Scholingsgids. Utrecht, 7 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholingsgids. Utrecht, 7 november 2014"

Transcriptie

1 Scholingsgids Utrecht, 7 november 2014 Scholingsgids versie 7 november 2014

2 Inleiding Richting en ruimte scholing branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening... 7 Richting en ruimte scholing branche Jeugdzorg... 8 Richting en ruimte scholing branche Kinderopvang... 9 Schematisch overzicht aanbieders (1) Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 2) Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 3) Aanbieders en trajecten 1. Berenschot: Leergang Strategisch Management Bosman & Vos: Hoe coach ik een team naar zelfstandig functioneren Bureau Jeugdzorg Utrecht: Zicht op veiligheid CDK: Eigen kwaliteit centraal CED-Groep: Intern begeleider in de kinderopvang en peuterspeelzaal Christelijke Hogeschool Ede: Post Hbo Buurtcoach/Sociaal werker Maatschappelijke ondersteuning Confriends: Oplossingsgericht communiceren FNV Formaat: De rol van de OR bij de decentralisaties en transities FNV Formaat: Actieve rol OR bij transities in de Jeugdzorg HaKaNederland: TdT leiding geven aan professionals HaKaNederland: Leidinggeven in een veranderende omgeving HaKaNederland: van pedagogisch medewerker naar ambulant medewerker a&b. Hanzehogeschool Groningen: Generalistisch werker jeugd basis en verdieping Hanzehogeschool Groningen: Brede basiskennis GGZ Hanzehogeschool Groningen: Brede basiskennis LVB a&b. Jobtraining: Super you, versterk jezelf en word breder inzetbaar Jobtraining: Slim veranderen, de regie in eigen hand JSO: De krachtige welzijnswerker a&b. Kans²: Ken jezelf, kies je koers, met vertrouwen en inzicht je pad vervolgen

3 20. Karakteradvies: Kwaliteiten centraal Karakteradvies: Kwaliteit waarborgen met KTM Karakteradvies: Professioneel klantgericht communiceren Karakteradvies: Samen sterk Kessels & Smit: Jeugdhulp op tournee! a&b. Anneke Krakers: Hier Sta Ik Voor! LIF trainingen: Persoonlijke effectiviteit in het team en het contact met ouders LIF trainingen: Professioneel bijdragen aan verandering LIF trainingen: Profileren als professional Matchcare: Stimuleren van veranderbereidheid en mobiliteit MKB Cursus & Training: TdT Didactische vaardigheden groepsgewijze hulpverlening aan cliënten Movisie: Teamworkshop Wmo-competenties Movisie: Netwerken en samenwerken in de wijk Movisie: Train de trainer ondernemend leren coachen NCMW: Positioneren en samenwerken - de eigen kracht van de werker Noorda en Co: Basisscholing pedagogisch jongerenwerk Noorda en Co: Projectinitiatieven Odyssee: Veranderen in dialoog a&b. OSA: Netwerken versterken en verbinden OSA: Arbeidsfit, organisaties versterken in hun kracht en wendbaarheid Parenticom: Zelf de regie nemen over veranderingen? Het kan! Parenticom: De klantgerichte rondleiding Parenticom: Professioneel communiceren met ouders op de BSO The Presence Academy: Klantgericht werken The Presence Academy: Positioneren in netwerken RadarVertige: Ondernemersvaardigheden, denk en doe als een ondernemer RadarVertige: Netwerken versterken en verbinden

4 47. RadarVertige: Persoonlijke effectiviteit en versterken team functioneren Schouten & Nelissen: Projectmatig werken a. Schouten & Nelissen: Lean Management b. Schouten & Nelissen: Lean Sensei Spectrum Elan: Eigen kracht en vraaggericht werken SRR: Nationale Opleiding MediaCoach Windesheim: Basistraining Welzijn Nieuwe Stijl

5 Inleiding Competenties verbreden Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK), heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers en werknemers te ondersteunen op het gebied van competentieverbreding. Daarvoor heeft zij voor de drie branches een sectorplan ingediend bij het Ministerie van SZW ter cofinanciering van scholingstrajecten. Competent in verschillende contexten De Regelingen Scholing van de drie branches voorzien in een financiële bijdrage voor nietbedrijfsspecifieke scholingstrajecten. De doelgroep is werknemers in de branches WJK, die geschoold worden nieuwe competenties ofwel nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag. De bedoeling is dat deze competenties ook in een andere context kunnen toepassen. Ook wordt beoogd dat de trajecten waarde toevoegen aan het CV. Voor meer informatie over deze Regelingen verwijzen wij u naar de FCB-website. Voorschriften Ministerie SZW Het Ministerie van SZW heeft cofinanciering van het sectorplan toegekend onder de voorwaarden van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen waaronder voorschriften voor toekenning, administratie en verantwoording. Deze voorwaarden zijn daarmee ook van toepassing op de Regeling. De financiële bijdrage is bestemd voor trajecten uit deze Scholingsgids. In onderhavige Scholingsgids staan scholingstrajecten van uitvoerders met wie FCB een overeenkomst heeft gesloten in het kader van deze regeling. Consultatie van het veld, inhoudelijke toets en benchmark De Scholingsgids is via een consultatie van en aanvragen vanuit het veld tot stand gekomen. Ook hebben de aanbieders in deze gids bij FCB recente referenties uit het werkveld aangeleverd. Die kunt u bij hen opvragen. Ook goed te weten dat: Alle in deze Scholingsgids opgenomen aanbieders/trajecten door FCB zijn getoetst op inhoudelijke relevantie (zie hierna: de kaders per branche) en op marktconformiteit van prijzen (benchmark). Met alle in deze Scholingsgids genoemde aanbieders door FCB een Overeenkomst Scholing is gesloten. Via deze overeenkomst regelen we o.a. prijzen, facturering e.d. met de aanbieders. De inhoudelijke kaders voor de scholing in de komende jaren zijn op basis van de beleidskaders van sociale partners tot stand gekomen. Deze kaders per branche vindt u hierna. Bij de beoordeling van aanvragen zal door FCB per aanvraag bekeken worden of deze past binnen bovenstaande kaders. Bij twijfel wordt de aanvraag voorgelegd aan sociale partners. Nieuwe aanbieders en trajecten Zit de aanbieder of traject van uw keuze er niet bij? Dan kunt u deze aanbieder, en het door u gewenste specifieke traject, alsnog bij FCB aanmelden. Dat doet u door het formulier Opname in Scholingsgids in te vullen. U ontvangt dit formulier automatisch als u contact heeft met 5

6 Vervolgens vindt een inhoudelijke toets en benchmark plaats en gaat FCB na of met deze uitvoerder, voor het aangemelde traject, een Overeenkomst Scholing kan worden gesloten. De nieuwe aanbieders en trajecten worden vervolgens toegevoegd aan de Scholingsgids. Actuele versie Scholingsgids Alle trajecten in deze Scholingsgids worden geëvalueerd. Op basis hiervan, kunnen uitvoerders en/of trajecten door FCB uit de Scholingsgids worden gehaald. Ook komen er steeds aanbieders en/of trajecten bij. De actuele versie van Scholingsgids vindt u - voorzien van de versie-datum steeds op de FCB-website. 6

7 Richting en ruimte scholing branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan de komende jaren bijna iedereen in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening raken. Hierom zetten de sociale partners alles op alles om werknemers en organisaties te helpen zelfbewust en krachtig de regie op hun toekomst te nemen en te houden. Ook stelt de huidige samenleving andere eisen aan het werk van welzijnsorganisaties dan in het verleden. De ondersteuning moet soberder, doelmatiger en dichter bij de burgers worden georganiseerd. Deze ontwikkelingen bieden medewerkers ook nieuwe kansen, tenminste: als ze goed zijn opgeleid en getraind. Daarom is er in 2014 en 2015 financiële ondersteuning voor onder meer scholing, training, workshops, een informatieplatform en scans voor professionals, leidinggevenden en stafmedewerkers in de branche. Gericht op kwaliteitsontwikkeling en innovatie. Het gaat dus niet om vakinhoudelijke cursus en/of trainingen. Wél om een extra inzet vanuit de volgende thema s: Begeleiden van en werken in zelfstandige en zelfsturende teams Samenwerken en integraal werken in (verschillende en/of multidisciplinaire) teams Vraag- en resultaatgericht werken en je toegevoegde waarde als professional Profileren van je werk, je resultaten zichtbaar maken Ondernemerschap als individu Ondernemerschap van organisaties en teams: kennis van de markt, van buiten naar binnen en strategisch meedenken Strategisch en tactisch HR- en loopbaanbeleid Netwerken versterken en verbinden Bij de beoordeling van aanvragen zal door FCB per aanvraag bekeken worden of deze past binnen bovenstaande kaders. Bij twijfel wordt de aanvraag voorgelegd aan sociale partners. 7

8 Richting en ruimte scholing branche Jeugdzorg Door de Transitie en Transformatie van de Jeugdzorg gaat er veel veranderen. Jeugdzorgorganisaties worden marktpartijen, het werk wordt soms anders georganiseerd en de werkinhoud en de context voor professionals verandert en verschuift. De ontwikkelingen die onder andere gaande zijn: Van residentieel naar ambulant Van specialist naar generalist Werken in een wijkteam met de focus één gezin één plan Van heel geprotocolleerd naar ruimte voor de professional Gemeenten sturen op output en maatschappelijke effecten i.p.v. op trajecten. Organisaties gaan anders werken (wijkgericht, gezinsgericht etc.) en hebben nieuwe organisatieondersteuning nodig van stafmedewerkers. Dit vraagt van professionals, hun leidinggevenden en van ondersteunend personeel nieuwe of aangescherpte kennis, vaardigheden of gedrag, ofwel nieuwe competenties. Te denken valt aan: Meer klantgericht- en ondernemend werken Jezelf profileren Anders samenwerken met externe partijen Wijkgericht werken Je team op afstand aansturen Ondersteunen van eigen kracht van kind en gezin met een andere houding Zelfreflectief handelen De regeling is bedoeld om zoveel mogelijk mensen in de Jeugdzorg te ondersteunen bij het aanleren van deze nieuwe competenties zodat zij blijvend kunnen werken in de nieuwe Jeugdzorg. Als voorwaarde is ook door het ministerie van SZW gesteld dat hun nieuwe kennis ook in een andere context dan de huidige baan/organisatie moeten kunnen toepassen. Vakinhoudelijke of bedrijfsspecifieke scholing vallen buiten het kader. De scholing kan ingezet worden voor alle medewerkers in de organisatie (management, operationeel en ondersteunend). Bij de beoordeling van aanvragen zal door FCB per aanvraag bekeken worden of deze past binnen bovenstaande kaders. Bij twijfel wordt de aanvraag voorgelegd aan sociale partners. 8

9 Richting en ruimte scholing branche Kinderopvang Scholing voor de toekomst De Scholingsregeling voor kinderopvang beoogt bij te dragen aan toekomstbestendige organisaties. De regeling is bedoeld voor kinderopvangorganisaties die zich ontwikkelen naar een nieuwe toekomst. Door samenwerking met andere organisaties zoals onderwijs, ketenpartners in de wijk of de zorg, etc., ontstaan nieuwe werkvormen en verandert het speelveld. Deze ontwikkelingen bieden medewerkers kansen als ze in staat zijn mee te bewegen met de veranderingen. De regeling is bedoeld om mensen in organisaties waarvan het speelveld verandert, te versterken. Met deze regeling kan een impuls gegeven worden aan hun ontwikkeling in een veranderende context of in nieuwe werkvormen die ontstaan. Te denken valt aan onderwerpen als: Profileren als professional, staan voor je vak en/of Samenwerken op een nieuw speelveld, andere samenstelling van teams, nieuwe collega s en/of Omgevingsbewustzijn, kennis van de markt en strategisch meedenken en/of Netwerken, versterken en verbinden in het belang van de organisatie. Kansen zien en samenwerking aangaan/initiëren. De scholing kan worden ingezet voor alle medewerkers in de organisatie. De regeling is niet bedoeld voor vakinhoudelijke trainingen zoals VVE trainingen of trajecten die gericht zijn op het primaire proces en/of het pedagogische handelen. Ook is deze Regeling en ook de Regeling Omscholing niet bedoeld voor opscholen van MBO-niveau 3 naar 4. Verder is van belang dat de training of scholing niet bedrijfsspecifiek is, dus in andere werkcontexten toepasbaar is en waarde heeft voor het CV. Bij de beoordeling van de aanvragen zal per aanvraag bekeken worden of deze passend is binnen de kaders van deze regeling. Richting en ruimte scholing algemeen In de Regeling Scholing vindt u de formele eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Daarnaast toetst FCB, op aangeven van het Ministerie van SZW en Sociale Partners, uw aanvraag ook op inhoudelijke gronden. Er wordt beoordeeld of de door u aangevraagde scholing u ondersteunt in de voorbereiding op de toekomst dus uw organisatie en medewerkers helpt te veranderen, te innoveren en/of een transitie door te maken. U kunt binnen de kaders van de regeling een trainingsbureau of scholingsinstituut voordragen, dat een programma aanbiedt waar u gebruik van wilt maken. U meldt in uw aanvraag bij FCB van welke scholing/training en bij welk bureau/instituut u gebruik wilt maken. Als het bureau voldoet aan de in de Regeling opgenomen criteria en een aanbod kan doen passend binnen de hierboven genoemde kaders voor kinderopvang, kunnen wij het aanbod van deze aanbieder toevoegen aan de scholingsgids. U kunt ook uit de scholingsgids een keuze maken. Dit aanbod is al getoetst aan de criteria. 9

10 Schematisch overzicht aanbieders (1) Bureau Training Branche Branche Branche Doelgroep 1 Berenschot 2a 2b 3 Bosman en Vos Bosman en Vos Bureau Jeugdzorg Utrecht Leergang Strategisch Management Hoe coach ik een team naar zelfsturing en optimaal functioneren Hoe coach ik een team naar zelfsturing en optimaal functioneren WMD niet niet Manage rs dn Aantal dd Open Incompany 1400* 5 dd x 20 dn WMD niet niet Alle 750,00 5 dd x 12 dn WMD niet niet Alle 550,00 5 dd x 12 dn Zicht op veiligheid NIEUW WMD niet niet Alle 4 CDK Eigen kwaliteit centraal niet niet KO 5 CED-Groep 6 Christelijke Hogeschool Ede 7 Confriends 8 FNV Formaat 9 FNV Formaat 10 HAKA Nederland 11 HAKA Nederland 12 HAKA Nederland Intern begeleider in de kinderopvang en peuterspeelzaal Post hbo buurtcoach/sociaal werker maatschappelijke ondersteuning Oplossingsgericht communiceren NIEUW De rol van de OR bij decentralisaties en transities Actieve rol OR bij transities in de Jeugdzorg TdT Leiding geven aan professionals in een veranderende omgeving Leiding geven aan professionals in een veranderende omgeving WMD niet niet WMD niet niet Bij ,17 Bij 8 4 dd x 12 dn 343,75 Max Pedago gisch medw. 550,00 4 x 15 dn MBOers/HBOers 2425* 16 dd x x 16 dn Uitvoere nd medewerker 3950* 24 dd x x 18 dn niet niet KO Alle 85,00 1 dd x 10 dn WMD niet OR 385,00 2 dd x 15 dn JZ niet OR 230,00 2 dd x 15 dn niet JZ niet Alle 296,00 7 dd x 12 dn WMD JZ niet Van pedagogisch medewerker naar ambulant niet JZ niet medewerker Manage rs 296,00 7 dd x 12 dn Pedago gisch 683,75 medewe 22 dd x 10 dn rkers 13 Hanze Scholing generalistisch a Hogeschool werken jeugd basis WMD JZ KO Alle 200,00 2 dd x 20 dn 13 Hanze Scholing generalistisch b Hogeschool werken jeugd WMD JZ KO Alle 900,00 6 dd x 20 dn 14 Hanze Scholing brede basiskennis WMD JZ KO Alle Hogeschool GGZ 200,00 2 dd x 20 dn 15 Hanze Scholing brede basiskennis WMD JZ KO Alle Hogeschool LVB 200,00 2 dd x 20 dn 16 Super You, versterk jezelf Jobtraining a en wordt breder inzetbaar WMD JZ KO Alle 375,00 2 dd x 12 dn 16 Super You, versterk jezelf Jobtraining b en wordt breder inzetbaar WMD JZ KO Alle 275,00 2 dd x 12 dn 17 Jobtraining Slim veranderen, de regie in eigen hand WMD niet KO Alle 275,00 2 dd x 12 dn 18 JSO De krachtige welzijnswerker NIEUW WMD niet niet Alle 548,- 7 dd x 12 dn 19 a Kans 2 Ken jezelf, kies je koers niet niet KO Alle 750,00 3 dd x 12 dn 19 b Kans 2 Ken jezelf, kies je koers niet niet KO Alle 450,00 3 dd x 12 dn * De maximale financiële bijdrage per (van de overheid en FCB samen) is 900 (voor KO en WMD), resp. 750 (voor JZ). Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever (evt. samen met de werknemer). 10

11 Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 2) Bureau Training Branche Branche Branche Doelgroep 20 Karakteradvie s 21 Karakteradvie s 22 Karakteradvie s 23 Karakteradvie s dn Aantal dd Open Incompany Max Kwaliteiten centraal niet niet KO Alle 330,00 3 dd x 12 dn Kwaliteit waarborgen met KMT Professioneel klantgericht communiceren niet niet KO Alle 800,00 4 dd x 8 dn niet niet KO Alle 400,00 3 dd x 12 dn Samen sterk niet niet KO Alle 330,00 3 dd x 12 dn Kessels & Smit 24 Jeugdhulp op tournee niet JZ KO Alle 680,00 4 dd x 16 dn en WSG 25 Krakers Hier sta ik voor WMD JZ Alle 660,00 5 dd x 12 dn a Anneke 25 Krakers Hier sta ik voor WMD JZ Alle 750,00 5dd x 12 dn b Anneke Persoonlijke effectiviteit in 26 LIF trainingen het team en in het contact niet niet KO Alle 500,00 6 dd x 10 dn met ouders Professioneel bijdragen 27 LIF trainingen niet niet KO Alle 700,00 10 dd x 10 dn aan veranderingen 28 LIF trainingen Profileren als professional niet niet KO Alle 250,00 3 dd x 10 dn Stimuleren van 29 Matchcare veranderbereidheid en WMD JZ KO LG, HRM 355,74 2 dd x 8 dn mobiliteit NIEUW TdT Didactische vaardigheden MKB Cursus & professi 30 groepsgew ijze WMD niet niet 1330,00 8 dd x 10 dn training onals hulpverlening aan cliënten NIEUW Teamversterking en Movisie WMD niet niet Alle 225,00 1 dd x 12 dn Wmo competenties Netwerken en 32 Movisie WMD JZ niet Alle 490,00 2 dd x 12 dn samenwerken in de wijk TdT Ondernemend leren 33 Movisie WMD niet niet Alle 745,00 4 dd x 10 dn coachen 34 NCMW 35 Noorda en Co Positioneren en samenwerken de eigen kracht van de medewerker Basisscholing pedagogisch jongerenwerk WMD JZ niet Alle 580,00 8 dd x 18 dn WMD niet niet 36 Noorda en Co Projectinitiatieven WMD niet niet Jeugd-, jongere nwerker,lg Jeugd-, jongere nwerker,lg 1200,00 10 dd x x 20 dn 1200,00 10 dd x x 20 dn 37 Odyssee Veranderen in dialoog niet niet KO Alle 760,00 4 dd x 10 dn * De maximale financiële bijdrage per (van de overheid en FCB samen) is 900 (voor KO en WMD), resp. 750 (voor JZ). Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever (evt. samen met de werknemer). 11

12 Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 3) 38 a OSA 38 b OSA 39 OSA Bureau Training Branche Branche Branche Doelgroep 40 Parenticom 41 Parenticom 42 Parenticom 43 Presence Academy 44 Presence Academy dn Aantal dd Open Incompany Max Netwerken versterken en verbinden WMD JZ KO Alle 500,00 4 dd x 12 dn Netwerken versterken en verbinden WMD JZ KO Alle 575,00 4 dd x 12 dn Arbeidsfit, organisaties versterken in hun kracht WMD niet KO Alle 575,00 4 dd X x 12 dn en wendbaarheid Zelf de regie nemen over veranderingen? Het kan! niet JZ KO Alle 795,00 6,2 dd x 10 dn De klantgerichte rondleiding NIEUW niet niet KO Alle 225,00 2 dd x 12 dn Professioneel communiceren met ouders niet niet KO Alle 225,00 2 dd x 12 dn op de BSO NIEUW Klantgericht werken NIEUW niet niet KO Alle 1125,00 7 x 10 dn Positioneren in netwerken NIEUW niet niet KO Alle 750,00 5 x 10 dn 45 RadarVertige Ondernemersvaardigheden WMD JZ niet Alle 307,50 3 dd x 10 dn Netwerken versterken en 46 RadarVertige WMD niet niet Alle 490,00 4 dd x 10 dn verbinden Versterken persoonlijke 47 RadarVertige effectiviteit en niet niet KO Alle 303,00 4 dd x 16 dn teamfunctioneren 48 Schouten & Projectmatig werken WMD niet niet Alle 748,35 4 dd x 12 dn Nelissen 49 Schouten & Lean management niet JZ niet Alle 2386,12* 8 dd x 12 dn a Nelissen 49 Schouten & Lean Sensei niet JZ niet Alle 5602,30* 14 dd x 12 dn b Nelissen Spectrum Elan Eigen kracht en 50 WMD niet niet Alle 500,00 3 dd x 12 dn Gelderland vraaggericht werken 51 MediaCoach NIEUW niet JZ niet Alle 1.695,- * 10 dd. x 30 dn a SRR 51 MediaCoach NIEUW niet JZ niet Alle 1.495,- * 10 dd. x 30 dn b SRR 52 Windesheim Welzijn Nieuwe Stijl WMD JZ niet Alle 650,00 4 dd x 12 dn * De maximale financiële bijdrage per (van de overheid en FCB samen) is 900 (voor KO en WMD), resp. 750 (voor JZ). Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever (evt. samen met de werknemer). 12

13 Aanbieders en trajecten 13

14 1. Berenschot: Leergang Strategisch Management Titel training Branche Doelgroep Leergang Strategisch Management WMD Managers Open training 20 Berenschot, Angela Liebregts, , Zie ook: en De leergang biedt u richting en inzicht in strategische keuzes voor uw organisatie en de gevolgen daarvan. We bieden u kennis over de mogelijkheden die er zijn en nieuwe perspectieven op de vraagstukken waar uw sector mee te maken heeft (veranderende financieringsstromen, toenemende druk van de concurrentie, vraaggericht werken, participatie en zelfredzaamheid). U gaat aan de slag met diverse innovatieve en praktische tools en modellen om uw organisatie verder op weg te helpen. Module 1: Strategiebepaling Module 2: Nieuwe verdienmodellen Module 3: Samenwerken Module 4: Samenwerken, en dan? Module 5: Bedrijfsvoering; ken- en stuurgetallen 14

15 2. Bosman & Vos: Hoe coach ik een team naar zelfstandig functioneren Titel training Hoe coach ik een team naar zelfstandig functioneren Hoe coach ik een team naar zelfstandig functioneren Branche WMD WMD Doelgroep Alle dd. Open training Alle dd. Incompany Bosman & Vos, Watze Hepkema, , Zie ook: De train-de-trainer opleiding teamontwikkeling sluit aan bij het steeds zelfstandiger functioneren van teams van professionals, die soms van verschillende organisaties komen (sociale wijkteams). Dat vraagt nieuwe competenties van medewerkers op het gebied van zelfsturing, visie/doelen bepalen, oplossingsgericht samenwerken en communiceren, vergaderen en besluiten nemen, feedback geven, conflictoplossing, onderhandelen en assertiviteit (grenzen bewaken). Er wordt gewerkt aan de hand van casuïstiek/vragen van de. Op basis daarvan worden interventies geoefend en passeren de volgende onderwerpen de revue: Rol van het team (verantwoordelijkheden, bevoegdheden, resultaten, kaders) Rol van coach/manager Oplossingsgericht coachen Team effectiviteitsmodel Analyse team functioneren en opstellen plan van aanpak Tools en methoden om team functioneren te verbeteren Interveniëren op proces, structuur en inhoud Eigen sterktes en zwaktes (defensiemechanismen) als coach/manager 15

16 3. Bureau Jeugdzorg Utrecht: Zicht op veiligheid Titel training Zicht op veiligheid Branche WMD Doelgroep Alle Bij , 17 Bij 8 343,75 4 Incompany 12 dn Bureau Jeugdzorg Utrecht, Ilse Reintjes , Zie ook: De decentralisaties en transities in de sectoren jeugdzorg en zorg & welzijn veroorzaken grote veranderingen: er ontstaan nieuwe organisaties en samenwerkingsverbanden met nieuwe taken voor medewerkers. Er is vraag naar breed georiënteerde werkers, die generalistisch en zelfverantwoordelijk kunnen werken. Dit vraagt nieuwe competenties van medewerkers op het gebied van inschatten van veiligheid en op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering om de eigen kracht van het gezin te activeren. Signaleren van onveilige situaties / huiselijk geweld en kindermishandeling Zorg benoemen Factoren van invloed op het wegen van veiligheid Oplossingsgericht werken theorie en oefenen met acteur Interventies bij verschillende typen relaties Oplossingsgericht sturen Bespreekbaar maken van signalen van (on)veiligheid en wegen van risico s Uitgangspunten van partnerschap Werken met een veiligheidsplan, wanneer is het goed genoeg en wanneer draag je het over Gezinsplan versus veiligheidsplan 16

17 4. CDK: Eigen kwaliteit centraal Titel training Branche Doelgroep Eigen kwaliteit centraal KO Pedagogisch medewerkers Incompany 15 CDK, Esther Rienks, Tel: Zie ook: Ouders kunnen kiezen uit diverse opvangmogelijkheden. Vertrouwen hebben in het team of in een medewerker is voor ouders van essentieel belang bij de uiteindelijke (blijvende) keuze van een opvang. In deze training gaan we in op hoe een pedagogisch medewerker zich nog meer kan profileren als professional en een team nog beter kan samenwerken met elkaar. We gaan in op de individuele kwaliteiten en vaardigheden. Vervolgens hoe het team van elkaar kan leren en kan blijven inspireren en welke pedagogische instrumenten er ingezet kunnen worden om nog meer kwaliteitsgericht te werken. Individuele kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten aan de hand van o.a. Kolb Het creëren van een effectieve leercultuur Feedback en gedragscode, aanspreekcultuur Concrete pedagogisch doelen stellen Video interactie begeleiding traject: ongeveer 2 uur wordt een gevolgd. In de evaluatie worden de resultaten besproken. 17

18 5. CED-Groep: Intern begeleider in de kinderopvang en peuterspeelzaal Titel training Intern begeleider in de kinderopvang en peuterspeelzaal Branche Doelgroep WMD Alle 2425, - 16 Open training en incompany 16 Karin van der Meulen Zie ook: De cursus is ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers/peuterspeelzaalleid(st)ers met (ruime) ervaring in de praktijk. Samen met collega s geeft u vorm aan het zorgbeleid waarbij u acties initieert en initiatieven ontplooid. U zet het geleerde meteen om in de praktijk en u ziet het professionaliseren van uw collega s als een uitdaging. Cursusinhoud betreft: structuur van de interne begeleiding; observeren; communiceren en gespreksvoering; coaching; planmatig werken; externe contacten, zorgstructuren; ontwikkelplannen. 18

19 6. Christelijke Hogeschool Ede: Post Hbo Buurtcoach/Sociaal werker Maatschappelijke ondersteuning Titel training Post Hbo Buurtcoach/ Sociaal werker Maatschappelijk ondersteuning Branche Doelgroep WMD Alle dd. Zowel open 2x per jaar als Incompany 18 Ton van Bergeijk of Zie ook: De opleiding is gebaseerd op het competentieprofiel maatschappelijke ondersteuning voor sociaal werkers in de branche Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Rondom deze competenties doen we theoretisch kennis op, passen we deze kennis concreet toe op onze eigen werksituatie en trainen we met acteurs. Binnen intervisie staan onze persoonlijke kwaliteiten en leervragen m.b.t. de competenties centraal. Vandaag geleerd en morgen toepassen, is het motto van onze opleiding. De volgende thema s staan centraal: De veranderende maatschappij Signaleren en agenderen Motiveren van klanten Presentiebenadering De kracht van het informele netwerk Casemanagement, samenwerken in de keten Er op af outreachend werken Eigen kracht in de wijk werken met vrijwilligers Netwerken en ondernemerschap Samenwerken Versterken van eigen kracht en zelfregie Legitimatie en resultaatgericht werken 19

20 7. Confriends: Oplossingsgericht communiceren Titel training Workshop oplossingsgericht communiceren Branche Doelgroep KO Alle 85 1 Incompany 10 Confriends, Eileen Kalkman tel: Zie ook In deze workshop ontdekken de pedagogisch medewerkers de kracht van oplossingsgericht communiceren. Oplossingsgericht denken, handelen en samenwerken zijn competenties die de pedagogisch medewerker kan inzetten op de werkvloer om mee te bewegen in deze veranderende tijden. Door de focus te verleggen van probleemgericht naar oplossingsgerichte communicatie is de pedagogisch medewerker en het team beter voorbereid op de nieuwe kinderopvang in de toekomst. Gedrag is besmettelijk; je krijgt wat je uitzendt. Probleemgericht ombuigen naar oplossingsgericht. De focus verleggen naar doelen en oplossingen activeert en geeft positieve energie. Oplossingsgericht communiceren op de werkvloer; hoe doe je dat? Hoe ontvang en geef je feedback op een oplossingsgerichte manier. Zowel naar collega s, leidinggevende als naar ouders. Oefenen met zelf ingebrachte casussen. Persoonlijk actieplan; verbeterpunten inventariseren en oplossingsgericht benaderen om vervolgens mee aan de slag te gaan. 20

21 8. FNV Formaat: De rol van de OR bij de decentralisaties en transities Titel training De rol van de OR bij decentralisaties en transities Branche WMD Doelgroep OR dd. Open training 15 FNV Formaat, Karin Mulder, Zie ook: De decentralisaties en transities in de sectoren zorg en welzijn veroorzaken grote veranderingen: er ontstaan nieuwe organisaties en samenwerkingsverbanden met nieuwe taken voor werknemers. Dat gaat gepaard met bezuinigingen, reorganisaties, vertrek van werknemers, nieuwe teams en nieuwe competenties. Hoe kan de OR invloed uitoefenen op besluiten over een nieuwe organisatie en de wijze van uitvoering van nieuwe taken? Reorganisatie en sociaal plan - krimpen of oog voor de toekomst? Nieuwe teams met nieuwe taken voor professionals De regie van de OR - de nieuwe medezeggenschap en betrokken werknemers De rol van de OR bij afspraken over de samenwerking tussen organisaties 21

22 9. FNV Formaat: Actieve rol OR bij transities in de Jeugdzorg Titel training Branche Doelgroep De rol van de OR bij transities in de JZ JZ OR dd. Incompany 15 FNV Formaat, Karin Mulder, Zie ook: Door de nieuwe Jeugdwet en de transities van de financiering van zowel de jeugdzorg als de jeugd GGZ verandert de manier waarop de jeugdhulp is georganiseerd ingrijpend. De gemeentes hebben de regie en iedere gemeente gaat de jeugdhulpweer anders vormgeven. Veel jeugdzorg- en jeugd GGZ organisaties zijn gestart met ingrijpende reorganisatieplannen. Een andere manier van aansturing en minder managers is vaak nog maar het begin. Voor ondernemingsraden een grote uitdaging en een ontzettend complex proces. Inhoud van en resultaat na de transitietraining van FNV Formaat: De OR heeft zicht op verschillende organisatiestrategieën om te anticiperen op de transformatie jeugdhulp; De OR kent succesfactoren bij organisatieveranderingen, met name t.a.v. nieuwe manieren van (zelf)sturing; De OR weet de rol van OR in formele en strategische zin in te zetten; De OR heeft een plan gemaakt om een actieve, initiërende en bewakende rol te spelen in het veranderingsproces. 22

Scholingsgids. Utrecht, 20 april 2015

Scholingsgids. Utrecht, 20 april 2015 Scholingsgids Utrecht, 20 april 2015 Scholingsgids 20 april 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 8 Richting en ruimte scholing branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening... 10 Richting en ruimte scholing

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie