Algemene voorwaarden Samenlening 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Samenlening 2013"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Artikel 1. Definities Hoofdstuk 1. Definities a. In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: Samenlening B.V. Samenlening Site Lener Investeerder Lenerverklaring Profiel Investeringsovereenkomst Lening Derdengeldenrekening Kredietrisico Jaarlijks kostenpercentage Een besloten vennootschap handelend onder de naam Samenlening, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Utrecht. Samenlening bv heeft als doel om de administratie te voeren van een online crowdfunding platform. Online platform dat via een website Investeerders en Leners bij elkaar brengt met als doel om leningen tot stand te laten komen. De natuurlijke persoon of natuurlijke personen (zowel samen als ieder voor zich) aan wie de Lening wordt of zal worden verstrekt. De natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon die geld uitleent aan de Lener. Een door de Lener ondertekend document waarin de schuldbekentenis is opgenomen. In dit document wordt beschreven welk bedrag de Lener schuldig is, tegen welke betalingsvoorwaarden, rentes en verdere voorwaarden. De overeenkomst tussen Investeerder en Samenlening waarin de voorwaarden van de investeringen worden vastgelegd. Het bedrag dat door Lener wordt geleend onder de in de Lenerverklaring nader omschreven voorwaarden. Het op de site van Samenlening gepubliceerde overzicht van de belangrijkste kenmerken van de Lening, waaronder de vermelding van de Lener, al dan niet onder eigen naam, zijn beroep, leeftijd, woonplaats, al dan niet het doel van de financiering, het leningbedrag en het gevraagde rentetarief., Rekening op naam van een Stichting Derdengelden, die wordt gebruikt door Samenlening. Alle bedragen die verband houden met de leningen worden op deze rekening geïncasseerd en vanuit deze rekening betaald. Het risico dat de Lening niet kan worden terugbetaald op basis van statistische gegevens van soortgelijke leningen. De totale kosten van de Lening voor de Lener, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale geleende bedrag. b. Voor zover hiervan in deze voorwaarden niet expliciet wordt afgeweken, wordt met de begrippen die in enkelvoud zijn gedefinieerd tevens het meervoud bedoeld. c. Overal waar in deze voorwaarden wordt gerefereerd aan schriftelijke vastlegging wordt hiermee tevens bedoeld vastlegging per . Elektronische handtekeningen worden beschouwd als gelijkwaardig aan schriftelijke handtekeningen. d. Omwille van de leesbaarheid is de mannelijke woordvorm gekozen. Overal waar hij of hem staat, wordt hij/zij of hem/haar bedoeld. Hoofdstuk 2. De Lener Artikel 2.1 Voorwaarden voor de Lener e. Een Lener moet voldoen aan de volgende voorwaarden: in bezit van de Nederlandse nationaliteit of in bezit van een geldige verblijfsvergunning; actief deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland; woonachtig in Nederland; leeftijd tussen 18 jaar en 56 jaar op het moment van de aanvraag; handelingsbekwaam; niet onder curatele gesteld. f. Een Lener kan nooit tevens Investeerder zijn. g. De Lener is verplicht om bij de aanvraag alle gegevens aan te leveren die nodig zijn om zijn kredietwaardigheid te kunnen beoordelen. Deze gegevens dienen volledig, recent en juist te zijn. h. De Lener is verplicht voldoende saldo te hebben op de betaalrekening waarvan de rente en aflossing geïncasseerd worden. Algemene voorwaarden Samenlening Pagina 1 van 6

2 i. Wijzigingen van adres, rekeningnummer, tenaamstellingen of andere gegevens die van belang zijn voor de Lening dient de Lener per direct aan Samenlening door te geven. Artikel 2.2 Profiel van de Lener a. Een deel van het Profiel op de site wordt opgesteld door de Lener. De Lener maakt op basis van zijn gegevens een inschatting van zijn kredietwaardigheid. Na toetsing van deze inschatting door Samenlening is het Profiel compleet en wordt het door Samenlening op de site geplaatst. b. Samenlening behoudt zich het recht voor Profielen aan te passen of te weigeren. Samenlening stelt de Lener tijdig op de hoogte van een aanpassing of weigering. Als de Lener daarom vraagt zal een aanpassing of weigering worden toegelicht. c. Het Profiel wordt voor de duur van 90 dagen op de Site geplaatst. Als binnen deze periode niet voldoende is ingeschreven op de Lening (90% of meer) dan wordt het Profiel ingetrokken. De Lener kan de Lening opnieuw laten plaatsen, maar alleen met aangepaste kenmerken, zoals bijvoorbeeld het rentetarief (zie ook art. 4.2 sub a) d. De toelichting van de Lener is openbaar en wordt niet redactioneel gescreend. Pornografische, discriminerende of andere fatsoensnormoverschrijdende toelichtingen zijn niet toegestaan en zullen door Samenlening worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor aanvragen waarmee naar het oordeel van Samenlening illegale praktijken worden nagestreefd. Artikel 2.3 Bepaling van het kredietrisico en kredietwaardigheid a. Aan elk Profiel wordt door Samenlening het Kredietrisico van de Lening toegevoegd. b. De kredietwaardigheid van de Lener wordt door Samenlening vastgesteld aan de hand van persoonlijke en financiële gegevens van de Lener. Daarbij zal door Samenlening onder meer worden beoordeeld of het aangaan van de Lening met het oog op overkreditering verantwoord is. c. Samenlening voert gedurende de looptijd van de Lening geen aanvullende screening uit en zal de aan de Lener toegewezen Kredietwaardigheid niet wijzigen. d. Samenlening.nl maakt een inschatting van de Kredietwaardigheid aan de hand van de volgende indicatoren: inkomenstoets van de huidige financiële situatie: Voor de inkomenstoets wordt gebruikgemaakt van de berekeningsmethodiek en normen die zijn vastgesteld door de Vereniging voor Financieringsondernemingen (VFN). Daarnaast wordt ingeschat hoeveel van het vrij beschikbare netto inkomen wordt besteed aan vaste lasten. Dit wordt uitgedrukt in een IBI-score. (Indicator Beschikbaar Inkomen). betaalgedrag uit het verleden en verwacht betaalgedrag in de toekomst: Gegevens over het betaalgedrag in het verleden en een indicatie van het betaalgedrag in de toekomst worden ingekocht bij externe partijen. De verwerking van deze gegevens leidt tot een score van het betaalgedrag die kan variëren van 1 tot 10, waarbij 10 de hoogste score is. De combinatie van de hierboven genoemde indicatoren, die respectievelijk voor eenderde en tweederde bepalend zijn, leidt tot de kredietwaardigheidsscore die het Kredietrisico bepaalt. e. Het Kredietrisico van de Lening wordt uitgedrukt in letters: A*:Zeer laag; A: Laag; B: Gemiddeld; C: Hoog D: Zeer hoog HR: Zeer speculatief f. Een Kredietrisico hoger of gelijk aan C leidt automatisch tot afwijzing van de Lening. Artikel 2.4 Meerdere leningen a. Het is de Lener toegestaan meerdere leningen af te sluiten. b. Per Lener mag in totaal maximaal een bedrag van , worden geleend. c. Een nieuwe aanvraag leidt tot een nieuwe beoordeling van de kredietwaardigheid. Voordat een nieuwe aanvraag in behandeling genomen wordt, moet minstens 6 maanden zijn verstreken sinds de aanvang van een eerder verstrekte Lening. Artikel 3.1 Vereisten Investeerder Hoofdstuk 3. De Investeerder a. Een Investeerder moet voldoen aan de volgende voorwaarden: In bezit van de Nederlandse nationaliteit; in Nederland woonachtig; minimaal 18 jaar oud; handelingsbekwaam; niet onder curatele gesteld. Algemene voorwaarden Samenlening Pagina 2 van 6

3 b. Een Investeerder kan ook een rechtspersoon zijn. c. Een Investeerder kan niet tevens Lener zijn. d. Voor de particuliere Investeerder geldt een limiet van , en een limiet van 100 leningen. Voor de zakelijke Investeerder geldt geen limiet. e. Indien de Investeerder gedurende de looptijd van de Lening komt te overlijden, valt het op dat moment nog openstaande geïnvesteerde bedrag in de nalatenschap. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken zal uitbetaling worden voortgezet aan de rechtmatige nabestaanden. Het is niet mogelijk om het totale bedrag van de leningen waarin is geïnvesteerd, op te eisen. De Investeringsovereenkomst wordt aangepast en op naam gesteld van de nabestaanden. Artikel 3.2 Selectie Lening door Investeerder a. De Investeerder kan op de Site zijn keuze voor de gewenste Lening aangeven door een of meerdere leningen te selecteren (eigen selectie). Daarnaast is het mogelijk om automatisch te investeren, aan de hand van vooraf door de Investeerder opgegeven criteria (automatische selectie). b. De Investeerder kan een Lening alleen accepteren of afwijzen en heeft verder geen invloed op de rente, de hoogte en/of de looptijd van de gekozen Lening. Artikel 3.3 Incasso Investeerder a. Door ondertekening van de Investeringsovereenkomst en bijbehorende machtiging gaat de Investeerder akkoord met de wijze van incasseren zoals beschreven in dit artikel. b. Zodra de door de Investeerder (automatisch) gekozen Lening is volgeschreven en Investeerder daarvan schriftelijk bericht heeft ontvangen, wordt bij Investeerder incasso van zijn toegezegde middelen uitgevoerd. c. Indien de door de Investeerder toegezegde middelen niet geïncasseerd kunnen worden door Samenlening dan is de Investeerder in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Samenlening gerechtigd de Investeringsovereenkomst met de Investeerder op te zeggen en aan hem ter zake een direct opeisbaar bedrag aan schadevergoeding in rekening brengen ter hoogte van 10 % van de toegezegde middelen, zonder dat Samenlening daarbij afziet van het recht om namens belanghebbenden verdere schade van de Investeerder te vorderen. Artikel 3.4 Uitbetaling en opeisbaarheid Na beschikbaarstelling van de toegezegde middelen ontvangt de Investeerder rente en aflossing zo snel mogelijk nadat de eerste incasso bij de Lener is uitgevoerd. Onder voorwaarde van tijdige betaling door Lener geschieden betalingen maandelijks conform het betaalschema van de Lening waarin is geïnvesteerd. Dit betaalschema wordt gepubliceerd in mijn omgeving van de Investeerder op de Site. Artikel 4.1 Hoofdsom Hoofdstuk 4. De Lening De hoofdsom van een Lening kent per Lener een minimum van 1.000, en een maximum van ,. Artikel 4.2 Rente a. De Lener bepaalt de rente die hij bereid is te betalen voor de gewenste Lening. Als blijkt dat de gewenste Lening niet wordt volgeschreven, kan de Lener de rente (en/of andere kenmerken van de Lening) eenmalig, zonder verdere kosten aanpassen, binnen een periode van drie maanden nadat het Profiel is gepubliceerd op de Site. b. Samenlening kan op basis van de ingegeven rente en op grond van data uit andere leningen een indicatie geven van de slagingskans van de Lening, maar brengt geen advies uit over de hoogte van de rente. c. Als de rente is bepaald en de Lening is volgeschreven, zal de rente gedurende de looptijd van de Lening niet wijzigen. d. Voor het berekenen van de rente wordt aangehouden dat een maand 30 dagen heeft en een jaar 360 dagen. Artikel 4.3 Looptijd De looptijd van de Lening bedraagt 36, 48 of 60 maanden. Artikel 4.4 Voorwaarden voor uitbetaling a. De Lening zal aan de Lener ter beschikking worden gesteld als is voldaan aan de volgende voorwaarden: Ontvangst van een vergoeding voor het controleren van de kredietwaardigheid; De volledige inschrijving van de Lening door de Investeerder(s); Algemene voorwaarden Samenlening Pagina 3 van 6

4 Ontvangst van de rechtsgeldig ondertekende Lenerverklaring; Ontvangst van de rechtsgeldig ondertekende Investeringsovereenkomst; Ontvangst van de door de Investeerder(s) toegezegde middelen op de Derdengeldenrekening. Ontvangst van documenten waarmee de opgegeven persoonlijke en financiële situatie kan worden geverifieerd. b. Als een Lening niet volledig is volgeschreven, kan deze in overleg met de Lener alsnog tot stand komen, indien in de Lening voor minimaal 90% is volgeschreven. c. Leningen kunnen nooit overschreven worden. Artikel 4.5 Betaalschema a. De betalingen van de rente- en aflossingsverplichtingen van Lener zullen plaatsvinden conform het betaalschema dat als bijlage is gehecht aan de Lenerverklaring. b. De eerste betaling vindt plaats uiterlijk 2 maanden na ontvangst van het bedrag van de Lening. c. Betalingen geschieden via automatische incasso aan het einde van de maand. d. Als de uitbetaling van de Lening niet plaatsvindt aan het einde van de maand, dan zal de eerste betaling de rentevergoeding betreffen over de eerste periode tot aan het einde van de maand, alsmede de reguliere incasso van rente en aflossing. e. Samenlening verbindt zich om de ontvangen bedragen voor rente en aflossing binnen een periode van 5 werkdagen na de incasso over te maken naar de rekening van Investeerder. f. Automatische incasso s zullen op basis van de SEPA-richtlijnen worden aangeboden en verwerkt door Samenlening via de Derdengeldenrekening. Artikel 4.6 Zekerheden Er zullen geen zekerheden worden gevraagd van de Lener voor de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Lenerverklaring. Artikel 4.7 Achterlopen met betalen a. Betalingen moeten altijd gedaan worden binnen de overeengekomen betalingstermijn. b. De Lener is door enkel het verloop van de overeengekomen betalingstermijn in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. c. Indien sprake is van niet nakoming van uit de Lenerverklaring voortvloeiende verplichtingen, kan de vordering uit handen gegeven worden aan derden. d. Als er nieuwe betaalafspraken worden gemaakt, worden deze in plaats gesteld van de eerdere afspraken en als bijlage aan de Lenerverklaring gehecht. e. Bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling door de Lener, is deze over het niet of niet-tijdig betaalde bedrag gedurende de tijd dat hij niet nakomt een dagelijks opeisbare vertragingsrente verschuldigd. Deze vertragingsrente is gelijk aan de normale rente die wordt gebruikt voor het bepalen van de maandelijkse rente. f. Bij niet-tijdige betaling van de maandelijkse rente en/of aflossing kunnen aan de Lener bijkomende administratiekosten in rekening worden gebracht. Als een maandtermijn niet kan worden geïnd wordt de lener hierover kosteloos geïnformeerd en de mogelijkheid geboden op een andere manier te betalen. Wordt hier geen gebruik van gemaakt, dan volgt 7 dagen later een herinnering met een administratieve fee van 2 euro. Als vervolgens het bedrag niet wordt ontvangen, ontvangt de lener binnen 14 dagen een aanmaning met een administratieve fee van 10 euro. Als het bedrag na de aanmaning niet wordt ontvangen, zal een administratieve fee van 20 euro in rekening worden gebracht en door Samenlening, namens de investeerders, een incassobureau worden ingeschakeld. g. Indien de Lener na een termijn van maand zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Samenleving namens de Investeerder gerechtigd alle uit de Lenerverklaring voortvloeiende vorderingen ter (buitengerechtelijke en gerechtelijke) incasso over te dragen aan een incasso-organisatie, gerechtsdeurwaarder of advocaat. h. Alle kosten die gemaakt worden als gevolg van het verzuim van de Lener komen voor rekening van de Lener voor zover dit wettelijk is toegestaan. i. Kosten die niet verhaald kunnen worden op de Lener, komen voor rekening van de Investeerder. j. Samenlening behoudt zich het recht voor om informatie over het verzuim van de Lener te delen met Experian en het BKR. Artikel 4.8 Vervroegde aflossing / opeisbaarheid a. Gedurende de looptijd van de Lening is het de Lener toegestaan om geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. b. Vervroegde opeising door Samenlening namens de Investeerder(s) is uitsluitend mogelijk als: Algemene voorwaarden Samenlening Pagina 4 van 6

5 de Lener een vervallen rente en/of aflossingstermijn niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan; de Lener is verhuisd naar een gebied buiten Nederland dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Lener binnen enkele maanden Nederland zal verlaten; de Lener is overleden; Samenlening gegronde reden heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de Lenerverklaring niet door de Lener zullen worden nagekomen; conservatoir of executoriaal beslag op alle of een deel van de goederen van de Lener is gelegd, dan wel indien alle of een belangrijk deel van de goederen van de Lener zijn/worden vervreemd, bezwaard, onteigend, of teniet zijn gegaan dan wel indien Lener boedelafstand doet; de Lener in staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van Lener surseance van betaling is verleend dan wel ten aanzien van Lener de schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) van toepassing is verklaard; de Lener aan Samenlening bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat Samenlening de Lening niet of niet onder dezelfde voorwaarden op haar site zou hebben geplaatst, indien hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. Artikel 4.9 Beperkte rechten en vervreemding a. De Lener kan de uit de Lenerverklaring voortvloeiende verplichtingen niet overdragen aan derden. b. Het is de Investeerder niet toegestaan de vorderingen uit hoofde van enige Lening waarin de Investeerder deelneemt te vervreemden, over te dragen of anderszins met beperkte rechten te bezwaren. Artikel 5.1 Werkzaamheden Samenlening Hoofdstuk 5. De rol van Samenlening a. Samenlening treedt op als bemiddelaar bij het tot stand brengen van leningen tussen de Lener enerzijds en de Investeerder anderzijds. Bovendien treedt Samenlening op als lasthebber van de Investeerder bij het incasseren van de verplichtingen van Lener uit hoofde van de Lenerverklaring. b. Samenlening geeft noch advies over rentes, looptijden of omvang van de leningen, noch enige andere adviezen van financiële aard. c. Samenlening voert de administratie van de leningen en draagt zorg voor het incasseren van de bedragen die de Lener respectievelijk de Investeerder verschuldigd is op grond van de Lenerverklaring respectievelijk de Investeringsovereenkomst. d. Alle betalingen die Samenlening ontvangt (al of niet na het nemen van incassomaatregelen) van een van de bij de Lening betrokken partijen worden binnen een administratieve periode van vijf werkdagen na ontvangst door Samenlening betaald aan de rechthebbende partij. e. Samenlening verbindt zich om zijn taken zorgvuldig uit te voeren en zal daarbij de toepasselijke wettelijke voorschriften en regelgeving in acht nemen. Artikel 5.2 Voorbehoud a. Samenlening behoudt zich het recht voor om bedragen niet over te boeken naar de Lener in het geval Samenlening hiervoor zwaarwegende redenen heeft. b. Geïnvesteerde bedragen zullen in dergelijke gevallen worden teruggeboekt naar de Investeerder. c. Hiermee vervalt de Lening en alle hieruit voortvloeiende rechten en plichten voor alle partijen. Artikel 5.3 Lastgeving en incasso Samenlening zal alle vorderingen uit hoofde van de uit de Lening voortvloeiende verplichtingen zo nodig opeisen en doen laten incasseren door een incasso-, deurwaarders- of advocatenkantoor in te schakelen. Artikel 5.4 Aansprakelijkheid Samenlening a. Samenlening is niet aansprakelijk voor de berekening van het kredietrisico en de kredietwaardigheid als deze op basis van onjuiste, onvolledige of valse bescheiden tot stand is gekomen en als Samenlening dit bij controle niet kon weten of behoorde te weten. b. Samenlening is niet aansprakelijk voor wijzigingen van de kredietwaardigheid van de Lener als gedurende de looptijd van de Lening blijkt dat de afloscapaciteit verbetert dan wel verslechtert door gewijzigde omstandigheden bij de Lener. c. Samenlening is niet verantwoordelijk voor overboeking ná 5 werkdagen indien en voor zover de door Investeerder toegezegde bedragen nog niet zijn ontvangen op de Derdengeldenrekening. Als bedragen na 5 Algemene voorwaarden Samenlening Pagina 5 van 6

6 werkdagen alsnog worden ontvangen van de Investeerder, zullen deze aan hem worden terugbetaald. Samenlening kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor renteverlies door mogelijke vertragingen tussen het incasseren van de aflossingen enerzijds en het overmaken van deze bedragen anderzijds, die ontstaan zijn door vertragingen in het betalingsverkeer tussen banken en/of storneringen en/of mogelijke verkeerde informatieverschaffing van de Lener dan wel de Investeerder die niet door Samenlening voorzien hadden kunnen worden. d. Samenlening is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen door de Lener en/of de Investeerder zoals in de Lenerverklaring en de Investeringsovereenkomst of enige andere hiermee verband houdende overeenkomsten. Artikel 5.5 Vergoeding en afrondingsverschillen a. Er wordt noch aan de Investeerder noch aan de Lener rente vergoed gedurende de periode dat de bedragen op de Derdengeldenrekening staan. b. Samenlening keert nooit meer uit dan dat zij ontvangt. Dat betekent dat eventuele afrondingsverschillen worden verrekend met de bedragen die worden overgeboekt naar de Derdengeldenrekening. Artikel 6.1 Identiteit Lener Hoofdstuk 6. Privacy en persoonsgegevens a. De Lener bepaalt in hoeverre zijn personalia op de site van Samenlening anoniem zijn en blijven. b. Voordat de Lening definitief tot stand komt, zullen de personalia van de Lener alleen ten behoeve van Investeerder zichtbaar gemaakt worden. Artikel 6.2 Identiteit Investeerder Een overzicht van de Investeerders wordt als bijlage aan de Lenerverklaring gehecht. De identiteit van de Investeerder is alleen bekend bij Samenlening en wordt niet getoond op het overzicht. Artikel 6.3 Openbaarmaking gegevens Identiteiten, overeenkomsten en betaalschema's zullen nimmer door Samenlening openbaar gemaakt worden, tenzij de wet daartoe verplicht. Artikel 6.4 Persoonsgegevens a. Samenlening gaat uit van een correcte aanlevering van persoonsgegevens en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke foutieve informatievoorziening. b. De Lener en de Investeerder zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden. Samenlening behoudt zich het recht voor om bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte te doen bij justitie. c. Samenlening verbindt zich om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van Lener en Investeerder en te handelen overeenkomstig het bepaalde in het privacy statement zoals gepubliceerd op Samenlening.nl. Artikel 7.1 Toepasselijk recht Hoofdstuk 7 Rechts -en forumkeuze Op de rechtsverhoudingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Artikel 7.2 Bevoegde rechter/e-court a. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht. b. Geschillen kunnen ook worden beslecht in een arbitraal geding overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting E-Court, mits beide partijen dit vooraf hebben afgestemd. In geval van bindend advies zal E-court de vaststelling achteraf notarieel laten vaststellen, waarbij de notaris gerechtigd is om een grosse af te geven waarmee een afdwingbare einduitspraak wordt verkregen. Het arbitraal verkregen geding (ex art e.v. Rv) en de bindende adviesprocedure (ex art. 7:900 BW) worden gevoerd overeenkomstig het arbitragereglement/procesreglement van E-court. c. Voordat via E-Court wordt geprocedeerd gunt Samenlening de Lener en/of Investeerder te allen tijde de wettelijke termijn van een maand om voor behandeling door een geschillencommissie of de bevoegde rechter te kiezen. In dat geval is art. 7.2 sub a van toepassing. d. Het arbitragereglement van E-court als bedoeld in art. 7.2 sub b is te vinden op en kan ook op verzoek kosteloos worden toegezonden. Algemene voorwaarden Samenlening Pagina 6 van 6

Bijlage 3: Algemene Voorwaarden Broodbeleggers.nl (versie: 26 mei 2016) ALGEMEEN

Bijlage 3: Algemene Voorwaarden Broodbeleggers.nl (versie: 26 mei 2016) ALGEMEEN Bijlage 3: Algemene Voorwaarden Broodbeleggers.nl (versie: 26 mei 2016) ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1. Broodbeleggers.nl De Brood Beleggers B.V brengt via haar website Investeerders en de ondernemingen

Nadere informatie

1.7 Logo's Alle logo's, beeldmerken en uitingen zijn eigendom van Agrifinance en mogen niet door derden voor overige uitingen gebruikt worden.

1.7 Logo's Alle logo's, beeldmerken en uitingen zijn eigendom van Agrifinance en mogen niet door derden voor overige uitingen gebruikt worden. Algemene voorwaarden kredietverlening Agrifinance I. ALGEMEEN DEEL 1 Begripsbepaling 1.1 Agrifinance De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Agrifinance B.V.,statutair gevestigd te Kampen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverlening Rehawe BV ALGEMEEN DEEL Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Rehawe BV Rehawe BV brengt investeerders en kredietnemers via haar website bij elkaar ten einde een kredietovereenkomst

Nadere informatie

1.5 Investeerdersnummer Het nummer dat Geldvoorelkaar.nl en de Stichting aan de Investeerder toewijzen.

1.5 Investeerdersnummer Het nummer dat Geldvoorelkaar.nl en de Stichting aan de Investeerder toewijzen. Algemene Voorwaarden (versie: september 2015) ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1.1 Geldvoorelkaar.nl De vennootschap onder firma Geldvoorelkaar.nl V.O.F. brengt via haar website Investeerders en Geldnemers

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

Stichting Greencrowd - Utrechtseweg 310-6812 AR - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl

Stichting Greencrowd - Utrechtseweg 310-6812 AR - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl Algemene voorwaarden kredietverlening stichting Greencrowd ALGEMEEN DEEL Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Stichting Greencrowd (Greencrowd) Stichting Greencrowd brengt Crowdfunders en Kredietnemers via haar

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 LAATSTE WIJZIGING 01 FEBRUARI 2013 TYPE- EN/OF DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN Artikel 1 Definities! Creatief Bureau: Opdrachtnemer. Leverancier van diverse

Nadere informatie

Billink: Leverancier: Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink

Billink: Leverancier: Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink Uw leverancier heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaaloptie achteraf betalen op factuur via Billink uit te voeren. Wanneer u gebruik maakt van deze betaaloptie verklaart u akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

Stichting Greencrowd - Utrechtseweg 310-6812 AR - Arnhem - 085 401 34 71 - www.greencrowd.nl

Stichting Greencrowd - Utrechtseweg 310-6812 AR - Arnhem - 085 401 34 71 - www.greencrowd.nl Algemene Voorwaarden Crowdfunding Stichting Greencrowd ALGEMEEN DEEL Artikel 1. Definities en algemene bepalingen 1.1 Definities Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Crowdfunding Stichting Greencrowd

Nadere informatie

Model Leningovereenkomst

Model Leningovereenkomst Model Leningovereenkomst Ondergetekenden, Het besloten venootschap: Rijkenvoorde Institutum Holding B.V., kantoorhoudende te Doesburg en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63065126; hierna

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZIB CROWDFUNDING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ZIB CROWDFUNDING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ZIB CROWDFUNDING B.V. Artikel 1. Begripsbepalingen Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden van ZIB Crowdfunding, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel. Beleggersprofiel

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING

CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING

CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Betalingsvoorwaarden. Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay

Betalingsvoorwaarden. Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay Betalingsvoorwaarden Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Leningovereenkomst LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Re-Effect Flevoland Postbus 30180 1303 AD Almere E: info@re-effectflevoland.nl www.re-effectflevoland.nl T: +31 (0)36-5254921 M: +31 (0)6-49691721

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. GEBRUIKTE DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid: Raetsluy : de maatschap Raetsluy Advocaten, alsmede alle bij haar krachtens een

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNFIETSVERKOPEN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNFIETSVERKOPEN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNFIETSVERKOPEN.NL DEEL A INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Aanbod: het aanbod dat door de ondernemer aan de verkoper

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch

ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch DezealgemenevoorwaardenwordengehanteerddoordebeslotenvennootschappenAEVITAE

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend.

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend. ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Credifin Nederland gevestigd te Amstelveen aan de Bovenkerkerweg 41-4, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3D Financieel Advies KvK 52090523 AFM 12039942 Gevestigd te Gerrit Achterberghove 18 3437 ZE Nieuwegein Pagina 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op de producten Finans Continu Krediet, Finans

Nadere informatie

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl Stuur de ondertekende crowdfundingovereenkomst s.v.p. samen met een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs op naar: Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211 6800 VH Arnhem Crowdfundingovereenkomst

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft Koppe Hypotheken en Verzekeringen, gevestigd te Apeldoorn aan IJzerweg 24, hierna te noemen: het Financieel Intermediair.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Versie 1 mei 2017 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Artikel 1 De goederenkredietovereenkomst/toestellening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Bijlage P Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie 1 Definities A. Synergos Onder Synergos wordt verstaan: Het bedrijfsonderdeel Synergos

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga

Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga Artikel 1 Advocaat mr. L.W Plantenga Advocaat mr. L.W. Plantenga (hierna te noemen: Plantenga ) is een eenmanszaak, gevestigd in Utrecht, waarvan de doelstelling

Nadere informatie

Leningovereenkomst leningnummer

Leningovereenkomst leningnummer Leningovereenkomst: XXXX Pagina 1 van 7 Leningovereenkomst leningnummer Ondergetekenden, Debiteur a, een rechtsvorm opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te adres, postcode plaats, ingeschreven onder

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Whitepaper Handvatten Incassokosten vanaf 2012 oktober 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Wanneer is de nieuwe regeling van toepassing? 4 1.1 Consument

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie