Subsidies in bedrijf. Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidies in bedrijf. Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging"

Transcriptie

1 Nummer 48, november 2012, Jaargang 15 Subsidies in bedrijf Nieuwsbrief voor een helder beeld van subsidieregelingen Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging Het is duidelijk dat het Nederlandse subsidielandschap sinds enige tijd in beweging is. Vorig jaar zijn op initiatief van Minister Verhagen negen topsectoren gedefinieerd die elk hun eigen kansrijke gebieden voor innoverend Nederland in kaart hebben gebracht. Door deze In 2013 wordt ingezet op het: 1. inzetten op de gedefinieerde topsectoren en Nederland internationaal sterk positioneren; 2. ruimte bieden aan innovatief ondernemerschap; 3. bevorderen van duurzame welvaart met oog voor mens en natuur; 4. werken aan duurzame productie en ketens in land- en tuinbouw en visserij; 5. werken aan een toekomstbestendige energievoorziening. nieuwe aanpak zijn er in het afgelopen jaar slechts weinig subsidieregelingen opengesteld. Inmiddels hebben de verschillende topsectoren hun programmalijnen bekend gemaakt en staan zij in de startblokken om Nederland weer een innovatie-impuls te geven. Of wij dat ook direct terug kunnen zien in het Belastingplan en de begrotingen die op Prinsjesdag 2012 zijn gepresenteerd? Wij hebben een aantal interessante zaken betreffende subsidies voor u op een rijtje gezet. Topsectorenbeleid Als resultaat van de Topsectoren die begin 2012 hun speerpunten hebben gepresenteerd, starten in 2013 verschillende Topconsortia voor Kennis en Innovatie (ook wel TKI s genoemd). Binnen deze TKI s gaan de overheid en bedrijfsleven samen zorgdragen voor Inhoudsopgave 4. Overijssel: een nieuwe energieregeling 6. Particuliere investeerders geven boost aan innovatieplannen in het MKB 8. Finance for International Business: helpt bij het realiseren van uw plannen in het buitenland meer uitgaven aan R&D. Zo willen zij de Nederlandse positie in de negen topsectoren stimuleren. Om deze privaat-publieke samenwerking verder te bevorderen, introduceert de overheid volgend jaar een generiek vormgegeven TKI-toeslag. Deze manifesteert zich in twee vormen: Inzet van TKI-toeslag en de Grondslag voor TKI-toeslag. Enkel TKI s kunnen deze toeslagen aanvragen om zo consortia te stimuleren. Ieder TKI geeft zelf in haar eigen programma aan hoe dit gerealiseerd gaat worden. De meeste van deze programma s zijn momenteel nog in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat deze TKI s, tevens overlegorganen tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, zelf programma s en projecten definiëren. Projecten bestaan uit samenwerkingen tussen bedrijven en kennisinstellingen, waarbij de crux zit in dat kennisinstellingen een financiële bijdrage ontvangen van de bedrijven, die daarvoor deels uit de TKI-toeslag worden gecompenseerd. Een beperkt aantal TKI s organiseert tevens open calls, waarbij ook bedrijven voor een overheidsbijdrage in aanmerking komen. Uiteraard houdt Berenschot u ervan op de hoogte wanneer een call wordt opengesteld die voor u interessant kan zijn. Om te zorgen dat ook het MKB maximaal kan meedoen aan het onderzoek van de TKI s heeft iedere TKI een MKB-loket ingericht. Dit loket moet kennis over de TKI s verspreiden binnen de topsectoren en de positie van het MKB in EU-programma s zoals Horizon 2020 en Eureka/Eurostars versterken. Nummer 48 November

2 Innovatieprestatiecontracten Aan een IPC-project werken MKB-ers die niet met elkaar verbonden zijn in een groep (over een periode van maximaal twee jaar) aan collectieve- en aan eigen innovaties. Zij worden hierbij begeleid door een penvoerder. De bovengrens van de eerste schijf waarover het hoge subsidiepercentage wordt toegekend, wordt verhoogd van naar Het S&O-uurloon wordt naar boven afgerond op hele euro s in plaats van op een veelvoud van 5. In 2013 zullen de Innovatieprestatiecontracten (IPC) nauwer op het Topsectorenbeleid worden aangesloten. In de volgende tenderbeoordelingen voor IPC-projecten is het tendercriterium topsectoren toegevoegd. Dit houdt in dat MKB-ers samen met partijen uit de topsectoren invulling kunnen gaan geven aan de ambities en de agenda s van de topsectoren. De subsidie voor u als deelnemer aan een IPC-project bedraagt 40% van de subsidiabele kosten voor de uitvoering van de innovatieplannen met een maximum van euro. Minimaal 20% van deze kosten moeten aan collectieve activiteiten worden besteed. Een innovatieplan van een MKB-deelnemer dat in aanmerking komt voor de maximale subsidie, bedraagt minimaal euro. De minimale projectomvang van een projectplan bedraagt euro. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2013 een volgende tender opengesteld. Heeft u ideeën voor een project? En wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor dit programma? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden. John Eisses, kantoor s-hertogenbosch, WBSO & RDA Met de WBSO (Wet Bevordering Speuren Ontwikkelingswerk) kunt u voor bepaalde R&D-projecten een korting aanvragen op uw loonkosten. Deze regeling wijzigt op enkele vlakken: Het subsidiepercentage in de eerste schijf wordt verlaagd van 42% naar 38% en het starterstarief wordt verlaagd van 60% naar 50%. Het percentage van de tweede schijf blijft 14%. De melding van de realisatie van de WBSO-uren verandert ook. Eerder gold dat wanneer men meer dan 90% van de uren had gerealiseerd, men geen melding hoefde te maken. Vanaf 2013 geldt dat er altijd een melding moet worden gedaan. Dit sluit aan op de verplichtingen voor de RDA, waarbij ook altijd een melding van de realisatie moet worden gedaan. Binnen de RDA (Research- en Development Aftrek) kunnen kosten en uitgaven (de niet-loonkosten) worden gesubsidieerd die direct gekoppeld zijn aan WBSO-activiteiten. In 2012 was het nettovoordeel 10%: 40% van de goedgekeurde RDA-kosten/uitgaven of 40% van het forfaitaire bedrag op basis van de goedgekeurde S&O-uren kan opgevoerd worden als aftrekpost in aangifte winstbelasting (VpB/IB). In 2013 wordt het voordeel naar verwachting iets groter: waarschijnlijk wordt het aftrekpercentage verhoogd naar 54%. Wilt u weten wat dit concreet voor uw onderneming betekent? Neemt u voor een goed en helder advies vrijblijvend contact met ons op en informeer naar uw mogelijkheden. John Eisses, kantoor s-hertogenbosch, Green Deals Green Deals: afspraken tussen overheid en initiatiefnemers van duurzame projecten om zich gezamenlijk in te zetten voor het succes van die projecten, bijvoorbeeld door wettelijke barrières te verlagen. Ook in 2013 kunnen burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden die oplossingen hebben om efficiënter en duurzamer te leven en te werken, hun initiatief aanmelden bij de Rijksoverheid. Zo wil de overheid knelpunten wegnemen door praktische afspraken te maken om een groene economie te bevorderen én een betere afstemming tussen economie en ecologie te realiseren. Daarnaast is onlangs een subsidieregeling gepubliceerd die voortkomt uit een Green Deal die minister Verhagen een half jaar geleden heeft gesloten met het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie. Dit jaar was het voor u als ondernemer mogelijk om subsidie aanvragen voor uw plannen om de druk van uw bedrijf op de natuur te verminderen. Hiervoor moet uw bedrijf afkomstig zijn uit één van de volgende sectoren: agrofood, energie, chemie, tuinbouw en uitgangsmaterialen, water, logistiek, life sciences and health of toerisme. Met behulp van de subsidie kan uw bedrijf pilotprojecten uitvoeren waarvan de overheid de helft betaalt. Per project wordt niet meer dan een half miljoen euro uitgekeerd. Voor een periode van vijf jaar is hiervoor in totaal 10 miljoen beschikbaar. Naar verwachting zal volgend jaar weer een nieuwe tender worden opengesteld. Bertus Postma, kantoor s-hertogenbosch, 2 Nummer 48 November 2012

3 SDE+ De SDE+ betreft een subsidie op de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie gedurende de looptijd van de beschikking (afhankelijk van het type installatie is die 5 tot 15 jaar). EL&I blijft de opwekking van duurzame energie stimuleren. Hiervoor is volgend jaar 1,4 miljard beschikbaar via het SDE+. Deze regeling is bedoeld om het verschil tussen kostprijs en marktprijs van duurzame energie op te vangen. De investeerder ontvangt een bepaald subsidiebedrag per geleverde eenheid duurzame energie. De nieuwe subsidieronde is bestemd voor alle installaties die volgend jaar een beschikking ontvangen en waarvan de toegekende subsidie gedurende maximaal 15 jaar wordt uitgekeerd. In 2012 was een budget van 1,7 miljard beschikbaar. Sociaal-economisch beleid: ESF in de toekomst De Subsidieregeling ESF (Europees Sociaal Fonds) is gericht op de ondersteuning van projecten voor mensen die moeilijk zelfstandig een baan kunnen vinden, evenals op de scholing van werknemers om ze beter toe te rusten op veranderingen op de arbeidsmarkt. In de begroting van het ministerie van SZW wordt aandacht besteed aan de ESF. Deze interessante regeling loopt volgend jaar officieel af. U kunt momenteel dan ook geen aanvragen meer indienen. Er zijn wel al plannen voor een vervolgperiode: De verwachting is dat het beschikbare budget voor deze periode wel flink zal dalen ten opzichte van de huidige periode. Wij verwachten dat vanaf januari 2014 hiervoor weer aanvragen kunnen worden ingediend. Wilt u meer informatie over de ESF ? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Kim Vereijken, kantoor s-hertogenbosch, Heeft u inspirerende ideeën voor een duurzaam project? En wilt u weten wat de eventuele subsidiemogelijkheden zijn? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden. Bertus Postma, kantoor s-hertogenbosch, Daarnaast wordt zeer waarschijnlijk ingezet op twee thema s: 1. (re-)integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; 2. bevordering van duurzame arbeidsinzet van werkenden. Nummer 48 November

4 Overijssel: een nieuwe energieregeling In 2020 moet 20% van de voorziene energiebehoefte in de provincie worden bespaard en verduurzaamd. Om dit te bewerkstelligen geeft de provincie Overijssel een extra impuls aan het opwekken van nieuwe energie en aan het realiseren van energiebesparing door haar inwoners. Dit gebeurt door investeringen in onder meer nieuwe energiebronnen zoals biomassa, zonne-energie en aardwarmte. Met dit nieuwe financieringsprogramma wil de Provincie Overijssel bijdragen aan het slimmer en zuiniger gebruik van energie, aan lastenverlichting voor de burgers, een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstof en meer werkgelegenheid. Het programma biedt een brede waaier aan subsidieregelingen waarbij de kans groot is dat er één op uw situatie van toepassing is indien u ondernemer bent in Overijssel. Energiefonds De focus van dit fonds ligt op het creëren van werkgelegenheid bij bedrijven binnen de provincie. Daarnaast richt het zich op het stimuleren van innovaties bij bedrijven, woningcorporaties en particulieren bij investeringen in nieuwe energiebronnen. Voor dit fonds is een bedrag van 250 miljoen beschikbaar. Duurzame Energieopwekking en Besparing Deze subsidiemogelijkheid geldt voor alle inwoners, ondernemingen en gemeenten in Overijssel voor investeringen op het gebied van (gebouw-gebonden) energiebesparing, energieopwekking, optimalisatie van bedrijfsprocessen of zonne-energie. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de netto-investering en maximaal per aanvrager. Haalbaarheidsstudies Nieuwe Energie & Energiescans Bedrijven of gemeenten komen in aanmerking voor een subsidie voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie naar energieopwekking of -besparing en voor stimuleringsprojecten voor energiescans. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van Gemeentelijk Energieloket 2.0 Gemeenten kunnen subsidie krijgen voor de realisatie van een gemeentelijk energieloket 2.0. Dit is een informatiepunt gericht op het informeren van particuliere woningeigenaren over energiebesparende maatregelen in bestaande woningen. De subsidie bedraagt per gemeente tot Logistieke Biomassa Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor logistieke biomassaprojecten. Dit zijn projecten waarbij organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van het oogsten/ transport van biomassa en bio-energie centraal staat. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten en maximaal per aanvraag. Rijden op Groengas en Elektriciteit Subsidie wordt verstrekt voor de aanschaf of lease van een nieuw elektrisch-, aardgas- of dual fuel -voertuig. Afhankelijk van de voertuigcategorie bedraagt de subsidie per aan te schaffen voertuig tot Deze subsidiemogelijkheid geldt voor alle inwoners, ondernemingen en gemeenten van de provincie Overijssel. Energiebesparing MKB-Bedrijven Deze subsidie wordt verleend voor de kosten van uitgevoerde energiebesparende maatregelen die voortkomen uit het energieonderzoek dat een onderneming heeft laten uitvoeren (Geld-terug-actie). De subsidie bedraagt ten hoogste 25% van de subsidiabele kosten tot maximaal per vestigingsadres. 4 Nummer 48 November 2012

5 MKB-Lening voor Energiebesparing MKB-bedrijven kunnen subsidie krijgen voor investeringen in energiemaatregelen ten behoeve van bedrijfsgebouwen of processen. Dit gebeurt in de vorm van een rentekorting van ten hoogste 3% op een energielening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Duurzaamheidpremie Particulier Deze premie wordt verstrekt aan particulieren voor gerealiseerde isolatiemaatregelen aan een bestaande woning of een bonuspremie voor twee gerealiseerde isolatiemaatregelen en een gezamenlijke aanvraag. Deze bedraagt voor de duurzaamheidspremie 300 tot 600 en voor de bonuspremie per woning per aanvrager 300. Duurzaamheidslening Particulier De subsidie wordt hier in de vorm van een rentekorting op een duurzaamheidslening verstrekt voor isolatie en duurzaam opwekken van energie in de eigen woning. De rentekorting bedraagt ten minste 0,5% en ten hoogste 3%. De belangrijkste voorwaarden bij al deze regelingen zijn: De onderneming moet fysiek in Overijssel gevestigd zijn; een particulier moet minimaal een jaar in Overijssel wonen; Projecten moeten energiebesparende maatregelen of duurzame energie opwekkingsvoorzieningen betreffen; De energiemaatregelen moeten zijn aangebracht of uitgevoerd na 1 juli Voor wie is dit nieuwe energieprogramma interessant? Afhankelijk van de regeling komen zowel bedrijven, gemeenten, woningcorporaties en particulieren in aanmerking die gevestigd zijn in Overijssel. Bij sommige regelingen kunnen alleen MKB-ondernemingen subsidie krijgen. Ziet u aanknopingspunten? Heeft u een bedrijf gevestigd in Overijssel, werkt u bij een gemeente of woningcorporatie in Overijssel of woont u in Overijssel en bent u geprikkeld door het bovenstaande? Wilt u meer informatie over één van de regelingen of aanvullende voorwaarden? Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs bij Berenschot. Claudi van der Vegt Kantoor Deventer Telefoon (0570) Nummer 48 November

6 Risicokapitalisten geven boost aan innovatieplannen in het MKB We moeten ons uit de recessie innoveren is een veelgehoorde uitspraak. Uiteindelijk zal de oplossing van de economische tegenspoed toch weer moeten komen uit groei en vernieuwing. Daarbij richten de ogen zich vooral op het MKB als banenmotor van de economie. Maar om als bedrijf te kunnen innoveren en groeien, heb je naast een duidelijke visie en strategie ook de financiële middelen nodig. En laat daar nu juist de bottleneck zitten voor het innovatieve MKB dat zich geconfronteerd ziet met een zeer krappe kredietmarkt en een afkalvend subsidieinstrumentarium. Van een op de drie MKB-ers wordt momenteel de lening afgewezen. Bedrijven zouden voor hun financiering minder naar banken moeten kijken en meer naar investeerders van risico kapitaal. Risicokapitaal biedt namelijk een goede oplossing om innovatie en groei te financieren. Nadenken over nieuwe financieringsbronnen De steeds strengere regelgeving en het toezicht op de banken en verzekeraars noopt het innovatieve MKB om na te denken over de vermogensbronnen waarmee zij de ontwikkeling van hun bedrijf de komende 5 tot 10 jaar gaan financieren. De banken zijn terughoudend en in tegenstelling tot grote (beursgenoteerde) ondernemingen is het MKB over het algemeen niet in staat om financiering op de kapitaalmarkt aan te trekken door middel van een emissie van aandelen of obligaties. Daarnaast deed de heer Boele Staal (voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken) eerder dit jaar al publiekelijk de uitspraak dat het bedrijfsleven voornamelijk MKB- minder afhankelijk moet zijn van bancaire financiering en dat er behoefte is aan alternatieve aanbieders van (risicodragende) financiering. De betrokkenheid van deze risicodragende investeerders kan bovendien ook de hefboom zijn voor het verkrijgen van bankfinanciering. De overheid staat overigens niet helemaal buitenspel; zij verschaft wel leningen en garanties, maar slechts onder bepaalde voorwaarden en nooit voor 100% van de kosten. Wij zien dat door deze ontwikkelingen de behoefte aan extern eigen vermogen in de vorm van risicokapitaal toeneemt. En niet alleen bij innovatieve start ups. Ook stabiele groeibedrijven bij wie het niet is gelukt om bankfinanciering te verkrijgen of die de risico-opslagen te hoog vinden, komen steeds vaker terecht bij verstekkers van risicokapitaal. Vormen van risicokapitaal Er zijn verschillende vormen van risicokapitaal, onder andere: crowd funding; informal investors (business angels); venture capital; private equity; publieke fondsen. Wat deze vormen van elkaar onderscheidt, zijn de bron (de aard van de verstrekkers), de omvang van de investering en de levensfase waarin de onderneming zich bevindt. Crowd funding Dit is een beetje een vreemde eend in de bijt, maar wel een interessante vorm van seed capital. Crowd funding is namelijk booming. Dat was het al in de VS, maar ook in Nederland wordt dit steeds meer een factor van belang. Via online platforms kan een breed publiek geld investeren in een project, product of bedrijf. Vooralsnog betreft het veel creatieve of culture initiatieven waar reguliere geldschieters door de beperkte omvang geen brood in zien. In de media echter verschijnen steeds vaker berichten over bedrijven die met succes projecten via crowd funding gefinancierd hebben. Zo is het de Nederlandse onderneming GreenGraffiti eerder dit jaar gelukt om haar financiering van op te halen via het ABN AMRO crowdfundingplatform Seeds. Via het Amerikaanse platform Kickstarter wist een bedrijf onlangs zelfs meer dan $ 10 miljoen op te halen voor de ontwikkeling van een horlogemerk. Informal investors Informal investors (ook wel business angels genoemd) zijn meestal vermogende (ex-)ondernemers die vooral investeren in innovatieve starters en jonge, snelgroeiende bedrijven. Meestal gebeurt dit in de vorm van een minderheidsaandeel. De informal investor is graag nauw betrokken bij het bedrijf en helpt het succes te verhogen door de inzet van eigen kennis en netwerk. Investeringen hebben bij voorkeur betrekking op de (pre-)startfase en de eerste groei en kunnen oplopen tot 1 miljoen euro. Soms zelfs tot een veelvoud daarvan als men samenwerkt met andere informal investors in een speciaal opgericht investeringsverhikel. Het is niet ongebruikelijk dat de informal investor kapitaal verstrekt om een aanvullende bankfinanciering voor de doelonderneming los te krijgen ter grootte 6 Nummer 48 November 2012

7 van een factor 2 of 3 op het door de informal investor beschikbaar gestelde bedrag. Venture Capital Venture capital is de early stage vorm van private equity. Venture capitalisten investeren in veelbelovende bedrijven die middelen nodig hebben voor bijvoorbeeld groei, reorganisatie, verzelfstandiging of een overname. Deze bedrijven kennen een hoog risicoprofiel, maar ook een hoge verwachte return on investment (ROI). Het gaat om aandelenbelangen minderheids- en meerderheidsbelangen van tussen de en 50 miljoen in verschillende financieringsronden na het behalen van mijlpalen. Het doel van venture capital is om zijn return te halen uit de verkoop van het bedrijf of door het bedrijf naar de beurs te brengen. Private equity Dit is hetzelfde als venture capital maar dan voor meer volwassen (later stage, mature) bedrijven. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de private equity een belangrijke bijdrage levert aan de werking van financiële markten en innovatie en daarmee aan de economische groei en werkgelegenheid. In Nederland zijn participatiemaatschappijen de belangrijkste aanbieders van private equity kapitaal. Zij nemen vooral een belang in niet-beursgenoteerde bedrijven en kopen daarmee zeggenschap. De meeste participatiemaatschappijen in Nederland zijn actief in het MKB. Participatiemaatschappijen investeren bedragen van enkele tot vele tientallen en soms honderden miljoenen in situaties van (snelle) groei, reorganisatie en verzelfstandiging (buy outs). Met de stimuleringsmaatregel Groeifaciliteit probeert de overheid de kapitaalverstrekking van private equity fondsen aan het MKB te bevorderen, door de investeringsrisico s voor de private equity s deels af te dekken. Publieke fondsen: een mix van publiek en privaat Regionale ontwikkelingsmaatschappen hebben tot doel de regionale economie te versterken. Een instrument daartoe is een investeringsfonds waarmee ze veelbelovende bedrijven risicodragend kunnen ondersteunen. Deze investeringsfondsen mogen doorgaans tot 1,5 miljoen euro per onderneming investeren per 12 maanden. Dergelijke steun is alleen toegestaan als er sprake is van een aantoonbaar kapitaalmarktfalen en de steun de private fondsen niet verdringt. In de regel treedt dit kapitaalmarktfalen op in de valley of death waar een bedrijf in haar early development stage doorheen moet trekken en waar private financiers niet voor warm lopen of vanwege het hoge risico ook zeer hoge returns eisen. Hier vult een publiek investeringsfonds dus een kapitaalgat. Daarnaast zetten regionale overheden steeds vaker zogeheten revolverende fondsen op waarmee zij middels kredieten, garanties of (achtergestelde) leningen risicodragend willen investeren in bedrijven. Veel van de oude subsidieregelingen van deze overheden wordt omgezet naar deze revolverende fondsen. Tenslotte kunt u voor technische innovatie als ondernemer nog steeds een beroep doen op stimuleringsmaatregelen als het Innovatiefonds MKB+, de WBSO, de RDA en de IPC. Hierbij is het voor u belangrijk om te weten dat de Rijksoverheid meer geld wil gaan steken in fondsen zoals het MKB+ en Garantiefonds en het Borgstellingskrediet. Voor een succesvol beroep op deze fondsen is het noodzakelijk dat er ook sprake is van private investeringen. Deze private investeringen werken zodoende als hefboom om publieke fondsen aan te kunnen spreken. De voordelen van de particuliere investeerder Wat het gros van de verschillende vormen van risicokapitaal verbindt, is dat de verstrekkers mede-eigenaar worden in de onderneming. Zij lopen risico: is de onderneming waarin ze investeren succesvol dan maken ze winst, gaat het mis dan verliezen ze hun geld. Hoewel er bij veel mkb-ers veel weerstand bestaat tegen het inleveren van zeggenschap en zelfstandigheid, zijn er ook veel voordelen te benoemen die gepaard gaan met het aantrekken van risicokapitaal, zeker wanneer het venture capital of private equity betreft: ze bieden een lange termijn financiering met eigen vermogen dat een solide basis vormt voor groei van het bedrijf; ze brengen kennis over van strategische, financiële, commerciële en operationele gebieden; ze zetten hun netwerk in om groeidoelstellingen te helpen realiseren, zoals het creëren van een doorbraak in een bepaalde markt. Met venture capital en private equity haalt u als onderneming zodoende een strategische partner in huis. Dit pleit ervoor om de mogelijkheden van een participatiemaatschappij of venture capitalist serieus in overweging te nemen. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën, producten en diensten, voor de versterking van werkkapitaal of voor groeiplannen en uitbreidingsinvesteringen. Maar waar te beginnen? Ondersteuning Berenschot Berenschot biedt een unieke mix van expertise op het gebied van strategie & organisatieadvies, corporate finance, innovatiesubsidies en risicokapitaal. Bovendien beschikken wij over een goed netwerk van publieke en private investeerders. Onze kennis en netwerken zetten wij graag voor u in door u te ondersteunen bij: het vaststellen van de financieringsbehoefte in relatie tot de visie en strategie van uw bedrijf; het vormgeven de propositie (business) van uw bedrijf; het matchen van de propositie van uw bedrijf met de criteria van investeerders; het adviseren van uw bedrijf over de impact van private equity voor uw bedrijf; het opstellen van een kwalitatief goede propositie/ investeringsvoorstel; het begeleiden van uw bedrijf bij de dealmaking met de risicokapitalist. Bel ons voor een goed gesprek over deze nieuwe vormen van financiering van uw ambities. Martijn Röfekamp of Johan Stuiver kantoor Groningen Telefoon (050) Nummer 48 November

8 Finance for International Business: helpt bij het realiseren van uw plannen in het buitenland Bent u MKB-ondernemer en ziet u kansen voor uw bedrijf in China, Colombia, India, Vietnam of Zuid-Afrika? Met de regeling Finance for International Business (FIB) maakt de overheid het mogelijk uw plannen financieel te realiseren. Wat houd de regeling in? Met de FIB-regeling investeert de overheid op deal-by-deal basis mee met een financier. Hierbij geldt dat de overheid maximaal 35% van het financieringsbedrag zal verstrekken (tot maximaal euro) en de overige 65% wordt door een professionele financier verstrekt. Doordat de overheid daadwerkelijk voor een deel meefinanciert, zijn financiers eerder bereid uw plannen te financieren. Enkele belangrijke voorwaarden zijn: u investeert in bedrijfsgoederen, opstart/uitbouw van productiefaciliteiten en verkoopkantoren en/of werkkapitaal; uw onderneming en de nieuw op te zetten activiteit hebben voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectief; de afgelopen 12 maanden zijn er niet meer middelen voor derden aan de onderneming onttrokken dan noodzakelijk is voor een redelijk te verwachten bedrijfsvoering, zoals dividenduitkeringen; de financiering wordt niet gebruikt om eerder aan de onderneming verstrekte financiering te vervangen; u zorgt ervoor dat noch de eerste wezenlijke toeleverancier, noch de onderneming waarin de nieuwe activiteiten worden verricht, gebruik maken van kinder- of dwangarbeid. Deadline U kunt uw aanvraag indienen tot en met 31 december De overheid verdeelt het subsidie plafond (bedraagt 6 miljoen voor 2012) op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Dus wees er snel bij Colofon Deze uitgave van Berenschot bv verschijnt tweemaal per jaar en is kosteloos voor relaties. Bent u geïnteresseerd in een abonnement, neem dan contact op met Berenschot bv, s-hertogenbosch (073) Wij zijn gevestigd in: Deventer, de heer ir. Peter van Rijsbergen, telefoon (0570) Groningen, de heer drs. Martijn Röfekamp, telefoon (050) Utrecht, de heer Fons de Zeeuw MSc, telefoon (030) s-hertogenbosch, de heer ir. John Eisses, Diepenbeek (B), mevrouw Sophie Hayen, telefoon +32 (0) Eindredactie: Berenschot s-hertogenbosch, mevrouw drs. Suzanne Aslander,, fax (073) Internetadres: Hoewel bij het samenstellen van dit document met grote zorgvuldigheid wordt gehandeld, bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd is verouderd of onjuist/onvolledig is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen of nagelaten op basis van deze uitgave. Gehele of gedeeltelijke overname uit deze uitgave is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Neem contact met ons op om vrijblijvend uw mogelijkheden te bespreken. Ingrid van Straten Kantoor s-hertogenbosch Telefoon (073) Nummer 48 November Oktober 2012

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Innovatie-instrumenten voor bedrijven

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Financiële regelingen, fiscale voordelen en adviesdiensten voor de ondernemer Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Als ondernemer wilt u vooruit. Voor sommigen van u

Nadere informatie

Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014

Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ministerie van Economische Zaken Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014 Roland Starmans Manager Product Ontwikkeling Bancair, Investment

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013)

2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013) 2. Innovatie 2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013) De WBSO regeling is bedoeld om ondernemingen te stimuleren op het gebied van technologische innovatie.

Nadere informatie

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering Een beknopt overzicht van de financieringsmogelijkheden die de overheid u kan bieden. Ondernemingsfinanciering Introductie Als ondernemer moet u snel en eenvoudig kunnen zien hoe de overheid kan helpen

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen met de Rabobank.

Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Ron Droste, commercieel directeur. Rabobank Den Haag en omgeving Rabobank en duurzaamheid Coöperatieve organisatievorm Klant- en maatschappelijk belang als uitgangspunt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23199 21 december 2011 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 december 2011, nr.

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

Navigatie topsectoren

Navigatie topsectoren Navigatie topsectoren Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium 1 Versie oktober 215 Beleidsthema s en doelen topsectoren Specifiek beleid, ondersteunend aan doelen Bedrijvenbeleid:

Nadere informatie

Stapelen van financieringen

Stapelen van financieringen Stapelen van financieringen Hoe werkt het In deze speakernote leest u de thema s die voorbij kwamen in het seminar over het stapelen van financieringen. U kunt zo op uw gemak nog eens nalezen wat de mogelijkheden

Nadere informatie

Curatoren middag 2015

Curatoren middag 2015 Curatoren middag 2015 Alternatieve financieringsvormen Wat zijn de mogelijkheden in het huidige financieringslandschap 11 november 2015 Spreker: Onderwerpen 1. Financieringsbehoefte bedrijfsleven 2. Veranderende

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013

Ondernemen en innoveren in 2013 Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Huizen, november 2013 1 Introductie Als ondernemer wilt u vooruit.

Nadere informatie

Ondernemingsfinanciering. _ De overheid helpt

Ondernemingsfinanciering. _ De overheid helpt Ondernemingsfinanciering _ De overheid helpt 2 Introductie Om uw bedrijfsplannen te realiseren heeft u geld nodig. De overheid kan u helpen bij het financieren van uw ondernemingsactiviteiten. In deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 242 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Topsectoren. Bouwstenen van Bedrijvenbeleid. Hoofdstuk: In opdracht van DG Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken

Topsectoren. Bouwstenen van Bedrijvenbeleid. Hoofdstuk: In opdracht van DG Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken Bouwstenen van Bedrijvenbeleid Hoofdstuk: Topsectoren In opdracht van DG Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken Klik hier voor de handleiding van deze presentatie Versie maart

Nadere informatie

Subsidiekansen.. SLIMME FINANCIERING VAN INNOVATIES. Wim Kan zei ooit: Subsidie is kunstmest. Maar hoeveel kunstmest is er nog?

Subsidiekansen.. SLIMME FINANCIERING VAN INNOVATIES. Wim Kan zei ooit: Subsidie is kunstmest. Maar hoeveel kunstmest is er nog? Jelle Oomen SLIMME FINANCIERING VAN INNOVATIES WAT ZIJN DE HUIDIGE MOGELIJKHEDEN Subsidiekansen.. Wim Kan zei ooit: Subsidie is kunstmest. Maar hoeveel kunstmest is er nog? ER ZIJN GELUKKIG NOG KANSEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Bob Meijer Lancering TKI Wind op Zee Tenders 2015 30 januari 2015

Bob Meijer Lancering TKI Wind op Zee Tenders 2015 30 januari 2015 Bob Meijer Lancering TKI Wind op Zee Tenders 2015 30 januari 2015 2015 First come, first served Januari 2015 Subsidieregelingen TKI Wind op Zee 2015 onder voorbehoud de officiële regeling is leidend 2

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013

Nadere informatie

IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID

IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie Op 14 juni 2013 kan er opnieuw worden ingeschreven voor de IPC- regeling. Deze subsidieregeling

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/

Provinciaal blad nr. 2013/ Provinciaal blad nr. 2013/0115269 Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 2 april 2013 kenmerk: 2012/0094563 gepubliceerd op: 3 april 2013 inwerkingtreding

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Inleiding Eind vorig jaar/begin dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe subsidieregelingen beschikbaar gekomen. Voor ondernemers maar ook voor

Nadere informatie

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf.

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Deelnemersreglement project Nieuwe energie in bedrijf Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Versie: 1 januari 2014 De

Nadere informatie

DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen. Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis. 19 oktober 2016

DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen. Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis. 19 oktober 2016 DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis 19 oktober 2016 Beleidsthema s en doelen innovatie 1 Generiek spoor: ruimte voor ondernemers Doelen: NL

Nadere informatie

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers De overheid vindt het belangrijk om innovatieve ondernemers te ondersteunen. Daarom zijn er een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen ontwikkelt. Wij bespreken

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, april 2014 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Inleiding Jaarlijks brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie

Nadere informatie

Overheidsregelingen. bij zakelijke kredietverlening. Borgstellingskrediet. De Europese Investeringsbank (EIB)

Overheidsregelingen. bij zakelijke kredietverlening. Borgstellingskrediet. De Europese Investeringsbank (EIB) Overheidsregelingen bij zakelijke kredietverlening De Europese en Nederlandse overheden helpen ondernemers op verschillende manieren om zo economische groei en innovatie te stimuleren. Enkele subsidies

Nadere informatie

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015 Kansen voor Financiering in de Zaanstreek 7 december 2015 Kansen voor Financiering 2 Maar zo kan het ook! 3 Kansen voor Financiering Noord-Holland Gezamenlijk initiatief van Provincie Noord-Holland en

Nadere informatie

Fiscale subsidies voor innovatie. Fiscale subsidies voor innovatie 21-11-2014. Introductie. Fiscale subsidies voor innovatie:

Fiscale subsidies voor innovatie. Fiscale subsidies voor innovatie 21-11-2014. Introductie. Fiscale subsidies voor innovatie: Introductie : WBSO RDA Innovatiebox Afschrijving ineens Innovatiekrediet WBSO RDA Innovatiebox Afschrijving ineens Innovatiekrediet Loonheffingen: korting 35% IB: extra aftrek IB/VPB: investeringsaftrek

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

Fiscaal innoveren en financiering

Fiscaal innoveren en financiering Fiscaal innoveren en financiering Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Ministerie van Economische Zaken Martin Otten Team Energie Innovatie&Financiering T: 088-602 3185 E: martin.otten@rvo.nl Innovatiebeleid

Nadere informatie

Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT. RvT maart 2013

Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT. RvT maart 2013 Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT RvT maart 2013 Het topsectorenbeleid Overheid, Rijksdient voor ondernemend Nederland Tenders voor Demo, pilot en Early adapter projecten Topcluster voor

Nadere informatie

Alternatieve financiering de facts and figures

Alternatieve financiering de facts and figures SUBtracers international subsidy consultants Alternatieve financiering de facts and figures SUBtracers.com Alternatieve financiering: de facts and figures In financieel lastige tijden wordt het voor ondernemers

Nadere informatie

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper 26.01.16 Verdien geld met innovatie Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper In dit whitepaper: Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1258251 Behandelend ambtenaar : T.M.J. van de Schoot Directie/afdeling : Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 279 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Inleiding Jaarlijks brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Overheid. Utrecht, 3 oktober René Kamphuis

Financieringsmogelijkheden Overheid. Utrecht, 3 oktober René Kamphuis CE Financieringsmogelijkheden Overheid Utrecht, 3 oktober 2016 René Kamphuis Voor Informatie en advies, financiering, netwerken, het vinden van zakenpartners en wet- en regelgeving. Financieringsinstrumenten

Nadere informatie

Recepten voor succesvol financieren

Recepten voor succesvol financieren Recepten voor succesvol financieren Masterclass Bio Based Economy Utrecht, 15 feb 2013 Annemieke Busch Rol MKB financiering bij AgNL Wegwijzer voor de MKB 'er binnen AgNL op financieringsgebied. Borgstellingskrediet,

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, november 2013 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden?

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Kennisdocument Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Divisie NL Energie & Klimaat Martin Otten T: E:

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Divisie NL Energie & Klimaat Martin Otten T: E: Financieringsen fiscale regelingen Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Divisie NL Energie & Klimaat Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nl Levensfasen onderneming Valley

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG PIM DIEPSTRATEN Doorn, 1 december 2015 AGENDA 1 Financieringsstrategie zorginstelling 2 Huidige financiers en het WFZ 3 Perspectief investeerder op de zorgmarkt 4 Alternatieve

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland Economie is hèt belangrijkste thema in deze coalitieperiode 195

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Growth Capital Fund BV

Growth Capital Fund BV Growth Capital Fund BV Groei en ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groeibedrijven vormen een belangrijke aanjager van de economie. Sommige bedrijven groeien spectaculair, anderen laten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Ondernemen in de kansrijke groeimarkten van de Topsectoren

Ondernemen in de kansrijke groeimarkten van de Topsectoren Ondernemen in de kansrijke groeimarkten van de Topsectoren Syntens, Maart 2013 Paul d Hond pdh@syntens.nl Voorbeeld: Ambitie Innovatiecontract: Topsector High Tech Systemen en Materialen De topsector

Nadere informatie

Ondersteuning projecten duurzaam vervoer en DKTI-Transport. Erik van de Burgwal 5 september 2017

Ondersteuning projecten duurzaam vervoer en DKTI-Transport. Erik van de Burgwal 5 september 2017 Ondersteuning projecten duurzaam vervoer en DKTI-Transport Erik van de Burgwal 5 september 2017 Ontwikkelfases en instrumenten subsidies leningen garanties en borgstellingen 1. subsidies 2. leningen 3.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15825 20 maart 2017 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 maart 2017, nr. WJZ/17031858, tot wijziging

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie slim en innovatief ondernemen

Welkom. Kennissessie slim en innovatief ondernemen Welkom Kennissessie slim en innovatief ondernemen Programma Introductie Innovatie landschap Fiscale en subsidieregelingen voor innovatie Praktijkcase: Rena Electronica Samen ondernemen en samen innoveren

Nadere informatie

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities I N V E S T E R E N I N O N T W I K K E L I N G Ideeën Plannen Het is tijd voor de NOM! Ambities Missie De NOM is de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Dit is niet

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2015/0029181

Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 3 februari 2015 kenmerk: 2015/0023181 gepubliceerd op: 4 februari 2015 inwerkingtreding

Nadere informatie

Subsidie- & innovatieadvies. De brug tussen kans en succes

Subsidie- & innovatieadvies. De brug tussen kans en succes Subsidie- & innovatieadvies De brug tussen kans en succes 2 3 Wilt u snel duidelijkheid over de haalbaarheid van uw subsidieaanvraag en een hoge kans op honorering? Zoekt u naar manieren om een hoger rendement

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Doel Het doel van de Seed-faciliteit is: De onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt zodanig stimuleren en mobiliseren, dat technostarters in hun kapitaalbehoefte

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies; Besluit: Artikel I

CONCEPT. De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies; Besluit: Artikel I CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ/17038299, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodules PPS-toeslag onderzoek

Nadere informatie

Geld Vrijmaken voor Ondernemers

Geld Vrijmaken voor Ondernemers Masterclass Geld Vrijmaken voor Ondernemers Het zijn turbulente tijden voor ondernemers. Een interessante Overname, een tijdelijke dip in de omzet, opzetten van nieuwe business, overal is geld voor nodig.

Nadere informatie

KAPITALE KANSEN SLIM GELD VOOR AMBITIEUZE ONDERNEMERS

KAPITALE KANSEN SLIM GELD VOOR AMBITIEUZE ONDERNEMERS KAPITALE KANSEN SLIM GELD VOOR AMBITIEUZE ONDERNEMERS Marcel Kleijn Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) 5 juli 2011 INHOUD Over de AWT Advies Kapitale kansen Financiering van innovatie

Nadere informatie

We W t e-t en e n re g re e g lg e e lg v e in v g in. g

We W t e-t en e n re g re e g lg e e lg v e in v g in. g Wet- en regelg 20 november 2014 Wet- en regelgeving. SBK NMD versie 1.6. 1 PRODUCT ONGETOETST SBK NMD versie 1.6. 6 PRODUCTEN ONGETOETST gem. 0,70 Bron: Vakblad Bouwregels in de prak tijk augustus

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Fiches van Private financieringsbronnen IPO-project Slim financieren

Fiches van Private financieringsbronnen IPO-project Slim financieren Fiches van Private financieringsbronnen IPO-project Slim financieren Private equity/investeringsfonds Ampere Equity Fonds Aandeelhouders zijn APG, PGGM, Delta Lloyd and Rabobank. Focus op productie duurzame

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

Belangrijk voor uw business case: stimuleringsregelingen. Bertus Postma

Belangrijk voor uw business case: stimuleringsregelingen. Bertus Postma Belangrijk voor uw business case: stimuleringsregelingen Bertus Postma 1 Onderwerpen Berenschot Algemene ontwikkelingen stimuleringsregelingen Relatie met projectfasering Regionale regelingen Geothermie:

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij medegefinancierd door Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zijn een duurzame en efficiënte

Nadere informatie

Uw innovatie en subsidiekansen Subsidie als bijdrage in de financiering van innovatie

Uw innovatie en subsidiekansen Subsidie als bijdrage in de financiering van innovatie Februari 2017 Themasessie: Financieren van innovatie Uw innovatie en subsidiekansen Subsidie als bijdrage in de financiering van innovatie Februari 2017 Themasessie: Financieren van innovatie Introductie

Nadere informatie

Bridging The Gap EquiCon Corporate Finance. Financiering van Innovatie

Bridging The Gap EquiCon Corporate Finance. Financiering van Innovatie Financiering van Innovatie Introductie Fred Hoogeland financieringsspecialist (> 25 jr ervaring) van equity tot rekening courant van starters tot groeiers en bedrijfovernames Evelyn Overduin business &

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

Investering grootste drempel om energie te besparen

Investering grootste drempel om energie te besparen Digitale nieuwsbrief juni 2013 MKB Green Deals in trek bij ondernemers De MKB Green Deals blijken een succes. Er doen 625 mkb-bedrijven mee aan het project, samen goed voor een besparingspotentieel vergelijkbaar

Nadere informatie

Subsidies voor personeel

Subsidies voor personeel Subsidies voor personeel Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, heeft de overheid een groot aantal maatregelen getroffen. De meest toegepaste regelingen en subsidies voor

Nadere informatie

INTRODUCTIE CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL

INTRODUCTIE CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL INTRODUCTIE CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL HISTORIE ECFG is sinds 2008 een onafhankelijke, zelfstandige en private fondsmanager en voert tevens een corporate

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet Bart P.M. Joosen 30 januari 2014 Aanbodzijde van de financieringsmarkt 2 Aanbodzijde van de financieringsmarkt Banken Institutionele beleggers Beurs (public

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Pizzafinanciering: Hoe doe je dat? Samenvatting workshop. Susan van Koeveringe & Dwayne van der Klugt 3 november 2016

Pizzafinanciering: Hoe doe je dat? Samenvatting workshop. Susan van Koeveringe & Dwayne van der Klugt 3 november 2016 Pizzafinanciering: Hoe doe je dat? Samenvatting workshop Susan van Koeveringe & Dwayne van der Klugt 3 november 2016 Introductie Susan van Koeveringe CEO BB Capital Dwayne van der Klugt Teamleider Alternatieve

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Financieringsmonitor Groei

Financieringsmonitor Groei M200908 Financieringsmonitor Groei Gevestigde bedrijven en snelle groeiers vergeleken Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 Financieringsmonitor groei Terugval financieringsbehoefte snelle groeiers

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Innovatieadviesproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie