Si, Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp. Ruimtelijk en functioneel p r o g r a m m a van eisen v o o r een

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Si, Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp. Ruimtelijk en functioneel p r o g r a m m a van eisen v o o r een"

Transcriptie

1 I m m 0 V S r~ 1 Si, w I ' ý i Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp Ruimtelijk en functioneel p r o g r a m m a van eisen v o o r een toekomstbestendige z w e m - en binnensportaccommodatie

2 Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp Ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor een toekomstbestendige zwem- en binnensportaccommodatie 8 september 2015 Uitgevoerd door: In opdracht van: gemeente DinkelldnI

3 Inleiding Aanleiding In D e n e k a m p zijn maatschappelijke voorzieningen a a n w e z i g, zoals scholen, e e n kulturhus, binnensport-accommodaties e n een zwembad. Het voortbestaan van deze voorzieningen staat o n d e r d r u k v a n w e g e d e m o g r a f i s c h e o n t w i k k e l i n g e n e n / o f e e n k w e t s b a r e financiële h u i s h o u d i n g. D e k e u z e o m v o o r z i e n i n g e n a l d a n niet in s t a n d t e h o u d e n is a f h a n k e l i j k v a n h e t toekomstperspectief op bezetting, gebruik en exploitatie. Dit w a s in de aanleiding o m in d e periode s e p t e m b e r - d e c e m b e r t e o n d e r z o e k e n o f er t u s s e n betreffende voorzieningen 'verbindingen' t e leggen zijn, die leiden t o t e e n positief effect o p het gebruik en de exploitatie en daardoor kunnen bijdragen aan de instandhouding van de voorziening. D e r e s u l t a t e n v a n dit o n d e r z o e k z i j n v a s t g e l e g d i n h e t r a p p o r t S a m e n K a n s r i j k V e r b i n d e n. O p b a s i s van het onderzoek blijken de verbindingen tussen de functies " o n d e r w i j s - binnensport - cultuur" d e m e e s t e w a a r d e t o e t e v o e g e n. D e a a n w e z i g h e i d v a n e e n z w e m b a d a l s o n d e r d e e l v a n dit g e h e e l heeft t o e g e v o e g d e w a a r d e, m a a r draagt niet in bepalende m a t e bij. Dat k o m t o m d a t e r g e e n verbindingen zijn g e v o n d e n die structureel bijdragen a a n de toekomstbestendigheid v a n de huidige z w e m b a d v o o r z i e n i n g qua gebruik en exploitatie. I n het rapport S a m e n Kansrijk Verbinden wordt d a a r o m met betrekking tot het complex Dorper Esch de volgende aanbeveling g e d a a n : "Stel in samenwerking m e t d e betrokken partijen e e n uitvoeringsplan o p voor e e n toekomstbestendige zwembadvoorziening, gebaseerd o p het demografisch onderzoek e n d e bezoekerspeiling, waarbij concreet invulling wordt gegeven a a n d e uitgangspunten v a n h e t coalitieprogramma Betrek in d i t uitvoeringsplan o o k d e mogelijkheden o m aan t e sluiten bij d e kansrijke verbindingen w a a r d e sporthal onderdeel v a n uitmaakt, waarbij rekening w o r d t gehouden m e t het toekomstscenario v a n de clustering v a n onderwijs, cultuur en sport." Doelstelling v a n dit uitvoeringsplan O p 27 j a n u a r i heeft de g e m e e n t e r a a d aan het college de opdracht gegeven o m invulling t e geven aan deze aanbeveling. Het college heeft de opdracht als volgt g e f o r m u l e e r d : "Stel een uitvoeringsplan op voor een toekomstbestendige zwembad- en sporthalvoorziening, waarbij op basis van demografie en behoefte één variant wordt voorgedragen, passend binnen het gestelde financiële kader, die voldoende concreet is om uit te werken tot bouwplan." Het resultaat dat het college nastreeft is: "Het opleveren van een ruimtelijk en functioneel programma van eisen waarin wordt verwoord hoe de accommodatie er uit komt te zien." 2 Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp

4 Kader V o o r h e t uitvoeren v a n d e opdracht gelden kaders. D i t zijn d e r a n d v o o r w o o r d e n d i e w o r d e n g e h a n t e e r d v o o r h e t opleveren v a n h e t eindresultaat. D e v o l g e n d e r a n d v o o r w a a r d e n zijn gehanteerd: Het m o e t gaan o m een toekomstbestendige accommodatie, gebaseerd op Dinkellands gebruik; De bestaande beleidskaders ten aanzien van sport w o r d e n gehanteerd; Er m o e t sprake zijn v a n de a a n w e z i g h e i d v a n e e n a d e q u a t e z w e m v o o r z i e n i n g ; De verhouding tussen wedstrijdbad-recreatiebad-doelgroepenbad wordt heroverwogen; De kansrijke verbindingen w a a r de sporthal deel van uitmaakt w o r d e n benut; D e m e e r w a a r d e v a n h e t o n d e r b r e n g e n v a n p e r s o n e e l in e e n s t i c h t i n g w o r d t o n d e r z o c h t ; Toepassen energiebesparende maatregelen, m a a r uitsluitend m e t bewezen technieken; Het bestaande financieel kader is leidend. Uitleg fasering en participatie Dit u i t v o e r i n g s p l a n i s t o t s t a n d g e k o m e n m e t b e h u l p v a n d e i n b r e n g v a n a c t o r e n u i t d e samenleving. W e hebben onze participanten en de gebruikers van de accommodatie geraadpleegd en geconsulteerd o m e r achter t e k o m e n w a t in h u n beleving wordt verstaan onder e e n toekomstbestendige accommodatie. Welke concrete vragen zijn gesteld aan participanten? W e h e b b e n a a n o n z e p a r t i c i p a n t e n g e v r a a g d o f zij w i l d e n m e e d e n k e n o v e r d e m o g r a f i e, t r e n d s e n ontwikkelingen, eisen vanuit de bonden en t e benutten kansen vanuit het rapport S a m e n Kansrijk V e r b i n d e n ( ). D a t h e e f t g e r e s u l t e e r d in d e v o l g e n d e v r a g e n a a n d e p a r t i c i p a n t e n : 3 D o o r d e v e r a n d e r i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e b e v o l k i n g v e r w a c h t e n w e e e n a f n a m e in h e t a a n t a l l e d e n bij s p o r t v e r e n i g i n g e n. W o r d t d e z e p r o g n o s e o n d e r s t e u n d? E n z o j a, w e l k e consequenties heeft dat? Z o nee, kunt u met argumenten omkleden w a a r o m deze demografische ontwikkeling geen gevolgen zou hebben voor de sportverenigingen? Kunt u a a n g e g e v e n w a t dit i n k w a l i t a t i e v e z i n b e t e k e n t v o o r h e t c o m p l e x? W e l k e trends- en ontwikkelingen ziet u t e n aanzien v a n de binnensport en b i n n e n z w e m b a d e n, met betrekking tot: o Gebruik, behoefte, wensen (wat w e l, w a t niet) o Doelgroepen (vergrijzing) o Zorg i.c.m. b e w e g e n / z w e m m e n Kunt u aangeven welke basiskwaliteitseisen worden gesteld aan zwemaccommodaties en sportaccommodaties? o Integrale toegankelijkheid o Wetgeving k e u r m e r k Veilig & schoon o Overige Kunt u aangeven welke eisen door de bonden w o r d e n gesteld aan z w e m a c c o m m o d a t i e s en sportaccommodaties? Bestaat hierin een bandbreedte ( m i n i m a a l, m a x i m a a l sportverblijfklimaat)? Welke kansrijke verbindingen m e t betrekking tot de sporthal heeft het onderzoek " S a m e n K a n s r i j k V e r b i n d e n " o p g e l e v e r d d i e w i j n u m o e t e n b e n u t t e n in d e d i s c u s s i e o v e r h o e d e a c c o m m o d a t i e eruit m o e t k o m e n t e zien? Uitvoeringsplan Dorper Esch D e n e k a m p

5 Waarom is dit proces zo belangrijk? De aanwezigheid van een sport- en zwemaccommodatie is afhankelijk van de behoefte in de samenleving. Met andere woorden, de behoefte wordt bepaald door de mensen die gebruik willen maken van de accommodatie. De wisselwerking tussen behoefte en financiële mogelijkheden is uiteindelijk bepalend voor de vorm en omvang van de accommodatie. De balans kan worden gevonden als gelijktijdig en gelijkwaardig wordt opgelopen met participanten en gezamenlijk draagvlak worden gecreëerd voor ieders standpunt en autonomie. Kortom, de zoektocht naar een toekomstbestendig Dorper Esch kan niet plaatsvinden zonder de samenleving daarin te betrekken. Wat het heeft opgeleverd? Met deze werkwijze hebben we een situatie gecreëerd waarin de input van onze participanten plek konden geven in het proces. oncreet heeft dit geleid tot waardevolle informatie over: een De behoefte van reguliere bezoekers; De visie van specialisten over de veranderende samenstelling van bezoekers; De financiële dragers in de exploitatie van zwem- en sportaccommodaties; De behoeften van de verenigingen; De wijze waarop verenigingen omgaan met demografie; De waardering van de huidige accommodatie; De behoefte van specifieke doelgroepen zoals ouderen en zorgbehoeftigen. De inbreng van onze participanten is integraal verwerkt in dit uitvoeringsplan en de bijlagen en is bepalend geweest voor de uitwerking van varianten voor een toekomstbestendig Dorper Esch. 4 Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp

6 3 Opzet van dit uitvoeringsplan Onderstaande figuur geeft de opzet van dit uitvoeringsplan weer. Elke fase van het plan is gekoppeld aan een bijhorend hoofdstuk, waarin de belangrijkste resultaten zijn verwoord. Gedetailleerde informatie en onderliggende stukken zijn opgenomen in de bijlage. De resultaten van fase 1 en 2 hebben geleid tot een Programma van behoefte. Het Programma van behoefte vormt de basis voor de variantenstudie en -selectie in fase 4 en de uitwerking van opties in fase 5. Per fase gaan we in dit uitvoeringsplan in op de volgende vragen: Wat was het doel? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we berekkt? Wat zijn de belangrijkste resultaten? FASE 1 DEMOGRAFISH ONDERZOEK SAMENSTELLING L E D E N BEZOEKERS PEILING ZWEMBAD V E R E N I G I N G E N Hoofdstuk 1 Demografie en toekomstig gebruik Pagina 6 FASE 2 TRENDS Si ONTWIKKELINGEN "VERBINDINGEN- SPORTHAL EISEN BONDEN/ GEBRUIKERS n Hoofdstuk 2 Trends, ontwikkelingen en eisen gebruikers Pagina 8 FASE 3 N T E R P R E T A T E B E H O E F T E U T G A N G S P U N T E N V O O R O M P L E X D O R P E R E S H Hoofdstuk 3 onclusies fase 1 en 2 vertaald naar Programma van behoefte Pagina 10 FASE 4 Hoofdstuk 4 Variantenstudie en selectie met globale doorrekening Pagina 13 FASE 5 KEUZE VARIANT Ruimtelijk/functioneel P V E TOLLED G E F N A N ELE D O O R R E K E N NG ĻLL. T E B E H O E F T E L O A T E Hoofdstuk 5 Uitwerking opties met Ruimtelijk programma van eisen en financiële specificatie Pagina 16 LANNII\G FASE 6 ADVIES AAN GEMEENTERAAD Hoofdstuk 6 Advies t.b.v. besluitvorming Pagina 25 5 Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp

7 Hoofdstuk 1 Demografie en toekomstig gebruik Wat was het doel? Demografie heeft een effect op het toekomstig gebruik van voorzieningen. Door de veranderende samenstelling v a n d e bevolking n e m e n bezoekersaantallen van binnensportaccommodaties zoals D o r p e r E s c h a f. M i d d e l s e e n d e m o g r a f i s c h o n d e r z o e k z i j n d e z e e f f e c t e n geïnventariseerd. D e doelstelling w a s o m een beeld t e v o r m e n van d e doelgroepen die in d e t o e k o m s t v o o r n a m e l i j k gebruik zullen m a k e n van d e accommodatie. Zodoende w e t e n w e o p welke doelgroepen w e moeten inzetten o m de accommodatie toekomstbestendig te maken. Wat hebben we gedaan? Voor het z w e m b a d hebben w ein een bezoekerspeiling uitgevoerd. W e hebben onderzocht hoe d e samenstelling van het zwembadbezoek door de jaren heen verandert onder invloed van demografische ontwikkelingen. V o o r het sporthalgebruik hebben w e gekeken naar d e huidige bezetting e n h o e deze v e r a n d e r t o p basis v a n landelijke t r e n d s v a n t o e - e n a f n a m e v a n leden bij de bonden. W e hebben onze w a a r n e m i n g e n getoetst aan de lokale situatie. Wat hebben we bereikt? O n z e a a n p a k heeft geleid t o t e e n prognose v a n d e samenstelling v a n Dinkellandse z w e m b a d b e z o e k e r s in , e n W e h e b b e n i n z i c h t v e r k r e g e n in d e b e z o e k e r s p o p u l a t i e per leeftijdsklasse, afgezet tegen d e reden v a n bezoek en het gebruik van bassins. W e hebben concrete informatie verzameld over w e l k e doelgroepen in d e t o e k o m s t primair gebruik zullen m a k e n van het bad. V o o r het gebruik v a n d e sporthal hebben w e geconcludeerd dat e r landelijk sprake is v a n een a f n a m e van d e ledenaantallen bij vrijwel elke binnensportactiviteit. I n h e t overleg m e t d e gebruikers v a n Dorper Esch geven zij aan d a t deze a f n a m e v a n h e t ledenaantal uitsluitend v o o r k o m e n kan w o r d e n als een zeer proactief wervingsbeleid w o r d t gevoerd. Wat zijn de belangrijkste resultaten? O p basis v a n d e m o g r a f i s c h o n d e r z o e k ( R i g o : D e m o g r a f i e e n v o o r z i e n i n g e n, ) is a l g e c o n s t a t e e r d d a t e r s p r a k e is v a n v e r g r i j z e n d e s a m e n l e v i n g. I n i s h e t a a n t a l m e n s e n i n d e leeftijdsgroep v a n 6 5 j a a r e n o u d e r n a g e n o e g v e r d u b b e l d. D e z e t e n d e n s zet zich e v e n r e d i g d o o r in d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e z w e m b a d b e z o e k e r s. O o k d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t z w e m b a d b e z o e k is o n d e r h e v i g a a n v e r g r i j z i n g. O p v a l l e n is d a t d i t e f f e c t w o r d t v e r s t e r k t d o o r d a t : I n de leeftijdsklasse 0 t o t 15 j a a r e n de leeftijdsklasse 15 t o t 25 j a a r e e n a f n a m e v a n zwembadbezoekers wordt verwacht; I n d e leeftijdsklasse 6 5 j a a r e n o u d e r e e n s t e r k t o e n a m e w o r d t v e r w a c h t. N u h e e f t circa v a n d e b e z o e k e r s e e n l e e f t i j d v a n 6 5 j a a r o f o u d e r. I n is d a t D e conclusie is d a t d e v e r g r i j z i n g v a n d e s a m e n l e v i n g s t e r k zichtbaar is in h e t t o e k o m s t i g e z w e m b a d b e z o e k. R e l a t i e f is d e v e r g r i j z i n g v a n h e t z w e m b a d b e z o e k g r o t e r d a n g e m i d d e l d g e n o m e n in d e D i n k e l l a n d s e s a m e n l e v i n g. 6 Uitvoeringsplan Dorper Esch D e n e k a m p

8 Anticiperend op de verandering van de samenstelling van de bevolking moet worden ingespeeld op een toename van het aantal ouderen/senioren en een afname van het aantal jongeren/kinderen. We hebben het volgende geconcludeerd: De groep 65 en ouder neemt het meest toe. Deze groep komt ook het meest frequent. Zij komen voornamelijk voor therapiezwemmen en recreatie; De groep doet voornamelijk aan verenigingszwemmen en komt zeer frequent, voornamelijk voor het wedstrijdbad. Deze groep is in omvang zeer klein; De groep komt voornamelijk voor recreatie, maar spreekt geen voorkeur uit voor één bad. Deze groep blijft constant, maar komt het minst frequent. Datzelfde geldt voor de groep met als verschil dat de bezoekfrequentie iets groter wordt; De groep 0-15 neemt af, komt overwegend voor het wedstrijdbad, maar komt wel zeer frequent. Demografie heeft al effect op het aantal zwembadbezoeken. Het aantal zwembadbezoeken is afgenomen van ca in 2008 tot ca in Het aandeel Dinkellandse bezoekers bedraagt 449 (ca unieke bezoekers) en zij brengen ca bezoeken aan de accommodatie. De grootste afname betreft recreatief zwemmen (219) en zwemlessen (239) Zwembadbezoeken De stabilisatie van het zwembadbezoek vanaf circa 2012 is niet representatief voor de toekomst, omdat in september 2012 het zwembad in Nordhorn door brand verwoest is. Een gedeelte van het Duitse publiek zwemt sindsdien in Denekamp. Voor de toekomst van Dorper Esch moet rekening gehouden worden met een afname van dit bezoek, als het nieuwe zwembad in Nordhorn geopend wordt. Volgens de planning wordt de nieuwbouw in 2016 geopend. Sporthal Met betrekking tot het sporthalgebruik wordt in hoofdzaak een afname van het aantal sportbeoefenaars verwacht. Lokaal zijn de volgende verschillen te zien: De B Denekamp stelt dat het ledenaantal afneemt; De Dinkel stelt dat het ledenaantal de komende jaren constant blijft; Devoko stelt dat men binnen 5 jaar toegroeit naar een ledenaantal van 450; Overige verenigingen hebben geen input geleverd (met betrekking tot ledenaantallen); Het leerlingenaantal dat gebruik maakt van de binnensportvoorzieningen daalt fors. > In het overleg met de participanten stellen de verenigingen dat zij hun ledenaantal op peil kunnen houden als zeer actief wordt geworven en het aanbod wordt uitgebreid en vernieuwd, waarbij meerdere leeftijdsgroepen worden bereikt. 7 Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp

9 Hoofdstuk 2 Trends, ontwikkelingen en eisen gebruikers Wat was het doel? In h e t onderzoek S a m e n Kansrijk Verbinden hebben w e gezocht naar verbindingen tussen onderwijs, binnensport kulturhus en zwembad. D e kansrijke verbindingen m e t betrekking tot d e sporthal willen w e in d i t uitvoeringsplan benutten. Eveneens wilden w e w e t e n welke eisen d e bonden stellen aan een adequate accommodatie, geredeneerd vanuit d e gebruiker. Het gaat o m basiseisen, niet o m w e n s e n. T e n slotte hebben w e de actuele trends, ontwikkelingen en wetgeving in d e z w e m b a d - e n b i n n e n s p o r t w e r e l d i n b e e l d g e b r a c h t. H e t a s p e c t z o r g i s h i e r i n o o k m e e g e n o m e n. D e doelstelling w a s o m uitgangspunten t e b e n o e m e n d i e in het uitvoeringsplan moeten worden meegenomen. Wat hebben we gedaan? De verbindingen w a a r d e sporthal onderdeel v a n uitmaakt hebben w e getoetst o p directe uitvoerbaarheid. Direct uitvoerbare verbindingen hebben w e a a n g e m e r k t a l s aanbeveling. Daarnaast hebben w e de gebruikers v a n Dorper Esch gevraagd w e l k e eisen de verenigingen stellen aan d e a c c o m m o d a t i e. W e hebben e e n gezamenlijke discussie gevoerd over het raakvlak tussen eisen en w e n s e n. Aanvullend hebben w e gekeken welke landelijke trends en ontwikkelingen van invloed zijn o p Dorper Esch e n bepalend zijn v o o r de inhoud v a n het uitvoeringsplan. T e n aanzien van het aspect zorg hebben w e een brainstorm gevoerd m e t verschillende lokale zorgaanbieders. Wat hebben we bereikt? O n z e a a n p a k heeft geleid t o t concrete informatie o v e r z o w e l ruimtelijke als functionele aspecten voor e e n vernieuwde accommodatie d i e door belanghebbende partijen belangrijk worden gevonden. Wat zijn de belangrijkste resultaten? De volgende a l g e m e n e t r e n d s t e n aanzien v a n de binnensport zijn ontdekt. Deze trends geven een verklaring w a a r o m het verenigingsleven afneemt. H e t a a n d e e l v o l w a s s e n e n d a t s p o r t b e d r i j f t is l i c h t g e s t e g e n d e a f g e l o p e n j a r e n. V a n i n n a a r i n D e t o e n a m e is m e t n a m e w a a r t e n e m e n i n l e e f t i j d s k l a s s e j a a r. E r is e c h t e r e e n i n d i v i d u a l i s e r i n g v a n s p o r t b e o e f e n i n g z i c h t b a a r. D a t b e t e k e n t d a t s t e e d s m e e r m e n s e n o p e i g e n g e l e g e n h e i d g a a n s p o r t e n. D e t o p 4 in s p o r t d e e l n a m e i s : F i t n e s s ( ), h a r d l o p e n ( ), t e n n i s ( 5 9 ) e n z w e m m e n ( 5 9 ). D e p o p u l a r i t e i t v a n z w e m m e n is e c h t e r afgenomen. I n deed nog van de volwassenen aan z w e m m e n. E r is t e g e n w o o r d i g m e e r b e h o e f t e a a n i n p a s b a r e v r i j e t i j d s b e s t e d i n g. D a t b e t e k e n t d a t m e n s e n zich m i n d e r snel v a s t l e g g e n a a n v a s t e tijden o m t e g a a n sport. D a t v e r k l a a r t gedeeltelijk o o k d e a f n a m e v a n l e d e n bij s p o r t v e r e n i g i n g e n. E r is s p r a k e v a n e e n a f n a m e v a n b i n d i n g a a n h e t v e r e n i g i n g s l e v e n. V e r e n i g i n g e n h e b b e n m e e r m o e i t e o m k a d e r t e v i n d e n v o o r h u n a c t i v i t e i t e n. D a t is t e r u g t e v i n d e n o p e l k n i v e a u (vrijwilligers, trainers, bestuursleden). M e n s e n g a a n v a k e r sporten m e t als doel e e n gezond o f m o o i lichaam t e o n d e r h o u d e n. Ze kiezen daarvoor vaker voor de individuele sporten. 8 Uitvoeringsplan Dorper Esch D e n e k a m p

10 onsumptieve bestedingen hebben aan belang g e w o n n e n. Kinderen en jong volwassenen verkiezen andere activiteiten (vaak gericht op multimedia) boven sport. H e t b e s t u r e n v a n e e n v e r e n i g i n g is c o m p l e x e r g e w o r d e n. M e n m o e t in t o e n e m e n d e m a t e rekening houden m e t wetgeving en de individuele belangen van hun leden. D e v o l g e n d e a l g e m e n e t r e n d t e n a a n z i e n v a n z w e m m e n is o n t d e k t : Er is e e n v e r s c h u i v i n g g a a n d e v a n r e c r e a t i e f z w e m m e n n a a r begeleide a c t i v i t e i t e n. D e b e h o e f t e a a n z w e m b a d e n gericht o p zelfstandige recreatie n e e m t al g e r u i m e tijd af. D e m e e s t e recreatieve z w e m b a d e n zijn dan o o k o n v o l d o e n d e ingespeeld o p de v e r a n d e r e n d e b e h o e f t e. Z w e m b a d e n m e t een goed functionerend doelgroepenbad voorzien beter in d e behoefte. Deze trend n e e m t verder toe. Doelgroep activiteiten e n l e s z w e m m e n zijn dragers v o o r d e exploitatie, o m d a t d i t goed p r o g r a m m e e r b a a r i s, t e g e n a a n v a a r d b a r e t a r i e v e n. Binnen h e t doelgroep z w e m m e n zijn a q u a f i t a c t i v i t e i t e n p o p u l a i r, m a a r v e r n i e u w e n b l i j f t e e n pré. M B v O ( m e e r b e w e g e n v o o r o u d e r e n ) w o r d t in d e t o e k o m s t s t e e d s b e l a n g r i j k e r ( d e m o g r a f i e ). De volgende aanwijzingen/kansen hebben zorgaanbieders ingebracht: Kwaliteit v a n o n d e r s t e u n e n d e voorzieningen m o e t e n v a n v o l d o e n d e niveau zijn Bereikbaarheid en toegankelijkheid kan vergroot worden (interne afstand, randjes, ed.) R u i m t e l i j k g e v o e l k a n v e r b e t e r d w o r d e n ( m e e r l i c h t in d e a c c o m m o d a t i e ; e n t r e e ) W a r m e b a d e n l u c h t b e h a n d e l i n g is o p g o e d n i v e a u. B e h o u d e n s w a a r d i g. Het sociaal aspect v a n gezelligheid en interactie w o r d t g e w a a r d e e r d. D e v o l g e n d e e i s e n v a n d e g e b r u i k e r s z i j n geïnventariseerd: V o l l e y b a l v e r e n i g i n g : één a c c o m m o d a t i e, m i n. 4 v e l d e n e n 1 v e l d v o o r t o p d i v i s i e. E i g e n v e r e n i g i n g s r u i m t e e n o p s l a g r u i m t e. T r i b u n e m e t r u i m t e v o o r m e n s e n bij r e g u l i e r g e b r u i k c. q m e n s e n bij e v e n e m e n t e n. Z w e m v e r e n i g i n g : w e d s t r i j d b a d m e t 6 b a n e n ( 2 5 x 1 6 m ) c.q. 8 b a n e n ( a f h a n k e l i j k v a n c o n f i g u r a t i e ). R u i m t e in w a r m b a d v o o r s p e c i f i e k e d o e l g r o e p e n. T r i b u n e m e t r u i m t e v o o r / m e n s e n bij r e g u l i e r g e b r u i k c.q m e n s e n bij e v e n e m e n t e n. E i g e n verenigingsruimte/clubruimte. Elektronische tijdwaarneming. Badminton: beschikking over 9 speelvelden, goede verlichting, v e r w a r m i n g en ventilatie. Neutrale kleur van vloer, plafond en m u r e n ten behoeve van zichtbaarheid shuttle. Onderwijs: volwaardige kleedruimten, wasruimten, docentenruimte en toestelberging. De volgende aanbevelingen zijn ingebracht door personeel dat dagelijks aan de badrand staat: Aandacht v o o r comfort v a n specifieke doelgroepgebruikers en recreanten die op willekeurige tijden aanwezig zijn. Mogelijkheden onderzoeken voor een inpandige waterspeelvoorziening voor de doelgroep o u d e r s m e t k i n d e r e n c.q. g r o o t o u d e r s m e t k l e i n k i n d e r e n. Mogelijkheden onderzoeken voor een groepsstoomcabine en hotwhirlpool met uitzwemmogelijkheid v o o r zowel sportieve als recreatieve gebruikers. De volgende direct uitvoerbare verbindingen zijn a a n g e w e z e n o m m e e t e n e m e n in het uitvoeringsplan: Realiseren gezamenlijke verenigingsruimte. R e a l i s e r e n e n t r e e m e t geïntegreerde o p e n h o r e c a r u i m t e. Vergroten multifunctionaliteit van de sporthal door een extra scheidingswand. Aandacht voor routes aan de achterzijde van het complex voor schoolkinderen en bezoekers v a n het k u l t u r h u s die e v e n t u e e l Dorper Esch b e z o e k e n. 9 Uitvoeringsplan Dorper Esch D e n e k a m p

11 Hoofdstuk 3 Programma van behoefte Wat was het doel? De resultaten v a n fase 1 en 2 zijn in v o o r g a a n d e hoofdstukken s a m e n g e v a t. Het doel v a n fase 3 was o m deze resultaten t e vertalen naar een Programma van behoefte. Het programma van b e h o e f t e v o r m t de basis v o o r de u i t w e r k i n g v a n v a r i a n t e n v o o r e e n v e r n i e u w d D o r p e r Esch. Wat hebben we gedaan? W e h e b b e n d e c o n c l u s i e s u i t f a s e 1 e n 2 g e r a n g s c h i k t i n t w e e categorieën. A l l e r e e r s t h e b b e n w e de categorie " A u t o n o o m " ingedeeld. W a t bedoelen w e m e t " A u t o n o o m " : conclusies over gebruik en b e h o e f t e i n d e z e c a t e g o r i e z i j n n i e t beïnvloedbaar e n z u l l e n l e i d e n d z i j n v o o r e l k e v a r i a n t. T e n t w e e d e hebben w e d e categorie " M a a t w e r k " ingedeeld. W a t bedoelen w e met "Maatwerk": d e c o n c l u s i e s e n s t e l l i n g e n o v e r g e b r u i k e n b e h o e f t e i n d e z e c a t e g o r i e z i j n t e beïnvloeden e n z i j n, s t r i k t g e n o m e n, in m e e r o f m i n d e r e m a t e a a n t e m e r k e n a l s e e n w e n s. V e r v o l g e n s hebben w e e e n S W O T analyse v a n c o m p l e x Dorper Esch g e m a a k t. Deze s t e r k t e z w a k t e a n a l y s e h e e f t o n s i n z i c h t g e g e v e n in w e l k e k a n s e n d e h u i d i g e a c c o m m o d a t i e ( n o g ) b i e d t o m te voorzien in d e behoefte van d e gebruikers e n doelgroepen. Anderzijds zijn o o k d e z w a k k e p u n t e n geïnventariseerd. W e h e b b e n d e c o n c l u s i e s i n d e categorieën " A u t o n o o m " e n " M a a t w e r k " getoetst aan d e bevindingen in d es W O T analyse, resulterende in een kwalitatief Programma van behoefte. Wat hebben we bereikt? W e hebben voor deze aanpak gekozen o m d a t w e onderscheid willen maken tussen d e meest minimale accommodatie, waarin uitsluitend wordt voldaan a a n d e a u t o n o m e behoefte e n anderzijds d e meest optimale accommodatie, waarin zoveel mogelijk wordt voldaan aan d e b e h o e f t e v a n alle g e b r u i k e r s. W e zijn v a n m e n i n g d a t d e z e o p z e t n o o d z a k e l i j k is o m e e n z u i v e r e discussie t e k u n n e n v o e r e n over d e investeringskosten e n exploitatielasten die elke variant m e t zich m e e brengt. Wat zijn de belangrijkste resultaten? De toetsing v a n d e conclusies uit fase 1 e n 2 a a n S W O T h e e f t inzichtelijk g e m a a k t dat e r g r o t e verschillen bestaan tussen e e n a c c o m m o d a t i e die voorziet in d e m e e s t primaire behoefte en e e n a c c o m m o d a t i e d i e v o o r z i e t in m a a t w e r k w a a r i n z o v e e l m o g e l i j k g e b r u i k e r s z i c h k u n n e n h e r k e n n e n. I n d i e n uitsluitend n a a r d e a u t o n o m e o m s t a n d i g h e d e n w o r d t g e k e k e n zal d i t e e n a c c o m m o d a t i e opleveren d i e kleinschalig e n doelmatig is. D e a c c o m m o d a t i e z a l r u i m t e bieden a a n d e binnensportactiviteiten e n met betrekking t o t het zwembad voorzien in een doelgroepenbassin, w a a r i n r u i m t e is v o o r een gevarieerd doelgroepenaanbod e n l e s z w e m m e n. Recreatieve e n sportieve voorzieningen voor het z w e m b a d w o r d e n niet toegevoegd. W a n n e e r d e m a a t w e r k a s p e c t e n centraal w o r d e n gesteld resulteert d i t in e e n a c c o m m o d a t i e die g r o t e r is v a n o m v a n g e n m e e r r u i m t e biedt a a n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n g e b r u i k e r s. D e a c c o m m o d a t i e is t o e g e s p i t s t o p z o w e l d e s p o r t i e v e g e b r u i k e r s als specifieke d o e l g r o e p e n. E e n 10 Uitvoeringsplan Dorper Esch D e n e k a m p

12 ondersteunend recreatief aanbod (recreatieve strip) is nog steeds niet vereist, maar kan voor meer sociale cohesie en comfort zorgen, wat een positief effect heeft op het verblijfsklimaat. Een zelfstandig recreatief aanbod heeft daarentegen geen kans van slagen. Voor de (droge) binnensporten is in vergelijking met de autonome omstandigheden vooral maatwerk nodig op de ondersteunende faciliteiten (bijv. kleedkamers en verenigingsruimte). De functionaliteit van de huidige sporthal is (qua formaat) toereikend voor alle huidige binnensporten. Resumerend 1. Een accommodatie die wordt ingericht om de demografische ontwikkelingen op te vangen resulteert in een beperkte basisconfiguratie voor zowel sporthal als zwembad. Hierbij hoort een exploitatie die volhoudbaar is met structureel lagere lasten. 2. Een accommodatie die wordt ingericht om naast de demografische ontwikkelingen ook te voorzien in de eisen en behoeften van verenigingen resulteert in een voor Dinkelland omvangrijke accommodatie ten aanzien van het zwemgedeelte. Hierbij kan uitsluitend een volhoudbare exploitatie ontstaan indien de accommodatie compact en doelmatig wordt ingericht. In onderstaande afbeelding wordt aangegeven hoe de exploitatiebijdrage toeneemt naarmate de maatwerkaspecten leidend zijn voor de accommodatie. De maatwerkaspecten die verenigingen vereisen en gedeeltelijk betrekking hebben op Dinkellands gebruik, drukken relatief zwaarder op de exploitatie, omdat de financiële bijdrage die verenigingen leveren in relatie tot reguliere bezoekers beperkt is. De afbeelding betreft een schematische weergave. AUTONOOM MAATWERK i j 1 I T ~ I I ļ j i K" 1 * bijdrage i ì i i i ļ j H ŗ- ļ ļ i í i i I ĩ i i i DEMOGRAFIE DINKELLANDS EISEN GEBRUIK VERENIGINGEN Grafiek: ontwikkeling exploitatiebijdrage In de tabel op de volgende pagina is het Programma van behoefte opgenomen. De uitgangspunten hebben we doorvertaald naar verschillende varianten voor een toekomstbestendig Dorper Esch. In hoofdstuk 4 wordt de variantenstudie uiteengezet. 11 Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp

13 Tabel: Programma van Behoefte Autonome omstandigheden Toekomstbestendigheid (programmering) M e t b e t r e k k i n g t o t h e t z w e m m e n is e r s p r a k e van een afname van de recreatieve behoefte. In combinatie m e t de ontwikkelingen in Nordhorn w a a r een wervend recreatief a a n b o d w o r d t g e r e a l i s e e r d, is d e b e h o e f t e i n Dorper Esch a a n e e n zelfstandig recreatief verblijfsklimaat niet aanwezig. Tegelijkertijd is e r s p r a k e v a n e e n t o e n a m e v a n d e v r a a g naar doelgroepzwemmen, met n a m e door ouderen en ouders/grootouders met kinderen. H e t g e b r u i k v a n de sporthal blijft constant. M e t n a m e d e a v o n d p r o g r a m m e r i n g is constant. De bezetting kan intensiever, maar er zijn g e e n vrije uren beschikbaar. Functionaliteit (accommodatie) De huidige o m v a n g van de accommodatie ( o p p e r v l a k t e z w e m w a t e r ) is g r o t e r d a n o p b a s i s van de huidige bezoekersaantallen wordt v e r e i s t. D e f u n c t i o n a l i t e i t v a n d e s p o r t is g o e d. Bij e e n b e v o l k i n g s o m v a n g v a n c a inwoners hoort exploitatietechnisch een z w e m b a d v a n ca m 2. T o e g e s p i t s t o p Dinkellands g e b r u i k b e t e k e n t dit dat een accommodatie voor maximaal b e z o e k e r s p e r j a a r t o e r e i k e n d is. G e z i e n d e neergaande trend van sportbeoefening en d e veranderende samenstelling van de bevolking z a l d i t a a n t a l in d e t o e k o m s t d a l e n. T e n aanzien van de energetische aspecten van h e t b e s t a a n d e c o m p l e x is d e m e e s t e w i n s t t e h a l e n in d e f y s i e k e s c h i l v a n h e t c o m p l e x. Maatwerkomstandigheden Toekomstbestendigheid (programmering) De afstemming van doelgroepenaanbod moet gefocust w o r d e n op senioren (qua verblijf en comfort). Dat wil niet zeggen dat er geen d o e l g r o e p e n a a n b o d is v o o r j o n g e r e n, m a a r uitsluitend v o o r z o v e r dit t e c o m b i n e r e n is met het aanbod voor ouderen. Door de verwachte afname van het aantal sportbeoefenaars moet er een herberekening plaatsvinden van de totale behoefte aan binnensportaccommodaties. Dit betekent dat de bezetting van Kerkeres en De Veldkamp op termijn geheel of gedeeltelijk opgevangen zou k u n n e n w o r d e n in Dorper Esch. Op korte t e r m i j n is d a t n i e t u i t v o e r b a a r. E r z a l t w e e j a a r l i j k s geïnventariseerd m o e t e n w o r d e n h o e d e bezetting zich o n t w i k k e l t. Binnen Dorper Esch m o e t e e n o p t i m a l e bezetting voor binnensportverenigingen en het onderwijs aanwezig zijn. 12 Functionaliteit (accommodatie) De exploitatie v a n het z w e m b a d is het sterkst als w o r d t ingespeeld op zorg, t h e r a p i e z w e m m e n en recreatie afgestemd op de doelgroep ouderen. L e s z w e m m e n voor kinderen kan hiermee gecombineerd worden. Met betrekking tot De Dinkel wordt de huidige a c c o m m o d a t i e door de KNZB gekwalificeerd als een D-accommodatie (wedstrijdbad > 10 m breed), terwijl de KNZB een B-accommodatie a d v i s e e r t. D e p a r t i c i p a n t e n g e v e n a a n d a t bij h e t niveau van De Dinkel minimaal een wedstrijdbad hoort met een afmeting van 2 5 m x 16m. D e h u i d i g e s p o r t h a l is g r o t e r d a n d e s t a n d a a r d afmetingen. De ambities van d e binnensportverenigingen passen omvangtechnisch (speelvelden) binnen de casco van de accommodatie. Een g e c o m b i n e e r d e verenigingsruimte inclusief m o g e l i j k h e d e n v o o r e i g e n h o r e c a is e e n nadrukkelijke gezamenlijke wens van d e verenigingen. Er m o e t e n r u i m t e n a a n w e z i g zijn die multifunctioneel inzetbaar zijn (vergaderfunctie, aanvullend sportieve functie). Functionaliteiten gericht op maatschappij en cultuur horen niet in Dorper Esch. Uitvoeringsplan Dorper Esch D e n e k a m p

14 Hoofdstuk 4 Variantenstudie en selectie Wat was het doel? We wilden inzicht krijgen in mogelijke varianten voor een toekomstig Dorper Esch. Het doel was om in deze fase uitsluitend varianten neer te leggen die richtinggevend zijn, zonder in details te geraken. We hebben een basis gelegd om in de volgende fase een verdiepingsslag aan te brengen in de kansrijke varianten. Wat hebben we gedaan? We hebben eerst gezocht naar de maximale 'bandbreedte' in varianten. Op basis van het Programma van behoefte bleek er een aanmerkelijk verschil tussen een accommodatie die voorziet in de meest primaire behoefte en een accommodatie die voorziet in maatwerk waarin zoveel mogelijk gebruikers zich kunnen herkennen. Daarom hebben we in de doorvertaling naar varianten drie niveaus onderzocht: een 'beperkte' accommodatie, een 'functionele' accommodatie en een 'complete' accommodatie. Voor elk niveau hebben we aangegeven in welke functionaliteit de accommodatie voorziet. IN STAND HOUDEN V 1 V2 V3 Beperkt functioneel compleet sporthal in stand houden in stand houden in stand houden wedstrijdbad afstoten in stand houden in stand houden recreatiebad afstoten afstoten in stand houden doelgroepenbad in stand houden in stand houden in stand houden ľ V4 V5 V6 Beperkt functioneel compleet sporthal in stand houden in stand houden in stand houden wedstrijdbad afstoten nieuwbouw nieuwbouw recreatiebad afstoten afstoten nieuwbouw doelgroepenbad in stand houden in stand houden in stand houden NIEUWBOUW V7 V8 V9 Beperkt functioneel ompleet sporthal nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw wedstrijdbad Afstoten nieuwbouw nieuwbouw recreatiebad Afstoten afstoten nieuwbouw doelgroepenbad nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw 13 Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp

15 Wat hebben we bereikt? V o o r deze fase w a s het belangrijkste aspect dat w e onderzocht hebben welke varianten kansrijk zijn i n h e t licht v a n h e t P r o g r a m m a v a n b e h o e f t e. D e z e a a n p a k h e e f t o n s inzicht g e g e v e n i n d e maatschappelijke effecten van de verschillende varianten. Wat zijn de belangrijkste resultaten? De toetsing van de varianten aan het P r o g r a m m a van behoefte heeft opgeleverd dat drie varianten kansrijk worden geacht voor een verdiepingsslag. Het betreft variant 1, variant 4 e n variant 5. V a r i a n t 5 k e n t verschillende u i t w e r k i n g e n ( m o g e l i j k h e d e n v o o r configuraties). V a r i a n t 3 w o r d t als nul-scenario m e e g e n o m e n. Deze varianten worden hieronder beschouwd. De beschouwing van d e varianten die niet kansrijk w o r d e n geacht zijn o p g e n o m e n in bijlage 4 a. Variant 1 g a a t u i t v a n i n s t a n d h o u d i n g v a n h e t d o e l g r o e p e n b a s s i n e n d e s p o r t h a l. H e t wedstrijdbassin e n h e t recreatiebassin k o m t t e v e r v a l l e n. Dit scenario leidt t o t h e t w e g v a l l e n v a n het verenigingsgebruik, e e n groot deel v a n h e t recreatief gebruik e n e e n klein deel v a n d e z w e m l e s s e n. O m d a t h e t a a n b o d a a n z w e m w a t e r b e p e r k t i s, k a n d i t efficiënt g e b r u i k t w o r d e n. H e t o n d e r h o u d is g e l i j k a a n h e t u i t v o e r e n v a n h e t o n d e r h o u d c o n f o r m d e o n d e r h o u d s p l a n n i n g, v o o r d e relevante gebouwdelen. Variant 4 i s g e l i j k a a n v a r i a n t 1 m e t d i e n v e r s t a n d e d a t n u w o r d t u i t g e g a a n v a n r e n o v a t i e o f v e r n i e u w e n v a n de sporthal. Dit zou de mogelijkheid g e v e n o m de sporthal t e verplaatsen nabij h e t doelgroepenbassin zodat een compactere accommodatie ontstaat. De ruimte tussen de sporthal en het doelgroepenbassin vervalt. Toets aan Programma van behoefte Deze varianten voldoen aan d ea u t o n o m e aspecten van het Programma van behoefte. De accommodatie is k l a a r v o o r d e d e m o g r a f i s c h e o n t w i k k e l i n g e n e n b l i j f t g e s c h i k t v o o r d e b i n n e n s p o r t. ouderen e nzorgbehoeftigen zullen m e t het kwalitatief hoogwaardige doelgroepenbad D e doelgroep bediend worden. D e b i j d r a g e in d e exploitatie zal v a n alle v a r i a n t e n h e t laagst u i t k o m e n, w a a r d o o r h e t r e l e v a n t is o m d e z e variant uit t e w e r k e n. V o o r d e primaire gebruikers v a n het wedstrijdbad zal i n deze variant g e e n r u i m t e zijn, w a t als nadeel m o e t w o r d e n m e e g e n o m e n i nde uiteindelijke beoordeling. Variant 3 g a a t u i t v a n i n s t a n d h o u d i n g v a n h e t g e h e l e c o m p l e x. H e t z w e m b a d b e z o e k z a l i n d e z e situatie m e t ongeveer dalen. O o k de z w e m b a d i n k o m s t e n zullen m e t dalen, terwijl d e kosten slechts m i n i m a a l zullen dalen, o m d a t de huidige exploitatie en openstelling in belangrijke m a t e in s t a n d b l i j v e n. V o o r h e t z w e m b a d b e t e k e n t d i t d a t t e g e n o v e r b i j n a d e z e l f d e i n s p a n n i n g v e e l l a g e r e financiële e n m a a t s c h a p p e l i j k e o p b r e n g s t e n s t a a n. D e o n d e r h o u d s p l a n n i n g blijft o n v e r a n d e r d e n e r w o r d e n g e e n investeringen g e d a a n. H e t lijkt o o k i n d e z e situatie niet w a a r s c h i j n l i j k d a t d e horeca in deze situatie rendabel t e e x p l o i t e r e n zal zijn als o n d e r d e e l v a n e e n sportcentrum. Die inkomsten vervallen. Toets aan Programma van behoefte D e z e v a r i a n t v o l d o e t n i e t a a n h e t P r o g r a m m a v a n b e h o e f t e, o m d a t u i t s l u i t e n d s p r a k e is v a n b e h o u d e n renovatie v a n het bestaande complex (in de huidige o m v a n g e n functies), zonder de configuratie af te s t e m m e n op de feitelijke behoefte. Deze variant geeft echter wel bestaansrecht, o m d a t het de situatie s c h e t s t bij o n g e w i j z i g d beleid. D e z e v a r i a n t g a a t uit v a n h e t c o n t i n u e r e n v a n h e t h u i d i g e c o m p l e x e n zal m o e t e n w o r d e n a f g e w o g e n als nul-variant. 14 Uitvoeringsplan Dorper Esch D e n e k a m p

16 Variant 5 v o o r z i e t in h e t b e h o u d v a n h e t d o e l g r o e p e n b a s s i n m e t e e n g e r e n o v e e r d e s p o r t h a l e n een nieuw wedstrijdbassin. Het recreatiebassin vervalt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid o m het wedstrijdbassin t e verplaatsen naar de locatie v a n het recreatiebassin. Dit biedt de mogelijkheid o m een s l i m m e combinatie v a n doelgroepenbassin en wedstrijdbassin t e m a k e n. Dit kan leiden t o t een doelmatige exploitatie. Door aanvullend e e n recreatieve strip aan t e leggen kan e e n aanbod g e r e a l i s e e r d d a t c o m p l e m e n t a i r is a a n h e t a a n b o d in d e o m g e v i n g ( N o r d h o r n ), w a a r d o o r h e t a a n b o d n i e t c o n c u r r e e r t, m a a r j u i s t s l i m g e b r u i k m a a k t v a n d e r u i m t e d i e b e s c h i k b a a r is in d e m a r k t. A a n g e z i e n o o k in d e z e v a r i a n t r e k e n i n g g e h o u d e n m o e t w o r d e n m e t e e n a f n a m e v a n b e z o e k zal d e n i e u w e a c c o m m o d a t i e m o e t e n v o l s t a a n m e t circa m 2 t o t m 2 a a n z w e m w a t e r. o n c r e e t b e t e k e n t d i t d a t e r, n a a s t h e t d o e l g r o e p e n b a s s i n v a n m 2, r u i m t e is v o o r e e n w e d s t r i j d b a s s i n m e t v i e r b a n e n, o f t e w e l m 2. H e t t o t a a l is d a n m 2, e x c l u s i e f r e c r e a t i e v e strip. Binnen deze variant kan gedacht w o r d e n aan een plusvariant waarin een 6 baans w e d s t r i j d b a d w o r d t gerealiseerd. V a n u i t d e b e h o e f t e g e r e d e n e e r d zal dit alleen d e r e c h t v a a r d i g e n zijn v o o r verenigingsgebruik. Toets aan Programma van behoefte D e z e v a r i a n t k a n in e e n basis- e n p l u s v a r i a n t v o l d o e n a a n alle a s p e c t e n v a n h e t P r o g r a m m a v a n behoefte. Er kan w o r d e n ingespeeld op demografie en de accommodatie kan compacter worden ingericht. Daarnaast biedt deze variant, afgezien v a n de werkelijke investeringskosten e n e x p l o i t a t i e k o s t e n, k a n s o m in t e g a a n o p d e m a a t w e r k e i s e n v a n d e v e r e n i g i n g e n. D e z e v a r i a n t m o e t nader worden uitgewerkt. onclusie E r z i j n n e g e n v a r i a n t e n b e o o r d e e l d a a n d e h a n d v a n h e t P r o g r a m m a v a n b e h o e f t e. G e b l e k e n is d a t drie varianten kansrijk w o r d e n geacht o m nader uit t e w e r k e n. Deze drie varianten hebben w e doorvertaald naar vijf relevantie opties v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g Dorper Esch, w a a r b i j de nul v a r i a n t d e s i t u a t i e w e e r g e e f t a l s d e h u i d i g e a c c o m m o d a t i e in s t a n d w o r d t g e l a t e n. 15 O p t i e 0 : in s t a n d h o u d e n h e l e c o m p l e x ( n u l - v a r i a n t ) Optie 1a: c o m p l e x grootschalig renoveren inclusief sporthal. W e d s t r i j d - en recreatiebassin afstoten. Optie 1b: complex grootschalig r e n o v e r e n, sporthal n i e u w b o u w e n t e g e n het doelgroepenbad aan. Wedstrijd- en recreatiebassin afstoten. Optie 2 a : c o m p l e x grootschalig renoveren inclusief sporthal, n i e u w b o u w wedstrijdbad 4 baans, recreatiebassin afstoten en toevoeging v a n een recreatiestrip nabij het wedstrijdbad. Geen tijdwaarneming en gedurende b o u w wedstrijdbad dicht. Optie 2b: c o m p l e x grootschalig renoveren inclusief sporthal, n i e u w b o u w wedstrijdbad 6 baans inclusief scorebord en elektronische t i j d w a a r n e m i n g, recreatiebassin afstoten en toevoeging v a n e e n recreatiestrip nabij h e t wedstrijdbad e n ( o u d e ) wedstrijdbad blijft o p e n t i j d e n s b o u w. Uitvoeringsplan Dorper Esch D e n e k a m p

17 Hoofdstuk 5 Uitwerking opties m e t functioneel p r o g r a m m a van eisen e n financiële u i t w e r k i n g Wat was het doel? Het doel van fase vijf w a s o m d e geselecteerde opties u i t fase vier uit t e werken t o t een functioneel p r o g r a m m a v a n e i s e n. O p basis v a n deze g e g e v e n s hebben w e d e opties m e t elkaar v e r g e l e k e n e n b e o o r d e e l d o p b a s i s v a n financiële g e v o l g e n e n m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g. Wat hebben we gedaan? Voor elke optie hebben w e een functioneel programma van eisen e n een vlekkenplan opgesteld. V e r v o l g e n s h e b b e n w e d e i n v e s t e r i n g s k o s t e n e n d e e x p l o i t a t i e l a s t e n b e r e k e n d. D a a r b i j is a a n d e batenkant d e ontwikkeling v a n h e t bezoekersaantal e n d e verhuur meegenomen. Bij d e e x p l o i t a t i e l a s t e n h e b b e n w e i n g e z o o m d o p d e p e r s o n e l e k o s t e n, d e v e r a n d e r i n g e n in e n e r g i e l a s t e n e n de i n v e s t e r i n g e n e n o n d e r h o u d s k o s t e n v a n r e n o v a t i e c.q. v e r n i e u w b o u w. Wat hebben we bereikt? W e h e b b e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e financiële e n m a a t s c h a p p e l i j k e c o n s e q u e n t i e s v a n v i j f o p t i e s v o o r e e n v e r n i e u w d e a c c o m m o d a t i e. W e hebben h i e r m e e d e basis gelegd v o o r de g e m e e n t e r a a d o m een besluit t e n e m e n over d e t o e k o m s t v a n Dorper Esch. Doordat w e o o k d e nul-variant (behoud van de huidige accommodatie) hebben a f g e w o g e n, hebben w e vast k u n n e n stellen dat de u r g e n t i e v o o r h e t n e m e n v a n e e n b e s l u i t h o o g is. Wat zijn de belangrijkste resultaten? Hieronder volgt een uiteenzetting van de opties met de belangrijkste bijhorende functionele eisen. V o o r een gedetailleerd functioneel p r o g r a m m a v a n eisen inclusief planning v o o r d e uitvoering e n wijze v a n aanbesteding w o r d t v e r w e z e n naar bijlage 5a: studie t o e k o m s t c o n f i g u r a t i e. Optie 0: ongewijzigd beleid (huidige situatie v o o r t z e t t e n ) Optie 0 gaat uit v a n instandhouding v a n het gehele c o m p l e x v a n d e Dorper Esch zoals het nu is, m a a r m e t een grootschalige renovatie. Alle noodzakelijke o n d e r h o u d w o r d t uitgevoerd. Daarbij w o r d t o o k e e n deel v a n het t o e k o m s t i g o n d e r h o u d m e e g e n o m e n. Er w o r d e n g e e n functionaliteiten t o e g e v o e g d. H e t blijft hetzelfde c o m p l e x. (Zie afbeelding op de v o l g e n d e pagina.) Een grootschalige renovatie gaat verder dan het onderhoud volgens d e meerjarenonderhoudsplannen. D e isolatie v a n het g e b o u w w o r d t verbeterd door vervanging v a n het d a k (gehele g e b o u w ) e n g e v e l p l a t e n bij d e s p o r t h a l. H e t a a n z i c h t v a n h e t c o m p l e x z a l m e e r e e n h e i d u i t s t r a l e n. De gebouwinstallaties ( W -, E-installaties) en totale verlichting w o r d e n gerenoveerd. De sporthal w o r d t verbeterd (naast d e gebouwschil o o k plafond e n kleedkamers). Het wedstrijdbad wordt gerenoveerd (plafond, bassin v e r n i e u w b o u w, perrons en beweegbare b o d e m over de helft van het b a d ) e n e r is r e k e n i n g g e h o u d e n m e t v e r v a n g i n g v a n o n d e r d e l e n v a n d e z w e m b a d i n s t a l l a t i e e n vaste inrichting v a n h e t complex. O o k in e e n beperkte vernieuwing v a n d e entree, p e r s o n e e l s r u i m t e, balie e n p a n t r y w o r d t v o o r z i e n. Afgezien v a n verbetering v a n d e dakisolatie e n gevels v a n d e sporthal, worden bij renovatie geen duurzaamheidsmaatregelen toegepast. G e d u r e n d e de renovatie zijn onderdelen v a n het g e b o u w niet toegankelijk. 16 Uitvoeringsplan Dorper Esch D e n e k a m p

18 ifïïïïīĩīļļlliïtl, Į.. f~f* - stroomvoorziening"^ \ ļ o ' totale complex f V : 1 ' techniek recreatiebad [jjl S j \ X f - ' l" w-bad ' - techniek rŕ I J - \ ' Rİ ' I " 1 - * ~ A sporthal (28 x 48) en.. "Ţ", ^ít V ^ / ' Z Z kleedruimten ļ ī ļ ļ' I J behouden of nieuwbouw j -1 ' i Sportcafe en wedstnjdbad L j,, ' keuken/bergmg' ^aì,"of ) ŕ ~ \ L i nieuwbouw ( recreatiebass.n met ~- ^ I ) horeca-corner Vervalt N x I i i «5 J ^ i - - u j z Htf\ n ~ ļ ruimen ~ T * - S - 5 ļ-ļ -'-p : -ļ - : i ^ ' ^ Y\ i I ", " ļ j d-bad -,,a r^-~t^jv^ \ ^ I : kleedruimte/douches I F "j ļ opslag r~ \, I It ŗs r ' ĩ ľ ^ I doelgroepenbad techniek I ļ ļ ļ I personeel m ', I J, F L ļl \ " L v^ ^vmmwļvtf \ J 1 Optie 0: behoud van het bestaande complex Optie 1 a en b Optie 1 gaat uit van instandhouding van de sporthal en het doelgroepenbassin. De overige voorzieningen worden afgestoten. Alle voor de sporthal en het doelgroepenbassin noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd. Daarbij wordt ook een deel van het toekomstig onderhoud meegenomen. Optie 1a is een sobere variant; functioneel wordt het wedstrijd- en het recreatiebassin niet behouden. Het relatief nieuwere doelgroepenbassin blijft wel behouden. Doordat de sporthal en het doelgroepenbassin ver uit elkaar liggen, ontstaat een langgerekt gebouw (zie ook vlekkenplan hieronder). Voor het gebouw dat overblijft wordt de dakbedekking vervangen (geïsoleerd), aanpassingen doorgevoerd aan (met name) de gebouwinstallaties en de verlichting vervangen. -' TJjjjjjjgĻ j J11T11 Ti; ^ v, 9 ^^^^^ fľ" stroomvoorziening *v ļ n [ Ļ j ļţ " -. totale complex V. sporthal (28 x 48) en.. T"~, "*" ļ 1 ^ X^/ - f Į kleedruimten r~j ļ ļ ~ - " behouden of nieuwbouw j J 1 Sportcafe en q II. ļ keuken/berging k- ì,. İ ZĮ 1 1 halen * l m doelgroepenbad 10 x 20 veriaoef ţ~t~ ' i B«h ^en ruiřnlen ļ ^1"*- 1 - ^ ŗ-, p Ţ I -ļįįe ņrļ ' ~ j " j ļ d-bad - B rļ " 7! ^ ļ ^ ^ - į į S^^^js^B I " I kleedruimteaiouches í 2j- 1 opslag ļ I I I j I p ļ ' I X I l ūoe! 6roepenbad techniek p e I ; í " ř e ' jü^- 1 -U-^, - - ' -. ; : I \vv\\\v\vvmļ\\t r Vlekkenplan optie 1a: behoud van sporthal en doelgroepenbad L J 1 17 Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp

19 Bij optie 1b wordt uitgegaan van nieuwbouw van de sporthal. Bij nieuwbouw gaan we uit van een sporthal van dezelfde maatvoering van 28 x 48 (met 3 zaaldelen) en een ruimere maatvoering voor bergingen en kleedkamers (6 in plaats van 4). We hanteren 1 scheidingswand. Een 2 e scheidingswand is nodig wanneer in de toekomst alle gymactiviteiten van de basisscholen in Dorper Esch zouden plaatsvinden. De tribune biedt plaats aan 200 toeschouwers. Door de sporthal nieuw te bouwen, ontstaat weer een compact sportcomplex, waarbij de sporthal op de plaats komt te liggen van het huidige wedstrijd- en recreatiebassin (zie vlekkenplan hieronder). 1 Nieuwbouw sporthal Sportcafe en keuken/berging - K í 1 receptie^. Tribune en kleedkamers yff doelgroepenbid 10x20 vergader _ ' ^ ' Behouden ruiptrlen pr p, -i i ^Į-.... ļ x " ļļ ļļ d-bad - B s-,,'? ļ.ļļ^s^j^įītť Sřļļŗ^^ļ '-- A -^- - ļ kleedruimte/douches Jį "j 1 opslag ļ I I- M j ~ * '" I -r - T f- J ļ doelgroepenbad techniek : ĩ ; í personecl J- *i j t.. l -. 1 ; : ļ \\\\V\VV\\V\\V\ļv\-f \ Vlekkenplan optie 1b: nieuwbouw van sporthal en behoud van doelgroepenbad u 1 Optie 1a en 1b zijn opties die in de bedrijfsvoering gunstig zijn (weinig personeel, energie, onderhoud), maar functioneel het meeste inleveren. Het grootste nadeel van optie 1b is net als optie 1a, dat de oppervlakte zwemwater teruggaat van 800 m2 naar 200 m2. Op grond van de bevolking zou circa 400 m2 zwemwater gangbaar zijn. Wat betreft de recreatieve zwemfunctie is er met de nieuwbouw in Nordhorn een goed alternatief beschikbaar. Voor het wedstrijdzwemmen moet ook een andere accommodatie worden gezocht. Optie 2 Optie 2 is een uitbreiding op optie 1, waarbij het wedstrijdbassin terug komt op de plaats van het huidige recreatiebassin. De sporthal blijft waar deze is en wordt opgeknapt. In optie 2a krijgt het wedstrijdbassin vier banen. In optie 2b krijgt het wedstrijdbassin zes banen. Ook wordt een recreatieve strip aangelegd. In optie 2a is uitgegaan van een 4-baans wedstrijdbassin (10 x 25 meter). Samen met het doelgroepenbassin (10 x 20 meter) ontstaat er een zwembad van 450 m2 en dat is passend voor het inwoneraantal van Dinkelland. De recreatieve strip met voorzieningen rekenen we daarbij niet als zwemvoorziening. Een bad met 4 banen voldoet aan de normen voor een D-accommodatie (zwemmen en waterpolo). Het wedstrijdbassin heeft een beweegbare bodem van 9 meter over de volle breedte. De beweegbare bodem vergroot de mogelijkheden van het wedstrijdbassin voor leszwemmen en aquasporten. 18 Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp

20 Perrons wedstrijdbassin De afmetingen van de huidige perrons van het wedstrijdbassin zijn groter dan de normen voor een of D accommodatie. Wij hebben voor de perronbreedte (kopse kant) aan de startzijde 5 meter gehanteerd en voor de keerzijde 2,5 meter. Voor de langszijden hanteren we 4 meter en 2,5 meter (exclusief 60 cm overloopgoten). In de nieuwe zwemzaal wordt aan één van de langszijden een warmtebank aangebracht (30 meter), die tevens dient als tribune. Kleedruimte De kleedruimte in het doelgroepenbassin blijft behouden. Voor het nieuwe wedstrijdbassin is 210 m2 gereserveerd voor aanvullende kleedruimte. In de huidige raming zijn 2 minder valide cabines inbegrepen. Daarmee wordt voldaan aan de behoefte om de capaciteit kleedruimte voor minder validen uit te breiden. In de ontwerpfase is dit een punt van uitwerking. Verenigingsruimte en berging In optie 2b is 50 m2 extra verenigingsruimte opgenomen en 80 m2 berging in de zwemzaal. De locatie van de verenigingsruimte is een punt van uitwerking (ontwerpfase). Medegebruik van beide vergaderzalen is daarbij ook mogelijk. Recreatieve voorzieningen In optie 2 is een recreatieve strip opgenomen. De invulling van deze strip wordt nader uitgewerkt in de ontwerpfase. Gedacht kan worden aan recreatieve elementen voor jong en/of oud. Fasering Bij optie 2a komt er een nieuw wedstrijdbassin op de plaats van het huidige wedstrijd- en recreatiebassin (kwart slag gedraaid). Daardoor is gedurende de bouw het wedstrijdbassin gesloten bij optie 2a. De zwemvereniging heeft in de regio geïnformeerd naar mogelijkheden om de bouwfase te overbruggen en die zijn er volgens de vereniging niet. Behoud van de (wedstrijd)zwemfunctie gedurende de bouw acht de zwemvereniging essentieel. illi i M lil ijl irrirn ^ ī ^^^^^ ÍT" stroomvoorziening ō f - -~ totale complex \ sporthal (28 x48) en i. Ţ "j " ~ T*^^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ Z l kleedruimten ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^V behouden of nieuwbouw f - 1 ' ] ļ Sportcafe en Ķ Berging en Ķ Techniek 1 [fē s^^kjįz. f---- keuken/berging verenibínpsruírrìte S ^ J n -ŗrļ ļ i ļ ļ Recreatieve strip 1 ',, -* fnieuwbouw^m ^^Bw J Zj " halen - I t ^ ^ ^ ^ I receptie ~ «OUneS ^ ' ~~ * 0 ņ ļľ ^"ļkleedkamerm. [ t ~į \ ^^^r doelgroepenbid 10x20 vergader. \ J ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ļ Behouden ruiŕrïïen 'i 1 -. ^^^^r ^ p * I kleedruimte/douches I ' A ' ļ J *ļ ĩopslag f^""* I 1 I [p,ļ ' T ľ~ 7 ļ doelgroepenbad techniek Vlekkenplan optie 2a: behoud van sporthal r n en ļ doelgroepenbad, P* *I E nieuwbouw - i van - J 4-baans. f,; wedstrijdbad.. 1 :. met recreatie L strip 19 Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp

RAADSVOORSTEL. Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch

RAADSVOORSTEL. Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch RAADSVOORSTEL Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch Voorgesteld raadsbesluit: - Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om optie 2b uit te werken tot

Nadere informatie

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Na 26 jaar, op fundamenten van 48 jaar oud, nadert Zwem- en golfslagbad Aquarena het einde van haar economische

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting Denekamp

Onderwijshuisvesting Denekamp Onderwijshuisvesting Denekamp Projectgroep Onderwijshuisvesting Denekamp VERSIE 01062017 DEF Inleiding Op 29 november 2011 heeft de gemeenteraad het rapport Samen Scholen 2030 vastgesteld. In dit rapport

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J.Ph. Engelvaart. No. B Dronten, 21 april Toekomstvisie zwembaden. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J.Ph. Engelvaart. No. B Dronten, 21 april Toekomstvisie zwembaden. Aan de gemeenteraad Portefeuille: J.Ph. Engelvaart No. B15.000507 Dronten, 21 april 2015 Toekomstvisie zwembaden Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van eindrapportage Toekomstvisie drie zwembaden

Nadere informatie

Onderwerpen haalbaarheidsonderzoek De onderwerpen in het haalbaarheidsonderzoek zijn onderverdeeld in vier aandachtsgebieden:

Onderwerpen haalbaarheidsonderzoek De onderwerpen in het haalbaarheidsonderzoek zijn onderverdeeld in vier aandachtsgebieden: BIJLAGE 1 Onderwerpen haalbaarheidsonderzoek Onderwerpen haalbaarheidsonderzoek De onderwerpen in het haalbaarheidsonderzoek zijn onderverdeeld in vier aandachtsgebieden: Zeewolde 1. Huidige situatie 2.

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Door de huidige staat van de installaties van zwembad Octopus loopt de gemeente Leusden voor het komende decennium grote risico s van extra kosten van

Nadere informatie

Een adequaat zwembadenaanbod voor Leidschendam-Voorburg. Robin Geritan Grontmij Marktplan

Een adequaat zwembadenaanbod voor Leidschendam-Voorburg. Robin Geritan Grontmij Marktplan Een adequaat zwembadenaanbod voor Leidschendam-Voorburg Robin Geritan Grontmij Marktplan Opdracht Mogelijke scenario s voor de toekomst maatschappelijke consequenties financiële consequenties risico s

Nadere informatie

NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017

NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017 NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017 Geachte lezer, Om te zorgen voor voldoende participatie van de gebruikers, ook van de recreatieve zwemmers, is er onder de recreatieve zwemmers in Enschede een enquête

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. VISIE OP DE OPGAVE 2. HET GEBOUW IN ZIJN OMGEVING 3. ARCHITECTUUR 4. HET FUNCTIONEEL ONTWERP 5. DUURZAAMHEID EN TECHNIEK 6.

INHOUDSOPGAVE 1. VISIE OP DE OPGAVE 2. HET GEBOUW IN ZIJN OMGEVING 3. ARCHITECTUUR 4. HET FUNCTIONEEL ONTWERP 5. DUURZAAMHEID EN TECHNIEK 6. INTRODUCTIE INHOUDSOPGAVE 1. VISIE OP DE OPGAVE 2. HET GEBOUW IN ZIJN OMGEVING 3. ARCHITECTUUR 4. HET FUNCTIONEEL ONTWERP 5. DUURZAAMHEID EN TECHNIEK 6. ONDERHOUD 7. HET PROCES 8. VRAGEN 1. VISIE OP DE

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Samenleving Inwonerszaken miranda.groot@oisterwijk.nl Voorstel tot het realiseren

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders. de raad van de gemeente Zeewolde. Nadere toelichting raadsvoorstel Voorbereidingskrediet renovatie en update Het Baken.

Burgemeester en Wethouders. de raad van de gemeente Zeewolde. Nadere toelichting raadsvoorstel Voorbereidingskrediet renovatie en update Het Baken. Van: Aan: Documentnummer: z170001667 Burgemeester en Wethouders Datum: 11 januari 2017 Onderwerp: de raad van de gemeente Zeewolde Nadere toelichting raadsvoorstel Voorbereidingskrediet renovatie en update

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 15 augustus Steller Documentnummer Afdeling. K.Hamstra z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 15 augustus Steller Documentnummer Afdeling. K.Hamstra z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling z60034352 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 522949 Nee R. Zijlstra Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee

Nadere informatie

Uitvoering Voorzieningenkaart 2030

Uitvoering Voorzieningenkaart 2030 Uitvoering Voorzieningenkaart 2030 Bijeenkomst 1 november 2016 http://www.oss.nl/voorzieningenkaart 1 november 2016 1 Gemeente Oss: Gert-Jan van der Flier Peggy Mulderij Sjoerd Naus 1 november 2016 2 Uitvoering

Nadere informatie

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan

Nadere informatie

Startnotitie. 'Uitgangspunten onderzoek privatisering zwembad'

Startnotitie. 'Uitgangspunten onderzoek privatisering zwembad' Startnotitie 'Uitgangspunten onderzoek privatisering zwembad' Oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 Bloesemakkoord... 3 Sportaccommodatiebeleid... 3 Inhoud startnotitie... 3 Huidige zwembad...

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

Samen kansrijk verbinden

Samen kansrijk verbinden Samen kansrijk verbinden Onderzoek naar de meerwaarde van de verbinding van scholen, binnensportaccommodaties, kulturhus en zwembad in Denekamp Gemeente Dinkelland Colofon Samen kansrijk verbinden Onderzoek

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

NIEUWBOUW ZWEMBAD WEZENLAND WELKOM

NIEUWBOUW ZWEMBAD WEZENLAND WELKOM WELKOM Hoe het begon: 5 maart 2015: 19.30u vergadering commissie M&M Agendapunt 8: RENOVATIE zwembad of NIEUWBOUW zwembad Voorkeur commissie: RENOVATIE Gevolgen voor ONZE club: bij RENOVATIE gaat het zwembad

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 17 januari 2017 R02S005/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken

Datum Agendapunt Documentnummer. 17 januari 2017 R02S005/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken Datum Agendapunt Documentnummer R02S005/z160031976 Onderwerp Voorbereidingskrediet renovatie en Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Start van de voorbereiding en uitwerking van een grootschalige renovatie

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK UITVOERING RAADSOPDRACHT BEHOUD HET ZWEMBAD DE WIEMEL

PLAN VAN AANPAK UITVOERING RAADSOPDRACHT BEHOUD HET ZWEMBAD DE WIEMEL PLAN VAN AANPAK UITVOERING RAADSOPDRACHT BEHOUD HET ZWEMBAD DE WIEMEL Opdrachtgever Opdrachtnemer Bestuurlijk: Helm Verhees Ambtelijk: Nellie van Leeuwen Ambtelijk: Marie-Michèle Stokbroeks en Frank Verspa

Nadere informatie

Hoofdlijnen Programma van eisen en wensen Renovatie/gedeeltelijke nieuwbouw Sportcomplex Het Baken

Hoofdlijnen Programma van eisen en wensen Renovatie/gedeeltelijke nieuwbouw Sportcomplex Het Baken Hoofdlijnen Programma van eisen en wensen Renovatie/gedeeltelijke nieuwbouw Sportcomplex Het Baken Hoofdopzet te behoeve van de gemeenteraad; dit is geen gedetailleerd, technisch Programma van Eisen zoals

Nadere informatie

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve.

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Algemeen. Dorpshuis De Groeve is in 2002 ingrijpend gerenoveerd en verdubbeld kwa grootte. Het dorpshuis is nu ca. 260 m2 groot. Normaal gesproken zijn gebouwen

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 27 september 2016 R12S001/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken

Datum Agendapunt Documentnummer. 27 september 2016 R12S001/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken Datum Agendapunt Documentnummer R12S001/z160031976 Onderwerp Voorbereidingskrediet renovatie en Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Start van de voorbereiding en uitwerking van een grootschalige renovatie

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen AGENDA Park Leudal-Oost visie Definitiefase Proces Varianten Overleg / Discussie varianten Vervolg Klankbordoverleg 26 mei 2015 VISIE GEBIED Verenigingen Onderwijs Ongeorganiseerd Bedrijfsleven Natuur

Nadere informatie

Zwem verder in Zwemcentrum Rotterdam.

Zwem verder in Zwemcentrum Rotterdam. Zwem verder in Zwemcentrum Rotterdam. Geopend vanaf 22 januari. De laatste zwemdag in Zwembad Charlois is op 24 december. Alle actuele informatie vindt u op rotterdamzwemt.nl/charlois Het nieuwe Zwemcentrum

Nadere informatie

NIEUWBOUW KOERBELT 2.0 RIJSSEN-HOLTEN. OLCO Mark Westra

NIEUWBOUW KOERBELT 2.0 RIJSSEN-HOLTEN. OLCO Mark Westra NIEUWBOUW KOERBELT 2.0 RIJSSEN-HOLTEN OLCO Mark Westra Inhoud presentatie 1. Opgave & uitgangspunten 2. Visie op opgave 3. Toelichting zwembad 4. Toelichting sporthal 5. Technische uitgangspunten 6. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4).

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4). BIJLAGE 2. Betreft: Uitwerking uitkomsten onderzoek opwaarderen/renoveren/wegwerken achterstallig en onderhoud, alsmede onderzoek exploitatiescenario bij 16 en 12 weken openstellingperiode openluchtbaden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel *BR *

Raadsvoorstel *BR * Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 oktober 2017 Ankie van Tatenhove Registratienummer BR1700114 Onderwerp Scenario s toekomst de Snip Gevraagde beslissing Op basis van het vastgestelde vastgoedbeleid

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

Opdrachtformulering vervolgonderzoek zwembad in Veldhoven

Opdrachtformulering vervolgonderzoek zwembad in Veldhoven Opdrachtformulering vervolgonderzoek zwembad in Veldhoven Beschrijving situatie Zwembad Den Ekkerman maakt onderdeel uit van sportcomplex Den Ekkerman en is gevestigd aan de Wal 152 te Veldhoven. Van het

Nadere informatie

Commissie Samenleving / Raad College van B & W Resultaten marktverkenning privatisering zwembad

Commissie Samenleving / Raad College van B & W Resultaten marktverkenning privatisering zwembad Keuzenota Aan: Commissie Samenleving / Raad Van: College van B & W Onderwerp: Resultaten marktverkenning privatisering zwembad Portefeuillehouder: H.A. Driessen / M. Melissen Datum collegebesluit: 9 mei

Nadere informatie

d r o m e n d e n k e n d o e n zwembaden sporthallen turnhallen multifunctionele centra

d r o m e n d e n k e n d o e n zwembaden sporthallen turnhallen multifunctionele centra d r o m e n d e n k e n d o e n zwembaden sporthallen turnhallen multifunctionele centra Dromen werkelijkheid maken, ambities vertalen naar realiteit, planningen en berekeningen omzetten in haalbaar projectmanagement.

Nadere informatie

Breder gebruik Pius X en OLV Geboortekerk

Breder gebruik Pius X en OLV Geboortekerk Breder gebruik Pius X en OLV Geboortekerk Eindpresentatie onderzoek naar mogelijkheden voor de toekomst Parochieavond 2 december 2015 Vanavond Eindpresentatie Juni: analyse Nu: vooral conclusies Pius X

Nadere informatie

opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente

opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente project Sportcentrum De Dinkel Twente fase voorlopig ontwerp datum 17.04.2012 projectnr. 2011.20 Colofon Voorliggend ontwerp is tot stand gekomen in

Nadere informatie

Ophalen krediet vervangingsinvestering zwembad Kardinge. LTA ja: Maand 3 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA

Ophalen krediet vervangingsinvestering zwembad Kardinge. LTA ja: Maand 3 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Ophalen krediet vervangingsinvestering zwembad Kardinge Registratienr. 6168027 Steller/telnr. Ellen.Brakel/ 63 06 Bijlagen 1 Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012 Sport en Bewegen 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening b Begroting sport en bewegen en collegeproducten 2012 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen b

Nadere informatie

Is dit de manier? Verplichtingen. Onderdeel 2: De sportaccommodaties. Danny Floren. Wat is wettelijk verplicht voor gemeenten?

Is dit de manier? Verplichtingen. Onderdeel 2: De sportaccommodaties. Danny Floren. Wat is wettelijk verplicht voor gemeenten? Onderdeel 2: De sportaccommodaties Danny Floren Is dit de manier? Mondje dicht tijdens het zwemmen Bezoekers van Oostenrijkse openbare zwembaden wordt gevraagd de mond gesloten te houden tijdens het zwemmen

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Voorzieningenkaart Macharen

Voorzieningenkaart Macharen Voorzieningenkaart 2016-2030 Macharen Wat is er gedaan Algemeen Na de dorpsraad van oktober heeft een groep bewoners het initiatief genomen actie te ondernemen t.b.v. de voorzieningenkaart; Hieruit is

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 1 mei 2017 R05S013/ z

Datum Agendapunt Documentnummer. 1 mei 2017 R05S013/ z Datum Agendapunt Documentnummer R05S013/ z170021389 Onderwerp Scenario s vernieuwing sportcomplex Initiatiefvoorstel Zeewolde Beoogd effect Uiterlijk per 1 oktober 2017 meerdere scenario s, een advies

Nadere informatie

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 6 september 2016 1 Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 Startbijeenkomst 6 september 2016 http://www.oss.nl/voorzieningenkaart 6 september 2016 2 Agenda Welkom door Dorpsraad Stand van zaken en

Nadere informatie

Excerpt Gemeenteraad Rotterdam VITALE VERENIGINGEN 2017

Excerpt Gemeenteraad Rotterdam VITALE VERENIGINGEN 2017 Excerpt Gemeenteraad Rotterdam VITALE VERENIGINGEN 2017 Inleiding & samenvatting Inleiding Rotterdam Sportsupport spant zich in voor vitale sportverenigingen, streeft er naar sport toegankelijk te maken

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: 2016.20480 Onderwerp : Voorstel inzake sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl. Informatieavond 28 november 2012

Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl. Informatieavond 28 november 2012 Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl Informatieavond 28 november 2012 Agenda Opening 19.30 u. Welkom door wethouder Wolthof 19.30 u. Presentatie ambtelijk advies 19.40 u. Pauze 20.30 u.

Nadere informatie

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Memo nummer 1 aan H. Nouwens Sportbedriijf Oosterhout van P. Zuurbier Oranjewoud datum 27 april 2011 project Exploitatie opzet zwembad Oosterhout projectnummer 238250 betreft Doorrekening exploitatie nieuw

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Collegevoorstel P Onderwerp Aanbesteding beheer en exploitatie zwembad De Wetering

Collegevoorstel P Onderwerp Aanbesteding beheer en exploitatie zwembad De Wetering Collegevoorstel P Onderwerp Aanbesteding beheer en exploitatie zwembad De Wetering Openbaar Beslispunten 1. De uitgangspunten voor de aanbesteding van het beheer en de exploitatie van het zwembad De Wetering

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W.nr.: 08.0205, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden. BESLUITEN 1 Kennis te nemen van het Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden, Grontmij/Marktplan,

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Raadscommissie gemeente Reusel - De Mierden 8 september 2015 Laride Vastgoedstrategie Procesmanagement Projectmanagement Beheer en

Nadere informatie

Additionele kosten ten laste van zwembadexploitatie Alphen aan den Rijn

Additionele kosten ten laste van zwembadexploitatie Alphen aan den Rijn Additionele kosten ten laste van zwembadexploitatie Alphen aan den Rijn Hopman Andres Consultants BV Hoevelaken, 4 juni 2008 Expl08-102.806/AEA/RvK Inhoudsopgave Inleiding 3 Exploitatielasten 3 Kapitaallasten

Nadere informatie

STARTNOTITIE TOEKOMSTVISIE SPORT- EN RECREATIECENTRUM DE BRAKE

STARTNOTITIE TOEKOMSTVISIE SPORT- EN RECREATIECENTRUM DE BRAKE STARTNOTITIE TOEKOMSTVISIE SPORT EN RECREATIECENTRUM DE BRAKE INLEIDING In de afgelopen periode is in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad van Nunspeet een second opinion uitgevoerd

Nadere informatie

Transitieatlas: een instrument om voorzieningen in samenhang te optimaliseren

Transitieatlas: een instrument om voorzieningen in samenhang te optimaliseren Transitieatlas: een instrument om voorzieningen in samenhang te optimaliseren Een gevolg van de demografische transitie is dat er verschillende mismatches ontstaan tussen de vraag naar en het aanbod van

Nadere informatie

Doelstelling. Toekomstbestendig Ontwikkeling leeftijdsopbouw Duurzaam in energiegebruik. Binnen het maximum subsidiebedrag: 250.000 p.j.

Doelstelling. Toekomstbestendig Ontwikkeling leeftijdsopbouw Duurzaam in energiegebruik. Binnen het maximum subsidiebedrag: 250.000 p.j. Doelstelling Zwembad voor Alle doelgroepen peuters/kleuters, les, ouderen Alle zwemmers recreanten, banenzwemmen Alle verenigingen wedstrijd/polo, C.R.B., duiken, Vrijstad Toekomstbestendig Ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 245277

Raadsvoorstel Nummer: 245277 Raadsvoorstel Nummer: 245277 Datum: 31 maart 2015 Hoort bij collegeadvies nummer: 246415 Datum raadsvergadering: 21 mei 2015 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Toekomst zwembad Octopus Voorgesteld

Nadere informatie

SLOTBIJEENKOMST DUURZAME ACCOMMODATIES 19 MEI 2015

SLOTBIJEENKOMST DUURZAME ACCOMMODATIES 19 MEI 2015 SLOTBIJEENKOMST DUURZAME ACCOMMODATIES 19 MEI 2015 Welkom Leon Geilen, wethouder Leefomgeving, wijkgericht werken en welzijn Deelnemers vanuit Gemeente Sittard-Geleen Corry de Koster Projectmanager Eugene

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Herinrichting Sportpark IJsseloever

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Herinrichting Sportpark IJsseloever Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14114 Datum : 19 juni 2012 Programma : Sport Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M. van

Nadere informatie

Alternatief plan nieuwbouw Theater aan de Parade

Alternatief plan nieuwbouw Theater aan de Parade College van B&W 24 / 05 / 17 Alternatief plan nieuwbouw Theater aan de Parade Raadsvoorstel Theater aan de Parade 1a. Historie: 2011, 2012 2011, keuze voor nieuwbouw - op basis van brede discussie over

Nadere informatie

Zwembad Scharlakenhof

Zwembad Scharlakenhof Zwembad Scharlakenhof 2015-2016 halfjaaroverzicht Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof 2015/2016 Inleiding Voor u ligt het half jaar verslag van het tweede exploitatiejaar van het zwembad Scharlakenhof,

Nadere informatie

Voorstel De raad voor te stellen: 1. Akkoord te gaan met het beëindigen van het project verbouw en renovatie sportcentrum De Kemmer

Voorstel De raad voor te stellen: 1. Akkoord te gaan met het beëindigen van het project verbouw en renovatie sportcentrum De Kemmer Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/76 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Projecteinde sportcentrum De Kemmer Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

PLEIDOOI DOORONTWIKKELING HUIS VAN EEMNES TEN BEHOEVE VAN BEHOUD, VERSTERKEN EN VERBETERING VAN VOORZIENINGEN EN LEEFBAARHEID VOOR DE GEMEENSCHAP VAN

PLEIDOOI DOORONTWIKKELING HUIS VAN EEMNES TEN BEHOEVE VAN BEHOUD, VERSTERKEN EN VERBETERING VAN VOORZIENINGEN EN LEEFBAARHEID VOOR DE GEMEENSCHAP VAN Eemnes, 28 maart 2018. Onderwerp: Pleidooi Stichting Huis van Eemnes/St. De Hilt & Bibliotheek Gooi en meer in het kader van de noodzakelijke doorontwikkeling van het Huis van Eemnes als gemeenschapshuis

Nadere informatie

Betaalbare leefbaarheid Visie (maatschappelijk) vastgoed. Datum en versienummer: 6 maart 2013, versie 3.0

Betaalbare leefbaarheid Visie (maatschappelijk) vastgoed. Datum en versienummer: 6 maart 2013, versie 3.0 Betaalbare leefbaarheid Visie (maatschappelijk) vastgoed Datum en versienummer: 6 maart 2013, versie 3.0 I Visie: Betaalbare leefbaarheid De gemeente heeft zowel maatschappelijk vastgoed in eigendom, zoals

Nadere informatie

DORDRECHT l imi j. de gemeenteraad

DORDRECHT l imi j. de gemeenteraad DORDRECHT l imi j Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht. n1 Datum 10 mei 2016 Ons kenmerk

Nadere informatie

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1 SPC360: specificeren, programmeren en contracteren Andere contractvormen In de utiliteitsbouw worden steeds vaker andere contractvormen toegepast. Het zijn tools die hun oorsprong vinden in de wereld van

Nadere informatie

WAT KAN EEN SPORTBEDRIJF DOETINCHEM VOOR U BETEKENEN?

WAT KAN EEN SPORTBEDRIJF DOETINCHEM VOOR U BETEKENEN? WAT KAN EEN SPORTBEDRIJF DOETINCHEM VOOR U BETEKENEN? Ter voorbereiding op de thema-avond van 26 januari: 10 vragen en antwoorden over een mogelijk sportbedrijf in Doetinchem 1. Waarom een sportbedrijf?

Nadere informatie

Project ABC Actief Betrokken Club

Project ABC Actief Betrokken Club Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Activiteiten voor ouderen met achterstand in bewegen en participatie korfbalvereniging NKC 51 in Nijverdal Colofon Dit format is gebaseerd op uitgaven van het

Nadere informatie

Deze notitie beschrijft achtereenvolgens de het College gevraagde punten a tot en met d, achterliggende informatie vindt u in de bijlagen.

Deze notitie beschrijft achtereenvolgens de het College gevraagde punten a tot en met d, achterliggende informatie vindt u in de bijlagen. Renovatieplan zwembad De Meer Inleiding Op 12 juli 2012 heeft het College van de gemeente Culemborg aan de Raad van Commissarissen (RvC) van N.V. Sportfondsenbad-Culemborgde opdracht gegeven om een alternatief

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0594 B.15.0594 Landgraaf, 26 mei 2015 ONDERWERP: Visienota Accommodatiebeleid Landgraaf Raadsvoorstelnummer: 29 PROGRAMMA

Nadere informatie

Zwembadvisie Enschede Sessie 2: Prestatief, Educatief, Zorg en ouderen. 29 mei 2017 Geert Bertijn Robert Klein

Zwembadvisie Enschede Sessie 2: Prestatief, Educatief, Zorg en ouderen. 29 mei 2017 Geert Bertijn Robert Klein Zwembadvisie Enschede Sessie 2: Prestatief, Educatief, Zorg en ouderen 29 mei 2017 Geert Bertijn Robert Klein 1. Terugkoppeling hoofdpunten vorige sessies a. Prestatief zwemmen b. Educatief zwemmen c.

Nadere informatie

Beleidsregels sport (2005 en verder)

Beleidsregels sport (2005 en verder) (2005 en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sport Beheerstaken: 530.90 Overige kosten sportbeoefening, functienummer 2. Uitgangspunten van beleid De uitgangspunten ten aanzien van de stimulerende taak

Nadere informatie

STARTBIJEENKOMST WIJKACCOMMODATIEBELEID WOENSDAG 6 JULI 2016

STARTBIJEENKOMST WIJKACCOMMODATIEBELEID WOENSDAG 6 JULI 2016 STARTBIJEENKOMST WIJKACCOMMODATIEBELEID WOENSDAG 6 JULI 2016 AVONDPROGRAMMA 20.00-20.10 uur Opening door projectwethouder H. Litjens 20.10-20.30 uur Toelichting achtergrond, proces en planning 20.30-21.30

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur Plan van Aanpak Trillingen Meteremo PHS Meteren Boxtel Datum 23 september 2014 Bijlage(n) processchema Onderwerp Plan van Aanpak trillingen PHS Meteren Boxtel 1. Inleiding In het kader van Project Hoogfrequent

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. Visie sportaccommodaties gemeente Ooststellingwerf

1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. Visie sportaccommodaties gemeente Ooststellingwerf 1 Visie sportaccommodaties 2015-2030 gemeente Ooststellingwerf 1. Inleiding Het onderzoek door Drijver en Partners naar de toekomst van de sportaccommodaties in Ooststellingwerf is afgerond. Het bestaat

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 17 januari 2012 Onderwerp Raadsbrief: Moderniseren zwembad de Fluit en toekomstig beheer sportcomplex de Fluit Categorie B Verseonnummer 643663 /

Nadere informatie

2.2 Scenario s Sport Voetbal

2.2 Scenario s Sport Voetbal Voetbal Voetbalvelden Midden-Limburg: gezonde richtlijn 2025 Handhaven Sluiten Gemeenten -1,8 mln. 6,5 mln. 23 accommodaties met samen 90 velden blijven behouden Voetbal Voetbalvelden Midden-Limburg: consequenties

Nadere informatie

Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties

Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties 1 Kennis- en Innovatieplatform voor buitensportvoorzieningen BSNC ontwikkelt vakinhoudelijke kennis over aanleg, onderhoud, beheer en

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Protestantse gemeente Het Vierkant. Visie op de Toekomst

Protestantse gemeente Het Vierkant. Visie op de Toekomst Protestantse gemeente Het Vierkant Visie op de Toekomst Inhoud. 1. De opdracht. 2. Gemeenteleden. 3. De toekomst van de Prot. Gem. Het Vierkant 4. Financiële middelen 5. Advies en tijdpad 1. De opdracht

Nadere informatie

Wensen voor een uitbreiding aan de gymzaal Oud Adegeesterlaan

Wensen voor een uitbreiding aan de gymzaal Oud Adegeesterlaan Wensen voor een uitbreiding aan de gymzaal Oud Adegeesterlaan Opgesteld door gymnastiekvereniging Avanti, in overleg met Slank en Kwiek 23 juni 2008 1, Inleiding Gymnastiekvereniging Avanti heeft al jaren

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017

VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017 VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017 AGENDA 19.30 19.40 uur Opening door avondvoorzitter Ton Weekers 19.40 20.20 uur Presentatie voorzieningenplan 20.20 20.30 uur

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 376480 Datum : 8 november 2016 Programma : Onderwijs, sport en cultuur Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

WELKOM Agenda van de avond

WELKOM Agenda van de avond WELKOM WELKOM Agenda van de avond Welkom Wat is de bedoeling Wat is een Open Club Maatschappelijke opbrengst Gebiedsontwikkeling Toekomst Open Club Klimmen Vragen / discussie DOELSTELLING 8 november 2016

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel investeringen sportaccommodaties (zaaknummer )

Bijlage bij raadsvoorstel investeringen sportaccommodaties (zaaknummer ) Bijlage bij raadsvoorstel investeringen sportaccommodaties (zaaknummer 00360318) In deze bijlage wordt dieper ingegaan op de verschillende investeringsverzoeken: Kleedgebouw RKVV Nieuwkuijk De capaciteitsbehoefte

Nadere informatie

Marktverkenning nieuwbouw zwembad Hellevoetsluis

Marktverkenning nieuwbouw zwembad Hellevoetsluis Marktverkenning nieuwbouw zwembad Hellevoetsluis Gemeente Hellevoetsluis Datum 31 maart 2016 Referentie 1575RF In opdracht van Gemeente Hellevoetsluis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Opdracht en achtergrond

Nadere informatie

23 DEC 20H. GEMEENTE ASTEN inqekomen. vereniging l f f \ Gemeente Asten t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus AG ASTEN

23 DEC 20H. GEMEENTE ASTEN inqekomen. vereniging l f f \ Gemeente Asten t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus AG ASTEN vereniging l f f \ ons middelbaa r onderwijs \^ J GEMEENTE ASTEN inqekomen Gemeente Asten t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 29 572 AG ASTEN nr; 23 DEC 2H Afd.: Tilburg, 16 december

Nadere informatie

Serviceflats grote kans voor innovatie van zorg- en woonsector

Serviceflats grote kans voor innovatie van zorg- en woonsector Serviceflats grote kans voor innovatie van zorg- en woonsector Enschede, 8 april 2011 SVF/LH/11/51 Lennart Homan MSc ir. Bernhard Hoeksma TimesLab Capitool 42 7521 PL Enschede Tel. +31 (0)53 433 9033 info@timeslab.nl

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Uitbreiding Binnensportaccommodaties Sliedrecht

Uitbreiding Binnensportaccommodaties Sliedrecht Uitbreiding Binnensportaccommodaties Sliedrecht Opdracht Onderzoek haalbaarheid uitbreiding De Stoep Is er met een vergelijkbare last meer kwaliteit te realiseren? parkeerdruk voor omgeving niet geschikt

Nadere informatie