BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 N. 316 Openbare aanbesteding STAD HERENTALS N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Herentals Augustijnenlaan 30, BE-2200 Herentals Contact: Mevrouw Sigrid Roodhooft Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Heraanleg van voetpaden - dienstjaar 2015 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: diverse locaties II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Heraanleg van voetpaden op het grondgebied van Herentals: Waterloostraat, Bergenstraat, Arnhemstraat, Ieperstraat, Menenstraat, Zavelstraat, Zwanenberg, Sint-Waldetrudisstraat, Daalakker, Noorderwijksebaan, Kolverniersstraat, Oud-Stijderslaan en Cardijnlaan. - de opbraak en heraanleg van lijnvormige elementen zoals goten en boordstenen; - de opbraak van de voetpadverhardingen en de heraanleg van de bestrating in betonstraatstenen 22/22/8; - de aanleg van grasbetontegels voor parkeerplaatsen; - het insnijden in rijwegverhardingen teneinde boomplantvakken te maken voor groenvoorzieningen; - het verwijderen en terug heraanplanten van groenvoorzieningen; - onderhoudswerkzaamheden aan groenvoorzieningen gedurende de waarborgtermijn van 2 jaar; - de taken uit te voeren, opgelegd door de veiligheidscoördinator verwezenlijking. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5 IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5/2/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: IBAN BE BIC GKCCBEBB IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 6/2/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 6/2/ :30 Plaats: gemeenteraadszaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN STAD DIEST N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Diest Grote Markt 1, BE-3290 Diest Contact: De heer Johan Smets Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

2 WOENSDAG 31 DECEMBER p. 2 Onderhoudswerken weginfrastructuur II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Administratieve Technische Dienst, Grote Markt 1 te 3290 Diest II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Onderhoudswerken weginfrastructuur II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. III.2.3. Vakbekwaamheid: * Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden. * Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt. Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1 IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5/2/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het bestek is elektronisch beschikbaar door een te sturen naar: Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres van 9 uur tot 12 uur, elke werkdag, en dinsdag van 16 uur tot 19 uur, uitgezonderd 's zaterdags. Adres: Stad Diest, Administratieve Technische Dienst, Grote Markt 1 te 3290 Diest. Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres van 9 uur tot 12 uur, elke werkdag, en dinsdag van 16 uur tot 19 uur, uitgezonderd 's zaterdags. Adres: Stad Diest, Dienst financiën, Grote Markt 1 te 3290 Diest. Het bestek is elektronisch beschikbaar door een te sturen naar: Het bestek is elektronisch beschikbaar door een te sturen naar: Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres van 9 uur tot 12 uur, elke werkdag, en dinsdag van 16 uur tot 19 uur, uitgezonderd 's zaterdags. Adres: Stad Diest, Dienst financiën, Grote Markt 1 te 3290 Diest. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 6/2/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 6/2/ :00 Plaats: Verstappenzaal- ten stadhuize AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN CPAS DE COURCELLES N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR CPAS de Courcelles Rue Baudouin 1er, 119, BE-6180 Courcelles Contact: Monsieur Constant FOLY COMLAN ou Madame Laetitia DELFOSSE Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux de construction de 22 maisonnettes en Résidence-services rue Baudouin 1er, 70 à Courcelles II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rue Baudouin 1er, 70, 6180 Courcelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché se rapporte au chantier de construction d'une résidence-services de 22 logements, d'un centre communautaire, ainsi qu'à des travaux de voiries, abords et plantations au 70, Rue Baudouin Ier à Courcelles II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire: - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux ; - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts;

3 WOENSDAG 31 DECEMBER p. 3 - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements. Avant l'attribution du présent marché, le CPAS de Courcelles vérifiera par Digiflow les déclarations sur l'honneur des soumissionnaires, principalement en ce qui concerne l'onss et la TVA. III.2.2. Capacité économique et financière: *La preuve que le soumissionnaire remplit les conditions d'obtention de l'agréation d'entrepreneurs de travaux dans la classe 7, catégorie D. A cette fin, le soumissionnaire peut présenter : - Soit la preuve de son agréation correspondant à la classe et à la catégorie ou sous-catégorie de travaux concernés ; - Soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'union européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels ; - soit un dossier dont il ressort que l'entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la catégorie ou sous-catégorie d'agréation à prendre en considération. *Une agréation à la classe 7, catégorie D. Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 7 III.2.3. Capacité technique: *Une liste des travaux similaires exécutés au cours des 5 dernières années avec certificats de bonne exécution *Une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont dispose l'entrepreneur ; *Une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance de ses cadres pendant les 3 dernières années ; *La preuve que le soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité. *Une liste d'au moins 2 travaux similaires exécutés au cours des 5 dernières années d'un montant min. de EUR avec certificat de bonne exécution. *Une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution des travaux. *Une déclaration mentionnant les moyens humains qui seront mis à disposition du Pouvoir adjudicateur pour la bonne exécution du marché : une fiche par sous-traitant dûment remplie (voir annexe au présent CSC) reprenant l'identité du ou des sous-traitant(s), la part du marché sous-traitée, l'agréation détenue. Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 7 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/2/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Les demandes doivent être adressées au Pouvoir adjudicateur, CPAS de Courcelles, Rue Baudouin Ier 119 à 6180 Courcelles, de préférence par à l'adresse suivante: Après demande au CPAS, les documents du marché pourront être retirés auprès du secrétariat du bureau PIRON ETUDES EN CONSTRUCTION, Avenue Georges Lemaître 57 à 6041 Gosselies, tél.: 071/ , - sur CD contre paiement d'une somme de 10 euros; - éventuellement en format papier contre paiement d'une somme forfaitaire de 375 euros. En cas de délivrance des documents par voie postale, cette somme, majorée des frais d'envoi, devra être versée au numéro de compte et avec la communication qui seront renseignés au moment de la demande. Le virement devra être suivi d'un envoi par mail de la preuve de paiement. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/2/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 26/2/ :00 Lieu: CPAS SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Informations complémentaires concernant l'introduction des offres/candidatures: Les demandes de documents de marché doivent être adressées au Pouvoir Adjudicateur, CPAS de Courcelles, Rue Baudouin Ier 119 à 6180 Courcelles à l'adresse mail suivante: Les auteurs de projet se chargeront ensuite de la délivrance desdits documents, dans les conditions fixées ci-dessus. L'introduction des offres se fera également auprès du Pouvoir Adjudicateur. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 31/12/2014 STADSBESTUUR MENEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Menen Grote Markt 1, BE-8930 Menen Contact: Dienst Grondgebiedszaken Philippe Vandendriessche Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT STRUCTUREEL ONDERHOUD VOETPADEN DIENSTJAAR 2015 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: op bij opdrachtgeving aangeduide sites II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: structureel onderhoud voetpaden dienstjaar de opdracht is een opdracht van werken - de gunningsprocedure verloopt bij voorbehoud van toewijzing aan sociale inschakelingsondernemingen bij toepassing van artikel 22 2 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 15 februari 2007) - de opdracht is een herhalingsopdracht bij toepassing van artikel b van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 15 februari 2007) II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek categorie C klasse 1

4 WOENSDAG 31 DECEMBER p. 4 IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 4/02/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/02/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 9/02/ :00 Plaats: Gebouw Technische Dienst - lokaal 35-1e verdieping Yvonne Serruysstraat Menen Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: de inschrijvende kandidaten AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Informaties over lastenboek(en)/document(en) aan te vragen per aan adres : Oproep tot kandidaatstelling COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux Rue du Canal de l'ourthe, 8, BE-4031 Angleur Contact: Monsieur Marc Heggerickx Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Invitation à remettre offre - Marché public de service relatif à la désignation de prestataires de services qui assureront le support informatique de 1er niveau - Procédure négociée directe avec publicité II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Liège II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Marché public de service relatif à la désignation de prestataires de services qui assureront le support informatique de 1er niveau Durée du marché : jours hommes répartis sur une période de 12 mois. - Charge estimée à 2,5 ETP, équipe de base de 2 personnes accompagnée d'une tierce personne pour les PIC's projets (ex : renouvellement du matériel du parc informatique, téléphonie mobile ou autres liés à un change transerve). - Prestations réalisées à temps plein. II.1.8. Division en lots: Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Le soumissionnaire apportera la preuve : 1. Par un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte qu'il : a. n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour : i. participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324 bis du Code pénal; ii. corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal; iii. fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; iv. blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. b. n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. 2. Par un certificat émis par le tribunal de commerce du siège de l'entreprise ou, pour les soumissionnaires n'étant pas établis en Belgique, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance, attestant: a. qu'il ne se trouve pas dans un état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; b. qu'il n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 3. Par une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas, en matière professionnelle, commis de faute grave et qu'il ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du chapitre 5 de l'arrêté royal du 16/07/12 ou qu'il a fourni ces renseignements; 4. Par une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 67 de l'arrêté royal du 16/07/12, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres. S'il s'agit d'un soumissionnaire assujetti au régime applicable en Belgique des travailleurs indépendants, il produit l'attestation communiquée par l'inasti et ce en application de l'article 67 5 de l'arrêté royal du 16/07/12; 5. Par une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 68 de l'arrêté royal du 16/07/2012. Pour le soumissionnaire belge, il s'agit d'une attestation fiscale délivrée par la SPF FINANCES dont il résulte que le soumissionnaire est règle par rapport à ses obligations fiscales; Le soumissionnaire remettra l'acte accordant procuration au signataire de l'offre ou une copie certifiée conforme du document original, ou encore l'indication du numéro du Moniteur Belge dans lequel les pouvoirs du mandataire ont été publiés. Le caractère récent des documents est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date de remise des offres (à l'exception du document du SPF Finances qui doit être le plus récent possible). III.2.2. Capacité économique et financière: Sur les trois dernières années, le soumissionnaire devra avoir un chiffre d'affaires dédié aux services similaires à l'objet du marché d'un montant minimum de EUR. III.2.3. Capacité technique: 1. Le soumissionnaire devra disposer au minimum de 3 employés disposant de la certification Microsoft (la preuve sera apportée par la remise des certificats y afférents). 2. Le soumissionnaire devra certifier que le personnel qui sera affecté à notre société dispose d'une expérience de minimum 6 mois dans le secteur public (la preuve sera apportée par la

5 WOENSDAG 31 DECEMBER p. 5 remise de certificats de satisfecit y afférents). SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 23/1/2015- Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/1/ :00 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 31/12/2014 CENTRE NEUROLOGIQUE ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Centre neurologique et de réadaptation fonctionnelle Champ des Alouettes, 30, BE-4557 Fraiture Contact: Monsieur Gaetano Carullo Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Appel à candidatures - Renouvellement infrastructure existante II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Centre neurologique et de réadaptation fonctionnelle, Champ des Alouettes, 30 à 4557 Fraiture II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Renouvellement infrastructure existante II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que le soumissionnaire: - n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux; - n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; En outre, le pouvoir adjudicateur s'assurera que le soumissionnaire: - en matière professionnelle, n'a pas commis une faute grave; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application de la sélection qualitative. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. III.2.2. Capacité économique et financière: * Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'ar du 15 juillet * Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. 2 III.2.3. Capacité technique: * Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur. * Un certificat valable ISO 9001 (version 2008), ou une déclaration ou des preuves en matière de mesures équivalentes de garantie de la qualité. * Une liste des noms et qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l'exécution du marché. * La preuve de l'inscription du candidat ou soumissionnaire au registre professionnel ou de commerce, conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. La preuve est apportée par une attestation ou, à défaut, par une déclaration sous serment. * Disposer d'une équipe de support d'au moins 10 personnes dédiées. * Minimum 2 ingénieurs certifiés dans chaque technologie proposée (serveurs, stockage, virtualisation, réseau, Microsoft). * Organisation de support orientée ITIL. 6 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère : * Prix Critère 1: Prix, Poids: 60 Critère 2: Qualité, Poids: 40 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/1/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Demande du cahier spécial des charges par mail à l'adresse suivante: Ensuite un versement de 20 EUR vous sera demandé, sur le compte: ING : BE BIC: BBRUBEBB Le cahier spécial des charges sera envoyé par courrier recommandé dès réception du paiement.

6 WOENSDAG 31 DECEMBER p. 6 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/1/ :00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 31/12/2014 DIGIPOLIS N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Digipolis Bellevue 1, BE-9050 Ledeberg (Gent) Contact: Digipolis Gent Michaël Matthijs Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Raamovereenkomst Cashautomaten II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: een raamovereenkomst met 1 leverancier voor de aankoop en implementatie van cashautomaten voor diverse loketten. Aan de loketten van de dienst Burgerzaken kan er op dit ogenblik worden betaald met cash geld en via betaalterminals. Stad Gent wil dat er een automatisering voor het verwerken van cash geld komt. Dit willen ze bekomen met het plaatsen van cashautomaten. We voorzien een aankoop van 3 cashautomaten in In 2016 en 2017 is er voorzien om telkens 2 extra cashautomaten aan te kopen. Deze automaten moeten kunnen connecteren met de huidige kassasoftware (kasregister). Deze connectie moet in 2 richtingen kunnen gaan. Kassasoftware naar automaat Automaat naar kassasoftware AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A Onderhandeling. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 01/02/ :00 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/02/ :00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN Erratum - Wijzigingsbericht NATIONALE LOTERIJ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN PUBLIEK RECHT N KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht Belliardstraat 25-33, BE-1040 Brussel Contact: Procurement Gert Van den Dries Tel: Fax: Internet adres(sen): Diensten voor de SAP-ondersteuning II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Diensten voor de SAP-ondersteuning IV.1. TYPE PROCEDURE VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN: Gevolg gevend aan uw verzoek tot deelneming, heb ik het genoegen u het bijkomend document te laten geworden bij de aankondiging van opdracht die kenbaar werd gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 27/12/2014 onder nummer 2014/S NATIONALE LOTERIJ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN PUBLIEK RECHT N KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

7 WOENSDAG 31 DECEMBER p. 7 Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht Belliardstraat 25-33, BE-1040 Brussel Contact: Procurement Gert Van den Dries Tel: Fax: Internet adres(sen): Tijdelijke ICT ondersteuning II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Tijdelijke ICT ondersteuning IV.1. TYPE PROCEDURE VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN: Met verwijzing naar de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie van 27/12/2014 onder het nummer 2014/S en gevolg gevend aan uw verzoek tot deelneming, heb ik het genoegen u het bestek betreffende deze opdracht toe te sturen. De eisen, wensen en randvoorwaarden die hieraan gesteld worden, zullen in dit document worden toegelicht. GAN - TECHNISCHE DIENST N KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE GAN - Technische Dienst de Broquevillelaan 12, BE-1150 Brussel Contact: Vrebosch Mathieu Carlos Da Costa Aguiar Internet adres(sen): noticeid=192316https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewworkspacesbasedonexturl.do?wsname=st+%28arp%29-14%2f1155-f02 Opdracht van projectauteur voor de bouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een Gewestelijk Containerpark (GC), dat een model is in zijn werking en in zijn doelstelling van voorbeeld van stedelijke en landschapsinrichting. II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het Agentschap Net Brussel (ANB) is belast met de inrichting van een site gelegen Fernand Demetskaai te Anderlecht, met een oppervlakte van m², om er een containerpark op te richten. Het project bestaat uit loskaaien, interne wegen voor voertuigen- en voetgangersverkeer, de landschapsinrichting en een gebouw voor het personeel (sociale lokalen en administratie) van ongeveer 150m². Het project wil een voorbeelddimensie hebben op verschillende vlakken: - de werking en de infrastructuur van de site ; - de integratie van een kringloopcentrum voorafgaand aan het afvalsorteercircuit om het potentieel hernieuwbare hulpbronnen te valoriseren ; - de verbetering van het imago van het afval ; - de sensibilisering via een didactisch circuit en een informatieve en expressieve signalisatie; - de hoge energieprestatie van de installaties ; - het efficiënt waterbeheer ; - het groot aantal valorisatiefilières ; - het goede verkeer van de voertuigen en voetgangers op de site ; - de betere flexibiliteit van de evacuaties ; - het comfort van de gebruikers via gedeeltelijke afdekking van de containers ; - de beperking van de geluids- en geurhinder ; - de stedelijke integratie en de landschapsinrichting ; - de reflectie over de kosten-winst van de prefabricatie van constructie-elementen. Het project ligt in de buurt van belangrijke gewestelijke projecten (Zuidhaven, Slachthuizen, Hergebruikpool), en de bouwheer wenst zich te integreren in de voorschriften van het Kanaalplan: versterking van de economische activiteiten ten voordele van iedereen, stadsintegratie en verbetering van de openbare ruimten om aan het kanaal een federaliserende rol tussen de wijken te geven. Naast een perfecte werking van de site, zal de bouwheer een bijzonder belang hechten aan de kwaliteit van de inrichting van de site, van de stadsintegratie, aan de landschapsverfraaiing en aan de architecturale kwaliteit. De bouwheer wenst tot een reflectie te komen die als model kan dienen voor de inrichting van andere sites als containerpark in termen van: werkingsanalyse, potentieel aan kwalitatieve inrichting, bepaling van de betekenis van de kwaliteit in deze context, potentieel van systematisering en prefabricatie, om het imago van de containerparken te verbeteren met het oog op hun vlotte integratie in sterk verstedelijkte zones in de toekomst. Er is een mobiliteitsstudie uitgevoerd voorafgaandelijk aan het stedebouw- en architectuurproject. Deze opdracht is een dienstenopdracht betreffende de volledige opdracht van projectauteur van architectuur, engineering in stabiliteit en speciale technieken, stads- en landschapsinrichting, advies in energieprestatie gebouwen (EPB) en coördinatie veiligheid-gezondheid, uit te voeren in multidisciplinair team. De totale kosten van de werken worden geraamd op 3,5 miljoen euro exclusief btw en het bedrag van de honoraria wordt geraamd op EUR excl. btw. IV.1. TYPE PROCEDURE VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE: - Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. - In de oorspronkelijke aankondiging VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging: Plaats waar de te wijzigen tekst staat: afdeling 1: aanbestende dienst In plaats van: Te lezen: VI.3.5. Te corrigeren adressen en contactpunten: Plaats waar hetaan te passen adres en contactpunt staat: I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) GAN - Technische Dienst de Broquevillelaan 12, Brussel, 1150, BE Contactpunt: Vrebosch Mathieu

8 WOENSDAG 31 DECEMBER p. 8 Ter attentie van: Carlos Da Costa Aguiar GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE N KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Gemeente Sint-Joost-ten-Node Sterrenkundenlaan 13, BE-1210 Sint-Joost-ten-Node Tel: Internet adres(sen): Stockopdracht voor personenvervoer voor de jaren 2015, 2016 en 2017 II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Stockopdracht voor personenvervoer voor de jaren 2015, 2016 en 2017 IV.1. TYPE PROCEDURE VI.2. INFORMATIE OVER ONVOLLEDIGE GUNNINGSPROCEDURE: De opdracht is niet gegund. De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd. VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN: administratieve reden Gunning GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM N AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Gemeente Sint-Agatha-Berchem Koning Albertlaan 33, BE-1082 Sint-Agatha-Berchem Contact: De heer Philippe Hanuise Tel: Fax: Internet adres(sen): Afsluiten van leningen voor de financiering van de buitengewone dienst voor het dienstjaar 2014 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De opdracht heeft als voorwerp leningen bestemd ter financiering van de uitgaven die werden ingeschreven of die zullen ingeschreven worden voor het dienstjaar 2014 Deze leningen zullen afgesloten worden op verschillende tijdstippen en in voorkomend geval na het afsluiten van het desbetreffende dienstjaar en kunnen een verschillende looptijd hebben. Nadere aanduidingen komen voor onder hoofdstuk II : technische bepalingen. Naast de eigenlijke financiële operatie heeft de opdracht ook betrekking op een administratieve en technische dienstverlening die moet toelaten dergelijke operaties op optimale wijze te integreren in het beheer van de aanbestedende overheid. Bijgevolg zal de offerte eveneens rekening houden met alle diensten die in onderhavig bijzonder bestek beschreven zijn. In dit oogpunt dient verwezen te worden naar artikel 6, 1 van de voormelde wet en inzonderheid de verplichting tot forfaitaire grondslag. Bijgevolg zal de aanbestedende overheid geen andere kosten ten laste nemen dan deze die uitdrukkelijk beschreven zijn in onderhavig bijzonder bestek en in de offerte die er uit voortvloeit en die in voorkomend geval gewijzigd werd na onderhandeling. De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om een of meerdere afzonderlijke procedures uit te schrijven voor de financiering van de verrichtingen die ze zal bepalen en die niet in onderhavig bijzonder bestek inbegrepen zijn. Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op: Criterium 1: Prijs, Weging: 70 Criterium 2: De performativiteit, Weging: 20 Criterium 3: De bijkomende diensten betreffende financiële ondersteuningen en ondersteuning op gebied van de informatica, Weging: 10 AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT Opdracht nr 1. Perceel : Leningen van 3 jaar "Gemeente" V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/10/2014 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Belfius Banque Pachecolaan BE Brussel Opdracht nr 2. Perceel : Leningen van 5 jaar "Gemeente en OCMW" V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/10/2014 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Belfius Banque Pachecolaan 44

9 WOENSDAG 31 DECEMBER p BE Brussel Opdracht nr 3. Perceel : Leningen van 10 jaar "Gemeente en OCMW" V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/10/2014 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Belfius Banque Pachecolaan BE Brussel Opdracht nr 4. Perceel : Leningen van 20 jaar "Gemeente en OCMW" V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/10/2014 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: ING Avenue Marnix BE Bruxelles VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 31/12/2014 INTERCOMMUNALE ORES ASSETS SCRL N AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ - SECTEUR SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Intercommunale ORES Assets scrl Route du Grand Peuplier, 12, BE-7110 Strépy-Bracquegnies Contact: Madame Dorothée Pasciullo Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché: Marché de travaux sur les compteurs gaz dans les régions de Charleroi, La Louvière/Mons, Wallonie Picarde, Brabant Wallon et Namur sur base du système de qualification WQCPGWA II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type opdracht: Travaux. Lieu principal d'exécution: Charleroi, La Louvière/Mons, Wallonie Picarde, Brabant Wallon et Namur II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions: Marché de travaux sur les compteurs gaz dans les régions de Charleroi, La Louvière/Mons, Wallonie Picarde, Brabant Wallon et Namur sur base du système de qualification WQCPGWA SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Négociée avec mise en concurrence. IV.2. CRITÈRES D'ATTRIBUTION Offre économiquement la plus avantageuse. SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ Marché N 1. Travaux sur les compteurs gaz dans la région de Charleroi COFELY FABRICOM INFRA SUD S.A. Chaussée de Tubize BE Braine-l'Alleud Tél: Fax: Marché N 2. Travaux sur les compteurs gaz dans la région de Charleroi FODETRA S.A. Rue de Charleroi BE Courcelles Tél: Fax: Marché N 3. Travaux sur les compteurs gaz dans la région de La Louvière/Mons CONDUITES ET CABLES ENTREPRISES S.P.R.L. Rue de Goutroux BE Monceau-sur-Sambre Tél: Fax: Marché N 4. Travaux sur les compteurs gaz dans la région de La Louvière/Mons ETWAL S.A. Zoning Industriel - Zone C - Avenue Georges Stephenson 112 F 7180 BE Seneffe Tél: Fax: Marché N 5. Travaux sur les compteurs gaz dans la région de Wallonie Picarde FJC-METUBEL S.A. Route du Grand Peuplier BE Strépy-Bracquegnies Tél: Fax: Marché N 6. Travaux sur les compteurs gaz dans la région du Brabant Wallon ETEC S.A. Zoning Industriel - Zone D - Rue Jean Perrin BE Manage

10 WOENSDAG 31 DECEMBER p. 10 Tél: Fax: Marché N 7. Travaux sur les compteurs gaz dans la région de Namur TMS S.A. Rue d'auvelais BE Sambreville Tél: Fax: SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 31/12/2014 EANDIS CVBA N AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST Eandis cvba Brusselsesteenweg 199, BE-9090 Melle Contact: Joeri Van Caneghem Tel: Fax: Internet adres(sen): noticeid=191172https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewworkspacesbasedonexturl.do?wsname=eandis-ean12aw029-5-f06&usertype=supplier&language=nl Bodemsaneringswerken Halle Fase 2 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het voorwerp van dit aankoopdossier is het saneren van de verontreinigde bodem op de site te Halle, L. Van Beverenstraat. II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE GEGUNDE OPDRACHT/OPDRACHTEN II.2.1. Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten: Waarde: EUR Excl. BTW. IV.1. TYPE PROCEDURE Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging. IV.2. GUNNINGSCRITERIA Laagste prijs AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT Opdracht nr 1. Bodemsaneringswerken Halle fase II V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 04/06/2014 V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: B.S.V. nv Blokkestraat BE Harelbeke AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN STAD LOKEREN N AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Stad Lokeren Groentemarkt 1, BE-9160 Lokeren Contact: Centrale Aankoopdienst Tel: Fax: Reinigen rioolinfrastructuur II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Grondgebied Lokeren II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De opdracht omvat het reinigen op afroep van de rioolinfrastructuur en het periodiek reinigen van de rioolkolken op Lokers grondgebied. Dit houdt meer bepaald in : - dringende tussenkomsten voor reinigen/ontstoppen van riolen/pompkamers, - kuisen van duikers, - opruimen van calamiteiten, - kuisen van rioolkolken, - ontstoppen van rioolkolken. II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN: EUR Zonder BTW. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op: Criterium 1: De gecorrigeerde inschrijvingsprijs voor het reinigen van riolering (diverse diameters) Criterium 2: De gecorrigeerde inschrijvingsprijs voor reinigen van pompkamers Criterium 3: De gecorrigeerde inschrijvingsprijs voor reinigen van rioolkolken

11 WOENSDAG 31 DECEMBER p. 11 Criterium 4: De gecorrigeerde inschrijvingsprijs voor ontstoppen van kolken en duikers Criterium 5: De gecorrigeerde inschrijvingsprijs voor verwerking slib Criterium 6: De gecorrigeerde inschrijvingsprijs voor ruimen aalputten Criterium 7: Interventietijd tijdens de werkuren en met normale verkeersproblematiek Criterium 8: Een beschrijving van de maatregelen die de inschrijver treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt t.a.v. de interventies AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT Opdracht nr 1. Perceel : Reinigen rioolinfrastructuur V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/11/2014 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: M&C Cleaning Toekomstlaan 16 B 9160 BE Lokeren Tel: VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 31/12/2014

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 N. 205 Openbare aanbesteding UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT-PIETER N. 520871 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UNIVERSITAIR MEDISCH

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE SAMEDI 13 JUILLET 2013 N. 177 Adjudication publique UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES N. 516256 AVIS DE MARCHE Université Libre de Bruxelles avenue F. D. Roosevelt,

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 16 MAART 2015 N. 66 Openbare aanbesteding CTB RDC N. 506572 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

Computer-aided design (CAD) software package

Computer-aided design (CAD) software package Computer-aided design (CAD) software package Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/34753885.aspx Ekstern udbuds ID 95187-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 18 JANVIER 2013 N. 15 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 501034 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 N. 320 Adjudication publique FEDESCO N. 527991 AVIS DE MARCHE FEDESCO Rue Royale 47, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Karlien D'haese

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 16 MARS 2015 N. 66 Adjudication publique CTB RDC N. 506572 CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe, CD-0000 Kinshasa Contact: UCAG MINIDER

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010 Fast2web Drupal site Builder Informatiesessie M1010 Session d information M1010 M1010 Gebruik van Forum toepassing Utilisation de l application Forum Mini-competition - Minicompetitie OpenFED / drupal.org

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

(texte applicable au 25/02/2010) (tekst van toepassing op 25/02/2010) 10.1.1996

(texte applicable au 25/02/2010) (tekst van toepassing op 25/02/2010) 10.1.1996 1 (texte applicable au 25/02/2010) (tekst van toepassing op 25/02/2010) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 N. 296 Adjudication publique ANDERLECHT MOULART SCFS N. 526135 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Anderlecht Moulart SCFS

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 N. 201 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 518726 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 N. 255 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524341 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 29 MEI 2015 N. 135 Openbare aanbesteding RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING N. 513687 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015 N. 200 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 520391 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

Battery packs. Info. Inköpare. Beskrivning. Version 1. Publiceringsdatum :26. Ändringsdatum :26

Battery packs. Info. Inköpare. Beskrivning. Version 1. Publiceringsdatum :26. Ändringsdatum :26 Battery packs Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/46898437.aspx Externt anbuds-id 325287-2014 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Avslutade upphandlingar Anbudsprocess Förhandlat förfarande

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

1/ 5 BE001 24/3/ BDA nummer: Standaardformulier 14 - NL Buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen: aanleg kws-lagen

1/ 5 BE001 24/3/ BDA nummer: Standaardformulier 14 - NL Buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen: aanleg kws-lagen 1/ 5 BE001 24/3/2016 - BDA nummer: 2016-509381 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie