BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 N. 316 Openbare aanbesteding STAD HERENTALS N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Herentals Augustijnenlaan 30, BE-2200 Herentals Contact: Mevrouw Sigrid Roodhooft Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Heraanleg van voetpaden - dienstjaar 2015 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: diverse locaties II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Heraanleg van voetpaden op het grondgebied van Herentals: Waterloostraat, Bergenstraat, Arnhemstraat, Ieperstraat, Menenstraat, Zavelstraat, Zwanenberg, Sint-Waldetrudisstraat, Daalakker, Noorderwijksebaan, Kolverniersstraat, Oud-Stijderslaan en Cardijnlaan. - de opbraak en heraanleg van lijnvormige elementen zoals goten en boordstenen; - de opbraak van de voetpadverhardingen en de heraanleg van de bestrating in betonstraatstenen 22/22/8; - de aanleg van grasbetontegels voor parkeerplaatsen; - het insnijden in rijwegverhardingen teneinde boomplantvakken te maken voor groenvoorzieningen; - het verwijderen en terug heraanplanten van groenvoorzieningen; - onderhoudswerkzaamheden aan groenvoorzieningen gedurende de waarborgtermijn van 2 jaar; - de taken uit te voeren, opgelegd door de veiligheidscoördinator verwezenlijking. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5 IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5/2/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: IBAN BE BIC GKCCBEBB IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 6/2/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 6/2/ :30 Plaats: gemeenteraadszaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN STAD DIEST N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Diest Grote Markt 1, BE-3290 Diest Contact: De heer Johan Smets Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

2 WOENSDAG 31 DECEMBER p. 2 Onderhoudswerken weginfrastructuur II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Administratieve Technische Dienst, Grote Markt 1 te 3290 Diest II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Onderhoudswerken weginfrastructuur II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. III.2.3. Vakbekwaamheid: * Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden. * Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt. Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1 IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5/2/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het bestek is elektronisch beschikbaar door een te sturen naar: Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres van 9 uur tot 12 uur, elke werkdag, en dinsdag van 16 uur tot 19 uur, uitgezonderd 's zaterdags. Adres: Stad Diest, Administratieve Technische Dienst, Grote Markt 1 te 3290 Diest. Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres van 9 uur tot 12 uur, elke werkdag, en dinsdag van 16 uur tot 19 uur, uitgezonderd 's zaterdags. Adres: Stad Diest, Dienst financiën, Grote Markt 1 te 3290 Diest. Het bestek is elektronisch beschikbaar door een te sturen naar: Het bestek is elektronisch beschikbaar door een te sturen naar: Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres van 9 uur tot 12 uur, elke werkdag, en dinsdag van 16 uur tot 19 uur, uitgezonderd 's zaterdags. Adres: Stad Diest, Dienst financiën, Grote Markt 1 te 3290 Diest. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 6/2/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 6/2/ :00 Plaats: Verstappenzaal- ten stadhuize AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN CPAS DE COURCELLES N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR CPAS de Courcelles Rue Baudouin 1er, 119, BE-6180 Courcelles Contact: Monsieur Constant FOLY COMLAN ou Madame Laetitia DELFOSSE Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux de construction de 22 maisonnettes en Résidence-services rue Baudouin 1er, 70 à Courcelles II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rue Baudouin 1er, 70, 6180 Courcelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché se rapporte au chantier de construction d'une résidence-services de 22 logements, d'un centre communautaire, ainsi qu'à des travaux de voiries, abords et plantations au 70, Rue Baudouin Ier à Courcelles II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire: - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux ; - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts;

3 WOENSDAG 31 DECEMBER p. 3 - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements. Avant l'attribution du présent marché, le CPAS de Courcelles vérifiera par Digiflow les déclarations sur l'honneur des soumissionnaires, principalement en ce qui concerne l'onss et la TVA. III.2.2. Capacité économique et financière: *La preuve que le soumissionnaire remplit les conditions d'obtention de l'agréation d'entrepreneurs de travaux dans la classe 7, catégorie D. A cette fin, le soumissionnaire peut présenter : - Soit la preuve de son agréation correspondant à la classe et à la catégorie ou sous-catégorie de travaux concernés ; - Soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'union européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels ; - soit un dossier dont il ressort que l'entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la catégorie ou sous-catégorie d'agréation à prendre en considération. *Une agréation à la classe 7, catégorie D. Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 7 III.2.3. Capacité technique: *Une liste des travaux similaires exécutés au cours des 5 dernières années avec certificats de bonne exécution *Une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont dispose l'entrepreneur ; *Une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance de ses cadres pendant les 3 dernières années ; *La preuve que le soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité. *Une liste d'au moins 2 travaux similaires exécutés au cours des 5 dernières années d'un montant min. de EUR avec certificat de bonne exécution. *Une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution des travaux. *Une déclaration mentionnant les moyens humains qui seront mis à disposition du Pouvoir adjudicateur pour la bonne exécution du marché : une fiche par sous-traitant dûment remplie (voir annexe au présent CSC) reprenant l'identité du ou des sous-traitant(s), la part du marché sous-traitée, l'agréation détenue. Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 7 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/2/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Les demandes doivent être adressées au Pouvoir adjudicateur, CPAS de Courcelles, Rue Baudouin Ier 119 à 6180 Courcelles, de préférence par à l'adresse suivante: Après demande au CPAS, les documents du marché pourront être retirés auprès du secrétariat du bureau PIRON ETUDES EN CONSTRUCTION, Avenue Georges Lemaître 57 à 6041 Gosselies, tél.: 071/ , - sur CD contre paiement d'une somme de 10 euros; - éventuellement en format papier contre paiement d'une somme forfaitaire de 375 euros. En cas de délivrance des documents par voie postale, cette somme, majorée des frais d'envoi, devra être versée au numéro de compte et avec la communication qui seront renseignés au moment de la demande. Le virement devra être suivi d'un envoi par mail de la preuve de paiement. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/2/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 26/2/ :00 Lieu: CPAS SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Informations complémentaires concernant l'introduction des offres/candidatures: Les demandes de documents de marché doivent être adressées au Pouvoir Adjudicateur, CPAS de Courcelles, Rue Baudouin Ier 119 à 6180 Courcelles à l'adresse mail suivante: Les auteurs de projet se chargeront ensuite de la délivrance desdits documents, dans les conditions fixées ci-dessus. L'introduction des offres se fera également auprès du Pouvoir Adjudicateur. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 31/12/2014 STADSBESTUUR MENEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Menen Grote Markt 1, BE-8930 Menen Contact: Dienst Grondgebiedszaken Philippe Vandendriessche Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT STRUCTUREEL ONDERHOUD VOETPADEN DIENSTJAAR 2015 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: op bij opdrachtgeving aangeduide sites II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: structureel onderhoud voetpaden dienstjaar de opdracht is een opdracht van werken - de gunningsprocedure verloopt bij voorbehoud van toewijzing aan sociale inschakelingsondernemingen bij toepassing van artikel 22 2 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 15 februari 2007) - de opdracht is een herhalingsopdracht bij toepassing van artikel b van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 15 februari 2007) II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek categorie C klasse 1

4 WOENSDAG 31 DECEMBER p. 4 IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 4/02/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/02/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 9/02/ :00 Plaats: Gebouw Technische Dienst - lokaal 35-1e verdieping Yvonne Serruysstraat Menen Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: de inschrijvende kandidaten AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Informaties over lastenboek(en)/document(en) aan te vragen per aan adres : Oproep tot kandidaatstelling COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux Rue du Canal de l'ourthe, 8, BE-4031 Angleur Contact: Monsieur Marc Heggerickx Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Invitation à remettre offre - Marché public de service relatif à la désignation de prestataires de services qui assureront le support informatique de 1er niveau - Procédure négociée directe avec publicité II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Liège II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Marché public de service relatif à la désignation de prestataires de services qui assureront le support informatique de 1er niveau Durée du marché : jours hommes répartis sur une période de 12 mois. - Charge estimée à 2,5 ETP, équipe de base de 2 personnes accompagnée d'une tierce personne pour les PIC's projets (ex : renouvellement du matériel du parc informatique, téléphonie mobile ou autres liés à un change transerve). - Prestations réalisées à temps plein. II.1.8. Division en lots: Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Le soumissionnaire apportera la preuve : 1. Par un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte qu'il : a. n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour : i. participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324 bis du Code pénal; ii. corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal; iii. fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; iv. blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. b. n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. 2. Par un certificat émis par le tribunal de commerce du siège de l'entreprise ou, pour les soumissionnaires n'étant pas établis en Belgique, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance, attestant: a. qu'il ne se trouve pas dans un état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; b. qu'il n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 3. Par une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas, en matière professionnelle, commis de faute grave et qu'il ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du chapitre 5 de l'arrêté royal du 16/07/12 ou qu'il a fourni ces renseignements; 4. Par une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 67 de l'arrêté royal du 16/07/12, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres. S'il s'agit d'un soumissionnaire assujetti au régime applicable en Belgique des travailleurs indépendants, il produit l'attestation communiquée par l'inasti et ce en application de l'article 67 5 de l'arrêté royal du 16/07/12; 5. Par une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 68 de l'arrêté royal du 16/07/2012. Pour le soumissionnaire belge, il s'agit d'une attestation fiscale délivrée par la SPF FINANCES dont il résulte que le soumissionnaire est règle par rapport à ses obligations fiscales; Le soumissionnaire remettra l'acte accordant procuration au signataire de l'offre ou une copie certifiée conforme du document original, ou encore l'indication du numéro du Moniteur Belge dans lequel les pouvoirs du mandataire ont été publiés. Le caractère récent des documents est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date de remise des offres (à l'exception du document du SPF Finances qui doit être le plus récent possible). III.2.2. Capacité économique et financière: Sur les trois dernières années, le soumissionnaire devra avoir un chiffre d'affaires dédié aux services similaires à l'objet du marché d'un montant minimum de EUR. III.2.3. Capacité technique: 1. Le soumissionnaire devra disposer au minimum de 3 employés disposant de la certification Microsoft (la preuve sera apportée par la remise des certificats y afférents). 2. Le soumissionnaire devra certifier que le personnel qui sera affecté à notre société dispose d'une expérience de minimum 6 mois dans le secteur public (la preuve sera apportée par la

5 WOENSDAG 31 DECEMBER p. 5 remise de certificats de satisfecit y afférents). SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 23/1/2015- Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/1/ :00 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 31/12/2014 CENTRE NEUROLOGIQUE ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Centre neurologique et de réadaptation fonctionnelle Champ des Alouettes, 30, BE-4557 Fraiture Contact: Monsieur Gaetano Carullo Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Appel à candidatures - Renouvellement infrastructure existante II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Centre neurologique et de réadaptation fonctionnelle, Champ des Alouettes, 30 à 4557 Fraiture II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Renouvellement infrastructure existante II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que le soumissionnaire: - n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux; - n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; En outre, le pouvoir adjudicateur s'assurera que le soumissionnaire: - en matière professionnelle, n'a pas commis une faute grave; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application de la sélection qualitative. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. III.2.2. Capacité économique et financière: * Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'ar du 15 juillet * Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. 2 III.2.3. Capacité technique: * Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur. * Un certificat valable ISO 9001 (version 2008), ou une déclaration ou des preuves en matière de mesures équivalentes de garantie de la qualité. * Une liste des noms et qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l'exécution du marché. * La preuve de l'inscription du candidat ou soumissionnaire au registre professionnel ou de commerce, conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. La preuve est apportée par une attestation ou, à défaut, par une déclaration sous serment. * Disposer d'une équipe de support d'au moins 10 personnes dédiées. * Minimum 2 ingénieurs certifiés dans chaque technologie proposée (serveurs, stockage, virtualisation, réseau, Microsoft). * Organisation de support orientée ITIL. 6 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère : * Prix Critère 1: Prix, Poids: 60 Critère 2: Qualité, Poids: 40 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/1/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Demande du cahier spécial des charges par mail à l'adresse suivante: Ensuite un versement de 20 EUR vous sera demandé, sur le compte: ING : BE BIC: BBRUBEBB Le cahier spécial des charges sera envoyé par courrier recommandé dès réception du paiement.

6 WOENSDAG 31 DECEMBER p. 6 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/1/ :00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 31/12/2014 DIGIPOLIS N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Digipolis Bellevue 1, BE-9050 Ledeberg (Gent) Contact: Digipolis Gent Michaël Matthijs Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Raamovereenkomst Cashautomaten II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: een raamovereenkomst met 1 leverancier voor de aankoop en implementatie van cashautomaten voor diverse loketten. Aan de loketten van de dienst Burgerzaken kan er op dit ogenblik worden betaald met cash geld en via betaalterminals. Stad Gent wil dat er een automatisering voor het verwerken van cash geld komt. Dit willen ze bekomen met het plaatsen van cashautomaten. We voorzien een aankoop van 3 cashautomaten in In 2016 en 2017 is er voorzien om telkens 2 extra cashautomaten aan te kopen. Deze automaten moeten kunnen connecteren met de huidige kassasoftware (kasregister). Deze connectie moet in 2 richtingen kunnen gaan. Kassasoftware naar automaat Automaat naar kassasoftware AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A Onderhandeling. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 01/02/ :00 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/02/ :00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN Erratum - Wijzigingsbericht NATIONALE LOTERIJ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN PUBLIEK RECHT N KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht Belliardstraat 25-33, BE-1040 Brussel Contact: Procurement Gert Van den Dries Tel: Fax: Internet adres(sen): Diensten voor de SAP-ondersteuning II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Diensten voor de SAP-ondersteuning IV.1. TYPE PROCEDURE VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN: Gevolg gevend aan uw verzoek tot deelneming, heb ik het genoegen u het bijkomend document te laten geworden bij de aankondiging van opdracht die kenbaar werd gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 27/12/2014 onder nummer 2014/S NATIONALE LOTERIJ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN PUBLIEK RECHT N KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 N. 285 Openbare aanbesteding GÎTES D'ETAPE DU CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES N. 526754 AVIS DE MARCHE Gîtes d'etape du Centre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 N. 50 Adjudication publique OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI N. 504731 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012 N. 214 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT WEGENISWERKEN N. 519155 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Brussel - Departement

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 39 82e ANNEE VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MERCREDI 7 NOVEMBRE 2012 N. 278 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 526162 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-170 Van 19 juni 2015. Bulletin No 2015-170 Du 19 juin 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-170 Van 19 juni 2015. Bulletin No 2015-170 Du 19 juin 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin des Adjudications

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6387 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3045 SERVICES DU PREMIER MINISTRE Archives générales du Royaume et Archives de l Etat dans les Provinces DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 6 MAI 2011 N. 119 Adjudication publique SERVICES EXTERIEURS WALLONS 2 DIRECTION LIEGE N. 509390 SERVICES EXTERIEURS WALLONS 2 DIRECTION LIEGE Avenue

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie