MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO"

Transcriptie

1 MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013

2

3 VOORWOORD In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Bureau Bartels in de periode tussen april 2012 en januari 2013 een monitoring en evaluatie uitgevoerd van de Pilots eportfolio. Van de uitkomsten van dit onderzoek wordt in deze rapportage verslag gedaan. Op deze plaats willen we de personen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek. In de eerste plaats bedanken we de sleutelpersonen die we in de eerste fase van het onderzoek gesproken hebben. Daarnaast gaat onze dank uit naar de geraadpleegde gebruikers en professionals die hun medewerking aan het onderzoek hebben verleend. Tot slot bedanken we de leden van de begeleidingscommissie mevrouw L. Bastiaansen (Ministerie SZW), mevrouw C. Liberton (Ministerie OCW), de heer A. Owed (ministerie OCW) en mevrouw M. Zoetmulder (UWV) voor de prettige samenwerking en het deskundig advies. Bureau Bartels B.V. Amersfoort

4

5 INHOUD 1. INLEIDING Achtergrond Aanpak van het onderzoek Leeswijzer 3 2. KENMERKEN VAN DE PILOTS EN EXTERNE INITIATIEVEN Inleiding STOOF Wedeka/Emco C Empower Limburg Initiatieven in de externe omgeving 9 3. VORMGEVING VAN EPORTFOLIO IN DE PILOTS Inleiding Beoogde functie en wijze van gebruik van het eportfolio Gekozen aanbieder eportfolio Inhoud en infrastructuur van de eportfolio s Eigenaarschap Uitwisselbaarheid Werving en introductie ERVARINGEN MET HET GEBRUIK VAN HET EPORTFOLIO Inleiding Inzicht in mogelijkheden van het eportfolio Redenen voor het (niet-)gebruik van een eportfolio Ervaringen met het invullen en aanpassen van een eportfolio Ervaringen met het gebruik van het eportfolio MEERWAARDE EN EFFECTEN VAN HET EPORTFOLIO Inleiding Ervaren meerwaarde/nut voor door de gebruikers Ervaren effecten van gebruik van eportfolio voor gebruikers Meerwaarde en effecten voor de professionals Het gebruik van het eportfolio in de toekomst SAMENVATTENDE CONCLUSIES Inleiding Gebruik en meerwaarde Uitwisselbaarheid Inhoud en infrastructuur Tot slot 60 BIJLAGE I GERAADPLEEGDE SLEUTELPERSONEN 63

6

7 1. INLEIDING 1.1 Achtergrond Medio 2011 heeft het toenmalige kabinet in het Vitaliteitspakket haar visie ontplooid op het vergroten van de arbeidsparticipatie en de duurzame inzetbaarheid van werkenden. In dit pakket zijn maatregelen langs een drietal beleidslijnen aangekondigd, namelijk het langer doorwerken, vergroting van de mobiliteit op de arbeidsmarkt en het ondersteunen van loopbaanfaciliteiten. Eén van de acties die het kabinet in dit verband in het Vitaliteitspakket aangekondigd heeft, is het stimuleren dat mensen op de arbeidsmarkt hun competenties en vaardigheden digitaal inzichtelijk maken en verder blijven bijwerken. Een instrument om individuele leer- en werkgegevens digitaal vast te leggen, is het persoonlijk elektronisch portfolio (eportfolio). Om het instrument van eportfolio ook binnen arbeidsbemiddelende organisaties breder en uniform(er) toe te kunnen passen, was het plan om een aantal pilots uit te voeren. Hierbij waren in eerste instantie de kernspelers uit de arbeidsbemiddeling UWV Werkbedrijf, ABU, STOOF, OVAL (voorheen BOABOREA), Cedris, Divosa en leerwerkloketten betrokken. De opzet van de pilots was breed. De pilots zouden verschillende domeinen moeten bestrijken, te weten van werk naar werk, arbeidsbemiddeling en onderkant van de arbeidsmarkt. Ook de ministeries van OCW en SZW zouden participeren, onder andere door zorg te dragen voor de monitoring en evaluatie van deze pilots. De opzet van het project is echter wat gewijzigd. Er is besloten om niet uitsluitend nieuwe pilots op te zetten, maar om een aantal reeds bestaande pilots op het gebied van eportfolio s te volgen. Deze keuze is gemaakt omdat verwacht werd dat het opzetten van nieuwe pilots teveel tijd zou kosten, waardoor het niet mogelijk zou zijn om binnen een jaar ook daadwerkelijk ervaringen en resultaten te kunnen optekenen. De bestaande pilots bestrijken dezelfde drie domeinen, hebben op hoofdlijnen dezelfde uitgangspunten, maar zijn vanuit andere initiatieven/achtergronden opgezet. De ministeries van OCW en SZW hebben aan Bureau Bartels gevraagd om deze pilots te monitoren en te evalueren. 1.2 Aanpak van het onderzoek De centrale vraag bij de monitoring en evaluatie is als volgt geformuleerd: Wat is er nodig om mensen een leven lang de beschikking te geven over een eportfolio dat niet alleen voor henzelf maar ook voor arbeidsbemiddelende organisaties en werkgevers een meerwaarde heeft? Aan de hand van het volgen van vier pilots waarin ervaring wordt opgedaan met eportfolio s zal worden vastgesteld welke kenmerken en randvoorwaarden van belang zijn voor effectieve eportfoliosystemen. Het gaat om de projecten van de volgende vier partijen: STOOF C3 BUREAU BARTELS 1

8 Wedeka/Emco Empower Limburg Deze pilots zijn in de periode juni 2012 januari 2013 gevolgd. De gekozen aanpak daarbij bestond uit twee fasen. In de eerste fase zijn de projectleiders van elk van de vier pilots geraadpleegd. Daarnaast hebben we tevens gesprekken gevoerd met de projectleiders van een aantal andere initiatieven op het gebied van eportfolio s, vanuit de gedachte dat de ervaringen die daar zijn opgedaan, bruikbaar kunnen zijn voor de vier genoemde pilots. De gesprekken waren met name bedoeld om de ervaringen met de ontwikkeling van de eportfolio s in beeld te brengen. Tevens zijn de gesprekken gebruikt om tot afspraken te komen voor inrichting van de tweede fase van de evaluatie. Van de uitkomsten van de eerste fase wordt verslag gedaan in hoofdstuk 2 en 3. De tweede fase was gericht op het in kaart brengen van de ervaringen met het gebruik van de eportfolio in de vier pilots en de analyse van het nut en de meerwaarde van de eportfolio s voor de verschillende gebruikersgroepen; individuen (gebruikers), professionals en werkgevers. Van de resultaten uit deze fase wordt verslag gedaan in hoofdstuk 4 en 5. Voor elk van de groepen is een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is op een aantal punten nader toegesneden op de specifieke kenmerken van de pilots. Zo is rekening gehouden met de eigen, specifieke onderdelen waaruit elk van eportfoliosystemen is opgebouwd en is, waar nodig, het taalgebruik aangepast. De projectleiders van de vier pilots hebben op ons verzoek aangegeven welke mensen binnen de verschillende doelgroepen (gebruikers, professionals en werkgevers) wij konden benaderen. Bij gebruikers gaat het om mensen die een eigen eportfolio invullen en gebruiken. De professionals zijn de mensen die de gebruikers ondersteunen bij het starten en invullen van een eportfolio en mensen die de inhoud uit het eportfolio gebruiken om de gebruikers te begeleiden bij het zetten van vervolgstappen, zoals het oriënteren op en het zoeken naar een nieuwe baan. Bij de pilot van Stoof gaat het daarbij om intercedenten, bij Wedeka/Emco om klantmanagers, werkervaringsconsulenten, personeelsconsulenten en accountmanagers. Bij C3 en Empower Limburg betreft het mobiliteitsadviseurs. Naast gebruikers en professionals zouden we ook zicht moeten krijgen op de ervaringen van de werkgevers met de matching aan de hand van eportfolio s. Echter, in geen van de pilots heeft het voorleggen van de eportfolio s aan werkgevers al echt vorm gekregen. Slechts in incidentele gevallen is een eportfolio inmiddels aan een werkgever gepresenteerd ten behoeve van bemiddeling of een sollicitatie. De betrokkenen in de vier pilots hebben echter onvoldoende zicht om welke werkgevers het gaat en wat hun ervaringen met het eportfolio zijn. We hebben de doelgroep werkgevers dus niet kunnen betrekken in dit onderzoek. Respons De aantal aangedragen namen per doelgroep en per pilot en de bijbehorende respons is weergegeven in onderstaande tabel. BUREAU BARTELS 2

9 Tabel 1.1 Berekening respons onder gebruikers en professionals Gebruikers STOOF Wedeka/ Emco C3 Empower Limburg Brutosteekproef ±40 ± Respons (absoluut) Respons (relatief) ±23% ±90% 28% 75% Professionals STOOF Wedeka/ Emco C3 Empower Limburg Brutosteekproef Na herhaaldelijk pogingen niet bereikt Nog geen ervaring met het eportfolio Nettosteekproef Respons (absoluut) Respons (relatief) 100% 100% 100% 100% Het aantal waarnemingen is voor een deel van de pilots erg beperkt. Dit is het gevolg van het feit dat het daadwerkelijke gebruik van het eportfolio pas recentelijk is gestart. Het aantal mensen dat reeds ervaring heeft opgedaan met het eportfolio is in deze pilots nog klein. Voor de raadpleging hebben we bewust gezocht naar een voor elke doelgroep passende aanpak. De raadpleging van de gebruikers van het eportfolio heeft in drie van de pilots plaatsgevonden middels een digitale enquête. Bij Wedeka/Emco is er voor gekozen om het invullen van de schriftelijke enquête klassikaal (tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de gebruikers) te laten plaatsvinden. De raadpleging van de professionals is in alle vier de pilots gedaan aan de hand van telefonische interviews. 1.3 Leeswijzer De verdere opbouw van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 presenteren we de kenmerken van de vier pilots die in dit onderzoek worden gevolgd. Tevens besteden we kort aandacht aan een aantal andere initiatieven waarin ervaring is opgedaan met het werken met een eportfolio. In hoofdstuk 3 gaan we nader in op de verschillende aspecten van de vormgeving bij elk van de vier pilots. In hoofdstuk 4 staan de ervaringen van de verschillende doelgroepen met het eportfolio in de vier pilots centraal. In hoofdstuk 5 wordt in beeld gebracht wat de ervaren meerwaarde en effecten zijn van het gebruik van een eportfolio. In hoofdstuk 6 presenteren we ten slotte de samenvattende conclusies. BUREAU BARTELS 3

10 BUREAU BARTELS 4

11 2. KENMERKEN VAN DE PILOTS EN EXTERNE INITIATIEVEN 2.1 Inleiding Zoals gezegd zijn in deze monitoring en evaluatie vier pilots betrokken. Voor elk van de vier pilots beschrijven we in deze paragraaf de achtergrond, opzet en belangrijkste basiskenmerken. In de offerte hebben we aangegeven dat we naast de pilots ook een aantal andere initiatieven op het vlak van eportfolio s zouden consulteren en meenemen in de analyse. In de afgelopen periode hebben namelijk meer partijen ervaring opgedaan met het werken met een eportfolio. De lessen die daarin zijn opgedaan kunnen bruikbaar zijn voor de pilots in het onderzoek. De kenmerken van deze initiatieven in de externe omgeving komen ook in dit hoofdstuk aan bod. 2.2 STOOF De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) is de initiatiefnemer van de eerste pilot. STOOF ondersteunt flexorganisaties (uitzendorganisaties) in Nederland bij het ontwikkelen en opleiden van hun flexkrachten en vaste medewerkers. De uitzendbranche was nog niet echt bezig met het eportfolio. Vorig jaar kwamen de ministeries van SZW en OCW met de uitnodiging om een pilot te doen. STOOF zag dat als goed moment om aan de slag te gaan met het eportfolio, zeker omdat het paste bij enkele belangrijke ontwikkelingen en behoeften in de uitzendbranche. Zo streeft de branche naar een efficiëntere bedrijfsvoering van flexorganisaties en willen ze tijdig tegemoet komen aan de verwachte personeelstekorten. Verder zien ze dat flexkrachten veel kennis en ervaring hebben waarvan op dit moment nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt. Het eportfolio zou deze kennis en ervaring mogelijk beter zichtbaar kunnen maken. Tabel 2.1 Kenmerken van pilot van STOOF STOOF Doelstelling Doelgroep Opzet instrument Aantal deelnemers Aanbieder eportfolio Status project Domein Flexkrachten beter toerusten voor bemiddeling en komen tot een efficiëntere werkwijze van de flexorganisaties Flexkrachten en intercedenten Breed eportfolio met ingebouwde competentiemeting. Individuen kunnen hun eigen informatie aanvullen met feedback van anderen, foto s en er is een link met social media (Facebook, LinkedIn, Twitter en Hyves) eportfolio s voor 250 flexkrachten (bij 5 flexorganisaties) en 50 intercedenten Meurs Loopt nog: ontwikkeling eportfolio afgerond, vanaf november 2012 uitgezet richting intercedenten en flexkrachten Arbeidsbemiddeling Het project van STOOF is dus concreet als pilot opgestart. Het is een proefproject waarin ze met het toepassen van een eportfolio inzicht willen krijgen in de volgende aspecten: BUREAU BARTELS 5

12 Geschiktheid eportfolio voor de branche. Voordelen/nadelen voor werkgevers en werknemers van eportfolio. Meerwaarde eportfolio voor samenwerking met derden. Geschiktheid van eportfolio voor flexkrachten. Hoe om te gaan met opslag en privacy. Mogelijkheden tot uitwisseling van gegevens met onder andere UWV. Hoe te komen tot een bredere uitrol en implementatie. Vijf flexorganisaties hebben het eportfolio beschikbaar gesteld aan een deel van hun flexwerkers. Het oorspronkelijk doel was minimaal 50 flexwerkers per flexorganisatie. De flexwerkers vormen daarmee de grootste doelgroep van de pilot. Daarnaast willen ze in de pilot ook een aantal intercedenten (50 à 60) een eportfolio laten opstellen. Zij vormen de tweede doelgroep. 2.3 Wedeka/Emco Ook het project van Wedeka is concreet als pilot opgezet en bestaat feitelijk uit twee losse pilots. Op basis van eerder opgedane ervaringen met het gebruik van eportfolio s heeft de projectleider van de pilot geconstateerd dat een eportfolio ook een zinvol instrument zou kunnen zijn voor de werknemers/klanten van Wedeka en Emco, respectievelijk werknemers in de sociale werkvoorziening (SW-sector) en bijstandsgerechtigden. De verwachting is dat deze werknemers/klanten die veelal niet of in beperkte mate over diploma s/opleidingen beschikken met een eportfolio in beeld brengen welke capaciteiten ze op basis van hun werkervaring en het informele leren hebben ontwikkeld. Op die manier kunnen ze veel duidelijker laten zien wat ze kunnen en willen en wat ze nog nodig hebben voor een bepaalde baan/functie waar ze naar toe willen groeien. Tabel 2.2 Kenmerken van pilot van Wedeka/Emco Wedeka/Emco Doelstelling Doelgroep Opzet instrument Aantal deelnemers Aanbieder eportfolio Status project Domein Begeleiding en bemiddeling van klanten/bijstandsgerechtigden. Faciliteren van de klant om zelf de regie te nemen over zijn/haar ontwikkeling (Nieuwe) SW-medewerkers en bijstandsgerechtigden Uitkomsten werkervaring monitor vormen basis voor eportfolio. Deze wordt door klant en begeleider ingevuld (360 graden feedback). Het eportfolio wordt verder aangevuld met diploma s, getuigschriften, foto s etc. Pilot 1 (Wedeka): 70 eportfolio s, pilot 2 (Emco): 20 eportfolio s InCtrl Pilot 1: eerste helft van 2012 (inmiddels afgerond), pilot 2: tweede helft van 2012 Onderkant arbeidsmarkt Ze zijn gestart met het opstellen van eportfolio s voor de zittende SW-medewerkers van Wedeka die een opleiding gingen volgen. Daarbij kwam naar voren dat het inzetten van eportfolio s een hele andere manier van denken en werken vraagt. Begeleiders moeten de medewerkers ondersteunen bij het samenstellen van het instrument, maar zijn nog BUREAU BARTELS 6

13 onvoldoende vertrouwd met het achterliggende gedachtegoed en de werkwijze. Dit leidde tot kwalitatief onvoldoende portfolio s en niet optimaal gebruiken van de portfolio s. Daarom hebben ze onder meer ESF-gelden benut om in een aantal pilots nadere ervaring op te doen met het werken met een eportfolio. Een eerste pilot heeft gelopen van februari tot juni 2012 en was gericht op nieuwe SW-medewerkers (van binnen naar buiten) om hen (waar mogelijk) te begeleiden van een SW-baan naar een reguliere baan (Wedeka). In de zomer van 2012 is een tweede pilot van start gegaan gericht op het begeleiden van bijstandsgerechtigden naar werk (Emco). Het doel van de pilots is het ontwikkelen van een implementatieplan om te komen tot een betere begeleiding bij het samenstellen van het eportfolio en zo meer te halen uit werkervaring van de medewerkers en door- en uitstroom naar de arbeidsmarkt te bevorderen. 2.4 C3 C3 is het mobiliteitscentrum voor de grafimedia en breder de creatieve industrie (grafimedia, gaming-industrie, podiumkunsten, reclame, uitgeverijen, film & tv, beeldende kunst en vormgeving). Van oorsprong is het gestart vanuit de taak om werkloos geworden of met werkloosheid bedreigde werknemers te outplacen of te begeleiden naar ander werk (binnen of buiten de sector). De activiteiten zijn inmiddels verbreed naar alle werkenden in de genoemde sectoren (loopbaan, employability, talentontwikkeling et cetera). Tabel 2.3 Kenmerken van pilot van C3 C3 Doelstelling Doelgroep Opzet instrument Aantal deelnemers Aanbieder eportfolio Op een gestructureerde manier vastleggen van gegevens van de kandidaat ten behoeve van de begeleiding van kandidaten Werkloze en met werkloosheid bedreigde werknemers in de sector eportfolio bevat een CV, aangevuld met beoordelingen en testresultaten (bijvoorbeeld een Employabilitycheck). Er is een verbinding gemaakt met LinkedIn, een vacaturebank, het klantvolgsysteem en een EVC-systeem Alle mensen die in begeleiding zijn bij C3 Matchcare Status project Afgerond (heeft gelopen in de eerste helft van 2012) Domein Van werk naar werk C3 is gaan werken met een eportfolio toen ze een instrument zochten om de gegevens van (destijds) mensen goed te kunnen registreren en te kunnen koppelen aan een klantvolgsysteem (Da Vinci). Er is dus niet bewust gekozen voor een eportfoliosysteem. Het eportfoliosysteem is per ongeluk aangekocht omdat het ook een geschikt administratiesysteem is waaraan C3 behoefte had. Het eportfolio wordt uitsluitend gebruikt voor de begeleiding. Als de begeleiding is afgelopen en de kandidaten een baan hebben gevonden, wordt het eportfolio niet langer gebruikt. Het is dus niet een instrument waarnaar individuen geregeld terugkeren en wat ze een leven lang onderhouden. BUREAU BARTELS 7

14 Er wordt door C3 echter gewerkt aan het opzetten van een pilot om de bredere gebruiksmogelijkheden en functionaliteiten van het eportfolio te onderzoeken. In de pilot willen ze het gebruik van het eportfolio verbreden naar andere doelgroepen (zoals studenten en niet met ontslag bedreigde werknemers) en nagaan wat de gebruikswensen van deze nieuwe doelgroepen zijn. Op basis van die nieuwe wensen zal gekeken worden hoe het eportfolio dat ze hanteren doorontwikkeld moet worden. Dit nieuwe eportfolio zal dan in de pilot worden getest. Aangezien deze pilot loopt van oktober 2012 tot in de loop van 2013 valt de pilot buiten de looptijd van de monitoring en evaluatie en zal daarom niet worden meegenomen in ons onderzoek. 2.5 Empower Limburg Empower Limburg is een netwerkorganisatie. Het netwerk bestaat uit 21 organisaties uit de zorg, de overheid, het onderwijs en de zakelijke dienstverlening in Limburg. Het doel is: samenwerken op een turbulente arbeidsmarkt, het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit op de regionale arbeidsmarkt en het bevorderen van werkzekerheid voor werkgevers en werknemers. Eén van de uitgangspunten daarbij is dat het arbeidsmarktinitiatief door de werknemer overgenomen moet worden. Individuen moeten het heft in eigen hand gaan nemen. Het eportfolio is één van de instrumenten die Empower Limburg aanbiedt om mensen te helpen die omslag naar eigen verantwoordelijkheid te laten maken. Tabel 2.4 Kenmerken van pilot van Empower Limburg Empower Limburg Doelstelling Doelgroep Opzet instrument Aantal deelnemers Aanbieder eportfolio Mensen een instrument bieden waarmee ze zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt en hun eigen wensen, mogelijkheden en ambities in beeld kunnen brengen. Faciliteren van het individu om regie te nemen over de eigen loopbaanontwikkeling Medewerkers van de 21 aangesloten organisaties Aanbod bestaat uit twee lagen: Eerste laag: bedoeld om individuen bewust te maken en bestaat uit gratis toepassingen zoals self assessments, digitale opleidingengids, CVgenerator, banenzoeker, link met landelijke vacaturebank, koppeling met regionale arbeidspool Tweede laag: als mensen besloten hebben actief te werken aan eigen ontwikkeling kunnen ze gebruikmaken van betaalde toepassingen/diensten zoals Employabilitycheck en loopbaancoach Geen doelstellingen op dit punt Matchcare Status project Lopend (er is geen afgebakend tijdpad, eportfolio sinds medio 2012 beschikbaar) Domein Van werk naar werk Het project kent geen echte pilotvorm (in de zin dat het een proef is met een duidelijke doelstelling, aanpak en tijdspad). Het eportfolio is beschikbaar gesteld aan alle medewerkers in de aangesloten partnerorganisaties. Empower Limburg werkt tegelijkertijd voortdurend aan de verdere verbetering van het instrument. Tevens zoekt Empower Limburg steeds naar mogelijkheden om het eportfolio onder de aandacht te brengen van de aangesloten organisaties, in de vorm van persoonlijke gesprekken en door middel van BUREAU BARTELS 8

15 het opstarten van kleinschalige pilots waarbij het eportfolio als instrument wordt aangeboden aan loopbaan- of mobiliteitscentra van individuele organisaties. 2.6 Initiatieven in de externe omgeving We hebben in dit onderzoek ook een aantal andere initiatieven op het gebied van eportfolio betrokken, met name om te kijken welke lessen uit deze initiatieven te trekken zijn. We hebben vertegenwoordigers van de volgende initiatieven geraadpleegd: De Employabilitycheck van de Stichting Scholing- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT). Het Zorgportfolio van CAOP en drie arbeidsmarktfondsen in de zorg. Let s Connect van Brainport Development. De drie initiatieven zullen we hieronder kort bespreken. Het eerste initiatief is het project dat de SSWT heeft opgezet in het kader van het begeleiden van werkloze en met werkloosheid bedreigde werknemers in de branche. Om de begeleiding van deze mensen/kandidaten te ondersteunen wilden de sociale partners in de branche een instrument hebben waarmee alle belangrijke informatie over de kandidaat goed in beeld gebracht en gedocumenteerd zou kunnen worden. Er is gekozen voor de Employabilitycheck van Matchcare. Het instrument geeft een beeld van de competenties, ervaringen en interesses van de kandidaat en maakt duidelijk in hoeverre dit persoonsprofiel overeenkomt met beroepen binnen of buiten het eigen vakgebied. De geselecteerde beroepen kunnen vervolgens worden gekoppeld aan actuele, met competenties verrijkte vacatures uit een aan het instrument gekoppelde vacaturebank. Tabel 2.5 Kenmerken van Employabilitycheck van SSWT Employabilitycheck SSWT Doelstelling Doelgroep Opzet instrument Begeleiden van medewerkers in de timmerbranche van werk naar werk, zowel binnen als buiten de branche Werkloze en met werkloosheid bedreigde werknemers De Employabilitycheck vormt basis van eportfolio. Deze is gekoppeld aan een beroepenlijst en een vacaturebank. Bovendien is er een koppeling gemaakt met het klantvolgsysteem. Gebruik van Employabilitycheck gebeurt altijd in combinatie met begeleiding van loopbaancoach Aantal deelnemers In pilot 70 begeleide werknemers. Na bredere uitrol inmiddels ruim medewerkers begeleid met behulp van eportfolio Aanbieder eportfolio Status project Kernwoorden Matchcare Pilot afgerond. Vervolgens breder uitgerold eportfolio gehanteerd in combinatie met volgsysteem en loopbaanbegeleiding De Employabilitycheck wordt altijd gebruikt onder begeleiding van een loopbaancoach, die de uitkomsten bespreekt en samen met de kandidaat komt tot een aanzet voor een passend loopbaanplan. Vervolgens richt de begeleiding zich op het vinden van een passende baan. Om de begeleiding goed vorm te kunnen geven en te kunnen volgen is het eportfoliosysteem gekoppeld aan het klantvolgsysteem van de SSWT. BUREAU BARTELS 9

16 In eerste instantie is in pilotvorm (70 kandidaten) ervaring opgedaan met het werken met de Employabilitycheck. Deze pilot is inmiddels afgerond. Naar aanleiding van de goede resultaten en ervaringen met het instrument is besloten om het instrument breder uit te rollen en aan te bieden aan elke kandidaat die begeleid wordt. Nadat de kandidaat geplaatst is op een nieuwe functie, behoudt deze nog een jaar lang het recht om van het eportfolio gebruik te maken. De SSWT bekijkt nu de mogelijkheden om het eportfolio aan alle medewerkers in de timmerbranche beschikbaar stellen, niet slechts voor een jaar, maar voor de rest van hun leven. Het tweede initiatief betreft het Zorgportfolio. Het Zorgportfolio is op initiatief van de vakbond NU 91 in 2010 ontwikkeld als instrument waarmee verpleegkundigen in de zorg bewijslast kunnen aandragen ten behoeve van herregistratie in het BIG-register 1. Omdat sociale partners in de ziekenhuisbranche, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg het belangrijk vinden dat medewerkers in de zorg hun deskundigheidsbevordering goed kunnen bijhouden, wilden ze het graag aan alle medewerkers in de zorg beschikbaar kunnen stellen. Ze hebben daarom het Zorgportfolio overgenomen van NU 91. Ze bieden het op internet gratis aan elke geïnteresseerde aan. Tabel 2.6 Kenmerken van het Zorgportfolio Zorgportfolio Doelstelling Doelgroep Opzet instrument Aantal deelnemers Meer dan Aanbieder eportfolio Status project Kernwoorden Bieden van instrument waarmee verpleegkundigen bewijslast kunnen aandragen ten behoeve van herregistratie in BIG-register Verpleegkundigen (oorspronkelijk) en daarnaast andere medewerkers in de zorg, zoals verzorgenden Eenvoudig instrument met nadruk op het weergegeven van een beschrijving van de opleidingen, werkervaring, gevolgde cursussen, kennis en vaardigheden van de eigenaar Connexx Webdesign eportfolio breed beschikbaar Bewust gekozen voor eenvoudige opzet Mede gezien het oorspronkelijke doel van het Zorgportfolio is er bewust gekozen voor een eenvoudige opzet van het instrument zonder toeters en bellen. Het is in de huidige vorm vooral een uitgebreid CV (zonder showcasemodule en zonder tests et cetera). In de loop van de tijd is gebleken dat het instrument voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden, bijvoorbeeld als input voor een POP-gesprek of als instrument in het kader van het levensfasebewust beleid. Ook is duidelijk geworden dat niet alleen de oorspronkelijke doelgroep (verpleegkundigen) gebruikmaken van het Zorgportfolio, maar dat ook verzorgenden en andere medewerkers de weg naar het instrument weten te vinden. Zowel de doelgroep als de toepassingswijze is dus uitgebreid. CAOP die het Zorgportfolio beheert is daarom van plan om in de nabije toekomst te kijken of het 1 Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Een BIG-registratie betekent dat u mag werken binnen het beroep waarvoor u bent geregistreerd. Ook mag u de bijbehorende beroepstitel voeren. Herregistratie is een instrument om de deskundigheid van zorgverleners uit het BIGregister te waarborgen. De inschrijving in het BIG-register is steeds voor een periode van vijf jaar. Alleen zorgverleners die aan de criteria voldoen, kunnen zich herregistreren. BUREAU BARTELS 10

17 instrument aangepast zal moeten/kunnen worden om beter tegemoet te komen aan de nieuwe gebruikers(eisen). Let s Connect is het derde initiatief dat we hebben meegenomen in de analyse. Let s Connect heeft als doelstelling het gebruik van eportfolio s te stimuleren om de regionale arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in Zuid-Oost Nederland nemen deel aan het opzetten van een eportfoliosysteem waarin competenties en loopbanen actueel gehouden worden. De afstemming van het aanbod van het onderwijs op de vraag van het bedrijfsleven kan hiermee verbeterd worden, daarnaast kan het levenslang leren gericht worden ingezet. Tabel 2.7 Kenmerken van Let s Connect Let s Connect Doelstelling Doelgroep Opzet project Aantal deelnemers Aanbieder eportfolio Komen tot beter functionerende arbeidsmarkt door stimulering gebruik van uitwisselbare eportfolio s Medewerkers en studenten binnen de partnerorganisaties Eerste fase van pilot: komen tot lokaal eportfolio (t.b.v. interne mobiliteit, ontwikkelingsgesprekken, zichtbaar maken competenties eigen medewerkers) Tweede fase van pilot: komen tot kernportfolio (t.b.v. externe mobiliteit, uitwisseling met andere partijen zoals onderwijsinstellingen en andere werkgevers) 8 aangesloten partnerorganisaties (aantal deelnemende individuele eportfolio gebruikers onbekend) Verschillende, keuze is aan deelnemende organisatie Status project Lopend: 1 e fase gestart in mei 2012, 2 e fase start eind 2012 Kernwoorden Uitwisselbaarheid Uitwisselbaarheid van (gegevens in) het eportfolio met gegevens van andere bronnen en partijen is een kernwoord binnen het project van Let s Connect. Omdat de ervaring leert dat werkgevers wat huiverig zijn voor het uitwisselen en opstellen van gegevens over (werknemers in) hun bedrijf is gekozen voor het opzetten van een pilot die uit twee fasen bestaat. De eerste fase is gericht op het ontwikkelen van en ervaring opdoen met een eportfolio voor lokaal gebruik (in het bedrijf zelf). Dit eportfolio kan dan gebruikt worden ten behoeve van ontwikkelingsgesprekken en het stimuleren van de interne mobiliteit. Het idee erachter is dat werkgevers op deze voor hen veilige manier het eportfolio leren kennen en enthousiast raken over de toepassingsmogelijkheden van het instrument. Als ze eenmaal vertrouwd zijn met het instrument gaan ze over naar de tweede fase van de pilot. Deze fase is gericht op het ontwikkelen van het eportfolio tot een instrument waarmee uitwisseling met andere partijen mogelijk is, onder andere ten behoeve van het realiseren van externe mobiliteit (bijvoorbeeld outplacements) en afstemming met het onderwijs. De pilot is pas vrij recentelijk gestart. De eindresultaten zijn dus nog niet bekend. BUREAU BARTELS 11

18 BUREAU BARTELS 12

19 3. VORMGEVING VAN EPORTFOLIO IN DE PILOTS 3.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk hebben we een korte schets gegeven van de achtergronden en kenmerken van de vier betrokken pilots. In dit hoofdstuk gaan we uitgebreider in op de beoogde functie en wijze van het gebruik van het eportfolio (paragraaf 3.2), de gekozen aanbieder (paragraaf 3.3), de inhoud en infrastructuur van de eportfolio s (paragraaf 3.4) eigenaarschap (3.5), uitwisselbaarheid (3.6) en werving en introductie (3.7). 3.2 Beoogde functie en wijze van gebruik van het eportfolio Het eportfolio kan zoals de opdrachtgever in het offerteverzoek aangaf verschillende functies hebben. Afhankelijk van het doel wat het individu of organisatie voor ogen heeft met het gebruik van het eportfolio, kan het worden ingezet als beoordelings-, ontwikkelof showcase-instrument (zie tabel 3.1). Tabel 3.1 Mogelijke functies van het eportfolio Functie Ondersteunt Toepassing Beoordelingsportfolio Ontwikkelportfolio Beoordeling van competenties op basis van bewijsmateriaal Bewuster leren, loopbaanontwikkeling EVC, certificaten, diploma Coaching, POP, begeleiding Showcase portfolio Matching Sollicitatie, werving en selectie Deze indeling in mogelijke functies wordt in de praktijk niet strikt gehanteerd. De projectleiders stellen hun doelen, maar kiezen niet specifiek voor één of meer van de genoemde functies. De vier betrokken pilots kunnen daarom niet zondermeer worden ingedeeld bij één of meerdere van de genoemde typen. Toch hebben we op basis van de doelen die de pilots hebben met het inzetten van het eportfolio getracht in beeld te brengen welke functie het eportfolio in elk van de pilots heeft. Het eportfolio in de pilot van C3 wordt (nu nog) uitsluitend gebruikt als ontwikkelportfolio. Het is een administratief middel om de gegevens van kandidaten op een gestructureerde manier vast te leggen. Om in aanmerking te komen voor begeleiding vanuit C3 moeten kandidaten een eportfolio invullen. De gegevens die zij invoeren worden gebruikt als input voor het intakegesprek. Voor de bemiddeling wordt het instrument (nog) nauwelijks gebruikt. Slechts sporadisch komt het naar zeggen van de projectleider voor dat kandidaten een showcase vullen en mee sturen bij een sollicitatie. BUREAU BARTELS 13

20 Tabel 3.2 Beoogde doel en functie van het gebruik van het eportfolio Naam project Doel van het gebruik van het eportfolio Functie STOOF Wedeka/Emco C3 Empower Limburg Flexkrachten beter toe te rusten voor bemiddeling. Komen tot efficiëntere werkwijze flexorganisaties Begeleiding en bemiddeling van klanten/bijstandsgerechtigden. Faciliteren van klant om zelf de regie te nemen over zijn/haar ontwikkeling Op een gestructureerde manier vastleggen van gegevens van de kandidaat ten behoeve van de begeleiding van de kandidaten Mensen een instrument bieden waarmee ze zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt en hun eigen wensen, mogelijkheden en ambities in beeld kunnen brengen. Faciliteren van individu om regie te krijgen over eigen loopbaanontwikkeling Showcase portfolio Ontwikkelportfolio Showcase portfolio (Beoordelingsportfolio) Ontwikkelportfolio Ontwikkelportfolio Showcase portfolio In de pilot van STOOF is het eportfolio in opzet vooral een bemiddelingsinstrument (showcase portfolio). Het is bedoeld om flexkrachten beter toe te rusten voor bemiddeling, door hen met behulp van een eportfolio een mooier, beter en completer profiel te geven dan het reguliere platte CV. Doordat de wensen, mogelijkheden en kennis beter in beeld worden gebracht zou het naar verwachting eenvoudiger moeten zijn om een goede match te maken tussen de flexwerker en een voor hem/haar passende functie. Een snellere en betere koppeling tussen flexwerker en werkgever zou het daarnaast voor flexorganisaties mogelijk moeten maken om efficiënter te werken. Het realiseren van een efficiëntere werkwijze is dan ook een tweede doel van het gebruik van het eportfolio. Bij de pilot van Wedeka/Emco is het eportfolio zowel als begeleidings- als bemiddelingsinstrument bedoeld. Met het invullen van het eportfolio kan een duidelijk beeld worden verkregen van de competenties, ervaringen, kennis, wensen en ambities van de klant, wordt duidelijk welke functies bij de klant passen en welke opleiding eventueel nog nodig is om de beoogde functie te kunnen uitvoeren. Dit kan de begeleiders helpen bij het vinden van een passende baan. Indien er voor de klant concrete mogelijkheden zijn op de reguliere arbeidsmarkt, wordt het eportfolio ook gebruikt bij de bemiddeling en het duidelijk profileren van de kandidaten bij sollicitaties. De gegevens in het eportfolio kunnen eventueel ook gebruikt worden wanneer klanten een EVC-traject gaan volgen. Het eportfolio kan dan als beoordelingsinstrument worden ingezet. Daarnaast heeft Wedeka met de inzet van het eportfolio nadrukkelijk als doel om vooral ook de klant zelf goed te faciliteren en te helpen de regie te nemen over zijn/haar eigen (loopbaan) ontwikkeling. Door het samenstellen van het eportfolio krijgen klanten een duidelijk beeld van wat ze kunnen en worden ze als het goed is aangezet om zelf actief na te denken over welke kant ze op willen. Dit laatste geldt ook voor de pilot van Empower Limburg. Ook in deze pilot is het doel om het individu bewust te maken van de eigen mogelijkheden en ambities, het belang om deze duidelijk in kaart te brengen en het belang om het heft in eigen hand te nemen daar waar het gaat om de eigen loopbaan- en deskundigheidsontwikkeling. Het eportfolio BUREAU BARTELS 14

Kunsteducatie. Marcel Brandsen Esther Smit. 13 mei 2013

Kunsteducatie. Marcel Brandsen Esther Smit. 13 mei 2013 Kunsteducatie Marcel Brandsen Esther Smit 13 mei 2013 Onderwerpen 1. C3werkt! 2 Organisatie begeleiding 3 Begeleidingstrajecten 4 Workshops en scholing C3 voor een gezonde mobiliteit in de creatieve industrie

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1 Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 2 Matchcare MEER RENDEMENT UIT HR DOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN WERVING EN SELECTIE, EMPLOYABILITY

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Groene Scharnieren. Groene Scharnieren

Groene Scharnieren. Groene Scharnieren Groene Scharnieren Groene Scharnieren het portfolioproject van de AOC s EduExchange 2006 Partners Alle AOC s onderschrijven het project Feitelijke uitvoering door Aeres Groep, Helicon Opleidingen, HollandAccent

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus 58285 1040 HG AMSTERDAM 1040 HG58285 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Reflect Personeelsadvies

Reflect Personeelsadvies Werving & Selectie 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een onafhankelijk adviesbureau dat zich sinds 1993 bezighoudt met loopbaanontwikkeling, individuele coaching en persoonlijke vaardigheidstrainingen.

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Talentenpool: 2 Juni 2016 Nijmegen Nico Sekeris Talentenpool: Flexibilisering en werkzekerheid kan samen Airbnb concepten versterken werving & selectie

Nadere informatie

Online applicatie voor participatie en re-integratie

Online applicatie voor participatie en re-integratie EazyUitstroom EazyUitstroom Online applicatie voor participatie en re-integratie Pit Strategie biedt innovatieve oplossingen voor sociale diensten van gemeenten om maximaal resultaat op uitstroom te realiseren.

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Proces beoordeling portfolio

Proces beoordeling portfolio Proces beoordeling portfolio 2016-2017 Beoordelingsinstrument portfolio 2016-2017 1 Inhoud Beoordeling proces portfolio... 3 Overzicht inhoud beoordeling portfolio... 4 Leerlijn portfolio (per IO)... 6

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme april 2017

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme april 2017 Leven Lang Ontwikkelen Erwin Pierik/ Rini Romme april 2017 Diverse relevante trajecten Tweede Kamer: hoorzitting LLL OCW vraagt SBB certificaten aan te reiken. SER adviezen beroepsonderwijs en post- initieel

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Beschrijving PCDi- match is een web- based applicatie van CRINNOS waarmee de testresultaten van een via het Internet afgenomen

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

Nut en noodzaak van eportfolio s. Welkom

Nut en noodzaak van eportfolio s. Welkom Nut en noodzaak van eportfolio s Welkom Wat is een eportfolio? Even voorstellen Projectleiders Marius Monen (Brainport Development) en Maartje Geenen (Provincie Limburg). Project met subsidie van Pieken

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

RIS Werken loont!

RIS Werken loont! Werken loont! Initiatiefvoorstel PVV Den Haag Raadslid Elias van Hees 17 mei 2017 Aanleiding & Analyse De arbeidsmarkt functioneert op basis van vraag en aanbod. Het is hierbij cruciaal dat werkgevers

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 (Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 augustus 2012 INLEIDING Vijf ton voor scholing en werkgelegenheid In de CAO voor de houthandel over 2012/2013 hebben

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Oriënteren en Profileren Het Loopbaanplein van FCB helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten.

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS

PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS PROFESSIONALS LINDE BREUNIS TRUUS DE KONING-STOLKER ANNELOES DE WIJN ARIE-PAUL EIJKELENBOOM Onze adviseurs kennen Rotterdam goed. Zij wonen in Rotterdam, hebben gewerkt bij

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Onderwerpen presentatie Definitie vraaggestuurde re-integratie Aanleiding onderzoek en onderzoeksvraag

Nadere informatie

Talentenmobiliteitsmanagement

Talentenmobiliteitsmanagement Talentenmobiliteitsmanagement Waarom Talentenmobiliteitsmanagement? De Nederlandse economie staat flink onder druk. Dit heeft een duidelijk effect op organisaties. Veel werkgevers zien zich genoodzaakt

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te geven. De menukaart

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Passus Advies B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm : Keurmerk Blik op Werk

Passus Advies B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm : Keurmerk Blik op Werk Norm : Scope: Het ondersteunen van organisaties op het gebied van managementadvies, coaching en training. Datum: 27 januari t/m 01 februari 2014 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Het optimaal benutten van BBL leerlingen. RIZO 2.0 bijeenkomst 13 maart 2012 Achterhoek / Twente

Het optimaal benutten van BBL leerlingen. RIZO 2.0 bijeenkomst 13 maart 2012 Achterhoek / Twente Het optimaal benutten van BBL leerlingen RIZO 2.0 bijeenkomst 13 maart 2012 Achterhoek / Twente Huidige situatie Veel telefoontjes / informatievragen naar P&O en opleidingsafdelingen Vaak de zelfde vragen

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot de verkenning De Raad voor Cultuur (RvC) heeft in zijn Agenda Cultuur 2017 2020 en verder aangekondigd gezamenlijk met de Sociaal-Economische Raad (SER) een verkenning van

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

Rapportage. Meer halen uit werkervaring

Rapportage. Meer halen uit werkervaring Rapportage Deelnemers: Caparis: iederz: Sallcon Werktalent: Wedeka Bedrijven: Frans Westra Evelyn Tiggelaar Eline Derks Femmia Haverkamp 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het eportfolio 4 3. Inzet en activiteiten

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman Iedereen wordt er beter van Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman De Gelderse gemeente Beuningen omarmt EVC, het erkennen van eerder verworven

Nadere informatie

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Opzet presentatie wat is het UWV Portaal, waarom aansluiten belangrijk is, hoe u kunt aansluiten op het portaal en welke stappen u daarvoor moet ondernemen.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te

Nadere informatie

Assessment en loopbaanontwikkeling

Assessment en loopbaanontwikkeling Assessment en loopbaanontwikkeling Assessment Beter inzicht in uw menselijk kapitaal Onze visie Wij zien assessments als het meest betrouwbare instrument om talenten en ontwikkelpunten van individuele

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Matchcare HR Services BV

Klanttevredenheidsonderzoek. Matchcare HR Services BV Klanttevredenheidsonderzoek Matchcare HR Services BV 1-1-2017 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Matchcare HR Services BV 2 A. Cedeo-erkenning

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland MF SELECT MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland Wie is MF Select MF Select is onderdeel van de MF Groep en heeft al ruim 20 jaar ervaring op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Randstad HR Solutions in het kort:

Randstad HR Solutions in het kort: Wat kunnen wij voor u en uw medewerkers betekenen? Uw sector staat voor veranderingen, welke direct ingrijpen in de werkgelegenheid. Hoe groot de uiteindelijke aantallen ook zullen zijn, het treft telkens

Nadere informatie

C3 werkt! biedt perspectief

C3 werkt! biedt perspectief C3 werkt! biedt perspectief Beeld: Afra Klinkenberg Sta je aan het begin van je carrière, ben je een ervaren professional, of sta je je op het het punt een een nieuwe uitdaging aan aan te te gaan? gaan?

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf)

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf) De arbeidsmarkt De werkgeversmarkt Werkgevers proberen in hun marktkraam zoveel mogelijk zaken uit te stallen die werkzoekenden ervan moeten overtuigen dat de baan, waar zij een vacature voor hebben, de

Nadere informatie

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Misja Bakx 1 Even Voorstellen Directeur Matchcare Specialist arbeidsmarkt en loopbaanwaarde Vernieuwing instrumenten voor loopbaan en

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Jose Gravesteijn Jaap de Koning Kim Weistra Presentatie voor een bijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar en Recht, 14 april 2016 Inhoud Hoofdpunten

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

VOOR WIE IS DIT GESCHIKT?

VOOR WIE IS DIT GESCHIKT? BROCHURE OUTP LACEMENT Loopbaan Als je te maken krijgt met outplacement dan wil je op een goede en professionele manier begeleid worden. Bij IK overtref me kies je voor een individuele en persoonlijke

Nadere informatie

Regionaal Platform met eportfolio

Regionaal Platform met eportfolio Regionaal Platform met eportfolio Een kans bij uitstek om medewerkers snel met elkaar te kunnen uitwisselen? 1 Achtergrond Verschillende werkgevers hebben het signaal afgegeven om middels een pilot te

Nadere informatie

Leerpilot Inclusief HR In- en doorstroom

Leerpilot Inclusief HR In- en doorstroom Leerrapportage Als er wel werk is, maar niet genoeg (geschikte) kandidaten te vinden zijn, dan is de instroom niet op orde. En als goede medewerkers om welke reden dan ook niet langer bij een werkgever

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Wijzijndeoplossing zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen.

Wijzijndeoplossing zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen. Assen, 20 januari 2014 Betreft: internetconsultatie quotumwetgeving Geachte heer/mevrouw, Ter gelegenheid van de Internetconsultatie over de quotumwetgeving stuur ik u het visiedocument van wijzijndeoplossing.nl.

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie