Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag! Een volgende stap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag! Een volgende stap."

Transcriptie

1 Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag! Een volgende stap.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Hoofdthema s Strategie Trends Visie en Missie Concept Cultuur Organisatie Bestuursvorm Schoolbestuurlijke schaalvergroting Organisatie en bemensing Diversiteit in onderwijs Organisatiestructuur Structuur Medezeggenschap Financiën Leerlingenaantallen Materiële instandhouding gebouwafhankelijk De oppervlaktenormering De financiële verwerking Materiële instandhouding leerlingafhankelijk Formatie Tenslotte...15 Bijlagen...16 Begrippenkader...17 Literatuuropgave/ documenten...18 Berekening Basis...19 Berekening Schooljaar 2010/ Berekening Schooljaar 2011/ Berekening Schooljaar 2012/ Berekening Schooljaar 2013/ Berekening Schooljaar 2014/ Berekening Bestuursoverzicht...25 Bruidsschatregeling Morgen wordt alles beter, een volgende stap 1

3 1. Inleiding Het College van Burgemeester en Wethouders heeft, als bevoegd gezag van het openbaar primair onderwijs in de gemeente Borger-Odoorn, in december 2009 de Notitie Scholenbestand Openbaar Basis Onderwijs (een doorberekening van scenario s) aan de gemeenteraad aangeboden. Deze notitie is in de opiniërende raadsvergadering op 10 december 2009 besproken. De oorzaak van de problematiek van het Openbaar Basisonderwijs in de gemeente is in het kort: - krimp (teruglopend aantal leerlingen over een langere periode); - veel kleine en weinig grote scholen; - een hoge gemiddelde leeftijd van het personeel (met als gevolg hogere uitgaven voor het schoolbestuur dan inkomsten van het rijk); - financiering van het onderwijs die gebaseerd is op leerlingenaantallen; minder leerlingen betekent minder geld, terwijl de kosten niet in datzelfde tempo teruglopen. De teruggang van het aantal leerlingen lijkt alleen maar problematisch te zijn; er zitten echter ook kansen in deze ontwikkeling. Een herordening van de onderwijsinfrastructuur biedt mogelijkheden om eigentijdse onderwijsconcepten in te voeren. Krimp is overigens niet alleen een probleem van het onderwijs. De gehele maatschappij wordt hierdoor beïnvloed. De beroepsbevolking krimpt, het heeft gevolgen voor woningbouw, voor voorzieningen en zorg. Krimp vraagt om ontwikkeling van samenhangend beleid en vraagt om een heldere visie en het maken van duidelijke keuzes voor de toekomst. De gemeenteraad heeft in haar vergadering d.d. 21 januari 2010 in dit verband over de toekomst van het openbaar primair onderwijs bij amendement het volgende besloten: een keuze te maken voor scenario C, en bij de uitwerking er rekening mee houden dat de uitgangspunten van de notitie Morgen wordt alles beter, we beginnen vandaag leidend zijn. Daarbij dient expliciet te worden uitgegaan van 4 clusters en het stellen van een ondergrens van 50 leerlingen bij de zogenaamde dorpsscholen. In principe wordt bij de dorpsscholen uitgegaan van een maximale combinatie van 2 jaargroepen. Voor wat betreft de individuele consequenties van het gekozen beleid dient te worden gewerkt met een zogenaamde jaarschijf, waarbij van jaar tot jaar zichtbaar wordt gemaakt hoe de toekomstige toestroom van nieuwe leerlingen is, om hier per jaar een afweging op te kunnen maken. Deze notitie is uitgewerkt in een werkgroep onder regie van de voorbereidingsgroep Openbaar Primair Onderwijs (OPO). De werkgroep bestaat uit de dames T. Swen (gemeente Borger- Odoorn, afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport), G. Oosting-Tangenberg (directeur openbare basisschool) en de heren R. Zwiers (algemeen directeur OPO), J. Wortelboer (adviseur) en B. te Nijenhuis (adviseur). Deze notitie is mede vorm gegeven door de directeuren van de openbare scholen in Borger- Odoorn. Het besef is bij een ieder aanwezig dat het niet alleen gaat om het vormgeven van een nieuwe toekomstbestendige organisatie openbaar onderwijs in onze gemeente, maar ook om anders denken Morgen wordt alles beter, een volgende stap 2

4 2. Hoofdthema s Er is voor gekozen deze notitie vorm te geven aan de hand van een aantal hoofdthema s. Strategie Trends - kind - ouders - onderwijs - omgeving (krimp) Visie en missie Concept - onderwijs - aanvullende diensten Cultuur Organisatie Financiën Normen en waarden Bestuursvorm Schoolbestuurlijke schaalvergroting Organisatiestructuur Leerlingenaantallen Materiële instandhouding Formatie Jaarschijven De belangrijkste hoekstenen zijn: strategie, organisatie en cultuur strategie FINANCIËN MENSEN organisatie cultuur Morgen wordt alles beter, een volgende stap 3

5 3. Strategie 3.1 Trends Er zijn talloze maatschappelijke trends waar te nemen die invloed hebben op onderwijs. Waar meer dan in het verleden rekening mee moet worden gehouden is dat kinderen nu worden opgeleid voor beroepen die tijdens hun basisschooltijd nog niet bestaan. Eisen die aan kinderen worden gesteld zijn steeds diffuser. Het 'kunnen' wint terrein op het 'kennen'. Ook wordt een steeds groter beroep gedaan op de school om kinderen te leren functioneren in een groep. Ouders stellen steeds hogere eisen aan de school en vragen meer en meer maatwerk. Ouders willen daar overigens steeds minder zelf een bijdrage aan leveren. Ouders zijn ook steeds moeilijker te betrekken bij de school. Er ontstaat een consumentenrelatie met de school. Scholen worden gezien als de producent van de dienst 'opvoeding'. De trend is dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan het hedendaagse onderwijs en dat ouders steeds minder in staat zijn ondersteuning in de school te bieden. In veel plattelandsregio s, ook in Borger-Odoorn, is sprake van een krimpende bevolking waardoor een aantal scholen de komende jaren te klein wordt om: 1. aan de eisen die de huidige generatie ouders en kinderen stelt te kunnen voldoen 2. betaalbaar te blijven Zonder volledig te zijn kunnen de volgende (landelijke) ontwikkelingen / trends gesignaleerd worden: Kind Kinderen als kind: - kinderen worden steeds ICT vaardiger - kinderen leiden een steeds complexer leven Kinderen als leerling: - de leerlingenpopulatie neemt af en wordt heterogener - de onderwijsbehoefte van kinderen wordt steeds gedifferentieerder - het leer- en ontwikkelingsproces verandert - er is meer aandacht voor afstemming tussen basisonderwijs, voor- en na-schoolse activiteiten en voortgezet onderwijs Ouders - ouders gedragen zich als gemakzoekende en/of kritische consumenten - binnen huishoudens wordt steeds meer gewerkt - ouders hebben hoge verwachtingen van hun kinderen - ouders hebben ook hoge verwachtingen van de school - de relatie ouder- kind verandert Onderwijs Onderwijs- lesmateriaal - de behoefte in variatiemogelijkheden binnen lesmateriaal neemt toe - de ontwikkelingen in aanbod van lesmethodes gaan traag - steeds meer lesmateriaal krijgt digitaal vorm Morgen wordt alles beter, een volgende stap 4

6 Onderwijs- personeel - de samenstelling van personeel verandert, er vindt meer functiedifferentiatie plaats - leerkrachten worden schaarser - verwachtingen van en aan de leerkracht veranderen Onderwijs- schoolorganisatie - schoolorganisaties worden groter - het aantal kleine besturen neemt af - de inzet van ICT neemt toe - de school levert steeds meer aan steeds grotere doelgroepen - het management wordt complexer Onderwijs- beleid - toezicht en toetsing worden intensiever - jeugdzorg en onderwijs komen dichter bij elkaar - de overheid maakt management complexer - financiering wordt minder fijnmazig Omgeving (krimp) - in de meeste gemeenten en regio's daalt het aantal kinderen en jongeren, ook daar waar het totaal aantal inwoners nog niet daalt - daling van het aantal kinderen en jongeren is in een aantal regio's zeer sterk en blijvend - onderwijs is een van de eerste sectoren die met bevolkingsdaling te maken krijgt - steeds meer (kleine) basisscholen zullen verdwijnen - de afstand naar school neemt toe voor kinderen en ouders - kleine scholen zijn kwetsbaar, het wordt moeilijker de kwaliteit van onderwijs in brede zin te handhaven 3.2 Visie en Missie Visie In onze visie gaat het in de 'schoolorganisatie van de toekomst' om het kind. Een kind heeft plezier, geniet van het samenzijn en het samenwerken met andere leerlingen, vindt uitdagingen leuk en verheugt zich op de dag op school. Kinderen hebben behoefte aan ontwikkeling op verschillende gebieden. Kennisoverdracht en het ontwikkelen van vaardigheden is hierbij belangrijk, maar ook leren we kinderen functioneren in een groep en zorgen we dat kinderen gestimuleerd worden te sporten en bewegen. Ontwikkeling op cultureel gebied vormt ook onderdeel van het lesprogramma. Ouders, die zich steeds meer gedragen als kritische consumenten, moeten in onze visie goed geïnformeerd zijn over wat hun kind op school doet, maar moeten er vooral op kunnen vertrouwen dat ze hun kind aan de school kunnen overlaten. Tussen school en ouders zullen afspraken en verwachtingen over en weer worden vastgelegd. De schoolorganisatie heeft de ambitie een dienstenpakket aan te bieden aan alle kinderen vanaf nul jaar. Dat is een pakket met onder meer kinderopvang, voor-, tussen- en naschoolse opvang en voorschoolse educatie, dus veel meer dan alleen onderwijs. In het kort: een scala aan diensten voor de kleinsten, via de kinderopvang en het primair onderwijs tot een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. Alle diensten worden aangeboden binnen hetzelfde klimaat, dezelfde cultuur waardoor kinderen spelen, leren en opgroeien in een stabiele omgeving. Dat is de kern. Op dit moment zijn de mogelijkheden vanuit regelgeving en financiering om al deze diensten in één organisatie onder te brengen nog beperkt. We verwachten echter dat de komende jaren de mogelijkheden hiervoor verruimd worden waardoor het mogelijk moet zijn bovengenoemde diensten in één bestuurlijke organisatie onder te brengen Morgen wordt alles beter, een volgende stap 5

7 In de financiële uitwerking wordt vooralsnog uitgegaan van uitsluitend de onderwijscomponent. Van de andere dienstverleners is op dit moment te weinig bekend om e.e.a volledig uit te werken. De school met een dergelijk dienstenpakket is sterk verankerd in de omgeving. Voor inwoners van het platteland is het aantrekkelijk gebruik te maken van de diensten van een dergelijke organisatie. Het heen- en weer reizen met kinderen wordt in deze visie tot een minimum beperkt. Onze organisatie wordt vormgegeven in samenwerkingsverbanden, clusters van scholen die geografisch ingedeeld zijn. We gaan uit van organisatorische eenheden die elk 350 à 450 leerlingen tellen. Bij clusters van een dergelijke omvang kunnen schaalvoordelen worden behaald. Binnen een cluster kan (binnen bepaalde voorwaarden) voorlopig toch een aantal kleinere eenheden blijven bestaan. Diversiteit en pluriformiteit van het onderwijsaanbod wordt nagestreefd. We vinden het belangrijk dat ouders keuzes kunnen maken. Bij het aanbod van een dergelijk dienstenpakket voor kinderen van 0 tot 12 jaar op kwalitatief hoog niveau zijn de voorzieningen het hele jaar open, 5 dagen per week, van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. Wij willen flexibel omgaan met het indelen van vakanties, waarbij er randvoorwaarden en condities worden aangegeven om de onderwijskwaliteit te waarborgen. Missie Wij blinken uit in het geven van basisonderwijs en zorgen voor een breed aanbod voor onze kinderen: er valt bij ons iets te kiezen. 3.3 Concept Gegeven de visie, wat is dan het best denkbare dienstenaanbod voor onze organisatie? Wij gaan uit van het volgende aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar: Onderwijs Voor- en vroegschoolse educatie (peuterspeelzaal) Opvang tussen 7 en 7 Sport c.q. bewegingsonderwijs en spelen Cultuureducatie Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien (samengevat het dienstenaanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin) Logopedie (Motorische) Remedial Teaching Daaromheen zien we een samenwerking met bijvoorbeeld de bibliotheek/mediatheek, (kinder)fysiotherapie. Binnen het totaalconcept gaan we er van uit dat de school een bredere maatschappelijke functie heeft en dat er een totaal dagarrangement voor kinderen wordt aangeboden Morgen wordt alles beter, een volgende stap 6

8 4. Cultuur In het voorgaande is duidelijk geworden wat de ambities zijn. Daarbij kan niet voorbij worden gegaan aan de vraag: 'welke cultuur past nu bij deze ambities?' Cultuur is de wijze waarop wij, betrokkenen met elkaar omgaan. Dat geldt voor de medewerkers, de kinderen maar ook voor de samenwerkingspartners. Een ieder die met onze organisatie samenwerkt dient te weten wat de opzet is. In de eerste plaats gaat het natuurlijk om het plezier in en op de school. Men is betrokken en trots. Wij willen in ieder geval een aantal kernwaarden vastleggen en zien als de 5 belangrijkste voor onze organisatie: - openheid: wij zijn gericht op onze omgeving, de deur staat altijd open, wij kweken vertrouwen door ons handelen en zijn daarop aanspreekbaar - respect: wij weten elkaar te waarderen, zijn voor diverse gedrags- en werkhoudingen, delen elkaars kennis, hebben een klantvriendelijke houding - betrokken zijn: de leerling staat bij ons centraal, wij dragen de missie en visie van onze organisatie uit, wij stralen plezier uit in en zijn trots op ons werk, wij zijn steeds op zoek naar verbeteringen - (zelf)reflectie: wij weten wat de organisatie van ons verwacht, wij kennen onze verantwoordelijkheden en voelen ons verantwoordelijk, wij spreken elkaar aan op houding en gedrag - ambities: steeds een stapje verder, van fouten leren wij, wij denken niet in problemen maar in oplossingen, onze houding is pro-actief, nieuwsgierig, kritisch en vooral leergierig Onder kernwaarden verstaan wij: 'hier staan wij voor'. Het bevoegd gezag draagt deze kernwaarden uit en geeft deze vervolgens handen en voeten Morgen wordt alles beter, een volgende stap 7

9 5. Organisatie 5.1 Bestuursvorm In het coalitieakkoord is opgenomen dat het college wil werken aan goed openbaar onderwijs, zo goed mogelijk gespreid over de gemeente. Een van de uitgangspunten is dat de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs uiterlijk in december 2010 is gerealiseerd. Het ligt voor de hand om het openbaar onderwijs in een bestuursvorm onder te brengen die zowel juridisch als vermogensrechtelijk op afstand staat van de gemeente (in haar rol van lokale overheid). Op deze wijze wordt er recht gedaan aan de gemeentelijke regierol die steeds meer door de lokale overheid wordt gevoerd en is de verhouding met het bijzonder onderwijs het meest duidelijk. Vanuit deze stelling is de stichtingsvorm de meest voor de hand liggende variant. De stichting is een rechtspersoon die geheel losgekoppeld is van de gemeente, heeft een eigen bestuur en een eigen financiële positie. Voordeel van de stichtingvariant is dat de gemeente voor de startperiode van de nieuwe bestuursvariant een bruidsschat mee kan geven. Een startend bestuur maakt voor de componenten administratiekosten, beheers- en bestuurskosten aanloopkosten, die door middel van deze bruidsschat gedekt kunnen worden. De bruidsschat valt (indien een bestuur voor wordt opgericht) buiten de overschrijdingsregeling. Met ingang van vervalt de bruidsschatregeling. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken zal een stichting uiterlijk moeten zijn opgericht. De verdere uiteenzetting van de bestuursvorm en de hoogte van de maximale bruidsschat die beschikbaar gesteld kan worden, treft u aan in de bijlagen. 5.2 Schoolbestuurlijke schaalvergroting Gelet op de omvang van de te vormen stichting en het dalende leerlingenaantal dient de schoolbestuurlijke schaal te worden vergroot in de toekomst. Binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Borger-Odoorn zal het leerlingenaantal op termijn rond de 1000 à 1200 leerlingen bedragen. Aangezien in heel Drenthe een leerlingendaling waarneembaar is, zullen ook andere schoolbesturen worden geconfronteerd met een krimpsituatie. Uit landelijk onderzoek is naar voren gekomen dat een bestuurlijke schaal van 3500 à 5000 leerlingen een kostendekkende omvang is. Een fusie met bijvoorbeeld het openbaar onderwijs in naburige gemeenten zou aan dit getalscriterium kunnen voldoen. Om het openbaar onderwijs betaalbaar te houden binnen de rijksvergoedingen geven wij het nieuwe stichtingsbestuur de opdracht mee om schaalvergrotingsontwikkelingen nader uit te werken. 5.3 Organisatie en bemensing Op grond van de geformuleerde Visie en Missie en wegend de verschillende beschreven trends past in onze ogen de volgende organisatiestructuur. Vanuit de gemeenteraad is de opdracht gegeven vier clusters te vormen. De intentie hiervan was om vier kernvoorzieningen in de gemeente te handhaven. Wij gaan in de uitwerking ook uit van vier kernvoorzieningen. Vanuit organisatorisch oogpunt vormen we drie onderwijsclusters. Dit zijn organisatorische eenheden met één onderwijsteam en één directeur Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8

10 Er zijn 2 clusters met 1 kernvoorziening en 1 cluster met 2 kernvoorzieningen. Voor de bekostiging houden we zoveel mogelijk BRIN-nummers in stand. Naast de kernvoorzieningen kennen de onderwijsclusters dorpsscholen. Kerntaak van deze dorpsscholen is het verzorgen van onderwijs. In principe zijn de dorpsscholen niet breed toegerust. Alleen in de kernvoorzieningen wordt een breed dienstenpakket aangeboden. Overigens kan de samenstelling van het aanbod per kernvoorziening wel verschillen. In de praktijk zien wij rond 2020 de volgende drie onderwijsclusters die tussen 350 en 450 leerlingen tellen en bestaan uit een of twee kernvoorzieningen en een aantal dorpsscholen van voldoende omvang: - De Monden, met een kernvoorziening in MFA Noorderbreedte te Nieuw Buinen en een tweede kernvoorziening in Valthermond - Odoorn e.o. met als kernvoorziening MFA Odoorn - Borger e.o. met als kernvoorziening MFA Borger Op basis van alle geformuleerde uitgangspunten verwachten wij dat vanaf 2013 het volgende schema van toepassing zal zijn voor het openbaar primair onderwijs: Cluster en kernvoorziening (en) Dorpsscholen Totaal leerlingen aantallen ( ) Totaal leerlingen aantallen ( ) De Monden Nieuw Buinen De Poolster (143) Valthermond De Aanloop (166) Buinerveen School 75 (70) 2 e Exloërmond De Westhoek (107) Odoorn e.o. De Weiert (169) Exloo De Zweng (97) Valthe Linderakkers (62) Klijndijk t Schienvat (65) Borger e.o. Burgemeester Grollemanschool/ Montessorischool (325) (zie bijlage, telgegevens 2014/2015) Drouwen Ekkelhof (98) Morgen wordt alles beter, een volgende stap 9

11 Gerelateerd aan de leerlingenaantallen (waarbij in de gemeenteraad de ondergrens op 50 leerlingen is bepaald) levert dit het volgende overzicht op: School < 50 leerlingen Fusie per De Kruiplank : 36 leerlingen Oost : 46 leerlingen De Mondenhoek : 49 leerlingen Daltonschool : 48 leerlingen Daarnaast is reeds een aanzet gemaakt met de fusie van School 24 met Parklaan die in het najaar van 2010 in de nieuwe MFA gehuisvest zullen worden onder de nieuwe naam De Poolster. Tevens wordt in Borger gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuwe MFA, waarin per de Burgemeester Grollemanschool, de Montessorischool en De Buyne gehuisvest kunnen worden. Vanuit de bepaalde ondergrens van 50 leerlingen en de leerlingenaantallen, waarvan wij op basis van de prognoses uitgaan stelt ons college voor om met ingang van de aangegeven data de volgende fusies plaats te laten vinden: Datum Scholen Nieuwe locatie School 24 + Parklaan (De Poolster) MFA Nieuw Buinen De Kruiplank (Drouwenermond) en School 75 (Buinerveen), De Aanloop (Valthermond) en School Oost (Valthermond) De Mondenhoek (1 e Exloërmond) en De Westhoek (2 e Exloërmond) Buinerveen huidige gebouw van De Aanloop te Valthermond 2 e Exloërmond Daltonschool Ees en de Ekkelhof (Drouwen) Drouwen De Buyne (Buinen) en de Burgemeester Grollemanschool (Borger) MFA te Borger Per jaar wordt bekeken of bovenstaande planning moet worden bijgesteld. Daarnaast zal in ieder geval in Valthe en in Buinerveen samenwerking worden gezocht met het bijzonder onderwijs. Vanuit de directeuren Primair Openbaar Onderwijs wordt gepleit voor een verdergaande vorm van samenwerking, niet uitsluitend op die locaties die met sluiting worden bedreigd. We denken dat door vergaande samenwerking met het Bijzonder Onderwijs het totale onderwijs in onze regio kan worden versterkt en het dienstenaanbod gemakkelijker te realiseren is. 5.4 Diversiteit in onderwijs Diversiteit en pluriformiteit in het onderwijs is belangrijk. Door fusies is de kans groot dat er een verschraling optreedt Morgen wordt alles beter, een volgende stap 10

12 Er wordt dan ook naar gestreefd het volgende onderwijs te blijven aanbieden: Montessori-onderwijs Dalton-onderwijs TOM (Teamonderwijs op maat) BAS (Bouwen aan een adaptieve school) of GIP (Van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht) Het is niet per definitie zo dat de bestaande scholen ook de huidige onderwijsvorm kunnen behouden en dat bij fusie de kleinere school aansluit bij de onderwijsvorm van de grotere school. Er zal de komende jaren op basis van zorgvuldig overleg een herschikking dienen plaats te vinden van de verschillende onderwijsvormen over de clusters. 6. Organisatiestructuur 6.1 Structuur Om in een organisatie efficiënt en effectief te kunnen werken is het noodzakelijk dat de verschillende diensten die worden aangeboden perfect op elkaar aansluiten. Een uitstekende afstemming is dan ook noodzakelijk. Op dit moment worden de verschillende diensten die op termijn in de clusters worden aangeboden door verschillende partijen uitgevoerd. Het is niet effectief en efficiënt om de bestaande situatie in stand te houden en deze zondermeer onder te brengen in de diverse clusters. De komende jaren moet dan ook worden gewerkt aan het afstemmen en clusteren van deze activiteiten. Het team binnen het cluster bepaalt samen, in samenspraak met de medezeggenschapsraden, hoe zij hun school vorm geven binnen de randvoorwaarden van het bevoegd gezag. Kinderen zijn niet verplicht om, buiten de reguliere schooltijden om, mee te doen aan activiteiten. Ook de buitenschoolse opvang is niet verplicht. Het naschoolse aanbod is voor die kinderen, ouders en/of buurtbewoners die daar gebruik van willen maken Morgen wordt alles beter, een volgende stap 11

13 Onderstaand organogram schetst de toekomstige organisatiestructuur: Algemeen Directeur Stafbureau GMR Clusterdirecteur Clusterdirecteur Clusterdirecteur Kernvoorziening Dorpsschool B Dorpsschool A Samenwerking met Kinderdagopvang / Peuterspeelzaal / Buitenschoolse opvang Centrum Jeugd en Gezin Sport Cultuur Bij het nader invullen van de gewenste taken en functies is betaalbaarheid uitgangspunt. Er zullen meer en andere taken zijn dan nu in de scholen worden uitgevoerd. 6.2 Medezeggenschap In de scholenclusters gaat de inspraak via de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft, op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), formele instemmings- en adviesbevoegdheden op een flink aantal onderwerpen. Zowel ouders als personeelsleden zijn in de MR afgevaardigd, beide geledingen zijn even groot. We gaan uit van een GMR voor bovenschoolse zaken en een cluster-mr voor medezeggenschapszaken op cluster-niveau Morgen wordt alles beter, een volgende stap 12

14 7. Financiën 7.1. Leerlingenaantallen Voor de bekostiging van het onderwijs staat het aantal leerlingen per school centraal. Op basis van het leerlingenaantal wordt een schoolbestuur (per school) gefaciliteerd. Om aansluiting te vinden bij de laatste gegevens hebben naast de gegevens uit de prognose de inwonergegevens van het GBA-systeem centraal gestaan. In de bijlagen treft u de basisgegeven aan, die als grondslag hebben gediend voor de te verwachten leerlingenaantallen. Naar verwachting verloopt het leerlingenaantal volgens onderstaande tabel (bestuursniveau) Schooljaar Leerlingen Een daling in de komende 5 jaren van 280 leerlingen: een daling van 17,6% Materiële instandhouding gebouwafhankelijk De oppervlaktenormering Op basis van de genormeerde oppervlakte, zoals genoemd in de (model-)verordening onderwijshuisvesting, wordt de oppervlakte van een schoolgebouw bepaald volgens de formule 200 m² + (leerlingen* 5,03 m²). Op basis van het huidige leerlingenaantal zal dit in een totale oppervlakte genereren van m² bruto vloeroppervlakte voor alle gebouwen van het openbaar onderwijs tezamen. In werkelijkheid is op dit moment m² vloeroppervlakte in gebruik van de scholen: een overcapaciteit van m² derhalve. Uitgaande van een leerlingendaling, zoals in 7.1 geduid, zal in het schooljaar een genormeerde oppervlakte van m² worden bekostigd door het rijk. Bij ongewijzigd beleid betekent dit een overcapaciteit van m². Door een fusie van scholen kan de totale bruto vloeroppervlakte worden teruggebracht tot m². (peilmoment schooljaar ) Op datzelfde moment is de genormeerde oppervlakte op basis van het leerlingenaantal van dat moment m². Een overcapaciteit van m², die voor het overgrote deel (878 m²) op de Zweng aanwezig is. Indien deze overcapaciteit op de Zweng via een buitengebruikstellingregeling onttrokken kan worden aan de capaciteit van het openbaar basisonderwijs, kan worden gesteld dat de scholen in een maatkostuum zijn gehuisvest. In deze situatie is dan nog 742 m² aan overcapaciteit aanwezig, hetgeen op 10 scholen van een aanvaardbare omvang is. Dit laat onverlet dat leegstand nauwlettend gevolgd zal worden en daar waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van de buitengebruikstellingregeling Morgen wordt alles beter, een volgende stap 13

15 De financiële verwerking Door de voorgestane fusies van scholen worden gebouwen buiten gebruik gesteld en drukken de lasten van deze gebouwen niet (meer) op de begroting van het schoolbestuur. De gemeente krijgt deze gebouwen in eigendom terug en kan een nadere bestemming hiervoor gaan zoeken. Uiteindelijk wordt een 8-tal gebouwen buiten gebruik gesteld. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in 2 situaties een MFA in gebruik wordt genomen en er hierdoor in elk van deze situaties 2 gebouwen buiten gebruik worden gesteld (School 24/ Parklaan en Grolleman/Montessori/Buinen). In de andere situatie wordt de gefuseerde school gehuisvest in een van de bestaande gebouwen. In het schooljaar 2014/2015 wordt hierdoor de geraamde uitgaven van het schoolbestuur verminderd met Door het afstoten van deze gebouwen voor het openbaar onderwijs wordt de begrotingssituatie voor het schoolbestuur aanmerkelijk verbeterd. Door de reductie van de leerlingenaantallen worden de inkomsten verminderd; door het buiten gebruik stellen van gebouwen worden de uitgaven door de fusies in een sterker tempo teruggebracht. Ter vergelijking: verwacht wordt dat het tekort op gebouwenonderhoud in een bedrag van omvat; in wordt verwacht dat het tekort gereduceerd kan worden tot Het tekort zal, indien er niet gefuseerd zal worden, door de terugloop van leerlingen fors groter zijn geweest. De kosten worden dus gereduceerd, maar nog steeds niet teruggebracht tot een budgettairneutraal niveau Materiële instandhouding leerlingafhankelijk Door een dalend leerlingenaantal zal ook de hoogte van de vergoeding voor de leerlingafhankelijke zaken verminderen. Uit deze vergoeding worden de te maken kosten voor leermiddelen, ICT, medezeggenschap e.d. te bekostigd.de hoogte van de MI leerlinggebonden vergoeding zal er in de komende jaren als volgt uit gaan zien: Schooljaar Bedrag MI leerlinggebonden Het bedrag is opgebouwd uit een vaste voet + een opslag per leerling en omvat, uitgedrukt in een bedrag per leerling, circa 400 per leerling. Door een daling van het aantal leerlingen en het aantal scholen is ook de daling van de rijksvergoeding logisch. Het is aan het schoolbestuur om hierin tijdig tot bestuurlijke bijstelling te besluiten, waardoor de kosten en vergoeding in balans zijn en blijven Formatie Door een teruggang van leerlingenaantal en de fusie van een aantal scholen zal ook de personele inzet verlaagd dienen te worden Morgen wordt alles beter, een volgende stap 14

16 Uitgaande van de voorgesteld fusievarianten (pagina 12) zal de totale basisformatie (+ formatiebudget) van het OPO in de komende jaren het volgende beeld geven: Schooljaar FTE s Formatiebudget , , , , , Doordat in de 2 jaren na een fusie fusiefaciliteiten beschikbaar worden gesteld, kan worden voorkomen dat personeel ten gevolge van de fusie per direct op straat komt te staan. In fusiesituaties ontvangt de fuserende school in het 1 e jaar een 100% aanvulling tot het niveau van de formatie van beide zelfstandige scholen; in het jaar daarop bedraagt deze toeslag 50%; in het 3 e jaar vindt geen aanvulling meer plaats.wel zal het schoolbestuur tijdig actie moeten ondernemen om een reductie van personeel door te gaan voeren. In een eerdere uiteenzetting is aangegeven dat verwacht wordt dat in deze situatie nagenoeg geen gedwongen ontslagen hoeven plaats te vinden. Gelijk aan de daling van de leerlingenaantallen zal ook een grote groep ervaren personeelsleden ('baby-boomers') gebruik maken van hun pensioenrechten Tenslotte De gemeenteraad is bevoegd om een besluit te nemen in het sluiten / fuseren van scholen. Voor de kostenbeheersing van de leerling-gebonden materiële instandhouding en de inzet van de formatie is het schoolbestuur zelf verantwoordelijk, zij het dat de raad de begroting en de jaarrekening van het schoolbestuur dient goed te keuren. Daarom is het van belang om, naast het intentiebesluit tot fuseren, het schoolbestuur een taakstellende opdracht mee te geven om toe te werken naar een kostendekkende begroting en jaarrekening. Voor de componenten MI leerling-gebonden en formatiebudget zou dit binnen de periode van 5 jaar gerealiseerd dienen te worden; ten aanzien van de component MI gebouw-afhankelijk zal dit een langere termijn in beslag gaan nemen. Voor deze laatste component wordt door de voorgestelde fusies een pas in de goede richting gemaakt, maar is het (financiële) eindstation nog niet bereikt! Morgen wordt alles beter, een volgende stap 15

17 Bijlagen Morgen wordt alles beter, een volgende stap 16

18 Begrippenkader Onderwijscluster: een grote zelfstandige (werk)eenheid in een organisatie/ groep of geheel: kernvoorziening: een gebouw of multifunctionele accommodatie waar voorzieningen/ activiteiten worden geconcentreerd dorpsscholen, school in een klein dorp/ gemeenschap waar primair onderwijs wordt gegeven: stafbureau, een groep/ afdeling waar in het kader van efficiency en kwaliteit ondersteunende werkzaamheden worden uitgevoerd t.b.v. het primaire proces Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) bepalingen met betrekking tot medezeggenschap op scholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs Morgen wordt alles beter, een volgende stap 17

19 Literatuuropgave/ documenten Wij kunnen niet meer zonder brede school Sharon Dijksma VK Reactie op artikel Sharon Dijksma VOSABB Krimp, schouders eronder Jan Wigboldus DvhN Speech Sharon Dijksma Den Bosch Limburg VOSABB Elk dorp een eigen school is voorbij DvhN Drenthe krimp, maar later DvhN PvdA wil leerlingen in gemeente houden DvhN Leerlingen aantal daalt fors DvhN Positionpaper Krimp en Onderwijs juli 2009 Plan van Aanpak Personele en Financiële problemen Notitie Morgen wordt alles beter, wij beginnen vandaag directeurenberaad december 2009 de Sterrenschool Morgen wordt alles beter, een volgende stap 18

20 Berekening Basis basis: teldatum MI- groeps norm werkelijke over- MI-gebouw afhankelijk totaal afhankelijk personeel BRIN School leerlingen ruimte ruimte m² capaciteit in% vergoeding uitgaven El + verw. water heffingen geb.afh. vergoeding uitgaven FTE's budget LU Grollemanschool % , TV Daltonschool % , AD Buinen % , LA Ekkelhof % , TV De Kruiplank % , XE Nieuw-Buinen % , AL Parklaan , DR Nieuw-Buinen , TP De Aanloop % , UB Oost % , UV De Westhoek % , VG De Mondenhoek % , VS t Schienvat % , VZ De Linderakkers % , WH De Weiert % , WQ De Zweng % , % , excl. onderwijsbureau bovenschools Morgen wordt alles beter, een volgende stap 19

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Welke organisatie zijn wij? 12 scholen (13 scholen) Diversiteit: Dalton, Montessori, BAS, TOM,GIP

Nadere informatie

Nummer: Notitie scholenbestand openbaar basisonderwijs Borger-Odoorn, de cijfers. (een doorrekening van de scenario s)

Nummer: Notitie scholenbestand openbaar basisonderwijs Borger-Odoorn, de cijfers. (een doorrekening van de scenario s) Nummer: 09.13283 Notitie scholenbestand openbaar basisonderwijs Borger-Odoorn, de cijfers (een doorrekening van de scenario s) November 2009 1 1. Terugblik In juni 2009 is de notitie Scholenbestand openbaar

Nadere informatie

Toelichting bij het voorstel verzelfstandiging bestuur openbaar onderwijs

Toelichting bij het voorstel verzelfstandiging bestuur openbaar onderwijs Toelichting bij het voorstel verzelfstandiging bestuur openbaar onderwijs In 1997 heeft de gemeenteraad besloten het bestuur over het openbaar onderwijs meer op afstand te zetten. Destijds is gekozen voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 26 mei 2009 Agendanummer : 8 Opiniërende vergadering : 12 mei 2009 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 26 mei 2009 Agendanummer : 8 Opiniërende vergadering : 12 mei 2009 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 26 mei 2009 Agendanummer : 8 Opiniërende vergadering : 12 mei 2009 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Verzelfstandiging en bestuurlijke fusie openbaar onderwijs

Nadere informatie

Nota Leefgebieden 1 Van zes hoofdkernen naar vier leefgebieden

Nota Leefgebieden 1 Van zes hoofdkernen naar vier leefgebieden 8 maart 2012 Nota Leefgebieden 1 Van zes hoofdkernen naar vier leefgebieden Inleiding In deze kaderstellende notitie wordt de overgang van zes hoofdkernen naar vier leefgebieden beschreven. Als eerste

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot Workshop AVS-congres 15 Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot 1 Programma 1. Kennismaking 2. Wat zijn de verwachtingen? 3. Krimp in Nederland 4. Krimp in de Achterhoek 5. Situatie OPONOA in vogelvlucht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De beoogde bestuurlijke

Nadere informatie

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening Raadsvergadering d.d. 24 februari 2005. ----------------------------------------------- Voorstel nr. 25/05. ----------------------------------------------- Onderwerp Voorlopige vaststelling overschrijdingsuitkering

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014.

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. 1 Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. In verband met de wetgeving om per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering van 4 november 2010 Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: A.Grootenboer

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 14 juni 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [07] Behandelend ambtenaar : Anja Buma / Gerard de Haan Doorkiesnummer : (0518) 452918 / (0518) 452964 Onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Zaaknummer: 00386569 Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Inleiding De wettelijke zorgplicht van de gemeente omvat onder andere het gymnastiekonderwijs,

Nadere informatie

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Programma Aan de slag met krimp 1. Waarom aan de slag? 2. Wie moet er aan de slag? 3. Waarmee moet je aan de slag? 4. Hoe doe je dat?

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2014 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2009, nr. PO/FenV/ 151703, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Krimpen met perspec,ef

Krimpen met perspec,ef Krimpen met perspec,ef Demografische ontwikkelingen, gevolgen en kansen voor het basisonderwijs Krimpcafé XL Leeuwarden 21 maart 2013 Agenda Krimp in het basisonderwijs: de cijfers Traject Krimpen met

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 18 augustus 2009

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 18 augustus 2009 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 337.773,44 ten behoeve van uitbreiding van basisschool St. Jozef te Holthees met 145m2 en van een krediet van 147.637,=

Nadere informatie

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 BELEIDSREGELS BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR EEN SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS EN SPECIAAL BASISONDERWIJS Artikel 1 Omvang en

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Assen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek Kinderopvang in eigen beheer Resultaten marktonderzoek Opgesteld door K. Soldaat Kenmerk Resultaten marktonderzoek Datum 26 juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten algemeen 4 3 Het makelaarsmodel

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs. Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs. Het college van de gemeente Nieuwkoop; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien

Nadere informatie

Onderwerp Fusie en sluiting openbare basisschool De Letterbeam

Onderwerp Fusie en sluiting openbare basisschool De Letterbeam Onderwerp Fusie en sluiting openbare basisschool De Letterbeam Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 21 april 2015 Opsteller H. Laanstra Registratie GF15.20040 Agendapunt Voorstel 1. Het

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Lelystad 2016 Wetstechnische

Nadere informatie

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Z/14/007511 beleidsregel bewegingsonderwijs *Z0030E57BEC*

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Z/14/007511 beleidsregel bewegingsonderwijs *Z0030E57BEC* Postregistratienummer: Z/14/007511/15187 Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Z/14/007511 Onderwerp: beleidsregel bewegingsonderwijs Naam auteur: B. de Jong *Z0030E57BEC* Beleidsregel

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Het college van de gemeente Voorst Gemeenteblad 553a gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

Onderwijs & Huisvesting; integraal huisvestingsplan gemeente Veenendaal. Onderwijshuisvesting ; actualisering IHP

Onderwijs & Huisvesting; integraal huisvestingsplan gemeente Veenendaal. Onderwijshuisvesting ; actualisering IHP Onderwijshuisvesting 2015 2019; actualisering IHP 2009 2014 Agenda 1. Waarom nieuw IHP? 2. Wie is waarvoor verantwoordelijk? 3. Hoe heeft gemeente tot nu toe huisvesting opgepakt? 4. Wat zijn de huidige

Nadere informatie

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015 Het college van de gemeente Hof van Twente; gelet op artikel 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 29 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hof van Twente 2015

Nadere informatie

BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Burgemeester en wethouders van de gemeente Z a l t b o m m e l ; Gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 115 en 130 van

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Het college van de gemeente Simpelveld; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling plan van nieuwe scholen Voorstel

Onderwerp Vaststelling plan van nieuwe scholen Voorstel Onderwerp Vaststelling plan van nieuwe scholen 2016-2018 Voorstel Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 21 april 2015 Opsteller H. Laanstra Registratie GF15.20041 Agendapunt Het plan van

Nadere informatie

Algemeen Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening beschreven.

Algemeen Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening beschreven. 1 TOELICHTING BIJLAGE 1 In bijlage I zijn opgenomen de criteria die van belang zijn voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening. De bijlage is onderverdeeld in deel A Lesgebouwen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 15/20 november 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : 13 Behandelend ambtenaar : A.J. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Jaarrekening 2011 Onderwijsgroep

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1001498 Reek, Yvonne van den SAM-MO Erik Lievers. Toekomstperspectief Primato

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1001498 Reek, Yvonne van den SAM-MO Erik Lievers. Toekomstperspectief Primato SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001498 Reek, Yvonne van den SAM-MO Erik Lievers ONDERWERP Toekomstperspectief Primato AGENDANUMMER SAMENVATTING In januari

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Krimpend Basisonderwijs

Krimpend Basisonderwijs Krimpend Basisonderwijs Aanleiding Dalende aantallen Actualisatie Integraal huisvestingsplan onderwijs Accommodatiebeleid Gemeente Noordenveld Doel van de avond + Visie bepalen + Informatievoorziening

Nadere informatie

Verslag conferentie BasisBuren d.d. 10 november

Verslag conferentie BasisBuren d.d. 10 november Verslag Project Conferentie BasisBuren Goed onderwijs in tijden van krimp Datum 24 november 2015 Kenmerk U150403 Betreft Verslag conferentie BasisBuren d.d. 10 november 1 Aanleiding en beschrijving inhoud

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Onderwijs Naam regeling: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs.

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. 1. Aanleiding. Naar aanleiding van de resultaten van een vooronderzoek hebben de besturen van het openbaar basisonderwijs

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Onderwerp Samenwerking SKOBOS-Korein in de Antoniusschool

Nadere informatie

Notitie Onderwijs en LEA 2011

Notitie Onderwijs en LEA 2011 BESPREEKNOTITIE TEN BEHOEVE VAN DE VOORBEREIDENDE RAADSVERGADERING Datum : 24 augustus 2011 Datum vergadering : 6 september 2011 Onderwerp : Notitie Onderwijs en LEA 2011 Geachte raad, Binnen de eerder

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 0 april 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr. 2012-049 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Gerty Vonk Afdeling Samenleving Datum voorstel 21 augustus 2012 Opiniërende raad 11 september

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Deurne 2015.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Deurne 2015. Gemeenteblad nr. 242, 17 september 2015 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Deurne 2015. Het college van de gemeente Deurne; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het

Nadere informatie

beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs

beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs Het college van de gemeente Asten; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien het gevoerde overleg

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Amersfoort 2016

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Amersfoort 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 0 december 0 Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Amersfoort 0 Het

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR_ maart 0 Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Het college van de gemeente Deventer; gelet

Nadere informatie

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-085 Registratiekenmerk: Onderwerp: Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs Korte inhoud: De overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs leidt tot

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 26 februari Agendapunt : 7. : Integraal Huisvestingsplan (opiniërend) B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 26 februari Agendapunt : 7. : Integraal Huisvestingsplan (opiniërend) B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 26 februari 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.E. Waalkens : Integraal Huisvestingsplan (opiniërend) B&W besluit d.d. : 29 januari 2013 Leens,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B26. Onderwerp: Vervangende nieuwbouw basisschool 't Vossenhol Datum B&W-vergadering: 1 mei 2012 Datum raadsvergadering: 31 mei 2012 Datum carrousel: 31 mei 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 376480 Datum : 8 november 2016 Programma : Onderwijs, sport en cultuur Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

De concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling,

De concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. december 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs Gemeente Hoogeveen

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs Gemeente Hoogeveen Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs Gemeente Hoogeveen Het college van de gemeente Hoogeveen; gelet op artikel 117, 134 en 136 van de Wet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. november 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2015

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2015 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2015 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Beleidsvoornemens Vereniging tot Stichting en Instandhouding School met de Bijbel te Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Met elkaar staan wij rondom uw kind Mei 2014 (herzien) Inleiding De Vereniging tot

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Aan de Raad Made, 18 maart 2010 Raadsvergadering: 15 april 2010 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma, Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2007, nr. PO/BenB/07 38.052, houdende het vaststellen van de bedragen voor het verstrekken van de bekostiging voor de materiële

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk,

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, INTENTIEVERKLARING De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen en De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, verder te noemen: de besturen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd, overwegende

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Politieke Ronde d.d. 10 mei 2012. Raadsvergadering d.d. 24 mei 2012. Voorstel nr.

ADVIESNOTA. Politieke Ronde d.d. 10 mei 2012. Raadsvergadering d.d. 24 mei 2012. Voorstel nr. OPENBAAR met geheime bijlage(n) Adviseur: S. de Jong (WSO, tst. 438) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte en E.M. Timmers - van Klink 12.02276 1 ADVIESNOTA Politieke Ronde d.d. 10 mei 2012

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 4 juli 2013 Voorstelnummer: 2013/ 37 12 Stiens, 5 juni 2013 Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66 68

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR0_ maart 0 Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte

Nadere informatie

Adviesnota aan Gemeenteraad

Adviesnota aan Gemeenteraad Onderwerp Voorziening verhuizing MOZON en huisvesting Klimboom Datum 17 mei 2016 Naam steller Ger Last Kenmerk Teammanager Ernst-Jan Meerbeek Team Maatschappelijke ontwikkeling Voorstel 1. Vaststellen

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-04-2015 15-020 Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Gevraagde

Nadere informatie

Bestuursverslag 2012

Bestuursverslag 2012 JAARSTUKKEN 2012 Bestuursverslag 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2012 pagina 1. Voorwoord 3 2. Algemene informatie 5 2.1 Bereikbaarheidsgegevens van het schoolbestuur 5 2.2 Bevoegd gezag OPO Borger-Odoorn

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04..RIO/.OI2 Inboeknummer o4voobssq Beslisdatum BTW So november 2004 Dossiernummer 44g.25I Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen

Nadere informatie

DEEL A: de bepaling van de capaciteit 1 Schoolgebouwen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

DEEL A: de bepaling van de capaciteit 1 Schoolgebouwen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Bijlage III, deel A Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling De criteria voor oppervlakte en indeling vallen uiteen in vier delen: - deel A: de bepaling van de capaciteit; - deel B: wijze van

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Huisvesting samenwerkingsschool en peuterspeelzaal Froubuurt VOORSTEL 1. In te stemmen met de huisvestingsaanvraag van Fier om het gebouw van de Hânwizer technisch en onderwijskundig

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : 13 mei 2014 Agendapunt : Commissie : Bestuur. : Opheffing openbare basisschool De Steege in Eibergen

Zaaknummer : Raadsvergadering : 13 mei 2014 Agendapunt : Commissie : Bestuur. : Opheffing openbare basisschool De Steege in Eibergen Zaaknummer : 52850 Raadsvergadering : 13 mei 2014 Agendapunt : Commissie : Bestuur Onderwerp : Opheffing openbare basisschool De Steege in Eibergen Collegevergadering : 11 maart 2014 Agendapunt : 9. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie