De VrijBaan Empowerment Methode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De VrijBaan Empowerment Methode"

Transcriptie

1 De VrijBaan Empowerment Methode Deel 1 Introductie Een voorwoord bij de methode en een korte beschrijving van het VrijBaanproject. Deel 2 Invoeringshandboek Aandachtspunten voor organisaties die de VrijBaan Empowerment Methode in hun organisatie willen invoeren. Deel 3 Trainingshandboek Een handleiding bij het opzetten en samenstellen van VrijBaan empowermenttrainingen. Deel 4 Oefeningen Beschrijvingen en instructies van empowerment-trainingsmodules en oefeningen. Deel 5 Reader voor trainers Aanknopingspunten voor professionals die de VrijBaan Empowerment Methode gebruiken.

2 2

3 Inhoudsopgave Het trainingshandboek Verantwoording 5 Gebruik van dit handboek 7 Format 9 Samenstellen en uitvoeren van een trainingsprogramma 12 Lijst van oefeningen 18 Referenties 20 3

4 4

5 Verantwoording Inleiding Dit trainingshandboek is in de projectdoelstelling omschreven als Een samenhangend geheel van leer- en trainingsmodules. Vier trainers van de deelnemende organisaties en twee vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties vormden de werkgroep met deze opdracht. Zoals in elke groep werden ook hier de groepsdynamische processen zichtbaar. We hebben geworsteld, gelachen en soms gestreden, frustraties geuit en heel hard en intensief samengewerkt. Uiteindelijk ligt er een resultaat dat wij met trots presenteren en waarvan wij hopen dat velen er gebruik van kunnen maken. Het proces Na een oriëntatieperiode waarin procedures, doelen en taakstelling werden verkend, is de inhoudelijke opdracht uitgewerkt. Een inventarisatie van het beschikbare trainingsmateriaal bij alle organisaties leverde de basis van dit handboek. In het kader van kwaliteitsborging ontwierpen wij een standaardformat om de didactische elementen van een module in vast te leggen. Bij dit format hoort een redactiehandleiding met instructies die alle modules in dezelfde systematiek beschrijven. De hierbij gemaakte keuzes zijn gebaseerd op algemene didactische principes, zoals de beschrijving van specifieke, meetbare, acceptabele en realistische doelen en het vastleggen van resultaten in termen van gedrag. De modules zijn ingedeeld aan de hand van een methodische vragenlijst. Het bleek dat binnen de empowermentcomponenten verschillende aspecten te onderscheiden zijn, zoals communicatie, feedback en ontwikkelingsgericht denken. Elke module legt een zekere inhoudelijke nadruk op één of meerdere van die aspecten. Ook deze zijn in het format opgenomen. Resultaat De modules zijn gebruikt in veertien pilot-trainingen. Meer dan honderd deelnemers in vijf organisaties volgden de trainingen, die werden gegeven door acht trainers. In een trainingsprogramma deelden trainers hun ervaringen en wisselden zij epertise uit. De opmerkingen en ervaringen zijn verwerkt in dit handboek. Met behulp van 5

6 dit trainingshandboek kan een maatwerk VrijBaan Empowerment Training samengesteld worden voor individuele cliënten of voor groepen. 6

7 Gebruik van dit handboek Inleiding Empowerment, dat wil zeggen in hoeverre is iemand in staat zelf keuzes te maken en richting te geven aan het reïntegratietraject, bepaalt mede het resultaat, het succes, van het (re)integratietraject. De nieuwe methodieken en instrumenten die in het VrijBaanproject zijn ontwikkeld, kunnen bijdragen aan het versterken van persoonlijk empowerment in het kader van de terugkeer of toeleiding naar werk. Een VrijBaan Empowerment Training is gericht op het versterken van één of meer componenten van iemands persoonlijke empowerment. Begrippen In dit boek gebruiken wij de volgende begrippen: Empowerment-training: Het abstracte begrip training zonder vastgesteld programma. Trainingsprogramma: Het concrete maatwerk programma voor een deelnemer of een groep op basis van leerdoelen of leerbehoefte. Module: Een oefening en alles wat daarmee samenhangt, die gebruikt kan worden in het trainingsprogramma. Overzichtslijst: Een overzicht waarin alle modules zijn opgenomen, gesorteerd naar relevante component of componenten en naar het aspect waarop de nadruk ligt. Een module kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de componenten impact en groepsoriëntatie en daarbij de nadruk leggen op het aspect feedback. 7

8 Nieuwe modules invoegen Als een trainer een module wil toevoegen die niet is opgenomen in het trainingshandboek is het van belang te onderkennen bij welke component deze module hoort. Bronnen Voor het gebruik van modules die ontleend zijn aan het kwaliteiten- en vaardighedenboek van Peter Gerrickens zijn de oorspronkelijke oefeningenboeken nodig. 8

9 Format Alle modules zijn beschreven in een standaardformat. De aangeboden omschrijvingen en toelichtingen zijn een hulpmiddel om nieuwe modules in te delen. Ze zijn tevens bedoeld om te bevorderen dat alle gebruikers het format hanteren vanuit hetzelfde perspectief. Naam oefening Component(en) en aspecten O Competentie O Zelfbeschikking O Impact O Betekenis O Positieve identiteit O Groepsoriëntatie Doel volgens SMART Deelnamevorm en aantal deelnemers Beschrijving activiteiten Benodigde tijd inleiding uitvoering nabespreking Benodigde middelen Resultaat-/effectmeting Ervaringen Werkomgeving Bron 9

10 Een toelichting op het standaardformat Component(en) Aangegeven is welke empowermentcomponent met deze oefening wordt getraind. Daarbij zijn meerdere opties mogelijk. Ook is aangegeven op welk aspect in de oefening de nadruk ligt. Veel trainers blijken in hun trainingen een specifieke voorkeur te hebben of te ontwikkelen voor enkele componenten. Om een evenwichtige training aan te bieden is belangrijk om dit te onderkennen. Bij het indelen in empowermentcomponenten en categorieën kan men zich de volgende methodische vragen stellen: Wat houdt de oefening precies in? Wat is het eacte doel van de oefening? Bereik je dit doel werkelijk door deze oefening te doen? Voldoet dit doel aan de SMART-principes? Wat is de eacte inhoud van de activiteiten? Welke vragen stel je tijdens de oefening? Met welk doel stel je deze vragen? Welke informatie geef je tijdens de oefening? Hoe meet je resultaten van de oefening? Wat moet de deelnemer aan gedrag laten zien? Bij welke component van empowerment hoort deze oefening en waarom? Bij welke component past deze oefening nog meer en waarom? Doel Het doel van de oefening dient geformuleerd te zijn vanuit het perspectief van de deelnemer en volgens de SMART-principes. Dat wil zeggen: Specifiek is (beschrijf zo precies mogelijk het doel/de doelen), Meetbaar (beschrijf hoe je meet of het doel is gerealiseerd), Acceptabel (voor de deelnemer aan de oefening en zijn omgeving), Realistisch (kies doelen die realistisch zijn) en Tijdsgebonden (geef aan wanneer het doel is gerealseerd) Doelen zijn beschreven in termen van Kan, Heeft inzicht, of Heeft ervaren. 10

11 Deelnamevorm en deelnemers Geeft aan hoe de oefening wordt afgenomen. Minimum aantal: geeft waar nodig, het minimum aantal deelnemers aan. Maimum aantal: geeft, waar nodig, het maimum aantal deelnemers aan. Activiteiten Dit is een stapsgewijze beschrijving van de uitvoering van de oefening vanuit het perspectief van de deelnemer. Benodigde tijd Hier is per onderdeel (inleiding met uitleg, oefening, nabespreking) aangegeven hoeveel tijd dit in beslag neemt. Inleiding met uitleg minuten Oefening minuten Nabespreking minuten + Totaal minuten Middelen Hier zijn de benodigde didactische hulpmiddelen genoemd. Wij gaan ervan uit dat de deelnemers zelf pen en papier meenemen. Resultaat-/effect Hier is aangegeven welke resultaten en effecten van de oefening te verwachten zijn, geformuleerd in termen van gedrag. Ervaringen Indien bekend, zijn hier ervaringen gegeven van trainers die met de oefening hebben gewerkt. Ook kan beschreven zijn in welke specifieke gevallen de oefening wordt aanbevolen, of juist afgeraden. Werkomgeving Bevat de (minimum)eisen waaraan de werkomgeving dient te voldoen om de oefening te kunnen uitvoeren. Bron Indien bekend is hier de bron vermeld. 11

12 Samenstellen en uitvoeren van een trainingsprogramma Groepsgerichte of individuele aanpak Uit ervaringen in de eperimentele fase van het VrijBaanproject blijkt dat een groepsgerichte aanpak in veel gevallen een meerwaarde heeft boven een individueel programma. Deelnemers stimuleren elkaar en de groep creëert een natuurlijke leeromgeving. De aanbevolen, optimale groepsgrootte hangt enigszins af van de individuele problematiek en ligt tussen de 6 en 8 personen. De belangrijkste uitdaging voor de trainer is om een groepsproces te ontwikkelen waarin de deelnemers daadwerkelijk durven te leren. Samenstelling De samenstelling van het trainingsprogramma vindt plaats op basis van de uitkomsten van de VrijBaan-vragenlijst en de daaruit voortgekomen leerdoelen of leerbehoeften. Een goede overdracht tussen tester en trainer is dan ook van groot belang (zie het invoeringshandboek). Bij de samenstelling kijkt de trainer vooral naar de lager scorende componenten en maakt hij een inschatting van de diverse aspecten of sectoren die aan de orde moeten komen. Met behulp van een overzicht van de empowermentprofielen (onderstaande tabel geeft een voorbeeld) van de individuele deelnemers kan de trainer een goede indruk krijgen van de aspecten die in het trainingsprogramma aan de orde moeten komen. Deelnemer Competentie Impact Zelf-beschikking Betekenis Positieve identiteit Groepsoriëntatie Vb 5001 laag 0 laag 0 0 laag Vb o laag hoog hoog hoog Vb 5003 hoog laag 0 0 hoog 0 Vb 5004 laag hoog laag Vb laag laag Vb laag 0 12

13 Uit dit overzicht blijkt dat in deze groep de nadruk van het programma meer bij versterking van de component zelfbeschikking zou kunnen liggen en minder bij de component betekenis en positieve identiteit. Vanuit de individuele leervragen maakt de trainer een schatting van het groepsproces dat hij beoogt en stemt hierop de keuze van inhoud en vorm af, zoals verhalen, (rollen)spelen, discussies en oefeningen. Criteria voor deelnemers Om aan de empowerment-training te kunnen deelnemen, worden de volgende inclusiecriteria voor deelnemers aanbevolen: Arbeidsgehandicapt Enig zelfinzicht of zelfreflectief vermogen Leerbaar/trainbaar Gemotiveerd en bereid om op vrijwillige basis te willen deelnemen aan assessment en training Opleidingsniveau minimaal mbo niveau 1 Leeftijd v/a 18 jaar Beschikbaarheid/haalbaarheid Criteria bij selectie van modules De trainer selecteert uit de overzichtslijst een aantal modules die onderling samenhangen en aansluiten bij de deelnemers en hun leerdoelen, en bij de capaciteiten, kennis en vaardigheden van de trainer. Bij de keuze van modules houdt de trainer rekening met: de leervraag van de deelnemers de fysieke, mentale en cognitieve mogelijkheden van de deelnemers de logische samenhang tussen de modules voldoende afwisseling in type oefeningen de vaardigheden en de mogelijkheden van de trainer de beschikbare trainingstijd (gemiddeld 30 à 50 uur) Het uiteindelijke programma moet voldoen aan de empowerende criteria voor trainingen. 13

14 Empowerende criteria voor de training De trainingsmodules moeten een samenhangend geheel vormen en ontwikkelingsgericht zijn, dus empowerment versterken. Aan de trainingen kunnen criteria worden gesteld voor de mate waarin zij empowerend werken. Deze empowerende criteria zijn: De training: benadrukt het kunnen biedt de mogelijkheid om positieve ervaringen te hebben ligt binnen het bereik van de deelnemer gaat uit van ontwikkelingsmogelijkheden van de deelnemer is gericht op zelfstandig keuzes leren maken is gericht op controle hebben of krijgen op de situatie biedt de mogelijkheid om keuzes te maken biedt alternatieven die aansluiten bij verschillende deelnemers sluit aan bij het doel van de deelnemer biedt voldoende reflectiemogelijkheden voor de deelnemer sluit aan bij de waarden, opvattingen en gedragingen van de deelnemer biedt een meerderheid aan positieve elementen biedt mogelijkheid om ervaringsdeskundigheid van deelnemers in te zetten geeft duidelijkheid over mogelijkheden en beperkingen is afwisselend individueel en groeps(proces)gericht bevordert de overgang van leereffecten van binnen de groep naar de eigen leefwereld Empowerende houdingsaspecten en competenties van de trainer Vanuit het oogpunt van empowerment kunnen eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de trainer. De Reader voor trainers gaat hier uitgebreid op in. De empowerende houdingsaspecten en competenties van de trainer zijn als volgt samengevat voor de zes componenten. 14

15 Houdingsaspecten: de trainer is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie is zich bewust van zijn eigen waarden, normen en gedrag en kan deze in de trainingssituatie epliciteren. heeft respect voor de waarden en normen van de cliënt erkent de positieve intentie van het gedrag van de cliënt biedt veiligheid geeft feedback op gedrag van de deelnemers niet op de cliënt als gehele persoon motiveert en epliciteert eigen oordeel en beslissing is zich bewust van zijn eigen competenties en kan deze effectief inzetten anticipeert op veranderingen in de trainingssituatie (individu, groep, omstandigheden) sluit aan bij de mogelijkheden en het niveau van de cliënt Competenties: de trainer signaleert positieve ervaringen van cliënt en geeft hier op feedback creëert situaties waarin cliënt positieve ervaringen kan hebben handelt ontwikkelingsgericht (gericht op persoonlijke groei en mogelijkheden in tegenstelling tot uitgaan van beperkingen) Zelfbeschikking: de trainer stimuleert de cliënt zelfstandig keuzes te maken creëert leersituaties waarin de cliënt zelfstandig keuzes kan maken creëert leersituaties waarin de cliënt controle over een situatie kan ervaren confronteert cliënt met consequenties van zijn keuzes met behoud van relatie 15

16 Impact: de trainer bevordert inzicht in consequenties van keuzes confronteert cliënt met consequenties van zijn gedrag met behoud van relatie volgt het leerproces van de cliënt en stimuleert maar laat de verantwoordelijkheid voor het individuele leerproces bij de cliënt hanteert invloed van cliënt op trainingsproces gaat fleibel om met het trainingsprogramma om cliënt de mogelijkheid te geven impact te ervaren stimuleert de cliënt zijn eigen oordeel en beslissing te motiveren en epliciteren Betekenis: de trainer laat de trainingsopbouw aansluiten bij leerdoelen van de cliënt bevordert inzicht in verband tussen leerdoel en trainingsactiviteit creëert voldoende reflectiemogelijkheden binnen de training creëert leersituaties waarin waarden-, normen- en gedragspatronen inzichtelijk worden Positieve identiteit: de trainer houdt rekening met de fases van rouwverwerking bij de acceptatie van de handicap geeft positieve feedback gebruikt ervaringsdeskundigheid van deelnemers ten behoeve van het leerproces geeft feedback op mogelijkheden en beperkingen creëert leersituaties die de cliënt inzicht geven in mogelijkheden en beperkingen stimuleert cliënt om grenzen van de eigen mogelijkheden te verkennen stimuleert het zelfvertrouwen van de cliënt 16

17 Groepsoriëntatie: de trainer creëert leersituaties waarin cliënten van elkaar kunnen leren past individuele en groeps(proces)gerichte activiteiten in, in het trainingsproces geeft aandacht aan verbondenheid en afhankelijkheid en de wijze waarop je daar mee omgaat stimuleert de overgang van leereffecten van binnen de groep naar eigen leefwereld bevordert samenwerking 17

18 Lijst van oefeningen In deze lijst zijn alle oefeningen ingedeeld volgens de betekenis die de oefening heeft voor één of meerdere componenten van empowerment. Per component is een verfijning aangebracht in aspecten of sectoren, zoals communicatie, bewustwording of vaardigheden oefenen. Bij verschillende componenten kunnen dezelfde sectoren aan de orde komen. Zo is communicatie te vinden bij de component competentie, maar ook bij groepsoriëntatie. De indeling in sectoren is gebeurd op basis van inhoudelijke criteria. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de sectoren die in oefeningen binnen de diverse componenten aan de orde kunnen komen. 1. Competentie 2. Zelf-beschikking 3. Impact 4. Betekenis 5. Positieve identiteit 6. Groepsoriëntatie Acceptatie Assertiviteit Bewustwording Communicatie Evaluatie Feedback Interpreteren Inzicht in gedrag Kennismaking Keuzes maken Ontdekkende beeldvorming Ontspanningsoefening Ontwikkelingsgericht denken Samenwerking Uitwisseling ervaringen Vaardigheden oefenen Vertellen over jezelf Waardetoekenning Zelfonthulling 18

19 1. Competentie Vaardigheden oefenen Communicatie op metaniveau Bewustwording Vertellen over jezelf 2. Zelfbeschikking Bewustwording Keuzes maken Ontwikkelingsgericht denken Assertiviteit Ontspanningsoefening 3. Impact Communicatie Bewustwording 4. Betekenis Zelfonthulling Interpreteren Ontdekkende beeldvorming Communicatie Waardetoekenning 5. Positieve identiteit Acceptatie Ontwikkelingsgericht denken Zelfonthulling Bewustwording kwaliteiten en vaardigheden Bewustwording door feedback 6. Groepsoriëntatie Kennismaking Uitwisseling ervaringen Communicatieproces Feedback Samenwerking Inzicht in gedrag Evaluatie 19

20 Referenties In dit trainingshandboek is gebruik gemaakt van diverse bestaande trainingsmaterialen. Eerst is een aantal organisaties en personen gegeven, van wie materiaal voor dit boek is gebruikt. Vervolgens is lijst gegeven van geraadpleegde literatuur. Peter Gerrickens, Handleiding Kwaliteitenspel en Handleiding Vaardighedenspel Gerrickens training & advies Rompertdreef ED s-hertogenbosch Telefoon: , Fa: Judith Hamerlinck The BE Company IEP Nijmegen, NLP voor trainers Staringstraat PC Nijmegen Telefoon: Paul Sonke, Epidaurus Training & Coaching Ir. Jakoba Mulderplein MZ Amsterdam Telefoon: Website: 20

21 Teleac/NOT, tv-serie Kijk op het gezicht uit 1999 Postbus BB Hilversum Telefoon: Website: Le Mulder, Oefeningenboek voor groepen, Bohn Stafleu Van Loghum, 2004, ISBN: Richard Nelson Bolles, Welke kleur heeft jouw parachute?, Nieuwezijds B.V., 2002, ISBN: F.R. Oomkes, Training als beroep deel 1, 2, 3 en 4, Uitgeverij Boom, Meppel, 2001 Erik Pijs, Het uitgebreide grote vaardighedenboek, Uitgeverij Angerenstein 2002, ISBN: RET Jan Schouten, Persoonlijke effectiviteit, Uitgeverij Thema 2000, ISBN: X Veel modules zijn aangepast aan de omstandigheden waarin trainers ze hebben gebruikt. Het is daarom niet mogelijk gebleken om van alle modules de oorspronkelijke bron te achterhalen. Mocht iemand van mening zijn rechten te kunnen doen gelden op enig materiaal dat in dit boek is opgenomen, dan kan hij zich vervoegen bij: REA College Nederland Centraal Kantoor Winthontlaan KV UTRECHT Telefoon: Fa:

22 22

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE o.storms@movisie.nl 030 789 2168 Oka Storms is

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

De VrijBaan Empowerment Methode

De VrijBaan Empowerment Methode De VrijBaan Empowerment Methode Deel 1 Introductie Een voorwoord bij de methode en een korte beschrijving van het VrijBaanproject. Deel 2 Invoeringshandboek Aandachtspunten voor organisaties die de VrijBaan

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding Module 3 Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding, Crash, omgaan met geld 2 Colofon C(R)ASH Programmahandleiding Module 3 december 2007 Work-Wise Dit is een

Nadere informatie

Excelleren van leerlingen mogelijk maken

Excelleren van leerlingen mogelijk maken PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Excelleren van leerlingen mogelijk maken Voor één docent is het te moeilijk Minke Bruning Gert Kamphof Josée von Weijhrother Greet de Boer Excelleren van leerlingen mogelijk

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Richtlijn. Crisisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn. Crisisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn Crisisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlands Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector. Eindrapportage

Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector. Eindrapportage Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector Eindrapportage 2 Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Leontien M. van der Knaap Stefan Bogaerts Nadine M. P. G. Speessen Lynn C. A. van Dee INTERVICT

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Op Eigen Benen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Cora Brink MOVISIE 030 789 20 68 c.brink@movisie.nl Cora Brink is senior onderzoeker/projectleider

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Docentenhandleiding Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

In dit hoofdstuk bespreken we 130 werkvormen die docenten kunnen gebruiken als

In dit hoofdstuk bespreken we 130 werkvormen die docenten kunnen gebruiken als 3 ERVAREN De werkvormen In dit hoofdstuk bespreken we 130 werkvormen die docenten kunnen gebruiken als zij activerend leren willen stimuleren. In de eerste paragraaf lichten we toe op welke manier de indeling

Nadere informatie