Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht"

Transcriptie

1 Samenwerkingsafspraken Monitoring; Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht 1. Monitoring onderwijs en jeugdhulp Met de Wet passend onderwijs en de Jeugdwet hebben samenwerkingsverbanden en gemeenten een eigen wettelijke opdracht, eigen taken en een eigen toezichtkader van de inspectie. De twee wetten zorgen ook voor verbinding: door samenwerking kunnen afgestemde onderwijs-hulparrangementen tot stand komen voor elk kind die dit nodig heeft. In het najaar 2014 zijn wij, als samenwerkingsverbanden en gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht, een project gestart om de samenwerking concreet te maken. Als eerste resultaat zijn in december 2014 in het OOGO afspraken gemaakt over de Compensatiemaatregel AWBZ, Dyslexiezorg en de Toegang van onderwijs tot jeugdhulp. In juni 2015 zijn afspraken gemaakt over Thuiszitters, Veiligheid en Jeugd, en Communicatie. Daarnaast zijn in juni 2015 in het OOGO afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt gemonitord. In de voorliggende notitie Monitoring zijn de afspraken over alle onderwerpen opgenomen inclusief de monitoring. Wat beogen we met de monitoring? Het doel is tweeledig: doen we wat we hebben afgesproken? Wat is het effect? Moeten we bijsturen? zijn we tevreden over de wijze waarop onze samenwerking verloopt? Zijn er punten die verbetering kunnen brengen? De uitvoering van het passend onderwijs en de jeugdhulp is nieuw voor de samenwerkingsverbanden en de gemeenten. Ervaringen moeten nog worden opgedaan. Een winstwaarschuwing bij monitoringsgegevens in deze prille fase is op zijn plaats. Daarom wordt op dit moment bij de monitoring gekozen voor een praktische, organische aanpak: het werkende wijs volgen van de voortgang van het proces en zo nodig bijstellen. De kern zit in de uitvoering van de afspraken, het volgen van resultaten en het versterken van de aanpak waar dat nodig is. Dit betekent dat we qua aanpak nu niet kiezen voor een regionaal monitorsysteem. De reden hiervoor is, dat er vanaf deze zomer een landelijke monitor komt, die de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp monitort. Deze monitor wordt ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut. De landelijke monitor brengt in kaart in hoeverre de betrokken partners momenteel samenwerken en benadrukt daarbij het perspectief van scholen, hulpverlening en de tevredenheid van ouders. De indicatoren van deze monitor (o.a. thuiszitters, onderwijs-zorg arrangementen, verbinding school en wijkteams) sluiten aan bij de onderwerpen die in deze regio al zijn gekozen. Naast de landelijke monitor passend onderwijs en jeugdhulp zijn ook de landelijke onderwijsmonitor en de landelijke jeugdmonitor in ontwikkeling. In september 2015 wordt bekeken, wat de inhoud is van deze drie landelijke monitors en/of er voor onze regio een aanvulling wordt gewenst. Kenmerk: IR/PO/1504 1

2 2. De afspraken Afspraken compensatieregeling AWBZ de samenwerkingsverbanden benutten de gelden van de compensatiemaatregel AWBZ voor de continuïteit van zorg op school in het schooljaar en maken hierover afspraken met de scholen. de gemeenten brengen, in samenspraak met de schoolbesturen/scholen van de samenwerkingsverbanden, in kaart over welke leerlingen met een ernstige meervoudige beperking het gaat. De woonplaats van de leerling is hierbij leidend. de sociaal wijkteams 1 van de gemeenten maken met de scholen afspraken over de organisatie van de aanvullende zorg voor een leerling op school. Het gaat hier om begeleiding en/of persoonlijke verzorging voor kinderen met een matig tot licht verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en een grote zorgvraag als gevolg van een ernstige en complexe lichamelijke beperking of een combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematiek door ernstige psychiatrische stoornissen. in september 2015 worden deze de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. Afspraken dyslexiezorg bij (een vermoeden van) dyslexie werkt de PO school volgens het dyslexieprotocol; de school begeleidt het kind individueel. In principe valt de aanpak van dyslexie onder de basisondersteuning. De PO school wordt als er sprake is van handelingsverlegenheid ondersteund door het SOT PO. indien een kind naast dyslexie een ggzstoornis, beperking of andere taal- of leerstoornis heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of behandeling, wordt eerst de bijkomende stoornis of beperking behandeld. Daar waar jeugdhulp nodig is, zoals bij een ggz-stoornis, wordt een aanvraag voor diagnose en/of behandeling ingediend bij de gemeente waar het kind woont. indien de begeleiding van school onvoldoende effect heeft en er een Wie, wat, wanneer Klaar, gedaan door swv s. Zeist doet dit samen met de 3 scholen: Mytylschool Ariane de Ranitz, Intermezzo en WereldKidz Meerklank en geeft de namen door aan de betreffende gemeente. Juli 2015 klaar. Sociaal wijkteams en betrokken scholen maken maatwerk onderwijs-hulparrangementen. Augustus 2015 klaar. worden gegevens in augustus verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. Wie, wat, wanneer Door de werkgroep monitoring 1 Deze teams hebben in de verschillende gemeenten verschillende namen. Voor de leesbaarheid is hier gekozen voor de term sociaal wijkteam. Kenmerk: IR/PO/1504 2

3 vermoeden van EED is, kan een aanvraag voor diagnose en/of behandeling worden gestart. De PO school kan dit, met goedkeuring van de ouders, rechtstreeks melden bij één van de aanbieders die door de gemeenten is gecontracteerd. De melding is gemotiveerd met gegevens conform het dyslexieprotocol. De school informeert de gemeente waar het kind woont over deze melding. elke gemeente in de regio Zuidoost Utrecht heeft één punt voor meldingen van scholen. de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht contracteren geregistreerde aanbieders dyslexiezorg, financieren de EED en monitoren de toeleiding. de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht geven in de zorgetalage op de website een overzicht van de gecontracteerde EED aanbieders. uitvraag bij zorgaanbieders in het kader van de zorginkoop laat zien dat er 260 trajecten zijn uitgevoerd in 2013 in de regio Zuidoost Utrecht. Op basis van landelijke cijfers wordt geschat dat het per jaar ca. 100 kinderen betreft. In 2015 wordt gemonitord om hoeveel kinderen het daadwerkelijk gaat. De gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht maken zo nodig gebruik van de eenmalige regeling voor jeugd ggz. behandeling van EED vindt in de school plaats. Bij de behandeling is het belangrijk dat er een goede relatie is met de ouders en de school. Om deze reden maakt de aanbieder afspraken met de ouders en de leerkracht en stemt het behandelplan met de ouders en de leerkracht af. De gemeenten nemen deze kwaliteitseis mee bij de monitoring van de inkooptrajecten. in september 2015 worden deze de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. wordt een model formulier ontwikkeld met daarop de gegevens uit het dyslexieprotocol die moeten worden doorgegeven aan de aanbieder en gemeente. Klaar juli Zolang er nog geen digitaal beveiligd kanaal is, worden gegevens per post doorgegegeven. Klaar, is aan scholen doorgegeven. Wordt ook opgenomen op factsheet. Contractering klaar, Monitoring, incl. het aantal kinderen waarover het gaat, wordt uitgevoerd door de gemeentelijke werkgroep jeugdmonitor. Zorgetalage is in ontwikkeling. Lijst met gecontracteerde aanbieders wordt vast g d naar swv s door ambtenaren jeugdhulp. Monitoring door gemeentelijke werkgroep jeugdmonitor en eventuele aanvraag jeugd-ggz door gemeenten. Kwaliteitseis wordt meegenomen door de gemeentelijke werkgroep inkoop. Tevredenheid werkwijze wordt door de werkgroep monitoring geëvalueerd a.d.h.v. een vragenlijst; gegevens worden in augustus verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. worden gegevens in september verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. Kenmerk: IR/PO/1504 3

4 Afspraken toegang jeugdhulp bij problemen met een kind binnen het PO waarbij extra ondersteuning nodig is, schakelt de leerkracht het SOT in. Wordt geconstateerd dat er onderwijsoverstijgende hulp nodig is, dan neemt de IB-er van de school contact op de vaste contactpersoon van het sociaal wijkteam van de gemeente waarin het kind woont. Er wordt samengewerkt bij het opstellen en uitvoeren van een ondersteuningsplan. bij problemen met een jongere binnen het VO waarbij extra ondersteuning nodig is, schakelt de leerkracht het ZAT/de interne begeleidingscommissie in. Wordt geconstateerd dat er onderwijsoverstijgende hulp nodig is, dan neemt de zorgcoördinator/de IB-er van de school contact op met de vaste contactpersoon van het sociaal wijkteam van de gemeente waarin de jongere woont. Er wordt samengewerkt bij het opstellen en uitvoeren van een ondersteuningsplan. als bij een sociaal wijkteam een hulpvraag voor een kind binnenkomt die onderwijs gerelateerd is, neemt de contactpersoon van het sociaal wijkteam contact op met: - PO: de IB-er van de school en de betreffende coördinator van het SOT, - VO: de zorgcoördinator van de VO school, - VSO: de IB-er van de VSO school. Er wordt samengewerkt bij het opstellen en uitvoeren van een ondersteuningsplan. om elkaar snel te kunnen vinden, wordt een lijst opgesteld met de gegevens van de IBers van de PO scholen, de coördinatoren van het SOT, de zorgcoördinatoren van de VO scholen, de IB-ers van de VSO scholen en de vaste contactpersonen onderwijs van de sociaal wijkteams van de gemeenten. per schooljaar geven de gemeenten een overzicht aan de scholen welke informatiebijeenkomst/-les door welke instelling wordt gegeven. specifieke problematiek op een bepaald terrein (bijv. vandalisme, pesten) wordt door scholen doorgegeven aan het sociaal wijkteam in de gemeente. Het sociaal wijkteam speelt hierop in en geeft dit door aan de gemeente die dit zo nodig inbed in de preventieve activiteiten. Wie, wat, wanneer Klaar. Gemeenten en swv s zijn elk verantwoordelijk voor het bijhouden van de eigen gegevens. De werkgroep monitoring passend onderwijs/ jeugdhulp controleert de lijst 1x per jaar. Wordt neergelegd bij de 5 ambtenaren onderwijs om uit te werken in de LEA s en wordt doorgegeven aan de werkgroep communicatie. Wordt neergelegd bij de 5 ambtenaren onderwijs om uit te werken in de LEA s. Kenmerk: IR/PO/1504 4

5 om deze samenwerkingsafspraken goed te introduceren, wordt er voor het PO een Bijeenkomst met het SOT is geweest. Bijeenkomst met IB-ers bijeenkomst georganiseerd waarvoor het SOT, en directies scholen wordt via de de IB-ers en de directie van PO scholen worden uitgenodigd. Vanuit gemeenten/sociaal wijkteams wordt tijdens LEA s geregeld. Wordt doorgegeven aan de 5 ambtenaren onderwijs. deze bijeenkomst een toelichting gegeven op de jeugdhulp en de samenwerkingsafspraken. om deze samenwerkingsafspraken goed te introduceren, wordt vanuit gemeenten/sociaal wijkteams eenmalig aangesloten bij het zorgcoördinatorenoverleg VO/IB-ers overleg VSO. Tijdens deze bijeenkomst wordt vanuit gemeenten/sociaal wijkteams een toelichting gegeven op de jeugdhulp en de Klaar, is gedaan. samenwerkingsafspraken. in september 2015 worden deze de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. Hierbij wordt specifiek gekeken naar een efficiënte inzet van zowel de gemeenten als de onderwijs gelden. worden gegevens in augustus verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. Afspraken Thuiszitters Wie neemt actie bij ziekteverzuim door een leerling werkt de Scholen. school volgens het protocol Ziekteverzuim dat door de GGD in samenwerking met de leerplichtambtenaren is opgesteld. uiterlijk aan het eind van de vierde week van Scholen. het verzuim meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en, als er geen duidelijke ziek-reden is of de school vermoedens van schoolmijden heeft, aan de contactpersoon van het sociaal wijkteam van de gemeente waarin de leerling woont. de jeugdarts streeft ernaar binnen een week na de melding een gesprek te hebben gehad Gemeenten maken afspraak met GGD regio Utrecht. met de leerling/ouders. Gemeenten maken hierover een afspraak met GGD regio Utrecht. indien de school ook een melding bij het Sociaal wijkteams. sociaal wijkteam heeft gedaan, wordt vanuit dit team zo spoedig mogelijk actie ondernomen. Als ondersteuning nodig is, is het wenselijk dat dit start binnen 3 weken na de melding van de school (zo nodig via een spoedprocedure). de inzet van de jeugdhulpondersteuning vindt Sociaal wijkteams. plaats aan de hand van een ondersteuningsplan dat door het sociaal wijkteam wordt opgesteld. Eén van de resultaten is in ieder geval een zo spoedig mogelijke terugkeer naar school, bij voorkeur al tijdens het traject van hulpverlening. aan elke leerling die langer dan 4 weken Zorgcoördinatoren/IB-ers, Kenmerk: IR/PO/1504 5

6 verzuimt, wordt een trio gekoppeld bestaande uit de zorgcoördinator/ib-er, de leerplichtambtenaar en de vaste contactpersoon van het sociaal wijkteam. Eén van deze drie voert de regierol uit: houdt de voorgang van de hulpverlening bij, informeert 1 x per maand de andere leden van het trio en bewaakt het behalen van de resultaten en de daaraan gekoppelde termijnen. weigeren ouders mee te werken of worden afspraken niet nagekomen, dan gaat de leerplichtambtenaar over tot handhaving. als kinderen in het PO door ouders relatief vaak ziek worden gemeld, wordt de leerplichtambtenaar hierbij betrokken en wordt dit opgenomen in de preventieve overdracht van het PO naar het VO. éénmaal per twee maanden sturen de leerplichtambtenaren de lijsten met thuiszitters naar de directies van de samenwerkingsverbanden PO en VO. De leerplichtambtenaren en de directies PO en VO bespreken deze lijsten met elkaar. De directeuren van de samenwerkingsverbanden sturen de lijsten geanonimiseerd door naar de besturen van de samenwerkingsverbanden. Daarnaast worden de gegevens van de thuiszitters doorgestuurd naar de besturen van de desbetreffende scholen. de leerplichtambtenaren bespreken met GGD regio Utrecht of, en zo ja, op welke wijze het protocol Ziekteverzuim moet worden aangepast. op dit moment zijn leerplichtambtenaren vertegenwoordigd bij het regionale zorgcoördinatorenoverleg VO. Onderzocht wordt of het meerwaarde heeft als leerplichtambtenaren ook vertegenwoordigd zijn bij het SOT PO. om deze samenwerkingsafspraken goed te introduceren, wordt vanuit gemeenten/sociaal wijkteams eenmalig aangesloten bij het zorgcoördinatorenoverleg VO, het SOT PO en het leerplichtambtenaren overleg. in september 2015 worden deze de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. leerplichtambtenaren en sociaal wijkteams. Leerplichtambtenaren. PO scholen en leerplichtambtenaren. Leerplichtambtenaren, directies SWV s. Leerplichtambtenaren. Leerplichtambtenaren en SOT PO. Gemeenten/sociaal wijkteams, zorgcoördinatorenoverleg VO, SOT PO en leerplichtambtenaren overleg. passend onderwijs/jeugdhulp voert uit. A.d.h.v. een vragenlijst worden gegevens in augustus verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. Kenmerk: IR/PO/1504 6

7 Afspraken Veiligheid en Jeugd zijn er zorgen, ook bij een niet pluis-gevoel, in het kader van veiligheid over een leerling op school, dan neemt de school contact op met het sociaal wijkteam van de gemeente waar de leerling woont. gebeurt er op school iets ernstigs in het kader van openbare orde en veiligheid, dan schakelt de school de politie in (tel 112) of krijgt de politie een melding. Zo nodig komt dit via de politie bij de gemeente terecht. is er een (vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld is, dan wordt dit altijd gemeld bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis, tel Dit telefoonnummer kan ook worden gebeld bij twijfel. scholen hebben een meldcode kindermishandeling en zorgen dat hun medewerkers hiervan op de hoogte zijn. de afspraken die de scholen met gemeenten hebben gemaakt over het gebruik van de Verwijsindex blijven van kracht. deze Samenwerkingsafspraken Veiligheid en Jeugd worden afgestemd met de veiligheidsprotocollen die scholen zelf hebben. in januari 2016 worden deze samenwerkingsafspraken geëvalueerd door de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. Afspraken Communicatie gemeenten en samenwerkingsverbanden stemmen hun respectievelijke beleidsplannen jeugd en ondersteuningsplannen met elkaar af er wordt een werkgroep communicatie ingesteld. gemeenten en samenwerkingsverbanden stralen samenwerking uit bij de communicatie. berichten over passend onderwijs-jeugdhulp, passend onderwijs-begeleiding en passend onderwijs-participatiewet worden voor plaatsing door gemeenten en onderwijs afgestemd. zowel digitale als papieren communicatiekanalen, zoals websites, social media, nieuwsbrieven en folders van SWV s, scholen en gemeenten worden, voor zover relevant, op elkaar afgestemd. Wie neemt actie Scholen. Scholen. Elke signaleerder. Scholen. Scholen en gemeenten. Scholen. passend onderwijs/jeugdhulp voert uit. A.d.h.v. een vragenlijst worden gegevens in januari verzameld en in april 2016 in het OOGO besproken. Wie neemt actie Gemeenten en samenwerkingsverbanden. De werkgroep bestaat uit een communicatieadviseur van een gemeente en 1 à 2 personen vanuit het onderwijs. De werkgroep communicatie werkt dit uit. De werkgroep communicatie werkt dit uit. De werkgroep communicatie werkt dit uit. Kenmerk: IR/PO/1504 7

8 jaarlijks vinden in elke gemeente twee bijeenkomsten plaats; één voor IB-ers, zorgcoördinatoren, leden van sociaal wijkteams, schoolconsulenten zoals CJGmedewerkers en leerplichtambtenaren en één voor ouders. De bijeenkomsten worden gecoördineerd vanuit de werkgroep communicatie. op regionaal niveau wordt één punt, een regionale kennisbank, ingesteld die is gericht op het grensvlak van de Jeugdwet en de Wet passend onderwijs. gemeenten zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar sociaal wijkteams, leerplichtambtenaren, ambtenaren onderwijs en jeugd en wethouders. Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar scholen, incl. schoolondersteuningsteams en ZAT s. De verantwoordelijkheid voor de communicatie naar de LEA s en ouders/verzorgers/ leerlingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. in januari 2016 worden deze de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. Overige afspraken er wordt een werkgroep monitoring passend onderwijs/ jeugdhulp ingesteld. in september 2015 wordt de tevredenheid geëvalueerd over de wijze waarop de samenwerking tussen swv s en gemeenten verloopt. Eventuele verbeterpunten worden meegenomen. in september 2015 wordt de inhoud van de landelijke monitors (passend onderwijs/ jeugdhulp, onderwijsmonitor, jeugdmonitor) bekeken en wordt aangegeven of er voor deze regio een aanvulling wordt gewenst. De werkgroep communicatie werkt dit uit. Deze kennisbank wordt gevuld door een paar experts vanuit de SWV s en ambtenaren van gemeenten. De leerervaringen die in deze kennisbank worden opgedaan, worden teruggekoppeld naar scholen en sociaal wijkteams. Gemeenten en samenwerkingverbanden. worden gegevens in januari verzameld en in april 2016 in het OOGO besproken. Wie neemt actie De werkgroep bestaat uit de directies swv s (Joop Hoogendoorn, Harry Emmerzaal) en een ambtelijke vertegenwoordiging van gemeenten (Bernadette Kuipers, Hans Jorritsma). De werkgroep komt minimaal 1x per 3 maanden bij elkaar. worden gegevens in september verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. Uitvoering door de werkgroep monitoring passend onderwijs/ jeugdhulp. Kenmerk: IR/PO/1504 8

Samenwerkingsafspraken Thuiszitters;

Samenwerkingsafspraken Thuiszitters; Samenwerkingsafspraken Thuiszitters; Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht 1. Thuiszitters Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Door goed aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Versie 5, augustus 2017 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Voor de directeuren en intern begeleiders van basisscholen, rectoren en zorg coördinatoren van scholen voor voortgezet onderwijs met leerlingen die wonen

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Noordwijkerhout, 3 maart 2015 Dick Rasenberg Algemeen directeur SWV 28-12 Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma;

Nadere informatie

Het ondersteuningsplan SWV VO 30 06 met procedure en stappenplan vormen hierbij de leidraad voor COT

Het ondersteuningsplan SWV VO 30 06 met procedure en stappenplan vormen hierbij de leidraad voor COT 9 februari 2015 Van toekenning middelen op basis van kindproblematiek naar.. toekenning van middelen op basis van ondersteuningsbehoefte: naar wat de leerling extra nodig heeft bovenop de basisondersteuning

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 2016

Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 2016 Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Perceelbeschrijving Ernstige

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Uw leerling en dyslexie

Uw leerling en dyslexie Uw leerling en dyslexie Wat is dyslexie? Dyslexie is een aangeboren beperking bij lezen en spellen die iedereen kan treffen, onafhankelijk van intelligentie. Het is een hardnekkig probleem dat de talentontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg Inleiding In het kader van Passend Onderwijs is bij wet vastgelegd dat scholen vanaf 1 augustus 2014 aan leerlingen een passende onderwijsplek moeten aanbieden. Ook

Nadere informatie

I. Algemeen: handreiking Dyslexiezorg voor gebiedsteams

I. Algemeen: handreiking Dyslexiezorg voor gebiedsteams I. Algemeen: handreiking Dyslexiezorg voor gebiedsteams Jeugdwet De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED), dyslexiezorg, valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Gemeenten krijgen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Inleiding.... 2 1. Stappenplan vermoedens van kindermishandeling.... 2 2. Meldcode van De Uilenburcht: Vermoedens van Kindermishandeling... 3 2.1. Protocol Meldcode op De Uilenburcht... 3

Nadere informatie

Richtlijn Angst (2016)

Richtlijn Angst (2016) Richtlijn Angst (2016) Onderbouwing Uitgangsvragen Hoe kunnen rollen en taken optimaal worden verdeeld tussen betrokken zorgverleners bij jeugdigen (0-18 jaar) met angst, ter voorkoming van dubbelingen,

Nadere informatie

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Rietpluim

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Rietpluim Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Rietpluim Datum vaststelling Attendiz: 05-10-2016 Datum instemming MR: 05-10-2016 Inhoud Inleiding 3 Afspraken en Acties 4 Verzuimregistratie 6 Verzuimbeleid

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 Bijlage 9 In het Ondersteuningsplan 2015-2019 zijn de ambities van het samenwerkingsverband verwoord om te komen tot thuisnabij passend onderwijs voor alle leerlingen in de

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Handreiking verzuim. deel II

Handreiking verzuim. deel II Handreiking verzuim deel II Wettelijk verzuim Absoluut verzuim Omschrijving Actie Wie Een leerling staat niet ingeschreven op een school Brief leerplicht: ouders zijn verplicht kind binnen 4 weken in te

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de 1 bij de aanmelding op een schriftelijk hebben

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele Jaarplan / Vastgesteld op 12 juni 1. ORGANISATIE Doel: Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het SWV Helmond-Peelland VO. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele De personeelsdossiers

Nadere informatie

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau pagina 1 van 14 Pagina 1 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1.1.1. Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle

Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle - 1 december 2015 - Deze factsheet is voor jeugdaanbieders GGZ Zwolle. In deze factsheet zijn een processchema, beschrijving en veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Betreft: Onderzoek en Behandeling Dyslexie. Informatie voor scholen, wijkteams en zorgaanbieders

Betreft: Onderzoek en Behandeling Dyslexie. Informatie voor scholen, wijkteams en zorgaanbieders Betreft: Onderzoek en Behandeling Dyslexie Amersfoort, januari 2015 Informatie voor scholen, wijkteams en zorgaanbieders De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED)* vergoede dyslexiezorg

Nadere informatie

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Bijeenkomst 28 januari 2016 Jet ten Brinke Coördinerend Inspecteur Vertrouwensinspecteurs Waar gaat het over? Maar ook:

Nadere informatie

Informatie-analyse Wijkteam

Informatie-analyse Wijkteam Informatie-analyse In het kader de Transitie Sociaal Domein worden er veel verzameld en gedeeld. In dit verband is er een informatieanalyse uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoe een werkt en wie er op

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Factsheet jeugdhulp Algemene informatie over de (toegang tot de) jeugdhulp voor asielzoekerskinderen en amv

Factsheet jeugdhulp Algemene informatie over de (toegang tot de) jeugdhulp voor asielzoekerskinderen en amv Factsheet jeugdhulp Algemene informatie over de (toegang tot de) jeugdhulp voor asielzoekerskinderen en amv Doel factsheet Deze factsheet is bedoeld voor (zorg)ketenpartners op/betrokken bij COA locaties,

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2014

Activiteitenplan 2013-2014 Activiteitenplan 2013-2014 Onderdeel van het ondersteuningsplan Goed onderwijs maak je samen 2013-2017 Lucas Rurup Directeur Samenwerkingsverband Passend onderwijs Zuid-Kennemerland juni 2013 Doelstellingen

Nadere informatie

ROUTEKAART DYSLEXIEZORG

ROUTEKAART DYSLEXIEZORG ROUTEKAART DYSLEXIEZORG Context Zes gemeenten en de regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs (BePO en Berséba) hebben de krachten gebundeld om goede dyslexiezorg in de regio te bieden voor de

Nadere informatie

Projectplan Passend Onderwijs

Projectplan Passend Onderwijs Projectplan Passend Onderwijs Naam van het project Passend Onderwijs Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / Inspectie KH / WMK.. HOOG NIVEAU De school voert een Zie beschrijving in het

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie TZK Zie Integraal / KH / WMK.. HOOG NIVEAU VAN De school voert een helder beleid op het Zie beschrijving

Nadere informatie

Alle kinderen naar de juiste school Zij ontvangen het onderwijs dat bij hen past!

Alle kinderen naar de juiste school Zij ontvangen het onderwijs dat bij hen past! Alle kinderen naar de juiste school Zij ontvangen het onderwijs dat bij hen past! Ondersteuningsplan 2016-2020 Karin Verkerk en Henk Keesenberg Visie van Zeeluwe Alle kinderen in de scholen van de aangesloten

Nadere informatie

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden)

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden) Ondersteuningsplan SPPOH (PO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Afspraken binnen het team omtrent verzuim en leerplicht

Afspraken binnen het team omtrent verzuim en leerplicht Afspraken binnen het team omtrent verzuim en leerplicht Registratie Collega s registreren dagelijks in Parnassys (via computer of app) of leerlingen afwezig zijn en of ze geoorloofd of ongeoorloofd afwezig

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong Datum vaststelling Attendiz: sept. 2016 Datum instemming MR : sept. 2016 Inhoud Inleiding 3 Afspraken en Acties 4 Verzuimregistratie 6 Verzuimbeleid

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2016 schooljaar

Nieuwsbrief januari 2016 schooljaar Nieuwsbrief januari 2016 schooljaar 2015-2016 Algemeen Studiedag De studiemorgen van 28 januari stond in het teken van inspiratie om Handelings Gericht Werken een volgende impuls te geven. NTO-Effekt nam

Nadere informatie

Werkproces melden Passend Traject Overleg (PTO) Landelijke definitie thuiszitters:

Werkproces melden Passend Traject Overleg (PTO) Landelijke definitie thuiszitters: 1 Werkproces melden Passend Traject Overleg (PTO) Landelijke definitie thuiszitters: In het toezichtkader samenwerkingsverbanden passend onderwijs van de onderwijsinspectie wordt beschreven welke leerlingen

Nadere informatie

Van thuiszitten naar schoolgaan intensivering van de thuiszittersaanpak in de regio Utrecht West

Van thuiszitten naar schoolgaan intensivering van de thuiszittersaanpak in de regio Utrecht West Van thuiszitten naar schoolgaan intensivering van de thuiszittersaanpak in de regio Utrecht West Samenvattend onze afspraken 1. Wij verbinden ons in de regio Utrecht-West aan de landelijke ambitie dat

Nadere informatie

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen Aanleiding In de regio Midden Limburg was sprake van een groot aantal thuiszitters. Uit overleggen bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

Samen om de leerling vanuit onderwijs en jeugdhulp wat loopt goed en wat kan beter?

Samen om de leerling vanuit onderwijs en jeugdhulp wat loopt goed en wat kan beter? Samen om de leerling vanuit onderwijs en jeugdhulp wat loopt goed en wat kan beter? Chaja Deen (NJi) c.deen@nji.nl Opzet Verbinding onderwijs-jeugd, waar kom je elkaar tegen? Wat zien we in het land (o.a.vanuit

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Dyslexiezorg in Drenthe

Dyslexiezorg in Drenthe Dyslexiezorg in Drenthe De zorgroute naar dyslexiezorg in de regio Drenthe Februari 2015 Programmateam Jeugdhulp regio Drenthe In afstemming met de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs in de regio

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Overstap van PO naar VO met intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Het multidisciplinair overleg: MDO overdracht

Overstap van PO naar VO met intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Het multidisciplinair overleg: MDO overdracht MDO-OVERDRACHT Overstap van PO naar VO met intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Het multidisciplinair overleg: MDO overdracht Het multidisciplinair overleg: MDO - overdracht Als een leerling

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor specialistische ondersteuning (individuele

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor specialistische ondersteuning (individuele Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget jeugd U wilt voor een jeugdige onder de 18 jaar ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Plan van aanpak leerplicht 1- Notagegevens Notanummer 2016-000393 Datum 15-03-2016 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys

Nadere informatie

Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio. Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma

Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio. Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma Programma 1. Uw situatie en uw vraag in beeld 2. Relevante informatie voor (het ontwikkelen

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr.

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr. Inhoud Uitnodiging OPR Stichting nieuwe Samenwerkingsverband De eerste stap is gezet Monitor ministerie OC&W juni 2013, nr. 4 Uitnodiging OPR Op 9 oktober 2012 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs door

Nadere informatie

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website.

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website. NIEU WSBRIEF DECEMBER 2016 De Kleine Prins Nieuwsbrief Voor u ligt de nieuwsbrief van De Kleine Prins, met daarin onder andere de nieuwste diensten van ons Expertisecentrum en informatie over deeltijdarrangementen.

Nadere informatie

Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters

Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters Inleiding Dit document is ontstaan uit de samenwerking tussen SWV Eemland en leerplichtafdelingen

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en zorg-arrangementen 1 : de Samenwerking

Onderwijs- en zorg-arrangementen 1 : de Samenwerking Onderwijs- en zorg-arrangementen 1 : de Samenwerking Samenvatting Op scholen worden kinderen met belemmerende factoren m.b.t. cognitief, sociaal en emotioneel gebied gesignaleerd. Tevens kunnen belemmerende

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh de Wiltzangh voor christelijk basisonderwijs uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Amsterdam (Bos en Lommer) Verzuimprotocol basisschool de Wiltzangh Vastgesteld op

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Korenaer Stevensbeek

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Korenaer Stevensbeek SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Korenaer Stevensbeek nov 2014 1 Korte beschrijving van VSO de Korenaer locatie Stevensbeek VSO de Korenaer locatie Stevensbeek is een school voor speciaal voortgezet

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Jaarverslag Loket Passend Onderwijs 2016

Jaarverslag Loket Passend Onderwijs 2016 Jaarverslag Loket Passend Onderwijs 2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2801. In dit jaarverslag treft u aan: doel

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie