Protestants-christelijk onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestants-christelijk onderwijs"

Transcriptie

1 Protestants-christelijk onderwijs Pedagogisch project en schoolreglement

2 Inhoud Welkom... 5 Pedagogisch Project Pedagogisch Project Aanvulling voor de School met de Bijbel De WEGwijzer te Mechelen... 8 Schoolreglement Praktisch Contacten met de school Organisatie van onze school Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders Aanwezig zijn op school en op tijd komen Individuele leerlingenbegeleiding Organisatie van de leerlingengroepen Eindbeslissing ouders Eindbeslissing schoolbestuur Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Positief engagement ten aanzien pedagogisch project Samenwerking ouders - school De schoolagenda Huistaken en lessen Observatie kleuterschool Rapporten en toetsen Infoavond september en oudercontacten Mededelingen en belangrijke informatie Informatiedoorstroom en ouderlijk gezag Voor- en naschoolse opvang / middagtoezicht Ouderinbreng Samenwerking school - externen Ouders Centrum Leerlingenbegeleiding - CLB: Lokaal Overlegplatform Beroepscommissie Scholenkoepel Commissie inzake Leerlingenrechten Commissie Zorgvuldig Bestuur Inschrijving van de leerling Pedagogisch Project en Schoolreglement

3 Inschrijvingsvoorwaarden : Inschrijving Regelmatige leerling Aanwezigheid in de school Leerplicht Afwezigheden (meer details in brochure onderwijsregelgeving) Wegens ziekte Andere afwezigheden Problematische afwezigheden Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) Afwijkingen normale schoolgebeuren Ontheffing van lessen Deelname aan de lessen bewegingsopvoeding Onderwijs aan huis (meer info in de brochure onderwijsregelgeving) Getuigschriften basisonderwijs Toekenning Beroepsprocedure Geen toekenning Betalingen verbruik Maximumfactuur Niet verplicht aanbod op school Subsidie 4 km van school Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning Vrijwilligers Welzijn op onze school Leefhouding van de leerlingen Privacy Participatie Ouders en leefregels Speciale toelatingen Het storen van de lessen Het afhalen van de leerlingen Het CLB en onze school(zie ook contactgegevens) Pedagogisch Project en Schoolreglement

4 14. Beroepsmogelijkheden bij orde- en tuchtmaatregelen Ordemaatregelen Tuchtmaatregelen Beroepsmogelijkheden bij orde- en tuchtmaatregelen Pedagogisch Project en Schoolreglement

5 Welkom Beste ouders, Als team doen we ons uiterste best om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. We geloven dat we samen met u, als ouders, en de hulp van God, veel kunnen betekenen in het leven van jullie kinderen! We zijn blij dat u gekozen heeft voor de School met de Bijbel De WEGwijzer te Mechelen. Omdat we het belangrijk vinden u grondig te informeren over onze school, geven wij u ons pedagogisch project en ons schoolreglement in één enkele brochure. Zo kan u vrij snel ontdekken wie we zijn, waar we naartoe werken en hoe we dat willen doen. Deze brochure begint met het pedagogisch project. Dit bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het gemeenschappelijke pedagogische project dat alle Vlaamse Scholen met de Bijbel hanteren. Het tweede deel is de lokale aanvulling bij het pedagogische project. Dit deel is specifiek voor de School met de Bijbel De WEGwijzer te Mechelen geldig. In een pedagogisch project wil de school haar identiteit verduidelijken, haar bestaansreden. Daarna volgt het schoolreglement. Ga de uitdaging aan en lees deze brochure door. Zijn er nog vragen en/of opmerken, dan kunt u altijd op school terecht tijdens de schooluren en/of na afspraak. Alle ouders dienen het pedagogisch project en het schoolreglement voor akkoord te ondertekenen. Wij hopen op een goede samenwerking! Het schoolbestuur, directie en het schoolteam 5 Pedagogisch Project en Schoolreglement

6 Pedagogisch Project 1. Pedagogisch Project Gemeenschappelijk deel Aanvaard door alle Scholen met de Bijbel in de IPCO-vergadering van 6 december 1996 Hoofdstuk 1: De grondslag van het onderwijs 1. De Bijbel is de norm voor een Christen, waaraan ook de lesinhouden op de School met de Bijbel getoetst worden. Elke School met de Bijbel heeft duidelijke Bijbelse waarheden en principes als grondslag. 2. Een School met de Bijbel is aan geen enkele kerkgemeenschap gebonden. 3. Elke School met de Bijbel is een gemeenschap van ouders, leden van de vereniging, bestuursleden, personeelsleden, leden van de Inrichtende Macht, kinderen, enz. waarin de liefde tot God en de naaste centraal staat. 4. Een leerkracht van de School met de Bijbel is een christen, behorende tot een protestants-christelijke kerk of gemeente. 5. Hij/zij wordt opgemerkt vanwege zijn/haar reine liefde voor kinderen en vakbekwaamheid. 6. De christelijke samenkomsten worden beschouwd als essentieel deel van het christenleven. 7. Een levenswijze die uitdrukkelijk ingaat tegen de Bijbelse leerstellingen, zal steeds zorgen voor onverenigbaarheid. Hoofdstuk 2: Mensvisie - kindvisie 1. De mens wordt gekenmerkt door 4 relaties: - de relatie tot God - de relatie tot zichzelf - de relatie tot de medemens en - de relatie tot de natuur. 2. Ieder kind is uniek en heeft voor God een onvervangbare menselijke waarde. Hoofdstuk 3: Visie op de maatschappij 1. De School met de Bijbel dient de kinderen te leren dat het geloof gestalte moet krijgen in intermenselijke en maatschappelijke verhoudingen. 2. De School met de Bijbel tracht ieder kind optimale kansen te geven om zich verder te ontwikkelen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van anderen. De didactische aanpak wordt dus aangepast aan de noden. In de School met de Bijbel dient iedereen elkaar en laat men een ieder tot zijn recht komen. 3. De School met de Bijbel leert de kinderen respect op te brengen voor Gods schepping en ermee om te gaan als goede rentmeesters. 6 Pedagogisch Project en Schoolreglement

7 4. De School met de Bijbel dient bij ieder kind het streven aan te wakkeren naar meer rechtvaardigheid en sociale vrede in de maatschappij, waarbij de school zelf het voorbeeld moet geven. 5. De opvoeding op de School met de Bijbel bereidt de kinderen daadwerkelijk voor op hun latere plaats en verantwoordelijkheid in de maatschappij. Hoofdstuk 4: Visie op opvoeding 1. De opvoeding op de School met de Bijbel dient in het kader te staan van het Bijbelse mensbeeld, dat uitgaat van schepping, zondeval, verlossing en voleinding. 2. De geestelijke opvoeding moet erop gericht zijn de kinderen te brengen tot de kennis van God in Jezus Christus. 3. In de opvoeding dienen de onderlinge relaties doordrenkt te zijn van de liefde tot en de gehoorzaamheid aan Christus. Daarbij is eerlijkheid in elke situatie onmisbaar. 4. De kinderen dienen het gezag als een ordening van God in de menselijke samenleving te aanvaarden. 5. De School met de Bijbel leert de kinderen het gezag van ouders, opvoeders, leerkrachten en de hiërarchische overheid hoog te achten. 6. De kinderen op de School met de Bijbel worden geoefend in onbaatzuchtig dienstbetoon dat voortvloeit uit het Evangelie. 7. De opvoeding moet gericht zijn op de ontplooiing van alle door God gegeven talenten, niet alleen deze, die op het ogenblik maatschappelijk worden gewaardeerd. 8. In alle opvoedingssituaties moet tegemoet gekomen worden aan de volgende behoefte van de kinderen: - de behoefte om beschouwd en behandeld te worden als een individu; - de behoefte aan contact met anderen (kennis, gevoelens en handelingen delen met anderen); - de behoefte aan zelfbehoud en zelfontplooiing; - de behoefte aan de prikkel van de gezonde wedijver. 9. In de School met de Bijbel worden kinderen opgevoed in en tot medemenselijkheid, waarbij hun geleerd wordt respect te hebben voor zowel de gehandicapte medemens, als de verschillen in huidkleur, geloof, cultuur, geslacht, e.d. 10. De School met de Bijbel leert de kinderen liefde, verdraagzaamheid en vergeving daadwerkelijk als basisprincipes van het christelijke leven te beleven in hun omgang met alle medemensen zonder onderscheid. 11. De leerkrachten dienen de kinderen te wapenen tegen geestelijke vervlakking. Hoofdstuk 5: Visie op onderwijs 1. De School met de Bijbel biedt alle kinderen zonder onderscheid maximale kansen om zich te ontwikkelen. Dit kan door extra inspanningen van de leerkrachten, het optimaal aanwenden van extra lestijden die door de Overheid worden aangeboden, het geven van gedifferentieerd onderwijs volgens niveaugroepen, e.d. 2. Zowel het cognitieve als het dynamisch-affectieve en psychomotorisch aspect hebben elk een volwaardige plaats binnen ons onderwijsbestel. 3. De School met de Bijbel dient zich ervoor te hoeden de kwaliteit van de prestatie tot de kwaliteit van de persoon te maken. 4. De School met de Bijbel bereidt de kinderen terdege voor op het voortgezet onderwijs, rekening houdend met de vooropgestelde eisen en eindtermen. 7 Pedagogisch Project en Schoolreglement

8 2. Aanvulling voor de School met de Bijbel De WEGwijzer te Mechelen Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 25 april 1997 Doelstelling School met de Bijbel De WEGwijzer te Mechelen De doelstelling van de School met de Bijbel De WEGwijzer te Mechelen is om degelijk Nederlandstalig, protestants-christelijk basisonderwijs te voorzien in een klimaat waarin kinderen uit protestants-christelijke gezinnen zich beschermd en thuis voelen, onbelemmerd hun protestants-christelijke identiteit kunnen beleven en waarin de ouders een continuïteit kunnen zien van hun Bijbelse opvoeding thuis. Indien dit geen hindernis is voor de bovenvermelde doelstelling, kunnen kinderen uit niet protestants-christelijke gezinnen ingeschreven worden. Dit inschrijven gebeurt dan bij bestuursbeslissing. Deze ouders dienen een verklaring te ondertekenen waarmee ze instemmen met de gastpositie. Indien een leerling eenmaal ingeschreven is, mag er jegens de leerling geen enkel onderscheid meer gemaakt worden en wordt elke leerling behandeld zoals verder aangegeven in dit Pedagogisch Project. Het gemeenschappelijk deel Pedagogisch Project van de scholen gemeenschap Scholen met de Bijbel, wordt volledig overgenomen. U kan dit terug vinden op de website van IPCO ( Voor de School met de Bijbel De WEGwijzer te Mechelen wordt hieraan nog aan toegevoegd: Hoofdstuk 1: De grondslag van het onderwijs 1. De Bijbel dient geaccepteerd in zijn geheel, zonder toevoegingen of weglatingen, zonder afbreuk te doen aan zijn bovennatuurlijk karakter, zonder te raken aan de historiciteit. 2. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest - de Drie-ene God - behoudt zijn Goddelijke karakter, zoals geopenbaard in de Schrift. Men benadert God als een levende, actieve Persoon, en niet als een theoretisch gegeven. 3. De enige manier om gered te worden en eeuwig leven te ontvangen is de verlossing door het bloed van de Here Jezus Christus, door de zondaar in berouw en dankbaarheid in het geloof te aanvaarden. Bekering, wedergeboorte en nieuw leven door de Heilige Geest zijn essentiële kenmerken van het christelijk leven. 4. De leerkracht neemt een actief Bijbelse houding aan met betrekking tot ethische vraagstukken. 5. De leerkrachten hebben een modelfunctie. Daarom dient elke leerkracht vanuit zijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel, geleid door gebed en in onderling overleg, te streven naar een goede, constructieve onderlinge verstandhouding. In bijzaken kan men 8 Pedagogisch Project en Schoolreglement

9 van mening verschillen, doch wat de hoofdzaak aangaat, nl. de grondslag van ons onderwijs, dient er een volledige consensus te zijn. 6. De persoon wordt aanvaard vanuit het gebod de naaste lief te hebben. Onderscheid dient te worden gemaakt tussen de mens en zijn leerstellingen: wanneer die leerstellingen ingaan tegen het Woord van God, moet hun invloed actief geweerd worden uit de school. Wanneer kinderen of ouders bewust proberen anti-bijbelse invloeden ingang te laten vinden, dienen gepaste maatregelen genomen te worden, wat in laatste instantie kan leiden tot het uitwijzen uit de school. Hoofdstuk 2: Mensvisie - kindvisie 1. Ieder kind mag gaandeweg groeien in verantwoordelijkheid en geleidelijk leren zijn daden te motiveren, dit aangepast aan zijn ontwikkelingsniveau. 2. De school gaat ervan uit dat elke mens (dus ook elk kind) verlossing nodig heeft van de macht der zonde, het kind komt gaandeweg tot dat besef. Hoofdstuk 3: Visie op de maatschappij 1. Ook waarden die in de maatschappij algemeen gangbaar zijn, dienen getoetst te worden aan Gods Woord, de Bijbel. 2. Vanuit de Bijbelse opdracht om goede rentmeesters te zijn en te heersen over de schepping, moet men gepaste leefregels opstellen die het milieu in het algemeen vanuit die optiek het beste dienen. Hoofdstuk 4: Visie op opvoeding 1. De opvoeders dienen de kinderen te leren over en te helpen bij het maken van een onderscheid tussen goed en kwaad, recht en onrecht, waarheid en leugen. 2. De School met de Bijbel is een verlengstuk van de opvoeding door de protestantschristelijke ouders. De opvoedingsdoelstellingen van de school kunnen nooit ingaan tegen de Bijbelse grondslag van de schoolgemeenschap. 3. De School met de Bijbel moet de kinderen opvoeden tot zelfstandigheid en steeds het kind die zelfstandigheid geven die kenmerkend is voor die levensfase van dat kind. 9 Pedagogisch Project en Schoolreglement

10 Schoolreglement 1. Praktisch Contacten met de school We streven ernaar zoveel mogelijk bereikbaar te zijn. Daarom vindt u hier alle gegevens van onze organisatie, op elk niveau. Als er vragen of opmerkingen zijn, horen we dat graag! Team: Directeur Secretariaat Zorgcoördinator Overig personeel Gijsels Bruno / Verbeeck Anita Telefoon: Naam: Declerck Johan Telefoon: Kan u vinden op de website van de school ( Externe partners: CLB Logopedie Vroman Els Vrijdag Lydie CLB9 Augustijnenstraat Mechelen Forrier Tamara Schoolstructuur: School met de Bijbel De WEGwijzer Scholengemeenschap Schoolbestuur Adres: Lakenmakersstraat 158, 2800 Mechelen Telefoon: Scholen met de Bijbel Lakenmakersstraat Mechelen Voorzitter: Andries Luc 10 Pedagogisch Project en Schoolreglement

11 Organisatie van onze school Hier vindt u praktische informatie over onze school. Schooluren De school is open van 7.30 uur tot uur. Op woensdag van 7.30 uur tot uur. De lessen beginnen stipt om 8.50 uur. en eindigen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om uur en op woensdag om Voor- en naschoolse opvang Kan u terugvinden op de website van de school. Vakanties Vrije dagen Pedagogische studiedagen Leerlingenvervoer Kan u terugvinden op de website van de school. Kan u terugvinden op de website van de school. Kan u terugvinden op de website van de school. De school organiseert geen leerlingenvervoer 11 Pedagogisch Project en Schoolreglement

12 2. Engagementsverklaring Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind en het reilen en zeilen op school. Dat doen we schriftelijk via de homepage van onze website, onze rapporten en de klasagenda. We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Die data staan vermeld op de website van de school. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. We verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn. We verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. We engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind. Aanwezig zijn op school en op tijd komen. De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. We verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 8.45 uur verwittigt bij afwezigheid van een kind uit de lagere school. Het CLB waarmee wij samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. Individuele leerlingenbegeleiding. Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met alle kind-betrokkenen en u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. 12 Pedagogisch Project en Schoolreglement

13 Organisatie van de leerlingengroepen De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). Eindbeslissing ouders Eindbeslissing schoolbestuur De ouders van de leerlingen nemen volgens het Decreet BaO de eindbeslissing inzake: De overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en het CLB; Het volgen van een achtste schooljaar lager onderwijs, mits gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB. In alle andere gevallen neemt het schoolbestuur de eindbeslissing inzake het vormen van de leerlingengroepen en/of het al dan niet zittenblijven van de leerling, op basis van een gemotiveerde beslissing van de klassenraad. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Hoewel het goed is dat het kind wordt opgevoed in een rijke thuistaal (die niet noodzakelijk Nederlands is) kan het gebrek aan kennis van de Nederlandse schooltaal ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze, naast het aanbod van een rijke thuistaal, er alles aan doen om hun kind te stimuleren bij het leren van Nederlands. Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door: - Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio) - Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met het aanbod in de regio) - Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, ) - Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels). - Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. - Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. - Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 13 Pedagogisch Project en Schoolreglement

14 - Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, ) - Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma s te laten kijken en er samen met hem over te praten. - Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma s te laten luisteren. - Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. - Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek. - Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen. - Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders - Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. - Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. - Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. Positief engagement ten aanzien pedagogisch project Onze school is een protestants-christelijke school. Dit houdt in dat wij naast alle gebruikelijke vakken ook protestantse godsdienst geven aan onze school. Dit is als het ware het kloppend hart van ons onderwijs en daarvan kan een kind niet vrijgesteld worden. Wij lezen en leren Bijbelteksten, zingen christelijke liederen, bidden op regelmatige tijden met de kinderen, brengen een bezoek aan protestantste kerken... Wij verwachten van de ouders dat ze, naast het aanbod van de gewone vakken, er alles aan doen om hun kind positief ook te stimuleren aangaande ons pedagogisch project. 3. Samenwerking ouders - school De schoolagenda De schoolagenda is een belangrijk communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Mededelingen en opmerkingen kunnen in de agenda geformuleerd worden. Voor de leerling is de schoolagenda een hulpmiddel om de studie te plannen. De taken en/of lessen worden erin genoteerd op de dag dat ze moeten geleerd of afgegeven worden. Iedere dag wordt de agenda door een van de ouders ondertekend onder de taken en lessen van de volgende dag. De controle gebeurt door de klastitularis. Wanneer een kind zijn huiswerk echt niet gedaan krijgt en er zijn best voor deed, kunnen de ouders een nota in de agenda schrijven, waarmee de leerkracht rekening zal houden. Huistaken en lessen Huistaken en lessen worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gegeven. De gemiddelde duur is als volgt: 15 tot 30 minuten voor de eerste graad, 30 tot 45 minuten voor de tweede graad en ongeveer 60 minuten voor de derde graad. Afhankelijk van de lessen kan er in het vijfde en zesde leerjaar op woensdag wel huiswerk gegeven worden. Observatie kleuterschool De kleuterleidsters houden nauwgezet de vorderingen van uw kleuter bij. De observaties worden genoteerd in het zorgsysteem. 14 Pedagogisch Project en Schoolreglement

15 De data van de oudercontacten vindt u terug op de website van de school. De ouders kunnen wel altijd een persoonlijk gesprek met de kleuterleidster aanvragen. Rapporten en toetsen Geregeld worden toetsen afgenomen, gespreid over het ganse schooljaar. Vier keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport. Op dit rapport worden de vakken en de vakonderdelen genoteerd, plus het onderwerp en het doel waarnaar gepeild werd tijdens de toetsen. Er werd bewust gekozen voor een rapport zonder eindtotaal en met specifieke opsplitsing van de beoogde doelstellingen. Ook krijgen de leerlingen een score die betrekking heeft op de houding en de inzet van de leerlingen tijdens de lessen. Verder zullen wij in het rapport ook aandacht besteden aan de sociale vaardigheden en het leren leren van uw kind. In de kleuterklassen gaat er elke maand een attituderapport mee naar huis. Op die manier krijgt u als ouders van kleuters reeds een indruk van het welbevinden en de inzet van uw kleuter. Infoavond september en oudercontacten In de loop van de maand september wordt er een algemene ouderavond gepland. De bedoeling is dat na een algemeen gedeelte de klastitularis het reilen en zeilen van de klas met de ouders bespreekt. Hierdoor hopen we de begeleiding van uw kind te optimaliseren en de samenwerking met de ouders te vergroten. Na de tweede rapportperiode en op het einde van het schooljaar is er een oudercontact voorzien. In dit individueel gesprek met de klastitularis worden de resultaten van uw kind besproken. De klastitularis nodigt u hiervoor uit. Het staat u vrij om naar de ouderavond te komen, maar we benadrukken dat het opvolgen van uw kind een onderdeel is van uw engagement naar de school en uw kind. Voor de goede gang van zaken: de leerkrachten roepen de ouders binnen in de volgorde op hun rooster! Wie op zijn papiertje een eerder uur heeft staan, komt vóór diegene die iets later moest komen, ook al wacht die persoon al iets langer bij de deur van de klas. Uitzondering: wie te laat komt, verliest zijn voorrang. De data van de oudercontacten vindt u terug op de website van de school. Mededelingen en belangrijke informatie In principe staat er elke vrijdag een nieuwe mededeling op de website van de school, tenzij er geen mededelingen zijn. Het lezen van deze informatie komt uw kind ten goede. U krijgt hiervan een melding toegestuurd per mail. Op aanvraag kan u een papieren versie krijgen. Informatiedoorstroom en ouderlijk gezag Zorg en aandacht voor het kind Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. 15 Pedagogisch Project en Schoolreglement

16 Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, De schoolagenda dient als persoonlijk communicatiemiddel. Voor beide ouders is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de informatie die de school doorgeeft. De agenda bevindt zich steeds in de boekentas van het kind en de mededelingen zijn steeds te vinden op de website van de school. De ouders tekenen de agenda dagelijks. Afspraken in verband met oudercontact: In belang van het kind is het noodzakelijk dat beide ouders informatie over het kind krijgen en daarom ook best beiden voor het oudercontact intekenen. Co-schoolschap Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. De wet verbiedt dit trouwens. Voor- en naschoolse opvang / middagtoezicht Voor een deel is het betalend. Het kost de school handen vol geld om dit te bekostigen. Wie er gebruik van maakt, betaalt dan ook een stuk mee. Juf Christine Van Hove doet het toezicht. Ze gaan onmiddellijk na school naar huis. Dit toezicht gebeurt in de peuterklas. Kinderen brengen en halen gaat via de kleuterspeelplaats. Kinderen die in de buurt van de school wonen, komen pas om naar school, tenzij het niet anders kan. Voor school Na school Betalend Gratis Gratis betalend Maandag dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag We doen dit zolang we het nodige personeel hebben dat deze opvang wil verzekeren. Ouders betalen 0,75 per begonnen half uur en per kind. Voor de middagen wordt een bijdrage van 0,50 gevraagd. Voor het betaalde bedrag krijgt u het volgende kalenderjaar een fiscaal attest. Kinderen die altijd s middags thuis eten dienen dit vooraf te melden via het antwoordformulier. De service van voor-en naschoolse opvang is enkel voor mensen die vanwege hun werk niet op tijd op de school kunnen zijn om hun kind op te halen, niet voor mensen die nog wat willen gaan winkelen, Bij verkeerd gebruik van deze service vervalt het recht op verlengd avondtoezicht. Ouderinbreng We hebben tot op heden al op heel veel ouders mogen rekenen voor allerlei assistentie: leesmoeders en vaders, uitstapmoeders, taalmoeders, We willen deze goede traditie voortzetten en zelfs versterken zodat de ouderbetrokkenheid nog toeneemt. Als u één of andere taak op u wenst te nemen, kan u dat altijd laten weten. U kan het ook altijd melden of u opgeven bij de ouderbabbel! 16 Pedagogisch Project en Schoolreglement

17 4. Samenwerking school - externen Ouders Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. Centrum Leerlingenbegeleiding - CLB: Adres CLB9 via CLB Zandpoortvest 9A 2800 Mechelen Telefoon: Contactpersoon: mevrouw Els Vroman Schoolarts: Dr. K. Lombaerts Voor je rechten en plichten bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden. (zie ook engagementsverklaring.) Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. Lokaal Overlegplatform Contactpersoon: Dhr. Freddy Vansteenwegen LOP basisonderwijs regio Bonheiden Mechelen Sint-Katelijne-Waver Zemst Beroepscommissie Scholenkoepel VZW raad van Inrichtende machten van het Protestants-Christelijk onderwijs (IPCO) t.a.v. voorzitter IPCO Lakenmakersstraat MECHELEN Commissie inzake Leerlingenrechten Sara De Meerleer H. Consciencegebouw 2A25 Koning Albert-II laan 15, 4M Brussel Commissie Zorgvuldig Bestuur Adres: Vlaams Ministerie van onderwijs en Vorming AGODI Adviseur Mevr. Marleen Broucke Kamer 1C 24 Koning Albert II-laan Brussel 17 Pedagogisch Project en Schoolreglement

18 5. Inschrijving van de leerling Inschrijvingen schooljaar De inschrijvingen voor het schooljaar zijn opgesplitst in vier periodes: - voorrang voor kinderen van dezelfde leefentiteit broers & zussen - voorrang voor kinderen van personeelsleden van de school - algemene inschrijvingsperiode - vrije inschrijvingen: inschrijvingen voor wie de drie voorgaande periodes gemist heeft. De inschrijvingen starten na 1 maart De algemene vergadering van het Lokaal OverlegPlatform (LOP) regio Mechelen legt de data vast op de samenkomst van 7 september De nodige info en data zijn vanaf 10 september te vinden op (Ook op de website van de school is deze info terug te vinden vanaf ) Vanaf 11 januari 2016 start de informatiecampagne van het LOP regio Mechelen. Inschrijvingsvoorwaarden : Bij de inschrijving van de leerling dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Dit kan zijn: het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals de siskaart, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. Kinderen van vreemde nationaliteit bezorgen een uittreksel uit het bevolkingsregister. De inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. De inschrijving van de leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school. Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het nietakkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. Algemene principes De school werd in het verleden in de eerste plaats opgericht om onderwijs te geven aan kinderen van protestants-christelijke ouders. Daarnaast is er natuurlijk ook gelegenheid voor kinderen van niet-protestants-christelijke ouders om ingeschreven te worden. Het schoolbestuur wil de ouders grondig informeren over de inhoud van ons pedagogisch project en het bijhorende schoolleven. 18 Pedagogisch Project en Schoolreglement

19 Voor niet protestants-christelijke ouders, die nog geen kinderen op onze school ingeschreven hebben, worden daartoe infosessies voorzien. Dit om te voorkomen dat ouders hun kinderen zouden toevertrouwen aan een project waar ze niet achter kunnen staan. Termijnen Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefeenheid, kinderen van personeel en voor het systeem van dubbele contingentering. Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. De juiste data vindt u op onze website en op de website van het Lokaal overlegplatform ( / LOP regio Mechelen / Basis / INFO VOOR OUDERS) De gegevens van een ingeschreven leerling worden via DISCIMUS uitgewisseld en naar AgODi doorgestuurd. De inschrijving verloopt dan ook in verschillende stappen : Administratieve stap Ouders nemen contact op met de directeur. Dit kan tijdens de schooluren, als de directeur aanwezig is, ofwel via een telefoon 015/ ofwel op inschrijfmomenten die terug te vinden zijn op de website van de school, of geafficheerd aan de deur. De directeur heeft een gesprek met de ouder(s). Hierbij verschaft hij verdere uitleg over de school en verzamelt de nodige gegevens over het kind en de ouders. De ouders ontvangen dan ook het pedagogisch project en het schoolreglement. De directeur houdt rekening met de termijnen zoals bepaald binnen het LOP en indien nodig verduidelijkt hij dit ook aan de ouders. Indien er wettelijke gronden zijn waardoor een kind niet ingeschreven kan worden (bijv. leerling was vroeger reeds uitgesloten, maximumcapaciteit wordt overschreden, ) wordt dit aan de ouders meegedeeld en wordt deze weigering bijgeschreven in het inschrijvingsregister. De directeur deelt de ouders de data en uren mee van de infosessies welke door het schoolbestuur reeds gepland zijn. Als de ouders dit verzoeken, zal er ervoor gezorgd worden dat een eventuele extra infosessie, buiten de vakantieperiode, georganiseerd wordt ten laatste binnen een week. Indien de ouders niet behoren tot een protestants-christelijke gemeenschap zal de directeur de ouders erop wijzen dat het volgen van een dergelijke infosessie een noodzakelijke voorwaarde is om een duidelijk beeld te krijgen van onze specifieke school. Infosessie Het schoolbestuur verzorgt infosessies op volgende data : - nader te bepalen data, die worden gekozen in functie van de mogelijke nieuwe inschrijvingen. - indien noodzakelijk zullen op verzoek van de ouders bijkomende infosessies ingelast worden. Ouders die niet voldoende Nederlands verstaan, dienen verplicht vergezeld te zijn van een tolk. 19 Pedagogisch Project en Schoolreglement

20 Een bestuurslid geeft toelichting bij - aard, doel en historiek van de school - het Pedagogisch Project - het Schoolreglement met bijzondere aandacht voor hoofdstuk 0 (Het expliciet en exclusief protestants-christelijke karakter van de School met de Bijbel De WEGwijzer). - verwachtingen van de school naar de ouders toe. Het bestuurslid overhandigt de ouders een bewijs van deelname aan een infosessie. Dit document neemt u mee op het moment dat ouders de inschrijving bevestigen bij de directeur. Inschrijving Noodzakelijke voorwaarden voor een inschrijving: - Een infosessie gevolgd hebben (bewijs voorleggen, zie hoger), ofwel reeds kinderen op school (gehad) hebben ofwel behoren tot een protestants-christelijke kerk of gemeenschap. - Instemmen met het Pedagogisch Project en Schoolreglement door ondertekening voor akkoord. - De datum van inschrijving valt binnen de overeenkomstige termijnen zoals afgesproken binnen het LOP-gebied. Pas na vervullen van al deze voorwaarden kan een kind ingeschreven worden. Dit gebeurt door bijschrijven in het inschrijfregister door een bestuurslid of door de directeur. Kleuters Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie. De inschrijvingen lopen per geboortejaar en bij de start van de inschrijvingen kan een kleuter ingeschreven worden ongeacht hij reeds het daarop volgend schooljaar naar school kan of niet. Pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig vanaf de volgende instapdagen (tussentijds instappen is niet mogelijk): de eerste schooldag na de zomervakantie; de eerste schooldag na de herfstvakantie; de eerste schooldag na de kerstvakantie; de eerste schooldag van februari; de eerste schooldag na de krokusvakantie; de eerste schooldag na de paasvakantie; de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. Lager onderwijs Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs : moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar; het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en 20 Pedagogisch Project en Schoolreglement

21 gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest; voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen; beschikken over een bewijs dat hij het voorgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie. Bij het bereiken van de leeftijd van 7 jaar moet een leerling niet meer aan een van de bovenstaande voorwaarden voldoen om zich in te schrijven in het eerste leerjaar. Welke klas? Het is de school die bepaalt in welke klas het kind zal starten. Bij het inschrijven van het kind uit een andere school gaan we verder op de expertise van de vorige school en de besprekingen in samenwerking met het CLB. Het staat de school vrij om het kind aan een niveaubepaling te onderwerpen om uit te maken in welke klas het kind het best start binnen onze school. Indien de ouders niet akkoord gaan, wordt de inschrijving ongedaan gemaakt. Weigering/ontbinding van inschrijving Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden. 1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school. 2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. De school zal bij leerlingen meteen inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met: De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school; De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit; Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg; De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen en buiten het onderwijs; Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces. Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht. 3. Het schoolbestuur moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes zijn afgesproken en doorgegeven aan het LOP. U kan deze ook altijd navragen bij de directeur. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. Dit inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. 21 Pedagogisch Project en Schoolreglement

22 Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit. Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk. Regelmatige leerling Een leerling wordt als regelmatige leerling ingeschreven indien: Hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het leerjaar waarin hij is ingeschreven. Hij het geheel van de vorming van dit leerjaar werkelijk en regelmatig volgt, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid. Enkel regelmatige leerlingen kunnen op het einde van het schooljaar een officieel studiebewijs halen. Aanwezigheid in de school De kinderen zijn minstens vijf minuten vóór de aanvang van de lessen in de school aanwezig. Bij regelmatig laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in de agenda. Daarna volgt een schriftelijke verwittiging van de directie. Bij herhaling neemt de directie contact op met de ouders om eventuele maatregelen te bespreken. Tijdens de normale schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht. Enkel met toelating van de persoon die met het toezicht belast is, mag een leerling de klasgroep verlaten. Leerplicht 22 Pedagogisch Project en Schoolreglement

23 De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in één school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen ter zake zijn. 23 Pedagogisch Project en Schoolreglement

24 6. Afwezigheden (meer details in brochure onderwijsregelgeving) Wegens ziekte - Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. - Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. - De verplichting voor leerplichtige leerlingen om een afwezigheid om medische redenen in de week voor en de week na een schoolvakantie steeds te staven met een doktersattest, wordt opgeheven vanaf 1 september Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. - Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. Andere afwezigheden Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: - het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad; - het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties; - de deelname aan time-out-projecten; - in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. Problematische afwezigheden De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 24 Pedagogisch Project en Schoolreglement

25 De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving) Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) De deelname aan de extra-muros-activiteiten vergt de schriftelijke toestemming van de persoon/personen die de ouderlijke macht uitoefenen of van de persoon/personen die de kinderen in rechte of in feite onder hun bewaring hebben. Deze toestemmingen worden in de school bewaard. Extra muros in het buitenland: voor deze activiteiten is het noodzakelijk dat de deelnemende leerlingen over de nodige reisdocumenten beschikken. Eéndaagse uitstappen Doel: De uitstappen worden steeds gekozen om het onderwijs te ondersteunen en het kind in zijn algemene ontwikkeling verder uit te dagen en te stimuleren. De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. Meerdaagse uitstappen Doel: De uitstappen worden steeds gekozen om het onderwijs te ondersteunen en het kind in zijn algemene ontwikkeling verder uit te dagen en te stimuleren. Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extramuros-activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn. Afwijkingen normale schoolgebeuren De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. Ontheffing van lessen De leerlingen moeten aan alle lessen en activiteiten die in het schoolwerkplan vermeld staan, deelnemen. Afwijkingen, op verzoek van de ouders, zijn alleen mogelijk mits schriftelijke toelating van het schoolbestuur. Indien het over een systematische vrijstelling gaat, kan men alleen ontheffing krijgen mits toelating van de gemeenschapsinspectie. Deze laatste regeling is ook van toepassing om tijdens de 25 Pedagogisch Project en Schoolreglement

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Protestants-christelijk onderwijs

Protestants-christelijk onderwijs Protestants-christelijk onderwijs Pedagogisch project en schoolreglement 2016-2017 Inhoud Welkom... 5 Pedagogisch Project... 6 1. Pedagogisch Project... 6 2. Aanvulling voor de School met de Bijbel De

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

Infobrochure Pedagogisch project Schoolreglement 2015-2016

Infobrochure Pedagogisch project Schoolreglement 2015-2016 Infobrochure Pedagogisch project Schoolreglement 2015-2016 GVB School met de Bijbel - Den Akker Sint Janstraat 16A 3920 Lommel Telefoon: 011 34 60 21 E-mail: directie@denakker.be Website: www.schoolmetdebijbel.com

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS Kinderen mogen op vijf of zes jaar pas naar het gewoon lager onderwijs in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

1 ENGAGEMENTSVERKLARING

1 ENGAGEMENTSVERKLARING Beste ouders, Ons schoolreglement bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de jaarlijkse info brochure met nuttige informatie over het lopende schooljaar en contactgegevens. Ze wordt elk jaar aangepast

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 Structuur Basisschool weg-wijzer is een vrije, gemengde basisschool: Vrij : een katholieke school Gemengd : zowel voor jongens als voor meisjes Basisschool : zowel

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Opleiding voor schoolsecretariaten 2016-2017 Inschrijvingsrecht 1. Uitgangspunten 2. VOOR: Hoe de inschrijvingen organiseren? 3. TIJDENS de inschrijvingsperiode 4. NA de start van de inschrijvingsperiode

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in een school naar keuze? Iedereen heeft recht op inschrijving in een school naar keuze. Als je jonger bent dan 12 jaar bepalen je ouders

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop

Het inschrijvingsrecht in een notendop COC Trierstraat 33 1040 Brussel Het inschrijvingsrecht in een notendop Dat alle leerlingen op school gelijke kansen moeten krijgen, is onbetwistbaar. Het Gelijke Onderwijskansendecreet(GOK-decreet) wil

Nadere informatie

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool Stappenplan je kind inschrijven op een basisschool Inhoudsopgave Stappenplan... 4 Wie moet ingeschreven worden?... 5 Volgende kinderen moet je inschrijven voor het schooljaar 2013-2014:... 5 Is je kleuter

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

Formele inschrijving

Formele inschrijving Welkom Alle leerlingen waarvan de ouders kiezen voor het pedagogisch project van de steinerscholen en voor de manier waarop de middelbare school de belangrijkste basisprincipes van deze pedagogie in vult,

Nadere informatie

Schoolreglement algemeen deel

Schoolreglement algemeen deel Schoolreglement algemeen deel Model schoolreglement voor het basisonderwijs 2 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens.

Nadere informatie

INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL. in 15 vragen

INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL. in 15 vragen INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL in 15 vragen 3 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Jo De Ro Agentschap voor Onderwijscommunicatie Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

Schoolreglement De Schatkist- Evangelische basisschool

Schoolreglement De Schatkist- Evangelische basisschool Schoolreglement De Schatkist- Evangelische basisschool Inhoudstafel Schoolreglement... 1 De Schatkist- Evangelische basisschool... 1 Inhoudstafel... 1 Welkom... 3 Infobrochure onderwijsregelgeving (aanvullend

Nadere informatie

Zij en wij. houden van een school. waar het hart mag meespreken. waar het hoofd leert meedenken. waar de handen mogen meewerken

Zij en wij. houden van een school. waar het hart mag meespreken. waar het hoofd leert meedenken. waar de handen mogen meewerken SCHOOLBROCHURE 1 Basisschool de Kei Jef van Hoofstraat 3 3960 Beek-Bree Tel : 089/46.16.77 e-mail : directie.dekei@dekubus-bree.be website : www.dekei-beek.be Zij en wij houden van een school waar het

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 1.Inschrijven van leerlingen 2.Weigeren : ontbinden van de inschrijving: 3.Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

SCHOOLREGLEMENT 1.Inschrijven van leerlingen 2.Weigeren : ontbinden van de inschrijving: 3.Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar SCHOOLREGLEMENT 1.Inschrijven van leerlingen Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij de inschrijving

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool Heist-Centrum 2014-2015. schoolreglement 1

Schoolreglement Vrije Basisschool Heist-Centrum 2014-2015. schoolreglement 1 Schoolreglement Vrije Basisschool Heist-Centrum 2014-2015 schoolreglement 1 Beste ouder, Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We zien het als een voorrecht dat we mogen meehelpen bij de

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs VBS De Linde

Schoolreglement voor het basisonderwijs VBS De Linde Augustus 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs VBS De Linde Schoolreglement VBS De Linde Tolstraat 1 9320 Nieuwerkerken 1 Beste ouder, Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u (opnieuw)

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL DEN AKKER

SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL DEN AKKER SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL DEN AKKER SCHOOLJAAR 2017 2018 Sint-Janstraat 16A 3920 Lommel 011 34 60 21 - DIRECTIE@DENAKKER.BE Vrije basisschool Den Akker School met de Bijbel Schoolreglement 2017-2018

Nadere informatie

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015.

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015. BETREFT : Inschrijven voor het schooljaar 2015 2016 Enkel voor nieuwe kleuters en leerlingen Beste ouders, Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn scholen gebonden aan de inschrijvingsregels uit het decreet

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Het inschrijvingsrecht in een notendop 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen

Nadere informatie

Kleintjes worden snel groot!

Kleintjes worden snel groot! Kleintjes worden snel groot! Is je kind geboren in 2013 of vroeger? Kies NU al een school! 1 LOP103_Brochure A5.indd 1 9/12/14 15:09 Naar dezelfde school als broer of zus? Broers en zussen van ingeschreven

Nadere informatie

Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat 2 9900 Eeklo tel. 09 377 32 30 -Fax 09 377 56 34 e-mail: helga.grootaert@coltd.be.

Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat 2 9900 Eeklo tel. 09 377 32 30 -Fax 09 377 56 34 e-mail: helga.grootaert@coltd.be. Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat 2 9900 Eeklo tel. 09 377 32 30 -Fax 09 377 56 34 e-mail: helga.grootaert@coltd.be Schoolreglement 2015-2016 Goedgekeurd op de schoolraad van 25 augustus 2015

Nadere informatie

3. SCHOOLREGLEMENT: WETGEVING EN REGLEMENT

3. SCHOOLREGLEMENT: WETGEVING EN REGLEMENT 3. SCHOOLREGLEMENT: WETGEVING EN REGLEMENT 1 Inhoudsopgave: 3.1. Definities p 3 3.2. Engagementsverklaring p 4 3.3. CLB (Centrum Leerlingenbegeleiding) p 6 3.4. Inschrijven van leerlingen p 8 3.5. Ouderlijk

Nadere informatie

Schoolreglement GVBS Sint-Martinus

Schoolreglement GVBS Sint-Martinus Versie mei 2014 Schoolreglement GVBS Sint-Martinus (Don Bosco & Sint-Jan) VZW Vrije Basisscholen KEi Beveren BE0430.949.818 Grote Markt 24 bus 201 9120 Beveren 03 755 69 23 www.sgkei.be Schoolreglement

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries

Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries Vrije Scholengemeenschap ZEEBRIES Prof. Mac Leodstraat 11 Oostende - Instellingsnr. 120741

Nadere informatie

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN 1. Inschrijven van leerlingen Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (SIS-kaart,

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 september 2016 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht terug enkele vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij.

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

Beste ouder. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam

Beste ouder. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam Beste ouder Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement,

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs BERKENBOOM HEISTRAAT GEEL & GROEN

Schoolreglement voor het basisonderwijs BERKENBOOM HEISTRAAT GEEL & GROEN Schoolreglement voor het basisonderwijs BERKENBOOM HEISTRAAT GEEL & GROEN BERKENBOOM HUPPELPAS Schoolreglement Berkenboom Heistraat Geel en Groen, Berkenboom Huppelpas 1 Beste ouder, Welkom in de basisscholen

Nadere informatie

Schoolreglement Sint-Antoniuscollege Ronse.

Schoolreglement Sint-Antoniuscollege Ronse. Schoolreglement Sint-Antoniuscollege Ronse. Hoofdschool College Ch. De Gaullestraat 10 9600 Ronse. Wijkschool Paters Aatstraat 270 9600 Ronse. Wijkschool De Klijpe Zonnestraat 518 9600 Ronse. Schoolreglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Kiem

Vrije Basisschool De Kiem Vrije Basisschool De Kiem Pensionaatstraat 23, 8755 Ruiselede o tel 051 68 94 31 fax 051 72 25 99 dekiem.ruiselede@3span.be www.dekiemruiselede.be o Schoolbestuur: Scholengemeenschap Driespan: V.Z.W. Comité

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 WELKOM IEDEEEN 5 DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT DEEL 2: HET REGLEMENT

WOORD VOORAF 4 WELKOM IEDEEEN 5 DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT DEEL 2: HET REGLEMENT Schoolreglement WOORD VOORAF 4 WELKOM IEDEEEN 5 DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT DEEL 2: HET REGLEMENT 6 7 HOOFDSTUK 1. ENGAGEMENTSVERKLARING 1.1. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

Schoolreglement basisschool Trapop

Schoolreglement basisschool Trapop Schoolreglement basisschool Trapop 2015-2016 AFWEZIGHEDEN Daar er voor de kleuters nog geen leerplicht is, moeten afwezigheden niet gewettigd worden door een geschreven bericht. Het is echter wenselijk

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Gesubsidieerde Vrije Basisschool Molenbeek-Wersbeek Halensebaan 102 3461 Molenbeek-Wersbeek 016/77.73.80 www.tscholeke.be Beste ouder Ons schoolreglement bestaat uit verschillende

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Kleuterschool Savio Dilbeek

Schoolreglement Vrije Kleuterschool Savio Dilbeek Schoolreglement Vrije Kleuterschool Savio Dilbeek Schoolreglement Vrije Kleuterschool Savio Stationsstraat 271 1700 Dilbeek 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen. voorgesteld na indiening van het verslag

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen. voorgesteld na indiening van het verslag stuk ingediend op 2290 (2013-2014) Nr. 6 12 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Amendementen voorgesteld Stukken in het

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs 2015-2016 Schoolreglement voor het basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 't KLAVERTJE VIER 1 2015-2016 Schoolreglement voor het basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 't KLAVERTJE VIER 2 Beste ouder, Ons schoolreglement

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Vrije Basisschool Schoolstraat 26 2230 Ramsel. 016/69 71 44 (Lagere school) 016/69 81 41 (Kleuterschool)

Vrije Basisschool Schoolstraat 26 2230 Ramsel. 016/69 71 44 (Lagere school) 016/69 81 41 (Kleuterschool) Vrije Basisschool Schoolstraat 26 2230 Ramsel 016/69 71 44 (Lagere school) 016/69 81 41 (Kleuterschool) Schoolreglement 2013-2014 Beste ouder, Wij zijn blij omdat u voor onze school gekozen heeft. U kiest

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE V.B.S. Bolderberg Schoolbrochure Pagina 1

SCHOOLBROCHURE V.B.S. Bolderberg Schoolbrochure Pagina 1 SCHOOLBROCHURE 2016-2017 V.B.S. Bolderberg Schoolbrochure Pagina 1 WOORD VOORAF Beste ouder(s), Als ouder bent u de eerste opvoeder van uw kind. Deze taak stopt niet wanneer uw zoon of dochter naar school

Nadere informatie

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 01 sep 2015 SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Inleiding... 4 3 Engagementsverklaring... 5 1.1 Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/301 BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 15.12.2011 1.2 Vraagsteller [X], schooldirectie 1.3 CZB Bij

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouwecollege Vuurtoren

Onze-Lieve-Vrouwecollege Vuurtoren Nieuw in het schoolreglement 2014-2015 1 Data schooljaar 2014 2015: Data oudercontacten: onthaalmoment/open deur: donderdag 28 augustus 2014: 16u.30 18u.00 eerste schooldag/ troostkoffie: maandag 1 september

Nadere informatie

Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA

Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA Inhoud Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem... 1 SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA... 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? eer licht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek bent?

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Versie mei 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs Ervaringsgerichte Basisschool Berkenboom DE FONTEIN schoolreglement voor het basisonderwijs berkenboom DE FONTEIN 1 Beste ouder, Ons schoolreglement

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Basisschool Sint-Laurens. Patronagestraat 52, 9060 Zelzate. Telefoon 09/345 59 95 www.basila.be SCHOOLJAAR 2015-2016 1

SCHOOLREGLEMENT. Basisschool Sint-Laurens. Patronagestraat 52, 9060 Zelzate. Telefoon 09/345 59 95 www.basila.be SCHOOLJAAR 2015-2016 1 SCHOOLREGLEMENT Basisschool Sint-Laurens Patronagestraat 52, 9060 Zelzate Telefoon 09/345 59 95 www.basila.be SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Beste ouder, Wij zijn blij voor het vertrouwen dat u stelt in onze school.

Nadere informatie

Schoolreglement met engagementsverklaring Vrije Basisschool KINDERPAD

Schoolreglement met engagementsverklaring Vrije Basisschool KINDERPAD Schoolreglement met engagementsverklaring Vrije Basisschool KINDERPAD SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Inhoudstafel Algemeen p. 4 Deel I: Informatie p. 5 1. Contact met de school p. 5 2. Organisatie van de school

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar

Schoolreglement Schooljaar Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1 Inhoud Deel I: Informatie... 5 1 Contact met de school... 5 2 Organisatie van de school... 7 3 Samenwerking... 8 DEEL II: Pedagogisch project... 10 DEEL III: Het

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 1. Inschrijvingen van leerlingen Inschrijvingsperiode: schooljaar 2012 2013 Voorrang broer en zus vanaf 1 januari 2013 Algemene inschrijvingsperiode vanaf 1 februari 2012 Een

Nadere informatie

Verslag vergadering SCHOOLRAAD

Verslag vergadering SCHOOLRAAD SCHOOLRAAD Verslag vergadering SCHOOLRAAD Tijdstip: dinsdag 9 juni 2016 om 20.00 uur Plaats: Vrije Basisschool Elle, Ieperstraat 47, Kortemark Aanwezig: Frederique Delaere, Maria Vandekerckhove, Rita Berteloot,

Nadere informatie

Schoolreglement vrije basisschool t Klavernest

Schoolreglement vrije basisschool t Klavernest Schoolreglement vrije basisschool t Klavernest 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel

Nadere informatie

Communicatie van en naar ouders

Communicatie van en naar ouders Communicatie van en naar ouders Schooljaar 2017-2019 De communicatie van en naar ouders Hieronder beschrijven we de mogelijke momenten en vormen van communicatie tussen ouders enerzijds en de school en

Nadere informatie

VBS Kompas. Fijn dat jij er bent! Schoolreglement schooljaar 2015-2016. Versie juni 2015. De poorten van onze school staan open voor uw kind.

VBS Kompas. Fijn dat jij er bent! Schoolreglement schooljaar 2015-2016. Versie juni 2015. De poorten van onze school staan open voor uw kind. Versie juni 2015 VBS Kompas De poorten van onze school staan open voor uw kind. Jij, ja jij, we verwachten je! We willen je beter leren kennen. We willen met jou op weg gaan in wederzijdse vriendschap,

Nadere informatie

We wensen jullie hartelijk welkom in onze school. We hopen dat jullie je hier vlug thuis zullen voelen.

We wensen jullie hartelijk welkom in onze school. We hopen dat jullie je hier vlug thuis zullen voelen. Beste ouders en kinderen We wensen jullie hartelijk welkom in onze school. We hopen dat jullie je hier vlug thuis zullen voelen. Ben je hier als nieuwe, dan zal je heel vlug zien dat je in een wereld bent

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Schoolreglement. Inhoud. Hoofdstuk I: Onze scholen 1. Welkom 2. Onze scholen. Hoofdstuk II: Wettelijke verplichtingen. Hoofdstuk III: Toestemmingen

Schoolreglement. Inhoud. Hoofdstuk I: Onze scholen 1. Welkom 2. Onze scholen. Hoofdstuk II: Wettelijke verplichtingen. Hoofdstuk III: Toestemmingen 1 f Schoolreglement Inhoud Hoofdstuk I: Onze scholen 1. Welkom 2. Onze scholen 2.1. Schooloverstijgende structuren 2.1.1. Het schoolbestuur 2.1.2. De IDPB 2.1.3. De scholengemeenschap 2.1.4. De schoolraad

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Versie mei 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs Basisschool Berkenboom DE RITSHEUVEL schoolreglement voor het basisonderwijs berkenboom DE RITSHEUVEL 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat

Nadere informatie

Kleintjes worden snel groot!

Kleintjes worden snel groot! Kleintjes worden snel groot! Is je kind geboren in 2015 of vroeger? Kies NU al een school! 1 LOP105_Brochure A5.indd 1 5/12/16 15:26 Naar dezelfde school als broer of zus? Broers en zussen van ingeschreven

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

Infobrochure onderwijsregelgeving. Beste ouders,

Infobrochure onderwijsregelgeving. Beste ouders, Beste ouders, Als team doen we ons uiterste best om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. We geloven dat we samen met u, als ouders, en de hulp van God, veel kunnen betekenen in het leven van jullie

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE ORGANISATOR Naam: Gemeentebestuur Schelle Ondernemingsnummer: 0207.536.547 Adres: Fabiolalaan 55, 2627 Schelle Naam: De Schellebel (erkende opvanglocatie)

Nadere informatie

Schoolreglement met engagementsverklaring Vrije Basisschool DE CEDER

Schoolreglement met engagementsverklaring Vrije Basisschool DE CEDER Schoolreglement met engagementsverklaring Vrije Basisschool DE CEDER SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Inhoudstafel Algemeen Deel I: Informatie 1. Contact met de school 2. Organisatie van de school 3. Samenwerking

Nadere informatie

Schoolreglement. Basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege. Langestraat 70. 9050 Ledeberg 0470/97 97 08. www.onzebasisschool.be

Schoolreglement. Basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege. Langestraat 70. 9050 Ledeberg 0470/97 97 08. www.onzebasisschool.be Schoolreglement Basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 70 9050 Ledeberg 0470/97 97 08 www.onzebasisschool.be Geldig vanaf 01 september 2014 Inhoudstafel Inleiding p 3 Deel I: Informatie 1. Contact

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/290 BETREFT: gratis typelessen tijdens de lesuren 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 4 juli 2011 1.2 Vraagsteller - [X], ouder van een leerling 1.3 CZB Op 4 juli 2011

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

21 november 2012. dr. Bengt Verbeeck HoGent / UGent

21 november 2012. dr. Bengt Verbeeck HoGent / UGent 21 november 2012 dr. Bengt Verbeeck HoGent / UGent VN-Verdrag 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap Baanbrekend Verdrag van de 21 ste eeuw de daad bij het woord voegen EG is

Nadere informatie

1. Algemene informatie

1. Algemene informatie 5 1. Algemene informatie Uw kind komt in een school met heel wat mogelijkheden: - door de ruimte midden het groen; - door een overlegcultuur tussen leerkrachten waarbij steeds gepoogd wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

Schoolreglement Basisschool Sint-Paulus

Schoolreglement Basisschool Sint-Paulus Schoolreglement Basisschool Sint-Paulus Burgemeester Felix de Bethunelaan 1 8500 Kortrijk Schoolbrochure Sint-Paulus versie september 2014 Schoolbrochure Sint-Paulus versie september 2014 2 Beste ouder,

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

1.1.ALGEMENE INFORMATIE Welkom op onze school! Beste ouders,

1.1.ALGEMENE INFORMATIE Welkom op onze school! Beste ouders, 1.1.ALGEMENE INFORMATIE 1.1.1. Welkom op onze school! Beste ouders, Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding

Nadere informatie

Beste ouders, De directie en het schoolteam. Van harte welkom in onze scholengemeenschap.

Beste ouders, De directie en het schoolteam. Van harte welkom in onze scholengemeenschap. Beste ouders, Van harte welkom in onze scholengemeenschap. Wij zijn blij en dankbaar dat ouders hun kind aan onze school toevertrouwen. Wij, leerkrachten en directie, willen ons met al onze talenten inzetten

Nadere informatie

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Ouderinfo bestemd voor leerlingen van de 1 ste graad Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Beste ouder(s), beste leerling In deze ouderinfo bundelen we enkele mededelingen

Nadere informatie

Schoolreglement. Sint-Vincentiusschool Aaigemdorp 66 9420 Aaigem 053/62.60.02 directie@vbsaaigem.be www.vbsaaigem.be

Schoolreglement. Sint-Vincentiusschool Aaigemdorp 66 9420 Aaigem 053/62.60.02 directie@vbsaaigem.be www.vbsaaigem.be Schoolreglement Sint-Vincentiusschool Aaigemdorp 66 9420 Aaigem 053/62.60.02 directie@vbsaaigem.be www.vbsaaigem.be Schoolreglement Sint-Vincentiusschool 1 Inhoud Schoolreglement... 1 1 Contact met de

Nadere informatie

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie 2012 2013 KLEUTERSCHOOL KASTERLEE de Klimtoren Boslaan 2 Looiven 38 2460 Kasterlee 2460 Kasterlee Tel/Fax: 014 85 00 66 Tel:

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden

Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Hoegaarden, 5 oktober 2017. Beste ouders, Hieronder vind je een aantal wijzigingen in het schoolreglement, die goedgekeurd werden op de schoolraad en bekrachtigd werden

Nadere informatie