Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg"

Transcriptie

1 Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg Voortgangsrapportage mei

2 Programma coördinatie: Marianne Berger Nederlands Jeugdinstituut Catharijnesingel 47 Postbus DE Utrecht Telefoon (030)

3 Inleiding In juli 2010 is de eerste fase van het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg afgesloten. Deze fase van het Actieplan heeft veel resultaten en daarnaast een aantal aanbevelingen voor het vervolg opgeleverd. De resultaten en aanbevelingen zijn beschreven in het eindrapport van het Actieplan (juli 2010). Door het Ministerie van VWS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is geld beschikbaar gesteld om deze aanbevelingen uit te werken via een implementatieplan. In het kader van dit Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg vinden in de periode met financiering van de ministeries van VWS en V&J een aantal activiteiten plaats gericht op de professionalisering van twee beroepsgroepen in de jeugdzorg, te weten gedragswetenschappers en jeugdzorgwerkers. Hierbij wordt voor hen voorzien in een systeem van beroepsregistratie, beroepscode en tuchtrecht. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de entree van professionals in de jeugdzorgsector. De jeugdzorgsector wil hiermee de jeugdzorg op een hoger plan brengen. Professionele jeugdzorg is immers van belang bij het helpen van kinderen en jongeren met opvoed- en opgroeiproblemen. Daarom moeten jeugdprofessionals goed opgeleid worden en hun vak bijhouden. Door middel van beroepsregistratie kunnen ze hun vakbekwaamheid aantonen. Beroepsregistratie biedt een herkenbaar kwaliteitskeurmerk en erkenning voor hun bekwaamheid. Daarnaast bieden beroepsethische normen houvast bij het handelen. Tuchtrecht is daarbij het instrument om de beroepsnormen voor professioneel handelen aan te scherpen en het professioneel handelen te staven. Het Implementatieplan bestaat uit meerdere programmaonderdelen waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Kernpartners in het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg zijn: Werkgevers/uitvoeringsorganisaties Jeugdzorg: Jeugdzorg Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Justitiële Jeugdinrichtingen en HALT. Beroepsverenigingen/beroepsregisters: NIP, NVO, NVMW en BAMw. Opleidingen: Vereniging Hogescholen (voorheen HBO-raad) en MBO Raad 1. De activiteiten binnen van het Implementatieplan vinden plaats onder regie van de stuurgroep Implementatie Professionalisering Jeugdzorg. Projectinrichting Stuurgroep Aan de stuurgroep nemen de hiervoor genoemde kernpartners deel. Daarnaast maken het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ), inmiddels opgegaan in het LOC, de Belangenvereniging Medewerkers Bureau Jeugdzorg (BMJ), het IPO (Interprovinciaal Overleg) en de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK) deel uit van de stuurgroep. Ook het Ministerie van VWS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. Voorzitter is Ella Kalsbeek, op persoonlijke titel. Het NJi vormt het secretariaat van de stuurgroep. De leden hebben zitting namens hun achterban en leggen besluiten voor aan en koppelen besluiten terug naar hun besturen resp. organisaties. In bijlage 1 is de samenstelling van de stuurgroep weergegeven. 1 De MBO Raad participeerde tot halverwege 2012 in de stuurgroep vanwege voor het mbo een belangrijk onderwerp, te weten de positie van de SPW-IV opleiding Jeugdzorg. Nadat hier een duidelijke lijn voor gevonden is, is in overleg deelname aan de stuurgroep beëindigd omdat het professionaliseringsproces zich met name richt op hbo-jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers. 3

4 Deelprojecten Het implementatieplan bestaat uit meerdere projecten en deelprojecten. Elk deelproject wordt aangestuurd door een projectleider, aangesteld door de organisatie die trekker is van het deelproject. De projectleider heeft de dagelijkse leiding over het deelproject en is binnen de gegeven randvoorwaarden van de eigen organisatie verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten binnen het deelproject. De deelprojecten worden begeleid door een begeleidingscommissie, waarin in elk geval afgevaardigden van de kernpartners zitting hebben. Ook is in deze commissies een vertegenwoordiging vanuit het LCFJ. De begeleidingscommissies hebben een onafhankelijk voorzitter. Projectgroep De projectgroep bestaat uit coördinerende bureaumedewerkers van de samenwerkingspartners en/of projectleiders van de deelprojecten. De projectgroep heeft tot taak om de hoofdlijnen van de programmaopzet uit te werken naar inhoudelijk en operationeel niveau. Hierbij zijn de projectleiders van de deelprojecten verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van hun eigen deelproject. De projectgroep draagt op operationeel niveau zorg voor de samenhang en afstemming tussen de verschillende programmaonderdelen. De projectgroep rapporteert aan de stuurgroep, op basis van rapportages van de deelprojecten, over de voortgang. Programmamanagement Het programmamanagement wordt uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut. Het NJi is aanvrager van de subsidie en beheert het budget dat door het Ministerie voor het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg beschikbaar is gesteld en waarover de stuurgroep zeggenschap heeft. Het NJi gaat na acceptatie over tot finale financiële afrekening van de betreffende opdracht met de opdrachtnemer. Voor wat het financieel beheer betreft voert het NJi de opdrachten van de stuurgroep uit en draagt het geen verantwoordelijkheid voor de keuzes die worden gemaakt bij het aanwenden van de middelen. Wel heeft het NJi een wakende en alarmerende functie als het gaat om (dreigende) budgetoverschrijdingen. Deze voortgangsrapportage Middels deze voortgangsrapportage wordt een beknopt overzicht geboden van de stand van zaken met betrekking tot de diverse deelprojecten. Het betreft de volgende deeltrajecten: voorbereiding beroepsregisters en beroepsverenigingen; verbinden en registreren; in lijn brengen scholing en opleidingen met registratievereisten; verbetering entree sector. Daarnaast wordt in deze rapportage ingegaan op de voortgang van het wetgevingstraject, de oprichting van het Kwaliteitsregister Jeugdzorg, de ontwikkelingen rond de transitie jeugdzorg en de vervolgplanning. Alle genoemde producten zijn te vinden op de website Op deze website is tevens nadere informatie te vinden over de diverse deeltrajecten. 4

5 Voortgang deeltraject voorbereiding beroepsregisters en beroepsverenigingen Doel Het creëren van operationele beroepsregisters, beroepscodes en tuchtrecht voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers gedragswetenschappers in de jeugdzorg. De drie betreffende beroepsregisters (BAMw, NVO-OG en NIP-K&J) worden hiertoe (verder) ingericht en opengesteld. Dit vindt plaats in voorbereiding op de definitieve situatie waarin sprake zal zijn van één centraal beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg. Hieraan wordt een algemene tuchtrechtnorm verbonden die ruimte laat om de beroepscodes van de diverse beroepsverenigingen eveneens als toetsingskader te kunnen hanteren. Resultaten Inrichten kamer jeugdzorgwerkers BAMw Bij het BAMw (Beroepsregister Agogisch en Maatschappelijk werkers) is een kamer ingericht voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers. Er is een nieuw registratiesysteem ontwikkeld, de website is aangepast, de procedure voor aanmelding is gestroomlijnd. Vanaf september 2012 is de kamer voor jeugdzorgwerkers gereed en open voor aanmeldingen. De aanmeldingen beginnen te lopen, dit blijkt vooral uit het aantal collectieve aanmeldingen door werkgevers. Door medewerkers van het BAMw worden presentaties gegeven in het werkveld. Jeugdzorgorganisaties en professionals weten het BAMw te vinden, blijkend uit de vele vragen over de registratieprocedure- en voorwaarden die aan het BAMw worden gesteld. Ontwikkelen EVC procedure jeugdzorgwerkers Parallel wordt een EVC-procedure voor in een hbo-functie werkzame, mbo-opgeleide jeugdzorgwerkers ontwikkeld. Dit vindt plaats in samenwerking tussen Jeugdzorg Nederland, de justitieorganisaties, NVMW, BAMw en de Vereniging Hogescholen. Na ontwikkeling wordt een EVC-loket ingericht waar jeugdzorgwerkers die voor de EVC-procedure in aanmerking komen terecht kunnen. Voorbereiding beroepsregistratie gedragswetenschappers in de registers van NIP en NVO NIP en NVO beschikken al over operationele beroepsregisters. De beroepsregistratie voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg op basis van de registratiereglementen van de Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en van de Orthopedagoog- Generalist (OG) van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) is gestart. Er is een tijdelijke wegingsregeling voor de overgangsperiode ontwikkeld. Dit heeft mede plaatsgevonden op basis van een pilot, georganiseerd door Jeugdzorg Nederland. Het registratiesysteem is uitgebreid om de toeloop op te vangen. Er hebben informatiebijeenkomsten plaats gevonden om de gedragswetenschappers te informeren. Deze verheugen zich in een grote belangstelling. Op de sites van NIP en NVO zijn themadossiers aangemaakt. Implementatie en evaluatie beroepscode NVMW voor jeugdzorgwerkers De beroepscode voor jeugdzorgwerkers is in september 2012 door de NVMW (Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers) vastgesteld en verspreid. Evaluatie zal een jaar na invoering plaatsvinden. Toelichting op de beroepscodes NIP/NVO voor de jeugdzorg Voor gedragswetenschappers is een toelichting op de beroepscode geschreven door NIP en NVO in de vorm van een handzaam document. In de toelichting wordt ook ingegaan op de rol en betekenis van het tuchtrecht, het onderscheid met klachtrecht e.d. Dit document wordt binnenkort gepubliceerd. 5

6 Inrichten van tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers De NVMW heeft een procedure voor tuchtrecht ingericht. Het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers is per 1 december 2012 operationeel. De reikwijdte is momenteel beperkt omdat de organisatiegraad van jeugdzorgwerkers nog laag is. Vanaf het moment van registratie bij het BAMw ondertekenen jeugdzorgwerkers echter ook de beroepscode van de NVMW, waarmee ze onder het tuchtrecht vallen. Inrichten tuchtcollege NIP en NVO NIP en NVO hebben beide al een operationeel tuchtcollege voor leden en reeds geregistreerde orthopedagogen in het OG-NVO-register of psychologen in het K&J-NIP-register. Omdat binnenkort de Stichting Kwaliteitsregister jeugdzorg het tuchtrecht zal inrichten, wordt ingezet op het onder het tuchtrecht brengen van de gedragswetenschappers die zich aangemeld hebben voor het Kwaliteitsregister Jeugdzorg en hen die daarin straks geregistreerd worden. Platform jeugd NVMW Bij de NVMW is het Platform Jeugd (o.m. voor jeugdzorgwerkers) opgericht. Hiermee kunnen hbojeugdzorgwerkers bij de NVMW gericht uitwisselen over belangrijke thema s in de jeugdzorg. Voortgang deeltraject Verbinden en registreren Doel De feitelijke registratie van alle hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers en alle gedragswetenschappers in de jeugdzorg. Daarnaast gaat het om het laten landen van de beoogde professionaliseringsslag bij de diverse groeperingen. Resultaten Inventarisatie aantallen beroepsbeoefenaren Een inventarisatie door de Human Capital Group in opdracht van de stuurgroep heeft opgeleverd dat in de sector jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers werkzaam zijn. Op basis hiervan wordt tot dusver uitgegaan van te registreren jeugdzorgwerkers en te registreren gedragswetenschappers. Ontwerp en uitvoering draagvlakcampagne In samenwerking met de ministeries van VWS en V&J is een draagvlakcampagne ontworpen gericht op het stimuleren van vrijwillige beroepsregistratie, vooruitlopend op de verplichting, van jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers. Motto van de campagne is Laat zien wat je waard bent! en communiceert onder meer zeven redenen om je te registreren. De campagne is in september 2012 van start gegaan. Centraal staat de website met promotiefilmpjes, brochures, een toolkit en directe vooralsnog vrijwillige- aanmeldingsmogelijkheden bij de relevante beroepsregisters. Als bijlage 1 van deze rapportage is de brochure opgenomen die aan elke professional in de jeugdzorg is uitgereikt. In elke uitgave van het tijdschrift Jeugd&Co verschijnt een inspirerend artikel in de vorm van een praktijkinterview over het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg. Invoeringsplan en uitvoering traject Verbinden en Registreren Er is door een projectteam in opdracht van Jeugdzorg Nederland een implementatiestrategie ontworpen, gericht op het geven van een impuls aan de professionalisering van de jeugdzorgorganisaties en het voorbereiden van de vrijwillige registratie van de jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers. Voor organisaties is een plan van aanpak bestaande uit zeven actiepunten ontwikkeld 2. Dit wordt door een implementatieteam bij de jeugdzorgorganisaties geïntroduceerd. De meeste organisaties hebben een plan 2 De actiepunten voor organisaties zijn: Draag je eigen verhaal uit; Start de registratie; Maak beroepscode en tuchtrecht levend; Speel in op toenemende professionele autonomie; Laat reflectie aansluiten op herregistratie-eisen; Betrek cliënten; Pas het scholings aanbod en - -beleid aan. 6

7 van aanpak ontwikkeld en zijn bezig met de uitvoering. Langzamerhand gaat dit resulteren in aanmeldingen van jeugdzorgwerkers bij de kamer van Jeugdzorgwerkers van het BAMw. Gedragswetenschappers hebben zich gemeld voor de informatiebijeenkomsten van NIP en NVO en schrijven zich momenteel in voor het registratietraject. De aanmeldkosten voor registratie voor het eerste jaar voor jeugdzorgwerkers en de kosten voor aanmelding voor gedragswetenschappers worden vanuit het implementatiebudget bekostigd, evenals de kosten voor het aanvragen van een VOG. Hiervoor is een procedure ontworpen. Inrichting monitor professionalisering Er is een monitor ontworpen die de voortgang in het professionaliseringsproces volgt. De eerste meting is afgerond, de resultaten zijn teruggekoppeld en worden door de organisaties benut. Centraal staan de concepten leren en ontwikkelen, vakmanschap, autonomie en beroepstrots, als belangrijke componenten van professionalisering. Een dashboard waarmee de eigen resultaten kunnen worden vergeleken met landelijke cijfers is in ontwikkeling en is eind mei gereed. Een impressie van enkele resultaten is als bijlage bij deze rapportage opgenomen. Ontwikkeling kwaliteitskader verantwoorde werktoedeling De ontwikkeling van een kwaliteitskader verantwoorde werktoedeling heeft als doel om het veld duidelijkheid te geven over de functies waarvoor registratie vereist is. De ontwikkeling van het kwaliteitskader wordt geleid door Jeugdzorg Nederland, is in maart 2013 gestart en wordt na de zomer voltooid. Op dit moment vinden een aantal brainsstormsessies met vertegenwoordigers uit het werkveld plaats. Op basis hiervan worden in juni de eerste concept- resultaten opgeleverd. De inzet is dat de Inspectie Jeugdzorg op basis van het definitieve kwaliteitskader een toezichtskader opstelt. Parallel aan het kwaliteitskader wordt door de beroepsverenigingen in samenwerking met Jeugdzorg Nederland een model professioneel statuut opgesteld. Dit richt zich op de voorwaarden waaronder het werk verantwoord kan worden uitgevoerd. Planning vervolgstappen invoering beroepsregistratie, beroepscode en tuchtrecht De stuurgroep zet in op 100% registratie van jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in de jeugdzorg. De verwachting is dat eind 2013 het grootste deel van de plm hbo-opgeleiden werkzaam in de jeugdzorg geregistreerd is. Van de plm gedragswetenschappers in de jeugdzorg is naar schatting een kwart nu al geregistreerd. De overige plm gedragswetenschappers zullen zich per 31 december 2013 hebben aangemeld voor het registratietraject waarna ze gefaseerd met het opleidingstraject kunnen starten. Op het moment van aanmelding vallen de betrokken professionals onder de algemene tuchtnorm van het kwaliteitsregister en zijn hiermee ook tuchtrechtelijk beschermd. Het registratieproces van met name de groep gedragswetenschappers die eenmalig in de overgangstermijn op registerniveau moeten worden gebracht vraagt een forse investering, met name wat betreft opleidingskosten. Vanuit de stuurgroep is met de ministeries een overleg gepland om de mogelijkheid van een financiële bijdrage te verkennen. Voortgang deeltraject in lijn brengen van scholing en opleidingen met registratievereisten Doel In lijn brengen van het door werkgevers gehanteerde opleidingsaanbod met de scholings- en opleidingsactiviteiten die beroepsbeoefenaren dienen te volgen voor het behalen van de voor (her)registratie benodigde registerpunten. 7

8 Resultaten Aansluiting opleidingsbeleid jeugdzorgwerkers op registratietraject Jeugdzorg Nederland heeft een procedure en stappenplan ontwikkeld voor certificering en accreditatie van interne na- en bijscholing. Op basis hiervan is een workshop herijking opleidingsbeleid voor werkgevers samengesteld. Deze workshop wordt momenteel uitgevoerd. Het certificeren en accrediteren van interne bijen nascholingstrajecten van jeugdzorgorganisaties wordt gefaciliteerd. Dit is bedoeld om jeugdzorgorganisaties te stimuleren hun intern scholingsaanbod voor te leggen aan het BAMw zodat ook hiermee registratiepunten verkregen kunnen worden. Aansluiting opleidingsbeleid gedragswetenschappers op registratietraject NIP en NVO hebben een handreiking over het (tijdelijk) registratietraject voor gedragswetenschappers, gericht op informeren en slim organiseren geschreven. Onderdeel hiervan vormt de accreditatie van scholingen voor gedragswetenschappers. Voortgang deeltraject verbetering entree sector Doel Verbetering en stroomlijning van de entree in de sector voor beginnend beroepsbeoefenaren, middels het monitoren van de invoering van het landelijk uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, de stimulering van praktijkervaring van hsao-docenten jeugdzorg en de ontwikkeling van een traineeship voor intredende hboopgeleide jeugdzorgwerkers. Resultaten Monitor invoering van het landelijk uitstroomprofiel jeugdzorgwerker De Vereniging Hogescholen voert een monitor uit gericht op de invoer van het Landelijk uitstroomprofiel jeugdzorgwerker. Hieruit blijkt dat het uitstroomprofiel op de meeste hb0-opleidingen is / wordt ingevoerd. Stimulering praktijkervaring hsao-docenten jeugdzorg Dit deelproject wordt uitgevoerd door de Vereniging Hogescholen. Er is een knelpuntenanalyse gemaakt. Er zijn best practices verzameld en er lopen meerdere pilots. De ervaringen worden gebundeld en verspreid middels een werkconferentie. Ontwikkeling traineeship voor hbo-afgestudeerden Er is een raamwerk voor het tweejarig-traineeship voor pas-afgestudeerde jeugdzorgwerkers ontwikkeld en een competentieprofiel voor mentoren opgesteld. Ook is een opleidingsplan voor het traineeship ontwikkeld en is een proeve van bekwaamheid uitgewerkt. Er lopen drie pilots waarin ervaringen worden opgedaan en de producten worden uitgetest. De deelnemers zijn zeer positief over het traineeship. De ervaringen worden gebundeld en binnenkort geëvalueerd en verspreid. Voortgang wetgevingstraject Parallel aan de voorbereiding van de vrijwillige registratie wordt door een werkgroep wetgeving een wettelijke regeling voorbereid. In de werkgroep participeren naast wetgevingsjuristen en beleidsambtenaren van de ministeries van VWS en V&J, namens de stuurgroep ook vertegenwoordigers vanuit Jeugdzorg Nederland, NIP,NVO, NVMW en de Justitieorganisaties. De werkgroep heeft gezocht naar een wettelijke constructie die past bij het eerder afgesproken uitgangspunt: aansluiten bij de systematiek van private registers (JZW-BAMw, K&J-NIP en OG-NVO) en tegelijkertijd het vermijden van het oprichten van ZBO s. Hierbij moet het voor de cliënt duidelijk zijn waar een klacht kan worden ingediend. Na intensief overleg is er een constructie gevonden voor het inrichten van één register 8

9 voor gedragswetenschappers en jeugdzorgwerkers. Onlangs is het wetsvoorstel professionalisering aan de Tweede Kamer aangeboden. Momenteel wordt de algemene maatregel van bestuur door de werkgroep uitgewerkt, die voor de zomer bij de TK zal worden voorgehangen. Inwerkingtreding van de wet is voorzien in januari Oprichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg Registratie vindt nu nog plaats via drie aparte beroepsverenigingen vooruitlopend op het operationeel worden van het kwaliteitsregister. Uit oogpunt van duidelijkheid voor cliënten en beroepsbeoefenaren is één registerstichting opgericht, het Kwaliteitsregister voor de Jeugdzorg. De akte is in maart 2013 bij de notaris gepasseerd. Dit kwaliteitsregister staat in nauwe verbinding met de huidige registratieregelingen van de beroepsverenigingen NVMW, NIP en NVO. Momenteel wordt gewerkt aan de verdere inrichting van de stichting, het ontwikkelen van een algemene tuchtrechtnorm, en het verbinden van de registerstichting met de bestaande beroepsregisters in de rol van adviseurs. Om deze werkzaamheden te faciliteren is een kwartiermaker aangesteld. Het kwaliteitsregister is uiterlijk operationeel op het moment van inwerkingtreding van de wetgeving, voorzien op 1 januari De ministeries hebben de procedure conform de Comptabiliteitswet in werking gezet, waarbij na consultatie van Financiën en de Algemene Rekenkamer een Ministerraadbesluit gevraagd zal worden om het (doen oprichten) van deze stichting voor te hangen bij de Eerste en Tweede Kamer. Ontwikkelingen transitie Jeugdzorg in relatie tot professionalisering In de stuurgroep is diverse malen de transitie Jeugdzorg aan de orde geweest. Actuele vraag is hoe de ontwikkelingen rond de transitie zich verhouden tot de professionalisering van de jeugdzorg. Met name relevant is de vraag hoe het kwaliteitsbeleid rond de basiszorg voor jeugd eruit gaat zien en wat de rol van geregistreerde professionals hierin wordt. De inzet van de stuurgroep is dat ook in de basiszorg voor jeugden gezin geregistreerde professionals worden ingezet. Hierover is een brief gestuurd naar het Ministerie, als reactie op het conceptwetsvoorstel Zorg voor jeugd. Ook is hierover overleg met de VNG. Professionalisering in relatie tot het voorkomen van en omgang met seksueel misbruik Vooruitlopend op de rapportage van de cie. Samson over seksueel misbruik in de jeugdzorg is een notitie opgesteld waarin toegelicht is welke kaders het professionaliseringstraject biedt om professionals in de jeugdzorg te professionaliseren in het voorkomen van en omgaan met deze problematiek. Deze rapportage is aan het ministerie en aan de cie. Samson aangeboden. Ook is overleg geweest met de cie. Rouvoet, die het kwaliteitskader Voorkoming seksueel misbruik voor de branche Jeugdzorg opstelt en toetst. Vervolgplanning Mede ten gevolge van vertraging in het wetgevingstraject is een aantal trajecten later gestart. De uitvoering van enkele deeltrajecten van het Implementatieplan is hiermee opgeschoven. In eerst instantie heeft dit geleid tot een verlenging van de projectperiode met een half jaar (tot eind 2013). Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat het inhoudelijk noch financieel mogelijk is het project dan afgerond te hebben. In de stuurgroep is, na overleg met het ministerie van VWS, besloten het project te verlengen tot eind Dit wordt momenteel met het ministerie van VWS formeel geregeld. 9

10 Bijlage 1. Brochure IPJ 10

11 11

12 Bijlage 2 Impressie resultaten monitor professionalisering jeugdzorg Professionaliseringsaspecten IPJ-monitor per beroepsgroep Er zijn resultaten binnen van beroepsbeoefenaren in de jeugdzorg, afkomstig van 44 organisaties. Hiervan zijn 221 psycholoog, 439 (ortho)pedagoog en jeugdzorgwerker. De vragenlijst naar professionaliseringsaspecten bevat items die informeren naar opvattingen over 4 verschillende aspecten: beroepstrots, autonomie, leren en ontwikkelen en vakbekwaamheid. Algemene verschillen Gemiddelde itemscore per schaal (1 = helemaal niet mee eens, 2 = niet mee eens, 3 = niet mee eens, niet mee oneens, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee eens) De verschillen op de totaalscores op deze vier schalen differentiëren weliswaar significant, maar wel beperkt tussen de beroepsgroepen. De grootste verschillen worden gevonden tussen jeugdzorgwerkers en de gedragswetenschappers met betrekking tot leren en ontwikkelen, waarbij de eerste groep zich in de regel beter ondersteund en gefaciliteerd voelt dan de tweede. Op de volgende pagina s wordt aangegeven hoeveel respondenten van de betreffende beroepsgroep aangaven het (helemaal) eens te zijn met de betreffende stellingen, hier geordend naar bovenstaande thema s. Gearceerde rijen geven items aan waarop een significant verschil is tussen de drie groepen. 12

13 Beroepstrots items (% (helemaal) mee eens) Psychologen (ortho)pedagogen Jeugdzorgwerkers (n = 221) (n = 439) / (n = 3.054) Ik oefen mijn vak uit met veel plezier en motivatie 91,0% 93,8% 91,2% Ik vind dat mijn beroepsgroep van groot belang is 94,6% 94,1% 94,1% voor het verbeteren van het welzijn van jeugdigen Als ik de afgelopen jaren zou over kunnen doen, zou 19,5% 84,8% 21,4% ik een ander beroep kiezen Op een congres vertel ik met trots wat voor werk ik 68,3% 73,3% 68,6% doe Ik hoop dat ik dit vak nog jaren kan blijven 76,9% 79,3% 77,6% uitoefenen Mijn vak bepaalt een groot deel van mijn 53,4% 53,5% 51,2% eigenwaarde Als ik op een verjaardag ben hoop ik dat mensen me 16,8% 12,5% 19,7% niet gaan vragen wat voor werk ik doe Ik krijg veel waardering van cliënten voor wat ik doe 46,2% 48,5% 60,7% Leren en ontwikkelen items (% (helemaal) mee eens) Ik krijg voldoende mogelijkheid tot het bezoeken van symposia, congressen, bijeenkomsten en bijhouden van vakliteratuur om ideeën voor vernieuwing op te doen In mijn organisatie worden beginnende professionals de eerste jaren begeleid naar vakvolwassenheid In mijn organisatie hebben we leer- en opleidingsbeleid dat is afgeleid van de visie en strategie van de organisatie Over mijn ontwikkeling als professional worden afspraken gemaakt In mijn organisatie is voldoende ruimte voor inhoudelijke uitwisseling en reflectie, zoals intervisie, het bespreken van een casus, of het vertellen over ervaringen in het werk Bij het verdelen van taken wordt voldoende gelet op mijn competenties en ambities Ik krijg voldoende gelegenheid voor het volgen van (bij)scholing, trainingen, cursussen en/of workshops om me verder te ontwikkelen in mijn werk Psychologen (n = 221) (ortho)pedagogen (n = 439) Jeugdzorgwerkers (n = 3.054) 33,9% 35,1% 39,8% 32,6% 36,2% 42,4% 53,8% 53,5% 61,7% 41,6% 43,7% 54,3% 64,7% 64,7% 70,3% 54,3% 55,8% 60,6% 40,3% 40,3% 46,9% 13

14 Ik word actief betrokken bij vernieuwingen die zich voordoen in de organisatie en/of vernieuwing van producten of werkmethoden 49,8% 53,5% 49,1% Autonomie items (% (helemaal) mee eens) Psychologen (ortho)pedagogen Jeugdzorgwerkers (n = 221) (n = 439) (n = 3.054) Ik heb de mogelijkheid om onafhankelijk en in vrijheid mijn werk uit te voeren 69,2% 80,4% 74,7% In mijn werk heb ik de mogelijkheid om uit te gaan van wat de cliënt nodig heeft 71,0% 73,8% 69,9% Ik heb de bevoegdheid om naar eigen inzicht te handelen in cliëntcontacten 88,2% 87,2% 82,6% Ik kan zelfstandig beslissen hoe ik mijn werkzaamheden uitvoer 76,5% 77,2% 74,3% Vakbekwaamheid items (% (helemaal) mee eens) Ik ben op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in mijn vak Ik voel me voldoende toegerust om mijn vak uit te kunnen oefenen Ik weet nieuwe wetenschappelijke inzichten goed om te zetten in mijn dagelijkse praktijk Ik draag bij aan de inhoudelijke deskundigheid van anderen Opvoeders en jeugdigen begrijpen goed wat ik bedoel Psychologen (n = 221) (ortho)pedagogen (n = 439) Jeugdzorgwerkers (n = 3.054) 36,2% 38,5% 34,1% 79,6% 80,4% 81,5% 46,2% 50,1% 43,5% 90,0% 88,2% 84,2% 90,5% 90,4% 90,3% Ik ben goed in mijn vak 87,3% 90,2% 92,5% 14

Hoofdlijnen implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg

Hoofdlijnen implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg Hoofdlijnen implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg 2010 Nederlands Jeugdinstituut Catharijnesingel 47 Postbus 19221 3501 DE Utrecht Telefoon 030-230 63 44 Website www.nji.nl E-mail infojeugd@nji.nl

Nadere informatie

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg: de resultaten

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg: de resultaten Actieplan Professionalisering : de resultaten Professionele jeugdzorg met uitstekend opgeleide hulpverleners, een overzichtelijke beroepenstructuur, versterking van de beroepsregistratie, doordachte beroepsethiek

Nadere informatie

format plan van aanpak

format plan van aanpak format plan van aanpak verbinden en registreren in het kader van de Professionalisering Jeugdzorg deel 1 - toelichting Dit document is opgesteld door het projectteam Verbinden en Registreren augustus 2012

Nadere informatie

Workshop In lijn brengen van opleidingsaanbod 1

Workshop In lijn brengen van opleidingsaanbod 1 Workshop In lijn brengen van opleidingsaanbod 1 1 Dit document is geschreven in het kader van het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg en is te downloaden via www.professionaliseringjeugdzorg.nl.

Nadere informatie

Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg

Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg 20-12-2010 Cees Weeda & Marianne Berger i.s.m. schrijfgroep beroepsverenigingen, -registers, werkgevers en hbo-opleidingen 2010 Nederlands Jeugdinstituut

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Professioneel Statuut Jeugdzorg

Professioneel Statuut Jeugdzorg Professioneel Statuut Jeugdzorg ten behoeve van Jeugdzorgwerkers & Gedragswetenschappers model versie mei 2014 Opgesteld door: Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) Nederlands

Nadere informatie

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Inhoud Bent u psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein? 4 Waarom

Nadere informatie

Nederlands Jeugd Instituut campagne 2012 huisstijl

Nederlands Jeugd Instituut campagne 2012 huisstijl Nederlands Jeugd Instituut campagne 2012 huisstijl Logo Logo kleur Plaatsing rechts Plaatsing Links 10º 10º Logo zwart Logo wit Nooit recht plaatsen Nooit over tekst plaatsen Kleuren Sunset (kleur campgane

Nadere informatie

Jeugdhulp is geen kinderspel

Jeugdhulp is geen kinderspel Jeugdhulp is geen kinderspel Informatie voor gemeenten over de wettelijk verplichte registratie van jeugdhulpverleners Registratie jeugdhulpverleners, een sprong vooruit U heeft als gemeente de rol van

Nadere informatie

Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Bent u psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein?

Nadere informatie

Kwaliteitskader jeugdzorg. De norm van verantwoorde werktoedeling

Kwaliteitskader jeugdzorg. De norm van verantwoorde werktoedeling Kwaliteitskader jeugdzorg De norm van verantwoorde werktoedeling Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Utrecht. Dit Kwaliteitskader jeugdzorg is tot stand gekomen in het kader van het Implementatieplan Professionalisering

Nadere informatie

Jeugdzorg versterkt door professionalisering en beroepsregistratie. Terugblik op een succesvolle kwaliteitsimpuls

Jeugdzorg versterkt door professionalisering en beroepsregistratie. Terugblik op een succesvolle kwaliteitsimpuls 1 Jeugdzorg versterkt door professionalisering en beroepsregistratie Terugblik op een succesvolle kwaliteitsimpuls Inhoudsopgave Inleiding... 4 Implementatie met vier deeltrajecten... 6 Deeltraject 1

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Professionalisering in de jeugdzorg Factsheet Actieplan

Professionalisering in de jeugdzorg Factsheet Actieplan Professionalisering in de jeugdzorg Factsheet Actieplan Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg Het actieplan in vogelvlucht Professionals in de jeugdzorg die werken met jeugdigen en hun ouders doen

Nadere informatie

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders?

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Inleiding Deze folder gaat over het verbeteren van de kwaliteit in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De folder is speciaal voor jeugdigen en ouders. In

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering

Nadere informatie

Het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk

Het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk Het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk Inhoud 1. Over het Kwaliteitskader Jeugd 5 2. Wat is de norm van de verantwoorde werktoedeling? 7 3. Hoe kunt u het Kwaliteitskader Jeugd toepassen? 9 4. Wanneer

Nadere informatie

registratiepunten voor de bij hun ingeschreven beroepskrachten vast als zij de betreffende scholing volgen.

registratiepunten voor de bij hun ingeschreven beroepskrachten vast als zij de betreffende scholing volgen. Inhoudsopgave Inleiding... 3 Organisatie... 5 Aanpak... 6 Producten... 10 Evaluatie en bevindingen... 11 Aanbevelingen... 14 Bijlage 1. Gehanteerde begrippen.... 17 2 Inleiding Actieplan In januari 2007

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1) voor jeugdzorgwerkers die

Nadere informatie

SKJ opgericht. Maart beroepsorganisaties NIP NVO BPSW

SKJ opgericht. Maart beroepsorganisaties NIP NVO BPSW REGISTRATIE SKJ JEUGDZORGWERKER TINEKE DE WAARD SKJ opgericht Maart 2013 3 beroepsorganisaties NIP NVO BPSW SKJE ontstaan Overheid wil professionalisering in de jeugdhulp stimuleren en kwaliteit bevorderen

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg

Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg Karlijn Stals Utrecht 29 september 2014 Welke richtlijnen zijn ontwikkeld? Wat zijn bevindingen vanuit proefinvoeringen? Wat betekenen de richtlijnen voor de organisatie?

Nadere informatie

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsregistratie en herregistratie: Waarom? Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Actieplan Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage Actieplan Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 2010 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

180 Opleidingen en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

180 Opleidingen en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 180 Opleidingen en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd () Stichting 180, 1 februari 2016 Stichting 180 heeft al enige tijd een CEDEO-erkenning en op basis daarvan autorisatie gekregen om accreditaties aan

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1. voor jeugdzorgwerkers die werkzaam zijn in de jeugdzorg

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Registraties Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Waarom registratie? Deze folder gaat over registraties. De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Naast de beroepscode en het tuchtrecht

Nadere informatie

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Wat doet Registerplein? Registerplein voert bijna 25 jaar registratie uit van maatschappelijk werkers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32849 25 november 2013 Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband

Nadere informatie

Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau

Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau Beroepsregistratie en herregistratie: Waarom? Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, hun talenten

Nadere informatie

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013 Besluit van tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 405 Besluit van 16 september 2014, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met de professionalisering van

Nadere informatie

Beroepsregistratie cliëntondersteuners

Beroepsregistratie cliëntondersteuners Presentatie regiobijeenkomsten BCMB Beroepsregistratie cliëntondersteuners 20 oktober 2015 Drs. Milena Babović, directeur Registerplein Specsavers commercial "Gediplomeerde opticiens" (2014) 2 Kwaliteit

Nadere informatie

Bijlagenboek. Utrecht, 5 september 2013 GV257/bijlagenboek_definitief_5sept

Bijlagenboek. Utrecht, 5 september 2013 GV257/bijlagenboek_definitief_5sept Bijlagenboek Een feitelijk overzicht van hoe in het huidige systeem invulling wordt gegeven aan het begrip professionalisering in een aantal sectoren binnen het brede jeugdhulpdomein Utrecht, 5 september

Nadere informatie

De dingen simpel houden is vrij moeilijk. De dingen moeilijk maken is daarentegen is vrij simpel.

De dingen simpel houden is vrij moeilijk. De dingen moeilijk maken is daarentegen is vrij simpel. Cees Weeda helpt bij versterking van professionaliteit bij mensen binnen organisaties en bedrijven. Nu in de jeugdzorg, waar 20.000 mensen op HBO-functies werken bij 75 jeugdzorgorganisaties. Steviger,

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

TIPS OM UW CLIËNTEN(RAAD) TE BETREKKEN 1

TIPS OM UW CLIËNTEN(RAAD) TE BETREKKEN 1 TIPS OM UW CLIËNTEN(RAAD) TE BETREKKEN 1 Cees Weeda & Ylva van den Hengel Projectleiding project Verbinden & Registeren Jeugdzorg Nederland. In samenwerking met het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ)

Nadere informatie

Laatste wijziging 19 mei 2017, mvr 2017 Pagina 1

Laatste wijziging 19 mei 2017, mvr 2017 Pagina 1 Geaccrediteerde en bij Kwaliteitsregister Jeugd ()/ (voorheen ) en Registerleraar.nl Stichting 180 (versie 6, 19 mei 2017) Stichting 180 heeft al enige tijd een CEDEO-erkenning en op basis daarvan een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijn straat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals

Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals Programma van deze workshop Inleiding : informatie over beroepsregistratie Aan de slag : met vragen en opdrachten Test je kennis

Nadere informatie

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013 Nota van toelichting ALGEMEEN 1 Inleiding 1.1 Doel van het besluit Deze wijziging (verder ook aangeduid als: de amvb) van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg (hierna ook: het Uitvoeringsbesluit)

Nadere informatie

Actieplan. Professionalisering in de Jeugdzorg

Actieplan. Professionalisering in de Jeugdzorg Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg 2007 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg. Voortgangsrapportage zomer 2007 najaar 2008

Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg. Voortgangsrapportage zomer 2007 najaar 2008 Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg Voortgangsrapportage zomer 2007 najaar 2008 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Memorie van toelichting (Ontwerp ) Algemeen. - Inleiding; doel van de regeling

Memorie van toelichting (Ontwerp ) Algemeen. - Inleiding; doel van de regeling Memorie van toelichting (Ontwerp 01-08-2012) Algemeen - Inleiding; doel van de regeling Dit wetsvoorstel strekt ertoe de professionalisering van beroepsbeoefenaren in de jeugdzorg verder te bevorderen.

Nadere informatie

Ontwikkelplan trainee 1

Ontwikkelplan trainee 1 1 Ontwikkelplan trainee 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Justine Verschoor Januari 2017 1 Inleiding Vanaf maart 2015 is een start gemaakt met het opzetten van een Veiligheidshuis op Bonaire met de

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg

Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg Samen sterker Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg 2 Actieplan Professionalisering halverwege: de tussenstand Halverwege 2007 ging het Actieplan Professionalisering

Nadere informatie

Programma Professionalisering Jeugdhulp Plan van aanpak 2015-2018

Programma Professionalisering Jeugdhulp Plan van aanpak 2015-2018 Programma Professionalisering Jeugdhulp Plan van aanpak 2015-2018 Februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Plan van Aanpak 2015-2018 3 2 Programmalijn 1: Werkagenda Professionalisering 6 2.1 Opdracht 6

Nadere informatie

Miniconferentie Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk. September-oktober 2015

Miniconferentie Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk. September-oktober 2015 Miniconferentie Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk September-oktober 2015 Inhoud Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming Kwaliteitskader Jeugd Beroepsregistratie en vooraanmelden Rondetafelgesprek

Nadere informatie

Professionalisering van de jeugdzorg

Professionalisering van de jeugdzorg Foto: Martine Sprangers Wettelijke erkenning voor jeugdzorgberoepen is in aantocht Professionalisering van de jeugdzorg Door Marianne Berger en Niels Zwikker 38 De jeugdzorg is zich aan het professionaliseren

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Handleiding in kaart brengen opleidingen

Handleiding in kaart brengen opleidingen Handleiding in kaart brengen opleidingen Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg en is te downloaden via www.professionaliseringjeugdzorg.nl Stichting

Nadere informatie

Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 18 november 2013 Uitkomsten Samson Resultaten onderzoek aard en omvang seksueel misbruik 2008-heden: Gem. NL- jongeren 74 per 1000 Residentie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 juli 2014 Onderwerp VSO Besluit Jeugdwet

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 juli 2014 Onderwerp VSO Besluit Jeugdwet 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg

Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg 3619 Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg Nota naar aanleiding van het verslag Met belangstelling heeft de regering kennis

Nadere informatie

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Deze wet verplicht professionals in de sectoren

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

Professionalisering van jeugdprofessionals: leven lang leren

Professionalisering van jeugdprofessionals: leven lang leren HOOFDSTUK 21 Professionalisering van jeugdprofessionals: leven lang leren Marianne Berger, Karin Kleine & Niels Zwikker 1 21.1 Waarom professionaliseren? Professionals die werken met ouders en jeugd doen

Nadere informatie

Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak

Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak Datum: 21 april 2009 Tijdstip: 13.00 tot 15.30 Graag nodigen wij u namens Hans Wijers, bestuurder

Nadere informatie

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit V&VN we gaan ervoor 10 november 2015 drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN Onderwerpen V&VN Hot issues / actualiteit Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 2 1 Beelden over V&VN? 3

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici Jaarverslag 2014 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitsregister Paramedici KP Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Wat doet de stichting Kwaliteitsregister Paramedici... 3 2.

Nadere informatie

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen:

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Bijlage DECENTRALISATIE JEUGDZORG Aanleiding tot de decentralisatie jeugdzorg De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Financiering

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Straks werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Wat betekenen de Jeugdwet en het nieuwe jeugdstelsel voor jou?

Straks werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Wat betekenen de Jeugdwet en het nieuwe jeugdstelsel voor jou? Straks werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Wat betekenen de Jeugdwet en het nieuwe jeugdstelsel voor jou? Inhoudsopgave Beroepsregistratie en beroepsontwikkeling in jeugdhulp en jeugdbescherming

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

HET LERARENREGISTER - waarom willen we dit eigenlijk?

HET LERARENREGISTER - waarom willen we dit eigenlijk? FACTSHEET HET LERARENREGISTER - waarom willen we dit eigenlijk? Het Lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het initiatief

Nadere informatie

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog- Uitgangspunt van deze verlengingsregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid op het terrein

Nadere informatie

Het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk

Het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk Het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk Inhoud 1. Over het Kwaliteitskader Jeugd 5 2. Wat is de norm van de verantwoorde werktoedeling? 7 3. Hoe kunt u het Kwaliteitskader Jeugd toepassen? 9 4. Wanneer

Nadere informatie

Fase 2 Project Beroepenstructuur. Jeugdzorg. Stappenplan Januari december 2008

Fase 2 Project Beroepenstructuur. Jeugdzorg. Stappenplan Januari december 2008 Fase 2 Project Beroepenstructuur Jeugdzorg Stappenplan Januari december 2008 5 maart 2008 1 Conceptprofiel stap 1 Het maken van eerste conceptprofiel op basis van documentanalyse en interviews. Uitgangspunt

Nadere informatie

ALS KOMPAS IN DE JEUGDZORG. Een toelichting op de beroepscode jeugdzorgwerker

ALS KOMPAS IN DE JEUGDZORG. Een toelichting op de beroepscode jeugdzorgwerker BEROEPSETHIEK ALS KOMPAS IN DE JEUGDZORG Een toelichting op de beroepscode jeugdzorgwerker Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een toelichting op de beroepscode jeugdzorgwerker Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente Ouderenmishandeling De rol van de gemeente 11/21/2013 Congres huiselijk geweld 18 november 2013 Programma: Opening Inleiding landelijke aanpak ouderenmishandeling; de meldcode De rol van de gemeente: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Traineeship jeugdzorgwerker

Traineeship jeugdzorgwerker Bijlagen 1 proeve van bekwaamheid Traineeship jeugdzorgwerker Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1

Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1 Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het

Nadere informatie

Het gezicht van de gedragswetenschapper in de jeugdzorg

Het gezicht van de gedragswetenschapper in de jeugdzorg Het gezicht van de gedragswetenschapper in de jeugdzorg Dit doet de gedragswetenschapper in de jeugdzorg Gedragswetenschappers in de jeugdzorg leveren een actieve bijdrage aan het verbeteren van de ontwikkeling

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Afwegingskader kwaliteitscriteria jeugdhulpaanbieders toetreding inkoop jeugdhulpregio FoodValley

Afwegingskader kwaliteitscriteria jeugdhulpaanbieders toetreding inkoop jeugdhulpregio FoodValley Afwegingskader kwaliteitscriteria jeugdhulpaanbieders toetreding inkoop jeugdhulpregio FoodValley Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Wet- en regelgeving en het Kwaliteitskader Jeugd... 4 2.1. Jeugdwet... 4 2.2.

Nadere informatie

Toetsingskader Veilig Thuis 2015

Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Utrecht, juni 2015 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie Toetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

Nadere informatie

Stuurgroep Kwaliteitskader Jeugd

Stuurgroep Kwaliteitskader Jeugd Stuurgroep Kwaliteitskader Jeugd Utrecht 1 december 2014 kenmerk GV292/advies staatssecretaris_def De heer M. van Rijn en de heer F. Teeven Geachte heren Van Rijn en Teeven, Eind februari jl. heeft u de

Nadere informatie

Bijlage 6. Format scholing

Bijlage 6. Format scholing Bijlage 6 Format scholing 1 2 Regionaal Scholingsplan Regionale aanpak kindermishandeling Inge Anthonijsz, senior adviseur NJi Nathalie Sie, implementatieadviseur NJi Utrecht, februari 2009 3 4 Het maken

Nadere informatie

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U)

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.1 Auteur(s):Angela van den Berg/Marten Leistra Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300 E

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

SCHETS VAN HET PRAKTIJKERVARINGSTRAJECT Tweede fase van het deelproject Praktijkervaring HSAO-docenten

SCHETS VAN HET PRAKTIJKERVARINGSTRAJECT Tweede fase van het deelproject Praktijkervaring HSAO-docenten SCHETS VAN HET PRAKTIJKERVARINGSTRAJECT Tweede fase van het deelproject Praktijkervaring HSAO-docenten Handreiking voor het opdoen van praktijkervaring door HSAO-docenten, opgesteld in het kader van het

Nadere informatie

Mijn rol in het CJG in 2015 Congres CJG Academie maandag 14 juli 2014, 16.00-20.30 uur, Fokker Terminal

Mijn rol in het CJG in 2015 Congres CJG Academie maandag 14 juli 2014, 16.00-20.30 uur, Fokker Terminal Mijn rol in het CJG in 2015 Congres CJG Academie maandag 14 juli 2014, 16.00-20.30 uur, Fokker Terminal We nodigen je van harte uit voor het congres Mijn rol in het CJG in 2015 op maandag 14 juli 2014:

Nadere informatie