De professionele gemeentelijk projectleider, succesfactor in gebiedsprojecten! Van Weten naar Kunnen en Doen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De professionele gemeentelijk projectleider, succesfactor in gebiedsprojecten! Van Weten naar Kunnen en Doen"

Transcriptie

1 Projectteam - Francien de Groot inbo Geeresteinselaan 57 De professionele gemeentelijk projectleider, succesfactor in gebiedsprojecten! Van Weten naar Kunnen en Doen Postbus EB Woudenberg T +31 (0) Ruimtelijke ontwikkelingen onder druk De huidige markt zet projectresultaten onder druk. Lopende projecten krijgen het moeilijk omdat de afzet stagneert, partijen afhaken, financiering ontbreekt. Nieuwe projecten komen niet van de grond, partijen nemen geen initiatief en risico meer en wijzen naar elkaar. Tegelijkertijd blijven de opgaven zich aandienen. Vraag en aanbod voor wonen en werken sluiten niet op elkaar aan, we hebben nog geen goed antwoord op toekomstontwikkelingen als ontgroening en vergrijzing. Er is sprake van overprogrammering (in krimpgebieden) of juist een tekort (studenten en starters in de Randstad). Woningen worden niet verkocht, kantoorpanden staan leeg, herstructurering stagneert. De ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving in Nederland laat te wensen over en is veel te weinig duurzaam ingericht. Met andere woorden: terwijl de markt stagneert is de vraag naar goede matches en creatieve oplossingen onverminderd groot. Andere vraag voor gemeenten De legitimiteit en rol van de gemeente binnen het speelveld van diverse partijen, zoals projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties of beleggers, is sterk aan verandering onderhevig. In combinatie met het inzicht dat de maakbare samenleving niet bestaat, betekent dit telkens weer een nieuwe zoektocht naar de juiste balans tussen marktontwikkeling en overheidssturing en regie. Daarnaast worden opgaven steeds complexer en wordt de gemeente ook steeds meer aangesproken op haar prestaties. Gemeenten krijgen direct te maken met een meer mondige en calculerende burger en tegelijkertijd met

2 initiatief- en belangengroepen, die zelf taken ter hand willen nemen. Het ontbreken van financiële middelen (niet alleen bij de gemeente maar ook bij alle andere samenwerkingspartners) maakt het nodig een scherpe focus aan te brengen in zowel het beleid als de uitvoering. Ook al stellen gemeenten voorop dat de markt aan zet is, toch komt de bal telkens weer terug. Bij sommige projecten waar een maatschappelijke noodzaak gekoppeld is aan een ruimtelijke opgave, is en blijft dat ook zo. Kwantitatief is er dus vaak wel een vermindering in vraag, kwalitatief blijven echter de ingewikkeldste opgaven op het gemeentelijk bordje liggen. De druk op het zichtbaar leveren van resultaten is groot. Taak van de gemeentelijk projectleider wordt complexer Veel gemeenten zitten in de fase van prioritering en opschoning van gemeentelijke projecten. Als deze duidelijk en urgent bevonden zijn, komt het aan op een voortvarende aanpak: kortom een ervaren projectmanager wordt gezocht. Specialisten op inhoud en proces zijn in eigen huis niet zomaar op voorraad, op eigen personeel is en wordt bezuinigd, tegelijkertijd is de weg van externe inhuur bijna nergens een haalbare kaart meer. Gemeenten zien zich meer en meer voor de taak gesteld de lastige projecten zelf ter hand te nemen. Dit stelt hoge eisen aan de ambtelijke organisatie en aan de mensen die het moeten doen. Projectmatig werken is één van de vormen die kan helpen bij het slagvaardig en resultaatgericht werken. Binnen de gemeenten is hier de laatste jaren veel aandacht aan besteed. De methodes van projectmatig werken, zoals het SMART formuleren van resultaten, fasegewijs naar beslissingen toewerken en het bewaken van tijd, geld, kwaliteit en informatie, is al meer gemeengoed geworden. Maar werkt dat ook in complexe integrale gebiedsopgaven met veel partijen en belangen? Ondernemerschap, creativiteit, slagkracht organiseren en risico s durven nemen, zijn competenties die niet altijd vanzelfsprekend aanwezig zijn. Het opereren in een complex krachtenveld en dit kunnen bespelen, doet bovendien een sterk beroep op de kwaliteit van ambtelijke. Nodig is kennis van de inhoud in combinatie met een breed scala aan vaardigheden. De excellente gemeentelijk projectleider Binnen Inbo merken wij dat de methodiek van projectmatig werken inmiddels going concern is, maar nog geen voldoende garantie biedt om in de praktijk van complexe gebiedsontwikkeling ook tot goede resultaten te komen. Professionalisering van de projectmanagers (respectievelijk projectmedewerkers) gaat volgens ons nog twee stappen verder: a. Trainen op competenties en gedragseffectiviteit De proof of the pudding zit in het daadwerkelijk managen van een project; kennis is nog heel wat anders dan het kunnen en doen. Kortom persoonlijke competenties en gedragseffectiviteit van de projectmanager zijn in toenemende mate een kritieke succesfactor voor de slaagkans van de projecten. De ideale projectleider uit het boekje, met alleen maar oog voor het vooraf geformuleerde resultaat, helpt niet altijd. Tenminste, niet als het gaat om het bereiken van 2/7

3 resultaten waar veel partijen een aandeel in (moeten) hebben of waar politieke gevoeligheid speelt. Als een jongleur moet de projectleider dan alle bordjes draaiende kunnen houden. Een projectleider moet oog hebben voor alles en iedereen die het bereiken van het resultaat kunnen bevorderen. Hij/zij moet schakelen, flexibel gedrag vertonen, bewust de juiste instrumenten op het juiste moment kunnen inzetten. Weten wanneer doorgepakt moet worden, wanneer anderen aan de bal moeten, hoe en wanneer bestuurlijke doorzettingskracht nodig is. Maar ook weten wanneer aandacht voor het proces nodig is, hoe je bewoners mee kunt krijgen of wanneer je de zaak even helemaal open moet gooien. Het bewust hanteren en kunnen regisseren van het totale krachtenveld is een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van projectresultaat. Dit betekent kritische reflectie op je gedrag organiseren, verschillende stijlen ontwikkelen per situatie. En intussen mag er toch niets mis gaan b. Inzicht inhoudelijke hoofdlijnen van gebiedsontwikkeling De huidige markt is te ingewikkeld, vraagt om creativiteit maar wél met kennis van zaken. Om maximale resultaten te boeken heeft de projectleider inzicht nodig in de huidige markt van gebouw- en gebiedsontwikkeling. Wat is de toekomstvraag bij de ontwikkeling van woon- en werkmilieus, hoe krijg je een meer duurzame ontwikkeling voor elkaar en waar zitten de knoppen om stagnatie te doorbreken. Wat zijn bijvoorbeeld succesvolle nieuwe verdienmodellen. Het gaat niet om gedetailleerde kennis, maar wel om het ook kunnen organiseren ervan en het snappen van de grote lijn. Je moet een goede counterpart zijn voor de belangrijke samenwerkingspartners en in kunnen schatten waar de optimalisatie zit tussen haalbaarheid en ambitie. Samengevat heeft een gemeentelijk projectleider bij complexe gebiedsontwikkelingsprojecten dus drie zaken nodig: 1. Kennis van projectmatig werken. 2. Inzicht in de nieuwe context van de stedelijke ontwikkeling 3. Een breed scala van persoonlijke vaardigheden om het krachtenveld effectief te kunnen hanteren. Aanbod Inbo: Training on the job Projectleiders leren het meest door het te doen. Tegelijk wordt er door alle betrokken partijen met een vergrootglas gekeken naar het functioneren van de nieuwe projectleider. Dit betekent een groot afbreukrisico, niet alleen voor de projectleider en de ambtelijke organisatie maar ook voor de bestuurder. Hoe kan maximaal geleerd worden met minimale risico s? Inbo gelooft in training on the job. Dit, vanuit jarenlange ervaring met training on the job van gemeentelijk. Meestal in combinatie met het zelf ter hand nemen van een gebiedsontwikkelingsopdracht ter plekke, waarbij tegelijk een gemeentelijk projectleider wordt opgeleid en ingewijd. Soms ook worden we direct gevraagd om organisaties en mensen beter toe te rusten voor gebiedsontwikkeling. Soms ontwikkelen we specifieke masterclasses om op thema het inzicht van te vergroten (planeconomie, duurzame gebouw- en gebiedsontwikkeling (BREEAM-label), nieuwe werkmilieus) 3/7

4 Voorbeeldprojecten: expertisecentrum gebiedsontwikkeling, Lelystad vliegveld en wijkmanager, coaching medewerker Nieuw West, masterclass Flevoland, masterclass BOM, masterclass organiserend vermogen). Met het oog op de veranderde vraag vanuit gemeenten, hebben wij onze programma s uitgebreid en toegespitst. Daarbij zijn gemeentelijke in principe zelf volledig projectverantwoordelijk en heeft Inbo een begeleidende rol en is (tijdelijk) vraagbaak op strategie en aanpak van de projecten. Wij bieden twee uiteenlopende producten aan, waarbij sprake is van een lichte variant (masterclasses) en een steviger traject training on the job. a. Masterclasses met open intekening Kennismaking met organiserend vermogen Eenmalige bijeenkomst met losse intekening voor. Doel is het leveren van reflectie, tips en tricks aan de hand van concrete casussen. In twee dagdelen kan niet het brede spectrum van alle vaardigheden aan bod komen. Daarom spitsen we hier toe op de elementaire competentie organiserend vermogen, dat sterk in gaat op het krachtenveld waarbinnen de projectleider het moet doen. Aan de hand van een excellent en succesvol project en aan de hand van een tevoren ingebrachte eigen casus wordt met een snelkookpanmethode ingegaan op de persoonlijke effectiviteit van de projectleider op dit punt. Geschikt voor die al wat meer ervaring hebben en in hun eigen organisatie de mogelijkheid hebben om hier zelfstandig mee verder te gaan. Diverse masterclasses gericht op inhoudelijke kennisverwerving Actuele onderwerpen en opgaven in de gebiedsontwikkeling worden op compacte en interactieve wijze aan de orde gesteld. Daarmee krijgen meer inzicht in inhoudelijk belangrijke ontwikkelingen. Wij verzorgen onder andere masterclasses over ontwikkeling van werkmilieus, markt maken voor woonmilieus en woonproducten, duurzame gebieds- en gebouwontwikkeling (BREEAM-label), nieuwe parkeeroplossingen b. In company project voor gemeentelijke : Training on the Job Stevige inzet op training en coaching voor groepen projectmanagers binnen één gemeente. Combinatie van zowel scholing en training op maat met het doel noodzakelijke competenties en vaardigheden te trainen individueel en als team. Structurele verbetering van gedragseffectiviteit in combinatie met het versterken van het lerend vermogen van de teams zelf. De in-company trajecten zijn vooral geschikt in situaties waar sprake is van: - een (door-)start van het projectmatig werken; - inzet van gemeentelijk op zwaardere en complexe projecten; - projecten waar de persoonlijke effectiviteit van de projectleider essentieel is; - inzet van de verbeterslag als team. 4/7

5 Training on the job gaat ervan uit dat verbetering van gedragseffectiviteit een langduriger vorm van begeleiding vraagt en goed moet worden verankerd in de gemeentelijke organisatie en cultuur. Globaal varieert de extra inzet tussen een half jaar en een jaar. Inzet is een combinatie op maat met interactieve werkateliers, intervisie, coaching en een help-desk functie. Onze trainer-adviseurs: Voor de in-company training en coaching, stellen wij uitsluitend onze meest ervaren senior adviseurs voor. Zij hebben ruime ervaring als gemeentelijk projectleider voor complexe projecten gebieds- en gebouwontwikkeling met meerdere betrokken partijen. Ons team staat onder leiding van Francien de Groot, die naast haar Inbo-projecten ook trainer/coach is voor onze eigen medewerkers en voorheen meerdere gemeentelijke managementfuncties heeft gehad bij de gemeenten Utrecht, Enschede en het projectbureau Wederopbouw Roombeek in Enschede. Indien u meer over de mogelijkheden van training en coaching wilt weten kunt u contact opnemen met Francien de Groot ). Afhankelijk van uw vraag wordt in overleg met u bepaald wie van onze seniors het beste matcht met uw wensen en mensen. Cursus Training on the job In principe kent een in company-traject meerdere modules. Deze worden op maat toegesneden. Hieronder een voorbeeld van het meest complete pakket. Module 1: Vaststellen competentieprofiel gemeentelijk Bij de start is een helder competentieprofiel voor de een noodzaak. Desgewenst kunnen wij ondersteunen bij het opstellen hiervan of bij selectie van geschikte. Daarnaast kan Inbo een bijdrage leveren bij de inbedding van het projectmatig werken in de organisatie. Wat verandert er bijvoorbeeld in de rol van specialisten van de vakafdeling, de lijnmanager, de bestuurder? Module 2: Bepalen ontwikkelopdracht en toetsing huidig niveau kerncompetenties Het toetsen van de competenties en drijfveren van de aan de hand van het profiel is startpunt. Inbo heeft de mogelijkheid dit volgens de methodiek HTM-matrix aan te bieden en te bespreken. De sterke en zwakke kanten van de afzonderlijke en het team als geheel zijn van belang voor het zelfinzicht en vormen de basis voor het ontwikkeltraject. Aanvullend wordt in beeld gebracht wat de inhoudelijke kennis en ervaring is bij de ontwikkelprojecten en waar eventuele leemtes liggen. De uitkomst van beide onderdelen is input voor het trainings- en coachingsprogramma. Module 3: Werkateliers gedragsvaardigheden De werkateliers richten zich op de vaardigheden van het gehele team. Aan de hand van best practises en eigen projectvoorbeelden wordt er getraind op 5/7

6 zowel het procesinstrumentarium (actorenanalyse, krachtenveldanalyse, organiserend vermogen, participatievormen, gebruik van nieuwe media) als persoonlijke vaardigheden (kernachtig presenteren, conflicthantering en onderhandelen,besluitvaardigheid. Module 4: Werkateliers inzicht gebouw- en gebiedsontwikkeling Dit programmaonderdeel hangt af van de inhoudelijke kennis van de. Snapt men het vak en waar is bijspijkeren nodig. Inbo kan hieraan een bijdrage leveren vanuit eigen expertise of kan andere organisaties en opleidingen inschakelen. Module 5: Intervisiebijeenkomsten met het team De intervisies vormen de continue factor en gaan veel dieper in op hardnekkige patronen in het individueel functioneren van de. Het gaat om twee zaken: Verbetering van de gedragseffectiviteit: Het aanleren (of afleren) van individuele gedragsvarianten in een veilige setting. Als team leren feedback te geven en te ontvangen en na een jaar zelfstandig in staat zijn onderlinge intervisiebijeenkomsten te organiseren De intervisie gaat volgens een (strakke) methodiek, gebaseerd op tien onderdelen waarin de groep en de persoon elkaar bevragen en aan het eind een diepgaand inzicht op tafel komt waaraan de persoon in de praktijk verder gaat werken. De coach begeleidt en bewaakt de bijeenkomst en brengt zo nodig verdieping aan. Module 6: Coaching procesvaardigheden on the job De proef op de som wordt geleverd in de dagelijkse werkzaamheden van de projectleider. Bij projecten met een hoog afbreukrisico kan Inbo op vaste momenten in het project zelf nog de rol van klankbord vervullen. Het beoogde effect: - De slaagkans van de projecten en de maximaal maken door tijdelijk een klankbord te bieden voor urgente vragen on the job ; - Bundelen van de individuele vragen tot leerpunten voor het team en/of de organisatie (signalerend naar andere verantwoordelijken); - Projectleiders meer en meer in staat stellen dit als team op te lossen. Module 7: Training van projectmedewerkers/vakspecialisten Het boeken van goede resultaten is mede afhankelijk van een goede inbedding van het projectmatig werken in de gehele organisatie. Ook anderen in de organisatie moeten anders werken. Lijnmanagers en projectmanagers moeten samen prioriteiten stellen en vakspecialisten maken (deels) onderdeel uit van projectgroepen. Het kunnen schakelen in eigen werkplanning en het kunnen meedenken in een collectief resultaat vraagt ook om andere werkwijze en cultuur. Desgewenst kan Inbo voor andere gemeentelijke medewerkers een gericht aanbod doen. Concrete projectvoorbeelden - Project Lelystad Airport (Jeanet van Antwerpen) - Wijk- en programmamanager Kanaleneiland (Francien de Groot) 6/7

7 Daarnaast zijn de volgende projecten eveneens een goede referentie van training on the job: 1. Gemeente Amsterdam, stadsdelen (Francien de Groot) De Baarsjes: In de stadsdelen wordt al langer gewerkt met de methodiek projectmatig werken. De krachtwijkaanpak is hier nieuw. Er is sprake van een deelprogramma met een veelheid van in- en externe projecten (c.q. ). Inbo heeft in de kritieke fase in de persoon van Francien de Groot de (deel)programmamanager geleverd, die met meer snelheid en kwaliteit er voor moet zorgen dat zichtbaar resultaten worden geboekt. Doel is om de organisatie hier beter op in te richten en te laten functioneren, zowel binnen het stadsdeel als met de externe samenwerkingspartners en bewonersgroepen. Daarnaast levert Inbo een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de gemeentelijke.(2009/2010) Nieuw West: Het stadsdeel wil gaan werken met gemeentelijke gebiedsmanagers. Dit vraagt andere competenties. Voor één van hen is tijdelijk individuele coaching door Inbo geleverd (2011). 2. Gemeente Lelystad: Interim-management project- en wijkmanagement Noord-West (Francien de Groot) De gemeente Lelystad is tot medio 2011 georganiseerd geweest in vier stadsdelen met een wijkmanager. Deze geeft leiding aan een team en wijkconsulenten in het betreffende stadsdeel. In het gebied Noordwest is in samenwerking met woningbouwcorporatie Centrada en verschillende projectontwikkelaars en andere partijen een meerjarig wijkontwikkelingsplan aan de orde. Voor wat betreft de woningbouw speelt hier zowel herontwikkeling en herstructurering als inbreidingsplannen met nieuwbouw. Verder wordt aan betere ontsluiting en verkeersafwikkeling gewerkt en aan een grote kwaliteitsslag van de openbare ruimte. Ook is gewerkt aan verbetering van het voorzieningenniveau. Naast deze zeventiger jaren wijk is in hetzelfde stadsdeel ook de geheel nieuwe kustontwikkeling opgepakt met een nieuw kwaliteitsniveau. Extra aandacht voor organisatieontwikkeling vormde onderdeel van de opdracht aan de wijkmanager: In de periode 2007 en 2008 is flink geïnvesteerd in projectmatig werken door middel van opleiding en coaching van en projectmedewerkers. In 2010 en 2011 is naast deze algemene taakonderdelen meegewerkt aan een belangrijke heroverweging en doorontwikkeling van het wijksgewijs werken in relatie tot noodzakelijke bezuinigingen. Dit betekent dat de aard en omvang van de gemeentelijke inzet voor zowel projectmatig werken als wijkgericht werken aanzienlijk verandert. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het ontvlechten van deze twee taakgebieden, waarbij de aandacht voor het wijkgericht werken grotendeels zal worden overgedragen naar de Stichting Welzijn. 7/7

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING GEBIEDSGERICHT WERKEN Op bijna geen enkel werkterrein gebeurt zoveel als in het gebiedsgericht werken.

Nadere informatie

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg 4-sporen-aanpak Wijkverpleging Verstand van Zorg Positionering, rolontwikkeling én instroom Vraagstukken wijkverpleging De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, waardoor zorgorganisaties voor complexe

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

De ICOON-methode voor de zorg- en welzijnssector!

De ICOON-methode voor de zorg- en welzijnssector! De ICOON-methode voor de zorg- en welzijnssector! Wilt u in kaart brengen over welke vaardigheden en competenties medewerkers moeten beschikken? Wilt u een visitekaartje voor uw beroep in de zorg - en

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Korte typering. Opleidingen. Werkervaring. drs. Francien de Groot MCD Geboortedatum 02-07-1952

Curriculum Vitae. Personalia. Korte typering. Opleidingen. Werkervaring. drs. Francien de Groot MCD Geboortedatum 02-07-1952 Curriculum Vitae Personalia Naam drs. Francien de Groot MCD Geboortedatum 02-07-1952 Woonplaats Arnhem Nationaliteit Nederlandse Mobiel +31653182995 Email info@francim.nl Website www.francim.nl Korte typering

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts

Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts Inhoudsopgave 1. Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts... 3 a. Inhoud ontwikkelings- en begeleidingsprogramma... 3 b. Het opleidingsprogramma... 5

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Professionaliseren in de praktijk

Professionaliseren in de praktijk MPWR Professionaliseren in de praktijk Projectleiders die er toe doen! Professioneel projectmanagement MPWR klantgerichte professionalisering training coaching management advies nassaulaan 40 3743 cd baarn

Nadere informatie

de mens maakt het Verschil!

de mens maakt het Verschil! De mens maakt het verschil! De organisatie verandert... kunnen mijn medewerkers dat ook? Uw organisatie staat voor veel uitdagingen! Ze worden veelal veroorzaakt door ontwikkelingen waar u middenin zit;

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

WNS proof samenwerken in de Geitenkamp

WNS proof samenwerken in de Geitenkamp WNS proof samenwerken in de Geitenkamp 09.00 Inloop 09.15 Start/kennismaking 09.45 Aanleiding WNS en MA 09.55 Samenwerking binnen WNS 10.05 Analyse (oefening 1) 11.00 Pauze 12.00 Diagnose (oefening 2)

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Even afgezien van de term, daar valt op af te dingen: het

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

Leiderschap bij C1000

Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 in beeld Module 1: Persoonlijk leiderschap Module 2: Leidinggeven Ander (1op1) Module 3: Leidinggeven Team Module 4: Leiderschap verandering Module 1: Persoonlijk

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang 2012-2013 1 Opleiding 2012-2013 Met de opleiding COmmunity Arts Learning Lab (CALL) leer je het terrein van de Community Arts te verdiepen

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts

Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts Inhoudsopgave 1. Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts... 3 a. Inhoud ontwikkelings- en begeleidingsprogramma... 3 b. Het opleidingsprogramma... 5

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maak de slag van beheren naar regisseren Regisseren van de Er is minder geld beschikbaar voor het beheer en onderhoud van de. Tegelijkertijd willen gemeenten

Nadere informatie

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer Integraal coachen Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1.

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang 8 oktober 2012 Start Oktober 2012 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 blooming (Rienk van Wingerden en Peter van Zutphen) samen met H/Kwadraat (Hans Hoogvorst) en Kars Advies

Nadere informatie

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Leergang Veranderen en Organiseren in gemeenten Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Hoe bied ik ontwikkelingen in en buiten mijn organisatie

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Real change by real people The Human Effect INLEIDING Dit leertraject is speciaal ontworpen voor mensen die leiding geven aan veranderingsprocessen met een bepaalde

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Aanleiding Procesmanagement is voor medewerkers van Grontmij een steeds belangrijker onderdeel van het werk geworden. Dit

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang oktober 2015 Start oktober 2015 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

Eendaagse masterclass sturen op wonen Voor wethouders, raadsleden en andere belangstellenden

Eendaagse masterclass sturen op wonen Voor wethouders, raadsleden en andere belangstellenden RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Eendaagse masterclass sturen op wonen Voor wethouders, raadsleden en andere belangstellenden Uw werkterrein is het woonbeleid, u heeft ambitie

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

De Transformatie-Arena

De Transformatie-Arena De Transformatie-Arena Ontwikkeltraject voor HRM- en organisatieadviseurs in gemeenten Help je gemeente toekomstbestendig inrichten De Transformatie-Arena is een ontwikkeltraject voor adviseurs in gemeenten.

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

DRAGERS VAN VERANDERING

DRAGERS VAN VERANDERING DRAGERS VAN VERANDERING Jezelf leren inzetten om veranderprocessen te doen slagen WAAROM DIT PROGRAMMA? Zachte skills voor meetbare resultaten Veranderprocessen slagen voor een belangrijk deel door de

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Soulife Opdrachtgeverschap

Soulife Opdrachtgeverschap Soulife Opdrachtgeverschap Uw vragen? Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: 566.000 hits Consumentgericht Bouwen: 7.290 hits Mede Opdrachtgeverschap: 4.850 hits Meervoudig Opdrachtgeverschap: 365

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Adviesopleiding voor Sportprofessionals

Adviesopleiding voor Sportprofessionals Docenten Daniel Klijn Daniel Klijn is partner bij Koerseigen en directielid van Rotterdam Sportsupport. Hij is de grondlegger van Besturen met een Visie en auteur van het gelijknamige boek. Hij heeft jarenlange

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Hermes Coaching Academy

Hermes Coaching Academy Mensen zijn voortdurend in evolutie, zowel persoonlijk als professioneel. Door ondersteuning te bieden helpt de coach mensen in hun zoektocht naar hun persoonlijk scenario en begeleidt hen in hun optimale

Nadere informatie

De invloedrijke OR. Modulair maatwerk traject. De invloedrijke OR. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 1. Het fundament De verdieping Professionalisering

De invloedrijke OR. Modulair maatwerk traject. De invloedrijke OR. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 1. Het fundament De verdieping Professionalisering Modulair maatwerk traject Jaar 1 Het fundament De verdieping Professionalisering Inhoudelijke begeleiding & advies Invloed is de belangrijkste voorwaarde voor succes. Invloedrijk zijn betekent voor ondernemingsraden

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT.

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT is ervan overtuigd dat de kwaliteit van huidig en toekomstig management dé kritische succesfactor is voor organisaties. In een turbulente omgeving

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Reflector 360 PERSONALITY

Reflector 360 PERSONALITY Reflector 360 PERSONALITY Gedrag door de omgeving bekeken Inzicht in doen en laten Weten wat je kunt is voor iedereen essentieel om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Daarbij is het goed om inzicht

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Trainees

Opleidingsprogramma Trainees Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Trainees Instroom en doorstroom van Jong Talent Opleidingsprogramma Trainees In de visie van JS Consultancy zorgt een overheidsorganisatie voor een succesvolle

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

Professionalisering van uw HR-afdeling

Professionalisering van uw HR-afdeling Professionalisering van uw HR-afdeling 2 Professionalisering van uw HR-afdeling Heeft u: HR-professionals die werken in lijn met de eisen en wensen van uw business? HR-professionals met het juiste profiel

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Training procesbegeleiding

Training procesbegeleiding Training procesbegeleiding Ondersteunende methoden en technieken om mensen en groepen te helpen bij het bereiken van resultaten en bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking". 1 Bureau-informatie

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

Bas Martens Rienk van Wingerden. Samenwerken Hoe maak je de juiste keuzes?

Bas Martens Rienk van Wingerden. Samenwerken Hoe maak je de juiste keuzes? Bas Martens Rienk van Wingerden Samenwerken Hoe maak je de juiste keuzes? Samenwerken: doen, niet doen, stoppen of doorgaan? Terugkerende vragen over samenwerking We overwegen samen te gaan werken, wat

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

De dimensies van het coachen

De dimensies van het coachen A-H04-def 13-05-2003 16:22 Pagina 25 4 De dimensies van het coachen Lilian Soerel 4.1 Inleiding Het is ondertussen heel geaccepteerd dat managers bij een derde advies inwinnen. Maar is dit coachen? Het

Nadere informatie