Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht"

Transcriptie

1 Samenwerkingsafspraken Monitoring; Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht 1. Monitoring onderwijs en jeugdhulp Met de Wet passend onderwijs en de Jeugdwet hebben samenwerkingsverbanden en gemeenten een eigen wettelijke opdracht, eigen taken en een eigen toezichtkader van de inspectie. De twee wetten zorgen ook voor verbinding: door samenwerking kunnen afgestemde onderwijs-hulparrangementen tot stand komen voor elk kind die dit nodig heeft. In het najaar 2014 zijn wij, als samenwerkingsverbanden en gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht, een project gestart om de samenwerking concreet te maken. Als eerste resultaat zijn in december 2014 in het OOGO afspraken gemaakt over de Compensatiemaatregel AWBZ, Dyslexiezorg en de Toegang van onderwijs tot jeugdhulp. In juni 2015 zijn afspraken gemaakt over Thuiszitters, Veiligheid en Jeugd, en Communicatie. Daarnaast zijn in juni 2015 in het OOGO afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt gemonitord. In de voorliggende notitie Monitoring zijn de afspraken over alle onderwerpen opgenomen inclusief de monitoring. Wat beogen we met de monitoring? Het doel is tweeledig: doen we wat we hebben afgesproken? Wat is het effect? Moeten we bijsturen? zijn we tevreden over de wijze waarop onze samenwerking verloopt? Zijn er punten die verbetering kunnen brengen? De uitvoering van het passend onderwijs en de jeugdhulp is nieuw voor de samenwerkingsverbanden en de gemeenten. Ervaringen moeten nog worden opgedaan. Een winstwaarschuwing bij monitoringsgegevens in deze prille fase is op zijn plaats. Daarom wordt op dit moment bij de monitoring gekozen voor een praktische, organische aanpak: het werkende wijs volgen van de voortgang van het proces en zo nodig bijstellen. De kern zit in de uitvoering van de afspraken, het volgen van resultaten en het versterken van de aanpak waar dat nodig is. Dit betekent dat we qua aanpak nu niet kiezen voor een regionaal monitorsysteem. De reden hiervoor is, dat er vanaf deze zomer een landelijke monitor komt, die de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp monitort. Deze monitor wordt ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut. De landelijke monitor brengt in kaart in hoeverre de betrokken partners momenteel samenwerken en benadrukt daarbij het perspectief van scholen, hulpverlening en de tevredenheid van ouders. De indicatoren van deze monitor (o.a. thuiszitters, onderwijs-zorg arrangementen, verbinding school en wijkteams) sluiten aan bij de onderwerpen die in deze regio al zijn gekozen. Naast de landelijke monitor passend onderwijs en jeugdhulp zijn ook de landelijke onderwijsmonitor en de landelijke jeugdmonitor in ontwikkeling. In september 2015 wordt bekeken, wat de inhoud is van deze drie landelijke monitors en/of er voor onze regio een aanvulling wordt gewenst. Kenmerk: IR/PO/1504 1

2 2. De afspraken Afspraken compensatieregeling AWBZ de samenwerkingsverbanden benutten de gelden van de compensatiemaatregel AWBZ voor de continuïteit van zorg op school in het schooljaar en maken hierover afspraken met de scholen. de gemeenten brengen, in samenspraak met de schoolbesturen/scholen van de samenwerkingsverbanden, in kaart over welke leerlingen met een ernstige meervoudige beperking het gaat. De woonplaats van de leerling is hierbij leidend. de sociaal wijkteams 1 van de gemeenten maken met de scholen afspraken over de organisatie van de aanvullende zorg voor een leerling op school. Het gaat hier om begeleiding en/of persoonlijke verzorging voor kinderen met een matig tot licht verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en een grote zorgvraag als gevolg van een ernstige en complexe lichamelijke beperking of een combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematiek door ernstige psychiatrische stoornissen. in september 2015 worden deze de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. Afspraken dyslexiezorg bij (een vermoeden van) dyslexie werkt de PO school volgens het dyslexieprotocol; de school begeleidt het kind individueel. In principe valt de aanpak van dyslexie onder de basisondersteuning. De PO school wordt als er sprake is van handelingsverlegenheid ondersteund door het SOT PO. indien een kind naast dyslexie een ggzstoornis, beperking of andere taal- of leerstoornis heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of behandeling, wordt eerst de bijkomende stoornis of beperking behandeld. Daar waar jeugdhulp nodig is, zoals bij een ggz-stoornis, wordt een aanvraag voor diagnose en/of behandeling ingediend bij de gemeente waar het kind woont. indien de begeleiding van school onvoldoende effect heeft en er een Wie, wat, wanneer Klaar, gedaan door swv s. Zeist doet dit samen met de 3 scholen: Mytylschool Ariane de Ranitz, Intermezzo en WereldKidz Meerklank en geeft de namen door aan de betreffende gemeente. Juli 2015 klaar. Sociaal wijkteams en betrokken scholen maken maatwerk onderwijs-hulparrangementen. Augustus 2015 klaar. worden gegevens in augustus verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. Wie, wat, wanneer Door de werkgroep monitoring 1 Deze teams hebben in de verschillende gemeenten verschillende namen. Voor de leesbaarheid is hier gekozen voor de term sociaal wijkteam. Kenmerk: IR/PO/1504 2

3 vermoeden van EED is, kan een aanvraag voor diagnose en/of behandeling worden gestart. De PO school kan dit, met goedkeuring van de ouders, rechtstreeks melden bij één van de aanbieders die door de gemeenten is gecontracteerd. De melding is gemotiveerd met gegevens conform het dyslexieprotocol. De school informeert de gemeente waar het kind woont over deze melding. elke gemeente in de regio Zuidoost Utrecht heeft één punt voor meldingen van scholen. de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht contracteren geregistreerde aanbieders dyslexiezorg, financieren de EED en monitoren de toeleiding. de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht geven in de zorgetalage op de website een overzicht van de gecontracteerde EED aanbieders. uitvraag bij zorgaanbieders in het kader van de zorginkoop laat zien dat er 260 trajecten zijn uitgevoerd in 2013 in de regio Zuidoost Utrecht. Op basis van landelijke cijfers wordt geschat dat het per jaar ca. 100 kinderen betreft. In 2015 wordt gemonitord om hoeveel kinderen het daadwerkelijk gaat. De gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht maken zo nodig gebruik van de eenmalige regeling voor jeugd ggz. behandeling van EED vindt in de school plaats. Bij de behandeling is het belangrijk dat er een goede relatie is met de ouders en de school. Om deze reden maakt de aanbieder afspraken met de ouders en de leerkracht en stemt het behandelplan met de ouders en de leerkracht af. De gemeenten nemen deze kwaliteitseis mee bij de monitoring van de inkooptrajecten. in september 2015 worden deze de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. wordt een model formulier ontwikkeld met daarop de gegevens uit het dyslexieprotocol die moeten worden doorgegeven aan de aanbieder en gemeente. Klaar juli Zolang er nog geen digitaal beveiligd kanaal is, worden gegevens per post doorgegegeven. Klaar, is aan scholen doorgegeven. Wordt ook opgenomen op factsheet. Contractering klaar, Monitoring, incl. het aantal kinderen waarover het gaat, wordt uitgevoerd door de gemeentelijke werkgroep jeugdmonitor. Zorgetalage is in ontwikkeling. Lijst met gecontracteerde aanbieders wordt vast g d naar swv s door ambtenaren jeugdhulp. Monitoring door gemeentelijke werkgroep jeugdmonitor en eventuele aanvraag jeugd-ggz door gemeenten. Kwaliteitseis wordt meegenomen door de gemeentelijke werkgroep inkoop. Tevredenheid werkwijze wordt door de werkgroep monitoring geëvalueerd a.d.h.v. een vragenlijst; gegevens worden in augustus verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. worden gegevens in september verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. Kenmerk: IR/PO/1504 3

4 Afspraken toegang jeugdhulp bij problemen met een kind binnen het PO waarbij extra ondersteuning nodig is, schakelt de leerkracht het SOT in. Wordt geconstateerd dat er onderwijsoverstijgende hulp nodig is, dan neemt de IB-er van de school contact op de vaste contactpersoon van het sociaal wijkteam van de gemeente waarin het kind woont. Er wordt samengewerkt bij het opstellen en uitvoeren van een ondersteuningsplan. bij problemen met een jongere binnen het VO waarbij extra ondersteuning nodig is, schakelt de leerkracht het ZAT/de interne begeleidingscommissie in. Wordt geconstateerd dat er onderwijsoverstijgende hulp nodig is, dan neemt de zorgcoördinator/de IB-er van de school contact op met de vaste contactpersoon van het sociaal wijkteam van de gemeente waarin de jongere woont. Er wordt samengewerkt bij het opstellen en uitvoeren van een ondersteuningsplan. als bij een sociaal wijkteam een hulpvraag voor een kind binnenkomt die onderwijs gerelateerd is, neemt de contactpersoon van het sociaal wijkteam contact op met: - PO: de IB-er van de school en de betreffende coördinator van het SOT, - VO: de zorgcoördinator van de VO school, - VSO: de IB-er van de VSO school. Er wordt samengewerkt bij het opstellen en uitvoeren van een ondersteuningsplan. om elkaar snel te kunnen vinden, wordt een lijst opgesteld met de gegevens van de IBers van de PO scholen, de coördinatoren van het SOT, de zorgcoördinatoren van de VO scholen, de IB-ers van de VSO scholen en de vaste contactpersonen onderwijs van de sociaal wijkteams van de gemeenten. per schooljaar geven de gemeenten een overzicht aan de scholen welke informatiebijeenkomst/-les door welke instelling wordt gegeven. specifieke problematiek op een bepaald terrein (bijv. vandalisme, pesten) wordt door scholen doorgegeven aan het sociaal wijkteam in de gemeente. Het sociaal wijkteam speelt hierop in en geeft dit door aan de gemeente die dit zo nodig inbed in de preventieve activiteiten. Wie, wat, wanneer Klaar. Gemeenten en swv s zijn elk verantwoordelijk voor het bijhouden van de eigen gegevens. De werkgroep monitoring passend onderwijs/ jeugdhulp controleert de lijst 1x per jaar. Wordt neergelegd bij de 5 ambtenaren onderwijs om uit te werken in de LEA s en wordt doorgegeven aan de werkgroep communicatie. Wordt neergelegd bij de 5 ambtenaren onderwijs om uit te werken in de LEA s. Kenmerk: IR/PO/1504 4

5 om deze samenwerkingsafspraken goed te introduceren, wordt er voor het PO een Bijeenkomst met het SOT is geweest. Bijeenkomst met IB-ers bijeenkomst georganiseerd waarvoor het SOT, en directies scholen wordt via de de IB-ers en de directie van PO scholen worden uitgenodigd. Vanuit gemeenten/sociaal wijkteams wordt tijdens LEA s geregeld. Wordt doorgegeven aan de 5 ambtenaren onderwijs. deze bijeenkomst een toelichting gegeven op de jeugdhulp en de samenwerkingsafspraken. om deze samenwerkingsafspraken goed te introduceren, wordt vanuit gemeenten/sociaal wijkteams eenmalig aangesloten bij het zorgcoördinatorenoverleg VO/IB-ers overleg VSO. Tijdens deze bijeenkomst wordt vanuit gemeenten/sociaal wijkteams een toelichting gegeven op de jeugdhulp en de Klaar, is gedaan. samenwerkingsafspraken. in september 2015 worden deze de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. Hierbij wordt specifiek gekeken naar een efficiënte inzet van zowel de gemeenten als de onderwijs gelden. worden gegevens in augustus verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. Afspraken Thuiszitters Wie neemt actie bij ziekteverzuim door een leerling werkt de Scholen. school volgens het protocol Ziekteverzuim dat door de GGD in samenwerking met de leerplichtambtenaren is opgesteld. uiterlijk aan het eind van de vierde week van Scholen. het verzuim meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en, als er geen duidelijke ziek-reden is of de school vermoedens van schoolmijden heeft, aan de contactpersoon van het sociaal wijkteam van de gemeente waarin de leerling woont. de jeugdarts streeft ernaar binnen een week na de melding een gesprek te hebben gehad Gemeenten maken afspraak met GGD regio Utrecht. met de leerling/ouders. Gemeenten maken hierover een afspraak met GGD regio Utrecht. indien de school ook een melding bij het Sociaal wijkteams. sociaal wijkteam heeft gedaan, wordt vanuit dit team zo spoedig mogelijk actie ondernomen. Als ondersteuning nodig is, is het wenselijk dat dit start binnen 3 weken na de melding van de school (zo nodig via een spoedprocedure). de inzet van de jeugdhulpondersteuning vindt Sociaal wijkteams. plaats aan de hand van een ondersteuningsplan dat door het sociaal wijkteam wordt opgesteld. Eén van de resultaten is in ieder geval een zo spoedig mogelijke terugkeer naar school, bij voorkeur al tijdens het traject van hulpverlening. aan elke leerling die langer dan 4 weken Zorgcoördinatoren/IB-ers, Kenmerk: IR/PO/1504 5

6 verzuimt, wordt een trio gekoppeld bestaande uit de zorgcoördinator/ib-er, de leerplichtambtenaar en de vaste contactpersoon van het sociaal wijkteam. Eén van deze drie voert de regierol uit: houdt de voorgang van de hulpverlening bij, informeert 1 x per maand de andere leden van het trio en bewaakt het behalen van de resultaten en de daaraan gekoppelde termijnen. weigeren ouders mee te werken of worden afspraken niet nagekomen, dan gaat de leerplichtambtenaar over tot handhaving. als kinderen in het PO door ouders relatief vaak ziek worden gemeld, wordt de leerplichtambtenaar hierbij betrokken en wordt dit opgenomen in de preventieve overdracht van het PO naar het VO. éénmaal per twee maanden sturen de leerplichtambtenaren de lijsten met thuiszitters naar de directies van de samenwerkingsverbanden PO en VO. De leerplichtambtenaren en de directies PO en VO bespreken deze lijsten met elkaar. De directeuren van de samenwerkingsverbanden sturen de lijsten geanonimiseerd door naar de besturen van de samenwerkingsverbanden. Daarnaast worden de gegevens van de thuiszitters doorgestuurd naar de besturen van de desbetreffende scholen. de leerplichtambtenaren bespreken met GGD regio Utrecht of, en zo ja, op welke wijze het protocol Ziekteverzuim moet worden aangepast. op dit moment zijn leerplichtambtenaren vertegenwoordigd bij het regionale zorgcoördinatorenoverleg VO. Onderzocht wordt of het meerwaarde heeft als leerplichtambtenaren ook vertegenwoordigd zijn bij het SOT PO. om deze samenwerkingsafspraken goed te introduceren, wordt vanuit gemeenten/sociaal wijkteams eenmalig aangesloten bij het zorgcoördinatorenoverleg VO, het SOT PO en het leerplichtambtenaren overleg. in september 2015 worden deze de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. leerplichtambtenaren en sociaal wijkteams. Leerplichtambtenaren. PO scholen en leerplichtambtenaren. Leerplichtambtenaren, directies SWV s. Leerplichtambtenaren. Leerplichtambtenaren en SOT PO. Gemeenten/sociaal wijkteams, zorgcoördinatorenoverleg VO, SOT PO en leerplichtambtenaren overleg. passend onderwijs/jeugdhulp voert uit. A.d.h.v. een vragenlijst worden gegevens in augustus verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. Kenmerk: IR/PO/1504 6

7 Afspraken Veiligheid en Jeugd zijn er zorgen, ook bij een niet pluis-gevoel, in het kader van veiligheid over een leerling op school, dan neemt de school contact op met het sociaal wijkteam van de gemeente waar de leerling woont. gebeurt er op school iets ernstigs in het kader van openbare orde en veiligheid, dan schakelt de school de politie in (tel 112) of krijgt de politie een melding. Zo nodig komt dit via de politie bij de gemeente terecht. is er een (vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld is, dan wordt dit altijd gemeld bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis, tel Dit telefoonnummer kan ook worden gebeld bij twijfel. scholen hebben een meldcode kindermishandeling en zorgen dat hun medewerkers hiervan op de hoogte zijn. de afspraken die de scholen met gemeenten hebben gemaakt over het gebruik van de Verwijsindex blijven van kracht. deze Samenwerkingsafspraken Veiligheid en Jeugd worden afgestemd met de veiligheidsprotocollen die scholen zelf hebben. in januari 2016 worden deze samenwerkingsafspraken geëvalueerd door de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. Afspraken Communicatie gemeenten en samenwerkingsverbanden stemmen hun respectievelijke beleidsplannen jeugd en ondersteuningsplannen met elkaar af er wordt een werkgroep communicatie ingesteld. gemeenten en samenwerkingsverbanden stralen samenwerking uit bij de communicatie. berichten over passend onderwijs-jeugdhulp, passend onderwijs-begeleiding en passend onderwijs-participatiewet worden voor plaatsing door gemeenten en onderwijs afgestemd. zowel digitale als papieren communicatiekanalen, zoals websites, social media, nieuwsbrieven en folders van SWV s, scholen en gemeenten worden, voor zover relevant, op elkaar afgestemd. Wie neemt actie Scholen. Scholen. Elke signaleerder. Scholen. Scholen en gemeenten. Scholen. passend onderwijs/jeugdhulp voert uit. A.d.h.v. een vragenlijst worden gegevens in januari verzameld en in april 2016 in het OOGO besproken. Wie neemt actie Gemeenten en samenwerkingsverbanden. De werkgroep bestaat uit een communicatieadviseur van een gemeente en 1 à 2 personen vanuit het onderwijs. De werkgroep communicatie werkt dit uit. De werkgroep communicatie werkt dit uit. De werkgroep communicatie werkt dit uit. Kenmerk: IR/PO/1504 7

8 jaarlijks vinden in elke gemeente twee bijeenkomsten plaats; één voor IB-ers, zorgcoördinatoren, leden van sociaal wijkteams, schoolconsulenten zoals CJGmedewerkers en leerplichtambtenaren en één voor ouders. De bijeenkomsten worden gecoördineerd vanuit de werkgroep communicatie. op regionaal niveau wordt één punt, een regionale kennisbank, ingesteld die is gericht op het grensvlak van de Jeugdwet en de Wet passend onderwijs. gemeenten zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar sociaal wijkteams, leerplichtambtenaren, ambtenaren onderwijs en jeugd en wethouders. Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar scholen, incl. schoolondersteuningsteams en ZAT s. De verantwoordelijkheid voor de communicatie naar de LEA s en ouders/verzorgers/ leerlingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. in januari 2016 worden deze de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. Overige afspraken er wordt een werkgroep monitoring passend onderwijs/ jeugdhulp ingesteld. in september 2015 wordt de tevredenheid geëvalueerd over de wijze waarop de samenwerking tussen swv s en gemeenten verloopt. Eventuele verbeterpunten worden meegenomen. in september 2015 wordt de inhoud van de landelijke monitors (passend onderwijs/ jeugdhulp, onderwijsmonitor, jeugdmonitor) bekeken en wordt aangegeven of er voor deze regio een aanvulling wordt gewenst. De werkgroep communicatie werkt dit uit. Deze kennisbank wordt gevuld door een paar experts vanuit de SWV s en ambtenaren van gemeenten. De leerervaringen die in deze kennisbank worden opgedaan, worden teruggekoppeld naar scholen en sociaal wijkteams. Gemeenten en samenwerkingverbanden. worden gegevens in januari verzameld en in april 2016 in het OOGO besproken. Wie neemt actie De werkgroep bestaat uit de directies swv s (Joop Hoogendoorn, Harry Emmerzaal) en een ambtelijke vertegenwoordiging van gemeenten (Bernadette Kuipers, Hans Jorritsma). De werkgroep komt minimaal 1x per 3 maanden bij elkaar. worden gegevens in september verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. Uitvoering door de werkgroep monitoring passend onderwijs/ jeugdhulp. Kenmerk: IR/PO/1504 8

Samenwerkingsafspraken Thuiszitters;

Samenwerkingsafspraken Thuiszitters; Samenwerkingsafspraken Thuiszitters; Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht 1. Thuiszitters Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Door goed aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Voor de directeuren en intern begeleiders van basisscholen, rectoren en zorg coördinatoren van scholen voor voortgezet onderwijs met leerlingen die wonen

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg Inleiding In het kader van Passend Onderwijs is bij wet vastgelegd dat scholen vanaf 1 augustus 2014 aan leerlingen een passende onderwijsplek moeten aanbieden. Ook

Nadere informatie

Het ondersteuningsplan SWV VO 30 06 met procedure en stappenplan vormen hierbij de leidraad voor COT

Het ondersteuningsplan SWV VO 30 06 met procedure en stappenplan vormen hierbij de leidraad voor COT 9 februari 2015 Van toekenning middelen op basis van kindproblematiek naar.. toekenning van middelen op basis van ondersteuningsbehoefte: naar wat de leerling extra nodig heeft bovenop de basisondersteuning

Nadere informatie

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 Bijlage 9 In het Ondersteuningsplan 2015-2019 zijn de ambities van het samenwerkingsverband verwoord om te komen tot thuisnabij passend onderwijs voor alle leerlingen in de

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele Jaarplan / Vastgesteld op 12 juni 1. ORGANISATIE Doel: Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het SWV Helmond-Peelland VO. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele De personeelsdossiers

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Inleiding.... 2 1. Stappenplan vermoedens van kindermishandeling.... 2 2. Meldcode van De Uilenburcht: Vermoedens van Kindermishandeling... 3 2.1. Protocol Meldcode op De Uilenburcht... 3

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Bijeenkomst 28 januari 2016 Jet ten Brinke Coördinerend Inspecteur Vertrouwensinspecteurs Waar gaat het over? Maar ook:

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2014

Activiteitenplan 2013-2014 Activiteitenplan 2013-2014 Onderdeel van het ondersteuningsplan Goed onderwijs maak je samen 2013-2017 Lucas Rurup Directeur Samenwerkingsverband Passend onderwijs Zuid-Kennemerland juni 2013 Doelstellingen

Nadere informatie

Betreft: Onderzoek en Behandeling Dyslexie. Informatie voor scholen, wijkteams en zorgaanbieders

Betreft: Onderzoek en Behandeling Dyslexie. Informatie voor scholen, wijkteams en zorgaanbieders Betreft: Onderzoek en Behandeling Dyslexie Amersfoort, januari 2015 Informatie voor scholen, wijkteams en zorgaanbieders De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED)* vergoede dyslexiezorg

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

Werkproces melden Passend Traject Overleg (PTO) Landelijke definitie thuiszitters:

Werkproces melden Passend Traject Overleg (PTO) Landelijke definitie thuiszitters: 1 Werkproces melden Passend Traject Overleg (PTO) Landelijke definitie thuiszitters: In het toezichtkader samenwerkingsverbanden passend onderwijs van de onderwijsinspectie wordt beschreven welke leerlingen

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

Inkoop 2016 Jeugdhulp Zuid-Holland zuid

Inkoop 2016 Jeugdhulp Zuid-Holland zuid Inkoop 2016 Jeugdhulp Zuid-Holland zuid Onderwerpen 1. Van Tekst individuele naar algemene voorziening 2. Route dyslexiezorg 3. Samenwerking onderwijs 4. Uitgangspunten Inkoop 2016/2017 5. Raamovereenkomst

Nadere informatie

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr.

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr. Inhoud Uitnodiging OPR Stichting nieuwe Samenwerkingsverband De eerste stap is gezet Monitor ministerie OC&W juni 2013, nr. 4 Uitnodiging OPR Op 9 oktober 2012 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs door

Nadere informatie

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen Aanleiding In de regio Midden Limburg was sprake van een groot aantal thuiszitters. Uit overleggen bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016

Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016 Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016 Als je niet voor mijn kwaliteiten gaat, blijf dan van mijn beperkingen af (Emiel van Doorn) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Korenaer Stevensbeek

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Korenaer Stevensbeek SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Korenaer Stevensbeek nov 2014 1 Korte beschrijving van VSO de Korenaer locatie Stevensbeek VSO de Korenaer locatie Stevensbeek is een school voor speciaal voortgezet

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle

Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle - 1 december 2015 - Deze factsheet is voor jeugdaanbieders GGZ Zwolle. In deze factsheet zijn een processchema, beschrijving en veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien krijgen mensen

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ondersteuningsroute gemeenten-onderwijs, inclusief toeleiding en regie.

Procesbeschrijving Ondersteuningsroute gemeenten-onderwijs, inclusief toeleiding en regie. Procesbeschrijving Ondersteuningsroute gemeenten-onderwijs, inclusief toeleiding en regie. Gezamenlijke thema s onderwijs - gemeenten: A. Samenhangende onderwijs, ondersteunings-, en hulpstructuur voor

Nadere informatie

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp dinsdag 2 december 2014 toelichting Om de hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen zowel op school als thuis in samenhang te realiseren

Nadere informatie

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1.1.1. Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Perceelbeschrijving. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Bijlage 6: Voorstel aandachtsfunctionaris

Bijlage 6: Voorstel aandachtsfunctionaris Bijlage 6: Voorstel aandachtsfunctionaris PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur PPO Rotterdam 25 juni 2014

Nadere informatie

Actieplan implementatie meldcode

Actieplan implementatie meldcode Fase 1 Voorbereidingsfase Besluit door het hoogste orgaan om het Basismodel Meldcode te gaan invoeren Opzetten van een implementatiestructuur Opstellen implementatieplan Reserveren van budget Vrijmaken

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PASSEND ONDERWIJS EN ONTWIKKELAGENDA SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS EN REGIOGEMEENTEN EEMLAND 1

UITGANGSPUNTEN PASSEND ONDERWIJS EN ONTWIKKELAGENDA SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS EN REGIOGEMEENTEN EEMLAND 1 UITGANGSPUNTEN PASSEND ONDERWIJS EN ONTWIKKELAGENDA SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS EN REGIOGEMEENTEN EEMLAND 1 30 januari 2014 bevestigden de samenwerkingsverbanden tegenover de regiogemeenten

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ

Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten Vragen of opmerkingen? Voor hulp bij

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh de Wiltzangh voor christelijk basisonderwijs uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Amsterdam (Bos en Lommer) Verzuimprotocol basisschool de Wiltzangh Vastgesteld op

Nadere informatie

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van Pieter de Hoochplaats 1-2951 SC Alblasserdam Tel.: 078-69 14 229 E-mail: info@loopplank-alblasserdam.nl Website: www.loopplank-alblasserdam.nl I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren Plaats : Middelburg Administratienummer : VO2901 Bestuursnummer : 41323 Onderzoeksnummer : 277482 Datum onderzoek

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJF IN DE WOLKEN

KINDERDAGVERBLIJF IN DE WOLKEN KLACHTENPROCEDURE KINDERDAGVERBLIJF IN DE WOLKEN Kinderdagverblijf "in de Wolken" Fairoaksbaan 91 3045 AS Rotterdam Tel. 010-4627608 www.kdv-indewolken.nl Mei 2016 pagina: 1 1 INLEIDING Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

marit.vanluijn@vanuitautismebekeken.nl

marit.vanluijn@vanuitautismebekeken.nl Symposium Autisme in verbinding met zorg en onderwijs 2 maart 2016 marit.vanluijn@vanuitautismebekeken.nl Omdat een andere blik je leven verrijkt! Missie waar streven we naar? Een inclusieve samenleving,

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Toegang jeugdhulp en onderwijs: samenwerking tussen samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten Regio Gooi & Vechtstreek

Toegang jeugdhulp en onderwijs: samenwerking tussen samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten Regio Gooi & Vechtstreek Toegang jeugdhulp en onderwijs: samenwerking tussen samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten Regio Gooi & Vechtstreek 1. Inleiding Per 1 januari worden de gemeenten verantwoordelijk voor (bijna) alle

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie