Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht"

Transcriptie

1 Samenwerkingsafspraken Monitoring; Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht 1. Monitoring onderwijs en jeugdhulp Met de Wet passend onderwijs en de Jeugdwet hebben samenwerkingsverbanden en gemeenten een eigen wettelijke opdracht, eigen taken en een eigen toezichtkader van de inspectie. De twee wetten zorgen ook voor verbinding: door samenwerking kunnen afgestemde onderwijs-hulparrangementen tot stand komen voor elk kind die dit nodig heeft. In het najaar 2014 zijn wij, als samenwerkingsverbanden en gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht, een project gestart om de samenwerking concreet te maken. Als eerste resultaat zijn in december 2014 in het OOGO afspraken gemaakt over de Compensatiemaatregel AWBZ, Dyslexiezorg en de Toegang van onderwijs tot jeugdhulp. In juni 2015 zijn afspraken gemaakt over Thuiszitters, Veiligheid en Jeugd, en Communicatie. Daarnaast zijn in juni 2015 in het OOGO afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt gemonitord. In de voorliggende notitie Monitoring zijn de afspraken over alle onderwerpen opgenomen inclusief de monitoring. Wat beogen we met de monitoring? Het doel is tweeledig: doen we wat we hebben afgesproken? Wat is het effect? Moeten we bijsturen? zijn we tevreden over de wijze waarop onze samenwerking verloopt? Zijn er punten die verbetering kunnen brengen? De uitvoering van het passend onderwijs en de jeugdhulp is nieuw voor de samenwerkingsverbanden en de gemeenten. Ervaringen moeten nog worden opgedaan. Een winstwaarschuwing bij monitoringsgegevens in deze prille fase is op zijn plaats. Daarom wordt op dit moment bij de monitoring gekozen voor een praktische, organische aanpak: het werkende wijs volgen van de voortgang van het proces en zo nodig bijstellen. De kern zit in de uitvoering van de afspraken, het volgen van resultaten en het versterken van de aanpak waar dat nodig is. Dit betekent dat we qua aanpak nu niet kiezen voor een regionaal monitorsysteem. De reden hiervoor is, dat er vanaf deze zomer een landelijke monitor komt, die de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp monitort. Deze monitor wordt ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut. De landelijke monitor brengt in kaart in hoeverre de betrokken partners momenteel samenwerken en benadrukt daarbij het perspectief van scholen, hulpverlening en de tevredenheid van ouders. De indicatoren van deze monitor (o.a. thuiszitters, onderwijs-zorg arrangementen, verbinding school en wijkteams) sluiten aan bij de onderwerpen die in deze regio al zijn gekozen. Naast de landelijke monitor passend onderwijs en jeugdhulp zijn ook de landelijke onderwijsmonitor en de landelijke jeugdmonitor in ontwikkeling. In september 2015 wordt bekeken, wat de inhoud is van deze drie landelijke monitors en/of er voor onze regio een aanvulling wordt gewenst. Kenmerk: IR/PO/1504 1

2 2. De afspraken Afspraken compensatieregeling AWBZ de samenwerkingsverbanden benutten de gelden van de compensatiemaatregel AWBZ voor de continuïteit van zorg op school in het schooljaar en maken hierover afspraken met de scholen. de gemeenten brengen, in samenspraak met de schoolbesturen/scholen van de samenwerkingsverbanden, in kaart over welke leerlingen met een ernstige meervoudige beperking het gaat. De woonplaats van de leerling is hierbij leidend. de sociaal wijkteams 1 van de gemeenten maken met de scholen afspraken over de organisatie van de aanvullende zorg voor een leerling op school. Het gaat hier om begeleiding en/of persoonlijke verzorging voor kinderen met een matig tot licht verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en een grote zorgvraag als gevolg van een ernstige en complexe lichamelijke beperking of een combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematiek door ernstige psychiatrische stoornissen. in september 2015 worden deze de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. Afspraken dyslexiezorg bij (een vermoeden van) dyslexie werkt de PO school volgens het dyslexieprotocol; de school begeleidt het kind individueel. In principe valt de aanpak van dyslexie onder de basisondersteuning. De PO school wordt als er sprake is van handelingsverlegenheid ondersteund door het SOT PO. indien een kind naast dyslexie een ggzstoornis, beperking of andere taal- of leerstoornis heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of behandeling, wordt eerst de bijkomende stoornis of beperking behandeld. Daar waar jeugdhulp nodig is, zoals bij een ggz-stoornis, wordt een aanvraag voor diagnose en/of behandeling ingediend bij de gemeente waar het kind woont. indien de begeleiding van school onvoldoende effect heeft en er een Wie, wat, wanneer Klaar, gedaan door swv s. Zeist doet dit samen met de 3 scholen: Mytylschool Ariane de Ranitz, Intermezzo en WereldKidz Meerklank en geeft de namen door aan de betreffende gemeente. Juli 2015 klaar. Sociaal wijkteams en betrokken scholen maken maatwerk onderwijs-hulparrangementen. Augustus 2015 klaar. worden gegevens in augustus verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. Wie, wat, wanneer Door de werkgroep monitoring 1 Deze teams hebben in de verschillende gemeenten verschillende namen. Voor de leesbaarheid is hier gekozen voor de term sociaal wijkteam. Kenmerk: IR/PO/1504 2

3 vermoeden van EED is, kan een aanvraag voor diagnose en/of behandeling worden gestart. De PO school kan dit, met goedkeuring van de ouders, rechtstreeks melden bij één van de aanbieders die door de gemeenten is gecontracteerd. De melding is gemotiveerd met gegevens conform het dyslexieprotocol. De school informeert de gemeente waar het kind woont over deze melding. elke gemeente in de regio Zuidoost Utrecht heeft één punt voor meldingen van scholen. de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht contracteren geregistreerde aanbieders dyslexiezorg, financieren de EED en monitoren de toeleiding. de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht geven in de zorgetalage op de website een overzicht van de gecontracteerde EED aanbieders. uitvraag bij zorgaanbieders in het kader van de zorginkoop laat zien dat er 260 trajecten zijn uitgevoerd in 2013 in de regio Zuidoost Utrecht. Op basis van landelijke cijfers wordt geschat dat het per jaar ca. 100 kinderen betreft. In 2015 wordt gemonitord om hoeveel kinderen het daadwerkelijk gaat. De gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht maken zo nodig gebruik van de eenmalige regeling voor jeugd ggz. behandeling van EED vindt in de school plaats. Bij de behandeling is het belangrijk dat er een goede relatie is met de ouders en de school. Om deze reden maakt de aanbieder afspraken met de ouders en de leerkracht en stemt het behandelplan met de ouders en de leerkracht af. De gemeenten nemen deze kwaliteitseis mee bij de monitoring van de inkooptrajecten. in september 2015 worden deze de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. wordt een model formulier ontwikkeld met daarop de gegevens uit het dyslexieprotocol die moeten worden doorgegeven aan de aanbieder en gemeente. Klaar juli Zolang er nog geen digitaal beveiligd kanaal is, worden gegevens per post doorgegegeven. Klaar, is aan scholen doorgegeven. Wordt ook opgenomen op factsheet. Contractering klaar, Monitoring, incl. het aantal kinderen waarover het gaat, wordt uitgevoerd door de gemeentelijke werkgroep jeugdmonitor. Zorgetalage is in ontwikkeling. Lijst met gecontracteerde aanbieders wordt vast g d naar swv s door ambtenaren jeugdhulp. Monitoring door gemeentelijke werkgroep jeugdmonitor en eventuele aanvraag jeugd-ggz door gemeenten. Kwaliteitseis wordt meegenomen door de gemeentelijke werkgroep inkoop. Tevredenheid werkwijze wordt door de werkgroep monitoring geëvalueerd a.d.h.v. een vragenlijst; gegevens worden in augustus verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. worden gegevens in september verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. Kenmerk: IR/PO/1504 3

4 Afspraken toegang jeugdhulp bij problemen met een kind binnen het PO waarbij extra ondersteuning nodig is, schakelt de leerkracht het SOT in. Wordt geconstateerd dat er onderwijsoverstijgende hulp nodig is, dan neemt de IB-er van de school contact op de vaste contactpersoon van het sociaal wijkteam van de gemeente waarin het kind woont. Er wordt samengewerkt bij het opstellen en uitvoeren van een ondersteuningsplan. bij problemen met een jongere binnen het VO waarbij extra ondersteuning nodig is, schakelt de leerkracht het ZAT/de interne begeleidingscommissie in. Wordt geconstateerd dat er onderwijsoverstijgende hulp nodig is, dan neemt de zorgcoördinator/de IB-er van de school contact op met de vaste contactpersoon van het sociaal wijkteam van de gemeente waarin de jongere woont. Er wordt samengewerkt bij het opstellen en uitvoeren van een ondersteuningsplan. als bij een sociaal wijkteam een hulpvraag voor een kind binnenkomt die onderwijs gerelateerd is, neemt de contactpersoon van het sociaal wijkteam contact op met: - PO: de IB-er van de school en de betreffende coördinator van het SOT, - VO: de zorgcoördinator van de VO school, - VSO: de IB-er van de VSO school. Er wordt samengewerkt bij het opstellen en uitvoeren van een ondersteuningsplan. om elkaar snel te kunnen vinden, wordt een lijst opgesteld met de gegevens van de IBers van de PO scholen, de coördinatoren van het SOT, de zorgcoördinatoren van de VO scholen, de IB-ers van de VSO scholen en de vaste contactpersonen onderwijs van de sociaal wijkteams van de gemeenten. per schooljaar geven de gemeenten een overzicht aan de scholen welke informatiebijeenkomst/-les door welke instelling wordt gegeven. specifieke problematiek op een bepaald terrein (bijv. vandalisme, pesten) wordt door scholen doorgegeven aan het sociaal wijkteam in de gemeente. Het sociaal wijkteam speelt hierop in en geeft dit door aan de gemeente die dit zo nodig inbed in de preventieve activiteiten. Wie, wat, wanneer Klaar. Gemeenten en swv s zijn elk verantwoordelijk voor het bijhouden van de eigen gegevens. De werkgroep monitoring passend onderwijs/ jeugdhulp controleert de lijst 1x per jaar. Wordt neergelegd bij de 5 ambtenaren onderwijs om uit te werken in de LEA s en wordt doorgegeven aan de werkgroep communicatie. Wordt neergelegd bij de 5 ambtenaren onderwijs om uit te werken in de LEA s. Kenmerk: IR/PO/1504 4

5 om deze samenwerkingsafspraken goed te introduceren, wordt er voor het PO een Bijeenkomst met het SOT is geweest. Bijeenkomst met IB-ers bijeenkomst georganiseerd waarvoor het SOT, en directies scholen wordt via de de IB-ers en de directie van PO scholen worden uitgenodigd. Vanuit gemeenten/sociaal wijkteams wordt tijdens LEA s geregeld. Wordt doorgegeven aan de 5 ambtenaren onderwijs. deze bijeenkomst een toelichting gegeven op de jeugdhulp en de samenwerkingsafspraken. om deze samenwerkingsafspraken goed te introduceren, wordt vanuit gemeenten/sociaal wijkteams eenmalig aangesloten bij het zorgcoördinatorenoverleg VO/IB-ers overleg VSO. Tijdens deze bijeenkomst wordt vanuit gemeenten/sociaal wijkteams een toelichting gegeven op de jeugdhulp en de Klaar, is gedaan. samenwerkingsafspraken. in september 2015 worden deze de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. Hierbij wordt specifiek gekeken naar een efficiënte inzet van zowel de gemeenten als de onderwijs gelden. worden gegevens in augustus verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. Afspraken Thuiszitters Wie neemt actie bij ziekteverzuim door een leerling werkt de Scholen. school volgens het protocol Ziekteverzuim dat door de GGD in samenwerking met de leerplichtambtenaren is opgesteld. uiterlijk aan het eind van de vierde week van Scholen. het verzuim meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en, als er geen duidelijke ziek-reden is of de school vermoedens van schoolmijden heeft, aan de contactpersoon van het sociaal wijkteam van de gemeente waarin de leerling woont. de jeugdarts streeft ernaar binnen een week na de melding een gesprek te hebben gehad Gemeenten maken afspraak met GGD regio Utrecht. met de leerling/ouders. Gemeenten maken hierover een afspraak met GGD regio Utrecht. indien de school ook een melding bij het Sociaal wijkteams. sociaal wijkteam heeft gedaan, wordt vanuit dit team zo spoedig mogelijk actie ondernomen. Als ondersteuning nodig is, is het wenselijk dat dit start binnen 3 weken na de melding van de school (zo nodig via een spoedprocedure). de inzet van de jeugdhulpondersteuning vindt Sociaal wijkteams. plaats aan de hand van een ondersteuningsplan dat door het sociaal wijkteam wordt opgesteld. Eén van de resultaten is in ieder geval een zo spoedig mogelijke terugkeer naar school, bij voorkeur al tijdens het traject van hulpverlening. aan elke leerling die langer dan 4 weken Zorgcoördinatoren/IB-ers, Kenmerk: IR/PO/1504 5

6 verzuimt, wordt een trio gekoppeld bestaande uit de zorgcoördinator/ib-er, de leerplichtambtenaar en de vaste contactpersoon van het sociaal wijkteam. Eén van deze drie voert de regierol uit: houdt de voorgang van de hulpverlening bij, informeert 1 x per maand de andere leden van het trio en bewaakt het behalen van de resultaten en de daaraan gekoppelde termijnen. weigeren ouders mee te werken of worden afspraken niet nagekomen, dan gaat de leerplichtambtenaar over tot handhaving. als kinderen in het PO door ouders relatief vaak ziek worden gemeld, wordt de leerplichtambtenaar hierbij betrokken en wordt dit opgenomen in de preventieve overdracht van het PO naar het VO. éénmaal per twee maanden sturen de leerplichtambtenaren de lijsten met thuiszitters naar de directies van de samenwerkingsverbanden PO en VO. De leerplichtambtenaren en de directies PO en VO bespreken deze lijsten met elkaar. De directeuren van de samenwerkingsverbanden sturen de lijsten geanonimiseerd door naar de besturen van de samenwerkingsverbanden. Daarnaast worden de gegevens van de thuiszitters doorgestuurd naar de besturen van de desbetreffende scholen. de leerplichtambtenaren bespreken met GGD regio Utrecht of, en zo ja, op welke wijze het protocol Ziekteverzuim moet worden aangepast. op dit moment zijn leerplichtambtenaren vertegenwoordigd bij het regionale zorgcoördinatorenoverleg VO. Onderzocht wordt of het meerwaarde heeft als leerplichtambtenaren ook vertegenwoordigd zijn bij het SOT PO. om deze samenwerkingsafspraken goed te introduceren, wordt vanuit gemeenten/sociaal wijkteams eenmalig aangesloten bij het zorgcoördinatorenoverleg VO, het SOT PO en het leerplichtambtenaren overleg. in september 2015 worden deze de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. leerplichtambtenaren en sociaal wijkteams. Leerplichtambtenaren. PO scholen en leerplichtambtenaren. Leerplichtambtenaren, directies SWV s. Leerplichtambtenaren. Leerplichtambtenaren en SOT PO. Gemeenten/sociaal wijkteams, zorgcoördinatorenoverleg VO, SOT PO en leerplichtambtenaren overleg. passend onderwijs/jeugdhulp voert uit. A.d.h.v. een vragenlijst worden gegevens in augustus verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. Kenmerk: IR/PO/1504 6

7 Afspraken Veiligheid en Jeugd zijn er zorgen, ook bij een niet pluis-gevoel, in het kader van veiligheid over een leerling op school, dan neemt de school contact op met het sociaal wijkteam van de gemeente waar de leerling woont. gebeurt er op school iets ernstigs in het kader van openbare orde en veiligheid, dan schakelt de school de politie in (tel 112) of krijgt de politie een melding. Zo nodig komt dit via de politie bij de gemeente terecht. is er een (vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld is, dan wordt dit altijd gemeld bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis, tel Dit telefoonnummer kan ook worden gebeld bij twijfel. scholen hebben een meldcode kindermishandeling en zorgen dat hun medewerkers hiervan op de hoogte zijn. de afspraken die de scholen met gemeenten hebben gemaakt over het gebruik van de Verwijsindex blijven van kracht. deze Samenwerkingsafspraken Veiligheid en Jeugd worden afgestemd met de veiligheidsprotocollen die scholen zelf hebben. in januari 2016 worden deze samenwerkingsafspraken geëvalueerd door de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. Afspraken Communicatie gemeenten en samenwerkingsverbanden stemmen hun respectievelijke beleidsplannen jeugd en ondersteuningsplannen met elkaar af er wordt een werkgroep communicatie ingesteld. gemeenten en samenwerkingsverbanden stralen samenwerking uit bij de communicatie. berichten over passend onderwijs-jeugdhulp, passend onderwijs-begeleiding en passend onderwijs-participatiewet worden voor plaatsing door gemeenten en onderwijs afgestemd. zowel digitale als papieren communicatiekanalen, zoals websites, social media, nieuwsbrieven en folders van SWV s, scholen en gemeenten worden, voor zover relevant, op elkaar afgestemd. Wie neemt actie Scholen. Scholen. Elke signaleerder. Scholen. Scholen en gemeenten. Scholen. passend onderwijs/jeugdhulp voert uit. A.d.h.v. een vragenlijst worden gegevens in januari verzameld en in april 2016 in het OOGO besproken. Wie neemt actie Gemeenten en samenwerkingsverbanden. De werkgroep bestaat uit een communicatieadviseur van een gemeente en 1 à 2 personen vanuit het onderwijs. De werkgroep communicatie werkt dit uit. De werkgroep communicatie werkt dit uit. De werkgroep communicatie werkt dit uit. Kenmerk: IR/PO/1504 7

8 jaarlijks vinden in elke gemeente twee bijeenkomsten plaats; één voor IB-ers, zorgcoördinatoren, leden van sociaal wijkteams, schoolconsulenten zoals CJGmedewerkers en leerplichtambtenaren en één voor ouders. De bijeenkomsten worden gecoördineerd vanuit de werkgroep communicatie. op regionaal niveau wordt één punt, een regionale kennisbank, ingesteld die is gericht op het grensvlak van de Jeugdwet en de Wet passend onderwijs. gemeenten zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar sociaal wijkteams, leerplichtambtenaren, ambtenaren onderwijs en jeugd en wethouders. Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar scholen, incl. schoolondersteuningsteams en ZAT s. De verantwoordelijkheid voor de communicatie naar de LEA s en ouders/verzorgers/ leerlingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. in januari 2016 worden deze de gemeenten en de samenwerkingsverbanden en zo nodig bijgesteld. Overige afspraken er wordt een werkgroep monitoring passend onderwijs/ jeugdhulp ingesteld. in september 2015 wordt de tevredenheid geëvalueerd over de wijze waarop de samenwerking tussen swv s en gemeenten verloopt. Eventuele verbeterpunten worden meegenomen. in september 2015 wordt de inhoud van de landelijke monitors (passend onderwijs/ jeugdhulp, onderwijsmonitor, jeugdmonitor) bekeken en wordt aangegeven of er voor deze regio een aanvulling wordt gewenst. De werkgroep communicatie werkt dit uit. Deze kennisbank wordt gevuld door een paar experts vanuit de SWV s en ambtenaren van gemeenten. De leerervaringen die in deze kennisbank worden opgedaan, worden teruggekoppeld naar scholen en sociaal wijkteams. Gemeenten en samenwerkingverbanden. worden gegevens in januari verzameld en in april 2016 in het OOGO besproken. Wie neemt actie De werkgroep bestaat uit de directies swv s (Joop Hoogendoorn, Harry Emmerzaal) en een ambtelijke vertegenwoordiging van gemeenten (Bernadette Kuipers, Hans Jorritsma). De werkgroep komt minimaal 1x per 3 maanden bij elkaar. worden gegevens in september verzameld en in oktober 2015 in het OOGO besproken. Uitvoering door de werkgroep monitoring passend onderwijs/ jeugdhulp. Kenmerk: IR/PO/1504 8

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel, uitgangspunten en proces 3. Hoe realiseren wij continuïteit van zorg? 4. Hoe realiseren en bekostigen wij de benodigde

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele Jaarplan / Vastgesteld op 12 juni 1. ORGANISATIE Doel: Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het SWV Helmond-Peelland VO. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele De personeelsdossiers

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig Jeugdhulp onder dwang Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig De gemeente en de raad voor de kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Handreiking voor samenwerking Model Samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie