Algemene voorwaarden Samenlening 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Samenlening 2013"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Artikel 1. Definities Hoofdstuk 1. Definities a. In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: Samenlening B.V. Samenlening Site Lener Investeerder Lenerverklaring Profiel Investeringsovereenkomst Lening Derdengeldenrekening Kredietrisico Jaarlijks kostenpercentage Een besloten vennootschap handelend onder de naam Samenlening, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Utrecht. Samenlening bv heeft als doel om de administratie te voeren van een online crowdfunding platform. Online platform dat via een website Investeerders en Leners bij elkaar brengt met als doel om leningen tot stand te laten komen. De natuurlijke persoon of natuurlijke personen (zowel samen als ieder voor zich) aan wie de Lening wordt of zal worden verstrekt. De natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon die geld uitleent aan de Lener. Een door de Lener ondertekend document waarin de schuldbekentenis is opgenomen. In dit document wordt beschreven welk bedrag de Lener schuldig is, tegen welke betalingsvoorwaarden, rentes en verdere voorwaarden. De overeenkomst tussen Investeerder en Samenlening waarin de voorwaarden van de investeringen worden vastgelegd. Het bedrag dat door Lener wordt geleend onder de in de Lenerverklaring nader omschreven voorwaarden. Het op de site van Samenlening gepubliceerde overzicht van de belangrijkste kenmerken van de Lening, waaronder de vermelding van de Lener, al dan niet onder eigen naam, zijn beroep, leeftijd, woonplaats, al dan niet het doel van de financiering, het leningbedrag en het gevraagde rentetarief., Rekening op naam van een Stichting Derdengelden, die wordt gebruikt door Samenlening. Alle bedragen die verband houden met de leningen worden op deze rekening geïncasseerd en vanuit deze rekening betaald. Het risico dat de Lening niet kan worden terugbetaald op basis van statistische gegevens van soortgelijke leningen. De totale kosten van de Lening voor de Lener, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale geleende bedrag. b. Voor zover hiervan in deze voorwaarden niet expliciet wordt afgeweken, wordt met de begrippen die in enkelvoud zijn gedefinieerd tevens het meervoud bedoeld. c. Overal waar in deze voorwaarden wordt gerefereerd aan schriftelijke vastlegging wordt hiermee tevens bedoeld vastlegging per . Elektronische handtekeningen worden beschouwd als gelijkwaardig aan schriftelijke handtekeningen. d. Omwille van de leesbaarheid is de mannelijke woordvorm gekozen. Overal waar hij of hem staat, wordt hij/zij of hem/haar bedoeld. Hoofdstuk 2. De Lener Artikel 2.1 Voorwaarden voor de Lener e. Een Lener moet voldoen aan de volgende voorwaarden: in bezit van de Nederlandse nationaliteit of in bezit van een geldige verblijfsvergunning; actief deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland; woonachtig in Nederland; leeftijd tussen 18 jaar en 56 jaar op het moment van de aanvraag; handelingsbekwaam; niet onder curatele gesteld. f. Een Lener kan nooit tevens Investeerder zijn. g. De Lener is verplicht om bij de aanvraag alle gegevens aan te leveren die nodig zijn om zijn kredietwaardigheid te kunnen beoordelen. Deze gegevens dienen volledig, recent en juist te zijn. h. De Lener is verplicht voldoende saldo te hebben op de betaalrekening waarvan de rente en aflossing geïncasseerd worden. Algemene voorwaarden Samenlening Pagina 1 van 6

2 i. Wijzigingen van adres, rekeningnummer, tenaamstellingen of andere gegevens die van belang zijn voor de Lening dient de Lener per direct aan Samenlening door te geven. Artikel 2.2 Profiel van de Lener a. Een deel van het Profiel op de site wordt opgesteld door de Lener. De Lener maakt op basis van zijn gegevens een inschatting van zijn kredietwaardigheid. Na toetsing van deze inschatting door Samenlening is het Profiel compleet en wordt het door Samenlening op de site geplaatst. b. Samenlening behoudt zich het recht voor Profielen aan te passen of te weigeren. Samenlening stelt de Lener tijdig op de hoogte van een aanpassing of weigering. Als de Lener daarom vraagt zal een aanpassing of weigering worden toegelicht. c. Het Profiel wordt voor de duur van 90 dagen op de Site geplaatst. Als binnen deze periode niet voldoende is ingeschreven op de Lening (90% of meer) dan wordt het Profiel ingetrokken. De Lener kan de Lening opnieuw laten plaatsen, maar alleen met aangepaste kenmerken, zoals bijvoorbeeld het rentetarief (zie ook art. 4.2 sub a) d. De toelichting van de Lener is openbaar en wordt niet redactioneel gescreend. Pornografische, discriminerende of andere fatsoensnormoverschrijdende toelichtingen zijn niet toegestaan en zullen door Samenlening worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor aanvragen waarmee naar het oordeel van Samenlening illegale praktijken worden nagestreefd. Artikel 2.3 Bepaling van het kredietrisico en kredietwaardigheid a. Aan elk Profiel wordt door Samenlening het Kredietrisico van de Lening toegevoegd. b. De kredietwaardigheid van de Lener wordt door Samenlening vastgesteld aan de hand van persoonlijke en financiële gegevens van de Lener. Daarbij zal door Samenlening onder meer worden beoordeeld of het aangaan van de Lening met het oog op overkreditering verantwoord is. c. Samenlening voert gedurende de looptijd van de Lening geen aanvullende screening uit en zal de aan de Lener toegewezen Kredietwaardigheid niet wijzigen. d. Samenlening.nl maakt een inschatting van de Kredietwaardigheid aan de hand van de volgende indicatoren: inkomenstoets van de huidige financiële situatie: Voor de inkomenstoets wordt gebruikgemaakt van de berekeningsmethodiek en normen die zijn vastgesteld door de Vereniging voor Financieringsondernemingen (VFN). Daarnaast wordt ingeschat hoeveel van het vrij beschikbare netto inkomen wordt besteed aan vaste lasten. Dit wordt uitgedrukt in een IBI-score. (Indicator Beschikbaar Inkomen). betaalgedrag uit het verleden en verwacht betaalgedrag in de toekomst: Gegevens over het betaalgedrag in het verleden en een indicatie van het betaalgedrag in de toekomst worden ingekocht bij externe partijen. De verwerking van deze gegevens leidt tot een score van het betaalgedrag die kan variëren van 1 tot 10, waarbij 10 de hoogste score is. De combinatie van de hierboven genoemde indicatoren, die respectievelijk voor eenderde en tweederde bepalend zijn, leidt tot de kredietwaardigheidsscore die het Kredietrisico bepaalt. e. Het Kredietrisico van de Lening wordt uitgedrukt in letters: A*:Zeer laag; A: Laag; B: Gemiddeld; C: Hoog D: Zeer hoog HR: Zeer speculatief f. Een Kredietrisico hoger of gelijk aan C leidt automatisch tot afwijzing van de Lening. Artikel 2.4 Meerdere leningen a. Het is de Lener toegestaan meerdere leningen af te sluiten. b. Per Lener mag in totaal maximaal een bedrag van , worden geleend. c. Een nieuwe aanvraag leidt tot een nieuwe beoordeling van de kredietwaardigheid. Voordat een nieuwe aanvraag in behandeling genomen wordt, moet minstens 6 maanden zijn verstreken sinds de aanvang van een eerder verstrekte Lening. Artikel 3.1 Vereisten Investeerder Hoofdstuk 3. De Investeerder a. Een Investeerder moet voldoen aan de volgende voorwaarden: In bezit van de Nederlandse nationaliteit; in Nederland woonachtig; minimaal 18 jaar oud; handelingsbekwaam; niet onder curatele gesteld. Algemene voorwaarden Samenlening Pagina 2 van 6

3 b. Een Investeerder kan ook een rechtspersoon zijn. c. Een Investeerder kan niet tevens Lener zijn. d. Voor de particuliere Investeerder geldt een limiet van , en een limiet van 100 leningen. Voor de zakelijke Investeerder geldt geen limiet. e. Indien de Investeerder gedurende de looptijd van de Lening komt te overlijden, valt het op dat moment nog openstaande geïnvesteerde bedrag in de nalatenschap. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken zal uitbetaling worden voortgezet aan de rechtmatige nabestaanden. Het is niet mogelijk om het totale bedrag van de leningen waarin is geïnvesteerd, op te eisen. De Investeringsovereenkomst wordt aangepast en op naam gesteld van de nabestaanden. Artikel 3.2 Selectie Lening door Investeerder a. De Investeerder kan op de Site zijn keuze voor de gewenste Lening aangeven door een of meerdere leningen te selecteren (eigen selectie). Daarnaast is het mogelijk om automatisch te investeren, aan de hand van vooraf door de Investeerder opgegeven criteria (automatische selectie). b. De Investeerder kan een Lening alleen accepteren of afwijzen en heeft verder geen invloed op de rente, de hoogte en/of de looptijd van de gekozen Lening. Artikel 3.3 Incasso Investeerder a. Door ondertekening van de Investeringsovereenkomst en bijbehorende machtiging gaat de Investeerder akkoord met de wijze van incasseren zoals beschreven in dit artikel. b. Zodra de door de Investeerder (automatisch) gekozen Lening is volgeschreven en Investeerder daarvan schriftelijk bericht heeft ontvangen, wordt bij Investeerder incasso van zijn toegezegde middelen uitgevoerd. c. Indien de door de Investeerder toegezegde middelen niet geïncasseerd kunnen worden door Samenlening dan is de Investeerder in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Samenlening gerechtigd de Investeringsovereenkomst met de Investeerder op te zeggen en aan hem ter zake een direct opeisbaar bedrag aan schadevergoeding in rekening brengen ter hoogte van 10 % van de toegezegde middelen, zonder dat Samenlening daarbij afziet van het recht om namens belanghebbenden verdere schade van de Investeerder te vorderen. Artikel 3.4 Uitbetaling en opeisbaarheid Na beschikbaarstelling van de toegezegde middelen ontvangt de Investeerder rente en aflossing zo snel mogelijk nadat de eerste incasso bij de Lener is uitgevoerd. Onder voorwaarde van tijdige betaling door Lener geschieden betalingen maandelijks conform het betaalschema van de Lening waarin is geïnvesteerd. Dit betaalschema wordt gepubliceerd in mijn omgeving van de Investeerder op de Site. Artikel 4.1 Hoofdsom Hoofdstuk 4. De Lening De hoofdsom van een Lening kent per Lener een minimum van 1.000, en een maximum van ,. Artikel 4.2 Rente a. De Lener bepaalt de rente die hij bereid is te betalen voor de gewenste Lening. Als blijkt dat de gewenste Lening niet wordt volgeschreven, kan de Lener de rente (en/of andere kenmerken van de Lening) eenmalig, zonder verdere kosten aanpassen, binnen een periode van drie maanden nadat het Profiel is gepubliceerd op de Site. b. Samenlening kan op basis van de ingegeven rente en op grond van data uit andere leningen een indicatie geven van de slagingskans van de Lening, maar brengt geen advies uit over de hoogte van de rente. c. Als de rente is bepaald en de Lening is volgeschreven, zal de rente gedurende de looptijd van de Lening niet wijzigen. d. Voor het berekenen van de rente wordt aangehouden dat een maand 30 dagen heeft en een jaar 360 dagen. Artikel 4.3 Looptijd De looptijd van de Lening bedraagt 36, 48 of 60 maanden. Artikel 4.4 Voorwaarden voor uitbetaling a. De Lening zal aan de Lener ter beschikking worden gesteld als is voldaan aan de volgende voorwaarden: Ontvangst van een vergoeding voor het controleren van de kredietwaardigheid; De volledige inschrijving van de Lening door de Investeerder(s); Algemene voorwaarden Samenlening Pagina 3 van 6

4 Ontvangst van de rechtsgeldig ondertekende Lenerverklaring; Ontvangst van de rechtsgeldig ondertekende Investeringsovereenkomst; Ontvangst van de door de Investeerder(s) toegezegde middelen op de Derdengeldenrekening. Ontvangst van documenten waarmee de opgegeven persoonlijke en financiële situatie kan worden geverifieerd. b. Als een Lening niet volledig is volgeschreven, kan deze in overleg met de Lener alsnog tot stand komen, indien in de Lening voor minimaal 90% is volgeschreven. c. Leningen kunnen nooit overschreven worden. Artikel 4.5 Betaalschema a. De betalingen van de rente- en aflossingsverplichtingen van Lener zullen plaatsvinden conform het betaalschema dat als bijlage is gehecht aan de Lenerverklaring. b. De eerste betaling vindt plaats uiterlijk 2 maanden na ontvangst van het bedrag van de Lening. c. Betalingen geschieden via automatische incasso aan het einde van de maand. d. Als de uitbetaling van de Lening niet plaatsvindt aan het einde van de maand, dan zal de eerste betaling de rentevergoeding betreffen over de eerste periode tot aan het einde van de maand, alsmede de reguliere incasso van rente en aflossing. e. Samenlening verbindt zich om de ontvangen bedragen voor rente en aflossing binnen een periode van 5 werkdagen na de incasso over te maken naar de rekening van Investeerder. f. Automatische incasso s zullen op basis van de SEPA-richtlijnen worden aangeboden en verwerkt door Samenlening via de Derdengeldenrekening. Artikel 4.6 Zekerheden Er zullen geen zekerheden worden gevraagd van de Lener voor de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Lenerverklaring. Artikel 4.7 Achterlopen met betalen a. Betalingen moeten altijd gedaan worden binnen de overeengekomen betalingstermijn. b. De Lener is door enkel het verloop van de overeengekomen betalingstermijn in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. c. Indien sprake is van niet nakoming van uit de Lenerverklaring voortvloeiende verplichtingen, kan de vordering uit handen gegeven worden aan derden. d. Als er nieuwe betaalafspraken worden gemaakt, worden deze in plaats gesteld van de eerdere afspraken en als bijlage aan de Lenerverklaring gehecht. e. Bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling door de Lener, is deze over het niet of niet-tijdig betaalde bedrag gedurende de tijd dat hij niet nakomt een dagelijks opeisbare vertragingsrente verschuldigd. Deze vertragingsrente is gelijk aan de normale rente die wordt gebruikt voor het bepalen van de maandelijkse rente. f. Bij niet-tijdige betaling van de maandelijkse rente en/of aflossing kunnen aan de Lener bijkomende administratiekosten in rekening worden gebracht. Als een maandtermijn niet kan worden geïnd wordt de lener hierover kosteloos geïnformeerd en de mogelijkheid geboden op een andere manier te betalen. Wordt hier geen gebruik van gemaakt, dan volgt 7 dagen later een herinnering met een administratieve fee van 2 euro. Als vervolgens het bedrag niet wordt ontvangen, ontvangt de lener binnen 14 dagen een aanmaning met een administratieve fee van 10 euro. Als het bedrag na de aanmaning niet wordt ontvangen, zal een administratieve fee van 20 euro in rekening worden gebracht en door Samenlening, namens de investeerders, een incassobureau worden ingeschakeld. g. Indien de Lener na een termijn van maand zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Samenleving namens de Investeerder gerechtigd alle uit de Lenerverklaring voortvloeiende vorderingen ter (buitengerechtelijke en gerechtelijke) incasso over te dragen aan een incasso-organisatie, gerechtsdeurwaarder of advocaat. h. Alle kosten die gemaakt worden als gevolg van het verzuim van de Lener komen voor rekening van de Lener voor zover dit wettelijk is toegestaan. i. Kosten die niet verhaald kunnen worden op de Lener, komen voor rekening van de Investeerder. j. Samenlening behoudt zich het recht voor om informatie over het verzuim van de Lener te delen met Experian en het BKR. Artikel 4.8 Vervroegde aflossing / opeisbaarheid a. Gedurende de looptijd van de Lening is het de Lener toegestaan om geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. b. Vervroegde opeising door Samenlening namens de Investeerder(s) is uitsluitend mogelijk als: Algemene voorwaarden Samenlening Pagina 4 van 6

5 de Lener een vervallen rente en/of aflossingstermijn niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan; de Lener is verhuisd naar een gebied buiten Nederland dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Lener binnen enkele maanden Nederland zal verlaten; de Lener is overleden; Samenlening gegronde reden heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de Lenerverklaring niet door de Lener zullen worden nagekomen; conservatoir of executoriaal beslag op alle of een deel van de goederen van de Lener is gelegd, dan wel indien alle of een belangrijk deel van de goederen van de Lener zijn/worden vervreemd, bezwaard, onteigend, of teniet zijn gegaan dan wel indien Lener boedelafstand doet; de Lener in staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van Lener surseance van betaling is verleend dan wel ten aanzien van Lener de schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) van toepassing is verklaard; de Lener aan Samenlening bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat Samenlening de Lening niet of niet onder dezelfde voorwaarden op haar site zou hebben geplaatst, indien hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. Artikel 4.9 Beperkte rechten en vervreemding a. De Lener kan de uit de Lenerverklaring voortvloeiende verplichtingen niet overdragen aan derden. b. Het is de Investeerder niet toegestaan de vorderingen uit hoofde van enige Lening waarin de Investeerder deelneemt te vervreemden, over te dragen of anderszins met beperkte rechten te bezwaren. Artikel 5.1 Werkzaamheden Samenlening Hoofdstuk 5. De rol van Samenlening a. Samenlening treedt op als bemiddelaar bij het tot stand brengen van leningen tussen de Lener enerzijds en de Investeerder anderzijds. Bovendien treedt Samenlening op als lasthebber van de Investeerder bij het incasseren van de verplichtingen van Lener uit hoofde van de Lenerverklaring. b. Samenlening geeft noch advies over rentes, looptijden of omvang van de leningen, noch enige andere adviezen van financiële aard. c. Samenlening voert de administratie van de leningen en draagt zorg voor het incasseren van de bedragen die de Lener respectievelijk de Investeerder verschuldigd is op grond van de Lenerverklaring respectievelijk de Investeringsovereenkomst. d. Alle betalingen die Samenlening ontvangt (al of niet na het nemen van incassomaatregelen) van een van de bij de Lening betrokken partijen worden binnen een administratieve periode van vijf werkdagen na ontvangst door Samenlening betaald aan de rechthebbende partij. e. Samenlening verbindt zich om zijn taken zorgvuldig uit te voeren en zal daarbij de toepasselijke wettelijke voorschriften en regelgeving in acht nemen. Artikel 5.2 Voorbehoud a. Samenlening behoudt zich het recht voor om bedragen niet over te boeken naar de Lener in het geval Samenlening hiervoor zwaarwegende redenen heeft. b. Geïnvesteerde bedragen zullen in dergelijke gevallen worden teruggeboekt naar de Investeerder. c. Hiermee vervalt de Lening en alle hieruit voortvloeiende rechten en plichten voor alle partijen. Artikel 5.3 Lastgeving en incasso Samenlening zal alle vorderingen uit hoofde van de uit de Lening voortvloeiende verplichtingen zo nodig opeisen en doen laten incasseren door een incasso-, deurwaarders- of advocatenkantoor in te schakelen. Artikel 5.4 Aansprakelijkheid Samenlening a. Samenlening is niet aansprakelijk voor de berekening van het kredietrisico en de kredietwaardigheid als deze op basis van onjuiste, onvolledige of valse bescheiden tot stand is gekomen en als Samenlening dit bij controle niet kon weten of behoorde te weten. b. Samenlening is niet aansprakelijk voor wijzigingen van de kredietwaardigheid van de Lener als gedurende de looptijd van de Lening blijkt dat de afloscapaciteit verbetert dan wel verslechtert door gewijzigde omstandigheden bij de Lener. c. Samenlening is niet verantwoordelijk voor overboeking ná 5 werkdagen indien en voor zover de door Investeerder toegezegde bedragen nog niet zijn ontvangen op de Derdengeldenrekening. Als bedragen na 5 Algemene voorwaarden Samenlening Pagina 5 van 6

6 werkdagen alsnog worden ontvangen van de Investeerder, zullen deze aan hem worden terugbetaald. Samenlening kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor renteverlies door mogelijke vertragingen tussen het incasseren van de aflossingen enerzijds en het overmaken van deze bedragen anderzijds, die ontstaan zijn door vertragingen in het betalingsverkeer tussen banken en/of storneringen en/of mogelijke verkeerde informatieverschaffing van de Lener dan wel de Investeerder die niet door Samenlening voorzien hadden kunnen worden. d. Samenlening is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen door de Lener en/of de Investeerder zoals in de Lenerverklaring en de Investeringsovereenkomst of enige andere hiermee verband houdende overeenkomsten. Artikel 5.5 Vergoeding en afrondingsverschillen a. Er wordt noch aan de Investeerder noch aan de Lener rente vergoed gedurende de periode dat de bedragen op de Derdengeldenrekening staan. b. Samenlening keert nooit meer uit dan dat zij ontvangt. Dat betekent dat eventuele afrondingsverschillen worden verrekend met de bedragen die worden overgeboekt naar de Derdengeldenrekening. Artikel 6.1 Identiteit Lener Hoofdstuk 6. Privacy en persoonsgegevens a. De Lener bepaalt in hoeverre zijn personalia op de site van Samenlening anoniem zijn en blijven. b. Voordat de Lening definitief tot stand komt, zullen de personalia van de Lener alleen ten behoeve van Investeerder zichtbaar gemaakt worden. Artikel 6.2 Identiteit Investeerder Een overzicht van de Investeerders wordt als bijlage aan de Lenerverklaring gehecht. De identiteit van de Investeerder is alleen bekend bij Samenlening en wordt niet getoond op het overzicht. Artikel 6.3 Openbaarmaking gegevens Identiteiten, overeenkomsten en betaalschema's zullen nimmer door Samenlening openbaar gemaakt worden, tenzij de wet daartoe verplicht. Artikel 6.4 Persoonsgegevens a. Samenlening gaat uit van een correcte aanlevering van persoonsgegevens en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke foutieve informatievoorziening. b. De Lener en de Investeerder zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden. Samenlening behoudt zich het recht voor om bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte te doen bij justitie. c. Samenlening verbindt zich om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van Lener en Investeerder en te handelen overeenkomstig het bepaalde in het privacy statement zoals gepubliceerd op Samenlening.nl. Artikel 7.1 Toepasselijk recht Hoofdstuk 7 Rechts -en forumkeuze Op de rechtsverhoudingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Artikel 7.2 Bevoegde rechter/e-court a. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht. b. Geschillen kunnen ook worden beslecht in een arbitraal geding overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting E-Court, mits beide partijen dit vooraf hebben afgestemd. In geval van bindend advies zal E-court de vaststelling achteraf notarieel laten vaststellen, waarbij de notaris gerechtigd is om een grosse af te geven waarmee een afdwingbare einduitspraak wordt verkregen. Het arbitraal verkregen geding (ex art e.v. Rv) en de bindende adviesprocedure (ex art. 7:900 BW) worden gevoerd overeenkomstig het arbitragereglement/procesreglement van E-court. c. Voordat via E-Court wordt geprocedeerd gunt Samenlening de Lener en/of Investeerder te allen tijde de wettelijke termijn van een maand om voor behandeling door een geschillencommissie of de bevoegde rechter te kiezen. In dat geval is art. 7.2 sub a van toepassing. d. Het arbitragereglement van E-court als bedoeld in art. 7.2 sub b is te vinden op en kan ook op verzoek kosteloos worden toegezonden. Algemene voorwaarden Samenlening Pagina 6 van 6

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Financiële Dienstverlener, zoals genoemd in het dienstverleningsdocument, hierna te noemen: FD.

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24469315 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie