Strijbosch Personeelsadvies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strijbosch Personeelsadvies"

Transcriptie

1 Strijbosch Personeelsadvies Menselijk kapitaal is een doorslaggevende succesfactor van elke organisatie. De opmars van zaken als persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP), de aandacht voor employability of een "leven lang leren" hebben definitief aangetoond dat naast een heldere organisatiestrategie en organisatiestructuur, het vooral de menselijke factor (Human Resources) is die succes kan genereren. Het volgen, beheren en beïnvloeden van de personeelsstromen is voor iedere organisatie dan ook van essentieel belang. Steeds meer bedrijven en ondernemingen zoeken naar (vernieuwde/effectievere) wegen om de afstemming tussen individu en organisatie zo optimaal mogelijk te maken. Veelal vindt dit zijn weg in de taal van competenties, waarbij de belangen van de organisatie als ook het belang van individuele medewerkers concreet worden benoemd, beschreven en afzonderlijk meetbaar wordt gemaakt. Het dienstenpakket van Strijbosch Personeelsadvies geeft u een veelheid aan aanknopingspunten om de Human Resources (HR) strategisch en praktisch in te zetten en verder te ontwikkelen. Onze adviezen richten zich met name op de volgende drie aandachtsgebieden: HR-selectie van de juiste man/vrouw op de juiste plek Gericht verander- en ontwikkelingsmanagement op persoonlijk en teamniveau Competentiemanagement, ontwikkeling en beïnvloeding Wij kunnen u hier natuurlijk slechts een globaal beeld geven van ons werkterrein en onze dienstverlening. Maatwerk, kwaliteit en persoonlijke service zijn echter de belangrijkste bouwstenen van onze kracht! Om ook u de helderheid en concreetheid te bieden waar onze opdrachtgevers ons om waarderen, onderzoeken wij graag in samenspraak met u uw specifieke wensen omtrent de inpasbaarheid en ontwikkeling van uw werknemers. Strijbosch Personeelsadvies maakt uitsluitend gebruik van ervaren professionals, zoals all-round psychologen, ervaren trainers alsook hoog gekwalificeerde specialisten op specifieke thema s. Als voorbeeld noemen we ZelfKonfrontatieMethode (ZKM); als bijzondere begeleidingsmethode voor bijvoorbeeld burn-out vraagstukken. Dit stelt ons in staat een vakkundig, flexibel en gedegen dienstenpakket te leveren, waarbij snel en vakkundig reageren op uw vraag voor ons belangrijk is.

2 Psychologisch onderzoek De laatste jaren is het psychologisch onderzoek steeds vaker onderdeel van selectieprocedures. Ook wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het psychologisch onderzoek de kans op het aannemen van een geschikte kandidaat vergroot. Daarnaast wordt psychologisch onderzoek steeds meer gebruikt om de doorgroei van een bepaalde kandidaat binnen een organisatie vast te stellen, voor een sterkte/zwakte-analyse of voor een potentieelbeoordeling, of als onderdeel van een organisatiebrede kwaliteitsslag. Psychologisch onderzoek is een welkome aanvulling op bijvoorbeeld informatie die via een curriculum vitae, een sollicitatiegesprek of een werkprestatie al bekend is geworden. Toetsing van gegevens door objectiviteit en professionaliteit is hierbij van belang. Verantwoording hiervoor wordt afgelegd door gebruik te maken van betrouwbare en gevalideerde tests en personeelsinstrumenten door gekwalificeerde psychologen. Daarnaast wordt door middel van psychologisch onderzoek op een systematische manier dieper ingegaan op de persoonlijke eigenschappen, drijfveren en interesses van een kandidaat. Door middel van diagnostiek wordt er een helder beeld gegeven van zowel de capaciteiten, vaardigheden en interesses van de kandidaat, als van diens persoonlijkheid. Er wordt gewerkt volgens de codes van her NIP (Nederlands Instituut voor psychologen). Een overzicht uit de verschillende producten op het gebied van psychologisch onderzoek van Strijbosch Personeelsadvies: Selectieonderzoek; onderzoek naar de mate van geschiktheid voor een specifieke functie (interne/externe kandidaat); Ontwikkelingsassessment; gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat en het in kaart brengen van de kwaliteiten en het inventariseren van mogelijke valkuilen; Sterkte/Zwakte-analyse; in kaart brengen van sterke en zwakke ontwikkelpunten; Potentieelbeoordeling: het inschatten van het potentieel van de kandidaat al dan niet in relatie tot een mogelijke toekomstige functie of stap in de carrière; Loopbaanonderzoek; geven van inzicht in de loopbaanmogelijkheden vanuit een kader van capaciteiten, kwaliteiten, interesses en kansen. Bij alle vormen van onderzoek worden praktische handvatten geboden voor het vervolg. Deze kunnen, afhankelijk van de vraagstelling gericht zijn op afbreukrisico's, aandachts- en ontwikkelpunten. Bij een loopbaanonderzoek wordt bovendien een zo concreet mogelijke beschrijving gegeven van

3 aspecten als de functionele omgeving, de functie-inhoud (taken) en het organisatorische kader, waarbinnen de kandidaat opereert, of het beste kan opereren. Ook kunt u kiezen voor een vertaling van de voorliggende informatie uit het onderzoek in een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Wij kunnen hiervoor desgewenst een kader aanbrengen, maar uiteraard kunnen wij ook de opzet die in uw organisatie wordt gehanteerd hiervoor gebruiken. Voor meer informatie over een totaalaanpak op het gebied van POP maken wij graag een afspraak met u.

4 Competentiemanagement De meerwaarde van het denken in competenties kan op operationeel niveau bijvoorbeeld worden geleverd door gericht te selecteren op competenties bij het in dienst nemen van nieuwe medewerkers. Ook het volgen van medewerkers tijdens de interne functieveranderingen (promotie), het samenstellen van specifieke opleidingsprogramma's voor medewerkers in spilfuncties van de organisatie en het vroegtijdig signaleren van de uitstroom van medewerkers op te verdwijnen functies zijn voorbeelden waarbij het denken in competenties inzicht biedt. Op strategisch niveau is de meerwaarde van denken in competenties het aansluiten en (snel) reageren op marktontwikkelingen als gevolg van de conjunctuur. De organisatie kan op deze wijze tot uitdrukking brengen wat zij van de medewerkers verwacht en welke eisen aan welke functies worden gesteld. Dit bevordert transparantie van het personeelsbeleid waardoor medewerkers zelf ook meer gemotiveerd kunnen raken om hun eigen ontwikkeling binnen of buiten de organisatie ter hand te nemen. Kortom: door in dezelfde taal over functioneren te spreken vereenvoudigt de communicatie en vergroot het draagvlak. Uiteraard passen wij bij competentiemanagement zoveel mogelijk maatwerk toe. Om echter een indicatie te geven van onze aanpak geven wij kort de verschillende stappen aan, die onderdeel kunnen zijn van de invoering van competentiemanagement. Uitgangspunt vormt in principe een organisatiebrede opzet. Naast het in kaart brengen van de kerncompetenties van functies en het vertalen hiervan naar de voor de organisatie benodigde kennis en vaardigheden, is het in kaart brengen van de menselijke kwaliteiten een ander onderdeel. Met de vertaling van de taken en verantwoordelijkheden in competenties kan richting gegeven worden aan het selecteren, toetsen, ontwikkelen, beoordelen en belonen van medewerkers. De volgende modulen zijn binnen onze methodiek mogelijk: Adviseren over of beschrijven van de missie of filosofie van de organisatie; Opstellen, vaststellen of toetsen van competentieprofielen voor functies, taken en verantwoordelijkheden; Beschrijven van functies in termen van competenties; Vaststellen van succesfactoren of afbreukrisico's van functies (en hierop gericht) werven; Trainen criteriumgerichte gespreksvoering op competenties; Vaststellen van kwaliteiten van medewerkers op relevante competenties; Koppelen van de competenties van functies aan de kwaliteiten van medewerkers; Opstellen van persoonlijke actieplannen; Begeleiden, coachen en trainen van medewerkers (bijvoorbeeld bij het voeren van functioneringsgesprekken); Advisering bij (gedwongen) veranderen van de werkomgeving.

5 Teambuilding Kenmerken van individuele personen zijn van invloed op het succes van teams. Centrale vraag hierbij is hoe het kan dat sommige teams met zeer getalenteerde mensen falen, terwijl teams met veel minder kwaliteiten wél succes hebben. Hoe kan de effectiviteit van teams vergroot worden met de kwaliteiten van individuele spelers is hierbij de centrale vraag. Teambuilding en teamontwikkeling is voor Strijbosch Personeelsadvies dan ook meer dan samen stil staan bij het maken van (strategische) afspraken met behulp van spelvormen en diagnostiek. Onze programma's kenmerken zich door diepgang, maatwerk en (intensieve) begeleiding. Het begrijpen wat succesfactoren voor teams zijn, dit onder ogen zien, en de confrontatie aangaan van de deelnemers met teamgedrag loopt als een rode draad door onze teamtrainingen. Ook hebben wij TOP ontwikkeld (Team Oriëntatie Profiel), een instrument dat inzicht geeft in de individuele bijdragen van mensen in een team. Voor ons is het zelfinzicht vergroten de basis en het spelelement een middel om een proces van teamontwikkeling en verandering kracht bij te zetten. Opdrachten tijdens teambuildingsbijeenkomsten zijn gericht op communiceren, luisteren, leiderschap, delegeren, vertrouwen en samenwerken. Bedoeld voor diegenen die hun samenwerkingsvaardigheden willen verbeteren, bijvoorbeeld met het oog op veranderingen in de organisatie. Het programma is erop gericht om samenwerking te bevorderen en een duidelijker optreden in groepsverband te verkrijgen. Het programma voor uw teambuilding wordt in overleg met u opgesteld. Dit kan variëren van een dagdeel tot 2 volledige dagen (inclusief een informeel avondprogramma en overnachting).

6 Trainingen Vanuit medewerkers en vanuit de organisatie kan de behoefte ontstaan om het functioneren te verbeteren door (persoonlijke) training. Strijbosch Personeelsadvies verzorgt diverse trainingen op maat, waarbij de medewerker handvatten krijgt aangereikt ter verbetering van het eigen functioneren of ter vergroting van de eigen sturingsmogelijkheden. Ook het verbeteren van vaardigheden op specifieke terreinen zoals, bijvoorbeeld de gespreksvoering in verschillende situaties kan het centrale onderwerp van de training zijn. Naast het aanreiken van theorie, is het praktisch bezig zijn met het concrete thema een belangrijk onderdeel van de werkwijze en methodiek van Strijbosch Personeelsadvies. Te denken valt hierbij aan persoonlijke effectiviteit, communicatie vaardigheden en time-management. Desgevraagd wordt er gewerkt met deskundige acteurs ten einde oefeningen en rollenspelen uit te werken om vaardigheden aan te leren of te vergroten. Ook voor leidinggevenden heeft Strijbosch Personeelsadvies een specifiek cursusaanbod, waaronder criterium gerichte gesprekstechnieken en trainingen in het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. De trainingen worden op maat voor uw organisatie ontwikkeld. Te denken valt aan onderwerpen als: Algemene communicatie vaardigheden Competentiemanagement Gesprekstechnieken (algemeen) Leidinggeven in specifieke situaties Persoonlijke effectiviteit Praktisch personeelsmanagement Time-management Vergadertechnieken Voeren van functioneringsgesprekken Voeren van beoordelingsgesprekken Voeren van selectiegesprekken (CGI; criterium of competentie gericht interviewen)

7 Coaching en begeleiding Een nieuwe functie, grote veranderingen binnen de organisatie of verdieping van het eigen functioneren. Het is slechts een greep uit de aanleidingen die men heeft om tijdelijk het eigen functioneren te bespreken (en vaak te verbeteren) via coaching. Samen met één van de adviseurs of coaches worden aspecten van uw functie, uw functioneren en uw omgeving besproken. Wat zijn eventuele knelpunten, wat kan verbetering gebruiken en waar bent u goed in? Elke vraagstelling rondom begeleiding van mensen vraagt om een toegesneden aanpak. Strijbosch Personeelsadvies gaat uit van dit concept voor individuele coaching en begeleiding. Dit kan voor individuele trajecten gebruikt worden en is toepasbaar voor loopbaan(her)oriëntatie en horizontale of verticale loopbaanontwikkeling. Ons concept is modulair opgebouwd en daarmee flexibel toepasbaar. Wij leveren uitsluitend maatwerk, afgestemd op de wensen en behoeften van zowel de opdrachtgever als de medewerker, samengevat in een concreet (ontwikkelings)traject en een inzichtelijk kostenplaatje. Van betrokken deelnemers verwachten wij zelfsturing en inzet. Daartegenover stellen wij een vaste contactpersoon, deskundigheid, persoonlijke inzet en betrokkenheid. Evenals een professionele, concrete en doelmatige aanpak met een duidelijke procedure. Werkwijze Na een grondige intake waarin het probleem wordt verkend en de coachingsvraag wordt vastgesteld, formuleren wij in samenspraak het trajectplan en wordt de coach voorgesteld. De betreffende contactpersoon wordt op basis van de intake en vraagstelling voorgesteld aan de opdrachtgever en de betreffende medewerker waarna besloten wordt of samenwerking vruchtbaar kan zijn. In geval van begeleiding kan de eerste stap een loopbaanonderzoek zijn (zie psychologisch onderzoek), om concrete handvatten te formuleren voor het begeleidingstraject.

8 Wij verzorgen uw maatwerkaanpak! Dit is slechts een korte schets over onze dienstverlening. Voor uw specifieke vraagstelling maken wij dan ook graag een afspraak voor een verkenning van uw situatie. Voor het maken van een afspraak of een eerste telefonische toelichting kunt u contact opnemen met Betsie Strijbosch of Krishna Schriks, Psychologen NIP. Wij zijn u graag van dienst! Strijbosch Personeelsadvies (SPa) Burgemeester Buskensstraat EE UDEN tel:

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert 1 Jean-Pierre Soetaert Senior consultant 10 jaar ervaring als trainer en senior consultant in diverse bedrijven 20 jaar bedrijfservaring in personeelsmanagement bij Renault Industrie Belgique Implementatie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Resultaatgericht Competentiemanagement

Resultaatgericht Competentiemanagement Resultaatgericht Competentiemanagement Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Inleiding...4 3 Resultaatmanagement als uitgangspunt...5 3.1 Resultaatmanagement...5 3.2 Het proces van leidinggeven...6 3.3 Competentiemanagement

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden

Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor ondernemingsraden Najaar 2011 Colofon, bureau voor beleids- en organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR

Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR Mens en organisatie Verandermanagement Personeel en organisatie Leiderschapscoaching Teamontwikkeling

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Heer Janszdorp 1 4493 EA Kamperland Telefoon: (076) 52 44 930 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Bart

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie