Limburg Datum: 8 december 2014 Inleiding Met de nieuwe taken die overkomen vanuit de jeugdzorg komen calamiteiten, crisis en incidenten rond de hulp en zorg voor de jeugd

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen.

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen. VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00888 Onderwerp: Overeenkomst Stichting Combibrug 2016-2018 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 30 april 2015 is in de

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Model Programma van Eisen AMHK

Model Programma van Eisen AMHK Model Programma van Eisen AMHK Inleiding Een programma van eisen is noodzakelijk voor het geven van een opdracht aan één of meer organisaties of personen om een AMHK in te richten. Een programma van eisen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet 1 Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet Titel: Monitoring van het sociaal domein, grip op ontwikkelingen Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Specialistische jeugdhulp vanaf 2018 Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd voor kinderen, jongeren en gezinnen die ondersteuning binnen de jeugdhulp

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Procesplan calamiteiten Wmo en Jeugdwet Rivierenland november 2014

Procesplan calamiteiten Wmo en Jeugdwet Rivierenland november 2014 Procesplan calamiteiten Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit Procesplan calamiteiten Wmo en Jeugdwet heeft betrekking op aanbieders die werkzaam zijn binnen Rivierenland en werkzaamheden

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag van Corine van Overdijk en Ad van de Sande (VVD), ingediend op 15 november 2015.

Beantwoording raadsvraag van Corine van Overdijk en Ad van de Sande (VVD), ingediend op 15 november 2015. Beantwoording raadsvraag van Corine van Overdijk en Ad van de Sande (VVD), ingediend op 15 november 2015. Onderwerp: Vangnetregeling en decentralisaties Nummer: Het college is van mening dat dit type vragen

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Projectplan Passend Onderwijs

Projectplan Passend Onderwijs Projectplan Passend Onderwijs Naam van het project Passend Onderwijs Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie