Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014

2 Inhoudsopgave Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag ANWB in het kort Doelstelling ANWB BV Samenhang Vereniging en Bedrijf Profiel Kernactiviteiten Ambitie 20/ Het jaar Ledenontwikkeling Financiële resultaten Highlights HRM Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Risicomanagement Corporate Governance Vooruitzichten 14 3 Bericht van de Raad van Commissarissen van ANWB BV Verslag over boekjaar Samenstelling Raad van Commissarissen Wit regel 19 Geconsolideerde jaarrekening 19 4 Geconsolideerde balans ANWB BV per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening ANWB BV over Geconsolideerd kasstroomoverzicht ANWB BV over Overzicht totaalresultaat ANWB BV over Toelichting algemeen 25 9 Toelichting op de geconsolideerde balans ANWB BV per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening ANWB BV over Additionele informatie Toelichting op de verzekeringsactiviteiten Samengevoegde balans verzekeringsactiviteiten per 31 december Samengevoegde winst-en-verliesrekening verzekeringsactiviteiten over Wit regel 49 Enkelvoudige jaarrekening Vennootschappelijke balans ANWB BV per 31 december Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening ANWB BV over Toelichting op de vennootschappelijke balans ANWB BV per 31 december Toelichting op de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening ANWB BV over Wit regel 64 Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring 66 1

3 Wit regel Jaarverslag 2

4 1 Bericht van de hoofddirecteur Het jaar 2013 was voor de ANWB een inspannend jaar waarin saneren en investeren hand in hand gingen. Het moeizame economische klimaat zet al enkele jaren druk op onze omzet en resultaten, en het afgelopen jaar was dit niet anders. Hoewel het consumentenvertrouwen iets toenam, daalden de huizenprijzen en liep de werkloosheid verder op. Hierdoor werd het voorzichtige optimisme dat hier en daar voelbaar werd aanzienlijk getemperd en bleef de consument zeer terughoudend, wat ook voor de ANWB opnieuw duidelijk voelbaar was. Het uiterst trage herstel van de economie staat in sterk contrast met de enorme vaart waarmee de digitale revolutie zich voltrekt. Het internet is de plek waar het allemaal gebeurt, en daarmee is de waardering voor traditionele producten veranderd. Dit heeft binnen de ANWB ook in 2013 geleid tot verschuivingen en reorganisaties. Om de leden op nieuwe manieren te kunnen bedienen is daarnaast flink geïnvesteerd in de automatisering van de bedrijfsprocessen en in nieuwe producten en diensten. Om dit allemaal parallel te laten lopen is geen gemakkelijke opgave geweest en heeft van de organisatie het nodige gevergd. Toch was 2013 al met al geen slecht jaar. Hoewel wij betreuren dat wij een licht ledenverlies hebben moeten incasseren, vinden wij het bemoedigend dat de waardering voor wat de ANWB allemaal doet nog altijd groot is, en dat de verbondenheid van de leden door allerlei vernieuwingen in ons producten- en dienstenpakket is toegenomen. Dat geeft aan dat wij op de juiste manier tegemoet komen aan de veranderende ledenwensen. De hoofddirectie vindt het spijtig dat Mirjam Sijmons, die in mei 2008 toetrad tot de hoofddirectie, de ANWB per 1 januari 2014 heeft verlaten. De organisatie zal haar onconventionele instelling en inspirerende leiderschap zonder meer missen. De hoofddirectie is Mirjam zeer erkentelijk voor haar inzet en bijdragen, en wenst haar veel succes bij de nieuwe stap die zij heeft gezet in haar carrière. Dat het jaar ondanks de uitdagende omstandigheden en een licht dalende omzet kon worden afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van 10,2 miljoen stemt de hoofddirectie zeer tevreden. Hiermee is een belangrijke kanteling ten opzichte van 2012 bereikt, die wij vooral te danken hebben aan de inzet van onze medewerkers. Zij hebben erg hard gewerkt om enerzijds het voor 2013 aangekondigde ingrijpende kostenbesparingsprogramma volgens plan te realiseren, en anderzijds nieuwe concepten te ontwikkelen waar leden en samenleving, maar ook de ANWB zelf, verder mee komen. Zij hebben hiermee een geweldige prestatie geleverd waar de hoofddirectie hen oprecht voor wil bedanken. Het geeft ons tevens een solide basis voor de komende jaren, waarin er nog voldoende uitdagingen op ons af zullen komen. Guido van Woerkom Hoofddirecteur 3

5 2 Directieverslag 2.1 ANWB in het kort Doelstelling ANWB BV ANWB BV voert alle activiteiten uit voor de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. Op deze basis zet de ANWB zich bij overheden, bedrijven en branche-organisaties in voor de belangen van haar leden en voor een aantrekkelijk en breed assortiment producten en diensten, met name in de sfeer van hulpverlening, reizen, verzekeringen en informatie Samenhang Vereniging en Bedrijf De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB heeft al haar activiteiten ondergebracht in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB BV. Daarnaast is een deel van het vermogen ondergebracht in de beleggingsinstelling ANWB Beleggingen BV. Alle aandelen van de twee besloten vennootschappen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor ANWB. De stichting heeft daarvoor certificaten op naam van aandelen uitgegeven, die alle in het bezit zijn van de vereniging. Sinds deze structuur bestaat, geldt een personele unie tussen de hoofddirectie van de vereniging en de hoofddirectie van het bedrijf ANWB BV en tussen de raad van toezicht van de vereniging en de raad van commissarissen van ANWB BV. De voorzitter van de raad van toezicht is tevens voorzitter van de vereniging. De leden van de hoofddirectie van de vereniging worden benoemd door de bondsraad op bindende voordracht van de raad van toezicht (gehoord de raad van advies). De leden van de hoofddirectie van ANWB BV worden benoemd door de raad van commissarissen van ANWB BV. De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Het is als algemene ledenvergadering het parlement van de vereniging. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast Profiel De samenleving verandert doorlopend en mensen veranderen mee. Ook de werkvelden van de ANWB mobiliteit, vakantie en vrije tijd zijn volop in beweging en zijn dat ook altijd geweest. Het is een dynamisch samenspel van belangen, van zowel het individu als het collectief, dat zich inmiddels uitstrekt tot ver voorbij onze landsgrenzen. Duurzaamheid speelt daarbij een steeds grotere rol. Binnen dit speelveld behartigt de ANWB de belangen van haar ruim 3,9 miljoen leden. Mensen willen in vrijheid en met plezier kunnen reizen en bewegen, zowel zakelijk als privé. De ANWB ondersteunt haar leden in hun mobiliteitsbehoeften en recreatieve wensen met een uitgebreid pakket aan producten en diensten. Daarnaast spant zij zich in voor een duurzame ontwikkeling van de samenleving als geheel. Het bevorderen van de verkeersveiligheid en het behoud van natuurlijk en cultureel erfgoed zijn daarbij belangrijke onderdelen. Om de verschillende belangen zo goed mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen, staat de ANWB in voortdurend contact met haar leden en volgt zij maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Zo kunnen samen met de leden én met andere partijen de gewenste stappen worden gezet. Door met elkaar belemmeringen weg te nemen en mogelijkheden te optimaliseren, bewegen we ons gezamenlijk in de goede richting. En dat is in het belang van iedereen. Met deze werkwijze heeft de ANWB leden en samenleving meer dan 130 jaar goed kunnen bedienen en zal zij ook in de toekomst een rol van betekenis spelen Kernactiviteiten De wens om leden en samenleving verder te helpen heeft geresulteerd in een breed producten- en dienstenpakket dat steeds wordt aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Daarnaast speelt de ANWB 4

6 een actieve rol in het maatschappelijk debat, waarbij niet alleen de wensen van de leden worden ingebracht, maar tevens wordt gezocht naar oplossingen die ook de samenleving als geheel ten goede komen. Mensen gaan graag met een gerust gevoel op pad. En als zich onverhoopt problemen voordoen, willen zij goed en snel geholpen worden. Dit is waar de ANWB voor zorgt. Onze leden kunnen met hun hulpvraag bij ons terecht, waar ter wereld zij zich ook bevinden. De hulpverleningsactiviteiten zijn onder te verdelen in de ANWB Wegenwacht, de ANWB Alarmcentrale, de hulpverleningsactiviteiten voor onze zakelijke partners (Zakelijke Markt), ANWB Rechtshulp en de activiteiten van onze dochterondernemingen Logicx en ANWB Medical Air Assistance. Ook kunnen zij verzekeringen afsluiten via de ANWB. Daarnaast worden de leden bediend met goede informatie en met producten en diensten die aansluiten op hun persoonlijke wensen en beleving. Daarbij maken wij gebruik van drie verschillende kanalen: onze winkels waar wij de leden dagelijks ontmoeten, telefonische dienstverlening via ons Contact Center en online dienstverlening, die plaats vindt via onze website, onze apps en de social media. Binnen alle drie de kanalen worden zowel het assortiment als de wijze waarop dit wordt aangeboden doorlopend afgestemd op de veranderende ledenwensen en het ter beschikking komen van nieuwe technologie. Ook via haar belangenbehartigingsactiviteiten speelt de ANWB een actieve en ondersteunende rol. De leden willen zich verplaatsen, maar ervaren bereikbaarheidsproblemen; zij willen zich kunnen ontspannen, maar ervaren een gebrek aan recreatiemogelijkheden. Met hun wensen lopen onze leden onvermijdelijk tegen maatschappelijke vraagstukken aan in de sfeer van mobiliteit, ruimtelijke ordening, landschapsontwikkeling, natuurbeheer, leefbaarheid en duurzaamheid. Vraagstukken waar vaak geen eenvoudige oplossing voor is, die onderling met elkaar verweven zijn en de inzet van uiteenlopende partijen vereisen. De ANWB is binnen dit krachtenveld een deskundige en gewaardeerde gesprekspartner die naar een goede oplossing zoekt - voor haar individuele leden, maar ook voor het collectief Ambitie 20/20 Juist voor een veelzijdige vereniging die op uiteenlopende werkterreinen actief is voor haar leden, is het belangrijk om een overkoepelende strategie te hebben waarmee de kracht van de organisatie consistent kan worden ingezet. Voor de ANWB is dit de Ambitie 20/20, een meerjarenplan waarmee doelgericht gewerkt wordt aan toekomstige relevantie voor de leden. Binnen de Ambitie 20/20 staan vier aandachtsgebieden centraal: duurzame mobiliteit verkeersveiligheid recreatie dichtbij, en vangnet onderweg. Dit zijn de gebieden waarop de organisatie haar meerwaarde bij uitstek kan laten zien. De activiteiten die hiertoe worden ondernomen, dienen niet alleen de leden en de samenleving ten goede te komen, maar ook de ANWB zelf. Bovendien moeten zij voldoen aan de criteria sociaal, duurzaam en veilig. Hiermee wordt bereikt dat leden, samenleving en ANWB samen beter uit zijn, en wordt een eigentijdse invulling gegeven aan onze statutaire doelstelling. De uitgangspunten van de Ambitie 20/20 vormen de leidraad voor de activiteiten van alle bedrijfsonderdelen. In een snel veranderende wereld gaat daarbij veel aandacht uit naar de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en product/dienstcombinaties. Daarnaast wordt binnen de bestaande business ingezet op het vergroten van de efficiency. 1 Voor een compleet overzicht van onze belangenbehartigingsactiviteiten verwijzen wij u graag naar het Jaaroverzicht Vereniging ANWB 2013, dat u kunt inzien op onze website anwb.nl. 5

7 2.2 Het jaar Ledenontwikkeling Het aantal leden van de ANWB is gedurende 2013 met 0,6% gedaald, waarmee het ledental is uitgekomen op Door de inspanningen die zijn geleverd op het gebied van ledenbehoud bleef deze daling beperkt en is het aantal leden zonder Wegenwacht Service zelfs gestegen. Hieruit blijkt dat de leden waardering hebben voor ons brede en vernieuwde producten- en dienstenpakket. Ook het nieuwe loyaliteitsprogramma, waarbij leden meer korting krijgen naarmate zij langer lid zijn, is goed aangeslagen Financiële resultaten De dalende trend die de omzet in de achterliggende jaren heeft vertoond, heeft zich in 2013 verder doorgezet. Nagenoeg alle onderdelen van de ANWB kenden in 2013 in meerdere of mindere mate een daling van de omzet, met uitzondering van Hulpverlening, waar een lichte omzetstijging werd genoteerd. De omzetdaling was het grootst bij Verzekeren en Reizen, waar de marktomstandigheden verder verslechterden door de aanhoudende terughoudendheid van de consument en de toegenomen concurrentie. Bij Verzekeren speelde ook de voorkeur van de consument voor kleinere auto s waarvoor een lagere verzekeringspremie moet worden betaald een rol bij de omzetdaling, evenals de beëindiging van verlieslatende contracten. Het overdragen van de Bewegwijzeringsactiviteiten aan Rijkswaterstaat per 1 april 2013 heeft eveneens een drukkend effect op de omzet gehad. Uiteindelijk is de omzet over 2013 uitgekomen op 974 miljoen, een daling van 6% ten opzichte van Dat de lagere omzet niet bij alle onderdelen ook resulteerde in een lagere brutomarge is met name te danken aan de sturing op kosten en verbetering van de efficiency. Bij Reizen en Retail kon mede hierdoor een belangrijke verbetering van het brutomargepercentage gerealiseerd worden. Daarnaast is het ingrijpende kostenbesparingsprogramma, waarmee eind 2012 een start werd gemaakt, in 2013 volgens plan gerealiseerd. Hierdoor zijn de bedrijfslasten aanzienlijk gedaald. Het is hieraan te danken dat het jaar 2013, ondanks extra reorganisatiekosten en andere bijzondere lasten, kon worden afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van 10,2 miljoen. Naast alle inzet op kostenbesparingen heeft de organisatie in 2013 ook fors geïnvesteerd in de automatisering van haar bedrijfsprocessen. Hiermee is de ANWB goed voorbereid op de veranderingen die de digitale revolutie met zich mee brengt. Het aantal personeelsleden bedroeg in 2013 gemiddeld fte, wat een lichte daling betekent ten opzichte van De personeelskosten zijn met circa 26,7 miljoen gedaald. Omdat het ANWB Pensioenfonds, mede door de goede resultaten op de financiële markten, per 31 december 2013 de vereiste minimale dekkingsgraad van 104,4% behaalde, kwamen de pensioenkosten voor 2013 aanzienlijk lager uit dan in De resultaten op de beleggingen van de ANWB zijn voor 2013 uitgekomen op 15 miljoen. Het nettoresultaat na belastingen bedraagt daarmee 20,9 miljoen. Het eigen vermogen is hierdoor gestegen naar 210,8 miljoen. De vermogenspositie van onze verzekeringsmaatschappijen UVM NV en Reis- en Rechtshulp NV voldoet nog altijd ruimschoots aan de vereisten die De Nederlandse Bank daaraan stelt. Hier is met de komende invoering van Solvency II ook voortdurend de aandacht voor Highlights 2013 De ANWB Wegenwacht is zich aan het verbreden van pechhulpverlener naar aanbieder van mobiliteitsdiensten. Na de introductie in 2012 van de Fietsservice, waarvan inmiddels mensen gebruik maken, werd de dienstverlening met preventieve hulpverlening opnieuw uitgebreid. De digitalisering van het hulpverleningsproces bereikte een belangrijke mijlpaal met de afronding van het 6

8 project WWi, dat de tweede prijs won in de verkiezing IT Project of the Year. Met dit geavanceerde systeem is de Wegenwacht ook op de weg 24/7 verbonden met het internet en kan het hulpverleningsproces nog vlotter verlopen. Daarnaast zijn de voorbereidingen op de komst van de connected car in volle gang. Dat de Wegenwacht ook voor duurzaamheid gaat, bewijst zij onder meer met haar inzet op elektrisch rijden. Alle Wegenwachten zijn inmiddels elektrotechnisch gecertificeerd, en bespaarden met elkaar in een half jaar tijd ruim liter brandstof en 50 ton CO2. Bij ANWB Retail werd het nieuwe winkelconcept dat in 2012 werd ontwikkeld succesvol uitgerold. In totaal werden 50 ANWB winkels omgebouwd. Ook de ANWB webwinkel werd vernieuwd en sluit nu beter aan bij de formule van de winkels. Daarnaast werd een aantal geheel nieuwe ANWB winkels geopend. De nieuwe winkelformule is door de leden van de ANWB enthousiast ontvangen en heeft de prestatie van de winkels aanzienlijk en structureel verbeterd. De uitrol van het nieuwe winkelconcept zal in 2014 worden voortgezet. De ANWB winkels vormen een belangrijk onderdeel van de mix aan services waarmee leden en klanten bediend worden. De combinatie van winkels, Contact Center, internet en sociale media zorgt ervoor dat er snel geschakeld kan worden en maatwerk kan worden geboden. Ook bij ANWB Verzekeren werden goede stappen gezet. De digitaliseringsslagen die eerder werden gemaakt, werpen duidelijk hun vruchten af. Steeds meer leden kiezen voor een ANWB-autoverzekering, die vanwege de voortreffelijke prijs-kwaliteitverhouding de maximale vijf sterren scoorde in het jaarlijkse onderzoek van MoneyView. Ook de reisverzekering en fietsverzekering konden op veel waardering rekenen. Veel belangstelling was er ook voor de apps die ontwikkeld worden bij de ANWB. De ANWB Onderwegapp, waarin ook een parkeerfunctionaliteit is opgenomen, werd ruim keer gedownload en er werden auto s geregistreerd voor ANWB Parkeren. De app Fietsen werd keer gedownload en de waterkaarten-app stond gedurende de zomermaanden in de top 10 van best verkopende apps. Ook de websites van de ANWB kregen veel waardering. Anwb.nl werd website van het jaar in de categorie Weer en Verkeer en de website van ANWB Reisverzekering werd beoordeeld als beste in de reisverzekeringsbranche, waarmee de ANWB grote spelers achter zich liet. De autoportal van de ANWB groeit steeds verder uit tot dé plek voor alles wat met auto te maken heeft, van informatie tot onderhoud en reparatie. De routeplanner werd vernieuwd en biedt de reiziger door de samenwerking met TomTom nog nauwkeuriger informatie. In de Social Media Monitor bereikte de ANWB de 4e plaats. Aan dit jaarlijkse onderzoek naar de inzet van social media door topmerken deden in Nederlandse bedrijven mee. Voor ANWB Media was 2013 een moeilijk jaar. De consument beweegt zich steeds meer richting het internet, en de belangstelling voor traditionele producten als boeken, kaarten en gidsen neemt daardoor al jaren af. Uiteindelijk heeft dit binnen ANWB Media in 2013 tot een reorganisatie geleid, waarbij 70 arbeidsplaatsen verloren gingen. Uiteraard zijn de mensen die hierdoor geraakt werden zorgvuldig begeleid, en konden zij een beroep doen op het Sociaal Plan. Ook bij de afdelingen Marketing & Sales, HRM en Projecten en ICT werd gereorganiseerd, zij het op kleinere schaal. Ook in 2014 zullen bij deze afdelingen allerlei veranderingen worden doorgevoerd, waarbij de werkprocessen anders zullen worden ingericht. Maatschappelijk Elektrisch rijden neemt in Nederland steeds grotere vormen aan. Het aantal elektrische voertuigen steeg van naar De ANWB zet zich al jaren in voor elektrisch rijden en streeft daarbij naar een landelijk dekkend netwerk van snellaadpalen, wat leden de gelegenheid geeft om de accu van hun auto indien nodig onderweg op te laden. Eind 2013 werd een begin gemaakt met het plaatsen van 30 nieuwe snellaadpalen op goed bereikbare plekken langs de Nederlandse snelwegen. 7

9 Met de verkeersveiligheidsprogramma s Streetwise en Lightwise zette de ANWB zich ook in 2013 weer in voor de veiligheid van schoolkinderen in het verkeer. Streetwise is vanaf de lancering in 2006 een groot succes en werd in 2013 door ruim 900 scholen toegepast. In totaal werden met het programma al ruim anderhalf miljoen leerlingen in het basisonderwijs bereikt. Met het programma Lightwise werd ervoor gezorgd dat scholieren goed verlicht naar school fietsen. Met de imobility Challenge, die door de ANWB in september 2013 werd georganiseerd op het vliegveld Valkenburg, werd een kijkje in de toekomst genomen en gedemonstreerd hoe de mobiliteit, mede door nieuwe technologische ontwikkelingen, steeds slimmer, duurzamer en veiliger wordt. Tijdens het event ging veel aandacht uit naar de connected car, een auto die via het internet verbonden is met zijn bestuurder, met andere voertuigen én met de weg. Ook bij de belangenbehartigingsactiviteiten van de ANWB speelt het internet een steeds grotere rol. De leden werden digitaal aangesloten bij de dreigende tolheffing op de Belgische snelwegen, het voornemen van het kabinet om windmolens dichter voor de Nederlandse kust te plaatsen en de aangekondigde verhoging van de autobelasting. Via de platforms die hiertoe werden ingericht, werden honderdduizenden leden bereikt en in de gelegenheid gesteld hierover hun mening te geven. Ook gaven de leden via de social media hun visie op de onveilige situatie op de snelweg A15. De uitkomsten hiervan zijn door de ANWB teruggekoppeld naar de betrokken partijen HRM Tijden veranderen snel, en mensen veranderen mee. Op dit moment is wereldwijd sprake van een sterke beweging richting het internet. Dit heeft een enorme impact, ook op de activiteiten van de ANWB. De waardering voor traditionele producten en diensten is veranderd, en als gevolg hiervan zijn op diverse plekken binnen de ANWB reorganisaties doorgevoerd of aan de gang. Deze dynamiek van verandering zal in 2014 aanhouden. Dat vraagt van de medewerkers de nodige energie en flexibiliteit. Het is belangrijk dat zij ook op andere plekken binnen de organisatie goed kunnen functioneren, en de ANWB wil hen hierin als goed werkgever ook ondersteunen. Daarom nemen persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit een centrale plaats in binnen het HRM-beleid. Hier wordt op allerlei manieren invulling aan gegeven, onder meer met persoonlijke gesprekken, fitness, leefstijladvies en fysiotherapie. Daarnaast is er een speciale website ingericht die medewerkers stimuleert om zich zelfstandig door de organisatie te bewegen en hen tevens ondersteunt bij het volgen van cursussen en het uitstippelen van hun loopbaan. In 2013 hebben de ANWB en de vakbonden grote stappen gezet. Er werd overeenstemming bereikt over een nieuwe cao, waarin maatregelen werden opgenomen die de pensioenlasten beter beheersbaar maken. Ook werd een nieuw Sociaal Plan afgesloten, waarin wordt ingezet op werk-naar-werk in de vorm van pre-mobiliteit. Dit stelt medewerkers in de gelegenheid om zich bij reorganisaties al tijdens de plan- en besluitvorming en onder begeleiding te richten op hun toekomst, en eventueel een baan elders te zoeken. In 2010 werd gestart met het programma A Great Place to Work, dat het management en de medewerkers op een nieuwe manier met elkaar in dialoog brengt. Dit werpt inmiddels zijn vruchten af en zal daarom door de gehele organisatie worden ingezet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Het begrip duurzaamheid is voor de ANWB niet nieuw. Het is een belangrijk uitgangspunt van onze statutaire doelstelling en bepaalt daarmee al meer dan 130 jaar onze werkwijze. Als maatschappelijk betrokken organisatie wil de ANWB bij alles wat zij onderneemt fatsoenlijk omgaan met mens en milieu. Wij vinden het verheugend dat MVO inmiddels gelijk staat aan modern ondernemen, en dat het belang ervan in steeds breder verband wordt onderschreven. 8

10 De werkterreinen van de ANWB - mobiliteit, vakantie en vrije tijd - zijn gebieden waarop onvermijdelijk een belasting van het milieu optreedt. De ANWB voelt zich medeverantwoordelijk hiervoor en probeert de nadelige effecten die veroorzaakt worden door haar bedrijfsvoering waar mogelijk te beperken en/of te compenseren. Daarnaast helpt de ANWB haar 4 miljoen leden bij het maken van verantwoorde keuzes en stelt zij hen in staat om klimaatneutraal te reizen. Uiteraard worden ook de interne bedrijfsprocessen voortdurend getoetst aan duurzaamheidscriteria en, indien nodig, bijgestuurd 2. In de Transparantiebenchmark behaalde de ANWB in 2013 de 19e plaats. Als het gaat om verduurzaming van de mobiliteit, zien wij elektrisch rijden als een kansrijke richting, zeker voor de personenmobiliteit. Via de portal anwb.nl/elektrisch kunnen de leden zich hierover uitgebreid informeren. Hoewel de belangstelling voor elektrisch rijden de laatste jaren flink is toegenomen, kan een werkelijke doorbraak pas volgen wanneer er voldoende snellaadvoorzieningen zijn op goed bereikbare plekken. De ANWB zet zich in voor een landelijk dekkende oplaadinfrastructuur en heeft daarmee in 2013 goede voortgang geboekt. Dit zal in 2014 een vervolg krijgen. Met de invulling van haar MVO-beleid kan de ANWB rekenen op de waardering van haar leden en medewerkers, terwijl een gezonde rendementsontwikkeling ertoe bijdraagt dat de organisatie haar MVO-beleid voor de toekomst kan bestendigen en uitbreiden. 2 Voor een compleet overzicht van onze inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen verwijzen wij u graag naar ons Maatschappelijk Jaarverslag 2013 dat u kunt vinden op onze website anwb.nl. 9

11 2.3 Risicomanagement De ANWB heeft een risicomanagementsysteem gebaseerd op het wereldwijd toegepaste COSO framework. De verschillende activiteiten die binnen de onderdelen van de ANWB worden uitgevoerd brengen een diversiteit aan risico s met zich mee. Met periodieke risico-inventarisaties binnen de verschillende activiteiten worden deze risico s geïdentificeerd en gemonitord. Deze verschillende risicoinventarisaties leiden tot een centrale risicokaart. Onderdelen rapporteren over hun risico s in de P&C cyclus. Bij de beheersing van de risico s spelen verschillende (centrale) afdelingen en functies een belangrijke rol. In 2013 is gestart met het uitvoeren van risicoreviews bij twee dochterbedrijven, Fox Vakanties en Logicx. Deze ondersteunen de inbedding van risicomanagement binnen die bedrijven. Bij Hulpverlening (HV) is gewerkt aan de ontwikkeling van een integraal risicoprofiel, een aggregatie van de profielen van de HV-onderdelen. Vanwege de voortgaande ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en de daaruit voortvloeiende toenemende eisen aan risicomanagement, zijn inmiddels naast de centrale risicomanagementfunctie ook risicomanagementfuncties gecreëerd binnen de ANWB-dochtervennootschappen UVM Verzekeringsmaatschappij NV, Unigarant NV en Reis- en Rechtshulp NV. Deze leveren een bijdrage aan de voorbereiding op de nieuwe eisen die met Solvency II gaan gelden. De risicokaart Ter voorbereiding op de verversing van de risicokaart voor 2013 is een enquête uitgevoerd onder het 1e echelon management. In de enquête werd gevraagd om de visie op de bestaande toprisico s en input voor eventuele nieuwe toprisico s. De uitkomsten zijn door de hoofddirectie meegenomen bij het bepalen van de risicokaart voor In het kader van verdere verbetering van de beheersing van risico s wordt, voor elk risico dat al langer niet voldoende in control is, een specifiek actieplan ontwikkeld om voldoende in control te komen. De risicokaart van 2013 verschilt niet wezenlijk van de voorgaande. In de risicokaart van 2013 zien we het specifieke risico ten aanzien van pensioenen en de pensioenregeling niet meer terug. De introductie van onder meer een nieuwe pensioenregeling heeft dit risico verminderd. Belangrijke verschuivingen in de lijst betreffen het op nummer 1 komen van het risico van snel veranderende markten, waar diverse disciplines binnen ANWB mee te maken hebben en de stijging in de lijst van het risico van stijgende bedrijfskosten en dalende winstmarges in combinatie met door regelgeving gedreven verhoogd kapitaalsbeslag. Het risico rond het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel staat, gezien de economische situatie, beduidend lager, maar wordt wel gehandhaafd in de lijst omdat zich hierin de komende jaren weer een kentering zou kunnen voordoen. Strategische risico s Het kostenreductietraject dat begin 2013 is gestart heeft inmiddels concrete resultaten opgeleverd en zal een vervolg krijgen in Hiermee is de grip op de marges verbeterd. In het kader van de verdere concretisering van Ambitie 20/20 en de snel veranderende buitenwereld zijn investeringsplannen in ontwikkeling om het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende concurrentie. Op het gebied van imago en merknaam blijft de veiligheid en beveiliging van gegevens in de digitale wereld onder de aandacht. De organisatie heeft het informatiebeveiligingsbeleid verder versterkt. Op ITgebied is, mede gedreven door de SEPA-regelgeving, de verkoopketen vernieuwd, een belangrijke stap in de vervanging van legacysystemen. Verder wordt in stappen het nieuwe systeem voor hulpverlening, FLOW, uitgerold. Operationele risico s Hulp verlenen gebeurt 24/7. Het waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening is daarom uiterst belangrijk. In 2013 is een BCM-beheerorganisatie ingericht en is een vernieuwde crisisorganisatie gelanceerd, waarbij het nieuwe crisisteam een oefening in het opvangen van een crisis heeft gedaan. 10

12 De continuïteit van de systemen wordt verbeterd door de realisatie van een datacenter in Delft. Voor 2014 staat een live IT-uitwijk test op de planning. Financiële en verslagleggingsrisico s De ANWB blijft investeren in de controle-omgeving van de interne processen. Het traject Finance 2015 is bedoeld om een efficiëntieslag te combineren met een verhoogde effectiviteit van het control framework binnen de ANWB. Op het gebied van vermogensbeheer is de in 2012 geselecteerde fiduciair manager van start gegaan waarmee de kosten van vermogensbeheer zijn verlaagd en een extra professionaliseringsslag is gemaakt. Compliance risico s Door de diversiteit van haar activiteiten heeft de ANWB te maken met een veelheid aan regelgeving en verschillende toezichthouders. Belangrijke wetgeving betreft onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Wet financieel toezicht (Wft) en in de toekomst Solvency II. De ANWB vindt het belangrijk, onder meer vanwege haar positie in de maatschappij, te voldoen aan alle wet- en regelgeving. Periodiek worden dan ook compliance audits uitgevoerd om te toetsen of voldaan wordt aan wet- en regelgeving. 11

13 2.4 Corporate Governance In 2003 is de Nederlandse Corporate Governance Code verschenen (de Code). Hoewel de Code strikt genomen slechts geldt voor Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen, heeft de ANWB de Code vertaald naar reglementen voor haar raad van commissarissen en hoofddirectie. In deze reglementen zijn de wijze waarop de ANWB wordt bestuurd en het toezicht op dat bestuur duidelijk en transparant verwoord. Vanaf 2005 wordt binnen de ANWB gewerkt met deze reglementen. De reglementen zijn vervolgens uitgewerkt in een bevoegdhedenschema ten behoeve van de managementlaag onder de hoofddirectie. In lijn met de Code en de ANWB-reglementen kent de raad van commissarissen van de ANWB twee commissies die te bespreken onderwerpen voor de raad van commissarissen voorbereiden. Het gaat om de auditcommissie en de benoemings-, selectie- en bezoldigingscommissie. Deze commissies werken op grond van een eigen reglement. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code publiceert doorgaans elk jaar in december een rapport waarin de toepassing van de Code wordt geëvalueerd en eventueel de Code wordt aangepast. In december 2008 heeft dat geleid tot een hernieuwde versie van de Code door de Commissie Frijns. Uit de evaluaties blijkt dat de Code (en de faciliterende wetgeving) heeft geleid tot een verbeterde governancestructuur bij beursgenoteerde vennootschappen. Met name het interne toezicht door commissarissen is intensiever en gespecialiseerder geworden. Zowel de hoofddirectie als de raad van commissarissen bespreken jaarlijks de bevindingen van de Monitoring Commissie en de daaruit voortvloeiende eventuele wijzigingen in de ANWB-reglementen. In december 2012 is wederom een rapport over de naleving van de Code over het boekjaar 2011 gepubliceerd. De belangrijkste conclusies en bevindingen van de Monitoring Commissie zijn in april 2013 besproken door de hoofddirectie en de raad van commissarissen: 1. De kwaliteit van de uitleg van de afwijkingen van de Code ( pas toe of leg uit ) blijft punt van aandacht. Voor de ANWB geldt dat bij de totstandkoming van de ANWB-reglementen ervoor is gekozen de keuzes (en de achtergronden daarvan) die de raad van commissarissen en de hoofddirectie hebben gemaakt bij de opstelling van de reglementen, niet te publiceren. 2. Ten aanzien van de maximale zittingstermijn en vertrekvergoedingen van bestuurders wordt relatief veel uitleg gegeven. De Commissie dringt aan op naleving van de Code. Voor de ANWB geldt dat deze best practice door de raad en hoofddirectie niet is overgenomen. 3. Veel ondernemingen melden iets over het meewegen van de interne beloningsverhoudingen bij de vaststelling van de beloning van de bestuurders (terwijl de Code daarover niet rept). De Commissie beveelt aan om ook te vermelden op welke wijze deze interne beloningsverhouding wordt meegewogen. Voor de ANWB geldt dat hiervan geen melding wordt gemaakt. 4. In de commissarissenverslagen wordt meer aandacht besteed aan de zelfevaluatie in vergelijking met voorgaande jaren, ook ten aanzien van de uitkomsten van de evaluatie. De Commissie vindt de evaluatie van essentieel belang voor het goed functioneren van de raad. Voor de ANWB geldt dat in de berichten van de raad van commissarissen over de jaren 2012 en 2011 meer informatie is gegeven over de zelfevaluatie. 5. Het verslag van de raad van commissarissen is kwalitatief verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De commissie meent dat het informeren over de verhouding van de onderneming met zijn aandeelhouders en MVO nog te weinig aandacht krijgt. Voor de ANWB geldt dat het bericht van de raad van commissarissen elk jaar in omvang toeneemt en meer informatie wordt gegeven. In het jaarverslag wordt informatie gegeven over de relatie met de aandeelhouder en de ANWB kent een separaat MVO-jaarverslag. 6. Het afzonderlijk vergaderen van de raad van commissarissen (zonder bestuursleden) voorafgaand of aansluitend op de gezamenlijke vergadering lijkt steeds gangbaarder te worden. Voor de ANWB geldt dat dit al geruime tijd gebruik is. 12

14 7. Diversiteit in geslacht is nauwelijks toegenomen en de toelichting daarop in het jaarverslag verdient aandacht. De Commissie verzoekt in de profielschetsen aandacht te besteden aan diversiteit. Voor de ANWB geldt dat de raad van commissarissen voldoet aan de wettelijke norm voor de verhouding man - vrouw van 30%. Met het vertrek van mevrouw Sijmons uit de hoofddirectie per 1 januari 2014 voldoet de hoofddirectie niet meer aan deze norm. In 2014 zullen de raad van commissarissen en de hoofddirectie zich beraden over de gewenste omvang en samenstelling van de hoofddirectie, waarbij ook het aspect diversiteit wordt meegenomen. 8. De Commissie heeft zich gebogen over de vraag of het noodzakelijk is een aparte subcommissie voor MVO binnen de raad van commissarissen te voeren. De Commissie vindt dit niet noodzakelijk omdat MVO integraal deel uitmaakt van de strategie en daarom dienen zowel het bestuur als de rvc daaraan (in het jaarverslag) aandacht te besteden. Voor de ANWB geldt dat elk jaar een MVO jaarverslag wordt opgesteld. Het belang van MVO is ook belegd in de reglementen en het profiel van de raad van commissarissen. De bevindingen van de monitoringcommissie hebben niet geleid tot een aanpassing van de reglementen van de ANWB. 13

15 2.5 Vooruitzichten Het jaar 2014 zal voor de ANWB opnieuw een uitdagend jaar worden. Hoewel Nederland officieel uit de recessie is, zal het economisch herstel voorlopig slechts marginaal zijn. De werkloosheid neemt naar verwachting nog verder toe, en ook de koopkracht zal in het komende jaar onder druk blijven staan. Tegelijkertijd zal de wereldwijde beweging richting het internet in volle vaart doorgaan. Voor de ANWB zal 2014 daarom opnieuw in het teken staan van kostenbeheersing enerzijds, en innovatie anderzijds. Bij de vernieuwing van ons producten- en dienstenpakket is een belangrijke rol weggelegd voor mobiel internet. Tegelijkertijd bereiden wij ons voor op nieuwe technologische ontwikkelingen die de automobiliteit blijvend zullen beïnvloeden. Omdat wij voor zoveel mogelijk mensen relevant willen zijn, zullen wij ook verder gaan met de vernieuwing van onze lidmaatschapspakketten. Binnen onze bestaande activiteiten zal de nadruk liggen op het verbeteren van de kostenefficiency en het zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden. In 2014 zal in het kader van periodieke evaluatie tevens worden bezien of het meerjarenplan van de organisatie, de Ambitie 20/20, en de concrete invulling daarvan op onderdelen moeten worden aangepast. In het verlengde hiervan zal ook worden gekeken naar de besturingsstructuur, inclusief de topstructuur, van de ANWB. Guido van Woerkom heeft aangekondigd de ANWB per 1 augustus 2014 te zullen verlaten. Hij heeft de organisatie op dat moment 15 jaar geleid als hoofddirecteur en vindt de heroriëntatie op de besturingsstructuur een goed moment om het stokje door te geven. Vanwege zijn aankomend vertrek zal dit proces dan ook niet onder zijn leiding plaatsvinden. De bezuinigingsmaatregelen van het kabinet hebben niet alleen voor de burger, maar ook voor onze werkvelden mobiliteit, vakantie en vrije tijd, aanzienlijke gevolgen. De ANWB zal zich waar mogelijk inzetten voor een goede wending en samen met haar leden en partners blijven werken aan duurzame oplossingen. Wij zijn goed toegerust om de kansen die zich in een snel veranderende wereld zullen voordoen, op te pakken en daarmee leden én samenleving verder te helpen. Wij kijken dan ook met vertrouwen naar Den Haag, 11 maart 2014 Hoofddirectie ANWB mr. G.H.N.L. van Woerkom (hoofddirecteur) drs. F.J. van Bruggen drs. R.J.X. Wanders Mevrouw drs. M. Sijmons MBA heeft tot en met december 2013 deel uitgemaakt van de hoofddirectie. 14

16 3 Bericht van de Raad van Commissarissen van ANWB BV 3.1 Verslag over boekjaar 2013 De raad van commissarissen vergaderde in 2013 acht keer in aanwezigheid van de leden van de hoofddirectie. Vijf vergaderingen waren regulier. In april vergaderde de raad van commissarissen met de directies en raden van commissarissen van de verzekeringsdochtermaatschappijen, waar dieper werd ingegaan op bepaalde aspecten van het verzekeringsbedrijf en de nieuwe Solvency II regelgeving. Tevens werd de financiële eed afgelegd door de aanwezige directies en toezichthouders. In de zomer vond een telefonische vergadering plaats. Voorts was er in oktober de jaarlijkse strategiedag, waaraan een vergadering vooraf ging van de raad van commissarissen buiten aanwezigheid van de leden van de hoofddirectie. Alle reguliere vergaderingen van de raad van commissarissen zijn vooraf gegaan door een besloten overleg van de leden van de raad. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden voorbereid door de voorzitter en de hoofddirecteur. De voorzitter van de raad van commissarissen had tussentijds regelmatig persoonlijk en telefonisch contact met de hoofddirecteur. De voorzitter fungeert voor de hoofddirecteur als eerste aanspreekpunt binnen de raad van commissarissen. Geen enkele commissaris is meer dan een keer afwezig geweest bij de reguliere vergaderingen. Het aanwezigheidspercentage van de raad van commissarissen in de reguliere vergaderingen bedraagt 93%. In tegenstelling tot voorgaande jaren, heeft in 2013 geen evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van de raad, van de afzonderlijke commissies en van de individuele leden van de raad. De raad van commissarissen heeft daartoe besloten vanwege het feit dat in 2013 drie leden de raad hebben verlaten en drie nieuwe leden zijn toegetreden, waardoor een evaluatie minder zinvol werd geacht. Wel besprak de raad van commissarissen het functioneren van de hoofddirectie en dat van de individuele leden van de hoofddirectie en de daaraan verbonden conclusies. Een afvaardiging van de raad van commissarissen heeft in dit verband gesprekken gevoerd met alle leden van de hoofddirectie. Wijzigingen in de samenstelling Medio 2013 heeft de heer Hensel conform het rooster van aftreden de raad van commissarissen verlaten. De heer Hensel heeft vanaf het moment van aantreden in 2001 een belangrijke rol gespeeld bij de aanpassing van het bestuur en het toezicht aan de Nederlandse corporate governance code. Ook heeft hij de destijds ingestelde auditcommissie vorm gegeven en als voorzitter geleid. Zijn aandacht voor rapportages, risicobeheersing, auditing, compliance en vermogensbeheer heeft de organisatie geholpen hier stappen te zetten en te professionaliseren. De heer Van der Graaf heeft zich na zeven jaar tussentijds teruggetrokken als lid van de raad van commissarissen vanwege zijn vele andere (buitenlandse) werkzaamheden. De heer Van der Graaf heeft zich met niet aflatende energie ingezet voor de ontwikkeling van de lidmaatschappen, de ANWB-winkels en marketing. Ook was hij de grote inspiratiebron voor het vormgeven van en het ontplooien van initiatieven op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De raad van commissarissen is beiden zeer erkentelijk voor hun inzet en de belangrijke rol die zij speelden. Per januari 2013 zijn de heren Harryvan en Kok toegetreden tot de raad van commissarissen, gevolgd door mevrouw Van der Zwaan in juli. Alle leden van de raad van commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Commissies De raad van commissarissen kent twee commissies die de vergaderingen van de raad van commissarissen voorbereiden: de auditcommissie en de benoemings- selectie- en bezoldigingscommissie. Deze commissies vergaderden in 2013 respectievelijk vijf en vier maal. 15

17 De heer Kok heeft het voorzitterschap van de auditcommissie overgenomen van de heer Hensel. Daarnaast bestaat deze commissie uit mevrouw Peijs en de heer Harryvan. De voorzitter van de auditcommissie bereidde de vergaderingen van de auditcommissie voor met de financieel directeur. Ook had de voorzitter van de auditcommissie regelmatig tussentijds contact met de financieel directeur. De financieel directeur woonde de vergaderingen van de auditcommissie bij. De auditcommissie sprak in 2013 twee maal buiten aanwezigheid van leden van de hoofddirectie met de externe accountant. De auditcommissie besprak in elke vergadering de financiële gang van zaken (inclusief de beleggingen), de resultaten van de uitgevoerde audits, evaluaties en onderzoeken en de stand van zaken van eventuele overnames en evaluaties daarvan. De overdracht van de bewegwijzeringsactiviteiten aan Rijkswaterstaat was onderwerp van gesprek van de auditcommissie. De jaarrekening 2012, de bevindingen 2012, de opvolging van de management letter 2012 en de rapportage over de interimcontrole 2013 zijn door de auditcommissie in aanwezigheid van de externe accountant besproken. De auditcommissie besteedde speciale aandacht aan de interne financiële processen en de beheersing ervan, het vermogensbeheer en de structuur ervan, het kostenbeheersingsprogramma, de toprisico s en de beheersing ervan, de structurering van de interne auditrapporten en van de periodieke risicorapportages (inclusief incidenten), het auditjaarplan 2014, de begroting 2014 en de besluitvorming ten aanzien van de omvang van het eigen risico van de verzekeringsportefeuille. Ook evalueerde de auditcommissie de relatie met de externe accountant. De dalende omzet en resultaten bij Media en de onvermijdelijke sanering waren onderwerp van gesprek. De investering in de nieuwe winkelformule, de gang van zaken ten aanzien van de gefaseerde ombouw van de winkels en de resultaten van de nieuwe winkels werden in elke vergadering van de auditcommissie besproken. Ook boog de auditcommissie zich over de ontwikkeling van het herinrichten van de Wegenwachtpakketten en het ANWB lidmaatschap, de gang van zaken bij de Stichting ANWB Pensioenfonds en de samenloop van vier projecten waardoor fundamentele wijzigingen in de belangrijkste ICT-systemen werden doorgevoerd. De heer Van Amerongen heeft in 2013 het voorzitterschap van de benoemings- selectie- en bezoldigingscommissie overgenomen van de heer Van der Graaf. De heer Laman Trip is lid van deze commissie en per januari 2014 treedt mevrouw Van der Zwaan toe. De bezoldigings- selectie en benoemingscommissie sprak meerdere keren over de stand van zaken van de onderhandelingen over wijzigingen in de cao en het Sociaal Plan, over de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen, over de samenstelling en competenties van de raad van commissarissen, over de (her)benoemingen en de profielschetsen in dat verband, het rooster van aftreden van de commissarissen, het introductie- opleidings- en trainingsprogramma en de behoefte aan opleiding van de leden van de raad. De beloning(structuur) van de leden van de hoofddirectie en van het hogere management is besproken. De variabele beloning is beperkt van omvang en gebaseerd op een aantal collectieve en individuele doelstellingen, zowel kwalitatief als kwantitatief. De commissie stelde het remuneratierapport 2012 vast en besprak de mutaties binnen het hogere management. De commissie besteedde aandacht aan management development en talentontwikkeling. Voorts discussieerde de commissie over de wenselijkheid het aantal herbenoemingen van de leden van de raad te beperken en voor de leden van de hoofddirectie over te gaan naar benoemingen voor termijnen van vier jaren in plaats van onbepaalde tijd. Beide commissies rapporteren via hun voorzitters in de voltallige vergaderingen van de raad van commissarissen. De schriftelijke verslagen van de vergaderingen van de commissies worden gedeeld met alle leden van de raad. Werkzaamheden van de raad van commissarissen De raad van commissarissen heeft conform haar wettelijke taak toezicht gehouden op het door de hoofddirectie gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de ANWB. Vanwege hun specifieke kennis en expertise is vanuit verschillende disciplines/afdelingen binnen de ANWB regelmatig een beroep gedaan op individuele leden van de raad. 16

18 Telkens terugkerende onderwerpen in de vergaderingen van de raad van commissarissen waren de financiële gang van zaken (inclusief de beleggingen), de vorderingen van het kostenbesparingstraject, de voortgang ten aanzien van de nieuwe winkelformule, de gefaseerde ombouw van de winkels en de resultaten van de winkels, de gang van zaken ten aanzien van wijzigingen in de cao en het sociaal plan, de stand van zaken bij Media en de noodzakelijke reorganisatie, het traject om de huidige Wegenwachtpakketten en het WW-lidmaatschap opnieuw in te richten. Ook werd de discussie gevoerd over het verhogen van het eigen risico ten aanzien van de verzekeringsportefeuille. De overdracht van de bewegwijzeringsactiviteiten aan Rijkswaterstaat, de ANWB-risicokaart en de daaraan verbonden beheersmaatregelen, de stand van zaken van het ANWB Pensioenfonds en de vordering van het ITproject dat vier cruciale IT-systemen herziet waren eveneens onderwerp voor de raad van commissarissen. Ter voorbereiding van de herijking van de huidige strategie van de ANWB besprak de raad van commissarissen de maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die gaande zijn en invloed (kunnen) hebben op de ANWB. De jaarrekening 2012 en de bevindingen die voortvloeien uit de controle van de externe accountant zijn besproken in aanwezigheid van de externe accountant. Het Meerjarenplan en de begroting 2014 zijn uitvoerig behandeld door de raad van commissarissen. Het jaarverslag en de jaarrekening van ANWB BV over het jaar 2013, opgesteld door de hoofddirectie en gecontroleerd door accountant Ernst & Young, zijn aan de raad van commissarissen voorgelegd en ondertekend. De raad van advies van de vereniging Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB zal overeenkomstig artikel 35 lid 4 van de statuten worden gehoord in diens vergadering van 16 mei De raad van commissarissen biedt het jaarverslag en jaarrekening 2013 van ANWB BV aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling aan. Mede gelet op de accountantscontroleverklaring adviseert de raad van commissarissen de jaarrekening van ANWB BV over het jaar 2013 vast te stellen en voor het jaar 2013 decharge te verlenen aan de hoofddirectie voor het gevoerde bestuur en aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht. De raad van commissarissen betreurt het zeer dat Mirjam Sijmons per 1 januari 2014 de hoofddirectie van de ANWB heeft verlaten. De raad van commissarissen dankt haar zeer voor haar bijdrage aan de ANWB en de energieke en inspirerende wijze waarop zij invulling gaf aan haar functie. De raad van commissarissen respecteert het besluit van hoofddirecteur Guido van Woerkom per 1 augustus 2014 na 15 jaar de ANWB te verlaten. De waardering voor hetgeen hij heeft betekend voor de ANWB is groot. De uitdaging zal zijn in 2014 na de herijking van de strategie ook de topstructuur van de ANWB tegen het licht te houden en zorg te dragen voor een goed bestuur. Hoewel de recessie aanhield in 2013, nieuwe ontwikkelingen grote invloed hebben op de producten en diensten van de ANWB en veel veranderingen gaande zijn, zijn de medewerkers en de hoofddirectie van de ANWB in staat geweest over het jaar 2013 goede resultaten neer te zetten. De raad van commissarissen realiseert zich dat dit geen eenvoudige opgave is geweest en dankt alle medewerkers en de hoofddirectie voor hun inzet en betrokkenheid die hebben geleid tot deze goede resultaten. Den Haag, 12 maart 2014 De raad van commissarissen jhr. drs. D. Laman Trip (voorzitter) mw. drs. K.M.H. Peijs (vice voorzitter) E.A. van Amerongen drs. D. Harryvan mr. P.J.W.G. Kok mw. drs. M.S. van der Zwaan (vanaf 1 juli 2013) 17

19 3.2 Samenstelling Raad van Commissarissen jhr. drs. D. Laman Trip 67 jaar. Eerste benoeming Voormalig voorzitter van het bestuur van ING Nederland. Voorzitter Comité Ondernemerschap en Financiering in Nederland. Tevens voorzitter van de Raad van Advies van Burgers Zoo, bestuurslid van de stichting NL Financial Investments, voorzitter van Bio Kinderrevalidatie en van diverse andere organisaties. Tevens coach bij Quist Executive Coaching. E.A. van Amerongen 60 jaar. Eerste benoeming Voorheen voorzitter van de directie van Kon. Swets & Zeitlinger NV en CEO Europa, Midden Oosten en Afrika van Lucent Technologies. Voorzitter van de raad van Commissarissen van HITT NV. Vice voorzitter van de raad van commissarissen van BT Nederland NV, van Thales Nederland BV en van Kon. Wegener NV, alsmede lid van de raad van commissarissen van Essent BV en senior independent non executive board member van Shanks Plc. drs. D. Harryvan 60 jaar. Eerste benoeming Voorheen lid van de Raad van Bestuur ING Groep NV. Lid van de Raad van Commissarissen van ING Diba (Duitsland) en ING US Inc (USA). Lid van de Raad van Advies van het Official Monetary Financial Institutions Forum (OMFIF). Co-Chairman van de International Academy of Retail Banking (UK). Tevens coach en adviseur voor bedrijven in de sector financiële dienstverlening. mr. P.J.W.G. Kok 59 jaar. Eerste benoeming Voorheen lid Raad van Bestuur Delta Lloyd Groep. Lid van de Raad van Bestuur APG a.i. Lid van de raad van commissarissen van Optimix Investment Funds, Vesteda. Tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Airport Real Estate Management en bestuurslid van de Stichting Toetsing Verzekeraars. Tot december 2013 lid van de Raad van Commissarissen van MN Services, Dunea, Q-Park en Triodos Vastgoedfonds. mw. drs. K.M.H. Peijs 69 jaar. Eerste benoeming Voorheen Minister van Verkeer en Waterstaat en Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland tot maart Tot 1 oktober 2013 lid van de raad van commissarissen van Aegon. Thans voorzitter van Veilig Verkeer Nederland en van NIDV (vanaf 1 maart 2013). Voorzitter van het bestuur van het Watersnoodmuseum, lid van de Raad van Commissarissen van Q-Park en lid van Raad van Toezicht van de TU Delft. mw. drs. M.S. van der Zwaan 45 jaar. Eerste benoeming Voorheen o.a. algemeen directeur Servex Retailbedrijf bij de Nederlandse Spoorwegen, directeur marketing & concept development V&D Warenhuizen en diverse functies bij Unilever. Algemeen directeur van Koninklijk Theater Carré. 18

20 Wit regel Geconsolideerde jaarrekening (voor bestemming resultaat) 19

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013 Jaarrekening 2012 ANWB BV Den Haag, 19 februari 2013 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. Den Haag, 21 februari 2012 AC-2012/1-1A RVC/RVT-2012/1-1A RVT-2012/

Jaarrekening 2011 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. Den Haag, 21 februari 2012 AC-2012/1-1A RVC/RVT-2012/1-1A RVT-2012/ Jaarrekening 2011 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Den Haag, 21 februari 2012 AC-2012/1-1A RVC/RVT-2012/1-1A RVT-2012/ Colofon Jaarrekening 2011 van Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Bericht van de Raad van Commissarissen

Bericht van de Raad van Commissarissen Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag toezichtstaken Raad van Commissarissen In het kader van zijn toezichtstaken heeft de Raad van Commissarissen aandacht besteed aan de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen,

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

RvC-verslagen geven weinig inzicht

RvC-verslagen geven weinig inzicht RvC-verslagen geven weinig inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam September 2010 Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Drs. Margot Scheltema contact: luckerath@frg.eur.nl Het onderzoek Ondernemingen : Van 60 ondernemingen

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 Voorwoord 11 Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1.1 Strategie voor lange termijn waardecreatie

Nadere informatie

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van Code 2016 Code 2008 1. Lange termijn waardecreatie Principe 1.1 Lange termijn waardecreatie Grotendeels nieuw, gedeeltelijk terug te vinden in de Preambule (lange termijn samenwerkingsverband, onder 7).

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Overzicht van eerder gegeven guidance

Overzicht van eerder gegeven guidance Overzicht van eerder gegeven guidance Augustus 2015 Inleiding Onduidelijkheden in de Nederlandse Corporate Governance Code zijn voor eerdere Monitoring Commissies aanleiding geweest om guidance te ontwikkelen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV

Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV Woord van de Directie In een dynamische branche zoals die van het institutioneel vermogensbeheer moeten we onszelf voortdurend uitdagen en continu inspelen op nieuwe

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V.

DoubleDividend Management B.V. Management B.V. Best practices voor betrokken aandeelhouderschap Amsterdam, januari 2015 Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl KVK nr. 30199843

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2012 wederom regelmatig laten zien in de Nederlandse media. Met behulp van televisiecommercials

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.951.583 (65 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt: Onderstaand zijn de gegevens vermeld als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende mevrouw C.M.C. Mahieu, in verband met de voorgenomen benoeming van mevrouw Mahieu tot lid raad van

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Datum 20 april 2012 Betreft Openbare consultatie 'Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingsbesturen in de EU'

Datum 20 april 2012 Betreft Openbare consultatie 'Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingsbesturen in de EU' a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. S. Victorina Bellisimaweg 17 Curaçao. 1 Grondslag

De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. S. Victorina Bellisimaweg 17 Curaçao. 1 Grondslag Aan De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. S. Victorina Bellisimaweg 17 Curaçao Uw nummers (letter): Onderwerp: 2015/055120 2015/57183 Uw brief van: 4 november 2015 Ons nummer: 01122015.01 Willemstad,

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie