domein Gezondheid Creating Tomorrow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "domein Gezondheid Creating Tomorrow"

Transcriptie

1 COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK domein Gezondheid Creating Tomorrow

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria... 3 Saneercriteria... 4 DEEL 2 DE COLLECTIE VOOR DG IN CIJFERS Omvang collectie DG... 6 Budget collectievorming... 6 DEEL 3 COLLECTIEVORMING VOOR DG Collectioneringsgebieden... 8 Organisatie van de collectievorming... 8 Ontwikkelingen in de collectievorming Contact

3 INLEIDING Het aanbieden van een collectie informatiebronnen ter ondersteuning van het onderwijs is een van de kerntaken van de HvA Bibliotheek. Om de opleidingen te informeren over het collectievormingsbeleid en de wijze waarop de collectievorming is georganiseerd, is voor ieder onderwijsdomein een collectievormingsprofiel samengesteld door de informatiespecialisten van de bibliotheek. Dit profiel heeft betrekking op de collecties voor de opleidingen binnen het Domein Gezondheid (DG). Het collectievormingsprofiel is de basis voor de collectievorming. Aan de hand van dit profiel bouwen en onderhouden de informatiespecialisten de collectie. Zij doen dit in samenwerking met de contactpersonen van de opleidingen. Doelstelling van dit profiel is het optimaliseren van de aansluiting van de collectie op het onderwijs en het zo effectief mogelijk inzetten van de middelen voor collectievorming. De collectievorming van de HvA Bibliotheek is niet alleen gericht op het aanbieden van een eigen collectie, maar ook op het toegankelijk maken van andere informatiebronnen die voor het onderwijs van belang zijn. Wanneer er in dit profiel gesproken wordt over de collectie, dan wordt daarmee zowel gedoeld op de fysieke collectie met boeken, tijdschriften en dvd s, als op de online informatiebronnen die de bibliotheek beschikbaar stelt. Dit online aanbod betreft titels waar de bibliotheek een licentie op heeft, maar ook titels die vrij beschikbaar zijn en waar de bibliotheek de toegang voor regelt. Het eerste deel van dit profiel is een beknopte weergave van het collectievormingsbeleid van de HvA Bibliotheek. Dit is op alle domeinen van toepassing. De daarna volgende delen hebben specifiek betrekking op de collectie voor het Domein Gezondheid. Deel 2 geeft informatie over het budget voor collectievorming en de omvang van de collectie. In deel 3 staat de collectievorming voor de verschillende opleidingen centraal. Hier staat beschreven wat de belangrijkste onderwerpen zijn waarop gecollectioneerd wordt, hoe de collectievorming is georganiseerd, welke ontwikkelingen er spelen en wat de gewenste verbeteringen zijn. Voor de opleidingen zijn eerder collectievormingsprofielen samengesteld in 2002 en Dit profiel richt zich op de periode Op basis van de veranderingen in het onderwijs en de informatievoorziening zal het profiel tussentijds worden bijgesteld. Deze versie is voor het laatst herzien op 1 november

4 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK UITGANGSPUNTEN COLLECTIEVORMING Centraal bij de collectievorming door de HvA Bibliotheek staat het opbouwen van een actuele collectie ter ondersteuning van het onderwijs. De manier waarop dit is georganiseerd, kan per domein en daarbinnen ook per opleiding enigszins variëren. Wel gelden voor alle domeinen dezelfde uitgangspunten bij de collectievorming: De collectie sluit aan bij opleidingen De HvA Bibliotheek biedt informatiebronnen aan die essentieel zijn voor het onderwijscurriculum en die mogelijkheden bieden tot verdieping op de betreffende vakgebieden. We collectioneren in principe alleen informatie die aansluit bij het hboniveau van de opleidingen. Voor wetenschappelijke literatuur verwijzen we naar de Universiteitsbibliotheek van de UvA en voor informatie voor een breder publiek naar de openbare bibliotheek. Wanneer een opleiding aangeeft dat een specifieke titel onmisbaar is, wordt een uitzondering gemaakt op deze regel. Met onze collectie ondersteunen we ook graag de onderzoeksprogramma s aan de HvA, maar onze prioriteit ligt bij de ondersteuning van het onderwijs. Online informatiebronnen hebben de voorkeur Digitale bronnen die we online beschikbaar kunnen stellen, genieten voorkeur boven fysieke materialen met een gelijkwaardige inhoud. Online informatie biedt immers betere zoekmogelijkheden en is plaats- en tijdonafhankelijk beschikbaar voor meerdere gebruikers tegelijk. De beschikbaarheid van digitale bronnen kan sterk verschillen per vakgebied. De informatiespecialisten bieden de opleidingen actieve ondersteuning bij het vinden van digitale alternatieven voor de gedrukte bronnen die zij gebruiken. De collectie is actueel Informatiespecialisten schaffen de meest recente publicaties aan en spelen in op trends. De HvA Bibliotheek heeft nadrukkelijk geen bewaarfunctie. AANSCHAFCRITERIA Op basis van bovengenoemde uitgangspunten zijn er in 2010 criteria vastgesteld voor het collectioneren van de afzonderlijke informatiebronnen. Deze staan uitgebreid beschreven in het Handboek Collectievorming HvA Bibliotheek, dat in ieder leercentrum digitaal beschikbaar is. Van de criteria kan alleen worden afgeweken indien daarover afspraken zijn gemaakt door het hoofd van de HvA Bibliotheek en het management van het domein. Hieronder volgt per soort informatiebron een korte opsomming van de belangrijkste regels voor het collectioneren. Databanken, digitale tijdschriften en e-books We bieden bij voorkeur online bronnen aan die full text informatie bevatten. We sluiten alleen licenties af op online bronnen die via een IP-range beschikbaar gesteld kunnen worden. We bieden in principe geen bronnen aan waarvoor een inlogcode nodig is. Voor het afsluiten van een licentie is een positieve beoordeling door het onderwijs nodig (na een trial). E-books bieden we alleen aan indien ze (als onderdeel van een databank) online toegankelijk zijn via een webplatform. Losse e-books voor e-readers kunnen we niet beschikbaar stellen, omdat daarvoor op dit moment geen beheer mogelijk is. E-books die via internet vrij beschikbaar zijn als pdf, bieden we aan via weblinks in de catalogus. We bieden geen online bronnen aan die slechts op de locaties van de HvA Bibliotheek toegankelijk mogen zijn. 3

5 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Boeken We schaffen geen publicaties aan in gedrukte vorm indien we ze ook online goed beschikbaar kunnen stellen. Voor boeken geldt een aanschaf van maximaal drie exemplaren per opleiding. Boeken zijn bij aanschaf niet ouder dan drie jaar. Van deze termijn wordt afgeweken bij titels die door de opleidingen worden voorgeschreven of aanbevolen en in geval er onvoldoende recente titels beschikbaar zijn op een voor de opleiding belangrijk gebied. Zodra van een titel een herziene editie verschijnt, wordt de oude druk verwijderd. Indien de titel nog relevant is voor het onderwijs wordt de nieuwe druk aangeschaft. Tijdschriften Online tijdschriften genieten de voorkeur boven gedrukte exemplaren; gedrukte tijdschriften bieden we alleen aan indien er geen geschikt digitaal alternatief bestaat. Een abonnement op een gedrukt tijdschrift wordt opgezegd zodra het tijdschrift (of een alternatieve titel) online full text beschikbaar komt. Voor het afsluiten van een abonnement is een positieve beoordeling van het tijdschrift door het onderwijs nodig. Audiovisueel materiaal Voor zover mogelijk maken we voor het aanbod van videomateriaal gebruik van relevante databanken, zoals Academia, TFC en VideoArts. Alleen materiaal dat niet beschikbaar kan worden gesteld via deze databanken noch te koop is op dvd wordt opgenomen van het open net. Videomateriaal bieden we bij voorkeur aan in de vorm van streaming video. Scripties en publicaties van medewerkers Afstudeerproducten stellen we online beschikbaar via de HvA Kennisbank. Scripties in de vorm van print of dvd nemen we niet meer in de collectie op. De opleidingen selecteren de scripties en andere publicaties die zij online beschikbaar willen laten stellen. Zij leveren deze aan de bibliotheek volgens de op de website van de bibliotheek beschikbare procedure voor publiceren in de HvA Kennisbank. Opname in de HvA Kennisbank betekent ook (inter)nationale beschikbaarstelling via de HBO Kennisbank. SANEERCRITERIA Om ervoor te zorgen dat de collectie actueel, relevant en aantrekkelijk blijft, verwijderen we ook regelmatig materialen uit de collecties. Voor de collecties boeken, dvd s en cd-roms voeren we minimaal om het jaar een saneerronde uit op basis van de hieronder weergegeven saneercriteria. Ook de andere informatiebronnen houden we regelmatig kritisch tegen het licht. Saneercriteria voor boeken, dvd s en cd-roms Items worden uit de collectie verwijderd indien aan één van de volgende criteria wordt voldaan: Er is een herziene editie verschenen. Het materiaal is ouder dan tien jaar én minder dan twee keer uitgeleend in de afgelopen vijf jaar. Het materiaal is inhoudelijk erg verouderd. Het materiaal is erg beschadigd. Het materiaal is in het verleden in veelvoud aangeschaft, maar nu niet meer in veelvoud nodig; een aantal exemplaren wordt gesaneerd. Voor klassiekers en werken die de geschiedenis van een vakgebied beschrijven, gelden de genoemde gebruikscriteria niet. Reeksen blijven geheel behouden of worden geheel gesaneerd. 4

6 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Saneren van andere informatiebronnen Voor de digitale informatiebronnen zijn er nog geen saneercriteria op basis van gebruik beschikbaar. De databanken evalueren we jaarlijks op aansluiting bij het onderwijs en waar mogelijk ook op gebruik, voordat we besluiten om een licentie te verlengen. Dat geldt tevens voor de (online) tijdschriften. Afstudeerproducten saneren we na maximaal tien jaar. 5

7 DEEL 2 DE COLLECTIE VOOR DG IN CIJFERS OMVANG COLLECTIE DOMEIN GEZONDHEID De collecties boeken, tijdschriften en dvd s voor het Domein Gezondheid bevinden zich in het leercentrum op de Tafelbergweg (D107). Hier staan de collecties voor de opleidingen: Ergotherapie (ET) European School of Physiotherapy (ESP) Fysiotherapie (FT) Oefentherapie Mensendieck (OTM) Verpleegkunde (VP) De omvang van de collectie in 2012 staat in onderstaande tabel. Van voorgaande jaren is alleen bekend dat de totale collectie in 2010 uit items bestond. Collectie voor het leercentrum Tafelbergweg: aantal titels in 2012 boeken dvd s en cd-roms 580 scripties* 663 tijdschriften (print) 76 online tijdschriften** 12 databanken (domeinspecifiek DG) 27 publicaties van DG in de HvA Kennisbank 786 * Betreft scripties tot Vanaf dat jaar worden scripties online beschikbaar gesteld via de HvA Kennisbank ** Betreft licenties op losse tijdschriften. Meer digitale tijdschriften zijn te vinden in de databanken De laatste jaren biedt de HvA Bibliotheek via haar website een toenemend aantal databanken aan met (Engelstalige) e-books, tijdschriften en andere digitale publicaties. BUDGET COLLECTIEVORMING Het leermiddelenbudget van de HvA Bibliotheek is onderverdeeld in een budget voor databanken, boeken en dvd s en tijdschriften. Budget collectievorming HvA Bibliotheek Databanken (algemeen) Boeken en dvd s Tijdschriften Totaal Verdeling budget Sinds 2010 is het budget voor databanken geheel bestemd voor de algemene databanken, d.w.z. voor databanken waarvan de inhoud voor alle domeinen van belang is. Voor de databanken die slechts voor één of enkele domeinen interessant zijn, de zogenaamde domeinspecifieke databanken, wordt een financiële bijdrage van de betreffende domeinen gevraagd. Het budget voor boeken en tijdschriften wordt aan het begin van ieder jaar over de domeinen verdeeld naar rato van het studentenaantal van de opleidingen. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal studenten in oktober van het voorafgaande jaar. De volgende tabel geeft de hoogte van het bibliotheekbudget voor het Domein Gezondheid weer. 6

8 DEEL 2 DE COLLECTIE VOOR DG IN CIJFERS Budget collectievorming voor DG boeken en dvd s tijdschriften (print en online) databanken (domeinspecifiek) Bibliotheekbudget Extra budget van domein Totaal In 2012 is het boekenbudget van de HvA Bibliotheek verlaagd met Hierdoor is er voor de aankoop van boeken voor het domein ca minder beschikbaar. Het Domein Gezondheid stelt naast het bovengenoemd budget voor de domeinspecifieke databanken incidenteel ook extra budget beschikbaar voor de collectie. 7

9 DEEL 3 COLLECTIEVORMING VOOR DG COLLECTIONERINGSGEBIEDEN De HvA Bibliotheek biedt de opleidingen van het Domein Gezondheid zowel via haar fysieke collectie als via de website een groot aantal informatiebronnen aan op het gebied van de gezondheidszorg (o.a. organisatie en wetgeving), geneeskunde, patiëntenvoorlichting, zorgdomotica, internationalisering, evidence based practice, communicatie, de multiculturele samenleving, diversiteit, taalvaardigheden, supervisie en intervisie, en studie- en onderzoeksvaardigheden. Per opleiding zijn er aandachtsgebieden waarop speciaal wordt gecollectioneerd. Deze aandachtsgebieden worden vastgesteld in overleg met de contactpersonen van de opleidingen. Ze sluiten aan op de speerpunten uit de onderwijsprogramma s en kunnen variëren met de tijd. De aandachtsgebieden die momenteel het belangrijkst zijn bij het collectioneren, worden hieronder genoemd. Ergotherapie arbeidsomstandigheden ervaringsverhalen psychiatrische patiënten evidence based practice geriatrie re-integratie/rehabilitatie CVA kinderergotherapie wmo Fysiotherapie/ESP anatomie/kinesiologie kinderfysiotherapie ondernemerschap in de zorg arbeidsomstandigheden neurologie revalidatie communicatieve vaardigheden neurologische aandoeningen CVA oefeningen Oefentherapie Mensendieck anatomie ethiek/filosofie ondernemerschap in de zorg arbeidsomstandigheden lage rugpijn/hnp ontspanningsoefeningen bekkenbodeminstabiliteit obesitas/overgewicht bij kinbewegingswetenschappen deren Verpleegkunde ervaringsverhalen geriatrie psychopathologie evidence based nursing kinderverpleegkunde verslaving cardiovasculaire problematiek palliatieve zorg zorglogistiek diabetes patiëntveiligheid ORGANISATIE VAN DE COLLECTIEVORMING De informatiespecialisten werken op proactieve wijze aan het opbouwen en toegankelijk maken van een collectie informatiebronnen die het onderwijs optimaal ondersteunt. In deze paragraaf wordt beschreven hoe dit voor het Domein Gezondheid is georganiseerd. Ontwikkelingen in onderwijs en werkveld De intensieve contacten die de informatiespecialisten onderhouden met de opleidingen van het Domein Gezondheid maken het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs snel te vertalen naar de collectieopbouw. De informatiespecialisten hebben minimaal één maal per kwartaal overleg met de afzonderlijke contactpersonen van de opleidingen. Er is ook veel informeel overleg. Daarnaast houden zij zich op de hoogte van het onderwijscurriculum via de studiegidsen en websites van de opleidingen. Ontwikkelingen in de werkvelden worden gevolgd via de belangrijkste vaktijdschriften. 8

10 DEEL 3 COLLECTIEVORMING VOOR DG Voorgeschreven en aanbevolen titels De informatiespecialisten schaffen alle titels aan die door de opleidingen aan de studenten worden voorgeschreven of aanbevolen. In geval van een voorgeschreven titel blijft één van de aangeschafte exemplaren ter inzage in bibliotheek. De andere exemplaren hebben een uitleentermijn van vier weken of zeven dagen. Selectie door de informatiespecialisten Wekelijks selecteren de informatiespecialisten de nieuwste titels voor de opleidingen die zij ondersteunen. Zij maken daarbij gebruik van de volgende bronnen: Tips van docenten en studenten. Recensies in vaktijdschriften, opinie- en dagbladen. Nieuwsberichten van uitgevers (BSL, Elsevier Gezondheidszorg, Lemma/Boom). Fondslijsten van uitgevers. NetUit: een wekelijks overzicht van de Koninklijke Bibliotheek met alle nieuwe publicaties die in Nederland zijn uitgegeven. Informatie uit PiCarta (de geïntegreerde databases van Nederlandse bibliotheken), zowel via SDI (attendering op nieuwe titels in het systeem), als gerichte zoekopdrachten. Daarnaast worden de overzichten van titels die via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) zijn aangevraagd, gebruikt als hulpmiddel bij de collectievorming, evenals de uitleencijfers van titels uit de eigen collectie. Aanvullende selectiecriteria In aanvulling op de selectiecriteria van de HvA Bibliotheek die in deel 1 van dit document zijn beschreven, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd bij de selectie van bronnen: Het materiaal is in het Nederlands of Engels. Documenten hebben een minimale omvang van 25 pagina s. Materialen van gerenommeerde auteurs en uitgevers worden met voorrang aangeschaft. Overleg over de selectie Omdat de collectiegebieden van de opleidingen elkaar voor een deel overlappen, stemmen de informatiespecialisten de selectie van titels met elkaar af. Bij twijfel over de geschiktheid van een titel of in geval van een erg kostbare publicatie, vindt er overleg plaats met de contactpersoon van de opleiding. Het afsluiten van licenties op databanken en abonnementen op tijdschriften (print en online) gebeurt altijd in overleg met de opleidingen. Aanschaf De door de informatiespecialist bestelde titels zijn gemiddeld binnen drie weken beschikbaar in het leercentrum, mits de titels bij de boekhandel of uitgever op voorraad zijn. Voor materialen van buitenlandse uitgevers geldt vaak een langere levertijd. Het afsluiten van licenties op online bronnen kost ook meer tijd, omdat daarvoor vaak een trial wordt uitgevoerd. Promotie van de collectie Nieuws over de collectie van de HvA Bibliotheek voor het Domein Gezondheid wordt op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Hierbij gaat het om: Nieuws, lees- en kijktips op de bibliotheeksite. Aanwinstenlijsten per opleiding via de bibliotheeksite. Berichten van de HvA Bibliotheek in de nieuwsbrieven van het domein. Tentoonstellingen van aanwinsten in de leercentra. Attenderingen per van individuele medewerkers op nieuwe aanwinsten 9

11 DEEL 3 COLLECTIEVORMING VOOR DG ONTWIKKELINGEN IN DE COLLECTIEVORMING Aanbod online bronnen Op verzoek van docenten worden internetbronnen voor bepaalde projecten verzameld op de site van de bibliotheek. Als de opleidingen zelf een Digitale Leer- en Werk Omgeving (DLWO) krijgen, zal deze informatie daar worden aangeboden. De informatiespecialisten blijven adviseren bij het selecteren van bronnen. Saneren en streamen dvd collectie In het voorjaar van 2012 is gestart met een saneerproject voor de collectie dvd's. Verouderde en niet gebruikte materialen zijn uit de collectie verwijderd volgens de binnen de HvA Bibliotheek geldende saneercriteria. In het bibliotheek van het Kohnstammhuis is een project gestart om de populairste programma s te streamen d.w.z. online aanbieden. De bibliotheek Tafelbergweg wil bij dit project aansluiten. Actualiseren boekencollectie De informatiespecialisten zijn actief bezig om de (soms sterk) verouderde delen van de collectie te saneren. Oude, niet-uitgeleende boeken worden uit de collectie verwijderd en waar nodig worden nieuwe titels aangeschaft. Aanbod afstudeerscripties Voor de opleidingen Fysiotherapie en ESP zijn scripties en beroepsopdrachten toegevoegd aan de HvA Kennisbank. De opleidingen leveren deze documenten aan en bepalen zelf welke scripties in aanmerking komen. CONTACT Voor informatie over de collectievorming kun je contact opnemen met de informatiespecialisten voor het Domein Gezondheid: Liseth Roos Contactpersoon voor Oefentherapie Mensendieck, Verpleegkunde tel.: Esther Verloop Contactpersoon voor Ergotherapie, Fysiotherapie en ESP tel.:

domein Bewegen, Sport en Voeding

domein Bewegen, Sport en Voeding COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK domein Bewegen, Sport en Voeding Creating Tomorrow INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria...

Nadere informatie

CoLLeCtieVorming HVa BiBLiotHeeK Domein maatschappij en recht Creating tomorrow

CoLLeCtieVorming HVa BiBLiotHeeK Domein maatschappij en recht Creating tomorrow COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN RECHT Creating Tomorrow INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria...

Nadere informatie

Domein Media, Creatie en Informatie

Domein Media, Creatie en Informatie COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK Domein Media, Creatie en Informatie Creating Tomorrow INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria...

Nadere informatie

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 5 Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? Gebaseerd op module 3 van de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 5 In deze module

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK VIND JE WEG IN DE BIBLIOTHEEK VAN DE HVA STUDENTENWEGWIJZER WIJ BRENGEN KENNIS VERDER HVA.NL/BIBLIOTHEEK CREATING TOMORROW

BIBLIOTHEEK VIND JE WEG IN DE BIBLIOTHEEK VAN DE HVA STUDENTENWEGWIJZER WIJ BRENGEN KENNIS VERDER HVA.NL/BIBLIOTHEEK CREATING TOMORROW BIBLIOTHEEK VIND JE WEG IN DE BIBLIOTHEEK VAN DE HVA CREATING TOMORROW STUDENTENWEGWIJZER 2017-2018 WIJ BRENGEN KENNIS VERDER HVA BIBLIOTHEEK 02 VIND JE WEG IN DE BIBLIOTHEEK VAN DE HVA 03 INLEIDING Welkom

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus.

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus. Workshop Informatievaardigheden Theologie levensbeschouwing De workshop Informatievaardigheden laat je kennis maken met informatiebronnen die je nodig hebt voor je studie en leert je ook hoe ze te gebruiken.

Nadere informatie

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1. Toegang tot LIMO Om optimaal gebruik te kunnen maken van het zoekpotentieel van Limo moet je ervoor zorgen dat je verbonden

Nadere informatie

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Inhoud: 1. Inleiding 2. Collectievorming en taakstelling van de vakbibliotheek 2.1. De taakstelling van de bibliotheek 2.2.

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO?

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek Module 5 Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? Gebaseerd op module 3 van de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 5 In deze module

Nadere informatie

17/02/2017 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

17/02/2017 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 2016-2017 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Nuttige plaatsen

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Werken in Limo Om optimaal te werken: meld je aan in LIMO, Thuiswerken = gebruik de EZProxy Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Workshop Informatievaardigheden

Workshop Informatievaardigheden Kennismaking digitale mediatheek Fontys Workshop Informatievaardigheden Nathalie van den Eerenbeemt Augustus 2013 http://www.flickr.com/photos/nypl/3109282915/ 4 Waar kan ik goede bronnen vinden? En hoe

Nadere informatie

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS =

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = academische publicaties K.U.Leuven - databanken en e-book

Nadere informatie

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Zoeken naar goede bronnen Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Kennismaken Dienstverlening docenten en studenten Test informatievaardigheden Korte rondgang digitale mediatheek Fontys

Nadere informatie

ONDERZOEK EN PUBLICEREN

ONDERZOEK EN PUBLICEREN ONDERZOEK EN PUBLICEREN Stappenplan Bronnen / databanken Refworks Gastvrijheidsovereenkomsten Auteursrecht Open access HBO Kennisbank, lectoren.nl, Narcis Stappen onderzoeksvaardigheden 1. onderzoeksvraag

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O De Universiteit van Leiden biedt de mogelijkheid voor bachelor studenten om andere studie te combineren met een PraktijkStudie.

Nadere informatie

WEGWIJZER STUDIECENTRUM PABO GROENEWOUD. Juli 2011. (Studiecentra HAN)

WEGWIJZER STUDIECENTRUM PABO GROENEWOUD. Juli 2011. (Studiecentra HAN) WEGWIJZER STUDIECENTRUM PABO GROENEWOUD Juli 2011 (Studiecentra HAN) 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 2. Website Studiecentra HAN 3 3. Studiecentrum Pabo Groenewoud 3 3.1. Adresgegevens 3 3.2. Openingstijden

Nadere informatie

Reglement Juridische Bibliotheek

Reglement Juridische Bibliotheek Reglement Juridische Bibliotheek Lenen Om materiaal te lenen dient u in het bezit te zijn van een geldige bibliotheekpas van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Alle geleende werken dienen

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Opzoekingen

Eerste Hulp Bij Opzoekingen Eerste Hulp Bij Opzoekingen van boeken, tijdschriften, cd-roms, jaarverslagen, eindwerken, cursussen, vind je in in 1. De Limo-zoekmachine: waar? 1. Surf naar www.khlim.be/mediatheken OF: a. Surf naar

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Pedagogische wetenschappen

Collectievormingsprofiel Pedagogische wetenschappen Collectievormingsprofiel Pedagogische wetenschappen Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) Het Instituut Pedagogische Wetenschappen heeft vier afdelingen voor en onderzoek: Algemene en gezins

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK BESTAAT UIT : De Centrale Bibliotheek : Universiteitscomplex gebouw I, Leysweg

Nadere informatie

Handleiding full text artikelen downloaden

Handleiding full text artikelen downloaden Handleiding full text artikelen downloaden Stap 1: Full text icoon in Pubmed... 2 Stap 2: HANQuest... 3 Stap 3 Google en Google Scholar.... 4 Stap 4: Lijst digitale tijdschriftabonnementen van de HAN Studiecentra...

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Thuiswerken = gebruik de stuiterproxy Aanmelden in LIMO Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced search Zoeken: simple search: een voorbeeld

Nadere informatie

Collectieprofiel. Wetenschappelijke Steun Functie Flevoland

Collectieprofiel. Wetenschappelijke Steun Functie Flevoland Collectieprofiel Wetenschappelijke Steun Functie Flevoland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Collectieprofiel WSF... 3 1. Inleiding... 3 2. Collectieprofiel: de algemene WSF collectie... 3 3. Collectieprofiel

Nadere informatie

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Ik kom u graag vertellen over onze prospectie naar niet-periodieke gedrukte publicaties boeken zeg maar - voor de hedendaagse collecties

Nadere informatie

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben Workshop Zoeken naar goede Informatievaardigheden bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben 1 Waar vind je de PowerPointpresentatie? 2 http://www.flickr.com/photos/nypl/3109282915/

Nadere informatie

Tentamenvragen Deskresearch tweede editie

Tentamenvragen Deskresearch tweede editie Tentamenvragen Deskresearch tweede editie Een goede casus kan het tentamen van Deskresearch verdiepen. Er zijn verschillende manieren om aan casuïstiek te komen: Zelf schrijven op basis van een krantenartikel

Nadere informatie

De mediatheeksite Alles wat je moet weten. Alles wat je wilt vinden..

De mediatheeksite Alles wat je moet weten. Alles wat je wilt vinden.. De mediatheeksite Alles wat je moet weten. Alles wat je wilt vinden.. Vanaf dit academiejaar starten we definitief met onze nieuwe mediatheeksite! In deze presentatie geven we een beknopt overzicht van

Nadere informatie

Workshop. Informatievaardigheden

Workshop. Informatievaardigheden Zoeken naar goede Bronnen Workshop Docenten Fontys OSO Informatievaardigheden Nathalie van den Eerenbeemt Augustus 2013 http://www.flickr.com/photos/nypl/3109282915/ 4 Waar kan ik goede bronnen vinden?

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

B i j l a g e 1 TABELLEN

B i j l a g e 1 TABELLEN Concept-Jaarverslag UB 1998 15 B i j l a g e 1 TABELLEN tabel 1 Budgetten voor collectievorming 1995-1998 boeken en tijdschriften 2.196.000 2.092.000 2.108.000 2.192.000 elektr. informatiebronnen 230.000

Nadere informatie

Wat is een theoretisch kader?

Wat is een theoretisch kader? AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie Rian Aarts & Kitty Leuverink Wat is een theoretisch kader? (Verdiepende probleemanalyse) Een theoretisch kader is een overzicht

Nadere informatie

1/16/2017. Wat is een theoretisch kader? Opdracht. Het forum. AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie

1/16/2017. Wat is een theoretisch kader? Opdracht. Het forum. AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie Het forum AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie Rian Aarts & Kitty Leuverink Wat is een theoretisch kader? (Verdiepende probleemanalyse) Een theoretisch kader is een

Nadere informatie

Opdrachten in databanken

Opdrachten in databanken Opdrachten in databanken Ad AC 2014-2015 Inhoud HvA Catalogus (Zoeken in de bibliotheek)... 1 Google Scholar... 2 CBS Statline... 2 Consumentenvertrouwen... 2 LexisNexis Academic... 3 Oefeningen Nieuws...

Nadere informatie

Rechtskundige bronnen aan de Universiteit Hasselt

Rechtskundige bronnen aan de Universiteit Hasselt Rechtskundige bronnen aan de Universiteit Hasselt Een netwerk van informatie Campus stad Hasselt ebronnen RechtsBibliotheek Limburg (Rechtbank) Provinciale Bibliotheek Limburg CAD Provinciebestuur Vanaf

Nadere informatie

Ook thuis zijn de meeste informatiebronnen te raadplegen.

Ook thuis zijn de meeste informatiebronnen te raadplegen. Introductie bij de online workshop informatievaardigheden. Je leert zoeken in een aantal informatiebronnen (=databanken). LexisNexis is een van de databanken die jullie al kennen. Voor de Onderzoeksredactie

Nadere informatie

Hand-out Informatievaardigheden FBE-Finance & Accounting HvA Bibliotheek Het webadres van de digitale bibliotheek:

Hand-out Informatievaardigheden FBE-Finance & Accounting HvA Bibliotheek Het webadres van de digitale bibliotheek: Hand-out Informatievaardigheden FBE-Finance & Accounting HvA Bibliotheek Het webadres van de digitale bibliotheek: www.hva.nl/bibliotheek Inhoudsopgave Zes stappen vóór en tijdens het zoeken... 1 Video

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

Medisch Informatieprofessional 3.0 Waar sta jij (be)sta jij nog? Miebet Wilhelm St. Antonius ziekenhuis dinsdag 9 mei 2017

Medisch Informatieprofessional 3.0 Waar sta jij (be)sta jij nog? Miebet Wilhelm St. Antonius ziekenhuis dinsdag 9 mei 2017 Medisch Informatieprofessional 3.0 Waar sta jij (be)sta jij nog? Miebet Wilhelm St. Antonius ziekenhuis dinsdag 9 mei 2017 Waar sta ik? Antonius Academie Medische Opleidingen, R&D en KIC Verpleegkundige

Nadere informatie

Alternatieven voor SDI s

Alternatieven voor SDI s Alternatieven voor SDI s Informatie op internet wijzigt snel. Er zijn verschillende manieren om bij te blijven. Door deze goed in te zetten, laat je informatie automatisch voor jou werken! Voorbeelden

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN. Regels & Richtlijnen voor docenten September 2016

AUTEURSRECHTEN. Regels & Richtlijnen voor docenten September 2016 AUTEURSRECHTEN Regels & Richtlijnen voor docenten September 2016 1 OVERZICHT Wat is auteursrecht? Auteursrecht in het onderwijs: de onderwijsexceptie Korte en lange overnames Overtredingen op DLWO Veelgestelde

Nadere informatie

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Ellen Simons en Rien Brouwers Leer- en Innovatiecentrum Inhoud Context Onderwijsvisie van Avans Van mediatheek naar Leercentrum

Nadere informatie

INHOUD. Wat zoek je?... 2 Waar zoek je?... 4 Hoe zoek ik?... 8 Wat heb ik?...10. Naam. Opleiding. Project. Datum

INHOUD. Wat zoek je?... 2 Waar zoek je?... 4 Hoe zoek ik?... 8 Wat heb ik?...10. Naam. Opleiding. Project. Datum INHOUD Wat zoek je?... Waar zoek je?... 4 Hoe zoek ik?... 8 Wat heb ik?...0 Naam Opleiding Project Datum WAT ZOEK JE? Oriëntatie: Welke bronnen gebruik je? Om een globaal beeld te krijgen van je onderwerp

Nadere informatie

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl De Catalogus De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl Inhoud De Catalogus bevat titelgegevens van boeken en e-books, tijdschriften en e-journals, brieven, kaarten

Nadere informatie

Plaatsen van een bestelling in de Hanze Webshop

Plaatsen van een bestelling in de Hanze Webshop Plaatsen van een bestelling in de Hanze Webshop Zoeken naar: Adres Webshop Bestellen Bestellen zonder account Budgetcode Contact Inloggen Levertijden Materialen Mijn account Mutaties in uw account Prijsopgave

Nadere informatie

Hva bibliotheek. jaarverslag 2012. Creating Tomorrow

Hva bibliotheek. jaarverslag 2012. Creating Tomorrow Hva bibliotheek jaarverslag 2012 Creating Tomorrow Inhoud Voorwoord... 2 Organisatieverandering... 3 Nieuwe teamindeling voor de Hogeschoolbibliotheek... 4 Nieuwe website... 5 Zoeken in de Bibliotheek

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Opzoekingen

Eerste Hulp Bij Opzoekingen Eerste Hulp Bij Opzoekingen van boeken, tijdschriften, cd-roms, jaarverslagen, eindwerken, cursussen, vind je in in 1. De Limo-zoekmachine: waar? 1. Surf naar www.khlim.be/mediatheken OF: a. Surf naar

Nadere informatie

gericht bouwen aan kennis met bsl academy hbo-v

gericht bouwen aan kennis met bsl academy hbo-v Video s Abonnement 3.000,- 59,- HBO-V gericht bouwen aan kennis met bsl academy hbo-v Meer informatie of een proefaccount? Ga naar www.bsl.nl/academyhbov BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Het doel van de opleiding

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Opzoekingen in van boeken, tijdschriften, e-bronnen,

Eerste Hulp Bij Opzoekingen in van boeken, tijdschriften, e-bronnen, Eerste Hulp Bij Opzoekingen in van boeken, tijdschriften, e-bronnen, 1. De Limo-zoekmachine: wat? Limo is de centrale zoekinterface waarmee onderzoekers en studenten verbonden aan de Associatie KU Leuven

Nadere informatie

Kennismaking mediatheek. inloggen mediatheeksite catalogus A tot Z tijdschriftenlijst Lucas printen startfg.hu.nl

Kennismaking mediatheek. inloggen mediatheeksite catalogus A tot Z tijdschriftenlijst Lucas printen startfg.hu.nl Kennismaking mediatheek inloggen mediatheeksite catalogus A tot Z tijdschriftenlijst Lucas printen startfg.hu.nl Augustus 2012 INLOGGEN LEZEN Gebruikersnaam en wachtwoord Je gebruikersnaam is gelijk aan

Nadere informatie

Open Magazijn 135 m. Studiezaal Duits 10 m. Naslagwerken Studiezaal Duits 212 Gesloten Magazijn. Monografieën Studiezaal Duits 100 m.

Open Magazijn 135 m. Studiezaal Duits 10 m. Naslagwerken Studiezaal Duits 212 Gesloten Magazijn. Monografieën Studiezaal Duits 100 m. 1.2.6. Duits Beknopte geschiedenis van de domeincollectie In 2006 vierde de Opleiding Duits haar 50-jarig bestaan als zelfstandige opleiding. Ook al voor 1956 werd er echter Duits onderwezen, namelijk

Nadere informatie

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten Universitaire Bibliotheken Leiden Producten en diensten Bibliotheek Gorlaeus Producten- en dienstencatalogus van de Universitaire Bibliotheken Leiden Deze brochure geeft een overzicht van de producten

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten 2 bib.kuleuven.be/sbib Zoeken: de start

Nadere informatie

II. Beschikbaar budget 2012

II. Beschikbaar budget 2012 II. Beschikbaar budget 2012 1. Overzichtstabel: beschikbare middelen voor SBIB in 2012 Beschikbaar bibbudget 2012 Aankoop boeken 60.603,48 Algemene collectievorming 10.000,00 Antropologie 11.241,12 Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

1.1 medline. 1.2 PubMed

1.1 medline. 1.2 PubMed De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor evidence-based medicine; niet alleen in de medische professie, maar ook bij de paramedici en verpleegkundigen (evidencebased practice, evidence-based

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT INTRODUCTIE BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT 1. De Nyenrode bibliotheek Centraal op de campus van de Nyenrode Business Universiteit vindt u de Nyenrode bibliotheek.

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

Bibliotheek UHasselt - Rechten

Bibliotheek UHasselt - Rechten Bibliotheek UHasselt - Rechten Rechtsfaculteit en bibliotheek Een bibliotheek Rechten opstarten is een enorme uitdaging Samenwerking met bestaande instellingen in en buiten Limburg : FOD Justitie Rechtbanken

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

Ook mijn bibliotheek is een Ovinob-bibliotheek!

Ook mijn bibliotheek is een Ovinob-bibliotheek! 1 Ook mijn bibliotheek is een Ovinob-bibliotheek! Hoe surf ik in een wip naar mijn bib? Op http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be kan je zien wat er aanwezig is in je bibliotheek of in andere Oost-Vlaamse

Nadere informatie

Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst.

Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst. Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst. 1 2 SNEL ZOEKEN Maar ook uitgebreid. Gebruik de zoekbox om de bibliotheekcatalogus te doorzoeken. Klik op

Nadere informatie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie Vragenlijst BiebPanel meting 2 2016 Collectie & informatiefunctie Welkom bij dit onderzoek van BiebPanel! In het tweede onderzoek van 2016 staat de collectie van uw bibliotheek centraal. Daarnaast willen

Nadere informatie

BRONNENONDERZOEK 2010/2011

BRONNENONDERZOEK 2010/2011 Bronnenonderzoek Namen Begeleiders Informatie verzamelen : inleiding Om informatie te verzamelen zul je verschillende bronnen moeten raadplegen. Al zoekende zul je merken dat er bronnen zijn waarvan je

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 21.30 uur*

Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 21.30 uur* Algemene Informatie De Bibliotheek Rechten maakt deel uit van de Universiteitsbibliotheek. De bibliotheek biedt de gebruikers: - een gedegen en actuele collectie publicaties, die gericht is op ondersteuning

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen.

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. 1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. Vooraleer je aan een literatuuronderzoek begint, is het belangrijk om voldoende informatie over je onderwerp te verzamelen via vakwoordenboeken,

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN. Handleidingen

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN. Handleidingen BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Handleidingen ProQuest Zoeken in ProQuest-databanken: ProQuest Sociology; Political Science; Social Science Journals; Social Services Abstracts; Sociological Abstracts

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief

Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief Sandra Brocx & Mariette Vissers 2 1 Xplora Avans Hogeschool - 3 steden - 6 locaties - 25.000 studenten - 2.000 medewerkers 3

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

WEGWIJZER STUDIECENTRUM ECONOMIE TECHNIEK INFORMATICA. Januari 2012. (Studiecentra HAN)

WEGWIJZER STUDIECENTRUM ECONOMIE TECHNIEK INFORMATICA. Januari 2012. (Studiecentra HAN) WEGWIJZER STUDIECENTRUM ECONOMIE TECHNIEK INFORMATICA Januari 2012 (Studiecentra HAN) INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 2. Website Studiecentra HAN 3 3. Studiecentrum Economie-Techniek-Informatica 3

Nadere informatie

gericht bouwen aan kennis

gericht bouwen aan kennis Video s tijdschriften inclusief online archief Abonnement BSL Slechts 8,25 ACADEMY MBO V&V gericht bouwen aan kennis Met BSL Academy mbo Verzorging & Verpleegkunde Meer informatie? Proefaccount? Ga naar

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG (KB) (VERSIE: NOV. 2013)

LIDMAATSCHAP KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG (KB) (VERSIE: NOV. 2013) LIDMAATSCHAP KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG (KB) (VERSIE: NOV. 2013) 1.1 INLEIDING De ETA wil naast Evangelisch ook graag Theologisch en Academisch zijn. Dit betekent dat we studenten stimuleren tot

Nadere informatie

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer Snel aan de slag met Bibliotheek.net Systeembeheer (Systeembeheerhandleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198

Nadere informatie

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden.

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden. SCOPUS 1. Beschrijving Scopus is een onderzoeksdatabank van Elsevier met abstracts van artikelen en boekhoofdstukken op alle vakgebieden. Het bevat tevens de verwijzingen uit en citaties van die artikelen

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Videomateriaal toegankelijk voor iedereen. Nanne Roos Vonk 11 oktober 2017

Videomateriaal toegankelijk voor iedereen. Nanne Roos Vonk 11 oktober 2017 Videomateriaal toegankelijk voor iedereen Nanne Roos Vonk 11 oktober 2017 Opbouw presentatie + Rol van Expertisecentrum handicap + studie + Waarom toegankelijkheid? + Verschillende aspecten van de huidige

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Handleiding full text databanken

Handleiding full text databanken Handleiding full text databanken Inhoud Academic Search Premier (EBSCO)... 1 CatchWord (Ingenta)... 12 IDEAL (Academic Press)... 19 ScienceDirect (Elsevier Science)... 23 Full text vanuit Aleph via SFX-link...

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten Specifieke databanken:

Nadere informatie

Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst.

Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst. Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst. 1 SNEL ZOEKEN Maar ook uitgebreid. Gebruik de zoekbox om de bibliotheekcatalogus te doorzoeken. Klik op uitgebreid

Nadere informatie

Het deponeren van elektronische documenten

Het deponeren van elektronische documenten Het deponeren van elektronische documenten Guido Goedemé, Josiane Motte en Brigitte Van Hemelrijck Koninklijke Bibliotheek van België Inleiding Het systeem voor het deponeren, ontsluiten en terugvinden

Nadere informatie

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor OSO!? Nathalie van den Eerenbeemt December 2014

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor OSO!? Nathalie van den Eerenbeemt December 2014 Workshop Zoeken naar goede Informatievaardigheden bronnen voor OSO!? Nathalie van den Eerenbeemt December 2014 1 Waar vind je WIKI Fontys OSO en de mediatheek? 2 Wiki Fontys OSO waar staat de ppt? http://www.fontysmediatheek.nl/wiki/home/wiki_fontys_oso

Nadere informatie

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE Drs. Willemke Stilma Docent verpleegkunde HvA Mede met dank aan dr. Anne Eskes 1 INHOUD 5 stappen EBP Formuleren van een klinische vraagstelling PICO Zoekstrategie

Nadere informatie

Bibliotheekinstructie CM. Specifiek zoeken, vinden en verwerken van informatie

Bibliotheekinstructie CM. Specifiek zoeken, vinden en verwerken van informatie Bibliotheekinstructie CM Specifiek zoeken, vinden en verwerken van informatie Bibliotheekcollectie In de collectie van de Bibliotheek Havikstraat zijn de volgende materialen te vinden Boeken Tijdschriften

Nadere informatie