Spaarnelanden nv, Unit ParkeerService KvK nr Algemene voorwaarden voor het gebruik van Bewonersgarages

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spaarnelanden nv, Unit ParkeerService KvK nr Algemene voorwaarden voor het gebruik van Bewonersgarages"

Transcriptie

1 Spaarnelanden nv, Unit ParkeerService KvK nr Algemene voorwaarden voor het gebruik van Bewonersgarages INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 - Begripsbepaling Artikel 2 - Overeenkomst Artikel 3 - Aansprakelijkheid HOOFDSTUK II PARKEREN Artikel 4 - Werkwijze parkeren Artikel 5 - Toegang met parkeerbewijs Artikel 6 - Maximum maat en gewicht voertuigen Artikel 7 - Aanhangers, caravans e.d. Artikel 8 - Opslag Artikel 9 - In de vakken parkeren Artikel 10 - Verbod gevaarlijke stoffen Artikel 11 - Toegang weigeren Artikel 12 - Rij- en looprichting Artikel 13 - Abonnementskosten Artikel 14 - Openingstijden Artikel 15 Recht van Retentie Artikel 16 - Aanbieden van goederen en diensten Artikel 17 - Motor af Artikel 18 - Afval achterlaten Artikel 19 - Reclame maken Artikel 20 - Wegenverkeerswet 1994 en RVV 1990 van toepassing Artikel 21 - Maximum toegestane snelheid Artikel 22 - Aansprakelijkheid bij schade Artikel 23 - Toerekenbare tekortkoming HOOFDSTUK III ABONNEMENTEN Artikel 24 - Algemene Voorwaarden van toepassing Artikel 25 - Voorwaarden, opzegging Artikel 26 - Tariefswijziging Artikel 27 - Persoonsgebonden Artikel 28 - Betalingstermijn Artikel 29 - Vaste plaats Artikel 30 - Toerekenbare tekortkoming Artikel 31 - Wijzigingen HOOFDSTUK IV BIJZONDERE BEPALINGEN Artikel 32 - Niet toerekenbare tekortkoming Artikel 33 - Overmacht Artikel 34 - Mondelinge afspraken Artikel 35 - Inzien voorwaarden Artikel 36 - Privacy Artikel 37 - Directie Artikel 38 - Nederlands recht van toepassing De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst. Pagina 1

2 HOOFDSTUK I - ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepaling Spaarnelanden: Spaarnelanden, de afdeling Parkeerservice die belast is met het exploiteren en onderhouden van de bewonersgarages. Bewonersgarage: Alle parkeergarages in beheer van Spaarnelanden met bijbehorende terreinen en ruimten die exclusief bestemd zijn voor bewoners uit de directe omgeving van die parkeergarages en die in het bezit zijn van een abonnement op die parkeergarage. Deze afgesloten ruimte met bijbehorende terreinen en ruimten kunnen door middel van een parkeerovereenkomst gebruikt worden voor het parkeren van motorvoertuigen. Parkeerder: De eigenaar, kentekenhouder, gebruiker of inzittende van een motorvoertuig, die dat motorvoertuig in of op de parkeergarage wil brengen of heeft gebracht. Abonnement: Een parkeerovereenkomst die voor de duur van ten minste drie maanden wordt afgesloten tussen Spaarnelanden en parkeerder en na deze periode telkens met één maand stilzwijgend wordt verlengd. Parkeerovereenkomst: Overeenkomst die tot stand gekomen is nadat een abonnementsaanvraag is goedgekeurd voor het parkeren van een motorvoertuig in de bewonersgarage. Motorvoertuig: Motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet Parkeerapparatuur: Apparatuur voor het verlenen van toegang tot de bewonersgarage. Artikel 2. Parkeerovereenkomst Een parkeerovereenkomst wordt aangegaan wanneer de parkeerder het motorvoertuig in de bewonersgarage of het daarvoor bedoelde of daarbij behorende terrein heeft gebracht na het afsluiten van een abonnement. Het parkeren van een voertuig zonder een abonnement af te sluiten met Spaarnelanden en gebruik te maken van de daarvoor beschikbaar gestelde middelen en apparatuur is verboden. Wanneer geen abonnement is afgesloten en men toch gebruikt maakt van de bewonersgarage, zal het betreffende voertuig worden weggesleept en worden de gemaakte kosten in rekening gebracht bij de eigenaar van het desbetreffende voertuig. Artikel 3. Aansprakelijkheid De tussen partijen tot stand gekomen parkeerovereenkomst omvat geen bewaking. Spaarnelanden aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de parkeerder of andere inzittende van het motorvoertuig. Spaarnelanden aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de parkeerder of andere inzittende van het voertuig, alsmede ter zake lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de bewonersgarage, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege grove nalatigheid van Spaarnelanden en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden wordt uitgesloten. Pagina 2

3 HOOFDSTUK II - PARKEREN Artikel 4. Een parkeerder die zijn motorvoertuig in de bewonersgarage wil parkeren dient gebruik te maken van de parkeerapparatuur. Artikel 5. Een geldig abonnement geeft recht op toegang tot de bewonersgarage en het parkeren van maximaal één motorvoertuig. Artikel 6. Tot de bewonersgarage worden uitsluitend motorvoertuigen toegelaten met een lengte van max meter, een breedte van max meter en een gewicht van minder dan 2500 kilogram; de hoogte van deze voertuigen mag niet hoger zijn dan de bij de ingang van de bewonersgarage aangegeven hoogte. Artikel 7. Het is verboden met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de bewonersgarages binnen te rijden of op te rijden. Artikel 8. Opslag van welke aard dan ook is niet toegestaan. Artikel 9. Motorvoertuigen mogen uitsluitend worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken en volgens de door Spaarnelanden gegeven aanwijzingen. De in- en uitritten en de rijstroken dienen te allen tijde open en berijdbaar te worden gehouden. Borden in de bewonersgarage gelden als door Spaarnelanden gegeven aanwijzingen. Motorvoertuigen die in strijd met de genoemde voorschriften zijn geparkeerd, kan Spaarnelanden te allen tijde voor rekening en risico van de parkeerder verwijderen en zo nodig buiten de bewonersgarage brengen. Alle daarmee verband houdende kosten worden op de parkeerder verhaald. Artikel 10. Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de bewonersgarage te brengen dan wel binnen te hebben. Motorbrandstof in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig uitgezonderd. Artikel 11. Spaarnelanden is gerechtigd aan enig motorvoertuig de toegang tot de bewonersgarage te weigeren indien Spaarnelanden dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit zal zich met name voordoen indien Spaarnelanden weet of vermoedt dat een motorvoertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde brandstofreservoir van het motorvoertuig, alsmede in geval Spaarnelanden van oordeel is dat het motorvoertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade in de meest ruime zin kan toebrengen. Artikel 12. Een ieder die zich in de bewonersgarage bevindt, dient zich aan de borden en aangegeven rij- en looprichting te houden. Aan de door Spaarnelanden gegeven aanwijzingen en opdrachten wordt door een ieder die zich in de bewonersgarage bevindt onmiddellijk en stipt gehoor gegeven. Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk opvolgen van de aanwijzingen en opdrachten kan leiden tot verwijdering uit de bewonersgarage, onverminderd de verplichting van de weigerachtige tot vergoeding van de door parkeerder en / of de (mede-) inzittenden van diens voertuig veroorzaakte schade. Artikel 13. Voor het gebruik van de bewonersgarage is de parkeerder abonnementskosten verschuldigd. De abonnementskosten worden berekend volgens de door Spaarnelanden vastgestelde tarieven. De tarieven staan vermeld in de parkeerovereenkomst en worden jaarlijks geïndexeerd, waar de abonnementhouder schriftelijk over wordt geïnformeerd door Spaarnelanden. Pagina 3

4 Artikel 14. De bewonersgarages zijn 24 uur per dag toegankelijk. Spaarnelanden is gerechtigd van deze openingstijden af te wijken of deze te wijzigen. Behalve in geval van overmacht zal een wijziging in de openingstijden tijdig bekend gemaakt worden. Artikel 15. Ter zekerstelling en borg voor het verschuldigde parkeergeld, vorderingen, kosten, schaden en interesten, hetzij op grond van de parkeerovereenkomst, hetzij uit andere hoofde, kan Spaarnelanden het hiermee verband houdende motorvoertuig terughouden. Hiertoe kan Spaarnelanden het motorvoertuig overbrengen buiten de bewonersgarage of anderszins maatregelen nemen waardoor het voertuig niet zonder tussenkomst van Spaarnelanden de bewonersgarage kan verlaten. De kosten van terughouding en de daarmee samenhangende maatregelen zijn voor rekening van de kentekenhouder. Spaarnelanden stelt de kentekenhouder schriftelijk op de hoogte van deze handeling. Wanneer de kentekenhouder binnen 14 dagen na aanschrijving het motorvoertuig niet heeft opgehaald en indien de kosten van bewaring de te vorderen kosten overstijgen, is Spaarnelanden gerechtigd het voertuig te verkopen of te vernietigen. De waarde van het voertuig zal door een beëdigd taxateur worden vastgesteld en in mindering worden gebracht op de vordering. Artikel Het zich ophouden in de bewonersgarage, behalve voor het onmiddellijk in- en uitrijden en het opbergen van goederen in de auto, is niet toegestaan. 2. Het is, zonder voorafgaande toestemming van Spaarnelanden, verboden om de bewonersgarage voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het parkeren van motorvoertuigen. 3. Het is zonder toestemming van Spaarnelanden verboden in of op de bewonersgarage goederen of diensten aan te bieden, uit te delen, of deze te verkopen of te verhuren. Bij overtreding zullen alle hieruit voortvloeiende kosten op de wettelijk aansprakelijke partij worden verhaald. 4. Het is verboden om in de bewonersgarage te roken of open vuur te maken. 5. Het is verboden in of op de bewonersgarage reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens Spaarnelanden is verleend. Artikel 17. De motor van een motorvoertuig mag slechts in werking zijn voor zover dat noodzakelijk is voor het onmiddellijk in- en uitrijden van de bewonersgarage of het onmiddellijk parkeren van het motorvoertuig. Artikel 18. Met uitzondering van het klein-afval, dat in de daarvoor bestemde bakken dient te worden gedeponeerd, is het verboden afval in de bewonersgarages achter te laten. Bij overtreding zullen alle daaruit voortvloeiende kosten op de vervuiler worden verhaald. Artikel 19. Het is zonder toestemming van Spaarnelanden niet toegestaan in, op of aan de bewonersgarage reclame te maken. Artikel 20. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de daarbij behorende bijlage, alsmede de krachtens bedoelde wet en reglement gestelde nadere regels zijn van toepassing in de bewonersgarages. Artikel 21. De maximumsnelheid in de bewonersgarages is 5 kilometer per uur (stapvoets). Voetgangers hebben voorrang op motorvoertuigen. Pagina 4

5 Artikel 22. De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de bewonersgarage door parkeerder en / of mede-inzittenden van diens voertuig wordt veroorzaakt. Schade door de parkeerder en / of diens mede-inzittenden veroorzaakt aan de bewonersgarage of de daarbij behorende apparatuur dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van Spaarnelanden, de parkeerder voldoende zekerheid kan geven dat de schade op hem kan worden verhaald. Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of namens Spaarnelanden opgestelde expertise beslissend zijn. De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de parkeerder. Artikel 23. Indien de parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is opgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met parkeerder gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden, is de parkeerder gehouden aan Spaarnelanden alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. nog te lijden als gevolg van bovengenoemde nalatigheid. Indien Spaarnelanden genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de parkeerder, is de parkeerder verplicht al de daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Spaarnelanden te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan. HOOFDSTUK III - ABONNEMENTEN Artikel 24. Voor zover in dit hoofdstuk hiervan niet wordt afgeweken zijn alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing op parkeren in de bewonersgarage op grond van een abonnement. Artikel 25. De parkeerovereenkomst bij abonnement wordt afgesloten voor de duur van ten minste drie maanden. Deze periode wordt steeds stilzwijgend met één maand verlengd. Het abonnement kan door beide partijen, doch alleen schriftelijk en via de mail, worden opgezegd met ingang van de eerste dag van een maand met een minimale opzegtermijn van vier weken. Na die dag zal Spaarnelanden het gebruik van de abonnementspas c.q. druppel blokkeren. De abonnementspas c.q. druppel dient geretourneerd te worden aan Spaarnelanden, waarna Spaarnelanden na ontvangst de borg terug zal storten op rekening van de abonnementhouder. Schriftelijke opzegging van de zijde van Spaarnelanden vindt plaats indien de abonnee nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting of voorschrift uit deze voorwaarden. Artikel 26. Tariefswijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd. Mocht een abonnee niet wensen in te stemmen met een tariefsverhoging, dan kan betrokkene de overeenkomst schriftelijk of via de mail beëindigen met ingang van de maand waarop de aangekondigde tariefsverhoging ingaat. Artikel 27. Het abonnement en bijbehorende abonnementspas c.q. druppel is persoonsgebonden en zijn niet overdraagbaar. Artikel 28. Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling uiterlijk voor of op de eerste dag van de abonnementsperiode te zijn voldaan. Indien van de bewonersgarage gebruik wordt gemaakt zonder dat het abonnementsgeld tijdig is voldaan, zal de abonnementspas c.q. druppel geblokkeerd worden en parkeergeld volgens het dagtarief in rekening worden gebracht. Als na betaling de blokkering ongedaan gemaakt moet worden zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. Pagina 5

6 Artikel 29. Het abonnement geeft recht op een vaste plaats in de bewonersgarage. Gebruik van bewoners parkeergarages is uitsluitend bij abonnement toegestaan. De abonnementen worden alleen verstrekt volgens de door de gemeente vastgestelde voorschriften. Deze abonnementen zijn strikt persoonsgebonden en gelden voor één specifieke plaats. Mocht blijken dat zonder uitdrukkelijke toestemming van Spaarnelanden van deze voorschriften wordt afgeweken, dan wordt het abonnement beëindigd. Artikel 30. Indien abonnementhouder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is opgelegd ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de van toepassing zijnde algemene voorwaarden, is Spaarnelanden gerechtigd de overeenkomst na schriftelijke ingebrekestelling, onmiddellijk te beëindigen en de abonnementhouder de toegang tot de garage te weigeren. De abonnementhouder is gehouden aan de eigenaar alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. nog te lijden als gevolg van bovengenoemde fout, nalatigheid of enig ander in gebreke blijven en/of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. Wanneer de abonnee betaalt na sommatie of dagvaarding, is dit in de eerste plaats tot het voldoen van deze kosten, ook al vermeldt de abonnee bij betaling een andere bestemming. Artikel 31. Wijzigingen ter zake het abonnement, welke noodzakelijk zijn ten gevolge van besluiten van overheidswege, dan wel vanwege aanwijzingen van overheidswege waaronder mede wordt verstaan aanwijzingen vanwege de brandweer, zullen voor de abonnementhouder geen ontbindende voorwaarden vormen voor het abonnement, doch van kracht zijn als ware zij letterlijk in de overeenkomst opgenomen. HOOFDSTUK IV - BIJZONDERE BEPALINGEN Artikel 32. Een tekortkoming kan Spaarnelanden niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de wil van de gemeente en / of Spaarnelanden onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van Spaarnelanden kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden. Artikel 33. Noodzakelijke wijzigingen, die een gevolg zijn van overheidsbesluiten of aanwijzingen van bv. de brandweer, maken deel uit van deze overeenkomst. Artikel 34. Afspraken c.q. overeenkomsten met personeelsleden van Spaarnelanden binden Spaarnelanden niet. Artikel 35. Bij het abonnement wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt. De Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van Spaarnelanden. Op aanvraag worden deze algemene voorwaarden aan de parkeerder digitaal toegezonden. Artikel 36. De door Spaarnelanden verwerkte Persoonsgegevens zullen door Spaarnelanden op zorgvuldige wijze worden gebruikt en verwerkt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de doeleinden die in de aanmelding bij het College bescherming Persoonsgegevens in Den Haag zijn aangegeven. Spaarnelanden verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten voor de volgende doeleinden: a. het beoordelen van de aanvraag voor een abonnement in overeenstemming met artikel 1; b. het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst; c. facturering; d. het voorkomen en bestrijden van fraude en onregelmatigheden. Buiten deze gevallen verstrekt Spaarnelanden geen persoonsgegevens aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Pagina 6

7 De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden. Artikel 37. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Spaarnelanden. Artikel Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 1.2 Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en Algemene Voorwaarden, dienen te worden gezonden naar: Spaarnelanden nv Afd. Parkeerservice Postbus BA Haarlem O.v.v. Bewonersgarages Parkeren Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door de directie van Spaarnelanden, in haar vergadering van 6 december 2016 en treden per 1 januari 2017 in werking. Pagina 7

Gemeente Haarlem, sector Publieksdienst Afdeling Parkeerzaken. Bureau Beheer en Exploitatie

Gemeente Haarlem, sector Publieksdienst Afdeling Parkeerzaken. Bureau Beheer en Exploitatie Gemeente Haarlem, sector Publieksdienst Afdeling Parkeerzaken Bureau Beheer en Exploitatie ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE WILLEM DE ZWIJGERLAAN AMSTERDAM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE WILLEM DE ZWIJGERLAAN AMSTERDAM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE WILLEM DE ZWIJGERLAAN AMSTERDAM HOOFDSTUK I - ALGEMEEN Artikel 1. Parkeerovereenkomst Een parkeerovereenkomst is stilzwijgend tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor de parkeergarages van de gemeente Zandvoort

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor de parkeergarages van de gemeente Zandvoort ALGEMENE VOORWAARDEN Voor de parkeergarages van de gemeente Zandvoort Vastgesteld door het college : d.d. 11 januari 2011 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. 28 januari 2011 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944

Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944 Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor abonnementhouders... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat G E M E E N T E en Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUKIALGEMEEN Artikel 01 - Begripsbepaiing Artikel 02 - Aansprakeiijklneid HOOFDSTUK 1PARKEREN Artikel 03 - Werkwijze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten

Algemene voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten Algemene voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten De toegang tot de parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat

Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 01 - Begripsbepaling Artikel 02 - Aansprakelijkheid HOOFDSTUK II PARKEREN VAN DE FIETS Artikel 03

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIE PARKEREN Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2012.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIE PARKEREN Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2012. ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIE PARKEREN Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2012. De toegang tot de parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die

Nadere informatie

Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V.

Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V. Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMSTEN Deze voorwaarden gelden vanaf 26 september 2011 en vervangen alle voorgaande algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten

Algemene voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten Algemene voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten De toegang tot de parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERACCOMMODATIE Rotterdam Ahoy

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERACCOMMODATIE Rotterdam Ahoy ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERACCOMMODATIE Rotterdam Ahoy Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Parkeeraccommodatie: 1. Parkeerterreinen achter slagboom of hek die

Nadere informatie

iordrecht BESLUIT Pagina i/10 O'!

iordrecht BESLUIT Pagina i/10 O'! iordrecht Gemeentebestuur spuibouievard 300 - - -- -- : - - _ _ - 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT vast te stellen de navolgende Algemene

Nadere informatie

Nijverdal, 17 mei 2011

Nijverdal, 17 mei 2011 Besluit Nijverdal, 17 mei 2011 Nr. 11INT00962 Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn; Gelet op.. B e s l u i t: Vast te stellen de: Algemene voorwaarden voor het gebruik van parkeergarage

Nadere informatie

Verbod om zonder te betalen de parkeergarage te verlaten Rij- en looprichting en parkeren in de daarvoor bestemde vakken

Verbod om zonder te betalen de parkeergarage te verlaten Rij- en looprichting en parkeren in de daarvoor bestemde vakken Gemeente Hoorn Algemene voorwaarden voor het gebruik van de parkeergarages. Inhoudsopgave. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Algemeen Definities Overeenkomst Aansprakelijkheid en vrijwaring. HOOFDSTUK

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Parkeergarage Centrum Volendam

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Parkeergarage Centrum Volendam ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Parkeergarage Centrum Volendam De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeer-

Nadere informatie

Wijziging Algemene Voorwaarden geldende voor door de gemeente Rotterdam geëxploiteerde parkeervoorzieningen

Wijziging Algemene Voorwaarden geldende voor door de gemeente Rotterdam geëxploiteerde parkeervoorzieningen Wijziging Algemene Voorwaarden geldende voor door de gemeente Rotterdam geëxploiteerde parkeervoorzieningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V.

Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V. Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ STALLINGSOVEREENKOMSTEN VOOR ABONNEMENTHOUDERS Deze voorwaarden gelden vanaf 26 september 2011 en vervangen alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ STALLINGSOVEREENKOMSTEN VOOR ABONNEMENTHOUDERS ORANJEKWARTIER PARKEERGARAGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ STALLINGSOVEREENKOMSTEN VOOR ABONNEMENTHOUDERS ORANJEKWARTIER PARKEERGARAGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ STALLINGSOVEREENKOMSTEN VOOR ABONNEMENTHOUDERS deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2008 en vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden behorende bij stallingovereenkomsten

Nadere informatie

World Fashion Centre Amsterdam B.V. Koningin Wilhelminaplein 13, Postbus CC Amsterdam

World Fashion Centre Amsterdam B.V. Koningin Wilhelminaplein 13, Postbus CC Amsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERGARAGE WORLD FASHION CENTRE te Amsterdam World Fashion Centre Amsterdam B.V. Koningin Wilhelminaplein 13, 2.08.06 Postbus 69000 1060 CC Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pag. Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERPARKING NEDERLAND BV behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERPARKING NEDERLAND BV behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders 1. ALGEMEEN 1.1 Definities Parkeeraccommodatie: De parkeeraccommodatie c.q. het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten. Eigenaar: Eigenaar en/of beheerder/exploitant van de parkeeraccommodatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden parkeren Media Park Hilversum

Algemene voorwaarden parkeren Media Park Hilversum Algemene voorwaarden parkeren Media Park Hilversum De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE PARKEERGARAGES TE ALMERE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE PARKEERGARAGES TE ALMERE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE PARKEERGARAGES TE ALMERE De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Kazerneplein

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Kazerneplein Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Kazerneplein De toegang tot de Parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere

Nadere informatie

algemene voorwaarden behorend bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders

algemene voorwaarden behorend bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders algemene voorwaarden behorend bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders Deze voorwaarden gelden vanaf 1 februari 2015 en vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden behorend bij stallingsovereenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERGARAGE DE GOUDEN LEEUW VENRAY

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERGARAGE DE GOUDEN LEEUW VENRAY ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERGARAGE DE GOUDEN LEEUW VENRAY De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GHG - PARKEERGARAGES

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GHG - PARKEERGARAGES ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GHG - PARKEERGARAGES De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere

Nadere informatie

de garage : de parkeergarage met bijbehorende terreinen en ruimten;

de garage : de parkeergarage met bijbehorende terreinen en ruimten; ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERGARAGES De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende Algemene Voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders

Algemene voorwaarden behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders Algemene voorwaarden behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders I Algemeen 1. Definities 1.1. Parkeeraccommodatie Parkeeraccommodatie c.q. het parkeerterrein met bijbehorende terreinen.

Nadere informatie

Openbaar. Aanpassen algemene voorwaarden abonnementenstalling Molenstraat. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Aanpassen algemene voorwaarden abonnementenstalling Molenstraat. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen algemene voorwaarden abonnementenstalling Molenstraat Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Sinds zeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Parkeergarages Bexpark B.V.

Algemene Voorwaarden Parkeergarages Bexpark B.V. Algemene Voorwaarden Parkeergarages Bexpark B.V. Zoals op 22 maart 2012 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te s-gravenhage en aldaar ingeschreven onder nummer 2012/21. De toegang tot de parkeergarage

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMSTEN De toegang tot de parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Parkeergarages Kazerneplein en Kweeklust 21-9-2015 Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Gorinchem d.d.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE GEERTS WILLIGEN opgesteld april 2007

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE GEERTS WILLIGEN opgesteld april 2007 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE GEERTS WILLIGEN opgesteld april 2007 De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Parkeervoorzieningen Gouda

Algemene Voorwaarden Parkeervoorzieningen Gouda Algemene Voorwaarden Parkeervoorzieningen Gouda De toegang tot de parkeervoorziening wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst

Nadere informatie

BESLUIT Nr. SO/2009/ Gemeentebestuur Spulboulevard GR DORDRECHT

BESLUIT Nr. SO/2009/ Gemeentebestuur Spulboulevard GR DORDRECHT tp DORDRECHT BESLUIT Nr. SO/2009/242654 Gemeentebestuur Spulboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel d.d. 16 november 2009

Nadere informatie

Parkeervoorziening: het parkeervak en/of het parkeerterrein met bijbehorende ruimten;

Parkeervoorziening: het parkeervak en/of het parkeerterrein met bijbehorende ruimten; Versie: oktober 2015 Algemene Voorwaarden met betrekking tot parkeerovereenkomsten van Truckparking Rotterdam Exploitatie BV. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27159845 I. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN VU en VUmc PARKEERVOORZIENINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN VU en VUmc PARKEERVOORZIENINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN VU en VUmc PARKEERVOORZIENINGEN De toegang tot de Parkeervoorziening wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken

Nadere informatie

Parkeergarage De Grifthoek

Parkeergarage De Grifthoek Versie 1.0 / Mei 2005 Pagina 1 van 5 Gemeente Utrecht, afdeling Parkeren Parkeergarage De Grifthoek Algemene voorwaarden De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse

Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse CVDR Officiële uitgave van Nissewaard. Nr. CVDR481535_1 29 mei 2018 Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

Nadere informatie

Parkeerfaciliteit: De parkeergarage en/of het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten.

Parkeerfaciliteit: De parkeergarage en/of het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten. 1. Definities Parkeerfaciliteit: De parkeergarage en/of het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten. Joe Park B.V. Prins Hendrikkade 84-85, 1012 AE Amsterdam, kamer van Koophandel nr: 69178100.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden parkeervoorzieningen gemeente Nieuwegein

Algemene Voorwaarden parkeervoorzieningen gemeente Nieuwegein Algemene Voorwaarden parkeervoorzieningen gemeente Nieuwegein De toegang tot een parkeervoorziening wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERGARAGES TE ALMERE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERGARAGES TE ALMERE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERGARAGES TE ALMERE De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere

Nadere informatie

Gemeente Nissewaard - Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018

Gemeente Nissewaard - Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nissewaard Nr. 233762 28 december 2017 Gemeente Nissewaard - Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018 Het college van burgemeester

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Parkeren

Algemene Voorwaarden Parkeren 1. Definities parkeerfaciliteit: De parkeergarage De Kaap met bijbehorende terreinen en ruimten. exploitant: Gemeente Hoogeveen, Raadhuisplein 1, 7901 BP in Hoogeveen, en namens deze aangestelde beheerder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERTERREINEN MAASTRICHT AACHEN AIRPORT

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERTERREINEN MAASTRICHT AACHEN AIRPORT ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERTERREINEN MAASTRICHT AACHEN AIRPORT Artikel 1 Begripsomschrijvingen Gereserveerd Parkeren: Exploitant: De parkeerproducten van Maastricht Aachen Airport die via internet te

Nadere informatie

Gemeente Berg en Dal Versie 1 17 maart Reglement Parkeergarage Dorpsstraat Dorpsstraat 30 te Groesbeek

Gemeente Berg en Dal Versie 1 17 maart Reglement Parkeergarage Dorpsstraat Dorpsstraat 30 te Groesbeek Gemeente Berg en Dal Versie 1 17 maart 2016 Reglement Parkeergarage Dorpsstraat Dorpsstraat 30 te Groesbeek INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I - ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling 3 Artikel 2 Reikwijdte Reglement

Nadere informatie

Parkeerfaciliteit: Het Parkeerterrein Groeneweg dat wordt geëxploiteerd door Dela Vastgoed BV (hierna exploitant in de hoedanigheid van eigenaar.

Parkeerfaciliteit: Het Parkeerterrein Groeneweg dat wordt geëxploiteerd door Dela Vastgoed BV (hierna exploitant in de hoedanigheid van eigenaar. Algemene Voorwaarden 1. Definities Parkeerfaciliteit: Het Parkeerterrein Groeneweg dat wordt geëxploiteerd door Dela Vastgoed BV (hierna exploitant in de hoedanigheid van eigenaar. Parkeerder: Degene die

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur ARTIKEL 1 BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Eigenaar/exploitant Eigenaar/exploitant en/of beheerder/exploitant van de Parkeeraccommodatie en/of hun/zijn vertegenwoordigers.

Eigenaar/exploitant Eigenaar/exploitant en/of beheerder/exploitant van de Parkeeraccommodatie en/of hun/zijn vertegenwoordigers. De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen Eigenaar/exploitant

Nadere informatie

ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN FIETSENPAKHUIS GEMEENTE ZAANSTAD

ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN FIETSENPAKHUIS GEMEENTE ZAANSTAD ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN FIETSENPAKHUIS GEMEENTE ZAANSTAD De toegang tot de fietsenstalling aan de Vinkenstraat 46 wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Parkeeraccommodatie

Algemene Voorwaarden Parkeeraccommodatie Algemene Voorwaarden Parkeeraccommodatie De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Castellum Woerden

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Castellum Woerden Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Castellum Woerden 1 november 2016 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Parkeergarage De Parkeergarage met bijbehorende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Omni Opslag BV

Algemene Voorwaarden. Omni Opslag BV Algemene Voorwaarden Omni Opslag BV Algemene voorwaarden van Omni Opslag BV. gevestigd te Amsterdam aan de Turbinestraat 7. 1. Definities Opslagfaciliteit De loods en/of de opslag- en parkeerruimten binnen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN behorend bij Eenmalige Parkeerovereenkomsten Versie 2015-1

ALGEMENE VOORWAARDEN behorend bij Eenmalige Parkeerovereenkomsten Versie 2015-1 ALGEMENE VOORWAARDEN behorend bij Eenmalige Parkeerovereenkomsten Versie 2015-1 Algemene Voorwaarden behorende bij Eenmalige Parkeerovereenkomsten Pagina 1 A. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener Dienst dienst kan zijn: Gezondheidsmanager Klant Werknemer Opdracht Contract Bots BodyWorks, gevestigd te Amsterdam die dienst die vermeld wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Defensie-eiland Woerden, versie 1 januari 2019

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Defensie-eiland Woerden, versie 1 januari 2019 Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Defensie-eiland Woerden, versie 1 januari 2019 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Parkeergarage De Parkeergarage

Nadere informatie

Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018

Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018 CVDR Officiële uitgave van Nissewaard. Nr. CVDR481473_3 8 januari 2019 Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene Stallingsvoorwaarden voor Parkeergarage Furore te Amsterdam

Algemene Stallingsvoorwaarden voor Parkeergarage Furore te Amsterdam Algemene Stallingsvoorwaarden voor Parkeergarage Furore te Amsterdam Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Parkeergarage Furore: De betreffende parkeergarage met bijbehorende terreinen

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Parkeeraccommodatie

Algemene Voorwaarden Parkeeraccommodatie Algemene Voorwaarden Parkeeraccommodatie I - Algemene Voorwaarden Parkeeraccommodatie De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden/huisregels Voor bedrijven en organisaties

Algemene voorwaarden/huisregels Voor bedrijven en organisaties Adres: Telefoon: Mobiel: KvK: Btw: Bank: Grasgors 24 3271 XN Mijnsheerenland 0186-849173 06-22921754 62835696 39727087B02 NL 04 INGB 0006 7997 45 Algemene voorwaarden/huisregels Voor bedrijven en organisaties

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Eigenaar Eigenaar en/of beheerder/exploitant van de Parkeeraccommodatie en/of hun/zijn vertegenwoordigers

Eigenaar Eigenaar en/of beheerder/exploitant van de Parkeeraccommodatie en/of hun/zijn vertegenwoordigers De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend ondr toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen Eigenaar/exploitant

Nadere informatie

ParkingYou Parking Products De parkeerproducten van ParkingYou die via de website/bookingsites geboekt kunnen worden

ParkingYou Parking Products De parkeerproducten van ParkingYou die via de website/bookingsites geboekt kunnen worden De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen Eigenaar/exploitant

Nadere informatie

Huurovereenkomst vrachtwagenparkeerterrein Buitenweistraat te Hardinxveld-Giessendam

Huurovereenkomst vrachtwagenparkeerterrein Buitenweistraat te Hardinxveld-Giessendam Huurovereenkomst vrachtwagenparkeerterrein Buitenweistraat te Hardinxveld-Giessendam Parkeerplaatsnummer: XX Ondergetekenden, de gemeente Hardinxveld-Giessendam, gevestigd Raadhuisplein 1, 3371 AS te Hardinxveld-

Nadere informatie

Parking Kempisch Logistiek Centrum Hapert. Algemene Voorwaarden. Gebruik Bewaakte vrachtwagenparking PARKING KEMPISCH LOGISTIEK CENTRUM HAPERT

Parking Kempisch Logistiek Centrum Hapert. Algemene Voorwaarden. Gebruik Bewaakte vrachtwagenparking PARKING KEMPISCH LOGISTIEK CENTRUM HAPERT Algemene Voorwaarden Gebruik Bewaakte vrachtwagenparking PARKING KEMPISCH LOGISTIEK CENTRUM HAPERT PARKING KEMPISCH LOGISTIEK CENTRUM HAPERT BV De toegang tot de vrachtwagenparking wordt uitsluitend verleend

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard; gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder a en e, van de Gemeentewet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard; gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder a en e, van de Gemeentewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nissewaard Nr. 135089 28 juni 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard tot wijziging van de Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden en privacy policy zijn te downloaden op

Algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden en privacy policy zijn te downloaden op 1/5 Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten aan: Entry Specialist in ondernemen, gevestigd te Leiden, Hierna te noemen opdrachtnemer A Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Park- en Parkeerreglement de Waarbeek

Park- en Parkeerreglement de Waarbeek Park- en Parkeerreglement de Waarbeek (tevens Algemene Voorwaarden) Welkom bij Familiepretpark de Waarbeek! Deze algemenen voorwaarden zijn opgesteld om uw bezoek en dat van de overige bezoekers zo aangenaam

Nadere informatie

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74414860 Offerte: een aanbieding (schriftelijk of per mail) van Bart Jansen Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERPARKING NEDERLAND BV behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERPARKING NEDERLAND BV behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen Eigenaar/exploitant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van parkeergarage Castellum Woerden

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van parkeergarage Castellum Woerden Algemene Voorwaarden voor het gebruik van parkeergarage Castellum Woerden De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 23 november 2007. Gebruik Parkeergarages BIGGELAAR ROSELAAR MILL HILL LIGA NIEUWE MARKT. Parkeer Beheer Roosendaal BV

Algemene Voorwaarden 23 november 2007. Gebruik Parkeergarages BIGGELAAR ROSELAAR MILL HILL LIGA NIEUWE MARKT. Parkeer Beheer Roosendaal BV Algemene Voorwaarden 23 november 2007 Gebruik Parkeergarages BIGGELAAR ROSELAAR MILL HILL LIGA NIEUWE MARKT Parkeer Beheer Roosendaal BV 1 De toegang tot de parkeergarages wordt uitsluitend verleend onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V.

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van ECFG bij een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 2.1. 1.2 ECFG: Eindhoven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies

Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies Artikel 1. Definities a) Opdrachtgever: De natuurlijk persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

Nadere informatie

3.2 De verplichtingen van Factor Horsten gaan nooit verder dan door opdrachtgever en Factor Horsten schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 De verplichtingen van Factor Horsten gaan nooit verder dan door opdrachtgever en Factor Horsten schriftelijk zijn bevestigd. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN FACTOR HORSTEN Artikel 1 Algemeen 1.1 Met de opdrachtgever wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen: algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor diensten van Frijlande B.V.

Algemene Voorwaarden voor diensten van Frijlande B.V. Algemene Voorwaarden voor diensten van Frijlande B.V. 1. Algemene bepalingen 1.1. Deze voorwaarden maken deel uit van overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door Frijlande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Algemene Voorwaarden van Dienstverlening SPOOR 3 BV Artikel 1. Definities Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Opdrachtgever: de

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities 1. De NFG : De Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (kort: NFG), gevestigd te Assen, bij de kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 54322553.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie