De VrijBaan Empowerment Methode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De VrijBaan Empowerment Methode"

Transcriptie

1 De VrijBaan Empowerment Methode Deel 1 Introductie Een voorwoord bij de methode en een korte beschrijving van het VrijBaanproject. Deel 2 Invoeringshandboek Aandachtspunten voor organisaties die de VrijBaan Empowerment Methode in hun organisatie willen invoeren. Deel 3 Trainingshandboek Een handleiding bij het opzetten en samenstellen van VrijBaan empowermenttrainingen. Deel 4 Oefeningen Beschrijvingen en instructies van empowerment-trainingsmodules en oefeningen. Deel 5 Reader voor trainers Aanknopingspunten voor professionals die de VrijBaan Empowerment Methode gebruiken.

2 2

3 Inhoudsopgave Het trainingshandboek Verantwoording 5 Gebruik van dit handboek 7 Format 9 Samenstellen en uitvoeren van een trainingsprogramma 12 Lijst van oefeningen 18 Referenties 20 3

4 4

5 Verantwoording Inleiding Dit trainingshandboek is in de projectdoelstelling omschreven als Een samenhangend geheel van leer- en trainingsmodules. Vier trainers van de deelnemende organisaties en twee vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties vormden de werkgroep met deze opdracht. Zoals in elke groep werden ook hier de groepsdynamische processen zichtbaar. We hebben geworsteld, gelachen en soms gestreden, frustraties geuit en heel hard en intensief samengewerkt. Uiteindelijk ligt er een resultaat dat wij met trots presenteren en waarvan wij hopen dat velen er gebruik van kunnen maken. Het proces Na een oriëntatieperiode waarin procedures, doelen en taakstelling werden verkend, is de inhoudelijke opdracht uitgewerkt. Een inventarisatie van het beschikbare trainingsmateriaal bij alle organisaties leverde de basis van dit handboek. In het kader van kwaliteitsborging ontwierpen wij een standaardformat om de didactische elementen van een module in vast te leggen. Bij dit format hoort een redactiehandleiding met instructies die alle modules in dezelfde systematiek beschrijven. De hierbij gemaakte keuzes zijn gebaseerd op algemene didactische principes, zoals de beschrijving van specifieke, meetbare, acceptabele en realistische doelen en het vastleggen van resultaten in termen van gedrag. De modules zijn ingedeeld aan de hand van een methodische vragenlijst. Het bleek dat binnen de empowermentcomponenten verschillende aspecten te onderscheiden zijn, zoals communicatie, feedback en ontwikkelingsgericht denken. Elke module legt een zekere inhoudelijke nadruk op één of meerdere van die aspecten. Ook deze zijn in het format opgenomen. Resultaat De modules zijn gebruikt in veertien pilot-trainingen. Meer dan honderd deelnemers in vijf organisaties volgden de trainingen, die werden gegeven door acht trainers. In een trainingsprogramma deelden trainers hun ervaringen en wisselden zij epertise uit. De opmerkingen en ervaringen zijn verwerkt in dit handboek. Met behulp van 5

6 dit trainingshandboek kan een maatwerk VrijBaan Empowerment Training samengesteld worden voor individuele cliënten of voor groepen. 6

7 Gebruik van dit handboek Inleiding Empowerment, dat wil zeggen in hoeverre is iemand in staat zelf keuzes te maken en richting te geven aan het reïntegratietraject, bepaalt mede het resultaat, het succes, van het (re)integratietraject. De nieuwe methodieken en instrumenten die in het VrijBaanproject zijn ontwikkeld, kunnen bijdragen aan het versterken van persoonlijk empowerment in het kader van de terugkeer of toeleiding naar werk. Een VrijBaan Empowerment Training is gericht op het versterken van één of meer componenten van iemands persoonlijke empowerment. Begrippen In dit boek gebruiken wij de volgende begrippen: Empowerment-training: Het abstracte begrip training zonder vastgesteld programma. Trainingsprogramma: Het concrete maatwerk programma voor een deelnemer of een groep op basis van leerdoelen of leerbehoefte. Module: Een oefening en alles wat daarmee samenhangt, die gebruikt kan worden in het trainingsprogramma. Overzichtslijst: Een overzicht waarin alle modules zijn opgenomen, gesorteerd naar relevante component of componenten en naar het aspect waarop de nadruk ligt. Een module kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de componenten impact en groepsoriëntatie en daarbij de nadruk leggen op het aspect feedback. 7

8 Nieuwe modules invoegen Als een trainer een module wil toevoegen die niet is opgenomen in het trainingshandboek is het van belang te onderkennen bij welke component deze module hoort. Bronnen Voor het gebruik van modules die ontleend zijn aan het kwaliteiten- en vaardighedenboek van Peter Gerrickens zijn de oorspronkelijke oefeningenboeken nodig. 8

9 Format Alle modules zijn beschreven in een standaardformat. De aangeboden omschrijvingen en toelichtingen zijn een hulpmiddel om nieuwe modules in te delen. Ze zijn tevens bedoeld om te bevorderen dat alle gebruikers het format hanteren vanuit hetzelfde perspectief. Naam oefening Component(en) en aspecten O Competentie O Zelfbeschikking O Impact O Betekenis O Positieve identiteit O Groepsoriëntatie Doel volgens SMART Deelnamevorm en aantal deelnemers Beschrijving activiteiten Benodigde tijd inleiding uitvoering nabespreking Benodigde middelen Resultaat-/effectmeting Ervaringen Werkomgeving Bron 9

10 Een toelichting op het standaardformat Component(en) Aangegeven is welke empowermentcomponent met deze oefening wordt getraind. Daarbij zijn meerdere opties mogelijk. Ook is aangegeven op welk aspect in de oefening de nadruk ligt. Veel trainers blijken in hun trainingen een specifieke voorkeur te hebben of te ontwikkelen voor enkele componenten. Om een evenwichtige training aan te bieden is belangrijk om dit te onderkennen. Bij het indelen in empowermentcomponenten en categorieën kan men zich de volgende methodische vragen stellen: Wat houdt de oefening precies in? Wat is het eacte doel van de oefening? Bereik je dit doel werkelijk door deze oefening te doen? Voldoet dit doel aan de SMART-principes? Wat is de eacte inhoud van de activiteiten? Welke vragen stel je tijdens de oefening? Met welk doel stel je deze vragen? Welke informatie geef je tijdens de oefening? Hoe meet je resultaten van de oefening? Wat moet de deelnemer aan gedrag laten zien? Bij welke component van empowerment hoort deze oefening en waarom? Bij welke component past deze oefening nog meer en waarom? Doel Het doel van de oefening dient geformuleerd te zijn vanuit het perspectief van de deelnemer en volgens de SMART-principes. Dat wil zeggen: Specifiek is (beschrijf zo precies mogelijk het doel/de doelen), Meetbaar (beschrijf hoe je meet of het doel is gerealiseerd), Acceptabel (voor de deelnemer aan de oefening en zijn omgeving), Realistisch (kies doelen die realistisch zijn) en Tijdsgebonden (geef aan wanneer het doel is gerealseerd) Doelen zijn beschreven in termen van Kan, Heeft inzicht, of Heeft ervaren. 10

11 Deelnamevorm en deelnemers Geeft aan hoe de oefening wordt afgenomen. Minimum aantal: geeft waar nodig, het minimum aantal deelnemers aan. Maimum aantal: geeft, waar nodig, het maimum aantal deelnemers aan. Activiteiten Dit is een stapsgewijze beschrijving van de uitvoering van de oefening vanuit het perspectief van de deelnemer. Benodigde tijd Hier is per onderdeel (inleiding met uitleg, oefening, nabespreking) aangegeven hoeveel tijd dit in beslag neemt. Inleiding met uitleg minuten Oefening minuten Nabespreking minuten + Totaal minuten Middelen Hier zijn de benodigde didactische hulpmiddelen genoemd. Wij gaan ervan uit dat de deelnemers zelf pen en papier meenemen. Resultaat-/effect Hier is aangegeven welke resultaten en effecten van de oefening te verwachten zijn, geformuleerd in termen van gedrag. Ervaringen Indien bekend, zijn hier ervaringen gegeven van trainers die met de oefening hebben gewerkt. Ook kan beschreven zijn in welke specifieke gevallen de oefening wordt aanbevolen, of juist afgeraden. Werkomgeving Bevat de (minimum)eisen waaraan de werkomgeving dient te voldoen om de oefening te kunnen uitvoeren. Bron Indien bekend is hier de bron vermeld. 11

12 Samenstellen en uitvoeren van een trainingsprogramma Groepsgerichte of individuele aanpak Uit ervaringen in de eperimentele fase van het VrijBaanproject blijkt dat een groepsgerichte aanpak in veel gevallen een meerwaarde heeft boven een individueel programma. Deelnemers stimuleren elkaar en de groep creëert een natuurlijke leeromgeving. De aanbevolen, optimale groepsgrootte hangt enigszins af van de individuele problematiek en ligt tussen de 6 en 8 personen. De belangrijkste uitdaging voor de trainer is om een groepsproces te ontwikkelen waarin de deelnemers daadwerkelijk durven te leren. Samenstelling De samenstelling van het trainingsprogramma vindt plaats op basis van de uitkomsten van de VrijBaan-vragenlijst en de daaruit voortgekomen leerdoelen of leerbehoeften. Een goede overdracht tussen tester en trainer is dan ook van groot belang (zie het invoeringshandboek). Bij de samenstelling kijkt de trainer vooral naar de lager scorende componenten en maakt hij een inschatting van de diverse aspecten of sectoren die aan de orde moeten komen. Met behulp van een overzicht van de empowermentprofielen (onderstaande tabel geeft een voorbeeld) van de individuele deelnemers kan de trainer een goede indruk krijgen van de aspecten die in het trainingsprogramma aan de orde moeten komen. Deelnemer Competentie Impact Zelf-beschikking Betekenis Positieve identiteit Groepsoriëntatie Vb 5001 laag 0 laag 0 0 laag Vb o laag hoog hoog hoog Vb 5003 hoog laag 0 0 hoog 0 Vb 5004 laag hoog laag Vb laag laag Vb laag 0 12

13 Uit dit overzicht blijkt dat in deze groep de nadruk van het programma meer bij versterking van de component zelfbeschikking zou kunnen liggen en minder bij de component betekenis en positieve identiteit. Vanuit de individuele leervragen maakt de trainer een schatting van het groepsproces dat hij beoogt en stemt hierop de keuze van inhoud en vorm af, zoals verhalen, (rollen)spelen, discussies en oefeningen. Criteria voor deelnemers Om aan de empowerment-training te kunnen deelnemen, worden de volgende inclusiecriteria voor deelnemers aanbevolen: Arbeidsgehandicapt Enig zelfinzicht of zelfreflectief vermogen Leerbaar/trainbaar Gemotiveerd en bereid om op vrijwillige basis te willen deelnemen aan assessment en training Opleidingsniveau minimaal mbo niveau 1 Leeftijd v/a 18 jaar Beschikbaarheid/haalbaarheid Criteria bij selectie van modules De trainer selecteert uit de overzichtslijst een aantal modules die onderling samenhangen en aansluiten bij de deelnemers en hun leerdoelen, en bij de capaciteiten, kennis en vaardigheden van de trainer. Bij de keuze van modules houdt de trainer rekening met: de leervraag van de deelnemers de fysieke, mentale en cognitieve mogelijkheden van de deelnemers de logische samenhang tussen de modules voldoende afwisseling in type oefeningen de vaardigheden en de mogelijkheden van de trainer de beschikbare trainingstijd (gemiddeld 30 à 50 uur) Het uiteindelijke programma moet voldoen aan de empowerende criteria voor trainingen. 13

14 Empowerende criteria voor de training De trainingsmodules moeten een samenhangend geheel vormen en ontwikkelingsgericht zijn, dus empowerment versterken. Aan de trainingen kunnen criteria worden gesteld voor de mate waarin zij empowerend werken. Deze empowerende criteria zijn: De training: benadrukt het kunnen biedt de mogelijkheid om positieve ervaringen te hebben ligt binnen het bereik van de deelnemer gaat uit van ontwikkelingsmogelijkheden van de deelnemer is gericht op zelfstandig keuzes leren maken is gericht op controle hebben of krijgen op de situatie biedt de mogelijkheid om keuzes te maken biedt alternatieven die aansluiten bij verschillende deelnemers sluit aan bij het doel van de deelnemer biedt voldoende reflectiemogelijkheden voor de deelnemer sluit aan bij de waarden, opvattingen en gedragingen van de deelnemer biedt een meerderheid aan positieve elementen biedt mogelijkheid om ervaringsdeskundigheid van deelnemers in te zetten geeft duidelijkheid over mogelijkheden en beperkingen is afwisselend individueel en groeps(proces)gericht bevordert de overgang van leereffecten van binnen de groep naar de eigen leefwereld Empowerende houdingsaspecten en competenties van de trainer Vanuit het oogpunt van empowerment kunnen eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de trainer. De Reader voor trainers gaat hier uitgebreid op in. De empowerende houdingsaspecten en competenties van de trainer zijn als volgt samengevat voor de zes componenten. 14

15 Houdingsaspecten: de trainer is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie is zich bewust van zijn eigen waarden, normen en gedrag en kan deze in de trainingssituatie epliciteren. heeft respect voor de waarden en normen van de cliënt erkent de positieve intentie van het gedrag van de cliënt biedt veiligheid geeft feedback op gedrag van de deelnemers niet op de cliënt als gehele persoon motiveert en epliciteert eigen oordeel en beslissing is zich bewust van zijn eigen competenties en kan deze effectief inzetten anticipeert op veranderingen in de trainingssituatie (individu, groep, omstandigheden) sluit aan bij de mogelijkheden en het niveau van de cliënt Competenties: de trainer signaleert positieve ervaringen van cliënt en geeft hier op feedback creëert situaties waarin cliënt positieve ervaringen kan hebben handelt ontwikkelingsgericht (gericht op persoonlijke groei en mogelijkheden in tegenstelling tot uitgaan van beperkingen) Zelfbeschikking: de trainer stimuleert de cliënt zelfstandig keuzes te maken creëert leersituaties waarin de cliënt zelfstandig keuzes kan maken creëert leersituaties waarin de cliënt controle over een situatie kan ervaren confronteert cliënt met consequenties van zijn keuzes met behoud van relatie 15

16 Impact: de trainer bevordert inzicht in consequenties van keuzes confronteert cliënt met consequenties van zijn gedrag met behoud van relatie volgt het leerproces van de cliënt en stimuleert maar laat de verantwoordelijkheid voor het individuele leerproces bij de cliënt hanteert invloed van cliënt op trainingsproces gaat fleibel om met het trainingsprogramma om cliënt de mogelijkheid te geven impact te ervaren stimuleert de cliënt zijn eigen oordeel en beslissing te motiveren en epliciteren Betekenis: de trainer laat de trainingsopbouw aansluiten bij leerdoelen van de cliënt bevordert inzicht in verband tussen leerdoel en trainingsactiviteit creëert voldoende reflectiemogelijkheden binnen de training creëert leersituaties waarin waarden-, normen- en gedragspatronen inzichtelijk worden Positieve identiteit: de trainer houdt rekening met de fases van rouwverwerking bij de acceptatie van de handicap geeft positieve feedback gebruikt ervaringsdeskundigheid van deelnemers ten behoeve van het leerproces geeft feedback op mogelijkheden en beperkingen creëert leersituaties die de cliënt inzicht geven in mogelijkheden en beperkingen stimuleert cliënt om grenzen van de eigen mogelijkheden te verkennen stimuleert het zelfvertrouwen van de cliënt 16

17 Groepsoriëntatie: de trainer creëert leersituaties waarin cliënten van elkaar kunnen leren past individuele en groeps(proces)gerichte activiteiten in, in het trainingsproces geeft aandacht aan verbondenheid en afhankelijkheid en de wijze waarop je daar mee omgaat stimuleert de overgang van leereffecten van binnen de groep naar eigen leefwereld bevordert samenwerking 17

18 Lijst van oefeningen In deze lijst zijn alle oefeningen ingedeeld volgens de betekenis die de oefening heeft voor één of meerdere componenten van empowerment. Per component is een verfijning aangebracht in aspecten of sectoren, zoals communicatie, bewustwording of vaardigheden oefenen. Bij verschillende componenten kunnen dezelfde sectoren aan de orde komen. Zo is communicatie te vinden bij de component competentie, maar ook bij groepsoriëntatie. De indeling in sectoren is gebeurd op basis van inhoudelijke criteria. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de sectoren die in oefeningen binnen de diverse componenten aan de orde kunnen komen. 1. Competentie 2. Zelf-beschikking 3. Impact 4. Betekenis 5. Positieve identiteit 6. Groepsoriëntatie Acceptatie Assertiviteit Bewustwording Communicatie Evaluatie Feedback Interpreteren Inzicht in gedrag Kennismaking Keuzes maken Ontdekkende beeldvorming Ontspanningsoefening Ontwikkelingsgericht denken Samenwerking Uitwisseling ervaringen Vaardigheden oefenen Vertellen over jezelf Waardetoekenning Zelfonthulling 18

19 1. Competentie Vaardigheden oefenen Communicatie op metaniveau Bewustwording Vertellen over jezelf 2. Zelfbeschikking Bewustwording Keuzes maken Ontwikkelingsgericht denken Assertiviteit Ontspanningsoefening 3. Impact Communicatie Bewustwording 4. Betekenis Zelfonthulling Interpreteren Ontdekkende beeldvorming Communicatie Waardetoekenning 5. Positieve identiteit Acceptatie Ontwikkelingsgericht denken Zelfonthulling Bewustwording kwaliteiten en vaardigheden Bewustwording door feedback 6. Groepsoriëntatie Kennismaking Uitwisseling ervaringen Communicatieproces Feedback Samenwerking Inzicht in gedrag Evaluatie 19

20 Referenties In dit trainingshandboek is gebruik gemaakt van diverse bestaande trainingsmaterialen. Eerst is een aantal organisaties en personen gegeven, van wie materiaal voor dit boek is gebruikt. Vervolgens is lijst gegeven van geraadpleegde literatuur. Peter Gerrickens, Handleiding Kwaliteitenspel en Handleiding Vaardighedenspel Gerrickens training & advies Rompertdreef ED s-hertogenbosch Telefoon: , Fa: Judith Hamerlinck The BE Company IEP Nijmegen, NLP voor trainers Staringstraat PC Nijmegen Telefoon: Paul Sonke, Epidaurus Training & Coaching Ir. Jakoba Mulderplein MZ Amsterdam Telefoon: Website: 20

21 Teleac/NOT, tv-serie Kijk op het gezicht uit 1999 Postbus BB Hilversum Telefoon: Website: Le Mulder, Oefeningenboek voor groepen, Bohn Stafleu Van Loghum, 2004, ISBN: Richard Nelson Bolles, Welke kleur heeft jouw parachute?, Nieuwezijds B.V., 2002, ISBN: F.R. Oomkes, Training als beroep deel 1, 2, 3 en 4, Uitgeverij Boom, Meppel, 2001 Erik Pijs, Het uitgebreide grote vaardighedenboek, Uitgeverij Angerenstein 2002, ISBN: RET Jan Schouten, Persoonlijke effectiviteit, Uitgeverij Thema 2000, ISBN: X Veel modules zijn aangepast aan de omstandigheden waarin trainers ze hebben gebruikt. Het is daarom niet mogelijk gebleken om van alle modules de oorspronkelijke bron te achterhalen. Mocht iemand van mening zijn rechten te kunnen doen gelden op enig materiaal dat in dit boek is opgenomen, dan kan hij zich vervoegen bij: REA College Nederland Centraal Kantoor Winthontlaan KV UTRECHT Telefoon: Fa:

22 22

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

REQUEST. Een wetenschappelijke basis voor een meetinstrument. Het meetinstrument Request. Doel

REQUEST. Een wetenschappelijke basis voor een meetinstrument. Het meetinstrument Request. Doel E Q U A L REQUEST Een wetenschappelijke basis voor een meetinstrument Het meetinstrument Request Doel Het vaststellen van de mate waarin een organisatie empowerend handelt naar de cliënt met een arbeidsvraag

Nadere informatie

SPEELWIJZE VAARDIGHEDENSPEL

SPEELWIJZE VAARDIGHEDENSPEL SPEELWIJZE VAARDIGHEDENSPEL Met dit spel kun je op speelse wijze nagaan of je over de juiste vaardigheden beschikt om de omgang met anderen zo prettig en effectief mogelijk te maken. Het Vaardighedenspel

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen)

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een gezondheidsprobleem,

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie In het EQUAL Request project wordt getracht de participatie van het individu in het eigen reïntegratietraject te vergroten. Hiervoor moet het individu

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Op eigen kracht, zelf regie nemen

Op eigen kracht, zelf regie nemen Op eigen kracht, zelf regie nemen Veel jongeren hebben moeite met het vinden van hun weg in maatschappij. Het reguliere beroepsonderwijs sluit niet aan bij hun verwachtingen en capaciteiten. Zij voelen

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN

Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein Voor gemeenten

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat sociaal-cultureel werk Educatieve activiteiten opzetten

ECTS-fiche. Graduaat sociaal-cultureel werk Educatieve activiteiten opzetten ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

Vaardigheden: Bewustwording I:

Vaardigheden: Bewustwording I: Vaardigheden: Bewustwording I: Betekenis van vaardigheden Component(en): X Competentie O Zelfbeschikking O Impact O Betekenis O Positief identiteitsgevoel O Groepsoriëntatie Bewustwording Doel De deelnemer

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Methodebeschrijving VrijBaan Empowerment Methode. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving VrijBaan Empowerment Methode. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving VrijBaan Empowerment Methode Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Cora Brink MOVISIE 030 798 20 68 c.brink@movisie.nl Cora Brink is senior

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Handleiding 360 feedback. Informatie voor de gebruiker van het 360 feedback instrument bij de Avans gesprekkencyclus

Handleiding 360 feedback. Informatie voor de gebruiker van het 360 feedback instrument bij de Avans gesprekkencyclus Informatie voor de gebruiker van het 360 feedback instrument bij de Avans gesprekkencyclus pagina 2 van 6 Colofon pagina 3 van 6 datum 2-10-2012 auteurs Linda Lemmens status Definitief (geactualiseerd

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS Versie in eenvoudig Nederlands

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS Versie in eenvoudig Nederlands SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS Versie in eenvoudig Nederlands Kwaliteitenspel PLUS is een vereenvoudigde versie van het Kwaliteitenspel en is bestemd voor mensen die bijvoorbeeld begrippen als flexibel,

Nadere informatie

A3 Formuleren van SMART doelen voor projecten

A3 Formuleren van SMART doelen voor projecten A3 Formuleren van SMART doelen voor projecten Doel Het formuleren van doelen van projecten in termen van concrete resultaten. Vragen waarop het instrument antwoord geeft Hoe formuleren we doelen voor projecten?

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

Wie ben jij? HANDLEIDING

Wie ben jij? HANDLEIDING HANDLEIDING Wie ben jij? Korte omschrijving lesactiviteit Iedereen legt vijf vingers op tafel. Om de beurt vertel je iets over jezelf, waarvan je denkt dat het uniek is. Als het inderdaad uniek is, dan

Nadere informatie

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS - Bladzijde 1 / 7

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS - Bladzijde 1 / 7 SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS - Bladzijde 1 / 7 SPEELWIJZE Kwaliteitenspel PLUS Versie in eenvoudig Nederlands KWALITEITENSPEL PLUS is een vereenvoudigde versie van het KWALITEITENSPEL en is bestemd

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS Versie in eenvoudig Nederlands

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS Versie in eenvoudig Nederlands SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS Versie in eenvoudig Nederlands Kwaliteitenspel PLUS is een vereenvoudigde versie van het Kwaliteitenspel en is bestemd voor mensen die bijvoorbeeld begrippen als flexibel,

Nadere informatie

Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind

Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind deelnemersinformatie Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind Joke van der Meer Petri Embregts Lex Hendriks Colofon Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking Joke van der Meer (docent

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

Doel en resultaat WPOplus training

Doel en resultaat WPOplus training Doel en resultaat WPOplus training Effect: Werknemers vergroten zichtbaar de vaardigheden goed werknemerschap en daardoor kunnen ze doorstromen in hun loopbaan Resultaat: Deelnemers in staat stellen WPO

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL Door middel van het Kwaliteitenspel kun je nagaan hoe goed jij jouw medespelers en jezelf kent. Hoe zie jij de ander en hoe ziet de ander jou? Wellicht ziet de ander kwaliteiten

Nadere informatie

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek COACHINGSVAARDIGHEDEN Maarten Van de Broek Effect op gecoachte bevestiging groei Ondersteuning status quo Effect bedreiging uitdaging Ondersteuning door actief luisteren Met je lichaam Open houding, oogcontact,

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) O 4 Portfolio-opdracht 1 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 3-4 Ondernemend Gedrag Alle niveau 3- en 4-dossiers Kerntaak

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL De huidige arbeidsmarkt ziet er heel anders uit dan die van vroeger: we veranderen vaker van baan of de inhoud ervan verandert, banen zijn minder zeker en de groei

Nadere informatie

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL Door middel van het Kwaliteitenspel kun je nagaan hoe goed jij jouw medespelers en jezelf kent. Hoe zie jij de ander en hoe ziet de ander jou? Wellicht ziet de ander kwaliteiten

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Assessment Center voor Teamleiders

Assessment Center voor Teamleiders Assessment Center voor Teamleiders Wilt u weten of uw teamleider(s) werkelijk leidinggevende(n) zijn, of bent u daarvan al overtuigd maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw

Nadere informatie

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL - Bladzijde 1 / 6

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL - Bladzijde 1 / 6 SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL - Bladzijde 1 / 6 SPEELWIJZE Kwaliteitenspel Door middel van het KWALITEITENSPEL kan je nagaan hoe goed jij jouw medespelers en jezelf kent. Hoe zie jij de ander en hoe ziet

Nadere informatie

Dromen, Durven, Doen

Dromen, Durven, Doen Dromen, Durven, Doen Inhoudsopgave Inleiding 2 Werkvorm Kennismaking 2 Werkvorm Dromen 3 Werkvorm Durven 3 Werkvorm Doen 4 Werkvorm Evalueren: Kleur bekennen 5 Bijlage 1 6 Bijlage 2 8 Bijlage 3 9 en verdere

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. 1.5.5 Persoonlijke opvattingen achter dit boek 19 1.6 Verantwoording 20. 2.3 De trainingscyclus 23

Inhoud. Voorwoord 11. 1.5.5 Persoonlijke opvattingen achter dit boek 19 1.6 Verantwoording 20. 2.3 De trainingscyclus 23 Inhoud Voorwoord 11 1 Inleiding 13 1.1 Waarom dit boek? 13 1.1.1 Sociale vaardigheidstraining 13 1.1.2 Interculturele vaardigheidstraining 13 1.2 De lezers 15 1.3 Gebruiksmogelijkheden 16 1.4 Indeling

Nadere informatie

WORKSHOP: Plan van Aanpak

WORKSHOP: Plan van Aanpak PROJECTHANDLEIDING Proeve On your Proeven site PW Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Werkproces 1.2: Schrijft een plan van aanpak Werkproces 2.1: Ondersteunt de cliënt bij

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten Bijlage 1: Methode In deze bijlage doen wij verslag van het tot stand komen van onze onderzoeksinstrumenten: de enquête en de interviews. Daarnaast beschrijven wij op welke manier wij de enquête hebben

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

Exameneisen NLP Practitioner

Exameneisen NLP Practitioner Exameneisen NLP Practitioner Het examen Onze opleiding wordt afgesloten met een toetsmoment. Wij vinden het belangrijk dat elke deelnemer voor zichzelf helder heeft waar hij/zij staat ten opzichte van

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W4 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W4 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W4 (C) Ondersteunt de cliënt bij de dagbesteding Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd. Waar

Nadere informatie

VrijBaan Empowerment Methode

VrijBaan Empowerment Methode VrijBaan Empowerment Methode Colofon Aan het oorspronkelijke project waarin de VrijBaan Empowerment Methode werd ontwikkeld werkten mee: Elise Adriaanse en Fini de Pauw; Sandra Duin en Paul Sonke; Bert

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

De training Vechtkunst Play with Power

De training Vechtkunst Play with Power De training Vechtkunst Play with Power Wat houdt deze training concreet in? In de training Vechtkunst Play with Power onderzoek je op een fysieke manier hoe je je onder spanning gedraagt. Je gaat na zorgvuldige

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie 1. Open evaluatieverhaal 2. Gestructureerde evaluatievragen

Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie 1. Open evaluatieverhaal 2. Gestructureerde evaluatievragen Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie Het ervaringsgericht evalueren gebeurt bij voorkeur door een gesprek in een groep. Mensen vertellen hun verhaal over het van tevoren vastgestelde evaluatieonderwerp.

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

Mensen Motiveren. door Stephan Vanhaverbeke Certified NLP Trainer. @CoachSteff

Mensen Motiveren. door Stephan Vanhaverbeke Certified NLP Trainer. @CoachSteff Mensen Motiveren door Stephan Vanhaverbeke Certified NLP Trainer @CoachSteff Hoe je mensen in beweging kan zetten Kennismaking Wat wil je graag meenemen? Inhoud De context De perceptie De dip De voorkeuren

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR ADVOCATEN EN VFAS-LEDEN

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR ADVOCATEN EN VFAS-LEDEN BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR ADVOCATEN EN VFAS-LEDEN Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards Søren Kierkegaard, Deens filosoof, 1813-1855 Begeleiden van intervisie: voor

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Rapportage Evaluator

Rapportage Evaluator Rapportage Evaluator Schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en jeugdigen Docent: mevrouw drs. S.J.M. Lucassen Locatie: Regardz La Vie te Utrecht STK100309 Vertrouwelijk 20-05-2010 Dit rapport is

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Simpel en snel leren op je werk Bij Ik Overtref Me geloven we dat jij alles in huis hebt om een succesvolle professional te zijn. Je wilt alleen af en toe een duwtje in

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Handleiding. Kwaliteitenspel. Peter Gerrickens

Handleiding. Kwaliteitenspel. Peter Gerrickens Handleiding Kwaliteitenspel Peter Gerrickens INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1. ALGEMENE TOELICHTING OP HET SPEL 1.1 Introductie 6 1.2 De toepassingsmogelijkheden van het spel 8 1.3 Tips bij het werken met het

Nadere informatie

Kijkwijzer Primair Onderwijs. Jantien Voorbeeld. Competentie Thermometer Nicolaes Maesstraat

Kijkwijzer Primair Onderwijs. Jantien Voorbeeld. Competentie Thermometer Nicolaes Maesstraat Kijkwijzer Primair Onderwijs Jantien Voorbeeld Competentie Thermometer 0756143561 Nicolaes Maesstraat 2 216 daniel@ctmeter.nl Zaandam www.ctmeter.nl Assessment Jantien Voorbeeld» Rapportage Rapportage

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

SPEELWIJZE WAARDEN- EN NORMENSPEL

SPEELWIJZE WAARDEN- EN NORMENSPEL SPEELWIJZE WAARDEN- EN NORMENSPEL De bedoeling van dit spel is je met anderen in gesprek te brengen over waarden en normen. Het gevolg daarvan is niet alleen dat je je meer bewust wordt van hetgeen jijzelf

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Sociale vaardigheidstraining geven

Sociale vaardigheidstraining geven 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Sociale vaardigheidstraining geven Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opdrachten. Bespreek deze samen met medestudenten

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Kwaliteiten: Bewustwording I:

Kwaliteiten: Bewustwording I: Kwaliteiten: Bewustwording I: eigen kwaliteiten en vervormingen Component(en): O Competentie O Zelfbeschikking O Impact O Betekenis X Positief identiteitsgevoel O Groepsoriëntatie Bewustwording kwaliteiten

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie